*ltriiuir ^riltódjr (üoaraitt Chamberlain wil niet pochen Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken EP Briisch- Indië zal Engeland geen oorlogssteun verleenen DOELEN HOTEL ^nncmcntsprijsS: {wartaal in Leiden en in plaatsen aar een agentschap gevestigd is 2.35 10V> per post 2.35 portokosten O.1" end ie buitenland b'i wekclijksche lens tl Beding4.5 *ge,'iksche 2e"ding5.' ^"eS V00fui,betaling nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. 5.15 Pij ',,ca „rr.'J 8.00 B« i«i— Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 - Postgiro 58936 DONDERDAG 19 OCTOBER 1939 20e Jaargang Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 0-22'/j ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 NO. 6834 S"ïïl Ingewikkeld i.""„l'iplomatiek spel mud 10.35 11.15 langs de kusten en in de ïinir- «zeewegen kent men tijdens dezen et verborgen mijnengevaar, ook op teidoscj>ied der internationale diplomatie raa^e!rveral' tn meer dan ooit tevoren, rosrandels en klemmen, die dengene die m J z'jn weg zou zoeken> in ernstige zouden kunnen brengen. De moei orgei^ hanteeren grootheid in dit opzicht voorzeker wel Sovjet-Rusland, van een anti-agressie-partner in spé jitair en ook diplomatiek veroveraai jrden, getuige slechts wat er tz° eyecns in Oost-Polen, Estland, Let- tzen 'jytauen heeft plaats gevonden. Toch de geallieerde westersche mogend- je Sovjet-Russen, toen deze buiten de het politiek betamelijke gingen, wijzijun gegeven woord aan Polen te in, en den aanval der Duitschers i n i sjenovergestelden kant te voltooien, van it woorden of met de wapenen aan *tuiver menschelijk, en ook juridisch zouden ziJ daartoe zijn verplicht omdat Polcas ongerepte bestaan nu eenmaal gegarandeerd i. Helpt de practijk stelt zijn eischen. Zoo en keilen dan te Londen en te Parijs, ivijzenjmen daar duidelijk zijn groote mis- kijd toonde, de Moskousche macht- wordl ontzien, en wilde men hun •erins papieren 00rlog verklaren, uit vrees de Duitschers voorgoed zouden 0. De redeneering was, dat de Rus de oiB nieuwe bondgenooten nu slechts i han beperkt soort van eigenbelang on- zou ook voor de Sovjets de draag worden gesteld, namelijk of zij rlog zouden kunnen doorstaan, dan zij alleen reeds daardoor worden 1, zich geheel en al met het Derde j verbinden. g ilde merkwaardige tweeslachtigheid,' 'de geallieerde houding ten opzichte 5 n flisland kenmerkte, toen het Polen len die gelijk wij zeiden door de der practijk dringend geboden zich thans opnieuw voor, na het ereken, respectievelijk afspringen van ier \jssisch-Turksche onderhandelingen. an blijkt aan Ankara eischen te heb- lldfte'd» welke niet wel te vereenigen de zoo goed als beklonken af- dit B, welke tusschen Turken, Britten er fcen waren tot stand gekomen. Daar ^Gnfcchen, die op den Balkan en de Dar betrekking hadden, ook den Turk- ivloed in Zuid-Oost-Europa goed- iden vernietigd hebben, zoo Turkije enlaijwas getreden, besloot de Turksche i polipg, ze af te wijzen, en liever het ver- tie biet de Engelschen en Franschen bin- n '4 van kracht te laten worden, dit v deze ontwikkeling van zaken nu len zich te Londen en te Parijs vol kloch. weder met een typische reserve. Lr deiCht den nadruk erop te leggen, dat Sticljpringen van een nieuwe Turksch- overeenkomst, hetwelk toch een WJ der Fransch-Britsche politiek bo- worfOg geenszins een verzwakking van vriendschap tusschen Moskou en helj behoeft te beteekenen. Verder laat id islidelijk de meening aan den dag tre- zulk een eventueel verzwakte phap Parijs noch Londen aangenaam zen, daar men vooralsnog het uit- bnscht te behouden op een uiteinde enadering tot Rusland, gelijk deze lelijk door Chamberlains anti-agres- Itie werd in het oog gevat. Toch zou weder niet gaarne zien, dat Russen ben te dikke maatjes bleven, omdat len Irkije precies zoo wenscht te kunnen rlatffn, als door den drang der w (Jnstandigheden wordt vereischt. dTef3 voor leidende staatslieden te. s niet gemakkelijk, uit dit Russische ens)ld ziet men het wel, om tusschen ilijk)gevaren van den weg uit te blijven, vierreenkomstige manier moet men Ita- tnet fluweelen handschoenen behan- j" jn dan rest er nog Britsch-Indië, dat oorl°8vo6ring van het Vereenigde e-eIrijk, evenals in 1914, van zeer veel ohtiPu kunnen wezen, zoo niet de Con té viij thans eischen voor de toekomst hajvaarop zij niet met vaagheden, ge- k4ijds, doch met zeer scherp omschre- e ^braken geantwoord wenscht te zien. jdikr' 'n dit tijdsgewricht van Londen >bili^r groot staatsmanschap vereischt, deze fase, waarin machten en ver- nog van dag tot dag zich wijzi- het nnen. e ïaiet Fransche legerbericht \J van heden 19 October. Het Fransche leger- ivan vanochtend luidt: e jkalme nacht aan het geheele front, d&enaohtig weer. Vijandelijke infante- ia tonners, gesteund door artillerie, wer- de i' verschillende punten van het front 'ndP8™- ^iniacnei se rnj, be OSTEN VAN DE DISTRIBUTIE v a"K' 1 sa een algeinoene maatregel van be- fi afgekondigd inzake de tegemoetko- hot Rijk in de kosten, die dï ge- nzo'besturen bij de uitvoering van de vajutiewet moeten maken. Het percen- ito'ln het te te al der kosten, dat het Rijk laö gemeentebesturen zal vergoeden, is d op 85. Gandhi tegen de oude ver deel- en heerschpolitiek Verklaring van onderkoning staat buiten de werkelijkheid Gandhi heeft volgens Reuter de ver klaring van den onderkoning van Britsch- Indië waarin deze vage toekomst beloften heeft gedaan inzake een domi- nionstatus voor deze kolonie diep teleurstellend genoemd. Hij zeide o.a.: „Het zou beter geweest zijn, wanneer de Britsche regeering had geweigerd een verklaring af te leggen. De lange uiteen zetting van den onderkoning bewijst al leen, dat de oude politiek van verdeel-en- heersch zal blijven voortbestaan. Voor zoover ik het kan beoordeelen, zal het Congres hier niet aan meedoen. Een Indië, dat aan de opvattingen van het Congres beantwoordt, kan geen medestrijder zijn van Groot-Brittannië in zijn oorlog tegen Hitier. De verklaring van den onder koning toont, dat er voor Indië geen democratie zal bestaan, zoolang Engeland het kan verhinderen." Ook drie leden van de subcommissie van de Congres-partij, Nehroe, Abu kalam en Azad hebben een verkla ring afgelegd, waarin zij zeggen dat de onderkoning in het geheel geen rekening houdt met de werkelijkheid. „Indien dit het laatste woord is van de Britsche regeering, dan is er geen gemeen schappelijke grond voor de twee volken en gaan onze paden volkomen uiteen. Uit de verklaring van den onderkoning blijkt duidelijk, dat het doel van den oorlog en kel is, Britsche imperiale en financieele structuur In Indië en elders te beschermen en te handhaven". In het Hoogerhuis heeft Lord Zetland een verklaring over den toestand in Britsch- Indië afgelegd. Er zijn, zoo zeide hij, twee hoofdfactoren: in de eerst plaats de wensch van alüe groepen, dat de bedreiging, die een schaduw werpt over Europa en een groot deel der wereld verwijderd wordt. In de tweede plaats 'het streven naar zelfbestuur op democratischen grondslag. Zetland herinnerde er aan, dat naar het standpunt der Britsdhe regeering het i tuurlijke einddoel van de politieke o: wikkeling van Indië de Dominionstatus is. Hij zeide: „van dat doel zijn wij nooit af geweken en willen wij niet afwijken. Vóór het uitbreken van den oorlog heeft de Congrespartij, de grootste politieke partij in Indië, geprotesteerd tegen het zenden van troepen uit Irjdië naar Aden en Singapore. Een bedreiging voor de veiligheid van Indië zoowel uit het Oosten als uit het Westen kon op dat oogenblik niet uitgesloten worden ge- adht en het was van belang, dat de Ooste lijke en de Westelijke toegang behoorlijk werden verdedigd. Een openbare bespreking van dergelijke maatregelen is niet mogelijk, doch de plannen der regeering werden ter kennis van de voornaamste partijleiders ge bracht. Bij het uitbreken van den oorlog was het overheerschende gevoel bij het Indische volk in het geheele land een heftig protest tegen de schending door de nationaal-socia- listische regeering van de normen van eer beschaafde samenleving. Zetland zeide, dat bet raadgevende lichaam waarover in de verklaring van den onder koning is gesproken, door den onderkoning zal worden gekozen uit lijsten, opgesteld door verschillende politieke partijen en belangen groepen. Lord S n e 11 zeide, dat alks afhankelijk >u zijn van de wijze, waarop het lichaam zou worden benoemd. De verklaring van Zetland beteekent eenigen vooruitgang, doch blijft ruimte voor verdere vorderingen. Het is de tragedie van ons bestuur in In dië geweest, aldus zeide lord S a n k e y, dat wij altijd vijf minuten te laat zijn geweest. Toen wij de wet op de regeering van Indië in 1935 aannamen, geloofde ik, dat de kwes- BRACK'S AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Holl. Ontbijt vanaf .f 4.— Rüstige sfeer tn het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 T rompenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM,-Tel. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend tie weer voor twintig jaar geregeld zou zijn. Door den oorlog is het anders geworden. In de eerstvolgende twaalf of achttien maan den zal een volgenden Ltap gedaan moeten worden omdat wij, zoodra de oorlog geëin digd zal rijn, gereed moeten zijn om onze beloften gestand te doen. Ik hoop, dat aan het einde van den oorlog Indië den volledi- gen Dominionstatus zal krijgen. De Paus en het Russische gevaar Het is wel bekend, zoo meldt de „Times" uit Rome, dat de recente uitbreiding van den bolsjewistischen invloed in Riga den Paus diep heeft verontrust en het Vaticaan doet door middel van een van zijn vertegen woordigers in het buitenland reeds in ver scheidene landen stappen om verdedigings maatregelen op groote schaal tegen commu nistische activiteit te bevorderen. Do eerste rapporten, hierover in het Vaticaan ontvan gen, duiden erop, naar wordt vernomen, dat onder de staten, die aan zulk een initiatief terstond hun steun zouden geven, zich be vinden: De Vereenigde Staten van Amerika, alle Zuid-Amerikaansche staten met uitzon dering van Mexico, Hongarije, Spanje, Roe menië, Zuid-Slavië, Finland, de Oostzeelan den en de Scandinavische landen. LONDEN, 19 October. De speciale cor respondent van Reuter meldt, dat de hertog van Windsor, vergezeld van lord Gert, den opperbevelhebber der Britsche strijdkrach ten, en lord Gloucester een deel van een brigade gardetroepen heeft geïnspecteerd in de frontlijn. Zij zagen de manschappen bezig met het oprichten van borstweringen en „pillen- doozen". De hertogen hebben ook de kwartieren bezocht. BEDENKELIJKE INSTEMMING Gelijk men weet, heeft minister de Geer de belastingplannen van zijn voorganger, Mr de Wilde, op zij geschoven. Zij worden voorloopig vervangen door tijdelijke opcen ten op de Gemeentefondsbelasting, wat zich" (om deze geliefde uitdrukking nok eens te gebruiken) een fout op zich zelf is. Vervallen is nu de loonbelasting van 2 tegen welker uniformiteit ook wij bezwaren hebben geopperd. In de „Mededeelingen van den bond van ambtenaren bij departementen van alge meen bestuur en liooge colleges van staat" wordt een vergelijking getroffen tusschen de opcenten op de gemeentefondsbelasting en de eerst voorgestelde loonbelasting. In de „Mededeelingen" wordt aangetoond, dat zoowel een ambtenaar met een inkomen van omstreeks 5000 gulden als een ambte naar met een veel kleiner inkomen door minister De Geer meer ontzien wordt dan indertijd door minister De Wilde; gelijk uit de volgende berekening kan blijken: „Neem b.v. een gehuwd ambtenaar met 2 kinderen te 's-Gravenhage met een netto inkomen van 1850.— zonder ver dere aftrek. Do belastbare som voor de belasting wordt dan 1850.minus 300— voor kinderaftrek 1550.—. Zijn aanslag hoofdsom gemeentefonds- belasting bedraagt 19.50. In het belas tingssysteem van minister De Geer krijgt de betrokkene voor het belastingjaar 1939/40 een extra agnslag van 15 2.92 en voor het belastingjaar 1940/41, 45 van 19.50 8.77. In het belas tingsysteem van minister De Wilde zou hij 2 van 1850.37.per jaar moeten betalen." Blijkbaar is de redactie nogal ingenomen met deze wijziging, doch wij noemen deze instemming bedenkelijk. En dat wel om verschillende redenen. Ten eerste achten wij extra-bescherming van inkomens, die aan de f5000 raken of daarover heen gaan, niet dringend nood zakelijk. In de tweede plaats vinden wij deze vreugde bedenkelijk, omdat als basis geno men wordt een gezin met twee kinderen. Dit wijst in een gevaarlijke richting. Wij weten wel, dat groote gezinnen door deze Britsche luchtverdediging heeft de vuurproef goed doorstaan Een kwart van de aanvallende vliegtuigen neergeschoten Gering verliespercentage op zee De Britsche premier Ch a m b er la heeft gistermiddag in het Lagerhuis zijn wekelijksch oorlogsrapport uitgebracht. Hij zeide o.a., dat aan het Westelijk front de Britsche troepen thans de sectie van de Fransche linies, welke hun was aangewe zen, bezet hebben. Alle divisies hebben thans hun positie ingenomen. Chamberlain besloot zijn verklaring met te zeggen: „In deze eerste dagen moeten wij niet ijdel pochen. Het is onverstandig te veronderstellen, dat wij steeds zooveel succes zullen hebben als in deze eerste ontmoetingen. Er zijn vele verrassingen ii een oorlog en zij kunnen niet alle prettig zijn. Wij hebben evenwel de voldoening te weten, dat we een goed begin hebben ge maakt". In zijn rede zeide Chamberlain o.a., dat, behalve de commentaren in de Duitsche pers, geen aanduiding uit Berlijn is ontvan gen inzake de inzichten van dï Duitsche re geering t.a.v. de stellingen, welke spr. heeft pogen duidelijk te maken. Hij kan aerhalve niets toevoegen aan zijn verklaring vai vorige week De Duitsche propaganda-orga- nen hebben al hun vïrnuft in het werk ge steld om de buitenlandsche commentaren zoo te draaien, dat zij iets minder ongunstig zijn voor hun eigen standpunt. Het is twij felachtig of ait eenig succes heeft buiten Duitschland, want het is moeilijk te verber gen, dat over hst algemeen het commentaar in de neutrale landen heeft getoond, dat het oe houding van de geallieerde regeeringen volledig waardeert. Aan het Westelijk front hseft het Britsche expeditieleger thans den hem toegewezen sec tor van de Fransche linies bezet en alle di visies hebben hun stellingen betrokken. Ds verstanchouding tusschen de Fransche en Britsche bevelvoering is uitmuntend. Een be wijs hiervan is. dat het Britsche expeditie- leger onder commando staat van den Fran schen opperbevelhebber .waaraoor rseds op een zoo vroeg stadiuim van den oorlog een heid van bevelvoering tot stand is gekomen. Een ander bewijs is, dat een overeenkomst tot stana is gekomen, waarbij Fransche troe pen dienen onder den Britschen bevelhebber in Frankrijk. Op zee is de acti? niet verslapt, noch in den aanval, noch in de verdediging. Zeeverliezen Va procent Seoert het begin van den ouii-.g n.-bben de duikbooten van den vijand een zware tol moeten betalen. Het mislukken van dezen vorm van aanval tegen onzen handel moge blijken uit hetgeen ik het huis meaedeel over de geschatte verliezen van de Britsche sche pen, welke in de week, welke 17 Octobïr is geëindigd, de Britsche haven zijn binnenge komen of oeze hebben verlaten. Deze verlie zen bedragen ongeveer een half procent. De vijandelijke luchtmacht is begonnen met aanvallen op onze vlootbases. De teleur stelling over het mislukken om ernstige schade aan de schepen aan te richten blijkt uit de fantastische medeaeelingen, welke zij zich gedwongen hebben gevoeld uit te vin den. Het is niet waar en ik moet dit nog maals herhalen, hoewel het nieuws verve- lena wordt door het herhalen, dat noch de „Hood", noch de „Repulse" of eenig ander slagschip in het minst is beschadigd. Het zelfde is het geval met ce „Ark Royal". De regeering heeft niet geaarzeld eenig geleden verlies in vollen omvang bekend te maken. De denkbeeldige verliezen, welke door de Duitschers in de radio bekend worden ge maakt .mogen dienen om voor eenigen tijd den moed er in te houden, doch ten laatste zal de onjuistheid blijken en de teleurstel ling zal des te meer ter neer drukken. Wij van onzen kant zijn niet voornemens suc cessen t'3 publiceeren, waarvan wij niet over tuigd zijn. De luchtgevechten Wij weten, dat in de gevechten in de lucht, welke in de afgeloopen twee dagen voor het eerst boven onze kust zijn geleverd, acht vijandelijke toestellen zijn vernield, zonder dat wijzelf een enkel vliegtuig heb ben verloren. W"3 gelooven, dat verscheidene Duitsche bommenwerpers er niet in geslaagd zijn hun basis te bereiken. Het totaal aantal vliegtuigen, dat aan een aanval deelnam, be droeg niet meer dan dertig. De verliezen, welke wij hebben tOBgebracht, bedragen dus minstens 25 van het totaal en kunnen nog hooger zijn. Na hulde te hebben gebracht aan de lucht macht, zeide de minister-president, dat de hulpluchtdienst zijn eerste succes heeft behaald door drie van de vier toestellen om laag te schieten bij een aanval op Rosyth. We kunnen inderdaad moed scheppen uit dewetenschap.dat onze verdediging zoo suc cesvol is gebleken in dezen eersten proef van haar kunnen en dat onze gevechtsvliegtui gen zulk «en uitstekende kwaliteit toonen te bezitten, zooals wij hadden gehoopt. In deze eerste dagen moeten wij niet dwaas gaan pochen. De aanvaller zijn wei nig geweest en op kleine schaal uitgevoerd 't Zou onverstandig zijn te verzekeren, dat wij steeds zooveel succes zullen hebben als deze eerste dagen. Er kunnen in een oorlog vele verrassingen komen en oeze kunnen niet alle prettig zijn. Wij hebben evenwel de voldoening te weten, dat wij '2en goed begin hebben gemaakt. De verdeeling van Polen Verscheidene leden van het huis hebben na de rede van den minister-president vra gen gesteld over a'3 verdeeling van Polen. u 11 e r, de onderstaatssecretaris voor buitenlandsche zaken, gaf hierop antwoord. Hij zeide, aat het aantal Poolsche bewoners van het door Rusland bezette gebied, over eenkomstig de volksstemming van 1931, 4% millioen en van het door Duitschlana be zette gebied 17Vi millioen telt Hij voegde hieraan toe, dat. voor zoover hem bekend is, geen enkele regeering de verdeeling van Polen de jura of de facto heeft erkend. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken heffing nog lichter getroffen zullen worden, maar ook hier geldt o. i., dat bescherming van het moderne gezin met twee kinderen niet de eerste roeping is van den belasting wetgever. In de derde plaats worden deze bezwaren sterk geaccentueerd door het „vervallen van elke tegemoetkoming aan de groote gezinnen. Zeker, de loon- en winstbelasting van minister de Wilde zou zwaar drukken, maar van de opbrengst van 90 millioen zou 40 millioen teruggegeven worden en het grootste deel er van zou aan de groote ge zinnen en de minst draagkrachtigen ten goede zijn gekomen door de wijzigingen in de accijnswetgeving in de personeele belas ting en in de vermogens- en verdedigiugs- belasting. Er is dus reden om van een bedenkelijke instemming te spreken en met name de Roomsch-Katholieken, die tegenwoordig steun aan het groote gezin bovenaan op hun program hebben staan, zullen zich wel eens afvragen, waar ze thaps door eigen toedoen beland zijn. De komende benzinedistributie Aflevering op zegeltjes Er lekt niet veel uit over de plannen, vol gens welke men de benzinedistributie wil doen verloopen. De voorbereiding van de maatregelen is echter in vollen gang. Aan te nemen valt, dat bij deze distribu tie het gebruik van benzine in het alge meen belang zal voorgaan. Hieronder val len uiteraard de weermacht, de regeerings- instanties, brandweer, geneeskundige dienst doktoren enz. Aan die groepen van verbrui- kers zal het maximum kwantum worden toegekend. Daarna volgen degenen, die voor zaken en bedrijven benzine noodig hebben en tenslotte komen zij, die benzine verbruiken voor luxe doeleinden. Intusschen zullen ook automobilisten, die voor hun plezier rijden, nog wel op een kwantum kunnen rekenen. Dat zal vermoe delijk 60 a 65 pet. bedragen #van het ver bruik in normale tijden. Het ligt in de bedoeling de aflevering van benzine aan de verbruikers te doen geschie den op zegeltjes. Deze zegeltjes, die recht geven op het koopen van een zekere hoe veelheid benzine overeenkomstig de klasse, waarin een verbruiker is ingedeeld, zullen op vertoon van een benzine-distributiekaart en de wegenbelastingkaart worden ver krijgbaar gesteld. Op één van deze kaarten wordt aangegeven, voor welk tijdvak zegels aan den betrokkene zijn verstrekt. Wanneer de benzine-distributie zal in gaan is nog niet zeker. Er zullen echter nog wel een aantal autolooze Zondagen volgen voor ze een feit is. Het zal wel op zijn vroegst half December worden. Het oponthoud in de Downs Passagiers van de „Noordam" en de „Juno" per „Batavier" te Rotterdam aangekomen Gisteren zijn de „neutrale" passagiers van het s.s. „Noordam" van de Holland-Amerika Lijn in Rotterdam gearriveerd. Sedert 25 September jl. wordt de „Noordam" in de Downs vastgehouden. Vrijdag jl. kwam ech ter een beambte van den immigratiedienst aan boord met de mededeeling, dat het den „neutralen" passagiers was toegestaan de reis voort te zetten. In verband met het ongunstige weer is de overtocht eerst giste ren geschied per Batavierlijn. Aan boord was alles wel. Ook kwamen met de Bata vier vier passagiers mee van het ss. Juno van de K.N.S.M., welk schip veneens in de Downs ligt. Aan boord van beide schepen is alles wel. Tegelijk met de Batavierboot arriveerde te Rotterdam het ss. „Zaandam", dat samen met de „Noordam" in de Downs lag. De aankomst van de „Zaandam" Gisteravond omstreeks vijf uur het ss, „Zaandam" van de HA.L. te Rotterdam aangekomen. Het schip had slechts een op onthoud van acht dagen in de Downs gehad, hetgeen te danken is geweest aan de lading, die bestond uit 7900 ton graan, meel. lijn koeken en olie voor de Nederlandsche Re geering. Korten tijd nadat het schip in de Rijn haven ligplaats had genomen, hadden wij een onderhoud met den heer Henken van de H.A.L., die namens kapitein Sta mp e- rius enkele bijzonderheden over den over tocht mededee'de. Het schip vertrok 3 Octo ber van New York en kwam, na een voor spoedige reis, op 11 October in de Downs aan. Daar werden de papieren door een Britschen officier van boord 'gehaald en had niet anders te doen dan te wachten. Behalve het verschijnen van enkele Duitsche vliegtuigen op een flinken afstand, gebeurde er niets bijzonders. Gistermiddag kreeg men verlof om te vertrekken. Ook de thuisreis bracht geen emoties. Een Duitsche bommen werper vloog even over het schip en ver dween na kennis te hebben genomen van de nationaliteit. Het schip zal in den loop van deze week worden gelost en zal daarna in den nacht van Donderdag 26 op Vrijdag 27 October a.s. met een lading stukgoed en ongeveer 140 passagiers naar Amerika vertrekken. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN ZAANDAM, 19 October. Het slachtoffer an het ongeluK op het station te Zaandam de 16-jarige A. uit Amsterdam, is in het gemeente-ziekenhuis aan zijn verwondingen verleden. N." -v GOUDPRIJSVRAAG De groote HDZ-„Goudprijsvraag". met vrije deelneming voor ieder belangstellend-1, heeft uitsluitend ten doel het Nederlandsche publiek nader te doen kennismaken met de nieuwste vorderingen der aloude, edele goudsmidskunst hier te lande en in het bijzonder met de wijze, waarop dit fraaie ambacht sedert 112y2 Jaar ioor de HDZ-fabriek wordt uitgeoefend. Schitterende prijzen ter vvaarde van ƒ80.—, 60.50.40.enz. zijn aan leze „Goud"-prijsvraag verbonden. (Reel.) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Britsch-Indische Congresleiders gevoei len niet voor oorlogssteun aan Engeland. De conferentie der Noordsche staten. Chamberlains wekelijksch overzicht in het lagerhuis. De Tweede Kamer heeft de wijziging van de Vestigingswet Kleinbedrijf goed gekeurd. Verslag van 's Rijks munt over 1938. WELLICHT OPKLAREND Weer verwachting: Meest matige tót zwakke Noord-Oostelijke tot Noorde lijke wind. Meest betrokken, later wel licht opklarend. Aanvankelijk nog tijde lijk regen. Weinig verandering in tem peratuur. Later waarschijnlijk iets kou-1 def. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8.6 C. FIETSERS LICHT OP 20 Oct. Van 's av. 5,25 u. tot 's morg. 6.05 u STOOMEN VERVEN Japonnen bij PALTHE in behandeling gege ven voor volledig chemisch reinigen, worden speciaal op pasvorm gecontroleerd, verschoten en verbeten plaatsen worden gratis chemisch bijgeverfd. Kleine reparaties worden gratis verricht, bij verfjaponnen worden alle naden op speciale wijze omnaaid ter voorkoming van uitrafelen der stof. PALTHE IRec! Dr. MANNING'S Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. Verkrijgbaar bij alle Apolhetera cd Drogiateo i (I. 1.50 per doosje *ao 12 stuks. Dr. R NANNING'a Pkara. Cfcem. Fabriak. NV. DEN RAAG. (Reel.) K.L.M. VLIEGT VANDAAG NIET NAAR HAAMSTEDE ROTTERDAM, 19 October. Het lag in het voornemen van de K.L.M., indien zij daar voor de medewerking van de betrakken autoriteiten kon krijgen vandaag de lucht lijn AmsterdamRotterdamHaamstede weer te openen. Het is echter niet mogelijk gebleken de voorbereidingen zoover te doen komen, dat dit voornemen ten uitvoer kon worden gelegd. Men heeft de herstelling van de luchtlijn voor onbepaalden tijd moeten uitstellen. Wij vernemen dat aile mogelijke pogingen in het werk worden gesteld om de moeilijk heden te overwinnen, waardoor een gedeelte lijke herstelling van de Nederlandsche luchtlijnen mogelijk zal worden. DOODELIJK ONGELUK TE ROTTERDAM Gisteravond om zeven uur is in de Noord molenstraat te Rotterdam, nabij de Ja cob Catsstraat een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan den 41-jarigen M. v. d. Wal, gewoond hebbende in de Paradijslaan, het leven heeft gekost. Van de W. reed in genoemde straat op zijn fiets terzijde van een in dezelfde richting gaanden vrachtauto. Waarschijnlijk tenge volge van slippen is v. d. W. gevallen, waar bij hij met het hoofd tegen den achterkant van den vrachtwagen terecht kwam. Met een cherielbreuk is h» "-o- het ziekenhuis aan den Bergweg hü in den loop De chauffeur van het ongeluk reden. De politie van het hn-eau aan den Berg- singel verzoekt getuigen van het ongeluk rich tot het geven van inlichtingen tot dit bureau te willen wenden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1