Wijziging der Tariefwet goedgekeurd Suiker en Suikerbereiding WOENSDAG 18 OCTOBER 1939 TWEEDE KAMER Het amendement- Smeenk geeft er een tijdelijk karakter aan Fiscaal of protectionistisch P Onze neutraliteit geschaad Vergadering van 17 October 1939 Het is wel onder zeer eigenaardige om standigheden, dat de behandeling: van het ontwerp-Tariefwet, dat jn feite sinds 1 Maart j.l. reeds werkt en waarover in het verleden zooveel te doen is geweest, bij de Tweede Kamer in behandeling kwam. Het was begrijpelijk, dat meer dan één spreker zieI) afvroeg: heeft het nog wel zin om te spreken over een voorstel, dat van matig protectionistisch karakter bedoelde te zijn, maar zich in de praktijk tot nu toe slechts van zijn fiscale zijde heeft doen kennen? Immers elk gegeven ontbreekt om het te toetsen op zijn innerlijke mérites, welke zouden liggen op het terrein van be scherming der vaderlandsche industrie en stimuleering van den binnenlandschen af zet. Juist dit kenmerkende heeft zich, als gevolg der omstandigheden, vrijwel geheel aan waarneming onttrokken, al zijn met eenigen goeden wil in deze richting wei vermoedens te maken. Bewijs er voor is echter bezwaarlijk te leveren. Zoo dachten eigenlijk alle Kamerleden er over, zelfs de 'neer Kortenhorst, die zich scheen te hebben geprepareerd op een full dress-debat over de handelspolitiek, maar wiens verhandeling ons toescheen meer thuis te behooren in een toekomstige ver gadering van de Vereeniging voor Staat huishoudkunde en Statistiek. Gevolg van de ontwikkeling der omstan digheden was ook, dat 't ontwerp .practised op weinig verzet stuitte, onidat iedereen de bijzondere bate, die over 1939 niet de ver wachte 5 millioen zal opbrengen, maar, ge lijk Minister De Geer mededeelde, zeker 12 millioen, gaarne wenscht te aanvaarden: we kunnen het geld goed gebruiken. Niemand wilde zich echter nu vastleggen De Katholieken niet, maar de incidenteele voorstanders van bescherming evenmin. De heer Smeenk heeft in dat opzicht ten slotte de vrijheid van het parlement gered, Zich nipt te willen binden, daarvan gaf al dadelijk de eerste spreker, prof. v G e - deren (s.d.), blijk. Deze wees er op, dat het tarief de facto reeds bestaat en onder zeer buitengewone omstandigheden, waarin we omtrent prijzen, in- en uitvoer en han delsbalans in volslagen onzekerheid verkee- ren. F.r zijn zaken, die ons veel meer in be slag nemen dan de opportuniteit van het in behandeling genomen wetsontwerp, dat thans alle handelspolitieke vragen onop gelost laat. De omstandigheden beteeikenen voor de Regeering een soort oorlogswinst, waarvan echter geen belasting geheven wordt. De argumenten voor het wetsontwerp op zich zelf, werden niet sterk geacht. Contin- genteering is met het oog op onze economi- sohe ontwikkeling beter; zij is soepeler. Maar ook daarover valt thans niet te spre ken, tenzij men midden in veronderstellin gen zich wil gaan bewegen. Er is slechts één onweerlegbaar feit: de invoerrechten brengen veel meer op. Kunnen we dus de orotectionistische wer king van het tarief niet controleeren, de gunstige fiscale werking er van staat vast en doet ook de soc.-dem. gaarne het wets ontwerp aanvaarden, zonder dat daar in ma« woréen gezien een over gang in protectionistische rich ting. Omdat gefundeerd beraad in economi- schen zin thans niet mogelijk is, achtte hij er ook alles voor te zeggen, om aan het tarief een t ij d e 1 ij k karakter te geven. Principieel keerde de heer Bi e rem a (Lib.) zich tegen het ontwerp, dat hij, even als de heer v. Gelderen, in zijn argumenta tie zitvak vond. Voor bescherming der nationale industrie en uitbreiding der binnenlandsche markt kan z.i. het wetsontwerp niet dienen. De Regeering verliest n.l. de nevenwerkingen ie veqfc uit het oog. Een hoog tarief heeft niet aÏÏecn de bevruchtende werking, waar van de Minister spreekt, maar ook een doo- dende werking. Winst aan de eene zijde, leidt tot verlies aan den anderen kant. .Ms de kostprijzen stijgen, zinkt de koopkracht in. De kleinhandelsprijzen zullen belangrijk meer stijgen dan de Minister meent en het is zeer de vraag of de werkgelegenheid zal worden uitgebreid.- Het is de oude theorie. We schieten daar echter thans niets mee op. Dat bezreep ook de heer Bierema en daar om verklaarde hij zich bereid als tijdelijken maatregel het w.o. te aanvaarden. De heer Bakker (c.h.) kan weinig nieu we dingen zeggen. Ook hij tastte in het duister omtrent de beteekenis van het ont werp naar zijn oorspronkelijken opzet. Mis schien, zoo meende hij, zouden we nog beter met invoerpremies kunnen werken dan met deze verhoogde rechten, die bedoel den te steunen op een thans ontbrekende normale economische structuur. In plaats daarvan is er grenzenlooze verwarring. Aan don Minister van Economische Zaken werd een gewetensvraag gesteld'. Deze wet, waarvoor de wet van 193-4 eigenlijk de moe derplant is geweest, is protectionistisch van opzet. Staat de Minister, zoo luidde nu de vraag, op dogmatisch-protectionistisch stand punt? Maar dan komen we bij de gevaar lijke autarkie terecht. Protectie bergt de kiemen voor economische en volkeren-oor lógen in zich en het zou gevaarlijk zijn, als de Regeering op dat standpunt stond. Want in vrijhandel schuilt een bron van volks welvaart. Natuurlijk viel op deze vraag van dezen Minister geen bevestigend antwoord te ver wachten. Ook d-> heer S c h i 11 h u i s (v.d.) kon niet beoordeelen of de talrijke verhoogde, heffinceo vunstig hebben gewerkt. Voor eo'-ple posten invoerrechten te ver- hoogen. zou geen bezwaar hebben ontmoet, maar deze nagenoeg algemeene verhooging is weinig aanlokkelijk. Te meer, omdat prijsverhooging nog nooit tot yergrooting van werkgelegenheid heeft geleid. De veranderde situatie werd ook door den heer Smeenk (a.r.) erkend. Het geld uit de verhoogde heffing kunnen we goed ge bruiken. Zouden we een echt beschermend tarief hebben, clan zou het veel broeder vlak moeten bestrijken. Het is een fout geweest, dat men op ons fiscaal tarief een bescher mend tarief heeft pogen te enten. Ook de heer Smeenk was van oordeel, dat omtrent werkgelegenheid en prijzen geen conclusies kunnen worden getrokken. Voor een meer beschennend tarief op onderdeelen was indertijd wel iets te zeg gen, al komen naast gunstige werkingen ook ongunstige nevenwerkingen voor. Het is echter maar de vraag of er een gunstig saldo is. Onze nijverheid zullen we kunnen be schermen. maar van autarkie kan voor ons geen sprake zijn. Onze landbouw en een deel van o/ize in dustrie zal moeten exporteeren, willen ze wel varen. Om prijzen laag te houden kunnen we beter met contingentceringen werken Maar de omstandigheden zijn er misschien naar om zoo weinig mogelijk te contingenteeren. Nu we thans niet op bevredigende wijze over fundamenteele vragen kunnen spreken, is er alles voor te zeggen om aan de wet een tijdelijk karakter toe te kennen. Dit wetsontwerp, ondnnks de omstandig heden, aan te nemen, leek den heer Kor tenhorst (r.k.) aanbevelenswaardig, ook met het oog op de toekomst, wanneer mis schien hooge tariefmuren zullen worden af gebroken. Men pleit nu voor de contingenteeringen, die men voorheen als te rigoureus bestreed Het schijnt, d t wat men niet heeft, steeds meer gewaardeerd wordt d-an hetgeen men heeft Voor het oogenblik zijn we het met dezen afgevaardigde eens, dat middelen nood'g zijn om ons te verdedigen tecen de groote economische grondverschuivingen in de wereldeconomie. Op deze stelling ging de heer Kortenhorst in op een wijze alsof een full-dress-debat aan de orde was, om tot de conclusie te komen, dat sterke industriali satie niet kan worden gemist, om tot groo- ter zelfvoorziening voor ons land te komen. Met agrarische ontwikkeling alleen kun nen we niet volstaan. Ideaal is het wetsvoorstel der Regeering niet en daarom kan de heer Kortenhorst wel voelen voor een t ij d e 1 ij k karakter er van. Mits de Regeering een commissie be- noeme, die een beter orgebouwd tarief ont werpt Laatste spreker was de heer Wijnkoop (comm.) Hij zag in de tegenwoordige om standigheden de gevaren tegen een protec tionistisch tarief nog grooter dan anders en- dus wiloe hij van het wetsontwerp niets weten. Ook om de prijsstijging, die er mee gepaard gaat. stond hij afwijzend. Een tijdelijk karakter van de wet kon hij aanvaarden. DE REGEERING ANTWOORD De algemeane beschouwingen waren prachtig kort gehouden al ging het college van aen heer Kortenhorst misschien iets over de schreef. De Regeering zag, evenals de Kamer, af van een diepgaand debat. Zoowel minister de Geer, die den gehee- len middag mee achter de ministerstafel zat, als zijn ambtgenoot van Economische Zaken konden het dus kort maken. De minister van Financiën was het eens met hen, die meenen, dat het fiscale karak ter van het ontwerp thans wel zeer op den voorgrond treedt. We hebben tot nu toe W/2 millioen meer ontvangen uit de in voerrechten, maar dat bedrag is niet alleen gevolg van het tarief. Uit hït ontwerp zullen we over het heele jaar zoo wat 12 millioen meer halen. In zijn werking is er feitelijk geen groot verschil tusschen een fiscaal en een be schermend tarief. Dat leert het tarief van 1934 (12 pet.) en ook dat van 1939. Hoogere tarieven werken altijd eenigszins bescher mend. ook zijn ze allereerst als ficaal voor- deelig bedoeld en beschermend bedoelde tarieven stimuleeren 's lands inkomsten, al gaat het daar niet in da eerste plaats om. Minister Steenberghe had al evenmin veel te zeggen. Hij wees er op, dat onze. contingenteerin-, gen sinds een vijftal jaren dienen voor ver grooting van den export. Daarom moeten we ook nu nog contingenteeringen behouden Ten aanzien van sociaal-achterlijke landen kunnen we er met een tarief van invoer rechten nooit komen. Daar klimmen ze over heen. Om die reden zullen contingen teeringen niet geheel gemist kunnen worden. Het tarief vult de contingenteerin gen aan. Al heeft het tarief in de afgeloopen maan den sterk fiscaal gewerkt, toch heeft het, naar 's ministers meening, ook uit handels politiek oogpunt nut gedaan door het ver- leenen van prijssteun aan verschillende be drijven. De matige bescherming heeft voor arbeiüs-intensieve bedrijven de werkgele genheid uitgebreid, zonder anderzijds de productiekosten op te voeren. Tariefverhooging heeft wel niet ten doel export\ergrooting, maar zij brengt ook niet zonder meer vermindering; deze is in casu in ieder geval minimaal geweest, terwijl stimuleering van de binenlandsche markt geenszins uitgesloten mag worden geacht. Dat ons handelsvolume zooveel mogelijk moet worden gehandhaafd, is ook het stand punt der Regeering. Maar daarop klopt niet de autarkie welke de heer Rost van Ton ningen wil. Men kan geen splitsing maken tusschen agrarischen en industrieelen ex port en zelfvoorziening. Prijsstijgingen zullen niet geheel kunnen uitblijven; maar prijsopdrijving zal bij de Regeering op verzet blijven stuiten. Met den heer Smeenk erkende de minis ter, dat het moeilijk is om de werking van het nieuwe tarief te beoordeelen. Dat kan eers in normale tijden geschieden. Daarom past voor deze wet een tijdelijk karakter niet. Ook niot met het oog op den dan te venvachten aandrang om wijzigingen. Op handelspolitiek gebied dienen de ver houdingen zoo stabiel mogelijk te zijn Inderdaad. Maar we staan hier voor ab normale omstandigheden. In den gedachten- gang van de ministers wordt een tarief van invoerrechten zoo iets als een roltrap, waar mee men alleen maar naar boven kan komen. Een commissie kan de Regeering niet toe zeggen; zjj wil eerst het verloop van zaken even afwachten. Bij de replieken stelde de heer v. Gelde- rende yraag, waar.-aJa er dan geen prijs- verhoogingen zijn ontstaan dan de 12 millioen hoogere opbrengst vandaan it ge komen. De heer Smeenk constateerde, dat 's ministers betoog, door het ontbroken van concrete gegevens overtuigende kracht miste. Voorts handhaafde hij de wenschelijkheid, om voor 1943 de gelegenheid te reserveeren voor de Kamer om over de handelspolitieke aangelegenheden mee te spreken. Bij art. 2 kwam een amendement-Korten- horst in behandeling om enkele aanvullin gen voor te stellen ter bescherming van de geldkUtenindustrie, die haar klanten ziet afnemen. Het werd aangenomen met 50 tegen 25 stemmen (rechtslinks). Ontwerp krijgt tijdelijk karakter Van grooter belang was intusschen een amendement-Smeenk, om aan het ontwerp een tijdelijk karakter te geven. De wet zou 1 Januari 1943 vervallen, be halve ten aanzien van de reers verschuldig de invoerrechten en begane strafbare feiten. Hij wilde daarmee voorkomen, dat met dit w.o. een sprong in het duister wordt gedaan. Te gelegener tijd moeten de Staten-Generaal zich kunnen uitspreken over handhaving van bepalingen, waarover thans niet met vrucht gedocumenteerd kan worden ge sproken. .Prof. v. Ge ld er en (s.d) sprak zich uit voor het amendement. De heer Schilthuis (v.d.) achtte voor de Tariefwet tijdelijkheid niet gewenscht. Dr. Kortenhorst (r.k.) merkte op, dat de TariWmachtigingswet 1 .Tan. 1942 vervalt: voorzichtigheidshalve wil de hij daarom liever maar geen tijdelijkheid bij de Tariefwet. Ook de ministers volg- Het door hen ernstig ontraden amende ment-Smeenk werd niettemin aangenomen met 38 tegen 35 stemmen. Tegen stemden de R. K., de C. H. en de V. D., met uitzon dering van den heer Ebels. Door aanneming van dit amendement is de oude „hyotheek" uit de Tariefmachti gingswet in anderen vorm herleefd. Het was voor de Regeering een klein echecje, te on aangenamer omdat daaraan medewerkte een sterk contingent van haar Innigste vrienden. De Regeeringsbasis bleek bij het eerste belangrijke niet-cri<s- wetsontwerp plotseling te smal. We constateeren dit feit thans zonder meer. Z.h.s. is 't wetsontwerp aangenomen. Het had het karakter van een crisisheffing verkregen, die 1 Januari afloopt, tenzij zij door iets anders vervangen wordt Bij den aanvang der vergadering heeft de heer Rost van Tonningen (n.s b een Interpellatie aangevraagd. Hij zeide, dat de heer Kupers, voorzitter van het N.V.V. tevens lid der soc.-dem. frac tie op het congres van het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen te Parijs het N.V.V. vertegenwoordigde. Daar is een re solutie aangenomen betreffende de rechten der menschheid tegenover de totalitaire sta ten. Spr. vraagt den minister-president en de ministers van justitie en buitenlandsche zaken te mogen interpelleeri»n over het in gevaar brengen van onze onzijdigheid door den voorzitter van het N.V.V. en het uit strekken van de werkzaamheden van het N.V.V. en de S D A.P. tot het buitenland, in verband met het feit dat twee leden der soc.-dem. parij lid zijn van het kabinet Het Invoerrecht op zinkwit enz. Aan de orde was vervoIgen^.het wetsont werp goedkeuring van een Koninklijk be sluit tot heffing van een invoerrecht op zinkwit, lithopone en andere met zink be reide witte verfstoffen. Het geschiedde z.h.s. Eerste Kamer-camera ONGEVALLENWETTEN GEWIJZIGD Slechts een punt stond op de agenda van gisteravond, namelijk een wijziging van de Ougcvallenwet-1921 en van de Land- en TuinbouwongevaIlenwct-1922. Deze wijzi ging beoogt o.a. om uit deze beide wetten do verzekering tegen oorlogsrisico uit te scha kelen. Het is de bedoeling van de voorstel len, dat ongevallen in liet bedrijf, die op zichzelf zeker onder de Ongevallenwet val len zouden, maar die beschouwd moeten worden als een gevolg van het oorlogsrisico, buiten de bestaande verzekering vallen. Als motieven daartoe kunnen aangevoerd wor den, dat het hier niet zoozeer een bedrijfs risico betreft, maar veeleer een risico, het welk do geheelc bevolking in vrijwel gelijke mate loopt, cn Jat het risico voor de afzon derlijke bedrijven veel te groot en niet te dragen zou kunnen worden. De Tweede Kamer heeft deze ontwerpen aangenomen ïp 15 Juni van dit jaar, dus nog onder het vorig kabinet. Zij worden toen verdedigd door Minister Romme, thans was dit het werk van Minister van den Tempel, die het intusschen niet moeilijk had. Het was in dit verband slechts merk waardig, dat destijds do socialisten in do Tweede Kamer tegen oen van de wijzigin gen bezwaren hadden. De eenige spreker uit de Eerste Kamer was de heer Gelderman, die in de eer ste plaats onderstreepte, dat er verschil is tusschen bedrijfs- en oorlogsrisico. Moge de kleine commissie, die benoemd zal worden om deze materie verder uit te werken, spoedig in het leven worden geroepen en moge zij weldra een oplossing vinden, een verzoek, waaromtrent de Minister zeker toezeggingen kon doen. Zijn er, zoo vroeg de heer Gelderman GEVRAAGD: VERTEGENWOORDIGERS voor verkoop van Friesche Kleipootaard- appclen, Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden. HOOGE PROVISIE Friesche Zaadhandel - Oranjewoud (RecIJ Helderwitte kristallen van vuile vette klei Een cultuur en fabricage van groote beteekenis li') Wanneer we thans onze met distributie bon no 1 verkregen suiker uit de suikerpot in de kopjes laten glijden, dan zien we met graagte naar de helderwitte kristalletjes als toonbeeld' van reinheid. Van suikerriet.... Zoo is bet niet altijd geweest. Niet alleen die distributiebon is iets anders dan ge woon, ook de kleur verschilt heel veel van vroeger. In het laatst der lSde eeuw was kleur grauw, meer klei-achtig dan wit, al werd het product dan ook als „witte" suiker in den handel gebracht En de prijs was ook „grauw". De Fransche markt noteerde 98 gld, de Engelsche ruim 70 gld en de Arrusterdamsohe 180 gld per 100 kg. Deze laatste prijs moest ook in Duitschland be taald worden. Bij zoo'n prijs had de fabriek "van Achard in Cunern (Silezië) wel reden van bestaan, doch in dien tijd gaf men dit nog niet zoo grif toe en was Frederik de Groote hem niet te hulp gekomen met 50.000 Thaler (f90.000) dan was de fabriek te Cunern niet totstand gekomen. De „rietsuikerheeren' deden alles om de bietsuiker te keeren. Zelfs werd Achard 200.000 Thaler geboden, als hij zich terugtrok. Slechts enkele jaren werkte de fabriek, die niet veel anders dan een schuur was, ze werd stopgezet en brandde in 1807 geheel af. Met veel moete gelukte het Achard op nieuw te beginnen en in 1812 kon hij in een nieuw gebouw, nu beter ingericht, op nieuw de fabricage ter hand nemen. I stond in ons blad van 17 Oct Het begin van een cultuur er. fabricage van groote beteekenis yoor geheel Europa. Bereiding van bietsuiker Het was reeds lang gewoonte, dat óe witte mangel door de huisvrouwen geraspt en als een soort groente opgediend werd. Ook Achard begon zijn procecó met het ras'^.i der door hem gekweekte bieten. De daarbij ontstane brij werd in grove zakken geduan en met hydraulische persen werd daarna 't sap er uit geperst. Dit sap werd gereinigd, om het daarna te koken en te laten uitkris- talliseeren. Voor dit reinigen gebruikte men eerst, naar de gewoonte van de andere raffinade rijen, ossenbloed en eieren. Doch deze wei nig smakelijke wijze bij zoo'n smakelijk pro duct werd weldra vervangen door het ge bruik maken van ongebluschte kalk en zwavelzuur, terwijl nog weer later het zwa velzuur door koolzuur vervangen werd. Op deze wijze wist Achard 5 pet. zui vere suiker uit de bieten te halen, wat veel was. vergeleken met Markgraf, die in zijtn laboratorium slechts tot 1.56 pet kwaon. doch weinig vergeleken bij thans, nu 15 pet. slechts een matig resultaat is. De cultuur der suikerbieten is in de laat ste drie-kwart eeuw zeer sterk vooruit ge gaan. Door kweekers van naam is meer dan een menschenleven gewijd aan ae ver edeling van de suikerbiet. In ons land is het vooral de firma Kuhn en C.o die wereldnaam op dit gebied heeft verkregen, vooral door het onvermoeid ötreven van de heeren Dudok en Van Heel, die buitenge wone kennis van de biet aan praktisch in zicht paarden, om een biet te verkrijgen, die een mooi rendement levert en vooral in Nederland past. Omstreeks 1850 schijnt men hier en daar in ons land begonnen te zijn wat suikerhie- ten (ze worden toen nog onder mangelwor tels gerangschikt) te verbouwen. Dat was voor Belgische suikerfabrieken. Maar toen de teelt toenam, werd ook in ons land een fabriek gebouwd. Eerst, in 1858, in Zeven bergen, daarna, in het volgend' jaar, te Zuid- broek. Toen nam de cultuur zoowel als de industrie een groote vlucht en thans werken in ons land 12 groote fabrieken, 6 coöpera tieve en 6 voor de Centrale Suikermaat schappij, die ongeveer 1600.000.000 kg bieten verwerken, geteeld op ongeveer 40.000 'na. Ieder, die in de streken, waar de suiker bieten verbouwd worden, woont of er komt, weet, wat de camjxigne beteekent: modder en klei op de wegen, gevaar voor slippen als het wat nat is, wat in den herfst meestal het geval is. Maar het eindproduct van de Onafzienbaar is de stroom suikerbieten, d'ie met boerenwagens en vrachtauto's iper trein of schip naar de fabrieken gevoerd worden. Op het land zijn de koppen met de bladeren, die voor veevoeder dienen, ei gehaald. Bij de fabriek aangekomen, wordt door machtige grijpers, soms ook nog door hand- kracht, alles op groote hoopen, die welhaast heuvels en bergen vormen, geworpen. Die bergen worden spoedig weer afgebro ken. Door een krachtig waterkanon of we! met handkracht, worden de bieten in eeu spoel goot geworpen en zoo naar de fabriek gevoerd, waar ze in waschmachines verder worden schoongemaakt en van de staarten ontdaan. (Deze staarten vormen nog een goed veevoeder). De bieten worden daarna, hoewel nog niet brandschoon, naar de snij- molen gevoerd, waar ze vermalen, gesneden, worden. Dit 6nijsel gaat door transportban den naar diffuseurs, waar door heet/ water het sap er aan onttrokken wordt, welk sap, dat &r nog wel wat groezelig uitziet, door toevoeging van ongebluschte kalk wordt ge reinigd. De kalk bindt co vuiligheid aan zich en wordt heel spoedig als schuimaards weer afgevischt, waarna het overblijvende sap afgevoerd wordt Eerst in groote va- euumpannen met een inhoud van 200 a 300 hl., daarna in malaxeurs wordt het sap in gedikt tot suikerbiet De temperatuur mag niet te hoog worden, daar anders de sufker aan zou branden. Zacht verwarmd wordt het sap verdampt tot de stroopachtige massa een bepaalde dikte krijgt. Deze stroop is dan bruin. In geweldi-ge centrifuges wordt deze stroop snel rondgewenteld. Het bruin verdwijnt door de gazen wand en overblijft de helderwitte suikermassa. Even laat men de massa bekomen daarna wordt de witte laag los gestoo- ten en rolt ritselend de blanks suiker naar een lagere verdieping, waar ze in de zakken stort. De suiker is tot verzending gereed, De distributie kan beginnen. aangevoerde bieten ....die daarna spoedig weer afgebroken worden, daar de bieten in de spoelgoot gaan en vaar de fabriek stroomen. RADIO 'CTOBEU twa aar p IliVKIlSUM 1. 1«.-» cn 414.4 M. 8.0O-J KRO. 10.00 AOIIV. 11.00 KRO. hoogveel NCRV. 8.90 Berichton ANI'. 8.05j' up, 10.00 Grojn.platen. 10.IS Morgrendlen Gnum.platen. 11.30 Godsdienstig Midi 12.00 Berichten. 12.15 KRO-O r 1.10 Berichten ANP, Gram.pl handwerkuurtje. 2.55 Grain.plat-eii. V ro u wen h u 1 f u 11 rt je. 3.30—3.55 Grai 1M 5 00 Gram.platen, n r de Jeugd. 5.-15 PI 'in. 6.30 Ca agel Handei 7.0 Legci Ichtei ..Wat 1. sorle ..Metaalbewerking". 8.00 B« Herhaling SOS-berichten. 8.15 uurfeM Jeugdkoren met pianobegeleiding platen. 9.00 Causerie ..De zeeslag H (20 October 1639)". 9.30 Kamerorkl 1 Nova et Antlqua", en soliste, 11.1 I platen. 11.50_12.00 Schriftlezing. 1 platen. '|P izlek. (ca. 12.15 Ber. ANP. eollanorkeet. 2.00 Voor df'slec B met- pianobegeleiding. 3,'zee' uurcursus. 3 45 Gram. platen. >kcn en thulszlttendcn. •I.Jiet 5.00 AVRO-Woekkaleldosciied AVRO-AmuLvp, j>ortpraatJo.Tn 7.05 Progrnrrtels Gelukw Voor mllltali solist. 6.30 Sportpraatje. I HLT •tgr-bnuworkest en soliste (in Z ..i0,3? vlo°l en orgell ha plij' AVRO-I 4 84 M. 11.20^ Reportage. 11.50 enj,lgC1 7.50 ÖrkeT 7.20 Uitzendt) «•■"«te de te S< voorts, plannen om de Ziektewejan punt van de oorlogsrisico te wijzijun derdaad bleek de voorbereiding tm, ei te zijn genomen, maar de Mini sjenoi toch liever eerst de regeling van w vallenverzekering afgehandeld. stemming had de Minister voor do lie om de mogelijkheid te opencifn' plaats van effecten ook schuldvorf 01 als onderpand aan de Rijksverzfn 1 bank gegeven kunnen worden. Het» dt van de Bank heeft evenzeer en kelten ren en adviseerde daarom afvvijzenCnen Met genoegen had de Minister kta nomen van hetgeen gedaan wordf on, gebied van vrijwillige verzekering punt van het oorlogsrisico, maar 1pap meene regeling kan daarbij nieran gemist. n. Di Na dit korte debat gingen de oi& n- zonder stemming onder den han bep Heden worden in de afdeelingetiden wetsvoorstellen behandeld. Zoo draag molen doorl r|og zij L ziel Stichting ;n$ islan Morgenlandzei UTRECHT, 18 Oct. De jaarve>rgadi der de Stichting Morgenland ZendingJoet z: afdeeling der Action Crétienne etaken werd gisteren gehouden onder ifesisci schap wan, den heer G. L. van mui, 1 a e r te Bilthoven. "J Naar aanleiding van den llilP10' heeft de voorzitter een kort openwQ&t c gesproken, erop wijzende, dat dit Bi, wel bijzonder van toepassiiug is voor faen w niërs en voor het werk der Stichtin^chen, Aan het door de secretaresse mu upf' de Witte uitgebracht jaarverslas. den 'wij, dat het afgeloopen jaar T T der Stichting kalm kon worden \fuaen hoewel natuurlijk ook de Morgenlaiiwas j veel moeite ondervindt van de poling, ze standigheden. De wereldsituatie biet de mede een vermindering van iij van maar daartegenover staat een ev< medewerking en liefde voor dit m deze met geringer middelen wil God len zit bouwen, dat is spr. wel duidelijkpch. w toen zij in het afgeloopen jaar deUht di lende zendingsposten van de SticJL-; soonlijk is gaan bezoeken. 8 Er zijn in ons land 33 plaatselijk/1® 0V( en 14 dameskransen. Er konden wa der ten met goederen verzonden worffOg ge kisten met levertraan en melk poe dè vriei Armeniërs, die het zoo noodig hel behoe De politieke toestand in Syrië islideiijk mate ongunstig te noemen. VooralL j. niërs uit het Sandsjak van Ala;, hebben liet zeer moeilijk. cftaP Het Armeensche volk is thans ren'^ nieuwen zwaren slag getroffen. Vtf03^ rijk en Engeland was het noodzaujj^6* bondgenootschap met Turkije aantje we om hun positie aan de Dardanelles we(ie Middellandsche Zee te versterkenden te Als gevolg daarvan moesten tkije p Armeniërs hun vaderland verlat«n, als In de tweede plaats komen de Ctnstand scholen in het gedrang. Ten dera. voo niet-Turksche elementen niet dezq ten als de Turken Ook dat is vd aiet.8 meniers zeer moeilijk. Vervolgens r® ziet Je Witte verteld van de moeilijklgevare: Armeniërs in Aleppo. Op de viorreenkon nosten gaat het werk gewoon zijn tnet flu bijzonder woord wijdde spr. in ^an verslag aan de medewerkers den in Frankrijk, waarvan de meestel... liseerd zijn in het Fransche legeif1''8' ev' De Zendingsdirector der StiohtiPu kuni Berron, die vorig jaar nog de vi ij thari te Utrecht heeft bij gewoond 1, ha vaarop zich geheel aan de Armeniërs te ki |j den door zijn predikambt te $nraken neer te leggen. Het mocht niet zocL thans moet Dr. Berron drie predik in a vangen, die in het leger gemobili 'I 8roo Zoo zijn er tal van moeilijkhei deze li mede 'bestuur en werkers te kampgen nog Het is toch opmerkelijk dat het nnen. voortgang kon bobben en dat zeïn maal. De zegen Gods op het werk i&, De zendingsdirector heeft 1 ilt de meeste steun nu vc wordt van Nederland en vi seriand, zijnde twee neutrale 1 aiet Fr a Frankrijk kan op het oogenblik I niets verwacht worden. Alle \v( Stichting hebben nu te zorgen vot~ telijko be'angen binnen hun eigen»0, 19 0 en moeten anderen, zoowel in :yan var het leger, tot steun zijn. De centrale der Stichting te f e n; moest in verband met de ligging genaohti| Westelijk Front worden verplaatïènners, g land in. Nederland, zoo zeideverschil' resse. is thans de kurk wafelatrpn werk der M o r g e n 1 a ndPlagen" d r ij f t. De eerste penningmeester, de li'Wrtc.m«»» P. Th. h Th. van der Hoop v.t0STE» teren te Baarn stelde voor de sd een alg jienninerme.esteresse, mej de WiiHgekondi chargeeren, waaraan de vergatlcpn het P taan «oldeed. Na een korte pnnzopesturen de Witte een en ander verteld varutiewet r naar Syrië en enkele.fraaie fotoïn het tel Het was een interessante middag) gemeenl veel belangstelling bestond. op 85.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 8