S -AATSTE NIEUWS N ieuwe Roemeensche gezant in Den Haag LI A CHEEPV AARTen CHEEPSBOUW LADENSDAG 18 OCTOBER 1939 TWEEDE BLAD PAG. 7 f HAAG. 18 Oct. Naar ons ter oore heeft de Roemeensche regeering tot gezant en gevolmachtigd mi- te Den Haag benoemd den heer N. oud gezant van Roemenië te Moskou i-gezant in Santiago. jnwerker vermoordt vrouw lader in Eindhoven aangehouden 18 Oct. Eenigc dagen ge- Bruasejheeft do 27-jarige mijnwerker B. A. te een vrouw dooc.gcstoken (ó,6o>cft daarop da wijk nanr Eindhoven .post «en. Op verzoek van de politie te Heer- de verdachte vanochtend in Eindho- oi:ai|arrcsteerd- (I Kil KI fffjTSCHLAND MELDT Z'N SUCCESSEN °f d'VlJN. 18 Oct. Het opperbevel van do weermacht maakt bekend: )1\'5°(Pien Moezel en hct PISlzer Wald 0' Brut de Fransche troepen gisteren nog p20 op Dnitsch gebied liggende steun- 1 langs de grens opgegeven. Er zijn gevangenen binnengebracht. Koull Eneruitsch° luchtwapen heeft gis- b.. 6,f>«ijn operaties tegen de oorlogshavens Engelsche oostkust voortgezet. In |an Scapa Flow werd, volgens de tot u»tani|ontvangen berichten behalve andere pchopen, ook een tamelijk oud En* slagschip door bommon van zwaar |den kaliber getroffen. Tijdens een ndagJvec-ht werd een Engelsch jachtvlieg- t varfor Duitsohe vliegtuigen omlaag ge- wat. gevechtsvliegtuig werd door ;he luchtdoelartillerie omlaagge- I en 17 October heeft de vijand tien Igen verloren en wel: boven Dultsch dn gebied door luchtdoelartillerie vijf ,gen, waarbij een Engelsch, door pleBers 6611 Fransch en een Engelsch het ld cn bij lnchtgevechten boven En- gebied drie Engelsche vliegtuigen. als I - oei 1 twee schepen getorpedeerd m Engelsch en een Grieksch schip iU wordt gemeld, dat het Ame- fcch'3 s.s. „Independence Hall" de ge- e,agWainjiing heeft gered van het Engel- j-p. „City of Mandalay", dat op 500 illena Zuiden van de Iersche kust door iane|tsche duikboot is getorpedeerd'. Het op weg vttn JaPan naar Liverpool vmr® hr' en nett0 ton» werd ge- n vdn !023 cn behoorde aan de Ellerman ng p Glasgow. °P- Itornoway wordt gemeld, dat het ie s.s. Sicilien" 27 leden der beman- an |eft gered van een tot nog toe onbe- hepeksch stoomschip, dat in den Atlan- Oceaan door een duikboot tot zin- gebracht. Twee opvarenden wer- (ie torpedeering gedood terwijl zeven werden gewond. idei 0 overval bij Scapa Flow j jlJN, 18 Oct. Vanmorgen Is de be- van d'S succesvolle Duitscho duik- nadé Scapa Flow met den commandant, Prien, aangekomen op n'. %veld Tempelhof, om daarna onder vejuichingen der bevolking haar in- 'ferhouoen in de Rijkshoofdstad, van de dappere be- iienlf» aldus het verslag van het Duitsche iureau, die op uitnoodiging van den In diens speciale machine, bestuurd vlll piloot van oen Führer, naar Ber- vajmen is, waren aanwezig, da chef duikbootafdeeling aan het opperbe- de oorlogsmarine met zijn staf, als- "lirijke andere hooge officieren der aarine, von^h-at leger en van do De chef van de duikbootafdee- itte de dappere mannen hartelijk namens den opperbevelhebber der okAarine en namens alle soldaten der c Gij hebt, zoo zeide hij o.a., de on- moljke duikbootactie van den we'reld- G.pet een nieuwe roemvolle bladzijde k. j en den naam van uw duikboot en naam in de geschiedenis van den Mg ingeschreven. Ge hebt opnieuw L dat bij het behalen van militaire h, niet het aantal en de omvang der ci uitrusting van doorslaggevende be- l0zijn, maar de onwrikbare wil tot Vandaag zal commandant Prien m?t zijn manschappen door Hitler in de Rijkskanse larij ontvangen worden. Vanmiddag maken zij een tocht door Berlijn. ALGEMEEN WEEROVERZICHT H?t gebied van hoogen luchtdruk in het noorden verkreeg een grooto uitgestrektheid on beaokt thans het gehccle zuiden van Scandinavië en het oostelijk Oostzeegebied. G?bicden van hoogen luchtdruk van dezelf de intensiteit liggen over Italië en den Bal kan en nabij de Azoren. Tusschen deze orie anticyclonen ligt de stationnaire depressie voor de kust Portugal mat haar secundaire ten zuiden van ons land. Betrekkelijk koele luoht- massa's bewegen zich over de Oostzee over hot noorden van ons land naar het westen. Vermoedelijk worden over Frank rijk en langs dan noordrand der Alpen warmere luc.hbmaska's naar hot oosten ge voerd en ligt tusschen beide storingen een regenfront Een diepe depressie, die gisteren tin wes ten van Groenlana lag, komt thans aan de oostzijde te voorschijn en tast den hoogen druk in do Poolzee aan. Op din Oceaan ligt op 42 graden noorder breedte en 56 graden westerlengte een aiepo cycloon omringd door zware stormen. DEN HAAG Oude dame ontdook de belasting De 71-jarige W. L. W., een oude dame zonder beroep, had onjuiste aangiften voor de vermogens- en inkomstenbelasting ge daan. Zij had een vermogen van ruim een millioen doch gaf op ongeveer f 800.000 te bezitten. Ook haar inkomstenbelasting had zij naar verhouding te laag opgegeven. Zij was voor deze feiten gisterochtend voor de strafkamer van de Haagsche recht bank gedagvaard, doch zij Was niet versche nen. Een getuige, inspecteur van de belas tingen, lichtte de valsche aangifte toe en deelde mede, dat een neef van de verdachte aan de belastingen de noodige inlichtingen had verstrekt. De officier van justitie, jhr. mr. vanAsch vanWijck, deelde in zijn requisitoir mede, dat verdachte een lastige, oude dame was, met wie geen land te be zeilen was. Zij had verklaard, dat zij van meening was, genoeg belasting te betalen en daarom maar opgaf wat haar goeddunkte Zij kreeg er toch niets voor terug, vond ze. Het moet deze dame duidelijk worden gemaakt, dat zij deze recalcitrante houding niet kan volhouden, meende de officier. Zij had reeds een straf te pakken in den vorm van een fiksche navordering, doch ter waarschuwing wilde de officier :en gecom bineerde straf zien opgelegd, nl. een geld boete van f 5.000.— en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar. Uitspraak 31 October. Nederland in Mobilisatietijd LEDERBESCHIKKING De Minister van Econ. Zaken maakt bekend, dat hij heeft vastgesteld de lederbesohikking 1939 nr. 1. Bij deze beschikking ls het terrein van werkzaamheden van het Rijksbureau voor huiden en leder uitgebreid tot alle leder, sctooe- tle-regellng voor de genoemde artikelen. ZIJ heeft slechts ten doel het Rijksbureau de ge legenheid te geven zich te orlënteeren ten aan zien van deze artikelen en zoo noodig, bepaal de regelen te stellen. Zoo kan de directeur on dernemingen verplichten zich bU het Rijks bureau te doen Inschrijven en aan hem opgave te venstrekken over de hoeveelheden leder, welke zij ln een zeker tüdvak hebben ge kocht, verkocht, bewerkt, verwerkt, doen be werken en doen verwerken, dan wel daarvan aanteekenlng te houden. leder, die op door den dl- ■jÉ tijdstippen heeft, verp i dien dilrecteur. WAAR WERK TE VINDEN IS NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN De Ned. Spoorwegen hebben de ultvoerln van de werken volgens bestek no. 32 N.S., b< treffende het vervaardigen, leveren en stel- b e t Loosingskanaal en aoht bruggi Nieuwe Vaart op door derden gemaakte on derbouwen in de toekomstige verhoogde spoor wegen Amsterdam C.S.Utrecht en Amsterdam C.S.Hilversum te Amsterdam met bijkomen de werken gegund aan de N.V. F. Kloos en Zonen's werkplaatsen te Kinderdijk, voor een bedrag Van f 166.300. i Gister is aanbesteed het vervaardigen, le veren en stellen van de staalconstructie voor den onderdoorgang Czaar Peterstraat ln de e/ko matige verhoogde sipooirwegen Amster- rdam C.S.—Hilver- datn C.S.Utrecht i De raming was gesteld op f 79.000. Laagste Inschrijver N.V. Machinefabriek „Thole" te En schede voor f 39.900 (zonder- bülevering van materialen). De N. V. Kon. Ned. Machinefa briek voorheen E. H. Begeman te Helmond, A. en B, f 59.992 (lncl. materialen). Voorts ls aanbesteed het maken van den on derdoorgang Czaar Poterstraat te Amsterdam ln do toekomstige verhoogde spoi het Wee,perpoorlilation ln de hoofdstad zijn ook de aangrenzende spoorbanen I» gebonk gesteld. - Met behelp ran de oude dwarsliggers en prikkeldraad *"9» afrastering gemaakt langs de been der Goobche trens bij den Beukenwea ,.Het Spoorwegbou.wbcd rijf" te Utrecl TWENTSCHE BANK Do Twentsche Bank gaat aan den srd door de N.V. Cei mderhandsche J. H. uitge- Dillenburg" HANDELSBERICHTEN KATOEN 0.23% per kg., gebaseerd op richt- en molestrlslcoprcniles van 17 Oct. vor. not 0.23%). „akkcrU Rotteidam. -JOger. Tarwemeel f ij 20 vrij blijvend. KORTRIJK, 16 OCTOBER CICHOREI (Mededeellng der N.V. Cichorel- Vcrlcoopkai Rotterdai ardlge Ka larlct oogst. ROUSSELAERE, 17 OCTOBER CICHOREI Lpstelooze markt, met nauwelijks prilshoudende noteeringen voor oude en nieuwe ogst van frs 105 LONDEN 17 OCTOBER TIN Cash 230-/-. 3 mnd. 230-/-. RUBBER. Bericht van de makelaars Cantz- .aar cn Schalkwtlk. Stemming prüsh. Loco Nov' 10!4* Jan-Mrt 10%, April-Junl 10% TERPENTIJN. Amerlk. loco 70/- verk. NEW-YORK, 17 OCTOBER Slot Vor Riot TARWE No. 1 Man fob N.Y. 84% 83% No. 2 Harde Winter 108% 106% No. 2 Roode Winter 105% 103% MAIS No. 2 Mix West 65% 64% ROGGE Am 2 fob N.Y. 74% 74— GERST Amer. 46 lbs 61% 60% MEEL Bpringcleat 6.— 5.10 CHICAGO. 17 OCTOBER. De graanmarkten stegen in belangrijke •••-* .rilland van Manitoba-soorten en blnnenlandsche mals. TA'RWE. De termiJnmarkt opende vast en 1% ct. hooger op speculatieve aankoopen en dekkingen, alsmede In verband met de voort durende droogte in belangrijke gebieden van Kansas cn Nebraska, terwUl er geen vooruit zichten op neerslag bestaan. De voorraad- POSU10 blUft krapper worden. Het slot was Slot Vor Slot December 86% 84% n naar het Vereenlgd Konl a verband met het herstel van ingen en het beperkte aanbod land bij gunstigo voederratio. SOJABOCNEN W Steam loco 6.50 BUENOS-AYRES, 17 OCTOBER Slot V TARWE per November 6.23 Februari 6.48 MAIs per November 7.14 HAVER per November LIJNZAAD per November 16.72 Februari 13.58 MARKTBERICHTEN AMSTERDAM. 18 Oct. Vee. Aanvoeren en früzen: 230 vette kalveren, le kw. 5864 c., 2e w. 4652 c., 3e kw. 3644 c., p. kg levend Se\v.; 57 nuchtere kalveren f 7—11. 1C5 varkens- vleesohvarkens (90—110 kg) 75—78 c.. idem zwaardere 7578 c., vette varkens 7578 c., p. kg slachtgew. Aan het abattoir werd heden 1 wagon ge slachte runderen aangevoerd, afkomstig uit De- loopende prijzen aan het einde der markt. Nuch tere kalveren zeer matig eaanvoer, stugge han del. prUzen lager. Varkens zeer matige aanvoer, zeer matige handel, onveranderde prijzen. KOUDEKERK A. D. RIJN, 17 Oct. (Eieren- velling Koudekerk-Rijndijk). Aanvoer 1932 eie ren onl9 pond boter. Prijzen: kipeieren f5.40— 5.80, kuikeneieren f 3.75—4.20 per 100 Stuks. Boter 7276ct perpond. Kaas 30 ct pre pond. Pluimvee, kippen 66—89 ct, hanen 75 ct konijnen f 0.501.20, alles per stuk. MIDDELHARNIS, 17 October. 'Uienvelllng Gewone uien 2.62, Drielingen 1.31, Plcklers 4.13. Stekuien 88 ct alles per 100 kg. Aanvoer 9.500 kg. SCHERPEN7.EEIi, 18 Oct. Eieren. Aanvoer 280.000 stuks. Witte kippeneieren f 5—5.30, hen- 1 vlug. f 3.805.30, eendeneieren f 2.75. Ha WOERDEN, 18 Oct. Kaas. Aanvoer 394 par tijen. le kw. met R.M. f 32—34.50 (vor. week f 34—87), 2e kw. met R.M. f 29—31 (f 30—33). zwaardere tot f 36 (f 38) per 50 kg. Handel matig. GROENTEN- EN FRUITVEILINGEN DARENDRECHT, 17 Oct. (Coöp. Tuinbouwvei ling Barendrecht en Omstreken G.A.). Crtjzen- Tomaten A f 2.80—3.40, B f3.10—4.20. C f 2— 2.70. per 100 pond; spinazie f 8.50—11.50. kroi* 12. roode kool f 2-903.40. witte kool f 1.90— 2.10. savoye kool f 1.50—3.50. groene kool f3.60 —4 10, Chlneescho kool f 2.60—3-10. waspeen f 1.50—1.80. prei f 2.60—3.40, boerekool f 2.2-j 2.70 per 100 kg.; sla" 30—90ct, bloemkool le srt f7.10—10.30, 2e srt f 4.80—8, andijvie f 0 70— 1.50, knolselderij f 2.80—3.29 per 100;seldcrU 80 —90 ct. peterselie f 1—1.50. peen f 2.70—3.20 per 3 00 bos. BROEK OP LANGENDIJK. 18 Oct. Prijzen. 7800 kg roode kool 2.50—3.40, 6350 kg gele kool 1.70—2*40, 36-50 kg. sav. kool 1.90—2.20, 8300 kg uien 2.30—2.60, grove uien 2.80—2.90. drlelingulen 11.80, nepulen 4.204.5-0, 6000 kg poon 1.10—1.90. 1650 kg. bieten 1—2.20. 400 stuka bloemkool 11.80—13.20, 2e srt 4.10, 600 kg. aardappelen 1.70—1.90, 31700 kg vroege witte kool 1.30—2.40 600 kg andijvie 1. 117 kg snUboonen 28—28.50, 75 kg slaboonen 11.40 Prüzen: bloemkool le srt f812, 2e witte komkommers le srt f 57. 2e srt I 34. roode kool f 3504.50, savo e kool f 3.504.50. groene kool f5.506. sla le srt f 0.801.70, peen 22.90. andijvie f 1.202.19, prei f 3,50 per 109 ..20, prlncesseboonen en snUboonen f 2832. f 2.603.40, perlOO kg; kroten f 1.202.80 per 109 bos; druiven le srt f 7.508.60,, tomaten f6.408.70 per 100 pond; pronkboonen f911 per 100 kg. HONSELERSDIJK, 17 Oct (Groeptenvelllng). (Export). Alicante 1316 ct, ohamplon 28—34 ct, Frankcnthaler 2038 ct, marco 1516 ct per kg.;tomaten A f 0.09—1.10, B 70 ct, C 60—70 ct per bak. LOOSDUINEN, 17 Oct. (Coöp. Groentonvoillng) PrUzen: groene kool f 2.30 Por 100 stuks; peren f7,4010, stamprincessebooncn f2021, snUboo nen f 2629, pronkboonen f7. spokboonen f3 7, boononstek f 13—16. prei f 3.20—3.70, schorse neren (dikke) f 12.30—13.39, Idem dunne f5.50— 6.60. oude tomaten A f 7.80—10.40, C f6—8.40. CC f 4.406, bonken f5.206 per 100 kg.; postelein 64—75 ct per 6 kg.; spinazie 46—58 ct per 1 kg., druiven le srt 14 ct per kg selderU 80— 90 et. pieterselie f 0.80—1.10 per 300 bos: andij vie f 1.191.50 per 100 struik, boerekool 16—2$ ct per 7 kg., zuring 15 ct per 4 kg. KOORD-SCIIARWOIIDE. 18 Oct. PrUzen- 6500 kg roode kool 2.10—2.90. 2200 kg gclo kooi 2.30, 5000 kg. Deensche witte kool 2 50. 14.200 kg uien 2.40—2.50, grove uien 2.70—2 90. «lrle- lingulen 1.301.50. nepuien 4.30—4.50. Kon kg peen 1.20—2.10. 2800 kg bleten 0.80— 1 c 7000 kg. aardappelen: bonlcen 1.802 10. hl eigen heimers 2.502.90, bintjes 2.102.20, 1836000 N.V. HOLLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM TELEFOON 48230 (4 lUnen) GEREGELDE AFVAARTEN" Amsterdam—Londen, Hull, Leith, Bristol, New- N.V. PtKLLDEK MACHINEFABRIEK OUDE PEKELA - TELEFOON *21 GROFSMEEDWERK SPECIAAL: SCHROEFSTEVENS ROERRAMEN EVEN WICHTSROEREN DAVITS fN IEDERE GEWENSCHTE UITVOERING MET ELK VERLANGD CERTIFICAAT kg. vroege witte kool 1.4-0—2.23. 7000 struik anwuvle 1.30, 216 kg slaboonen 16.60—19.30. I'IJNACKER, 17 Oct (Velling PUnacker en Omstreken) PrUzen: sla le srt f 9.80—1.40. 2e srt 3050 ct per 100 krop: komkommers le srt f 4.40—5 90. 2e srt f 3.30—4.80. 3e srt f 1.802 60. 4e srt f 1—1 60 per 100 stuks; stoofsla f 2—2.90, spinazie f 10.19—12.50. postelein f 7.40—8.50. snU boonen f 28.6031.50. Idem stek f20, stamprm- cesseboonen f 21—27.40, stokboonen f 17—29. pronkboonen f 3503.30, roode kool f 2—2.40 savoyo kool f 2.80—3.30. uien 1 2.60—3,90, prei f 1 60—1 90. andpvie f 2—3 29, tomaten A f2.20— 8.40, B f 5.50—8 30. C f 1.80—2.50. CC f 2—3 20, bonden f 2.80—3.60, per 100 pond. struikandllvle f 0.90—2.69 per 100 struik; bosselderU f 1—1.10, blauwe druiven (alicante) f 7.407.60, Idem -ankenthalers f99.40, per 100 pond; kalebas perer ctper stuk. ROTTERDAM, 17 Oct. (Coöp. Tuinbouwvel- .,/ig Rotterdam en Omstreken G.A.) PrUzen: pintglas komkommers f 45.40 per 100 stuks: sla f 0.50—1 per 100 l'.rop; spinazie f 10.90—14 90 per 190 kg.; bloemkool f 7—10.80 per 100 stuks; poen f 1.50—3,10 per 100 bos; tomaten A f 6.80— 10.GO, B f 6.20—9.30, C f G.40—9.70, CO f2.80— im 100 pond; postelein f 9 901319. sn(J- 'onlcboonen f8.20— lOOkrop. Aan- •onen 27—30 10 per 100 kg.; stamprlni r kg.: andüvle f 0.80—1. er 87.980 pond tomaten. ZWIJNÜRECIIT. 18 Oct (Veiling) PrUzen: 2,302.90. andüvle 0*801.60, 1'- <00 100 kg 2.40—2.80 knollen witte f 1—2.60, knoiseldcru"14—19, kropsla 0.301.50. kroten 100 bos 0*601.30, Idem 100 kg 1.302.80. meloenen 24. pie terselie 0.99—1.40. porselein 8.50—9.50, prei 100 kg 2.703.30. pronkboonen 7.207.60, radUs witpunt 1.5 v—2.10 rammenas 1.10—L90. roode kool 100 kg. 2—3.10. selderij 0.04—0.12, spi nazie glas 11.10—14. ld. koud 6,10—10.60. sprui ten 1520. staassuikerboonen 18—23. kas- inUboonen 36. tomaten A 100 pond 466.60 BLOEMENVEILINGEN -36 ct, palmen 31—55 rimula 11 ct per pot; Red Majestlo f 8—9,bl. Du 'oitou f 3—30, Choco f C.80—8.50, Page f 13, Pul ing f 913, Rayonanthe f 57, per 100. VISSCHERIJ MOOIE BESOMMING IJMUIDEN, 18 October. Vanmorgen kwam aar den afslag de stoomtrawler YM 36 van de „VEM", met 1105 manden versche visch, voor namelijk haring, waarvoor niet minder dan f 9960 werd besomd. kistjes garnalen. 35 kistjes spiering, 7 kistjes snoekbaurs en 25 kistjes levende bot aange voerd. Van Noorwegen k' Denemarken kwamen 90 k. kabel- iuw en gullen. Prijzen. Middel tong 6066. kleine tong kleine schol f 10—17, kabeljauw f 11 lo, grooto Bchelviseh 1318, makreel 12 16. groote gullen 912, middel gullen f 10 12. schur 1216. spiering f 11.70, snoek baars 1415, versche haring 1012. garna len 1.702. per kist. Dikke versche paling 0.40 '0.47. middel paling 0.280.35, dunne paling 0.12—0.15. levende bot 0.10—18 per pond. SCHEVEN INC EN, 18 Oct Volgens radiogra fische berichten uit zeo waren de vangsten van onderstaande schepen hedenochtend als volgt SCH 19 50 kantjes. VL 195 3 kantjes. VL 216 16 kantjes. VL 80 20 kantjes, VL 79 45 kantjes (ultde halve vleet). In zee ter harlngvIsscherU SCH 260, schipper SCHEVEN INGEN, 1« Oct PrUzen versche —24.50, kleine schol f 8.90—17, schar f 5.30— visch. tong f 1.60—2 p. kg, middel schol f 18.70 de markt: 17 schokkex besomming. WOU DillCHEM, 16 October. Gedurende de afgeloopen week werden nog 7 zomerzalmen d f 0.68—1.16 fTer pond. met drb'fwant ordt hier niet Than. op zalm gevischt. IJMUIDEN, 18 Oct Heden kwamen aan den afslag 1 Hoilandeohe stoomtrawler, 1 Deensche rsche haring 10.50—9, per 50 kg.; kabeljauv che hai den afslag; 546 Caroline IJM 26 (1106 manden) Deensche kotter: E 419 2390. Hollandschö kustvaartuigen; RO 2 181. UK 243 65. UK 205 37. UK 1 61. UK 9i0 118. UK 161 f 92, UK 83 94. UK 91 70, UK 162 122. UK 76 121. UK 115 76. UK 64 139, UK 72 66. KW 133 f 46. SCHEEPSTIJDINGEN STOOMVAARTLIJNEN HOLLAND—AMERIKA LIJN VEENDAM 17 (6 nm.) v New-York te R-dam vertr 22 n Antwerpen en 28 n New-York RIITTPHIIAMSCHB LI.OYD DEMPO 18 (vm) v R'dam te Batavia. KON. NED. STOOMBOOT MIJ. HELDER vertr 28 Oct. v R'dam n West Indlë COSTA RICA vertr 27 Oct van Amsterdam n POELAU LAUT (u) p. 15 Oct. Kaaps J. P. COEN 17 (nm.) v Adam te Lissabon TJIKANDI (th.) 14 v Marseille Te Rotterdam verwachte schepen FEEMSTERDIJK v N.York 23 Sept ln de J BLACK FALCON v New-York 6 ln de Dulns BLACK HERON v. New-York 7 te Welmouth EIBERGEN v N.-York 8 In de Dulns. GARGET v Batavia. 14 te Suez. GATEAVAY CITY v Mobile 18-31 Oct verw. HELLAS v Candla 13 in de Dulns. IBERVILLE v Mobile 17-18 Oct verw. KOTA AGOENG v Batavia 12 Oct te Londen. KOTA BAROE v. Bat 27 to Gravesend KOTA INTEN v Batavia 9 te Gibraltar NOORD AM v New-York 25 Sept ln de Downs ZAANDAM 2 v. New-York GEMENGDE BERICHTEN ïten verliezen op voor de regeering onder- ïn leizen in de bases waar het convool inielt. .r» d»-n tersten dag den verschepers vergoeding zal betaald worden van 3 d Er bleef óf vraihtonmarkten een vrü goede bleven de 1 ra«"V.icJfers prUshoudend. Op de La vrachten geneigd waren, iets aan te trekken. Graan voor de St Lawrence lag eveneens kalm voor verscheping naar het Ver. Kon., doch proeforders waren in omloop voor neu trale schepen naar nabije Continentale Itivens alsook Middellancisehe Zee-bestemmingen. Steen kolen van Amerika naar Italië bedongen weder 8.— terwijl op tüdoharter verscheidene neu trale schepen bevracht werden voor drie a vüf maanden transatlantische vaart tegen J 2.60. 000 werden drie neutrale schepen bevracht op deze voorwaarden, leveren en terugleveren Antwerpen/'Rottordam. Er kwam weder geen verandering ln de Cubaansche suikerpositie en van de Noord-Iucific was de stemming even eens prUshoudend. Het Oosten meldde Iets traal schip 70/- bedongen voor Madras pitten naar Antwerpen/Rotterdam en 41/6 voor Java suiker naar Aden, terwUl ook ruimte op het punt stond afgesloten te worden van Java naar Piraeus. Zaken kwamen tot afdoening in Australisch graan en Zuid-A frlkaansche mals naar het Ver. Kon. tegen do offlcleele controlevrachten In de koitere rouies werden neutrale schepen bevracht van den Lonau tegen 35/-, basis volle range Ver. Kon. optie Bordeaux-Duinkerken 30/9. Tonnage werd iets meer geseserveerd aangeboden voor de ertshavens, terwUl 23/6 hiding Egyptisch katoenzaad voor rekening van het Ver. Kon. en 20/- per 60 kub voet voor Engelsche schepen. Uitgaande kolenvrachten MOTORBERGING 8VAARTUIG TE WATER GELATEN ALFEN A. D. RIJN, 18 Oct. Vaji de werf „De Vooruitgang" te Alfen a. d. RUn is met goed gevolg te water gelaten het mokorbergings- vaartulg „HULP IN NOOD", ln aanbouw voor de N.V. ReederU v. h. Gebr. Goedkoop te Amsterdam. Het schip wordt voorzien van een 120 P.K. Kromhoutmotor en ls bestemd voor het ver- DE SCH 10 VING HEDENOCHTEND VIJFTIG KANTJES HARING SCHEVBNINUÖN, 18 Oct. Dat de haring niet al te ver uit do buurt zwemt, bewüst het radio grafische bericht van hedenochtend van de mo- torlogger SCH 19. schlper C. de Graaf. De SCH 19 ging gistermiddai aan schot op 72 mülen Noord-Noord-West van Scheveningen en ving hedenochtend 50 kantjes haring. Opmerkelijk ls. dat nu reeds haring zoo dicht bU gevangen wordt. In vorige Jaren was dit meestal later ln den tUd. KOTA PINANG v Batavia n New York 18 V Bela' PROEFTOCHT TANKSCHIP „S4IDJA" nlng van de „Koninklijke Shi belschroef stoomtankscl schip heeft do navolgen; 1 de loodlüncn 430 VERTREK VAN DE „ORANJE" UITGESTELD BATAVIA. 18 Oct. (Aneta). Het vertrek van de „Oranje" is uitgesteld tot morgenmiddag 2 uur, ln verband het oponthoud in de belading. HET XOORSCHE LOREXTZ W. HANSEN GEZONKEN BERGEN. 17 Oct Het hier thulsbehoorende Noorsche m.s. LORENTZ W. HANSEN is in het NoordelUk deel van den Atlantlschen Oceaan gezonken. De 21 opvarenden werden gered. Het schip was op weg van Canada naar Enge land. Het ls nog niet bekend of het schip ge torpedeerd, dan wel op een mUn geloopen ls. Het schip meet 1918 br. cn 1110 netto tons, werd gebouwd Ir 1920 en behoorde aan de D/S A/G. Songa te Bergen. ten zullen plaats vinden: kust van Zuid ss. COSTA RICA o.o.v. op 27 dezer van Am sterdam. Dit schip zal laden voor de regelmatig in de ColonlUn bevaren havens. Voor deze afvaarten gelden voor normale la ding de normale tariefvrachten verhoogd AASE. Londen, 17 October. Het Deensche s.s. AASE zond hedenmiddag ter hoogte van Amble lichtschip noodseinen uit. E>en later meldt, dat men I eigen middelen de reis heeft voort- CHLOE. LONDEN. 17 Oct. De geheele lading Uzer van het Grieksche s.s. CHLOE, 30 Aug. van Rlo de Janeiro naar Rotterdam vertrok ken, is door de Engelsche regeering ln beslag genomen. FENN1A. CHRIST!AN8AND, 14 Oct. Het ber- Slngsvaartulg Ula heeft heden verbinding met et meergemelde s. FENNIA gekregen. De be zittingen der bemanning zUn van boord gehaald. Een deel der lading, o.a. boter, ls nog droog en kan geborgen worden. MELISKEHK. ROTTERDAM. 18 Oct Het Ned Marseille door SCHIPPERSBEURS ROTTERDAM. 17 OCTOBER Vlet- en llchterwerk: 100 ton 6 per dag. Vaarwerk: 200 ton lUnza&d naar Utrecht, 200 ton lHn- zaad naar Oudewater. 60 ton Uzer naar Den Bosch; 36 ton hout naar Alkmaar. 200 ton tarwe liggen en of varen alios volgens t&rlef. Sleeploon naar Maasbracnt 8 ct per ton van schepen boven 1000 ti u. Vrachten. Kolen van de Ruhrhavens naar Rotterdam 1.a 1.05 Mk„ Antwerpen 1.50 Mk Van het Rün-Hernekanaal naar Rotterdam i.25 Mk., naai Antwerpen 1.70 Mk. Sleeploon naar Mainz 0.80^0.90 Mk., naar Mannheim 0.901 Mk., naar Rotterdam 16 pfg. De bevrachtingscommissie te Rotterdam heeft met ingang van 17 October 1.30 nam. tot nader bericht, een extra-toeslag van 5 pet. vastge steld voor bevrachtingen naar plaatsen gelegen aan den Ge'ileibchen IJssel en het Rbn-Twente HOÜGVVATl n NED. ZEEHAVENS DelfzUl 30.5 15.36 Hellevoetsl. 7.05 19.25 Terschell. U.17 12.45 Willemstad 8.01 20.24 Harllngen 1 00 13.30 Brouwer3h. 6.17 18.37 D. Helder 11.lo 23.20 ZIerikzee 6.41 19.05 IJtnuiden 7 15 19.33 Wemeld. 7 09 19.30 Holl. 6.25 13.43 Vlissingen ö!2 J 17.48 RIVIERBERICHTEN DUITSCHLAND: 8. Rheln; Joly, Maan; H. Stinnes 14, Schmidt; Montan 7, ter Schuren; H. Stlnnes 31, Brand; India, Blom; s. Industrie 12; En Avant, Rook; Gerrltje Hendrlka, Derksen; Rika, de Bie; St. Theresia, Engolaar; s. Ma- thilde; Graja, v. Winssen; Vertrouwen, Slobbe; Binnenvaart 12, v. Veen; s. Rijn en Schelde; Germalne 3, van Wouwe; Locarno, Schuddlnk; Noordster 4, Malinardt; s. Skadi. Zola, de Wit; Ostade, v. d. Zande; Verdi, Brink; St. John, v. Alphen; Golden River, v. d. Bussche; Gol gotha, Engelen: s. Embla; Puccini, Jasper; Fa- brlcius, v. d. Meer; Tantria, Oerlemans; Neder lander, Voerman; s. Ideaal; Rosalie, Wijckmans; Maria, de Meij: Julia, de Wagenaere; Milord, Cop; s. K. Vaart 12; Vertrouwen, Damsteeg; Pro et Contra, Veldman; Margarete, Reijmers; TJoba, Deen; Isoladona, Joos; St. Antonlus, Meijer. Aargau, Gartner; s. Johannes 2; Onder neming, de oKrte; s. Wilhelm; Immaculata, Feil; BrUnhllde, Stelnhoff; Anna Bertha, Kocks; He lena II, Klunder; Reoboth, v. Elburg; s. Holbein; Salve Reglna, de Jong; Dana, Blom; Menhir, Haeck; Willem, Noll; Gounod, de Pijper; Gote- llnde, v. d. Berg. Erde, Jansen; Jean, Bakkers; Rheingold, v. 't Noordende; s. GondaExcelsior, Ar ends; Matan, Machielse; Lambert, Heuvel man; Aera, Cornellssen; Lucratief, Hell; Joseph, Gepasseerd na 's middags 12 t 1 bestemd WATERSTANDEN RIVIEREN Heden Vorle WnRon 8.99 3.92 Caub 4.92 4."4 Heinfelden 0.00 3.3fi Coblenz 5.31 5 ip Hreiaach 0.00 3.63 Trier 4.45 4.38 Kehl 0.00 4.30 Kenlen 5,54 5*28 Maxau 6.40 6,011 DnsseJdoif 4.72 4.39 Mannheim 6.05 6.22 Kuhrort 4.00 3JÜ L°hr 0.00 0.0O Wesel 8.90 857 Mainz 5.12 5.00 Kmmertti 4.82 4.18 Heden Vorig Deventer 4.12 3.66 Kenlen 41.48 41.22 Kampen 0.21 0.21 Loblth 18.71 13.06 Maastricht 0.00 0.00 Nijmegen 11.05 10.42 Belfeid 41.73 41.87 SLAndries 658 4.73 venF> 11.60 11.50 Arnhem 10.65 10.12 OrAVeelals 4,97 6.18 Vreeswijk w. 0.00 0.00 util 056 0.96 Westervoorl 1J.3D 10.78 DUITSCHLAND: Us, v. d. Bosch: Spes Mea, Touw; Addio, Langezoo; Nellie, Sieblnga; s. Di3- ërnlbel; Silezia, Nickel; Hubertine Agnes, van ijk; Codam 71, Dyakowskl; s. Sancta Maria; Gu8ta, Kloeck; Guido, Somers; s. Theodora; Cura, Kole; Fellx, Wagenmakers; Amand, Hom pus. Muniflcentla I, v. Kessel; Helma, Wendt; Spec Unica, Wellens; Gerard; Hardy, Boers; Mozart, Knieriem; Petre, Visser; Mina, v. Beek; Elisabeth, Reijmers; Verandering, Melnen. Mor genster, de Waardt; Saarland, Frledm&nn; s. Necltje; Ludwig, Passman; Kkthe, Kessel; Ilse, Heumen; a. Beta. St. Gerard, Stoop; Louisa 2, de Souter; Cellria, Stoop; Nova Cura, Joos; Joanna, dp Roek; Soli Deo Gloria, Brijder: s. Tollma; Harpen 68, v. Hussen. Sa wal, Elswei- ler; Wajang, Lensen; Temponlas, Weber; e. Harmonie; Poolster, Borus; Poolster 2, Bocus; Albert. Camerman. s. Fata Morgana; Stad Led- ven, Wullaert; Sta'w Hejjst, Lentjes; s. Mentor; Mercurlus, Sn ij dam. DUITSCHLANDst. Presto 4; Antonia, Lesage; Hendrlka, Bollen; Onderneming, Bronsema. An dalusia, Valkenburg; Avantl, Moonen; Gretha, Stroeb; Rreuschlets, PhilippiJn; Edison, Kuhnel; Verandering, Vonk; Roma, Ruiten; Harmonie 2, Hennlngs; Neerlandia, Fucks; Oberrheln, Roth; Elisabeth, ucks; Holland, Pleterse. Excelsior, Nout; Industrie 76, Blum; st. Taurus I; Eros 4, Neve; Johan Anna, v. Dreumel. Vlctorlne, Mes- sem; Jomar, Ovink; sta 's-Bosch 2; Heaa, de Bak ker; Adma, v. Strlen. Johan, de Jong; Anna, v, Drlele; Willibrorda, Schumann. Gepasseerd na s middags 12 uur en bestemd DUITSCHLAND: Wlljo, Wijngaarden; Negore, Booy; Tijd is geld, Ruitenberg; De tijd zal 't leeren Pols. Anna Mathllde, v. d. Horst; st. Johannes 1; Elpe.' Peelen; Klara Maria, Langen- Aller, Gru- ningsloh; St Theresia, Engelaar; Jan, Bok; st Nico. Aletta, de Vrij; Antonlus, Emmerloot; 2 Ge broeders, den Breejen; st. Teuna; Excelsior, Timmer; M Stlnnes 61, Valk; Cera 4, Hutflles. ROTTERDAM: st Willem; st Teuna U; Schwaden 5, Melnen; Teutonio, v. Trierum; Maria, Meeusen; Occedent, Meijer; Desio, Suy- kerbuyk; Pluto, Elfier. SLUIS. Jean, Schouten; BRIELLE: Excelsior, Melnen; 'LEIDEN: Trio, v. Schalk; W3NSUM: Soil Deo Gloria, Br(jder; OUD BEIJERLAND: Maria, Schreuders; RHENEN; Gerrltje Hen drlka, Derksen; STAMPERSGAT: Hendrlka Johanna, v. d. StroomRHENENHoop op Welvaart, Verkalk; HELMOND: Frobenius, Verduyn. BELGIë. Maria, v. Raamdonck; Mora, Wes- terllnck; Mia, Bonnerwei; st. Pro et Contra; Mathllde, Uedtke; Arbon, Verberght. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd ROTTERDAM: st. Johanna, st. Credo: st. Barba; st. Heinrich; Johan Hcinrlch, Dubbel man; Theodor, Dungen; Stad Hasselt, Gerrit sen; Matterhorn 4, v. d. Hoeven; Kronenburg I, Driessen; Kaba, Ruger. Rheinetein I, Fendel; Damco XI, Bauma. NEDERHEMERT: Klaslena, V. Asperen; VIER VERLATENAvant, Groen; Spes, Groen; LEERDAM; Neutraal, Rennlngs; WOERDEN: Franslska, Tromp; LEIDEN: Content, Kosters; HILLEGOM: Johanna, Verwoert. INGENSt. Antonlus, de Beyer; WIJHE: st. 'Expres; ARN HEM: Cudam 79, Eggenhuis; WIJHE: Vertrou wen. Meyer; Ellse Hendrik, Versloot; HANS- WEERT: Oom Engel, de Ruyter. BELGIë: st. Willem Marians; Fridjof Nansen, Kaufer; st. Mercator. Maria, Camerman; Helene, Timmerman; Pauline, Bracke; Enkhulzen, Clo- vin; Millet, Vorsten burg; Madeleine, Welma. LOBITH, 16 October. Gepasseerd voor 's middags 12 uur en bestemd ROTTERDAM: St. Dinar; st. Energie; Ct. Cor nells Prins; et. Keulschevaart 13; sL Westrl; at. Saga; st. Pandan; st. Franz; et Greta; Ol- denzaal, Janssen; Expres 26, Kegel; Roslna. Rlbbens; Bastlaan Willem, Touw; Alpina 3. VerschurenDlvinitus, AdriaansenWanderer, Verschuren; Irnfrled, de Jong; Hobbema, Lod der- Wijkdienst 4, Borg; Johanna, Koreman; Expres 29, Kerle; Lamorgan, v. d. Zande; Wuta, Oerlemans; Richard, Bohringer. AMSTERDAM: Goeben, Schroth; Wellgunde, Baks; Wijkdienst 10, Sassen; ZUTPHEN - Res Nova, Stoter; UTRECHT: Baden 42, Nussbaum; DOESBURG: Bernard, v. Steen; ENSCHEDE: Drie Gebroeders, Kapper; MAASTRICHT: Jo hanna Margaretha, de Vries; VEENDAM: Nova Cura, Breevoord; BOLSWARD; Johanna, Did- den; MAASBRACHT: st. Hortense; SCHIE DAM: Richard, v. Dongen. ERLECOM; Anjo, Tromp; HENGELO: Erik, 'Noldes; UTRECHT: Vertrouwen, WagemakersZUILENDorlbean, Korste; GRONINGEN: Volkerak, Diepenveen; SCHAARDIJK: S. H. V. 82, Flokkaar; HEL MOND- Thea, Kuipers; Antonle 2. v. d. Glesen; GRONINGEN: Elisabeth Jacoba, Switünk; LEMMER, st. Hendrjk; ONDERDENDAM: Wil lem Frede'rik, Lange!); LEMMERLinus, Go ro mers; TERNEUZEN: Tangka, Meyer; HOOGE- VEEN: Res Nova, Stegers; MIDDELSTUM: Johanna Hendrlka, Lischer. DELFT: Prlncipio, Rozemund. BELGIë; st. Stella Marls; st. Seolto; Rijn Schelde 16, VerbergtMarlta, DrazewsklPorfier 29, Derksen; Josephine, Landskroon; Emma, Boodts; Helga, v. d. Have; Navexmotor 6, Ver straten; Virginie, Maes; Mimosa, Seip; Francois, Cellna; Beom II, Bljjweert; Alma, Claus; Maria,- de Souter. Marjul, v. Steen; Toekomst, van Bogaert; Abonnler, Willaerts; Industrlo 2, Boe ren; Antverp|a, Hopstaken; Thysstad, Somers; Constant, Swlnkels; Expres 33, Wolf Mannheim 204, Muller. Mathllde, Bal; Charly, de Jonge. DUITSCHLAND: Siegfried, ten Kate; Rival, de Kimde. Gepasseerd na 's middags 12 1 bestemd ROTTERDAM, st Johanna; st. Hindenburg; st. Walsum II;'st. Frigga; God en ons, Wltt- man; Avantl, Menschau; Suva, Roedig. Hendrlka Johanna, Boekhorst; Willem III. BakW; Rijn land I, Gorr; Backhuizen, de Ross; Moland, Koek; Anton Hugo, Pikaart. AMSTERDAM: Nathung, Verbeek. GOUDA: Agatha, Adriaansen; MIDDELBURG: Hortense, Jorens; LOBITH: Rival, de Ronde; NIJMEGEN: Jan, Bock; HEF HEW AARDENWessel, do Jong; HEEMS Morgenster, de Waardt; DORDRECHT: Beekmans; MILLIN- GEN. Sanl 12, Sm WIJK BIJ DUURSTE- DE: Hl ka, de Ble. BELGIë: Energie 2, Dirkse.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 7