STADSNIEUWS BOUWTERREINEN, WOENSDAG 18 OCTOBER 1939 TWEEDE BLADE Leidsch Muziek Lyceum Piano-avond Ook in dezen moeilijken tiid zet het Leictech Muziek Lyceum alle zeilen bij om tegen d<en wind op te laveeren. En het ge lukt, dank zij de energie der directrice mej. Emily Weetendorff en haar staf van mede werkers. Er moeten namelijk in dozen tijd bizondere middelen verzonnen worden om de aandacht op de school te vestigen. Waar de kunst gediend wordt, of althans de voor bereidingen getroffen worden om de kunst te kunnen dienon. is men altijd beperkt in zijn propagandanrdd'elen. Opleiding lot kunstbeoefening beoogt de verfijning van den mensc.helijken geest. Dat verdraagt geen luidruchtige en onaesthetische propaganda. De propaganda moet beantwoorden aan de waardigheid van het doel. Het wil ons toeschijnen, dat het Leidsch Muziek Lyceum in dit opzicht een gelukkige greep doet. Mej. Westendorf? hoeft zich voorgesteld, gedurende het winterseizoen aldus deelde in zijn openingswoord Prof. Dr. H. J. Lam, voorzitter van de Commissie van Advies ons mede. een serie avonden to geven, waarbij achtereenvolgens verschillen de leerkrachten der school zullen optreden, 0111 zioh te doen liooren op het instrument, dat speciaal door hen onderwezen wordt. Dat. zei spr., is een goede gedachte. Men weet nu boter aan vie men hetzij zich zelf hetzij zijn kinderen toevertrouwt. En tege- lijkertijd' wordt op de best mogeiijke wijze meer ruchtbaarheid gegeven aan 't werken van het Lyceum. Het spel van den leeraar of de leerares wordt daarbij afgewisseld door dat van enkele der verst ge\oraorde leerlin gen. waardoor het beeld voor hen dne de school niet kennen nog duidelijker wordt. Zoo trad dan dozen avond de heer W. d e Rooi op. leeraar in het pianospel, terwijl op 7 November e.k. de heer Hofmeester zich zal laten hooren. De heer W. de Rooi toonde zich in een Fantasie en ^uea van Bach een knap pianist, die de techniek volkomen meester is en na de eenigszins vrije opvatting waar toe een Fantasie alle aanleiding geeft, van de Fuga een meer strenge reproductie eraf, waarbij ons bleek, dat hij de stemmen goed uit elkaar hield en dus de noodige doorzich tigheid aan zijn spel gaf. In de tweede plaat.s speelde hij de fraaie Sonate in As-dur van Beethoven, Opus 26, dc bekende Sonate niet de Trcurmarsch, die haar ontstaan te danken had aan het vernemen van Nelsons dood hij den slag van Abukir. Ook hieruit kon men met vreugde opmerken, dat hij het notenmatcriaal volkomen beheerscht en zijn inzicht in den bouw ons overtuigend weet te realiseeren. Toen volgden nog de prachti ge F mol Fantasie van Chopin en een werk van Brahms. Tusschen deze werken in speelden een paar leerlingen nog van Hel ler Op. 41 1 en 3, de Sonate Op. 10 2 van Beethoven en nog enkele andere werken. Uit alles bleek wel voldoende, dat de heer De Roos niet alleen zelf zijn stof volkomen fcehcerscht, doch ook de gaven bezit de technische vorming van zijn leerlingen in de macht te hebben. Zoo maaikt het Muziek Lyceum een propaganda, die niet op woor den en leuzen berust, doch die metterdaad toont, wat het waard is. Na het einde der voordrachten gaf mej. Westerdorff nog eenige technische uiteen zettingen. Wij willen ten slotte nog opmerken, dat dc inrichting thans gevestigd is in het j^ind Rijnsburgerweg 179. waarvan de suite op zeer smaakvolle wijze iets is verbouwd, zoo dat één aardig zaaltje is ontstaan, dat heel rus tig en gezellig is ingericht, een uitnemen- dèn indruk maakt en voor uitvoeringen als deze voor een veertig- of vijftigtal toehoor ders uitstekend geschikt is. Er was veel be langstelling. v Moge zij goede vruchten dragen. IV. DORDRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK Dordrecht Groenmarkt 58 TeleL 5332 HYPOTHEKEN op BILLIJKE VOORWAARDEN. Universiteit en leger Voordrachten voor gemobiliseerde studenten en voor den troep Het comité, dat eenige weken geleden werd opgericht om voor de meerdere ont wikkeling der in Leiden en omgeving ge legerde militairen te zorgen, heeft thans een schema voor deze ontwikkelingsge dachte opgemaakt. Hedenavond te 8 uur werden daarom alle studenten, die thans in Leiden of naaste omgeving onder de wapenen zijn, in het Universiteitsgebouw aan het Rapenburg verwacht. (Niet echter de juist aangekomen medische studenten). Alsdan zal er met professoren vaji de ver schillende faculteiten een bespreking wor den gehouden over eventueele hulp bij de studies tijdens den diensttijd. Wat de ontwikkeling der militairen be treft, kan worden medegedeeld, dat met in gang van morgen op Donderdagmiddagen \an 3.30 tot 4.30 uur voordrachten voor de troep zullen worden gehouden. Reeds zijn öaavoor de volgende voor drachten vastgesteld. 19 Oct.: Prof. R. Casimir over: Hoe vormt zich een karakter? 26 Oct: Prof. dr. H. Kraemer over: Gandhi. 2 Nov.: Prof. mr H. Idema over: Gene raal van Heutsz. Voor officieren, onderofficieren en meer ontwikkelde korporaals en manschappen zullen met ingang van Vrijdag 20 October en vervolgens iederen Vrijdagavond van 8 tot 9 uur voordrachten gehouden worden. Reeds zijn hiervoor de volgende lezin gen vastgesteld: 20 Oct.: Prof. dr. S. Bok over: Microsco pische bestanddeelen van ons lichaam en het wonder hunner samenwerking (met lichtbeelden). 27 Oct.: Prof. dr. B. G Escher over: Vul kanen (met lichtbeelden). 3 Nov.: Prof mr J. J. Schrieke over: Ned. In-in'- pn hun verhouding. 10 Nov.: Prof. dr. J. J. L. Duvvendak over China in het huidige wereldbestel. 17 Nov.: Prof. mr. B. M. Telders over: Nederlands neutraliteit in 1914 en 1939. Alle lezingen, zoowel die op Donderdag middag voor den troep als die op Vrijdag avond voor officieren enz. zullen in een der zalen van het Universiteitsgebouw worden gehouden. Streekverband van Vereen, voor Ziekenhuisverpleging Algemeene vergadering Het Streekverband „Bloembollenstreek" van Vereenigingen voor Ziekenhuisverple ging in Nederland, kwam Dinsdagavond in algembene vergadering bijeen in „den Ver gulden Turk" te Leiden, onder leiding van den heer P. J. de Koning, van Leiden, voorzitter. Deze sprak bij den aanvang een woord van welkom, waarna door den secre taris, den heer C. H. S t e e n w i n k e 1 Jr., van Lisse, de notulen werden gelezen. Hierna werd overgegaan tot behandeling der Beschrijvingsbrief voor de Buitenge wone Algemeene Vergadering der Federa tie, welke a.s. Zaterdag te Utrecht zal wor den gehouden. De Beschrijvingsbrief werd artikelsgewijze behandeld en door den voor zitter toegelicht Do door de Federatie voor gestelde reglementswijzigingen werden allen zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Na de pauze werd een „breede rondvraag" gehouden, waarin gelegenheid werd gegeven over allerlei zaken het interne vereenigings- leven betreffende te spreken, waarvan een dankbaar gebruik werd 'gemaakt. Uit de be sprekingen bleek, dat er in iedere vereeni- ging weer andere moeilijkheden zich voor doen, welke de moeite van bespreken zeer zeker waard zijn en waaruit voor andere vereenigingen weer veel te leeren valt. Ook de controleerend geneesheer dr. Rassers was ter vergadering aanwezig en gaf in verschil lende zaken zijn gewaardeerde adviezen. Uit de besprekingen bleek wel overduidelijk, dat wel iedere vereeniging weer andrre voorschriften en bepalingen heeft zoodat van eenige uniformiteit niet gesproken kan worden. Plaatselijke toestanden spelen hier in een groote rol MILITAIR TEHUIS DER CJJf.V. OUDE VEST Zooals reeds eenige weken geleden werd vermeld, heeft de CJ.M.V. „Oude Vest", in haar gebouw Oude Vest 91 een tijdelijk Mi litair Tehuis gevestigd. De reeks, avonden werd dezer dagen afgewisseld met een film avond, waarvoor veel belangstelling be stond. Na het vertoonen van een aantal tee kenfilmpjes, werd een aanvang gemaakt met de groote film „De kwajongen". Te ongeveer 9 uur werd even gepauseerd en was er gelegenheid tot het nuttigen van koffie met koek. Bovengenoemde C.J.M.V. hoopt nog vele van deze avonden te houden. Zooals begrij pelijk is hiervoor echter veel noodig. Reeds steunden enkelen met giften en gaven in natura. Doch veel meer is noodig. Het be stuur doet daarom een beroep op allen die dit werk onder de militairen een wairn hart toedragen. Elk bedrag, hoe klein ook, wordt dankbaar aanvaard. Ook gaven in na tura, zooals koffie, sigaren etc., zijn zeer welkom. Het gironummer is 303178. ten name van den penningmeester der CJ.M.V. „Oude Vest". Ook aan het gebouw Oude Vest 91, kan men zijn gaven afgeven. ETABL. STURBELLE N.V. JUWELIER - GOUDSMID De groote specialisten in Juweelen SEDERT 1C66 18 Rue des Fripiers 18 - Brussel VERVOEROPBRENGSTEN N.1LH.E.M. De vervoeropbrengsten van de N.Z.H.E.M. gedurende de maand September hebben be dragen f 234.792 (vorig jaar f 261.395). KON. MILIT. KAPEL CONCERTEERT De Commissie voor ontwikkeling en ont spanning voor de militairen legt een groote activiteit aan den dag. Donderdag en Vrij dag te 8 uur wordt in de Stadsgehoorzaal een ooncert gegeven door de Kon. Milit. Kapel. TENTOONSTELLING VAN VEE- EN ZUIVELPRODUCTEN „V.E.B.O. GAAT NIET DOOR Het (bestuur van de V.E.B.O. alhier heeft besloten de tentoonstelling, welke door de tijdsomstandigheden reeds eenigem tijd was uitgesteld, thans definitief niet door te laten gaan. burgerlijke stand OVERLEDEN: C M. DassU wed v J. Kwik 81 j. N. van 't Riet wed. v. P Dee 76 J. J. Slngerilng wed. v. W. Boer 86 J. J D Haalmeijer man 62 j. Th. G. L. Sanders dr. UIT DEN OMTREK .vleen aan den rijn LEVENSRAADSEL EN LEVENSROEPING Over bovengenoemd onderwerp sprak de heer J. W. Hoorn en borg in een alge meene propaganda-vergadering van de Geref. J.V. „Samuël". De avond die onder leiding van den heer P. J. Belt stond, werd gedeeltelijk bijgewoond door den eere-voorzitter Ds. J. H. A. Bosch. In het eerste deel van zijn rede wees spr. er op, hoe we het doen van God in het volken leven niet kunnen begrijpen. Waarom zege viert het onrecht? Ook werd aangetoond dat God de wereld stuurt naar Zijn raadsplan en hoe van ons juist in deze moeilijke tijden gevraagd wordt met alle krachten te arbeiden in dienst van Gods Koninkrijk. HOORNSCHE DAMCLUB De uitslagen van de bordenwedsiujden gespeeld door de Hoornscho Damclub, zijn als volgt: le tiental: M. Roggeveen—J. Dissel 2—0; S. Rijnberg—L. Koopman 2—0; H. de Vos— E. Megcheise 0—2; C. Rijnberg—L. van Zwienen (afgebr.). 2e tiental: W. Koopman—A. Dissel 2—0; J Costerus—M. de Groot 0—2; S. Blom—W. Costerus 0—2: J. Nobel—F. v. Ofwegen 2—0. 3e tiental: G. van Zwieten—A van Vliet 2—0: T. Noorlander—J. Verkerk 20; J. v. d. Stouwe—J. Groenendijk 0—2: M. Over- vliet—J. van Weeren (niet gesp.). mazerswoude SCHAKEN De Hazerswoudsche Schaakclub „H.S.C" hield in hotel „Het Oude Raadhuia" haar (AFE- RESTAURANT DEN HOUT Ret aangewezen adret voor Uw maaltijden GROOTE EN KLEINE ZALEN VOOR GEZELSCHAPPEN Klasse I: N. CokP. van Veen 10 G. RuysM. J. Ravensberg 10 N. CokC. van Veen 10 Jac. van GorkumP. van Veen 1—0 C. van VeenJac. van Gorkum 0—1 M. Kroon—A. C. Hoogendoom 1—0 N. L. v. d. Bosch—Jac. Raaphorst 1—0 M. KroonJac. Raaphorst 1—0 hillegom „ASAT" OP NONACTIVITEIT Het bestuur van do Chr. Gem. Zangver- eeniging „Asaf", deelt ons mede, dat „Asaf" haar repetities voorloopig heeft moeten stopzetten. De reden hiervan is, dat cr te weinig leden zijn. Het aantal was gedaald tot 27. Mot dit aantal durfde het bestuur het niet aan, om door te repeteeren. Een tweede reden zijn ook de financiën. Het is wei jammer, dat het zoo moet loopen. Nu zou de vereeniging nog wel in November haar gouden jubileum herdenken. Zijn er in deze groote gemeente geen mensclien meer, die „Asaf" willen steunen met hun lidmaat schap? ONTSPANNINGSAVOND VOOR CHR. MILITAIREN Vrijdag a.s. zal dbor de gezamenlijke Chr. Jeugdorganisaties een ontspannings avond gegeven worden voor de alhier ge legerde Chr. militairen. katwijk aan zek BEZOEK VAN PRINS BERNHARD Z.K.H. Prins Bernhard heeft gister een bezoek aan de alhier gelegerde militairen gebracht. Hij woonde schietoefeningen met voldgesohut bij op het Zuiderstrand. EEN HARINGLOGGER NAAR ZEE De schipper Klaas Dubbelaar van de „Ayia" K.W. 149, zal morgen vanuit Vlaar- dingen naar de haringvisscherij vertrekken. koudekerk aan den rijn BIBLIOTHEEK JEUGDVEREENIGING De Geref. Jeugüvereeniging maakt haar leden er op attent, dat haar bibliotheek op iederen Zaterdag weer geopend is en wel op de van ouds vastgestelde uren van 5.30 tot 7 uur nam. CONTROLE OP MATEN EN GEWICHTEN Bij de gehouden controle ingevolge de IJkwet, is door de politie alhier, tegen en kele neringdoenden proces-verbaal opge^ maakt wegens het voorhanden hebben van maten, welke niet waren voorzien van het vereischte goedkeuringsmerk. INGEKOMELV EK VERTROKKEN PERSONEN INGEKOMENop A 64, A Trommel, van FÜnacker; op B 162, M. H. van Leeuwen, van Leiden: op B 76, H. Kalshoven. van Ter Aar- op B 222. R. van Varik, van Puttershoek; op A 64, L. van der Vliea, van Haarlemmermeer. VERTROKKEN: D Vlaanderen en gezin, nara Dootlnchem, „Ruimzicht"; G. Duiker en gezin, naar Noordwijk, Piernelweg la; J. P. Zwartjes, naar Monster, PoeldpkEcheweg 34: H. van der Voorst, naar Rotterdam. Mljnsheerenplein 23 b; H. D. Dalebout, naar Delft. Liphensstraat 21: H. G. M. van Leeuwen, naar Alphen aan den RU». Ringdijk 1; M. Schelllngerhout. naar Leiden. H RtJndUk 28; A. M. vuUL naar Woubrugge. Voor atraat E 125; B. v. Dieën, naar Woerden, Markt- 1; C\ J. Moolenaar en gezin, naar Aiphen eg 6J; G. J. leiderdorp ANTI-REV. PROP. CLUB Maandagavond vergaderde de A.R. Prop.- Club voor het eerst in dit winterhalfjaar. Wegens bedanken van den voorzitter leidde mej G. Meerburg deze vergadering. Na de opening behandelde de heer J. v. d. Stoel Jr. het onderwerp: „De verhoudine van Kerk en Staat". Reeds de titel drukt onze belijdenis uit, aldus de inleider. We spreken niet over „een" verhouding, maar over „de" verhouding. Breedvoerig toegelicht be handelde spr.: Ie. wat de Barthiaansche richting hieromtrent leert; 2e. het R.-K. standpunt dat noodzakelijk moest leiden tot heerschappij van de kerk over de staat; 3e. de absolute staat; om tenslotte te komen tot wat de Schrift ons leert over de ver houding van Kerk en Staat. Tot voorzitter werd dezen avond gekozen de heer H. Roest. lisse OPENING BIJKANTOOR INCASSO-BANK Dinsdagmiddag heeft onder groote belang stolling de opening plaats gehad van het. zeer moderne en fraaie gebouw dat gesticht werd op den hoek Heerowcg-Veldhorst- straat van de N.V. Incasso-Bank. Bij de opening waren vele autoriteiten aanwezig waaronder we opmerkten de Bur gemeester van Lisse, Jhr. Mr. van Rtycke- vorsel, de beide Wethouders, de gemeente secretaris, Burgemeester J. P. Gouverneur van Sassenheim, de Rijkstuimbouwconsuleijt Ir. K. Volkersz, de gemeen te-oprichter en vele anderen. Na het officieele openingswoord van den Hoofd-directeur, den heer Fleming, werden woorden van gelukwensch gesproken door Burgemeester van Ryckevorsel, Wethouder P. Warmerdam. Burgemeester Gouverneur en anderen. Do Tloofd-direcfeur dankte har telijk voor de beste wenschen. Nadat cere- wijn was rondgediend werd het mooie ge bouw in oogenschouw genomen dat ver sierd was door vele bloemstukken. Na de officieele opening kwamen nog een groot aantal personen hun gelukwenschen aan bieden. noordwijk VERGADERING GEMEENTERAAD A.s. Vrijdagmiddag, te vier uur, komt de Raad dezer gemeente in een openbare ver gadering bijeen. De agenda vermeldt de navolgende pun ten: 1. Mededeelingen. 2. Ingekomen stuk ken. 3 Vaststelling notulen. 4. Toekenning weezonrente. 5. Voorstel tot wijziging van het Wceshuisreglement, 6. Benoemingen. 7. Vaststelling gemeentegekening en bedrijfs- rekenmgen over 1938. 8. Crediet voor recla me vuurtorenplan. 9. Verzoeken orn lego moetkoming als bedoeld in art. 13 der La ger Onderwijswet. 10. Voorstel tot het aan gaan xan kasgeldleeningen in 1940, 11. Ver zoek \«n het Chr. Militair Tehuis te Noord- wijk aan Zee om subsidie. 12. Voorstod t t in stelling van dc betrekking controlour-armbe zoeker. 13. Vaststelling vergoeding aan bui tengemeenten ingev. art. 10i der lager on derwijswet. 14. Voorstel tot wijziging van dc rooilijnbosluiton Nieuwen Zee-weg-Van II ardenbroek weg. 15. Herziening raadsbo- sluit van 7 April 1938 tot aankoop van grond benoorden dim vuurtoren. 16. Crediet voor erbouw van hot raadhuis. 17. Wijziging ge- mee ntebegrooting 1939, no. 12. Het comité tot instandhouding van een Christelijk militair Tehuis te Noordwijk aan Zee heeft aan den raad een jaarlijksche sub sidie verzocht voor het tehuis aan do Hoofdstraat no. 12. Hoewel dc doelstelling van genoemd co mité B. en W. zeer sympathiek is, zijn zij van oordeel, dat de zorg voor do veraan genaming van hot leven der militairen bul ten hun diensttijden een taak is, welke aa t het particulier initiatief behoort te worden overgelaten. Mede gelet op den toestand der -gemeen telijke geldmiddelen stollen zij den Raad dan ook voor, op het verzoek afwijzend te beschikken. RIJNSBURG Gemeenteraad De Raad onzer Gemeente kwam in open bare vergadering bijeen onder voorzitter schap van burgemeoster Iiöweler. Na do gebruikelijke opening met gebed zegt dc burgemeester allen hartelijk dank voor de vriendelijke en hartelijke ontvangst die hem bereid is. Bij de ingekomen stukken is een schrij ven van Gcd. Stateh bevattende de goed keuring van het Raadsbesluit aangaande de verlenging van de termijn gedurende welke de onbewoonbaar verklaarde wonin gen nog bewoond mogen worden, voorzoo ver zo nog niet ontruimd zijn. Van de raadsleden C. Zandbergen en G. Egmond Jacz. is een schrijven ingekomen, waarin zij vragen om over te gaan tot ont eigening van het perceel hoek Oegstgecster- weg—Korte Brouwerstraat. Besloten wordt dit in gehoimo vergadering te behandelen. Met algemeene stommen wordt dan dc burgemeester mr P. N. Höweler tot ombto- naar van de burgerlijke stand benoemd. Woningbouw Punt 5. Verkoop grond a. d. Kanaalstraat B. en W. stellen voor aan den heer J. v. d. Vijver Sr. alhier to verkoopen 684 M2 bouwgrond voor de prijs van f 3.75 per M2. Deze grond is bestemd voor de bouw van te gaan tot onteigening van de voor de uit voering van haar 3de bouwplan (42 wonin gen) benoodigde grond. Drie perceelcn zijn hiervoor noodig. Een perceel heeft de wo- ningbouwvereen, reeds in bezit, over een perceel van de N.Z.H.T.M. is overeenstem ming aangaande de prijs bereikt. Noodig zijn verder een perceel van de N.V. v. d. Hoven en een perceel van den heer J. v. d. Vijver. „Spinoza" heeft voor deze perceelen geboden f 1.30 per M2, de eigenaars vragen resp. f 3.75 en f 1.50 per M2. B. en W. hebben de waarde van don grond laten schatten door den inspecteur der Volkshuisvesting. Deze noemde een be drag van f 1 per M2. B. en W. hebben nog getracht een over eenstemming to bereiken tusschen Spinoza en de eigenaars door overleg te plegen met de bestuursleden van „Spinoza", gezien de lijd die met onteigening stijging der materiaalprijzen. Aangezien het bestuur der bouwvereen. niet hooger wil gaan dan f 1.30 per M2 stellen B. en W. voor over te gaan tot onteigening. De heer Zandbergen licht het stand punt van „Spinoza" uitvoerig toe. Het bod van Spinoza is alleszins billijk. Wat nu het eene perceel aangaat dat thans voor f 1.50 per M2 te verkrijgen is (eerst was het f 2) al zou „Spinoza" hier op ingaan, hoewel de te hoog is, ook naar de opvatting van den Inspecteur, dan zou met den bouw toch niet opgeschoten kun nen worden, daar het andere perceel toch onteigend moet worden. Wil men nu be ginnen dan moet er een kleiner plan wor den uitgevoerd, wat duurder is per woning. Weth. Kr alt bestrijdt dit. Hoewel hij het standpunt van „Spinoza" volkomen billijkt, betreurt hij het toch dat tot ont eigening moet worden overgegaan. Dat kost veel tijd en er is nog gebrek aan goede wo ningen. Er moet dus zoo spoedig mogelijk bouwd worden. Hij dringt op bemiddeling aan. Ook de heer Tilburg laat zich in dien zelfden geest uit. Hij vindt de prijs van f 1.50 niet te hoog. Daar er evenwel niets aan te doen is, wordt het voorstel van B. en W. om tot ont eigening over te gaan zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Punt 7. Aanbieding van de rekening over 1938 van het waterleidingbedrijf. Deze wordt in handen gesteld van een commis sie van onderzoek bestaande uit de heeren W. L. v. d. Gugtcn, G. v. Egmond Jzn. en G Leenheer met als plaatsvanger G. v. Eg mond Fzn. Punt 8. De hoeren P. Kort en W. v. Til burg worden benoemd tot leden van de commissie van bijstand voor het Waterlei dingbedrijf. Begrootingswijzigingen 1939 De begrooting over 1939 door de Raad goedgekeurd is van Ged. Staten terugont vangen. Ged. Staten stellen een aantal wij zigingen voor. Voorgesteld was de meter- huur voor de watermeters te verlagen. Ged. Staten gaan hier niet mede accoord, zoodat B. en W. voorstellen niet tot verlaging over te gaan. Ook de post onderhoud Raad huis zou gewijzigd worden, evenwel stel len B. en W. voor deze te laten in 't oor spronkelijk vastgesteld bedrag. Voorts hebben Ged. Staten voorgesteld het samenstellen van 't gezinskaartenregis- ter in werkverschaffing te doen uitvoeren. Dit gaat hier echter niet. Op de begrooting was een tekort geraamd van f 2500. Er is evenwel een meevaller van f 6000 n.l. do uitkeering door het Rijk van de extra bij drage uit de gemeentefondsbelasting. De heer Zandbergen betreurt het, dat niet tot verlaging van de meterhuur kan wor den overgegaan. Hij vindt het water te duui gezien de hooge winsten der Leidsche Duin watermij Weth. v. d. Vijver zegt dat reeds herhaal delijk pogingen zijn aangewend bij genoem de Maatschappij om tot verlaging der tarie ven te komen, echter zonder resultaat. De heer v. d. Gugten spreekt er zijn vol doening over uit, dat de post onderhoud Raadhuis niet verlaagd wordt, daar verbe tering van het Raadhuis zeer urgent is. Verdere wijzigingen zijn: Een post van f 1153 voor de uitvoering der distributie maatregelen 45 pet. hiervan wordt door het Rijk vergoed. Voor werkverschaffing kan f 4000 worden uitgetrokken, daar niet tot demping der GEBOUWEN - BOSSCHEN - GRl^ BELGIË - ZWITSERLAND - HOLL/tI he N.V. HOSTRA, 96 LEUVENSCHESTRAAT SCHEVENIIf N.V. EGIMO, 1 PLAATS STÉPHANIE BRUSSEL Langevaart kan worden overgegaan, door de bekende bezwaren daartegen ingebracht door „Rijnland". De heer Zandbergen wijst er op dat bij de uitvoering der distributiemaatregelen een ongehuwde is te werkgesteid. Hij is van meening, dat hier best een gehuwde, liefst een werklooze voor aangenomen kan wor den. De voorzitter zegt overweging toe. Weth. Kralt deelt medo, dat in 't begin met spoed gewerkt moest worden. Werk- loozen waren toen niet beschikbaar. Daarbij komt, dat het honorarium zeer laag Is. Uiteindelijk worden al do vooropstelde wijzigingen goodgekeurd Rondvraag De heer G. v. Egmond Jzn. vraagt of do bagger uit de slooten langs de Brouwer straat niet verwijderd kan worden. De voorzitter zegt, dat dit zoo spoedig mogelijk zal gebeuren. Voorts vraagt hij naar een beschoeiing van de oprit bij de brug over 't NoordwiJ- kerkanaal. Wordt in handen gesteld van B. en W. Vervolgens: Willen B. en W. stappen on dernemen om te komen tot verhooging van de steunnormen, gezien de toenemende prijsstijging. De voorzitter is van meening dat hier allereerst de Arbeidersbonden een taak hebben. De heer Zandbergen steunt 't verzoek van den heer v. Egmond. De bondon werken landelijk. Ook weth. v. d. Vijver meent dal de huidige omstandigheden een nieuwe po ging om tot verhooging over te gaan. wettigen. Tijdens een uitvoerige discussie hierover vestigt de heer v. d. Gugten de aandacht op do kleine zelfstandigen, die het zeer hard to verantwoorden hebben. Tenslotte wordt besloten, dat B. en W. nogmaals bij den minister van Sociale Za ken zullen aandringen op verhooging der thans geldende steunnormen. Hierop wordt do openbare zitting ge schorst en gaat de Raad in geheime zitting. ONTSPANNINGSAVONDEN VOOR MILITAIREN Gisteravond is in „Flora" oen ontspan ningsavond gehouden voor militairen, uit gaande van een daartoe uit de militairen gevormd comité. Het ligt in de bedoeling morgen dit samenzijn te herhalen. Dan zul len er evenwel ook burgers welkom zijn. We hopen er dan op terug te komen. bassenheim FEESTAVOND VOOR EN DOOR MILITAIREN Onder de manschappen van een alhier gelegerd motorcorps schuilen eenige muzi kale talenten. Zij vormen een band onder leiding van den militair Heemskerk. Na dat er flink geoefend was wilde men van zelfsprekend ook eens voor het publiek op treden. Daartoe was gisteravond de gele genheid. Een der luitenants was bevorderd tot eerste luit en dit feit kon niet onopge merkt voorbijgaan. De pakplaats van Gebrs. van Zonneveld was met eenvoudige middelen in een feest zaal herschapen en toen de officieren bin nentraden kon de band toonen wat zij pres teerde. Onvermoeid hebben de musici den geheelen avond de stemming er in gehou den. Vooral het corpslied met een refrein van: „Met een wieltje op de kraag, en ge legerd bij de Kaag in het mooie Sassen- heim", had een uitbundig succes. Dit refrein werd dan ook uit volle borst meegezongen. VALKENBURG GEREF. KERKDIENSTEN Aan het eind dezer maand is het halfjaar verstreken, voor welk tijdperk een regeling was getroffen, opdat de alhier wonendé Gereformeerden hier ter plaatse hun eigen kerkdiensten kunnen houden. Naar wij ver nemen zijn nu hedenavond genoemde leden dier Kerk ter vergadering bijeen geroepen om te beraadslagen wat In deze verder moet worden gedaan. De vergadering zal staan, onder leiding van Ds. Meijering. DE WERKVERSCHAFFING OP HET VLIEGVELD De geheele zomer heeft onze gemeente geen werkloozen gehad. Iedere arbeider die zonder werk kwam, werd direct aan het vliegveld te werk gesteld. Thans echter is daarin verandering gekomen. Zaterdag j.l. zijn reeds een tiental arbeiders ontslagen. Op het oogenblik kunnen ze nog in den tuinbouw worden opgenomen wegens sei- zoendrukte, maar lang zal dat ook niet duren. voorschoten BENOEMING B. en W. hebben tot tijdelijk ambtenaar ter secretarie benoemd, den heer M J E. v. d. Veen, te Utrecht. Gemeentelijk Radiodistributiebedrijl >ad Programma 3: 8.00 Keulen (ber.);DH lands.: 10.20 diversen; 11.20 Bruss«hC ber.); 1.60 R Danmark; 3.60 Deutao,,.] l'riissel VI.; "510 li. 1-;.m.m.k; r..33T', C.05 Motala; 6.20 Prussol VI. <6.50»ell 930 BeromUnstor; 9.50 Boedapost oen. Ereslau (11.20 bel Programma 4: (ber.); 9 20 Gram.muzlek Beland; 1.20 Bruaael Pr.; 12.20 Engj "2.50 l'urüs R. (ber.); 2.20 EngolanÓ .20 Brussol Pr.; 6.00—6.09 Schov ïTJt 5.20 Engeland (bor.); 6.36 Brussel Fiik- R. (bor.); 7.20 Keulen (ber.); 7.35 8.20 JDngoland (ber); 8.85 Brussol PT len ,(bor.); 9.40 R Danmark of "'üj DONDERDAG, 19 OCTOBafft Programma 3: 8.00 Keulen (9.20V Deutschl.s.. 10.2o diversen, 11.20_*,fl (12,20 Ber.), 1.20 Keulen (Ber.), l.r.cP mark of dlv., 3.50 Keulen. 4.20 Brul d< Radio Danmark, 5.35 Motala, 6.20 6.50 BeromUnstor. 7.65 Bussel P.. °P VI. (Ber.), 10.10 Breslau. la Programma 4: 8.00 Brussel VI., 8, (Ber 11.20 Brussel Pr.. 12.20 Eng# 0' 12.50 Partis Radio (Ber.), 2.20 Keul| geland (Ber., 4.80 Brussel Pr., 6.0untlj venlngen Haven (Ber.), 6-20 Engr 6>38 Brussel Fr., 6.20 Deutschl.s., 6.Stijn (Ber.), 7,20 Keulen (Ber.). 730 Radl 9.20 Keulen (Ber.). 9.35 Oslo. 10.20 j BCh< Blaj Iden De avond-, nacht- en Zondaglvecl apotheken te Leiden wordt varfor 14 t'm Vrijdag Oct. a.s. wat door do apotheken: Apoth. Boeli,..:» fitraat 74, tel. 20*552 en J. G. MT Ha^en 18. telef. 20085. fhe Agenda WOUBRUGGE loon LUCHTBESCHERMINt'" De Afd. Woubrugge van de vei8 1 scherming hield een eersten pl°BeI avond in de groote zaal van het lo ei ma. welke geheel was bezet. gebit Nadat do heer Hoekstra als aanwezigen een welkomstwoord sproken cn in het kort het dool i tw had uiteen gezet, waarbij spr deed uitkomen dat het hier een Eng ticulier initiatief gold, gaf hij t aan den heer Wijma, propagandtonde Ned. Luchtbeschermingsverccn. s Op een overzichtelijke wijze, gt door lichtbeelden, toonde spr. aar™'3; to nut om zich collectief te tegen mogelijke luchtaanvallen!! Zui spoorde aan om zich nauw aandtsdu ten in hot nemen van do zoo nool^ 0D regelen, waarbij de vereeniging^ wenschte voorlichting zal geven.p8 ör cesvolle avond werd door den va» 102 ten en staande de vergadering p Glai ongeveer 45 personen als lid op. (torno BENOEMINO 'E Ter uitvoering van art. 7 van drijvings- en Hamsterwet 1939 heJ«»®C' W. als deskundige benoemd bclaiOceaE waardeeren van de in bezit genot,} Ke] „IVtinr. de tor A werd i den heer P. Meirik alhier. Burgerlijke Standei j ovei LEIMUIDEN. Ondertrouwd: G. molen 27 Jr en E. Splinter wede val Leeuwen 27 Jr. UlkbOC Bevallen: J. A. van Diemen—v. dei Ingekom - sen. Alken J. \V. de J Vertrokken -- broekerwog 65, J. Vissers; Alkemad® Scap. Groft; Velsen. Santpoort^ v^Dalen.iyj^ ;veld Rbnzaterwoude: iade: C. M. Hogeboom, VI,JN r bug. Nieuwer-AmstelJ. rJl>' 11 :en naar: Haarlemmermeg van mÊ. Santpooi E. Jongens; Berkhout. C 63. W.M. iade, Oudcwetering, HL Vlasma: - - - - 84, J rgen Henegouwen: de Vos: California, Poolgeesterweg, G. Treur; uien; Velsen. Santpoor' Hamburg. m men RIJNSBURG. Gehuwd. J. van Vllk niloo A. de MooU 25 J. Lr" ""•"dien: J Koot—Krol d J vaiFen 1 duikbo le oorl lsmeer, Uiteijhouoe; 3. Kestign: fenvelk ir; Mijdrecht,lT„ij,,. Kt, v. Dalen,' öldtlt lureau, —Zandbergen d. üarine, FAILLISSEMENT»^ p° itte de Uitgesproken: DEN HAAG. M. van Londei straat 58. R.-c.: mr J. H. van E. Klein. G. J. Slot. particuliere. J. de Jong Cur. namen cGij hel mike dui R.-c.: mr F. J. 'de' Jong CurT: mr G. pt een De Nalatenschap van J. R. K, en den Ittersum._laatsteliJk te Scheveningeqi naam ler ^»g inges dat bi Opgehevenn, niet 1 A. C. de Vries, W. von Halle, P. C4 uitrust allen Den Haag. 7;:n K. G. L. Derkzen, Th. J. Durvllle. ,J"' 11 Dd. 5 October 1939 is In het failllsJ J. Hanselaar. te Den Haag, ultgest Augustus 1939. in de plai 16. te Den Haag. tot Cm;.», E. F. Moresco. Kort. Herfst-inzameling 1939 NIEUWE LEIDSCHE COURAI Uw abonné geeft hierbij als nieuwe jcwartaaj abonné op. voor minstens één jaJ^^ Naami Straat Woonplaats ai t het Wees Als premie wenscht hij (zij) te ontvangen Novan de premii®" gebruik rljnde een 'h,,m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6