Westers De ondergang van de n?Durageous" van nabij gezien 4 BECHT DYSERINCK «l^MSDAG 18 OCTOBER 1939 TWEEDE BLAD PAG. 5 De bouw van de groote verkeersbrug over den IJssel te Deventer vordert ge*, stadig. Een kijkje op de werkzaamheden* Frarische oorlogsbodems op patrouille langs 'de kust ter bewaking van de territoriale wateren en ter con* trole van de koopvaardij. De drie slachtoffers van het op een mijn geloopen finsche houtschip „Indra" zijn gisteren te Amster- - dam In één gemeenschappelijk graf begraven. Deze foto bewijst, 'dat 'niet alleen vele nijvere vrouwenhanden, maar zelfs mannenhanden geregeld aan. 't breien zijn voor de gemobiliseerden Het Hoog Militair Gerechtshof te Den Haag herdacht gisteren zijn 125-jarig bestaan, ter gelegenheid waarvan bovenstaande foto gemaakt werd in het gebouw van het Gerechtshof aan het Korte Voorhout in de Residentie ^■"Veendam" weer in de )tterdamsche haven ï'^nde week weer op reis 'j'f'tTERDAM, 18 October. Het s.s. dam", van de Holland— Lijn, dat op 9 September van quetforic vertrok, en sinds 20 Sep- jneqr Engeland werd' vastgehou- is gisteravond om 6 uur in de ^e4damsche haven aangekomen. larbl6 rï® r3's Leeft men het Engel- vliegtuigmoederschip „Coura- dat door de Duitse hers werd elietfedeerd, in de diepte zien zinken. Je schepen, welke thans de Rotter- 10 haven binnenloopen, bestaat buiten 1 ulTBel interesse, want men wil gaarne tffi.»wat rï® ^©manning en passagiers at 'óe reis hebben meegemaakt. Er zijn die van den oorlogstoestand op zee ■•bemerken, behalve dan, dat ze door autoriteiten vastgehouden wor- maken belangrijke en aroevige 3n mee. Dit laatste was het geval „Veendam", zoodat we ons di- aankomst van dit schip aan boord van den kapitein, den heer A. p o, een relaas over de reis te ver- 35,$aar de h?er Filippo, na al de we- 2nigheden van de laatste weken, nu eens wat wilde uitblazen, heeft fC. B o u m a n, een der directeuren vaH.A.L., ons hst interessante verhaal, üoor den kapitein was gedaan, door- *t is' maand in Engeland opgehouden f1 opgemerkt, vertrok de „Veendam" we^ber van New-York. De reis had een var verloop, totdat de Engelsche kust ocv^wam, en op 18 Sept. ging de „Veen- w-eg van zoovel? schepen, het irpcifest naar de Downs. Na zestien da- Banïn er order, dat men naar Gravesend daffstoomen, waar men 4 October lig- e vfceg. Vijf dagen werd hier vertoefd, en tn weer naar Tilbury docks moest m fcn. jk van de „Veendam' bestond uit n stuk goad voor Antwerpen en Rot- ,en 700 colli's stukgoed, zoowat 200 er hier uitgehaald. Downs waren de Engelsche passa- S l^ds van boord gegaan. Ook de ove- ^ssagiers wilden wel debarkearen, werd niet toegestaan. Deze moch- sfit in GraVcscnd het schip verlaten. Erj wefl vol emotie aarqg 17 September, een dag voordat werd aangehouden, is voor de be- le IR en passagiers van de „Veendam" isg geworden om nooit te vergeten. J#! morgen van dien dag heeft men op Hl bewesten, .van het Kanaal het s.s. „Kafiristan", dat getorpedeerd werd, zien zinken. De „Veendam" stoomde direct naar de plaats des onheils, om hulp te verleenen maar door de „American banker" waren de opvarenden reeds opgepikt, In den namiddag van di'Bn bewusten Zon dag, werd men op de Veendam 7 mijl voor uit het Engelsche vliegtuigmoederschip „Courageous", met aric kruisers gewaar. Een Engelsch vliegtuig vloog over de „Veendam" heen, dat later op de „Courageous" landds. Bij het opstoomen van de Engelsche oor logsbodems, verspreidde de „Courageous" plotseling een groot rookgordijn en kort daarop hoorde men een hevige exploste, welke veroorzaakt werd door de gelanceerde torpedo van een Duitsohe duikboot, waar door het schip was getroffen. Men zag dat de „Courageous", directop zij viel -an vervolgens met den kop recht naar de hoogte kwam te staan. Heel snel is het schip daarna gezonken. De kapitein van de „Veendam" liet on middellijk veertien sloepen te water, om tB trachten overlevenden te redden, maar men heeft, helaas niet ve?l hulp kunnen bieden. Vermoedelijk is het grootste gedeelte der bemanning van de „Courageous" in de olie, die hier en daar wel 5 cm hoog op de gol ven dreef en waardoor het water ontzettend vervuild was, gestikt. De paying-master van het getroffen schip, heeft men aan boord van de „Veendam" bijgestaan. Deze man was zwaar door de oli-3 vergiftigd. De aanwezige scheepsdokter op de Veendam heeft nog getracht bij den man de levensgeesten op te wekken, maar dit mocht niet meer baten. Men heeft toen den man gekist en later in de Downs de kist aan den wal gebracht. Na de doorgestane emoties werd door de „Veendam" het journaal van de „Coura geous' drijvende gevonden. De gezagvoerder heeft op het boek beslag gelegd en het laten verzegelen. Bij aankomst in de Downs is het journaal aan de Engelsche autoritBiten overhandigd en werd den gezagvoerder voor deze afgifte ten hoogste dankbetuigd. Ook reeds tevoren 's nachts om twee uur na den ondergang van het vlisgtuigmoeder- schip, was het patrouille-vaartuig „I vanhoe" langszij van de Veendam gekomen, om te bedanken voor de verleende hulp. Veendam vertrekt weer spoedig Na een oponthoud van bijna een maand in Engelano werd de „Veendam" Maandag middag om 3 uur vrijgegeven. Het schip heeft daarna de reis naar het Vaderland aanvaart en is zonder vsrdere ongemakken op zijn bestemming gearriveerd. De Veendam zal hier 1000 ton stukgoed graan voor de regeering lossen en reeds j Zondag naar Antwerpen vertrekken om d op Zaterdag 28 October a.s. ae reis nj New York wesr aan te vangen. Naar bekend wachten nog vele Amerika nen in België en in ons land op scheepsge legenheid om den Oceaan over te steken. In Antwerpen zal een groot aantal van hen op de „Veendam" aan boord gaan. De passa giers, welke uit Nederland met het schip meegaan, worden dan per extra trein naar Antwerpen vervoerd. De „Veendam" kan Dit jaar koopt U EEN HAARD Of HAARD KACHEL van Haardkachels reeds v.af NV. HAARDENFABRIEK BECHT DYSERINCK alleen te WEESPERKARSPEL 800 passagiers herbergen en ook in Cowes zullen nog reizigers worden opgenomen. Naar men ons meedeelde, is men, wan neer d'B Veendam weer een groot getal Amerikanen aan boord heeft, de gestrande Yankees zoo goea als kwijt. De aanvrage voor passage van emigranten duurt echter nog voort Winkeliers kunnen voldoende suiker leveren Toewijzing voor 16 t.e.m. 29 Oct. 100 pCt. Het departement van Econ. Zaken maakt het volgende bekend: Door het Centraal Distributiekantoor wer den op Woensdag 11 Oct jl aan 60.000 detail listen toewijzingen gezonden voor het betrek ken van suiker. Deze eerste toewijzing be droeg 50 van den op ae enquetBformulie- i'en ingevulden opzet. Zaterdag 14 Oct. j.l. werd een nieuwe toewijzing verzonden, tot een bedrag van 100 van de opgegeven hoeveelheid, zoodat ae detaillisten zich ruim van suiker kunnen voorzien om aan alle aanvragen van consumenten gedurende h'Bt tijdvak 16 t.e.m. 29 Oct. te voldoen. Vóór de volgende distributieperiode zullen ae detaillisten ook ruim van suiker worden voorzien, zoodat zij over een zekeren over loopenden voorraad de beschikking zullen houden. Ook ten behoeve van de hotels, ca- fé's, rBstaurants enz. zijn op Zaterdag 14 Oct jl. de toewijzingen verzonden. VRAGEN VAN TWEEDE KAMERLEDEN Het Tweede Kamerlid Van Sleen heeft aan den Minister van Defensie een üweetal vragen gesteld betreffende de prlncipieele dienstweigeraars, die onaangename en sohade- Ujke gevolgen ondervinden van de hen op 29 September J.l. verstrekte telegrafische mede- deeling, dait hun voorloopig uitstel is ver leend van den bözonderen dienstplicht, die op 1 October zou aanvangen. Gevraagd wordt spoedig een definitieve regeling te treffen. Het Tweede Kamerlid Andrlessen heeft aan den Minister van Waterstaat ge- vraad of het juist Is, dat grondwerkers bij het maken van de wegomlegging te Breda als loon 32 cent per uur ontvangen, terwijl het collectief contract 40 cent per uur voorschrijft Ingeval van bevestigend antwoord, wordt ver zocht dezen toestand te beëindigen. e INDISCHE UITRUSTINGEN HEERENKLEEDING NAAR MAAT STEMMERIK C° LAAN VAN MEERDER VOORT 66 DEN HAAG EIGEN ZAAK SOERABAIA GEMBLONGANL In het distributie tijdperk Boekhoudkundig talent vereischt „Waarom moet ik Italiaansch en dubbel boekhouden kennen", vroeg de candidaat voor een middenstandsexamen, waar heusch niet zulke moeilijke vragen gesteld werden. Hij zal thans wel erkennen, dat het midden standsdiploma een uiterst nuttig attribuut is, want de periode der distributie-boekhouding is weer aangebroken voor onze middenstan der. Ze moeten weer bonnen plakken, staten invullen, voorraden inventariseeren enz. enz. Neen, daarvoor is een diploma in dubbel boekhouden nog niet noodig: maar wie een slordige administratie voert, maakt zich zelf het leven wel heel lastig. Want bij distribu tie behoort nu eenmaal „ordening". En con- troleerende ambtenaren geven meestal wei nig toe en als ze het doen, dan is dat meest al een begin van knoeierijen, welke op hun eigen hoofd en dat der middenstanders terug komen. Maar, als deze laatsten dan zóó geknepen zitten tusschen overheid, leveranciers en af nemers, dan rust op de laatsten'de dure ver plichting alle mogelijke medewerking te verleenen. Zij kunnen dat o.a. doen door ook orde op hun zaken te stellen. Daarvoor is in de allereerste plaats noo dig, dat zij alle bescheiden, welke op de dis tributie betrekking hebben, zorgvuldig op een bepaalde plaats bewaren. De grootste orde is hier onmisbaar. Het gaat niet aan de distributiekaarten te laten slingeren en bij den winkelier suiker te halen op een bon, die straits wel bezorgd zal worden. De winkelier, die met zoo iets begint, doet zich zelf de das om zonder bon. Minder erg is, dat een leverancier suiker verstrekt op de bon van een kaart, waarop de houder naam en adres niet heeft inge vuld. Natuurlijk, dat brengt hem niet in moeilijkheden, maar voor een geregeld ver loop, voor een eerlijke distributie, is het tooh ongewenscht. Onderling toezicht tot be vordering van de goede orde is noodig. Deze controle, of iemand wel met zijn eigen kaart komt, is ook aanbevelenswaar dig, omdat iemand zijn kaart kan verliezen en er dan misschien ook een vinder is, wiens eerlijkheid niet bij voorbaat vaststaat. Tegen verliezen wake men dus zoo goed mogelijk. Want het zal niet zoo gemakkelijk vallen een nieuwe kaart te krijgen. De overheid moet er nu eeiïmaal rekening mee houden, dat op dit stuk, evenals op dat der belastin gen, de eerlijkheid geen deugd zonder uit zonderingen is. Wie dan ook meedeelt, dat zijn kaart zoek is geraakt, kan er op reke nen, dat de politie hem aan een kruisver hoor onderwerpt en voorts onderzoekt of er fraude in het spel is. Ieder zal zijn eigen pak in dit opzicht moeten dragen, zooals ook iedereen zijn eigen kaart heeft. Het gezinshoofd mag ze halen, maar hij moet voor ieder gezinslid een kaart schrijven: onmondige kinderen zijn er in dit geval niet; man en vrouw zijn gelijk en de dienstbode is geheel onafhan kelijk. Zoo wordt de kaart een stuk bezit, een roerend goed, waarop de eigenaar zuinig moet passen; dat hij van naam en adres moet voorzien en waarop geen veranderin gen aangebracht mogen worden. De distributiekaart is bij wijze van spre ken, het vlot des levens, waarop wij varen Gereformeerde Meisjesbond Jaarlijksche vergadering met afgevaardigden der P.P.C. Het Bestuur van den Geref. Meisjesbond hield in „Huize Henriette" te Wijk aan Zee de jaarlijksche vergadering met afgevaar digden der Provinciale Propaganda Com missies uit den Bond. De leiding berustte bij de Bondspresidentie, mej. M. Parmentier. Op deze bijeenkomst sprak Prof. Dr. K. Schilder, van Kampen. De volgende stellingen werden ontwikkeld. I. De arbeid van onze jeugd-organisaties ook van die der „vereenigingen" (dit woord gebruikt in onderscheiding van „vergade ringen") valt slechts ten deele onder de „opvoeding" der jeugd; voor een ander deel komt hij op uit den drang tot ver- eeniging, die aan alle menschenleven in- haerent is. II. Wijl overeenkomstig dien aard van de menschelijke natuur, en dus óók van het zich daarbij aansluitende en deze tot ont plooiing brengende verbond Gods, eerstge noemde voorafgaat aan de bewustheid van het tweede, heeft dit eerstgenoemde over heel de linie leiding te nemen. III. Dit „leiding" nemen mag echter nooit zijn taak vergeten, en de natuur te niet doen; het mag daarom het tweede element alleen maar zóó leiden, dat de bijzondere leiding van de. jeugd-organisatie zich zelf als bijzondere leiding op den duur overbodig maken kan; anders zou ze ingaan tegen de ordeningen Gods voor de mensche lijke natuur, dus ook tegen het verbond Gods. IV. Derhalve is onder Christenen geen plaats voor jeugd-organisaties, als onder nationaal-socialisten worden gepropageerd en in stand gehouden; deze toch gaan uit van miskenning van Gods verbond en mits dien schenden zij de ordinantiën Gods voor de menschelijke natuur, die alleen in dat verbond worden erkend en in rekening gebracht; hun „leiding" is altijd „ver leiding"; bij hen neemt het eerste element uit stelling I noodwendig het tweede element weg. V. Hetzelfde is te zeggen van elke jeugd organisatie, uitgaande hetzij van een dic tatoriaal geregeerden staat, hetzij van een hiërarchisch ingerichte kerkelijke formatie. VI. Omgekeerd dringt in alle op het ideaal van humanistische vrijheids- en persoonlijkheidscultuur „gebouwde" jeugd werk van de in stelling I genoemde elementen het tweede vóórtijdig het eerste trouwens gedenatureerd terug. VII. Alleen gereformeerd inzicht omtrent grondslag, aard en doel der jeugdorgani saties kan in. beginsel aan het verbond Gods en dus ooi: aan de menschelijke natuur recht doen, tusschen beide elementen de verhouding zuiver houden, dienovereen komstig doel en grondslag van elke jeugd organisatie steeds afzonderlijk harmonisch aan tlkaar verbinden en zoo het rechte spoor betreden en verder zoeken te wijzen Een :eor geanimeerde gedachtcnwisseling volgde hierop; verschillende punten het jeugdwerk betreffende, kwamen nader aan de orde. Prof. Schilder beantwoordde, uitvoerig de vele vragen welke werden gesteld. De Presidente dankto Prof. Schil der zeer voor zijn bereidwilligheid om voor deze vergadering te komen spreken en voor de wijze M'a&rop hij dit gedaan heeft. Ijy uiZ uniiieiuMle&Scxfoyrt'yiH .ïfafH/rü''swutyacuf Deze worden gratis disponibel^ gesteld bij aankoop van één pakje 333 smeerkaas. GOUDSIROOP ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP IN FRAAIE BUSSEN VAN V2-I en 2'/i K.G. NETTO 1813 - De Wasscherij met 'n meer dan 100-jarige ervaring - 1939 N.V. Delftsche Stoomwasscherij VJL A. VAN OSSELEN Oostslnyel 151-152, DELFT, TeL No. 166 Eén der bestuursleden, mej. C F. Kok, van Utrecht, hield nog een inleiding over een practisch onderwerp, n.l.: De inleiding en wat daarbij te pas komt Zoowel over voorstudie als het maken der inleiding werd gesproken, terwijl het punt „besprekingvan alle kanten werd bezien, en menige practische wenk gegeven. Ook op deze T.ileiding volgde een prettige en drukke bespreking, waarin de practijk der Vereenigingen en van den P.P.C.-arbeid herhaalde ijk ter sn-ske kwam. Ook werden nog verschillende practische /ragen, door de P.P.C.'s van te voren in gezonden, behandeld door 't Bondsbestuure- lid mej. F. Jansen van Beek, van Arnhem. Het slotwoord van de Bondspresidente, aan 't eind der Conferentie, getuigde van veel dank pii spoorde allen aan om ook in deze zware en zorgvolle tijden den arbeid met geloofsmoed voort te zetten, trouw aan onze roeping Met samenzang van „Halleluja eeuwig dank en eere" en dankgebed werd deze schoone, opbouwende en sterkende con ferentie gesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5