Tiel-UtrecM Vooral! De Gruyter Molest- Verzekering. SCHR. MULO-CURSUS Abonneert U on ons bier1 ONDERBAAS DRAAIERIJ BRANDSTOFFEN coulance K'eine Advertenties VERKOOPING „DU COMMERCE'^ tVH. WE LEIDSCHE COURANT WOENSDAG 18 OCTOBER 19, Allo famllio-advertentie9 opgegeven aan de Nieuwe Leidtche Courant worden zonder pr(j9verhoogïng opgenomen In De Rotterdammer, Dordtsch Dagblad, Nieuwe Haagsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Nieuwe Utrechtsche Courant. Op deze wijze bereikt men het grootste deel van het Christelijk publiek In Nederland. P. J. VAN GINKEL G. M. J. PIERS waarvan de aangifte plaats had op 28 Augustus j.l. is bepaald D.V. op Donderdag 26 October 1939 te Zeist. Zeist, Heerenlaan 33. Kersbergenlaan 10. Huwelijksinzegening in de Oude Ned. Herv. Kerk te Zeist des namiddags half drie door den Weléerw. Heer Ds B. van Gin- kei, Ned. Herv. Predt te Utrecht. Gelegenheid tot gelukwenschen na afloop van den kerkdienst i'i de consistoriekamer. Toekomstig adres: Van laan 22, Zeist. A. KRAAL, die hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belang stelling, bij hun huwelijk onder vonden. Leiden, 18 October Rapenburg 63. De Heere verblijdde ons zeer door de geboorte van een ZOON en eer. DOCHTER. N. ANES. M. ANESBatelaan. Voorburg, 17 October 1939. Laan v. Heldenburg 35. (Tijdelijk: St. Antoniushove). Heden behaagde het den Heere, na een kortstondig lijden in vollen vrede van ons weg te nemen, onze lieve Vrouw, Moeder en Grootmoeder, JACOMINA MOOIJAART Kosten, in den ouderdom van 73 jaar. Namens de Familie, D. MOOIJAART. Dirksland, 17 October 1939. De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag 20 October a-s., des nam. 2 uur. Heden nam de HEERE tot Zich, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, MARTJE BELIUS, Weduwe van den Heer W. van der Weg, in den gezegenden ouder dom van 85 jaar. Hilversum: A. G. OOSTERBAAN— v. d. Weg. J. OOSTERBAAN. Lisse: E. J. MONTAGNE— v. d. Weg. J. MONTAGNE, 's-Gravenhage: J. E. v. d. WEG. 's-Gravenhage: A. J. BRAUCKMAN— v. d. Weg. C. J. BRAUCKMAN. Hoek van Holland: J. W v. d. WEG. G. v. d. WEG— de Winter. Leeuwarden: W. A. v. d. WEG. A. v. d. WEG—Rotteveel. Hilversum: J. A. HOGEWONING— v. d. Weg. W. HOGEWONING. Bedjangkar (S.O.K.): A. W. HEKKERT— v. d. Weg. G. J. HEKKERT. Kleinkinderen en Achter- Kleinkind. De teraardebestelling zal plaats hebben op de be graafplaats „Boschdrift" te Hilversum, op Vrijdag, 20 October a.s. des n.m. 1 uur. 's-Gravenhage, 17 Oct. 1939. Larixlaan 13. Brulnelaan 120, Zwijndrecht. f 3.25 p. mnd. (inbegr. gebr. v. alle boeken). Gratis inl. (na opg. vooropl.). Heden be-eibte mij het droevig beridit van het zeer plotselirg overlijden mijner eenig overgebleven Zuster, HELENA VAN ZWIETEN, in den leeftijd van 71 jaar Allen die ons kennen zullen verstaan wat dit verlies, inzonderheid voor lojj.be- teekent. •E." VAN Z"afQfcEN. Leiden, 17 October 1939. Juffrouw Maashofje 1. Evangeliseeren of Collecteepen P De Evangelist te Beerta staat voor de keus: Evangeliseeren, da t verdiensten stil; collecteeren dan het werk stil. HELPT U: door een gave te storten op giro 292733 der Evang. BEERT TH. SCHAAP. Zie .gezonden. Evangelist. ROTTERDAM School voor Gerct. L. Vredenoordlaac 36 Het Bestuur der Vredenoord- school vraagt voor één der hoog ste leerjaren: EEN ERVAREN ONDERWIJZER met Hoofdakte. A.kte j en r ge wenst Na-akte 50. Brieven met volledige inlichtin gen vóór 25 Oct aan het Hoofd der School A. OUDHOF Jr., Vredenoordlaan 34. Gevraagd aan de Sch. m. d. B. (Onderweg) te NIEUWERKERK a.d. IJSSEL een KWEEKELINGE MET ACTE tegen 1 of 15 Nov. a.s. Vergoed, nader overeen te komen. Sollic. z. sp. m. aan het Hoofd d. Sch. P BOER. Aan de SCHOOL MET DEN BIJBEL te JAARSVELD (Dorp; wordt gevraagd voor direct EEN KWEKELING met akte Ned. Herv. van Geref. begin. Br. z. s m, aau het Hoofd der School W. A. DAPPER, te Jaarsveld. HILLEGERSBERG Julianaschool Lo. Gevraagd, z. spoedig mogelijk: KWEKELING(E) met akte, Herv. of Ger. Vergoe ding 40.p. m. Brieven aan het H. der School, A. M. HOOGENDOORN. OVERS C HIE Jhr. de Savornln Lohmanschool L.O. Gevraagd zo sp. m. voor tijd. KWEKELING MET AKTE, Herv. of G.G, Vergoeding 60.- p. m. Br. a. d. Secr. JAC. BIJL, Burg. Bosstraat 33. Gevraagd: EEN KWEEKELING MET AKTE voor kleine, eigen klas. Salaris nader overeen te komen. Aanm. pers. of schr. bij het Hoofd der School M. BOON, 2e Schuyt- straat 129. E KOOP op TEXEL: Boerderij groot circa 20 H.A. waarvan 5 H.A. Gras- en 15 H.A. Bouwland. Koopprijs 20.500.— Aanvaar ding 1 November 1939. LANDGOEDERENBUREAU PRINZEN VAN EIJK, Heerenlaan 51, Zeist, Telef. 4151 Aan hetzelfde adres te koop: SMILDE l'i Hectare Bouwland. Koopprijs 1100.— per H.A. Huurders aanwezig voor 60.— per H.A. Forsche Uitbouw! boeken voor totaal 6.60. Dit Is forsche uitbouw! Do eerste boeken van de Opgang- Serie. die thans worden verzonden, goedkoop. Het uitvi BOSCH «ft KEVM.VG 1 voorkom® men: verstopping/ slechte ontlasting, overmatig vet, die de oorzaak zijn van aambeien, vale onreine huid, hoofdpijnen, enz. door grondige zuivering van bloed en Inge wanden met Dr. Schleffer's Stofwisselingszout Een weldaad voor het organlsmel Flacon I 1.08. Oubbala flacon.f 1.T» bij apothekers en vakdrogisten. HETC.C.NIAATCORSET is door de meest deskundigen erkend als het best passende, volkomen steungevende en meest slankmakende corset, dat zij ooit gedragen hebben. Ook is het zo sterk, dat U jaren van een goed corset is voorzien. Vraagt daar om geïllustr. boekje No. 21 aan. CORSET CENTRALE DIERGAARDELAAN 23 ROTTERDAM TeleL 12836 Gevraagd: een ONDERBAAS voor Controle van precisiewerk en in staat leiding te geven. Brieven onder No. 31788 aan het Bur. van De Rotter dammer, Goudsche Singel 105, Rotterdam. De gezamenlijke handelaren in Brandstoffen, verzoeken hun geachte Clientèle zoowel van Huisbrand- als Industriekolen, in verband met de abnormale tijdsomstandigheden als inbeslag name van transportmiddelen, militairen dienst van hun per soneel enz., de bestellingen vroegtijdig d.w.z. eenige dagen van te voren op te geven, daar het hun anders ondoenlijk wordt gemaakt, op de gewenschte tijdstippen te bezorgen. Tevens wordt dan aan het verzoek van Regeering om zuinigheid met benzine te betrachten voldaan, doordat wij dan niet voor elke H.L. naar een afzonderlijke wijk moeten bezorgen, omdat de indeeling door ons vooraf kan geschieden. Bovendien'moeten wij U erop attent maken, dat geen zakken meer in bruikleen kunnen worden gegeven, of mede worden gegeven bij het afhalen van brandstoffen. Zakken zijn voor ons zeer moeilijk te bekomen, en dan nog wel tegen abnormaal hooge prijzen. BOND VAN BRANDSTOFFEN- HANDELAREN - AFD. LEIDEN cy -f tOfcT0O*0A'r,S<HCPs VlEfSCHWADPN OP^TBOOOD „Tiel-Utrecht Vraagt ons onze tarieven en condi ties Wij lichten U gaarne in over de dekking tegen schade aan Uwe -= veroorzaakt door I Neutraliteits-Molest. vliegtuigen, enz. zoolang Neder land neutraal is. - Wilt U veilig verzekerd zijn? Vraagt de „Tiel-Utrecht" dan om inlichtingen. BRAND - INBRAAK - STORM - VARIAVERZEKERINGEN KROMME NIEUWE GRACHT 76-80 - UTRECHT I 3Sf Woensdag en Zaterdag, tot 30 woorden, 50 cent. Uiterlijk Dinsdag en Vrijdag opgeven, bij vooruitbetaling FUNK HEISJE gevraagd voor de morgenuren 912 uur, klein gezin. Brieven No 476 Bureau van dit blad. BAKKERSBEDIENDE gevraagd, G.G. of P.G. Hoofd straat 44, LEIDERDORP. TERSTOND GEVRAAGD nette, vlugge en eerlijke Jongen, van 14 15 jaar bij fa. H. J. DE RU, Kruidenierszaak, ERRES NAAIM. Koopt nu een Erres naaim. voor oude prijs. Victoria, Necci, enz. met 10 jaar garantie (fabrieks garantie). Inrichting voor repa raties alle merken naaim. Ook inruilen. Goedkoopst adres W. F. KOOREMAN, Botermarkt 1, hoek Korenbrugsteeg. Gevraagd te Wassenaar in le klas Banketbakkerij, een flinke derde of aankomende 2e BEDIENDE. Aanm. Banketbakkerij A. P KRAAIJ, Kempenaerstraat 20, Oegstgeest OPENBAAR SLACHTHUIS llYz cent per pond. Zaterdag voormiddag 11.30 uur. Verkoop van een buitengewoon groote partij gestereliseerd Rundvleesch Rundvet, Reuzel en Rolladen. FRANKE. ZELDZAME PUBLIEKE WEGENS OPHEFFING W. DIRKSE, Deurwaarder en CHR. J. BOLLE, VeilingQ houder, beiden te Amsterdam, zullen op DINSDAG 24 er WOENSDAG 25 OCTOBER 1939, telkens des voormiddag! te 10.30 uur, om contant geld finaal publiek verkoopenj^ DE GEHEELE UITGEBREIDE IN PRIMA STAAT VERKEERENDE INVENTARIS VAN HET WELBEKENDE HOTEL-CAFE-RESTAURANT KALVERSTRAAT 45—47 AMSTERDAM Hierbij komen o.a. voor: Groote partijen div. Fauteuil! ri Stoelen, Café- en Restauranttafels, Leestafel, Kapitalj* Toonbank met Bier-instalL, Nationaal voor 9 Kellners, Koffie-insi. Uatie, Piano bare Mahonie-Notenh. Smyrna en Perzische Loopers en Tapijten, Gordijne% j Kronen en Wandverlichtingen. jg Groote partij le klas Hotelzilver, Tafel- en Bedlinneij.f}a Wijnen en Likeuren, Kristal, Glas en Porcelein, uitge breide Keuken-inventaris, Kantoor-inventaris, waarbf6 Brandkast. Schrijfmachine, enz. v Verder de Invent! ris der Logeerkamers, waarbij o.a. i' 1 vaste Waschtafels, Ledikanten. Kapok Bedstellei^ed Dekens, Vloerbedek." ing, i Bezichtiging October 1939, van 104 uur. Nadere inlichtingen en uiy. voerig omschreven Catalogus op aanvraag verkrijgbaa^ ten Kantore van de Veiling-Directie, 3e Helmersstraat fi| te Amsterdam, Telefoon S1480 en 81481. ujv£ De Haringvisscherij Onverantwoordelijk geschrijf De heer C. v. d. W a 1, hoofdbestuurder van den Chr. Bone van Faibrieks- en Tran sportarbeiders schrijft ons: De visschersvloot is bij het uitbreken van den oorlog direct binnengekomen en zoo lag de heele vloot stil. Het spreekt wel voor zich zelf, dat al spoedig de vraag naar voren kwam of de mogelijkheid aanwezig was om de vloot naar zee te krijgen. Hierover zijn tal van besprekingen ge voerd met allerlei belanghebbende instan ties en een complex van maatregelen getrof fen. Vastgesteld kon worden, dat er bij de be manning weinig animo bestond om uit te varen. Hiervoor waren verschillende motie ven aanwezig. De oorlog van 19141918 lag nog versch in het geheugen met al zijn gevolgen. Oude wonden werden weer opengerukt. Bovendien moet worden vastgesteld, dat de gevaren nog veel grooter zijn dan in 1914—1918 Thans wordt met een duikbooten-oorlog begonnen, waar men in den vorigen oorlog mee eindigde. Het luchtgevaar is aanmerke lijk uitgebreid. Er is nog weinig bekendheid van de mijnenvelden. Gevraagd kon worden of mededeelingen van de oorlogvoerende mogendheden wel als juist kunnen worden aanvaard, nu de laatste jaren is gebleken, dat woordbreuk aan de orde van den dag is geweest. Neemt daarbij nog, dat wij den winter te gemoet gaan, met veel slecht weer, lange nachten en korte dagen, waardoor het ge vaar nog wordt vergroot. Hiermede kan men wel een oordeel vor men om de vrees van uitvaren van de zee- visschers te verklaren en te eerbiedigen. Daarom dient geen enkele dwang op het uitvaren te worden gesteld. De bemanning dient dan ook in volledige vrijheid zelf een beslissing te nemen. Algemeen werd dit gevoelen gedeeld, om dat men overtuigd was van de groote geva ren aan het uitvaren verbonden. Wie langs de Noordzee-kust zijn blik werpt op de monumenten, opgericht voor de visschers gebleven in den vorigen wereld oorlog, zal zich er wel voor wachten om dwang uit te oefenen. Een 606 weduwen en 1853 weezen bleven na den oorlog van 1914 —1918 achter. Met verontwaardiging zal dan ook een ieder kennis hebben genomen van een arti kel in „Het Vaderland" van Vrijdagavond 13 October. Schrijvende over het uitvaren van de vis schersvloot wordt gezegd: lrDe Scheveningers voelen er niets voor om het rustige leventje van niets doen en steuntrekken te verwisselen voor een leven van gewoon werken en goed geld verdienen". Hiertegen past een woord van protest. Wat men ook van de Scheveningers wil vertel len, een beschuldiging van lafheid en luiheid past dezen helden der zee niet. Nooit is wellicht zooveel onkunde over een bepaalde zaak aan den dag gelegd als in dit artikel: Zoo durft men te schrijven: volgens deskundigen is er nu maar heel weinig gevaar, daar in de buurt waar ge- "ischt wordt, geen mijnen worden aan getroffen". Zeer waarschijnlijk heeft de schrijver nog nooit gehoord van drijvende mijnen, waar van de Belgen, die, naar wordt medegedeeld rustig doorvisschen, verklaarden, dat ze in zóó'n groote getale aanwezig waren, dat er bijna niet gevischt kon worden en daarom ook naar binnen zijn gegaan. Met dikke letters wordt er op gewezen, dat de bemanningen worden bewerkt. Wij weten niet op wie hier gedoeld wordt. De besturen der organisaties hebben zeeT objectief medegedeeld, wat de voorwaarden zijn, waarop kan worden uitgevaren. Advi- seeren kon men toch moeilijk doen. Geen enkele poging is gedaan om het uit varen te bemoeilijken. Dat er bij het nooren van uitvaren een groote belangstelling open baar wordt, is niets vreemds. In normale ge vallen is dit reeds het geval. Dat de belangstelling nu grooter is, spreekt wel voor zichzelf. De klemmende vraag bij het uitvaren is nu toch wel of het „tot weerziens" nog wel werkelijkheid zal worden. Zeer waarschijnlijk zou de schrijver van genoemd artikel willen zien, dat deze men- schen met dwang naar zee werden gedre ven. Wij kunnen dit begrijpen. Immers bij de namen, welke in 19141918' op zee zijn gebleven, vinden we gepn „helden", zooals de schrijver van genoemd artikel. Wie vrijmoedigheid heeft, hij ga naar zee en wij bewonderen zijn moed. Wie geen vrijmoedigheid heeft, omdat de wonden van den vorigen oorlog nog niet ge nezen zijn, hij worde niet gedwongen en men achtervolge deze menschen niet met leugen en laster. Economie en Financiën De toekomstige Rentestand Geen vrees voor een al te sterke stijging Voorloopig nog ruime hoeveelheid „braakliggende middelen" Tot voor enkele maanden hoorde men steeds beweren, dat in ons land een kapitaal „braak lipt" van naar schatting ƒ1 milliard'. Hieruit verklaarde men o.a. de dalende ren tevoet, welke een niveau van ca. 3^4 hac bereikt Intusschen is hierin dit jaar een ra dicale wijziging gekomen, aldus schrijft he; jongste weekbericht van De Twentsche Bank Naar raming is de hoeveelheid voor beleg ging nog beschikbare middelen in het eer ste halfjaar in Nederland m?t niet mindff aan ƒ470 millioen afgenomen. Voor een belangrijk deel is dit een gevolg van abnormale kapitaalverplaatsingen. Ee afvloeiing van dit bedrag, aldus het weel- bericht van genoemde instelling, beteekeit een belangrijke aderlating der in ons land aanwezige braakliggende middelen, welkir omvang gedurende de eerste zes maandm van het loopende jaar dan ook meer dm gehalveerd is. Het is bovendien een zeer opmerkIijk fet, dat in een betrekkelijk korte spanne tijds em bedrag van rond een half milliard guldin d.w.z. 21/a 3 van het nationaal ver mogen getransfereerd kan worden, zol der dat hierdoor uöeaieaswe^rGyr3kl ^aa^.h- gen op geld- en kapitaalmarkt in het teven worden geroepen. De daling vu de voor belegging beschik bare hoeveelheid middelen, met globaal ƒ470 millioen, heeft zich in Juli en Augustus nog verder voortgezet, zij het waarschijnlijk niet op evenredig sterke wijze. Daarna is 'ar ech ter een wending gekomen. Immers emissies waren er practisch niet meer. kapitaal af vloeiing naar het buitenland evenmin. Hier staat echter tegenovar, dat de be hoeften van den slaat sterk zijn gestegen. Veel reden voor pessimisme of voor vrees voor een tè sterke stijging van den rente stand behoef hierin voorloopig nog niet in Rezien te worden. Immers er blijkt nog een ruime hoeveelheid braakliggende middelen te zijn, al betrachten houders er van mo menteel dan ook een groote terughoudend heid bij de beschikbaarstelling ervan. Men weet thans -achter niet, welke eischen de on zekere toekomst daar nog aan zal stellen. Bovendien hebben de institutioneele beleg gers nog een jaarlijks surplus van niet minder dan ƒ350 millioen. Goudvoorraad met f 8 millioen gestegen Weekstaat Nederl. Bank Verruiming van de geldmarkt De weekstaat van de Nederlanosche Bank laat ditmaal een vermeerdering van de goudvoorraad zien met f 8 millioen tol f 1112.2 mill oen. Over den aard van deze transactie tast men in het duister. Gevolg van de verhoudingen op de wisselmarkt kan zij niet zijn. Men vermoedt, dat men hier te doen heeft met export naar Duitsch- land, Uk "sterhi.'-ap- gpud heb- jn ben betaald. Zekerheid daaromtrentl 8.s echter niet. aan De geldmarkt is in de afgeloopetl weer iets ruimer geworden. De postJ) I landsche wissels is gedaald van 35.2paa millioen en de beleeningen van 225,8 millioen. De rekening courants! met f 25 millioen gestegen tot f 315 De biljettencirculatie kromp in tot f 1111 millioen. De zilvervoorraad is wederom nl. van f 8.5 tot f 10 millioen./*" maar zelcer vloeit het opgepotte naar de Bank terug. Opmerkelijk is' neming van de diverse rekeningen I °P millioen gedurende d"e laatste welPbei houdt verband met de vorming var ve coed in het buitenland ten bchoevffWi financiering van regeeringsaankoo^n schatkist heeft ook deze weck pecijP kistpapier rechtstreeks bij de Banf gebracht. Men vermoedt echter datpslc weer een onderhandsche uitgifte 1 kistpapier zal plaats vinden ten van het Egalisatiefonds, waai bedrag rechtstreeks aan het Rijk 1 men. GEEN LIEFHEBBERS iMs Glstermo d a wor blnnenverf van het V ter g-een dat het bc voerd moe rgen zou door B. en W. <?f a« en aanbesteed, het ultvk w verk van verschillende aSt ii n Itenson Ziekenhuis. Ri nkel lnsohrljfblljet Ingoki stek vermeldt dat het wffl VO worden onder werkvers' do schilde dat het den moe hiermede onthouden. n. Tegen deze voorwaar** 1 -spatroons ernstige bezuip w Ier onderhoudswerken b'.' meening onder normale er en worden uitgevoerd. I# ge hebben zij zich van lajn m Het is nog nieb bekend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 4