t&MHAIR AJENSDAG 18 OCTOBER 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 :n luchtverdediging ^an Groot-Berlijn Een ijzeren gordel van afweergeschut iet oog van het luchwapen" -EIK sn onzen Duitschen correspondent) strecks 9 uur in den avond ging de te- gih u Of we het gedonder van hat afweer- lü ut vernomen hadden? Neen mevrouw, p dan tenminste „even" wilden vaststel J yat er aan oe hand was? Graag me- I r| En een uurtje later waren wc over- r do juiste oplossing van het raadsel I den te hebben. Een groep jonge man- iad te Spandau aan luchtafwecroefe- A n deelgenomen en daarbij flink 5^ m. Dat vertelde men ons op hel post- IBkiir. Gekalmeerd liepen we de eerste oe I^Sjtelefooncel binnen, om deze alleszins jjj^.wbarc oplossing aan voornoemde da- te deelen. Nu kon ze tenminste rus- in d-3 ochtendbladen vonden we er in een hoekje de korte mededeeling, Es avonds op groote hoogte wel dege- i vliegtuig was vastgesteld. Na een laar hevige beschieting was het weer tien zonder dat er iets ernstigs had jchad. Later bleek, dat het hier een vliegtuig betrof. Van alarm blazen Itusschcn geen sprake en het meeren- jer bevolking zal van het gebeurde "thijnlijk al even wsinig gemerkt heb- befllekcurlg dachten we dit vastge- iebbende aan de kalmeerende uitla- na*an Hermaim Göring, toen hij korte- met an ons afweergeschut en het aantal Kal wisten, welke in Berlijn klaar staan, che ]uden ze ook begrijpen, waarom wij er net pn denken, onze stad te ontruimen! begaens zoo verzekerde hij toen, zullen ;r vij> nu en dan eens naar den schuilkel- beten (maar ook dat is seaert drie wc- 3hijn^t meer geschied), maar van doordrin- ertrqt Berlijn zou nimmer sprake kunnen i zettjft het geibeurdo van Zaterdagavond p we het echter wel do moeite waara, |ritd>s na ,e ihoe d itverdediging root-Berlijn er wat i. van dichtbij omtfllig kan men het hoog boven op de 5 ovj daken van Berlijn nu niet bepaald i aaijn. Het is October en o.'3 wind en de Ihebben de herfst al doen intreden. gebaar schijnen de jonge soldaten allang dajwend to zijn. Wij hebben zoo het ge- L il&of we ons op den Broeken bevinden gen a daaruit maar natuurlijk ver- een blik op het Harzgebergte ta ondA- Met oen veldkijker wordt de omge- jjestadig en -nauwkeurig gecontroleerd schijnt geen vuiltje aan de lucht, te le8 feet afweergeschut staat onmiddellijk vcijen rand van Ihet dak. Volgens '2er n jjteurig voorgeschreven regeling wisse- [ndir wachtposten elkaar af. De verschil- jrichtingen woraen hier met getallen mefeeven. Drie of vijf schijnen dus gemak- 'erpèr te klinken dan Noord-West of Zuid- iche^el(1t de alarmroep de komst van een ,cnd vliegtuig, dan kan oe kanonnier eschut met deze korte aanduiding snel- vei! de aangegeven richting stellen. De coifelijke bezoeker wordt dan onmiddellijk' rtegiten. Alle dkgen en nachten schijnt dat artijfcver jniet voor te komen, want van het van een. vijandelijke machine nina we niets te hooren. za»t in de buurt ligt in het donker de presfc, waar de eigenlijke afweer technisch ild wordt. Op een enorme landkaart d3 verschillende stadswijken en voor- I van Groot-Berlijn zeer precies aango oi Nauwkeurig zijn de plaatsen zicht- Mjvaar zich afweergeschut bevindt en dat al het mogelijke ondernomen j om de bevolking te beveiligen. Het lie d maakt op ons den indruk van een Itbaren ijzeren gordel en d'3 veelzijdig- sneljan het afweergeschut is kalmeerend Pf4tect LVfcen andere kaart krijgen we het al l&nr wordende Duitsche Rijk te zien, roos/|j de Westwal ons het -senst opvalt. Ook lorden de verschillende steden met gc- [aangegeven en we krijgen zoodoende jachtgelegenheia1, om onze geografische jte controleeren. Menigmaal staan we ;S|n onoplosbaar raadsel, maar de man- lie de luchtafweer in handen hebben, in daar niet de minste moeite mee te 'EP&> want zij kennen ook deze kaart uit loofö. Komt dus een vijandelijk lucht- Sr ergens aanzetten, dan wordt de rich- n ifiH met geografische namen, maar in doorgegeven. Zoowel de snel vaars de koers en vooral het waanschijn- doftchte doel wordt vastgesteld en over it get rijk gemeld. Op die manier kan ontvangst her3id worden, die tot r ai»eeren dwingt, meestal voordat het temjogen gestelde doel bereikt kon wor- Tain men verzekert ons, dat de weers- iJheid daarbij niet den doorslag geeft, ook bij storm en regen en volsla- |isternis het naderen van vijandelijke pgen bijtijds vastgesteld kan worden. Idoelt hierbij op den modernen schijn- E} en karakteriseert, deze door -alles ARIfingendc controle als „het oog van het ax tapen". Vanaf een hoogt? van 25 tot 30 Ikan men elk deel der stad tot in de ln iste hoeken bestralen. De zgn. „vijaind Opnen" heeft zoodoende al even weinig >ndeansla^en aIs die va,n buiten- werpt dier?" stral<3nke8Gl in '2en bepaalde rich- 3 cl 1)0ven> dan komen uit andere dee- T stad klaarblijkelijk ook de sdhijn- p te hulp, want het wordt al heller en En gemeenschappelijk zoekt men naar ,of niet naderenden vijand. Hïeft men te pakken, dan ontkomt hij «er aan zulk een diabolisch luchtnet. hjgt men als leek dan een vagen in- w^at de luchtverdediging van een we- ?mvat en men keert huiswaarts gevoel, dat het gevaar van een vij- tefsen luchtaanval althans voor Ber ooft niet zoo groot is als men aanvanke- gedacht, a> 16 October 1939. td m vee r v©ER ONDER DEN TREIN GERAAKT WpAM, 18 October. Het gedrang, dat eeQds om zes uur na het uitgaan der an - n °P het station alhier pleegt te ont- 'niÜ<^ra' do i'n zicht is, waarmede Cders naar hun woonplaatsen reizen, ?isteravond wederom een ongeluk tot 1 gehad. voordat de voor Amsterdam bestemde stilstand was gekomen, werd ccn u rs van oe artill-rie-inrichüngcn 0Un He,n.lljnjg van het perron geduwd, por hij onder de wielen van den trein vrf K^varn- Het linkerbeen en enkele vin- Ai^ hem afgereden, terwijl hij bo- n aan het rechterbeen en het gelaat gewond. Het slachtoffer is ter verple- gemeen^e'ziekcnhuis te Zaandam PROT. CHR. ZORG VOOR GEMOBILISEERDEN Algemeen comité opgericht Onder leiding van oud-Minister Van Dijk Ten einde versnippering van krachten Ie voorkomen, zijn dc verschillende acties, die zich ten doel stolden dc zedelijk-geestelijke belangen van onze gcmobiliscorden in Prot.- Chr. zin te behartigen, samengevoegd. Zoo zullen dus, zoowel dc betordenng van de oprichting van tijdelijke militaire tohui- zei, alls ontspanning en ontwikkeling en lec- tuurverspreiding tot de gemeenschappelijke taak behooren van het Algemeen Comité, dat zich beeft gevormd en waarin zijn opgeno men de Comités e npersonen, die zich voor de onderdeden van den gemeenscliappelij- kon arbeid beschikbaar haddon gesteld. Ook hot Comité, dat op 2 October j.l. te Utrecht werd opgericht, vormt mede het Algemeen Comité, dat den naam zal dragen vaif A1 g c- meen Protestantse h-C h r i s t c 1 ij Ic Comité ter behartiging van do geestelijk-zedelijke belangen der gemobiliseerden (A.P.C.-Co m i t Het Algemeen Comité zal worden gesplitst in enkele secties, verband houdende met de doelstelling, onder leiding resp. van Dr. J. J. C. van Dijk, oud-minister van Defensie, Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, oud minister van Sociale Zaken en van On derwijs en Mr. J. A. de Wild o, oud-minis ter van Binnenlandsohe Zaken en var nanciên. Als algemeen voorzitter zal optreden Dr. J. J. C. van Dijk als algemeen secretaris de heer J. Schipper, secretaris van liet C.N.V.; als algemeen penningmeester Mr. E. L G. denDcoren de .Tong, directeur kantoor 's-Gravonhage der firma R. Mees er Zoon en. Adressen: secretariaat: Stadihou derslaan -43, Utrecht; geldzendingen: R. Mees en Zoonen, kantoor 's-Gravenhagc, giro no. 08.500, met vermelding voor 't A.P.C.-Comité. Het Algemeen Comité vertrouwt, dat dc roeping ten opzichte van onze gemobiliseer den zal worden verstaan en dat met een toe genegen hart voor hen, die zoo groote offers hebben te brengen in het belang van do vei ligheid des lands, ruime bijdragen zullen worden geschonken. Nevens de hierboven genoemde personen, bestaat het Comité, dat nog nader kan wor den aangevuld, uit de volgende dames heeren: Mej. M. W. Barger, alg. secr. van de Fe deratie van Chr. Vereen, van en voor Vrou wen en Meisjes, te Utrecht; W. P. Cnossen, bestuurslid van den Chr. Boeren- en Tuin- dersbond, te Woerden; Prof. Dr K. Dijk, te Kampen; de Tweede Kamerleden Mr T.' A. van Dijken, L. F. Duymaer van Twist, en II. W. Tilanus; F. Geerling, bestuurslid Chr Middenstandsbond, te 's-Gravenhage; Ds H. A. de Geus, secr. Bond van J.V. op G.G. te De Bilt; H. Gordeau, alg. secr. van het N.J, V. te Amsterdam; Ds T. J. Hagen, Geref. Pred. te Delft; Mevr. J. 't Hart—Polder vaart, secr. van het Ned. Verbond van Chr. Jonge Vrouwen en Meisjesvereen. te Den Haag; J. G. Hoekendijk, secr. Ned. Chr. Stu denten Vereen., Utrecht; Dr G. P. van liter- son, Ned. Herv. Pred., te 's-Gravenhage; Ds H. Janssen, Leger- en Vlootpredikant, te 's-Gravenhage; Mevr. B. A. Knoppers—Val kenier, pres. van den Ned. Chr. Vrouwen bond, te Amsterdam; Mej. L. G. A. Linde boom, bestuurslid Studentenbeweging, te 's-Gravenhage; H. W. van Marle, te Bus- sum; Mevr. A. Mulder-Rupke, secr. van den Ned. Bond van Hervormde M.V. op G.G. te Veenendaal; P. van Nes Czn., bestuurslid Ned. Bond van J.V. op G.G. in Nederland; J. H. Niemöller, bestuurslid Ned. Luth. Bond voor Chr. soc. actie, te Haarlem; Mej. M. Parmentier, pres. Ned. Bond van M.V. op G.G. te Oegstgeest; J. C. Pelikaan, secr. van het Ned. Werkliedenverbond Patrimo nium, te Amsterdam; J. II. van Riessen, te 's-Gravenhage; Prof. Jhr. Mr B. C. de Sa vornin Lohman, te Utrecht; Prof. J. J. van der Schuyt, te Apeldoorn; Jhr D. W. Sic- kinghe, Reserve-Majoor, Penningm. van den Ned. Mil. Bond; Prof. Dr P. Stegenga, te Amsterdam; J. Strating, propagandist Chr. Nat. Werkmansbond te Utrecht; Ds J. de Vries, Geref. Pred., te Tilburg; W. Wage naar, onder-voorzitter van het Chr. Werk geversverbond, te 's-Gravcnhage. Algemeen steuncomité 1939 De Burgemeester in ons land zijn thax gemeen tien een opei de huizen en op str hoeve van het algei zoo eemgszine. moge tot 18 November 191 De Burgemeesters digd tot het vormen melangscomité's en collecten met alle O het hijzonder o< beroep te doen aj lichamen. Zooals m< Steuncomité 1939 on H.K.H. Prinses Juli8 een centraal or^ behartiging van de gen zoo bij uitstek ning van de tallooz,»*, Ned. Chr- Reisvereeniging De Ned. Chr. Reisvereeniging heeft ha. jaarlijksohe Centrale Reünie gehouden haar vacantiehuis „Zonnenweelde" te Noor wijkerhout. Deze samenkomst, die ten doel had d reisgroepen, die in het voorbije seizoen ee reis hebben gemaakt, alsmede de verteger woordigers dezer reisgroepen, nog eens t hereenigen. Tevens werd de 17de verjaai dag der vereeniging gevierd. De heer H. A. Dijkstra opende dc reünie op gebruikelijke wijze en gaf een overzicht van het reisseizoen in een kort Openingswoord Hierin releveerde hij, dat de N.C.R.V. nog ruim 5500 personen heeft mogen dienen. Aan de groepsreizen namen 3700 personen deel, terwijl zij voor 1000 personen een privé-reis heeft mogen verzorgen. Op Zon- nenweeld vertoefden 850 gasten. Een gehou den telling wees uit, dat het ledental, gelet op dat van 1 Oct. 1938, nog met 124 is ge stegen en thans 12845 bedraagt. Vele leden bleven trouw en met dankbaarheid werd er melding van gemaakt, dat een belangrijk aantal leden een extra bijdrage stortten. Voorstellen om een dubbele contributie te vragen behoefden echter nog niet in over weging te worden genomen. Nieuwe p'ian- nen voor eigen land zijn in voorbereiding. Spr. besloot met er op te wijzen, dat de N.C.R.V. in herinnering houdt het woord van Coen: „Ende desespereert niet". Hierna werden door de deelnemers weer eens de reiservaringen opgehaald, terwjjl een eenvoudige, doch kostelijk verzorgde mya'tjjd mede voor de goede stemming zorgde. Steeds bleek de echte N.C.R.V.-sfeer aanwezig te zijn. Tot besluit dezer reünie sprak Dr G. P. van Itterzon, Ned. Herv. predikant te 's-Gravenhage, een slotwoord, naar aanlei ding van Ps. 16 86: omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen". Het woord „ik zal niet wankelen" kan worden gesproken in onverschilligheid, of in overmoed of in geloofsvertrouwen. De laat ste is de stemming van den dichter van Ps. 16. Wij leven, aldus spr., in een tijd, waarin velen wankelen. Spr. wees op het persoon lijk leven, het christe'ijk vereenigingsleven en het volksleven. Er is reden om te wan kelen en het vertrouwen te verliezen. Maar niet voor den Christen. Indien wij maar, besloot spr., met den psalmist kunnen zeggen: omdat de Heere aan mijn rechterhand is". Het was een gezeHige en in alle opzichten geslaagde reünie. f 1500 in een voetbalschoen! De politie wist de biljetten wel te vinden AMSTERDAM, 18 Oct. Gisteravond was een Amsterdammer een beetje in de binnen stad uitgegaan. Hij had al heel wat biertjes op, toon hii, begeleid door een familielid van de caféhoudster, een café in de Reguliars- dwarsstraat verliet om per taxi naar huis te gaan. In de auto haalde de man zijn porte feuille voor den dag om er eens in te kijken en toen hij even, ietwat bedwelmd door de genoten alcohol, ermee in zijn hand bleef zitten, nam zijn begeleider, wien de aanblik van zooveel geld een oogenblik te machtig werd, zijn kans waar. Hij nam ongemerkt voor den slaapdronken man 15 bankbiljetten van ƒ100 uit de portefeuille. De politie van h'3t bureau Singel, waar later aangifte van de berooving werd gedaan, hield huiszoeking bij den begeleider en vond in den neus van een voetbalschoen de tot een propje gerolde bankbiljetten alle tsrug. De 27-jarige man, die zich uitgaf voor een familielid van de caféhoudster, werd in het bureau Singel opgesloten. Hij zal dezer da gen terzake van berooving voor den officier van justitie worden geleid. voor Legergoederen verduisterd Aantal militairen in arrest gesteld Te Oss is een verduistering van leger goederen ontdekt op groote schaal. Een aantal militairen is in arrest gesteld. Het was den militairen autoriteiten aldaar opgeval! 11, dat rijwielen, dekens en andere zaken op onverklaarbare wijze verdwenen uit de gebouwen, waarin de manschappen zijn ondergebracht, zonder dat een spoor van inbraak viel te ontdekken en ook de wacht ecnig onraad had bespeurd. Hoewel de mi litaire- en gemeentepolitie op hun qui-vive waren, kwam er eenigen tijd geen licht in de zaak. Aan het eind van de vorige week ging men echter tot arrestatie over van en kele militairen. Omtrent den stand van zal<en wenschte dc politie zich toen echter nog niet uit te laten, waar men vermoedde, dat de zaak een nog g rooi eren omvang zou hebben. Verdere ge gevens, die binnen kwamen, wezen uit, dat niet alleen dekens en rijwielen, maar ook leesch, koffie en andere levensmiddelen ■'aren vei'dwenen. De sporen leidden naar plaatsen, waar deze artikelen ver beneden de waarde waren 'verkocht. Toen de zaak zoover was, ging men over tot de arrestatie lan de drie vermoededijke hoofddaders, nl. een fourier, oen kok on oen bijkok en verder nog vier soldaten. De ar restanten hetbben gedeeltelijk reeds hekend Een aantal dekens en tien rijwielen zijn be reids in beslag genomen. Tegen een aantal hungers is wegens heling proces-verbaal op gemaakt KERK EN ZENDING NED. HERV. KERK Beroepen: Te Elim (Dr.), W. J. I scherer te Zalk. HULPPREDIKERS Bij de Ned. Herv. Gemeente te A1 f e n d. R ij n is tot hulpprediker benoemd cand. D. Lekkerkerker te Bennebroek; te Valthermond: Mej. J. L. Voetg link, theol. cand. te Leiden. .SERVE-VELDPREDIKER is aan Ds. G. C. Post ma van i, eroepen predikant te Warf- n vc-zoek, eervol ontslag verleend ;-ve: prediker voor den tijd van het ïger te velde. AND. C. MAAN ïrder werd bericht, dat de geeste- d vanwege de Gereformeerde Ker- de verstrooide" Nederlanders in 1 Keulen tengevolge van den oor- d is opgeschort. Naar wij thans de desbetreffende deputaten der rnhem vernemen, heeft cand. C. e vorige week zijn arbeid aldaar ediker der Gereformeerde Kerk urg-Ruhrort voor dat gedeelte van i beëindigd, na op Zondag 8 Oc- in gods:i enstoefeningen te Keulen ef am Sieg te zijn voorgegaan. De - en de deputaten hebben groote waardeering voor de uitnemende wijze, waarop br. Maan een moeilijke taak over een zeer uitgestrekt gebied, zelfs tot Mainz toe, heeft vervuld. Het stemt tot dankbaarheid, dat deze arbeid onder talrijke „verstrooiden" niet ongezegend is geweest. Zijn adres is thans: Hof laan 60. 's-Gra- venzande. OECUMENISCH BUREAU Besloten werd om het Oecumenisch Bu reau te De Bilt, gevestigd ten huize van wijlen Dr. J. C. Wissing, naar Utrecht te verplaatsen. Voorloopig zal het adres van het Oecumenisch Bureau ten huize van me vrouw wed. Dr. J. C. Wissing zijn, die per 1 November as. naar deze stad verhuist, Hobbemastraat 20 bis. De bureau-secretaresse Mej. M. Haverhorst blijft in functie. DE EERSTE HONDERD Bij de rondvraag der vergadering van bet Zeister Zendingsgenootschap (Suriname- Zending) stond een Zeister broeder, die niet '.ot de rijken dezer wereld behoort, op en /erklaarde het volgende: „Het tekort van het 5.Z.G. bedraagt f 45.000, dat is 450 bankbil jetten van f 100. Nu hebben mijn vrouw en k besloten de eerste honderd gulden voor let dekken van het tekort te schenken, uit tank baarhei d, dat Nederland nog luiten den oorlog is gebleven, en vij hebben, dat de andere 449 zullen volgen". KORTE BERICHTEN Hot adce6 van cand. E. Pijlman, hulp prediker bij de Gereformeerde Kerk van Voerden is thans: Nieuwendijk 70 I, Woer- cen, telef. 277. Cand. Pijlman is ten volle ii de gelogeniheiid des Zondags dc Kerken ti die ne ni 1INGEN Wenste van Stichtingen van Barmhartigheid. Zieken huizen. Sanatoria. Instellingen. Tehuizen centdale VEPWaPMIMc ^-^Wdadiatodcn j ^gS^KETELS Brandassurantie Maatschappij „WOUDSEND" van 1816 gevestigd te Woudsend, prov. Friesland. Directie: A H. TROMP ZONEN Voor verzekering van Kerken en Scholen billijke voorwaarden. De beste verf voor alle werk SCHAAP BORGMAN VER FF ABRIKANTEN AMSTERDAM <W.) TELEFOON 80669 BRAAT-DELFT Centrale verwarming Oliestookinrichtingen Metalen ramen Naamlooze Vennootschap „JACOBINE-HOLLAND1A" V.H MERKX BOERBOOM CENTRALE VERWARMING Ook automatische stookinrichtingen NIJMEGEN - TILBURG - ZWOLLE TELEF. 22197 - TEL 2579 - TEL 4369 toonzalen REESINK vru» leverancier TafelZUfen, Mosterd, Piaaiilly, Peekoffie H.V. WIO. MATTHEEUSSEHS a ZONEN Ossendreriit (Holland) REIZEN OP ZONDAG Op de a.s. vergadering van de classis Gro ningen van de Geref. Kerken 'komt een voor stel aan de orde van de kerkeraden van B e- n en Zuidwolde om een getuigenis te doen uitgaan tegen de steeds toenemende ontheiliging van den dag des Heeren onder leden der gemeenten, door veelvuldig rei- 1 op dien dag, waarbij zelfs meerdere ma len gebruik gemaakt wordt van publieke vervoermiddelen. NEDERL. BIJBELGENOOTSCHAP In de laatste weken werden weder nieu we afdeelingien van het Ned. Bijbel Genoot- sohap opgericht Ie Eelde-Paterswolde, Haaf- ten. Iloiruenoord, Niieveen-Kolderveen en te Varik, zoodat het Genootschap tlhang 417 afdeelingen telt, waarvan achttien in In dië en vier in het buitenland. De nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, die op de algemeene vergade ring van Juni door de vertalingscommissie aan het hoofdbestuur van het Bijbelgenoot schap overhandigd werd, is thans geheel gedrukten zal in de eerste week van No vember verkrijgbaar zijn. Het aantal voor- ui tbcsfelliingicn is zoo groot dat thans reeds drie kwart van de komende eerste uit gaaf uitverkocht is. Dc bijbel voorziening der gemobiliseer den vanwege het Ned. Bijbel Genootschap heeft steeds verderen voortgang. Zoowel door middel van de veldpredikers als van de miiitaire tehuizen als van andere zijden' komen nog dagelijks vele aanvragen bin ncn. Tot dusver werdjen aldus reeds 1921 Bijbels, 8191 Nieuwe Testamenten en 43.947 Evangeliën en andere Bijbelgedeelten door het Bijbelgenootschap beschikbaar gesteld in totaal derhalve 54.302 exemplaren. KERKBOUW RUDOLPHSTICHTING Naar wij vernemen ligt het in het voor nemen van het bestuur der Rudotnhstich ting, in overleg met den Raad der Geref Kerk van De Glind, om eerlang te komen tot kerkbouw, aangezien de thans bestaan de toestand onmogelijk kan bestendigi worden en een oplossing noodzakelijk is De Kerkeraad, gehoord de gemeente, heefl zioh unaniem met de plannen van het be stuur kunnen voreenigen. OECUMENISCHE BEWEGING Opvolging van wijlen Dr Wissing Te Utrecht vond een vergadering plaats van het bestuur vaj> Karken, afdeeling Prof. Dv. F. M. Th dering tot eecretar, plaats van wij Ben D Mr. J. C. Baak, s ron dissemc nfsrech tl wonende Merwede benoeming aanvaai" tie trad. ONDERWIJS AMBTSAANVAARDING PROF. Dr. M. J. LANGEVELD Prof. Dr. M. J. Lange veld, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de paed-a- gogiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zal op Maandag 23 October a.s. des namid dag te twee uur in het groot auditorium zijn inaugureele rede houden. Prof. Dr. V. E. KORN Tot buitengewoon hoogleeraar in het Adat- recht aan de rijksuniversiteit te Leiden benoemd Dr. V. E. Kom, Dr. Kom werd op 1 Juli 1892 te 's-Gravenhage geboren. Na in 1936 benoemd te zijn tot resident Djambi, werd hij in hetzelfde jaar benoemd tot resident van Tapanoeli, welke functie hij op 23 Maart j.l. neergelegd heeft, toen hem op verzoek eervol ontslag uit 's lands dienst verleend werd. J. J. WOLBEEK f In den ouderdom van bijna 90 jaar is te Huizen overleden de heer J. J. Wolbeek, oud-hoofd van de Chr. school te Holwerd. NATIONAAL ONDERWIJSCONGRES De Bond ter behartiging van de belangen van het kind kondigt ter gelegenheid van zijn dertig jaar bestaan op 28 en 29 Maart 1940 een nationaal congTes aan over het onder werp „Ons onderwijs gezien in het licht der moderne psychologie". Dit congres zal te 's-Gravenhage worden gehouden. COMMISSIE VAN BEROEP C.N.O. De secretaris van de Commissie van roep voor het Chr. Nijverheidsonderwijs be richt, dat voor het tydvak van 1 Maart 1939 1 Maart 1942 als voorzitter van die Com missie is aangewezen: Mr. J. T e r p st Sweelinokplein 72, 's-Gravenhage en plaatsvervangend voorzitter: Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg te Bilt- NA-AKTE NIJVERHEIDSONDERWIJS Op verzoek van het bestuur van de Ver. van Chr. Leeraren en Leeraressen bij het N. O. hebben de besturen van eenige afdieelin- gen der Verg. voor Chr. Nijverheidsonder wijs de handen ineengeslagen, teneinde te komen tot een mondelingen cursus vooi z.g. Na-akte bij het N. O. Het is aan de afdeelingen Rotterdam en 's-Gravenhag.- gelukt een mondelingen cursus te organiseeren voor de vakken Bijbelsche Geschiedenis, Kerkgeschiedenis en Paedago- giek. Zij vonden de heeren Van Nuffe" Wisse en Den Ouden bereid zich als do centen aan den cursus te verbinden. De lessen worden gegeven aan de Chr. Huishoudschool te den Haag. ONDERWIJZERS-BENOEMINGEN Breda. Chr. M.U.L.O.-school. Tot on derwijzer: de heer A. van Z ij 1, kw. m. a. Idenburgsohool te Scheveningen. larlem. Chr. U.L.O.-school. Tot derwijzer: de heer F. C. van Koot en, on derwijzer Chr. ULO-school Julianalaan te Hillégersberg. M e p p e 1. Groen van Prins tererschool. Tot tijdelijk onderwijzer: de heer W. v Goor, kiw. m. a. te Apeldoorn. Zoetermeer. C. N. School. Tot kw. m. a.: de heer C. Riemens, id. Chr. school te Schoondijke. EXAMENS Lcadem. Exj Lolden. Cand. Ind. recht de dames C. H. Vianen den Ha-agr, "W. EnUioven, Leid- d. E>ussen. Den Haas. en de heeren C. kre diet en W. Geurts, belden te Wassenaar; Doet. geneeskunde: de heeren A. Hoogendijk, Vla Voorburg; Lammerer dingen; L. W. S. Danner, den Hsag: N. C. de Bruym, de Haag; Doet-. Indieoh recht: de heer J. Cowaï Lelden; Taalk. oand. indologie: de heer D. SI Haag; Cand. Ned. recht de heere Bosman t Doet. wil natuurkunde; de heer G. Bedaux, Tilburg emtui. Lelden; pand. A: de heer N. H. Kuiper, geschiedenis: mej. M. J. irkunde lett. D: de he< W. "Inge 1.^ Kerk el. voorber.: de heer P. Ned. landbouw de heer C. W. H. M. Schaepmam. geb. te Zwolli cand. Ned. landbouw, de heeren S. J. Burem J. F. Jansen en D. Schuurmans. Delft. Cand. electrotechnisch ingenieui Jhr. W. Witsen Ellas Sydney. Apothekersassistent. Lelden. Mej. Ohr. d. Plas, Leiden en de heer P. E. Kamp, De Haag. h t. Gesl. mej. P. M. Mol. Heinkens- nej. G. Nierop, Amersfoort: Xflej. P. id, mej. J. P. Tuineaad, beiden te Ze- zen, mej. J. Jonckbloedt, Alkmaar, mej. Lichtenbeld Alkmaar, iterdam. Geel. de dames J. H. v. d. Pol, Rotterdam; J. P. M. van den Broek, Over- echle en de heeren L. Verwetjen, R'darn; P. L. Hoogland. Amsterdam. If ged. dipl. B J. Tuin; de heeren F. C. Bekkei R'-dam en A. D. den Broeder, R'd; Diploma B: de heeren J. Bi Stam, Vlaardinger-. A. Blokke ibacht W, Wlldeboer, R'dam. W. Vollemans, A'dam. KUNS1 PROF. MENGELBERG HERSTELD AMSTERDAM, IS Oct. Naar wij vernemen, bevindt Prof. Dr W. Mengelberg zich nog steeds in Zwitserland, waar hij herstellende is van een lichte ongesteldheid. Tegen het einde van deze week kan echter verwacht worden, dat Prof. Mengelberg weer naar ons land terugkeert; AUTO DOOR TREIN GEGREPEN Gister is op aen onbewaakten overweg, na bij wachtpost 19, te G r i e n d t s v e en, een vrachtauto, bestuurd door den heer Heeze- mans uit Deurne, door een personentrein, komende uit dc richting Venlo. gegrepen. De auto werd totaal vernield. De chauffeur ward er uit geslingerd, doch bekwam slechts onbeduidende verwondingen. De oorzaak moet worden geweten aan c*en dikken mist, welke het uitzicht ter plaatse belemmerde. De trein had ongeveer 20 minuten vertra ging. STAKING GE-EINDIGD DELFZIJL, 18 Oct. De staking in de haven "'hier. welke ruim een W3ek heeft geduurd, ligd. Gistermiddag hebben de haven- 'erk op de oude voorwaarden Zeven en dertig van do vaste arbei- 11 evenwel ontslagen. VENARBEIDER VERONGELUKT LINGEN, 18 Oct. Bij het laden van tonschip „Celebes" in de haven alhier, ...O-jarige gehuwdo arbeider J. Koster plotseling overleden. Men vermoedt, dat de man getroffen is door een schaal, waarop balen aardappelmeel omhoog geheschen worcen. iicr. "wel jhg hl RECHTZAKEN Grieksch zeeman door landgenoot vermoord Bader voor de Rottordanischo Rechtbank Op 2i Aug. heeft op Katendrecht te R'dam 'n ernstige ruzie plaats gehaü tusschen twee Grieksche zeelieden, welke hiermede ls ge ëindigd dat een van hen, Basil D. Christos, die messteken was getroffen, tbdens het transport naar het ziekenhuis is overleden, terwul de andere, de 21-jarige G. G., thans aoodSsJat'ereCht Staan alS verdacht van dezen BU de lijkschouwing la komen vast te staan, dat Christos vier steekwonden had In de borst kas, waarbU er een met zooveel kracht was 'egebracht, dat zelfs het borstbeen was door-, wonden, volgens dr. M. verricht, niet de geweesu ue zeeman, die veel gedronken had, moet nadat hem de steken waren toegebracht, gebraakt hebben en in dit braaksel ls hU gestikt Uit hetgeen de getuigen hebben verklaard ls gebleken, .dat Christos dien dag had gemon sterd. Dat was voor hem een reden om zijn kameraden te tracteeren en ln het café van het logement aan de Atjehstraat waar hij verr toefde, heeft hij hen een rondje aangeboden. Ook verdachte zou hij een biertje hebben aan geboden, maar deze had dit geweigerd en hü deed die weigering vergezeld gaan van een grove beleediging. Verdachte heeft daarop dit lokaal verlaten. Hij is naar den winkel van zUn landgenoot Zannis gegaan en daar heeft hu een groot zakmes gekocht, waarvan met behulp van e«n pal het lemmet in het heft kon worden vastgezet. In het bezit van dit mes wa3 verdachte naar het café van Bachus ge gaan. aan wien hü verteld had. dat hü ruzie gekregen had met Christos, waarbü hii hem ook 1 liel zien, dat hü - Juist passeerde toen Christos het café, waarop verdachte zich naar buiten had begeven en een kort twistgesprek ontstond. Bachus had zich ook naar bulten begeven, doch hü kon niet verhinderen, dat verdachte plotseling het mes te voorschün haalde en Christos daarmee een steek In de borst baf. Bachus greep dadelijk 1 duw, dat hü op den Christos raadde hü -jelük weg te gaan. Verdachte echter was weer spoedig op de been geweest. Hü liep op Christos toe en gaf hem - drie steken. Daarop vluchtte verdachte - waarbü hü door Christos werd nagezet. Vüftig meter verder echter was deze neerge- toit. Verdachte was naar zün kosthuis ge lucht en onderweg had hü het mes wegge- 'erdachte 1 t kwam maar zoo vlug 1 worpen in het café van 1 onder de toonbank is g hebben verdachte op het c het van zün kosthuis De inlichtingen. die verscheidene getuigen ntrent verdachte kunnen geven wüzen er alle op, dat men hier te doen heeft met iemand, die gauw geprikkeld ls en dat zün landgenooten 1 niet zoo erg op hem gesteld ondervond hü Ook bü het monsteren noeilükheden, waardoor voordat hü weer een schip gevondei ia, aan dat met anderen hot geval la. De vertegenwoordiger van het O.M., mr. H duurd. A. J. Reum. killende Spreker wees er op. dat er voor 1 geen enkele reden was geweest om --en. omdat hü nog g. schip den Griekschen"consul voor zün had gevonden hetgeen hü van onderhoud ontving. Verdachte heeft dien verschillende uitlatingen gedaan. Zoo heeft gezegd, dat Christos. die Immers gemon sterd had, niet op zün schip zou komen. Vast staat ook uit de getuigenverklaringen en ec waren vele getuigen, want uit elk raam in de Atjehstraat hing een hoofd dat het slacht offer in het geheel geen ruzie heeft gemaakt en niet handta3telük is geweest. Alle getuigen, hebben verdachte ln een drelgtsnde houding voor verdachte zien staan en hem zien steken. Spreker meent, dat het slachtoffer wel degelük ls overleden als een gevolg van de hem toe gebrachte steken, immers kan dit letsel het braken hebben veroorzaakt, dat ulteindelpk den dood tot gevolg heeft gehad. Spr. meent, dat verdachte schuldig is aan doodslag, omdat bü hem wel degelük het opzet aanwezig was Christos te dooden. In Griekenland zou hü daarvoor zün opgehangen. Nederland kent echter de doodstraf niet, zoodat verdachte nog van geluk mag spreken, dat hü zün misdaad hier volvoerd heeft. Spreker etscht een ge vangenisstraf van 10 Jaren met aftrek van het verdediger, mr. b. J. Onderwater ls het het O.M. eens, dat verdachte de bedoeling gehad moet hebben Christos te dooden, maar eens is hü het met de opvatting van het dat de dood van Christos een gevolg is est van het letsel, dat verdachte heeft toegebracht Pleiter meent derhalve, dat slechts poging tot doodslag is bewezen. Hü wüst ver der op eenige verzachtende omstandigheden en efereert zich ten aanzien van de vraag of wenschelük is alsnog een psychiatrisch rapport over verdachte in te winnen, aan het oordeel van de rechtbank. Pleiter verzoekt tenslotte een zoo clement mogelijke straf. Uitspraak 31 October. Ingezonden Stukken (Bulten verantwoordelükheld der redactie) EVANGELISEEREN OF COLLECTEEREN? Beste Mede-Christenen. "Wlaameer Uw gebed opstijgt tot Gods troon n de komst van Zijn KonJnkrük. dan ls daar ook bü inbegrepen, dat dat Koninkrijk dus ook 1 onze omgeving moge komen. Welnu, aan dat doel arbeidt onze Evang. Vereeniging hier in Beerta ondor zeer bezwa- "e omstandigheden. Er is een kleine kring geloovlgen, die verzorgd moet worden niet alleen, maar er zijn zoovelen, die er nog bui ten leven en die ook een ziel te verliezen heb- De geest uit Moskou win,t nog steeds veld. Tegenover die geest moeten wij het Evajtgelio Jezus Christus stellen. God geeft ons de gelegenheid om nog velen te bereiken. HU geeft ons vrucht. Heerlijk is dat, Hem zü daar- de dank. ar ons werk wordt zoo vaak belemmerd geldnood. De Evangelist moet nog zoo vaak z'n eigenlijke werk verlaten om geld in 3 zamelen voor het onderhoud dor Evangeli- itie. Kan dat niet andei ers om de komst alleen bidden, maar te zenden voor hetzü persoonlijk of als vereenlgii Stort Uw gave op giro 292733 der Evangeli- ttie Vereeniging te Beerta. Doe het om Chris- is wil. God zegene U. Namens het bestuur der Evangelisatie Ver- ■nlging. TE SCHAAP Evangelist Beerta P. S. Wilt U e.v.p. aan onze armen denken? Misschien hebt U nog wat gebruikte kleeren, die ge wel missen kunt; zend het ons; wij zorgen dat alles een goede bestemming krügf. ken door een Iedere gave, of college.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3