Jliruuir geitettye (ürntraiit rf °-,s Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Geen Russisch-Turksch pact tot stand gekomen /DALKEI nentsprijtf: in Leiden en in plaatsen agentschap gevestigd is 235 ■tost 2.35 portokosten -»4ilenland bij wekelijksche 4.50 1 "fche zending5.50 ïies bij vooruitbetaling °gJpS 5 ct. met Zondagsblad 7 ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 18 OCTOBER 1939 20e Jaargang Jatrtjertentreprijjen Van 1 tot 5 regels1.17'/. Elke regel meer0.22 7j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 No. 6833 "NIEUWE Ondingen meift geweigerd, met Rusland een *hojg aan te gaan, hetwelk met mbiTingen tegenover Groot-Brit- frankrijk in strijd zou wezen, Ruwste wending in den loop ,ericjrde Europcesche gebeurtenis- .Onzn weet heeft de Turksche mi- ^uitenlandsche zaken Sarad- rich weken aaneen in de Russi- sij vertoefd, om daar te onder in »c ecn herziene Russisch-Turk- va; Naar verluidt zou deze vol 'lendW wensch hebben moeten be- 7.30 Jspraak, dat de Russen en de •rian geen voorwaarde elkander :amelgen, ook niet al zou de Bal- ;ha^jeel van nieuwe machtsver- D^vorden. Het gerucht wilde otooi Sovjet-Rusland een gelijke de machtsverhoudingen in rgei3jOp haar programma had, als i ii.j>veel tempo in de Oostzee- j?5 sïen u^voer ge'pgd. Zulks zou f.20 liben, dat wellicht Roemenië Synje rekening was geworden, i Russischen of Duitsch-Rus- i op het land van koning v^Je geduchte .deur der Darda- en blbbcn dicht gehouden, waar- 1. t-Brittannië en Frankrijk het uitiai dadelijke hulp onmogelijk K.WakL De tragedie yan het ge- van en binnen luttele weken on- an ^eloopen Polen zou zich dan dcndiben herhaald, en door deze cejan agressie zou vermoedelijk enfc de Steele Balkan uit de ecn loedssfeer in die der Russen istwede Turken een zware keuze iskou. Aan het vervolledigen he tq nakomen van de aanvanke- iaarsp met Frankrijk en Groot te st? voor Y\en de consekwentie J00.J verkoeling der Russische zal P de Sovjets zijn een nabuur, e js fians sterk in de opkomst i3. [ovenieren kant zou nu zwichten musepet begin van een volkomen van iben kunnen beteekencn, een t" sVan de eigen staatkundige 'el zMtte hebben de Turken istwcihid deze te gToote concessie lootuUen zij nu, naar overigens on geruchten willen, wel zeer afspraken met Londen Vastleggen, omdat zij voor CERlie van isolement dienen lc HA^. in de Oostzee winst nam, warte Zee derhalve verlies n veihet Derde Rijk beteekenen ongeéische succes als het daarop sj». beide een gevoelig nadeel. xst-Azédssferen afgestaan en daar- ligplajiwe in de plaats gekregen, zekerheid van de problema- t)h.oudpussjsc^e ondersteuning. ^H^k'-pogsbeeld zelf betreft, ook adingen van belang te con- sft miiamelijk in den oorlog ter ie ectthL Met groote stoutmoedig- ,'einigjiet worden ontkend, hebben a varfaar achteraf is gebleken de Er )tbases in Rosy the, nabij schepj scapa Flow, in het gebied komt ^den, aangevallen. Dit is f via Peid. als in den °°riog *914- veriertoond. Vergeefs werd toen ernani duikbooten geprobeerd, tot Menarine-wijkplaatsen door ie jk hetlerzeeërs richtten niets van and icerden bovendien niet terug, j Dov4ee] geZegd, dat het nadere ®n den ondergang van de p8 kiBritsche krin6en ontstelte- >nden Ben Duitsche duikboot tijna e11- Scapa Flow twee dagen- Dc 3ij koelbloedig te observee- and, or studie van zeestroomin- gelosUingen zich den toegang te autorijj.boQt blijft na den eersten 't' we.R°ya! Oalc" bovendien nog lschenpn de 8evaarlijke zone, ten postsl!ernieuwden aanval het on- ïitsch feiingswerk te voltooien. ondeiok de voortreffelijke Brit- id matfensie, evenals elk men- id gebir leemten, en is de Engel- de „Ifci haar eigen schuilhoeken ;n» mafeilig. De Duitsche lucht- lander< dit ten overvloede aan- merk; hieruit niet worden afge- ien wafuhsche pers in overigens gekocPuf doet, dat hiermede de ien, tfitten ter zee zou gebroken s te meer dan een serie van Amejnoodig, welke bovendien tijd wordt erkend. Aan de erDezelelcerdhe'd mag wellicht gegaarer allerminst aan haar e S'edWateren tusschen de Brit ken te Scandinavië, lerkerk moeten blijken, of deze uur is Duitsche oorlogsvoering, Tot g'twaartepunt van den aan- >g op «heeft verlegd, zal blijven ra'nhP"'?c.hl,anBd' dat 's volbraf dat Enge!ands weer- /en gel|van de Fransch-Britsche den kfe Z&1 wellicht het eerste weer Juist den Britschen weer- twoorcflepgaande te beproeven, moet f UJT HVeG BIJ HARDINXVELD d tota^eelte lusschen den Oos- leere. ,,viafluct over den nieu- n het (a 'derst3eg, onderdeel van zal wfe* Id<? Ambacht-Gor. ■er VaC (rlIks»eR c.oor de ^verkeer opengesteld. Ruslands e'schen niet te vereenigen met Turksche politiek Spoedige onderteekening van Turksch- Britsch-Fransche accoorden verwacht De eerste Minister van Turkije heeft verklaard, dat geen overeenkomst bereikt is na de onderhande lingen in Moskou. Rusland deed voorstellen, die met de Turksche ver plichtingen t.o.v. Engeland en Frankrijk niet te vereenigen waren. Toen Saradjogloe naar Moskou vertrok, zoo zei de eerste minister Saydam, hadden de beide regeeringen reeds van gedachten gewisseld over de essentieele punten betreffende de afsluiting van een verdrag. De onderhandelingen, die te Moskou gevoerd zijn op de grondslagen van deze gedachten, hebben geen over eenkomst tot resultaat kunnen hebben. De reden daarvan is, dat de Sovjet- regeering onzen minister van buitenland sche zaken volkomen nieuwe voorstellen voorlegde. Het was niet mogelijk deze nieuwe voorstellen in overeenstemming te brengen met de verplichtingen, die, naar Rusland wist, aangegaan waren tusschen Turkije en Engeland en Frankrijk. Saydam vervolgde: „Bovendien vormden van het standpunt onzer veiligheid de waarborgen, die ons werden aangeboden, geen compensatie voor de verplichtingen, welke men ons vroeg in ruil op ons te nemen. De eischen van den Sovjet werden niet vereenigbaar geacht met de Turksche politiek. Ten aanzien van de Dardanellen was Turkije van meening, dat 't van essentieel belang was, dat het zich niet zou binden aan andere bepalingen dan die, welke zijn voorzien in zijn internationale verbintenissen van algemeenen aard. Om deze redenen was het niet mogelijk een definitief resultaat bij de besprekin gen te Moskou te bereiken. Onze betrekkingen met Sovjet-Rusland blijven niette min berusten op een hechte basis van vriendschap''. Een telegram uit Ankara meldt, aldus bericht Reuter uit Istanboel, dat in wel ingelichte kringen vernomen wordt, dat de definitieve pacten tot wederzijdschen bijstand tusschen Engeland en Turkije en tusschen Frankrijk en Turkije voor het einde van deze week zullen worden onderteekend. KALININ ANTWOORDT ROOSEVELT Finlands onafhankelijkheid wordt niet bedreigd Naar Reuter uit Washington meldt, heeft Kalinin, de president van het presidium van den Oppersten raad van de Sovjet- Unie, aan Roosevelt geantwoord, dat de staat van onafhankelijkheid van Finland erkend is met vrijen wil van de- sovjet regeering op 21 December 1917 en de soa- vereiniteit van Finland gewaarborgd doot het vredesverdrag van 14 October 1920 tus schen de Sovjetmacht en Finland. Kalinin voegt eraan toe, dat door boven genoemde handelingen van de Sovjetregee- ring de iundamenteele beginselen van de wederzijdsche betrekkingen van de Sovjet- Unie en Finland goed gedefinieerd zijn en de huidige onderhandelingen gevoerd wor den in overeenstemming met deze begin selen. Het eenige doel van deze onderhandelin gen, aldus Kalinin, is de consolidatie van de wederzijdsche betrekkingen en de ver sterking van de vriendschappelijke samen werking tusschen de beide landen om de veiligheid van de Sovjet-Unie en Finland te garandeeren. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGEN BESCHOTEN Door Duitsch luchtdoelgeschut Gistermorgen te ongeveer 11.15 uur zijn Nederlandsche, langs de grens patrouilleerende vliegtuigen, uit de richting Emden door lucht doelgeschut beschoten. Dit ge schiedde, toen de vliegtuigen zich bevonden boven de plaatsen Wei- werd, Heveskes en Öterdum. De vliegtuigen werden niet getroffen. Enkele projectielen ontploften bo ven Nederlandsch grondgebied. Naar wij vernemen wordt te Ber lijn geprotesteerd. De „Djambi" in moeilijkheden Geen gevaar aanwezig SAN FRANCISCO, 18 Oct. Het Nederland sche vrachtschip „Djambi" van de Rott Lloyd Jieeft gistermiddag om kwart voor drie (g.m.t) noodsignalen uitgezonden in verband met een defect aan de stuurinrich ting. Als positi'3 gaf het schip op ongeveer 1500 mijl van Seattle. De Djambi verliet Seattle op 4 Oct. jl. met bestemming Bom bay. (Bij informatie deelde de directie van de Rott Lloyd mede, dat d'3 moeilijkheden van de Djambi niet van ernstigen aard zijn. Ge vaar is niet in het minst aanwezig). HONGAARSCH GEZANT VERTREKT Diplomaat spreekt waardeerend over ons land H. M. de Koningin heeft den scheidenden Hongaarschen gezant, den heer A. de Ma- gyary, die meer dan 4 jaar in Den Haag geaccrediteerd was, dezer dagen in afscheids audiëntie ontvangen, bij welke gelegenheid &e gezant begiftigd werd met het grootkruis van de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn vertrek naar Hongarije verklaar de de gezant ons, dat hij in den tijd van zijn dienst in Den Haag, Nederland en het Neoerlandsche volk leerde kennen en lief hebben. Hij voelde zich hier thuis, omdat hij bij het vervullen van zijn taak zooveel hulp vaardigheid en begrip ontmoette. Hij mocht ondervinden, dat evenals in Hongarije voor Nederland, ook hier veel belajigstelling e; sympathie gekoesterd worat voor zijn va derland. De twee landen aldus de gezant zij;, sinds eeuwen door cultureele banden ver bonden. Een voorbeela daarvan is de groote trek van de Hongaarsch-ï studenten naar de Nederlandsche universiteiten reeds in vroe gere eeuwen. De twee landen zijn weliswaar geografisch verschillend, doch er bestaat echter veel overeenkomst zooals oe burger lijke vrijhïid en godsdienstvrijheid, de groo te liefde voor het vaderland, eerbiediging van tradities, enz. De gezant wees er op, dat de dankbaarheid jegens Nederland voor het opnemen van dui zenden Hongaarsche kinderen in den groo- ten oorlog nooit zal afnemen. Het verheugt hem, dat de vriendschappelijke verhouding tusschen beiae landen steeds toeneemt. Het is zijn vurige wensch, dat de goede verstand houding -nimmer door tegenstellingen ver stoord zal worden, integendeel, dat deze steeds beter zal worden Van ons land zal hij steeds de beste herinneringen bewaren. Hij ho°Pt van harte, dat het Nederland onder zijn wijze Koningin, verdïr goed zal gaan. De scheidende Hongaarsche gezant is sinds 1935 geaccrediteerd geweest bij het Neder- landsche hof. Vooraiep was hij gedurende 5 jaar gezant te Boekarest en daarvoor deed hij dienst als zaakgelastigde te Madrid. In zijn lange loopbaan was hij o.m. te Berlijn, Belgrado en Lissabon bij de Hongaarsche gezantschappen werkzaam. MOLESTVERZEKERING IN FRIESLAND LEEUWARDEN, 18 Oct. Gistermiddag kwamen de afgevaardigaen der Friesche Onderlinge Brandwaarborg-Mijen bijeen, ter bespreking van de plannen tot het oprichten eener Friesche Onderlinge Molestverzeke- ring-Mij. Verschillende mogelijkheden kwamen hier bij naar voren, welke alle werden overwogen. Het resultaat der gevoerde besprekingen was, dat met algemeene stemmen in prin cipe werd besloten, voor de bij de Frtesche Onderlinge verzekerde deelnemers, ten spoe digste de gelegenheid te scheppen tot het onderling dragen van eventusele oorlogs schade. Hiertoe werd een commissie benoemd, die belast is met het verichten der voorberei dende werkzaamheden en met hït uitwerken der technische details. OFFICIEELE BERICHTEN Onderscheidingen. Toegekend, de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medallle ln brons, aan W. G. Janssen te Groesbeek. GEMOBILISEERDEN, DIE TROUWEN WILLEN Géén kostwinnersvergoeding onder alle omstandigheden Rechtzetting van misverstand De Regeeringspersdienst meldt: Vele gemobiliseerden schijnen in de meening te verkeeren, dat, indien zij gaan trouwen, dit feit voldoende is om erop te mogen rekenen dat de echtgenoote kostwinnersvergoeding zal ontvangen. Dit is echter niet het geval. Om voor kostwinnersvergoe ding in aanmerking te komen, moet in ieder geval vaststaan, dat er door het verblijf in werkelijken dienst van den dienstplichtige inkomsten aan het gezin worden onttrokken en wel in die mate, dat er voor het onder houd van de echtgenoote niet vol doende overblijft. Ook moet o.a. blijken, dat zij niet van andere zijde voldoende inkomsten geniet. Al is het niet uitgesloten, dat de echtgenoote van den dag van het huwelijk af in het genot van kost winnersvergoeding kan worden ge steld. moet men niet aannemen, dat dit onder alle omstandigheden zal geschieden. Ter voorkoming van teleurstelling zal men goed doen hiermede rekening te houden. Verder gaat het gerucht, dat voor dienstplichtigen, die na een bepaal den datum gaan trouwen, geen kost winnersvergoeding meer zou wor den toegekend. Hiervan is nimmer sprake geweest. Of de echtgenoote al of niet vergoeding krijgt, zal niet afhangen van den datum waarop het huwelijk is gesloten. Italiaansch verkeersvliegtuig gevallen Veertien dooden Een Italiaansch verkeersvliegtuig is Spanje nabij Malaga, verongelukt Even te voren was draadloos om hulp verzocht Er zijn veertien dooden, o .w. de bestuurder en de telegrafist In het geheel bevonden zich zeventien personen aan boord. Een taifoen over Japan Talrijke dooden en zeer veel schade Gisteren hseft over een deel van Japan een taifoen gewoed, die meer dan duizend huizen heeft verwoest, en omstreeks 9000 onder water heeft gezet, en ook talrijke slachtoffers heeft gemaakt Volgens de eerste opgaaf van Domei zijn er 30 dooden, 31 vermisten en 12 gewonden. De vliegtuigen der neutralen Worden waarschijnlijk oranje geschilderd Naar verluidt zullen dé verkeersvliegtui gen der neutrale landen waarschijnlijk oranje worden geschilderd, omdat deze kleur de vliegtuigen het gemakkelijkst doet herkennen door de oorlogvoerende partijen. De Engelsche en Duitsche_luchtvaart-auto- riteiten hebben reeds instemming met het plan betuigd. Haring naar Duitschland verkocht VLAARDINGEN, 18 Oct. Nadat de vorige week onderhandelingen tusschen den Bond van Nederlandsche haringexporteurs en een Duitschen vertegenwoordiger over een ver koop van haring, vangst 1938, waren mis lukt, hebben thans eenige exporteurs uit Vlaardingen en Scheveningen zich indivi dueel tot den Duitschen vertegenwoordigd gewend met de mededeeling, dat zij wel tot levering voor de geboden prijzen bereid ren. Hiermede hebben zij succes gehad, dat thans een hoeveelheid van ca. 4 5000 vaten oude haring naar Duitschland zal worden geëxporteerd. DE HANDELSBETREKKINGEN MET BELGIE Ongunstige invloed tengevolge van bureaucratische interventie? Verkeer moet in soepeler banen worden geleid EINDHOVEN, 18 Oct Vanmiddag heeft de heer J. B. Vink, voorzitter van de Ned. Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg tijdens een koffiemaaltijd van het departement Oost-Noord Brabant der Ned. Mij voor Nijverheid en Handel voordracht gehoudïn over „De han&elsbe- trekkingen tusschen België en Nederland de mogelijkheden om deze betrekkingen in oorlogstijd te verbeteren". Spr. zeide, dat de oorlog waarschijnlijk lang zal duren omdat met economische wa penen zal worden gevochten. Voor Neder land ;n België is nu de vraag hoe zij noodige grondstoffen zullen aanvoeren industrie en handel op gang te houden. Het lijdt geen twijfel, dat België en Nederland hoe langer hoe minder zullen kunnen reke nen op aanvoeren uit de oorlogvoerende landen. Niet alleen de perspectieven voor den in voer, Qoch die van den uitvoer uit België en Nederland zijn verre van gunstig. Er zul len groote verschuivingen in het ruilver keer plaats vinden. Nieuwe wegen zullen moeten worden gezocht. De huidige crisis maakt het voor Nederland onafwendbaar noodig, om een grondiger kennis te ver ven van oe Belgische markt, terwijl omge keerd België zich beter dan tot nu toe op de hoogte dient te stellen van de Nederland sch 3 markt Vanzelfsprekend zijn ook de en uitvoermogelijkhecen van Ned. Indië en oe Congo voor beide landen van de grootste beteekenis. Wederkeerig kan nieuw afzet gebied ontsloten worden. Maar dan moeten in het ruilverkeer tusschen Nederland en oe Belgisch-Luxemburgsche tol-unie de for maliteiten, die voor den zakenman opont houd en kosten beteekenen, tot em mini mum beperkt worden. Ongetwijfeld heeft de Belgische zelfstan- digheidspolitiek voor Nederland den weg vrij gemaakt om op economisch gebied tot een grootere samenwsrking te komen. Spr. wees vervolgens er op, dat in Neder land de oorlogseconomie geleid heeft tot zeer uitgebreid administratief stelsel dat onnoodig langzaam functionneerL Men vreestr in België dat deze bureaucrati sche interventie een ongunstige invloed zal hebben op het economisch leven tusschen België en Nederland. Zeer opvallend is in dit verband sterke toename van den invoer uit België en de enorme terugval van den uitvoer uit Nederland naar België in de afgeloopen maand September. Moet hier niet de gevolg trekking gemaakt worden, dat België veïl en veel soepeler is voor zijn uitvoer naar Nederland aan Nederland voor zijn uitvoer naar België? Het is noodig, dat hierin bin nen afzienbaren tijd verbetering komt. Ook zal men moeten komen tot een innige en soepele samenwerking tusschen de Neder landsche en Belgische instanties, wrike de in- en uitvoer te regelen hebben. Want zon- aer deze zal men niet aan een verdere ont wrichting van het handelsverkeer kunnen ontkomen. De heer Vink besloot zijn rede met de hoop uit te spreken, dat weldra het econo misch verkeer tusschen Nederland en Bel gië zich in ruime mate zal ontwikkelen en deed daar oe ,een beroep op de regeeringen van beide landen. Druk verkeer achter Duitsche linies Het Fransche legerbericht van hedenoch tend luidt: In den loop van den nacht activiteit van verkenners aan beide zijden, troepen in hin derlaag en overvallingen. Er is een druk verkeer langs de verkeers- en spoorwegen achter de vijandelijke linies. MOND- EN KLAUWZEER EN VARKENS PEST IN BRABANT's WESTHOEK Er komen nog herhaaldelijk nieuwe ge vallen van mond- en klauwzeer voor in den Noord-Westhoek van Noord-Brabant De varkenspest begint wat te minderen. Hier zijn echter al heel wat varkens aan bezweken. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Churchill en Chamberlain over de Duitsche lucht- en duikboot-aanvallen. Er is geen Turksch-Russische overeen-* stemming tot stand gekomen. Kalinin zendt antwoord aan Roosevelt. Duitsche aanval op Westfront ge staakt. De „Veendam" is gister in de haven van Rotterdam teruggekeerd. Dit was het schip dat vele opvarenden van de Coura geous heeft gered. Een uiteenzetting over de kostwinners vergoeding voor gemobiliseerden. De Tweede Kamer heeft de wijziging van de Tariefwet goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft een wijziging van de ongevallenwetten goedgekeurd. NEVELIG TOT BETROKKEN Weerverwachting: Ih het Noorden meest matige, in het Zuiden zwakke tot matige Oostelijke tot Noord-Oostelijke wind. Nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt met vooral in het Zuiden tijde lijk regen. In het Zuiden iets zachter, in het Noord-Oosten zachter. FIETSERS LICHT OP 19 Oct. Van 's av. 5.27 u. tot 's morg. 6.04 u VER1TEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014. Compl. 3.50 Uit voorraad leverbaar bij Onderstaand kaartje geeft er een indruk van, langs welke route de Duitsche ■piloten Ce Engelsche vhotbasis Rosyth, nabij Edinburgh, aanvielen en hoe zij, door achter de Pentlandheuvels te ver dwijnen, hun terugtocht probeerden te dekken. Z pUEENSFERRY 1 Tegen papieren oorlog „Eerst zijn Duitsche nederlagen noodig" De „Daily Express" schrijft: „De lucht postoorlog moet ophouden. Het voortzetten van raids om pamfletten uit te werpen heeft weinig nut. De militaire triomf van Hitier in Polen heeft meer uitwerking bij het Duit sche publiek dan pamfletten, waarin wordt gezegd dat Duitschland zwak is in den oor log. De tijd voor dit soort vluchten zal ko men, wanneer Duitschland tegenslagen zal hebben ondervonden. Eerst zijn Duitschb nederlagen noodig, opdat het volk gedesil lusioneerd wordt over zijn leiders". DE DOOD VENKT IEDER UUR.... LISSE, 18 October. Met groote ontroering werd gistermiddag de tijding vernomen dat de heer H. Marseille plotseling het tij dige met het eeuwige had verwisseld. Hij was bij iemand ter bespreking van bijzon dere aangelegenheden toen hij plotseling onwel werd. Per ziekenauto naar huis ver voerd is hij in zijn woning vrij spoedig over leden. De heer Marseille, bij alle ingezetenen be kend, was op zijn 74-jarigen leeftijd nog zeer kras te noemen en was nog dagelijks bezig in allerlei zaken waaraan hij rich met veel ambitie wijdde. Hij was ook No tabel der Ned. Herv. Gem. en een lange reeks van jaren Voorzitter van het Burg. Armbestuur en Secretaris van de Gem. Brandweer. In 'de aannemerswereld had de overledene een klinkenden naam en stond zijn zaak algemeen bekend als een zeer solide. ZONDER RIJBEWIJS GEREDEN Auto vloog het trottoir op MONSTER, 18 Oct. Twee jongens uit Naaldwijk hadden gisteravond aldaar een auto gehuurd, met de bedoeling naar Mon ster te rijden. De bestuurder, de achttien jarige V., had geen rijbewijs, terwijl zijn metgezel, de eveneens achttienjarige van de B. eerst een maand geleden in het bezit van een rijbewijs was gekomen. Het tweetal reed met groote snelheid. In de Choorstraat alhier vloog de wagen het trottoir op, waar een groepje jongelui stond Drie personen sprongen nog tijdig op zij, drie anderen, onder wie de 25-jarige Scholte werden door den wagen geraakt. Scholte liep ernstige verwondingen aan beide bee- nen op. De twee anderen kregen geen noe menswaardig letsel. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Den Haag overgebracht Het bleek, dat hij beide beenen had gebro ken. De politie heeft den wagen in beslag genomen. Autobestuurder veroordeeld Tot twee weken gevangenisstraf UTRECHT, 18 Oct. Op Vrijdag 11 Aug., 's midoags omstreeks 3 uur, werd op den onbewaakten overweg ondsr de gemeente Houten ,een vrachtauto, waarin zes personen uit Benschop en IJsselstein gezeten waren, door een electrischen trein gegrepen en to taal vernield, waarbij vier van de zes inzit tenden om het leven kwamen. De Utrechteche rechtbank veroordeelde den bcstuur&er van deze auto, den 32 jarigen C G. R. uit Benschop, conform den eisch van den officier van justitie, tot een gevangenis» straf van twee weken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1