lodO Willem Ravelli 25 jaar zanger A DINSDAG 17 OCTOBER 1939 HERSCHOLING EN TRAINING Men heeft in de dagbladen kunnen lezen, dat de Minister voor Sociale Zaken zich heeft gewend tot de drie centrale werk geversorganisaties in Nederlands met ver zoek, om mede te werken aan een inten sieve actie tot s c h o 1 i n g, re&p. h e r s c h o- lingen omscholing van arbeiders. Voor dit doel is de begrootingspost ver hoogd van f 800.000 tot één millioen; ook om daarmee aan te geven van hoeveel be lang deze herscholing en training in deze tijden is. Het orgaan der Ghristelijk georganiseerde werkgevers wijst er op, dat op tweeërlei wijze uitbreiding aan het tot dusver ge volgde stelsel kan worden gegeven. In de eerste plaat6 kunnen arbeiders, die door langdurige werkloosheid hun vakbe- kwaamheid zagen verminderen, in het be drijfsleven opgenomen worden. Zij zullen dan echter geen gewoon, behoorlijk week loon kunnen verdienen en een zgn. over bruggingssubsidie van de Overheid kan dan het tekort op het weekloon bijpassen. In de tweede plaats kunnen cursussen geopend worden om de herscholing en trai ning der werkloozen te bevorderen. Het eerste middel lijkt ons het meest aan bevelenswaardig. Vooral ook daarom, om dat een werklooze pas dan zich met groote energie op herscholing zal toeleggen, wan neer hij van de praktische noodzakelijkheid overtuigd is. De wetenschap, dat hij aan "t werk kan blijven, staalt de energie. Cursus- arbeid leiat zoo licht tot da vraag: wat baat mij training of misschien wel omscholing, wanneer ik niet de kans krijg om mijn her wonnen vakbekwaamheid productief te maken? Het is verheugend, dat de werkgeversbon den bereid zijn hun volle medewerking bij deze actie te verleenen en wij hopen dat velen van hun leden zich zullen wenden tot het Hoofd van de Afdeeling Werkverruiming van 't Departement van Sociale Zaken, ten einde een regeling te treffen voor de zgn. overbruggingssubsidie, die per arbeider en per periode wordt vastgesteld en een af loopend karakter draagt. De kosten van de eerste oorlogsmaand Mobilisatie vroeg in September f 37 millioen Nieuw crediet van f 100 millioen gevraagd Bij de Staten-Generaal is inge diend een wetsontwerp, waarbij een tweede buitengewoon crediet van 100 millioen wordt aangevraagd voor Defensie. In de toelichting wordt o.a. opgemerkt, dat de uit gaven in de eerste mobilisatiemaand cs. 37 millioen bedroegen of ruim 1 millioen per dag! Aan de toelichting op het wetsontwerp ontleenen we de volgende bijzonderheden: Tijdens het aanhangig maken vam h wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het achtsla hoofdstuk der rijksbegroo- ting voor 1938 met een buitengewoon kre diet van 100 millioen, welk krediet bij de wet van 30 Sept. 1938 werd toegestaan, kon van een becijfering van de buitengewone uitgaven, die het. gevolg zouden zijn van den plotseling ontstanen toestand, geen sprake zijn. Het is intusschen mogelijk gebleken, de uitgaven in Sept. 1938 tot een bedrag van ongeveer 3 millioen te beperken. Het res tant ad 97 milliogn werd toegevoegd aan de defensiebegrooting voor 1939. Inmiddels staan den minister van Dafen- sie meerdere gegevens ten dienste om al thans eenigermate den omvang te kunnen overzien van de geldelijke gevolgen der in April jl. genomen bijzondere maatregel. De uitgaven, geaaam en nog te doen door de verschillende onderdeden, belast met de kust- en grensbeveiliging, zullen eind Sept. 1939 een bedrag van rond 21 millioen be- loopen. Hierboven komen nog de uitgaven, welke een gevolg zijn van de rechtstreeks door oen minister en zijn ambtsvoorganger gegeven opdrachten, zooals den bouw van kazematten en verdere veldverstarkingen, noodzakelijke verbeteringen van de kust verdediging, aanschaffing van intendance goederen, van gronamijnen en dieptebom men, enz. Deze uitgaven bedroegen op 24 Aug. 1939 (tijdstip van uitzending van het telegram „vóórmobilisatie") rond 24 millioen. Op het tijdstip van de afkondiging der z-g. vóórmoblisatie was derhalve van het bui tengewone krediet nog ongeveer 52 millioen beschikbaar. De gelaelijke gevolgen van het afkondigen van de vóórmobliatie en'van de algemeen'3 mobilisatie zijn nog niet in hun vollen om vang te overzien. Wel kan worden dat ten behoeve van het op voet van oorlog brengen en van de legering en de verpleging van da verschillende onderdeelen van de gemobiliseerde weermacht voor de eerste 30 dagen gerekend wordt op een totaal bedrag aan uitgaven van ongeveer ƒ37 millioen. Dit bedrag moet worden vermeerderd met de benoodigde bedragen voor de vorming vaai noodzakelijke voorraden en de kosten, welke overigens uit den gemobiiiseerden toe staan voortvloeien welke bedragen en kos ten thans nog niet onder cijfers zijn te bren gen. Het lijdt echter geen twijfel, dat de hierboven genoemde ƒ52 millioen binnen korten tijd zullen zijn verbruikt Derhalve zijn de ministers van Defensie en van Fi nancien van oordeel, dat thans het tijdstip is aangebroken voor de indiening van een wetsontwerp tot verhooging van het buiten gewoon krediet met een bedrag van weder om 100 millioen. TRAGISCHE DOOD HEEMSTEDE, 17 Oct, Gistermiddag is in de Glippervaart door omwonenden het stof felijk overschot gevonden van da alleen wonende 80-jarige wed. V. Vermoedelijk is zij Zondagavond door het slechte weer en de duisternis bij het willen binnengaan van haar woning, die slechts enkele meters van het water ligt, misleid en te water gevallen. VERKEER EISCHT SLACHTOFFERS Te Dronrijp twee auto's geslipt Doodelijke ongelukken te Amsterdam en Den Bosch DRONRIJP. 17 Oct. Kort na elkaar, zijn gisteravond twee auto's op den rijksweg Leeuwarden-Franekcr, ter hoogte van Dron- rijp, geslipt. Omstreeks zes uur sloeg eeri personenauto over den kop, met gevolg, dat het negenjarig dochtertje van de familie Siderius uit Schingen (gem. Menalduman- deel) dat juist op de fiets passeerde, werd getroffen en in de Bermsloot werd gewor pen. Zij liep een ernstige schedelbasisfrac- tuur op en werd naar de ouderlijke woning vervoerd. De autobestuurder bleef onge- deei'd. De wagen van een automobilist, die het ongeluk zag gebeuren, en teneinde hulp te verleenen zijn auto aan den kant van den weg had gezet, werd een oogenblik later aangereden door een auto, welke eveneens slipte. Dit voertuig kwam op de opgebroken trambaan terecht. Beide auto's werden zwaar beschadigd. De inzittenden kregen geen letsel. Op stilstaande tractor gereden 's-HERTOGENBOSCH, 17 Oct Gister avond is op den Vughterstraatweg, onder de gemeente 's-Hertogenbosch, een ernstig ongeluk gebeurd, waarvan twee personen het slachtoffer werden. Een hunner werd op slag gedood. Omtrent de toedracht van dit ongeluk wordt gemeld, dat ter plaatse kort tevoren een minder ernstig verkeersongeluk zich voordeed. Daardoor kwam het, dat een trac tor met oplegger langs den weg stond ge parkeerd onder een lantaarn. Uit de rich ting van den Bosch nu naderde een perso nenauto, waarvan de bestuurder blijkbaar de stilstaande vrachtauto niet bad opge merkt, zoodat door de groote vaart waar mede hij op dat oogenblik reed, zijn wagen met een geweldigen klap tegen deze op botste. De gevolgen waren ontzettend. De rijdende auto werd volkomen opengescheurd en de bestuurder, de heer A. uit Vught, slingerde uit den wagen en bleef zwaar ge wond liggen. Nog ernstiger werd de aan rijding voor den naast hem zittenden heer de Boer, aannemer, wonende te Amsterdam, die op slag werd gedood. Dokter van Dijk uit "s-Hertogenbosch, die met zijn auto pas seerde, verleende de eerste hulp en liet den gewonde naar het ziekenhuis te 's-Hertogen bosch overbrengen. Het stoffelijk overschot den heer de B. is eveneens naar 's-Her togenbosch vervoerd? Ernstige aanrijding in den Ypolder AMSTERDAM, 17 Oct. Gisteravond om is uur gebeurde op den Middenweg in den Grooten Ypolder een ernstig ongeluk, waar bij een 65-jarige landarbeider, afkomstig uit Hontenisse, het leven verloor. Zijn 54- jarige collega uit Hulst werd ernstig ge wond. Op dat uur liepen A. Blok uit Hontenisse a S. Verhoeven uit Hulst, die tijdelijk erkzaam zijn in het landbouwbedrijf van den heer de Vries in den Grooten Ypolder de grasberm langs den weg. Een auto, bestuurd door een arts, die thans in militai ren dienst is, moest uitwijken voor een te genligger. Hij zag de beide mannen op de grasberm niet tijdig en zoowel Blok als Ver hoeven werden overreden. De dokter reed met een snelheid van circa vijftig kilometer erklaarde verblind te zijn geweest door den tegenligger, een militaire auto, die later aangehouden kon worden, zoodat de juist heid van de verklaring kon worden gecon troleerd. De dokter behandelde onmiddel lijk de beide gewonden. Het bleek, dat B. een schedelbasisfractuur had opgeloopen, tengevolge waarvan hij enkele oogenblik- ken later overleed. V. moest met een gecom pliceerde onderbeenfractuur naar het Wil- helminagasthuis worden gebracht, waar heen ook het stoffelijk overschot van werd getransporteerd. De auto van den arts is voor het onderzoek in beslag genomen. Militair door tram gegrepen RHENEN, 17 Oct. Gister is bij Rhenen st militair, De K. uit Kesteren, die te Rhenen op bezoek was geweest, door 'n tram van de Ned. Buurtspoorweg-Mij gegrepen. Met ern stige verwondingen is hij naar het zieken huis de Lichtenberg te Amersfoort overge bracht. Men vreest voor zijn leven. Motorrijder tegen personenauto gereden. AMERSFOORT, 17 Oct. Op het gevaar lijke kruispunt UtrechtschewegDaam FockemalaanLaan 1914, is gistermiddag de motorrijder C. uit Amersfoort, hoofdopzich ter bij den kazernebouw te Soesterberg, in volle vaart tegen een auto, welke den overstak, gebotst. C. werd ernstig gewond en is in levensgevaarlijken toestand naar het ziekenhuis te Lichtenberg vervoerd. Op groepje soldaten ingereden Zondagavond is op de steile helling van Retersbeek onder Klimmen (Limburg) de 55-jarige v. d. Boogaard uit Heerlen per fiets de steile helling afgereden. Hij kwam daarbij terecht in een groepje van drie mi litairen. v, d. B. sloeg tegen den grond en Met de Engelsche marine op zee in dagen van oorlog. Aan boord van een der Britsche torpedojagers, die naar vijandelijke duikbooten speuren. werd in levensgevaarlijken toestand naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht, waar hij na aankomst is overleden. Hij was vader van een groot gezin. Een der soldaten die in den rug was aangereden, kreeg ern stige kneuzingen. Hij is eveneens naar het ziekenhuis overgebracht Meisje door vrachtauto weggeslingerd In de Struifstraat te H u i s s e n is het 13- jarig dochtertje van den heer J. Kemper door een vrachtauto gegrepen en ter zijde van den weg geslingerd. De bestuur- an de auto, die niets van liet ongeval had bemerkt, reed door. Voorbijgangers von den later het kind hevig bloedend en be wusteloos langs den weg liggen. Nadat het slachtoffer in een in de nabijheid staand was binnengedragen, werd zij later naar de Cremerstichting vervoerd, waar een ichedelbreuk en verschillende andere ver wondingen werden geconstateerd. De toe stand van het meisje is zorgwekkend. Twee kanovaarders verdronken? DEN HELDER, 17 October. Men verkeert alhier in ongerustheid over het lot van twee kanovaarders, de heeren Plasmeyer en G. P. M. Rottier, die Zondagochtend omstreeks elf uur mei mooi weer iu jen open kano uil de haven van Nieuwediep zijn vertrokken, vermoedelijk met ae bedoeling naar Texei over te steken. Tot dusverre zijn zij nog niet Leruggekeecrd. Vermoed wordt, dat zij tijdens den terugtocht door slecht weer zijn over vallen. Gister werden bij de haven twee pea- dels aangetroffen, terwijl door de lucht- wachtpost van Den Helder een kano drij vende is gevonden, welke dezelfde bleek te zijn als aie, waarmede men de jongelui in de buurt van Texel had gesignaleerd. De reddingboot „Dorus Rijkers" is naar Onrust, de Zuidelijke punt van Texel, uit gevaren. De bemanning heeft heel „Onrust" afgezocht, doch men vond slechts de voet sporen van de beide vermisten. Aangenomen ordt, dat zij verdronken zijn. INTERNATIONALE INBREKER GEVAT EDE. 17 Oct. Zondagmiddag is ingebroken i café „Het planken wambuis" aan den Rijksstraatweg tusschen Arnhem en Ede. De eigenaar, de heer Pors, was afwezig. Het café was gesloten in verband met den autoloozen Zondag. Omstreeks vijf kwam de heer Pors thuis en ontdekte de inbraak. Hij waarschuwde onmiddellijk de politi'3. Onder leiding van den adjunct-: specteur, den heer Reit, werd een onderzoek ingesteld, dat tot resultaat had, dat de da- n Utrecht werd gevat. Verschillende voorwerpen waren nog in zijn bezit, waar onder een gouden horloge, sen gouden tien tje ,een platina collier en eenig geld. De aangehoudene, G. B., die statenloos is, is een internationale inbreker. Dit zou zijn inbraak zijn. B. wordt verdacht van dief stal met braak in verschillende gemeenten, o.a. Zeist, Driebergen, Hilversum, Ede, Aer- denhout, Den Haag en Bergen op Zoom. Meer dan 150 maal werkte hij mee aan de Mattheus-Passion 's-GRAVE,\'HAGE, 16 October. „Eerst had ik 't heelcmaal stil willen hou den, maar het is blijkbaar toch uitgelekt, dat het Woensdag 25 jaar geleden is, dat ik voor het eerst in het openbaar optrad". Inder daad, voor ons was dit zangersjubileum geen geheim gebleven en als tastbaar be wijs hiervan za ten we in de ruime studeerka mer in zijn wo ning aan de Ap pelstraat tegen over Willem Ravelli en von den hem bereid, iets uit die 25 jaar te vertellen, als mede uit de jaren, die daaraan voor afgingen. Want, voordat men in het open baar kan optre- den moet er heel wat studie achter den rug zijn: „Het eerste onderricht kreeg ik van Frans Andreoli ik was onge veer 20 jaar oud, toen ik begon, en ik ben vijf jaar bij hem gebleven waarna het Cornelie van Zanten was, die me feitelijk tegen alle partijen welke hooge eischen stellen, opgewassen maakte. Aan haar heb ik zeer veel te danken". „En het eerste optreden „Dat was op een concert in den Haag- schen Dierentuin, IS October 1914, op een matinée, gegeven door solisten Fransche opera, (directeur Leopold Roo- aaraan ik als buitenstaander en gast mocht meewerken. Het programma heb ik altijd bewaard. Ik zong met piano begeleiding enkele Fransche en Italiaan- sche liederen, o.a. van Massenet, Giordani Tosti. „Enkele jaren heb ik nog deel uitge maakt van de operaklasse aan het Ko ninklijk Conservatorium hier, onder leiding Anton Sistermans .Op dit gebied echter nu eenmaal weinig uitziebt op een behoorlijk bestaan. „Ook heb ik verscheidene jaren meege werkt aan de MadrigaalVereeniging in Amsterdam onder Sem Dresden. Het zingen in dit ensemble was een uitstekende oefe ning alleen al van het luisteren naar el kaar leerde men zoo ontzaglijk veel!! Al les ging er a capella, er werd zelfs geen instrument aangeraakt! We zongen klas sieken als Palestrina, di Lasso. Lotti, Mon teverdi, Jannequin, maar ook modernen als Roussel, Debussy. Milhaud, Hendrik An- driessen, Grainger, Diepenbrock, Pijper. Van de moderne werken voor koor. orkest en solisten, waaraan ik heb meegewerkt, illen noemen .,La vie brêve-" var Falla, „L'Enfant prodigue" van Debussy, de „Festliche Messe" van Leos Janacek, en niet te vergeten de „Faust et Hélène' Lili Boulanger. alleen voor solisten. „Sinds 1930 behoor ik tot het Hollandsch Vocaal Kwartet, dat, zooals U weet, bestaat uit To van der Sluys. Suze Luger, Louis van Tulder en mij". „En dan de Passionen „In 1925 zong ik voor 't eerst de kleine partijen en kort daarop de Christus-partij voor de eerste maal in Antwerpen onder Lodewijk de Vocht in 1926. De Passion wordt daar in 't Nedcrla^dsc-h gezongen. Deze gewoonte dateert uit de jaren na den oorlog, toen men geen Duitsch wilde hoo- ren, en sedertdien is dat zoo gebleven. Het is overigens opvallend, dat deze gewoonte nu nog alleen voor de Mattheus-Passion geldt. In Brussel heb ik dit werk gezongen onder Désiré Defauws. Daar zone men in 't Fransch, om dezelfde reden. Nadat mijn collega Denijs overleden is, volgde ik hem op in Amsterdam. Den Haag en Rotterdam (Excelsior)". „U zult er a! heel wat vertolkingen op hebben zitten!" „Inderdaad, ik heb uitgerekend, dat ik 158 maal aan de Mattheus-Passion heb meegewerkt, namelijk 31 keer de kleine par tijen, '20 maal de aria's en 107 maal de Christus-partij. Onder Prof. Mengelberg zong ik deze partij te Weenen. Dat was kort voor den Anschlusz, en het was daar toen vrij rumoerig. Te Parijs zong ik do Passion on der Lodewijk de Vocht In Zürich zone ik in Mei j.l. o.a. met Van Tulder onder lei ding van Volkmarr Andreae de Missa So- lemnis van Beethoven. Verder zong ik onder Prof. Mengelberg dc Missa Solomnis. de 8ste Symphonic van Mahler, de Hohe Messe, de Negende Symphonic. Deze zong ik ook ver scheidene malen op 't Kurhaus onder leiding Carl Schuricht. Met Toonkunst onder Dr. van Anrooy werkte ik verscheidene ma len mee, evenals gedurende 9 jaar aan de Bach-uitvoeringcn te Naarden, resp. onder Cornelis en Van der Horst." Het is al een eerbiedwekkende reeks, maar c weten, dat we nog niet aan het einde zijn: „Dan geef ik lessen aan het Conser- torium van Hollhaus in Rotterdam en bovendien privé-lessen". „En dan de radio „Ik geef weinig studio-concerten meer maar veel uitvoeringen worden er uitgezon den en ook zoo is het contact niet verbro ken. Bovendien worden er nog geregeld gra- mofoonplaten van mij uitgezonden, b.v. van de 24 Columbia-platen met Psalmen en Ge zangen. Behalve deze, waarvoor ik als solist heb gezongen, zijn er nog 40 platen opgeno men van liet Kwartet Theodora Versteeg, Jo Vincent, Miedema en mij. eveneens op Co lumbia. Tenslotte ben ik penningmeester van do Nederlandsche Vereeniging van Concert- zangers cn -zangeressen, waaraan ook heel at werk verbonden is, dat bijgehouden moet worden „Naar we meencn bezoekt U ook wel als particulier concerten en uitvoeringen?" „Inderdaad, als ik denk met een opmerke lijk zanger te doen te hebben of een bijzon der werkDe zangavonden, die b.v. Mack Harrel in Den Haag heeft gegeven, heb ik met het grootste genoegen beide bijgewoond. Maar bij zangers laat ik het niet. Pas was een violist hoogst verbaasd, mij op een con cert van Hubermann te zien, maar ik kon hem zeggen, dat ik ook van een violist nog veel kon loeren We dachten er goed aan te doen. dezen ras-musicus, die zoo volop in het kunstlevf staat, een bevestiging te vragen van ons oo deel, dat er in onzen tijd weer wat meer belangstelling voor het zelf-musicecren be staat. cn het antwoord luidde allerminst ontkennend:: „Er is inderdaad wat opleving op dat punt. De radio heeft enkele goede kan ten, maar men is toch niet tevreden, voor dat men zelf iets bereiken kan." Zelf blijft de heer Ravelli ten dezen niet achter: „Mijn oudste zoontje ik heb twee jongens en een meisje heeft muzit' sinds zijn zevende jaar. Thans is hij 9. De kinderen kunnen er beter wat vroeg me ginnen. Op de lagere school hebben zc tenminste nog wal tijd voor. Komen ze op de H.B.S. of zoo, dan is er vaak weinig ge legenheid meer, en bovendien is het van be lang, dat ze dan door de grootste moeilijk heden van de beginjaren heen zijn." „Denkt U dat in deze maanden, waarin buitenlandsclie solisten vaak niet of met moeite over kunnen komen, jonge Neder landers wat meer kans maken?" „Helaas kan ik hun niet veel kans geven. De Hollander is nu eenmaal te weinig chau vinistisch, en voor zangkunst maakt hij geen uitzondering. Voor de jongere krachten zijn de tijden werkelijk heel ongunstig. Passionen en dergelijke gaan wel door, maar de concerten en uitvoeringen in de provincie, de jongeren juist plegen mee te werken, worden spoedig geannuleerd. Zelf hetb ik eenige concerten, o.a. ook in België af gezegd gekregen." „Nog één vraag, mijnheer Ravelli: Laat men U in deze jubileumweek met rust?" „Neen, niet heelemaal. Woensdag, dus op den dag zelf, en Donderdag, zing ik „Die Schöpfung" in Gorinchcm. Waren de tijden anders, dan zou misschien een bijzonder con cert gegeven kunnen worden, maar het leek me beter, dit thans achterwege telaten. Za terdag echter zullen we het jubileum in hui- selijken kring vieren Geen bijzonder concert dus!! Maar we zou den ons al sterk vergissen, als in deze dagen niet duizenden, overal in ons land en ook daarbuiten, dankbaar zouden denken aan hetgeen Willem Ravelli in deze 25 jaar al leen of samen met anderen „de samen werking onder de collega's is steeds goed", zoo zei hij ons, en ons dunkt, de prestaties wijzen 't uit! aan ons volk heeft gegeven. Prachtige uren van stil genot liggen achter ons, uren, die tevens de belofte in zich hou den van nog veel schoons, moge het zijn ge durende nog een lange reeks van jaren. „Onze Kunst van heden" RUBWB^ L'-olliï-'ïi.ïate I piui Eventueel berichten ANP). 2.00MM ïlek. 2.30 Voor Jeugdige pos-tzeg laars. 3.00 Fluit en plano cn gr 3.153.55 Gram.muziek. 4.00 Zangkl I begeleiding cn gram.muziek. 1.4^1 I ties. 5.00 Voor jde Jeugd. 5.45 GrB_ [IS >edrijf". 6.15 Grt ïrlo Bii ïlement 7.00 Berichten, noodzakelijkheid van on dezen tijd". 7.30 Gram.muzeik. 8. ten ANP. Herhaling S.O.S.-Berlj Stafmuzlek van het. 6e Reglmerft gi rle. 8.45 Mannenkoor „Die HaghoU (opn.). 9.00 Vervolg Orkcstconcf Hollandsch kamermuzlekensemblfln8 Gram.muziek. 11.5012.00 Schrlfjanl l.oo10.20 v.m. VI'HO. o.:to7.oo neuV 8.00 VPRO. 8.00 Eventueel beri<Jrac Gram.muziek. 3.30 Causeri» „Onzjn V 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voort..:, in de Continubedrijven. 11.30 Voofu" 12.00 Gram.muziek. 12.45 Berlchl Wi 12.50 Het Rosian-Orkest. 1.15—1) Vl Strijkorkest. 2.00 Knipcursus. 2? Utrechtsch Stedelijk Orkest cn sc 3.15 Voor de kinderen. 5.30 VAjNs 6.30 Cyclus „Graphologle. middel schcnkennls". 7.00 VARA-KalendF" Felicitaties. 7.10 Koorzang. 7.30 ifsp .e)gei Causerie „De Steen". 8.00 Herhalitee] riohten. 8.03 Berichten ANP. VJ 8.15 Vraag en Antwoord. 8.30 D<A'°1 3.00 Gram.muziek. D.1U Radiotooi S< VARA-Orkest en eollst. 10.40. vraagbaak. 11.00 Berichten ANP.» 0 Gram.muziek. 11.40—12.00 Orgels op Kl'SSEI. 322 en 48» M. 322 M: 11-DVC Orkest. 4.20 Cello-kwartet. 5.35 epn Orkest. 7.20 Programma voor S?? 4 84 M: 11.20 Reportage. 7.20 ïbe voor soldaten. 7.50 en 8.35 Synje massale tentoonstelling vaj® daagsche schilder-, teeken- en bpb werken worden georganiseerd. t-B Tot deze expositie is liet initial cl gaan van den Minister van O.K.Wjtkt ".ngericht door de directie van ien museum met medewerking van <^ej van Nederlandsche Beeldendhjg. naarsverecnigingen. Als men weef te lande ongeveer 1200 kunstenaar en elk hunner vier producten k den, kan men nagaan welk een f001 scheidenheid hier zal te zien i rekent, dat ongeveer 4000 kunstwede den ingezonden. «k( Bedoeling van deze weidsche tena ing is het werk der kunstenaarsp oor hen zoo moeilijken tijd te sti y Men hoopt, dat hierdoor de door nationale omstandigheden kwijr langstelling van het publiek zal P G De opening van de expositie is 4131 bepaald op Zaterdag 18 Noveniere bovengedeelte van het Rijksmusehet schikbaar met uitzondering van ibe waar eens „De Nachtwacht" s^ai jury wordt niet benoemd. Wel za,ttc dens dc tentoonstelling kunstweg nen koopen. De expositie beloof j zonders te worden. Zij zal den r gen „Onze Kunst van heden". i- va Onrustige tijden: Onrustige gedachten zijn van nadeeligen invloed op Uw zenuwen. Kalmeer en sterk ze door Mijnhardt's Zenuw tabletten. Deze werken zenuwstillend, zenuw sterkend. Buisje 75 c. Bij Apoth. en Drogisten (Reel.) Het nieuwe Amstelstation in de hoofdstad bij avond biedt een imposanten aanblik als het fraaie bouwwerk zich. badend Is bellen schün, tegen den donkeren achtergrond scherp afteekeni DE „ZUIDERKER!'6 WEER IN DE HA1 i Een maand in Londen verhe' ROTTERDAM, 17 Oef. Om ongesis gisteravond is het Ned. s.s. bi ker k" van de HollanaOost-Aztds hier aangekomen en heeft ligplah^ men in de Rjjnhaven. zei Over de reis en het oponthoud^ kapitein, de heer De Boer, ons ie. Op 17 Juni is de „Zuiderkerk" Azië vertrokken en behalve het P oponthoud in Engeland, heeft m£a' bijzonders meegemaakt. Wie ecltht meenen, dat in dezen tijd weinigfiei dijschepen over den Oceaan varfaa zich, zei de heer De Boer, Er )tb tuurlijk wel niet zoo veel schep g normale tijden, maar men komt L, pen van allerlei nationaliteiten^ halve Duitschc. De reis ging via waar vandaan men 1 Sept. verfe» Finisterre was genaderd, vernam d de oorlog was uitgebroken. Menar tuurlijk zoo spoedig mogelijk hetler bereiken, maar toen Engeland ioer kwam, begon de misère. Bij Dovrfec ae Engelsche oorlogsschepen en naar Ramsgate opstoomen. Later ig naar de Downs. Op 17 Sept. kw richt, dat het schip naar Londen trekken. Hier heeft men bijna eP. tot Zondag 15 Oct., gelegen. De 5nj ding, bestemd voor Nederland, or en Duitschland werd hier gelosttii coulance van de Engelsche autori(j.| men niet te klagen. De post, welbc booten van de Mij „Zeelandwc jr bracht, werd door de Engelschen zorgd, was «r echter bij de postst met een naam, die wat Duitsch fei werd eerst een -nauwkeurig ondepo steld. Tijdens het oponthoud maa'er manning van de gelegenheid gebir bioscoopvoorstellingen op de „Iin en „Statendam" bij te wonen, ma^j zoo zei de heer De Boer, gaat verj verlangde naar het vaderland. de verveling t»3 verdrijven, merk! De Boer op, heb ik in Londen wa?u tabak, die er zeer duur is, gekocfa De passagiers, Amerikanen, wit boord waren, hebben reeds te i Zuiaerkerk verlaten. Eén Ami passagier echter had den tijd naar Holland gaan om hier op Amsterdam" over te gaan. Deze nu in Engeland aan wal gegaa. Southampton een andere Ned^ boot naar Amerika te pakken te Eindelijk werd de „Zuiderkerk ven en Zondagmorgen 11 uur is 1 van Londen vertrokken. Tot gifo 7 uur heeft men toen nog op gewacht om de Noordzee over Zonder verdere onaangenaamhE men daarna de overtocht volbra» Ijet schip in behouden haven geliv We hebben ten slotte den k£ vraagd of de Zuiderkerk weer Jui vertrekken, waarop hij antwoordie; ker, want de schoorsteen moet ken". KASTEEL „BERGH 1 WORDT H^1 Het in Maart door brand totaf*j' de kasteel Bergh te 's-H eer e^uj den stijl van vóór 1735, toen het vlammen was opgegaan, zal w<£g, bouwd. Architect is de heer VaU^' uit 's-Gravenhage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 8