AATSTE NIEUWS "JSDAG 17 OCTOBER 1939 TWEEDE BLAD PAG. 7 I Zuivelmaatregelen («AVENHAGE, 17 October. De Minister •50]conomische Zaken heeft met bctrnk- P'jbt den zuivclsteun voor het aanstaan- der boterprijs met ingang |9 October a.s. nr>G<er vastgesteld op KG. Het vorige jaar was de/e prijs deze prijsverhooging is o.a. over dat de productie-kosten van het zui- j-ijf op enkele onderdeden een rtii- De,ilijn vertoonen. dat tengevolge van de js^jklieden bij eten aanvoer van veevoe- soi| liet aanstaande halfjaar een gerin- Melkproductie waarschijnlijk is en ten dat het veehouderijbedrijf door het ngildig ontreden van mond- en kieuw- de laatste jaren zeer is verzwakt. (gister heeft zich bij het vaststellen jfen hoogeren prijs niet ontveinsd do lie moeilijkheden, welke de afzet van naar het buitenland reeds 20 findt en welke in de toekomst moge jg grooter zullen worden, jns is het noodzakelijk gehlr-ken. de S op de margarine aldus vast te stel- |t de prije der margarine met 8 cents ns^G. wordt verhoogd. Deze verhoogin^ ate*bijna geheel gelijken tred met do st'.j- ?n^an de prijzen der grondstoffen van 4)duct, terwijl bovendien de bedoeling n doorgezeten, de in verband met den jteun reeds jaren bestaande prijsver- hg tuaschon boter en margarine te :t? heeft de Minister besloten wegens jjging der kaaeprijzen den uit het verleenden steun- e op kans met ingang van 19 October led^et de helft te verminderen. 1 vj J^tnoordaanslag in Amsterdam ,ljcn Dader meldt zich aan aan STERDAM, 17 Oct Vanochtend tegen ttr heeft de kleermakersknecht S., die Igochtend zijn patroon H. Mol met heeft gewond zich bij de politie hdet bureau De Ruyterweg aangemeld, di? een ietwat zonderlingen In- erojnaakt, verklaarde zich van het geval jn ïneer te herinneren, en als hij het al T® had, er dan niets meer van te weten. >ch: Zondagochtend tot vanochtend heeft i Sdï stad rondgezworven. S. is opgeslo- nd# zal dezer dagen voor den officier van 1 S(C worden geleid. De toestand van het x,ploffer is goed vooruitgaande. Weer een Engelsch schip getorpedeerd LONDEN, 17 Oct. Gemeld wordt dat het Engclsche s.s. „Sncaton" door een duikboot tot zinken is gebracht. Twee-en-dertig op- arenden zijn door h?t Belgische ms Alexandre André gcroo en te Londen aan land gezet. Een stoker is oin het leven ge komen. Het schip meet 3G77 br. en 3238 netto ton, werd in 1025 gebouwd en was eigendom van R. Thompson en Sons Ltd te Sundar- land LUCHTALARM IN ENGELAND LONDEN, 17 Oct. Te elf uur werd to Grimsby luchtalarm gemaakt. Om 11.40 word te Huil het signaal gegeven dat alles weer veilig was. Er waren geen vliegtuigen gezien. ALGEMEEN WEEROVERZICHT De depressie in het noordoosten trekt in oostelijke richting weg. Zij vulde aan de westzijde snel op. De kleine secundaire, die gisteren nog storm en regen gaf in het Oost zeegebied, lag hedenmorgen over de Balti- sche staten. Hier viel in tien nacht veel re gen. Een breede rug van hoogen luchtdruk kwam tot ontwikkeling ov»r iie Noorsche Zee Hij vormt een verbinding tusschen een sta- tionnair gebied van hoogen luchtdruk over het oosten van Groenland en een over Zuid oost-Europa. Ver Ln het zuidwesten ligt sta- tionnair een depressi? voor de Straat van Gibraltar. Enkele teekenen wijzen er op, dat een secundaire dezer depressie zich vormt over Frankrijk of de Golf van Biscaye. Op de westkust van Groenland is dc luchtdruk in het laatste ïtmaal sterk ge daald. Over oe Poolzee en het noorden van Scandinavië beweegt een arktische lucht- massa zich naar het zuiden. In het zuiden van Groenland brengen zuidelijke winden hooge temperaturen. In h'2t geheele Middel- landsche Zeegebied heerschen tropische tem peraturen. ionflrlic fle c ge«60 sigi W< ooöRAVENHAGE, 17 October. Tegen het "•lid H. Ruyter had de officier van p 3 October e?n geldboete geëischt subs. 60 dagen hechtenis wegens Jging van het Kamerlid Mr M. M. vai^an Tonningen in het gebouw der dj/de Kamer. Oogenblikkelijk na de 6Chor- jS'der zitting van die Kamer op 1 Maart m^it jaar, had de heer Ruyter den heer •en van Tonningen h'2t woord „Landvcr- st'j' toegevoegd. De rechtbank veroordeel- pi heer Ruyter tot een geldboete van ^ubs. 25 dagen- hechtenis, van wilde bus hei veroordeeld vat HAAG, 17 Oct. Wegens bedreiging lenig misdrijf tegen het leven gericht, ig tjiaal gepleegd, i6 door de Haagsche 3oo#)ank heden veroorde?ld de 26-jarige doJeur-monteur L. P., die op 25 Mei bij en ^monstratie met wilde bussen voor joteiiis van den Minister van Justitie twee- x dedreigend op e?n agent van politie was ir aden. Hij zag zich een gevangenisstraf 'vaIwec weken opgelegd; de eisch van den had een maand geluid. DRIE SCHEPEN UIT VLAAR- VJNGEN TER HARINGVISSCHERIJ UITGEVAREN wAARDINGEN, 17 Oct Vanuit Vlaar- ,jefn zijn vandaag weer drie schepen naar ntuJiringvisscherij vertrokken. Vanmorgen afiven uur vertrok de VL 197 „Noordster" MaPer A. van Roon, van do N.V. Mij fier I, en vanmiddag tegen 1 uur ver ben de VL 114 „Voorlichter", schlper T. gjiraam, en de VL 97 „Prinses Juliana", i daPer A- Poot' van de N-v- Dog" .Maatschappij. "®ins nemen dus vanuit Vlaardingen Dal sahePen aan de haringvisscherij '^djogloe vertrekt uit Moskou eenv'DEN, 17 Oct. (Reuter). De Turksche iter van Buitenlandsche Zaken Sarad- ■tsc^ zal vanavond naar Turkije vertrek- landhoewel de onderhandelingen nog niet ad Afgesloten. lenfNAV0ND VERDUISTERING VAN FINLAND eleejLSINKI, 17 Oct. (D.N.B.) de leider van luchtbescherming maakt bekend djp 17 October in verscheiden deelen land verduisteringsoefeningen zul- ujvorden gehouden. Alle lichtreclames w?n voortaan worden uitgeschakeld. De Engelsche controle van neutrale schepen op contrabande. Ook het Nederlandsche s.s. „Slamat" werd aan nauwkeurige inspectie onderworpen. Nadat de lading door de En gelsche marine autoriteiten weer was vrijgegeven, kon het schip zijn weg vervol gen. De matrozen brengen de paravanen weer in gereedheid te gen het mijnengevaar. terinUnmarkt werd na het eindlgei geverkoopen prijshoudender In na n de tarwenoteeringen, terwijl di als koopers optraden. Het slot «m Het s.s. „Alpherat" weer thuis Het Ned. s.s. „Alphirat" van v. Nievelt, Goudriaan en Co. alhier, komende van Zuia- Amerika, dat sinds 12 Sept. in Engeland werd vastgehouden, is Zondagavond in dc Rotterdamsche haven aangekomen. Op de reis heeft de bemanning, behalve het langdurige oponthoud, weinig bijzonders meegemaakt. Enkele malen is men door duikbooten omringd geweest. Op 120 mijl vaa Madeira is men elf Engelsche oorlogs schepen gepasseerd, die hen ongehinderd listen voorbijvaren. Tien aagen heeft het schip in de Duins voor anker gelegen, zon der dat men eenige verbinding met den wal had. Op 23 Sept kwam er een prijsbeman- ning aan boord, c'ie 't schip naar Grave- send liet opstoomen, waar de negen passa giers werden ontscheept, die vanaaar per Batavierboot naar Rotterdam zijn verder ge reisd. Nadat 1900 ton contrabande was ge lost, kreeg men j.l. Vrijdagmiddag verlof om te vertrekken. Zaterdagmiodag was het ech ter zoo stormachtig, dat de kapitein, in ver band met het mijnengevaar, besloot dien dag te blijven liggen. Pas Zondagmorgen is men opge6toomd en onderweg heeft men slechts één mijn gezien. Het schip zal spoedig weer naar Zuid- Amerika vertrekken. De Armeniërs De Stichting Morgenland-Zending, voor zitter de heer G. L. Baron van Boetzelaer te Bilthoven, secretaresse Mej. Cato de Wit te, Willem Barentzstraat 103 te Utrecht, heef een kort geschrift in het licht gegeven, waarin het lot der Armeniërs, slachtoffers van de hooge politiek, welke hun gebied (het Sandsjak rondom Alexandrette) aan Turkije deed uitleveren, beschreven wordt. Wij citeer en uit dit geschrift (dat bij het secretariaat kan worden aangevraagd en gaarne ter verspreiding beschikbaar wordt gesteld) het volgende: „Het Armeensche volk is door een nieuwen zwaren slag getroffen; opnieuw is het het slachtoffer geworden van de politiek. Voor Frankrijk en Engeland was het noodzakelijk een bondgenootschap met Turkije aan te gaan, om bun positie aan de Dardanellen en in de Middellandsche Zee te versterken. Als gevolg daarvan moesten duizenden Ar meniërs him vaderland verlaten. Reeds in Juni j.l, toen schrijfster dezes in het Sands jak van Alexandrette vertoefde, was de stemming onder de Armeensche bevolking uiterst gedrukt. Ze stonden aan allerlei pla gerijen bloot en hadden toen reeds eenparig het besluit genomen in geval van bezetting door Turkije en vertrek der Fransche troe pen dit gebied te verlaten. En zeer snel is de dag van het vertrek gekomen. Zij heb ben daarbij alles achter moeten laten wat zij na den terugkeer uit de groote verbanning in 1918 onfier ontzaglijke moeiten en offers hadden opgebouwd. Vijf-en-twintig jaar hebben zij gewerkt; moerassen in vruchtbare vlakten herschapen, dorpen zijn ontstaan, in het begin heeft de malaria geheele gezinnen ten grave gesleept en terwijl men thans kan zien, wat Armeensche energie heeft ge wrocht, treft hun deze slag. Vóór de laatste Fransche militairen zijn vertrokken, heb ben ook de 26.000 Armeniërs vrijwillig het land verlaten. Nog op 22 Juli j.l. brachten Armeensche chauffeurs uit Aleppo hen in 260 vrachtauto's naar deze plaats, waar de eene vrachtauto na de andere volgeladen met menschen en het allernoodzakelijkste bezit, aankwam. „Het schijnt, dat ook de Turken een der gelijke algeheele en volledige evacuatie der Armeniërs op het oogenblik, dat de oogst gedeeltelijk nog niet is binnengehaald, niet hebben verwacht en met groote verbazing vragerrzij, waarom de Armeniërs eigenlijk weggaan. Er zijn er, wien het spijt, dat deze arme menschen opnieuiw alles moeten ach terlaten en vrijwillig vluchteling worden, terwijl het Turksche regiem hun vrijheid ga randeert en het verleden wil vergeten. Hier op geven verschillende Armeensche bladen een antwoord: zij leggen er den nadruk op, dat hun geen andere beheiieline te wachten staat, dan die, welke de Armeniërs, die zich thans in Turkije bevinden, genieten. Zelfs in de dagen van het meest absolute lespotisme, werden de rechten der Armeniërs, wanneer het kerk en school betrof, geëerbiedigd. Daarin is thans verandering pekomen. „Zij vertoeven thans o.a. te Lattaouie, het oude Laodicea, te Alepoo en te Beiroet. De berichten uit Aleooo sch'Haren or aangrij pende wijze de situatie der vluchtelingen De mobilisatie van het Fin- sche leger hee[t zich in de afge- loopen dagen snel voltrokken. Een der groote tanks wordt ge maskeerd, alvo rens naar de strategische pun ten gebracht te worden. welke inmiddels door de strijdkrachten van het land be trokken zijn, om °P alte eventua liteiten voorbe reid te zijn Behandeling van Zieken met Zeewater De toepassing van zeewater in de genees kunde is zoo oud als de mensclilicid zelve. Echter is men er eerst in dc laatste iaron in geslaagd om aan de zeewatertherapie ten wetenschupoelijken ruggesteun te geven In „De Dokter in Huis" vinden we een arti kel dat daar enkele bijzonderheden over vermeldt. De zee wordt daarin beschouwd als „de grootste apotheek der natuur Reeds Hippocrates, Plinius, As- clepiades, Celsus, Dioscoides, A v i c e n n o en tal van andere groote heel meesters hebben het zeewater als genees middel toegepast In 900 na Christus roemt, volgens de ovarlevering. R h a z e s het in wendig gebruik van zeewater. Later, in 1754, wijst Pococker in zijn publicaties er op, dat men in Engeland zeebaden en zeewaterdrinkkuren regelmatig toepast en ele kustplaatsen voor dat doel worden be zocht. Thans hebben Quinton, de Fransche onderzoeker en zijn leerlingen zoowel in Engeland als in Italië en in Frankrijk op nieuw de aandacht op het zeewater als ge neesmiddel gevestigd en nadien schijnen vele medici van de voordeelen voor immer overtuigd. Inderdaad zijn de Fransche resultaten zeer suggestief. Men heeft ook voor het eerst een reeks proefnemingen gedaan en de resultaten daarvan in tabellen, curven, sta tistieken en foto's vastgelegd. De Nederlandsche medicus Dr. G W. S. Lingbeek (onlangs overleden in Zuid- Afrika) is in Nederland als de eigenlijke pionier voor deze therapie te beschouwen. Door zijn publicaties in 190S en 1909 heeft de toepassing van zeewater een meer weten schappelijk karakter gekregen. Anderen zullen zich nog wel herinneren, dat men vroeger tegen klierachtigheid het drinken van zeewater aanraadde. Ling beek wist de harten van vele artsen voor de zeewaterbehandeling te winnen en tot vandaag is er nog in ons land een kring van doktoren, die hiervoor blijvend gewon nen zijn. Thans beleven we een vloed van publica ties, waarin door vooraanstaande mannen der watenschap het antwoord wordt gegeven op het hoe en waarom van de geneeskun dige toeassing van het zeewater. Op de vraag wat eigenlijk de genezende factor is. zijn verschillende antwoorden ge geven. Men is het er echter algemeen over eens, dat het niet alleen en uitsluitend kli matologische invloeden zijn waaraan het heilzame van een verblijf aan strand en zee moet worden toegeschreven. 0 u i n zegt te dien opzichte: „Al willen wij den gunstigen invloed van psychisch- en physisch-hygiënische factoren hier gaarne onderstrepen, dan is het toch het zeewa ter zelf, dat in de lucht verstoven, wordt ingeademd', gegeten en gedronken, veel ge wichtiger dan de zuiverheid, isolatie en alle klimaat-invloeden, die we tenslotte ook el ders kunnen vinden." Het ingeademde, fijn verstoven zeewater dat we tijdens een verblijf aan zee in ademen, komt via onze longcellen in ons bloed en vangt daar zijn geneeskrachtige en regeneerende werking aan. Deze werking is zóó opvallend, dat het ons niet behoeft te verwonderen, dat de heele wetenschap ge zocht heeft naar de stoffen, waaruit het zeewater is opgebouwd. Wij beschikken te genwoordig over heel nauwkeurige analy sen, waaruit men ziet, dat zeewater iets meer is dan zout en water alleen. Ruim 30 van; de 90 elementen, waaruit alle bestaande dingen om ons heen zijn opgebouwd vinden we in het zeewater terug De Oceaan blijkt dus terecht een verzamelplaats van alle voor het organisme gewichtige mineraal- zouten. In het artikel wordt dit met een tabel nader getoond en verwezen wordt ten slotte naar nadere bijzonderheden in: Dr W. P. Jorissen, te Leiden, Rne-nar Bers H Waf- jtenberg (1938) en V. M. Goldschmidt (1937). HAVER. Slot i ROGGE. Slot «eer prijshoudend. RIVIERBER1CHTEN ROTTERDAM 86% 84— Philip. Dect il: Prima W 8team loco e.su October 6.65 Varkens 160-230 pond 6.75 270-300 pond 7.16 WINNIPEG. 16 OCTOBER TARWE. De termünmarkt steeg navolging van Chicago, terwUl door belangt Canadeesche i bestemd Rinda: s. Crescendo 3; s. s. Nordri. Wllhelmlna, van r, de Visser; Berlioz, v. Don- :n. Reis; Allegro, Pols; Ex- Marga- ringia, Kra- kust k aanbod men Wheatboard. ingstelllng nlmaal. Tegen het slot zich realisaties. Het slot was ROGGE per Octobr December HAVER per October December GERST per Ootober December LIJNZAAD per October December 42% 167% 165% WstteaoJHIHBmH ViS nendonk; Galicia, Leunis; DORDRE'CHT Arle 8; AMSTERDAM: Diad, Theunisse; AL- PHEN a/d RIJN: Gondel. Domsdorf; LEMMER: 7?0 I 8. Hendrik Aaltje. Vita. Vos; ZWOLLE: Damco I 43. Joosten; DORDRECHT- Neeltje, Ruitenberg; BOLS WARD: Johanna, v. Meegen; VEENDAM geleidelijk st Antonlus. Leenders; ALMELO- Anna. Hoen- VREESWIJK: s. Keulsche Vaart 6; IJMÜIDEN: Rhelnlust, Venema; Schouwenbank, Dodde- LEIDEN: Hen Ja, v. d. Zee; APEL DOORN: Hendrik Willem, Eerland; ZAANDAM: Willem, Heilint; DELFT; Vosta, den Boer; HEL- MOND: Amandus, Schoenmakers; AMSTER DAM: Tltiaan, Klootwijk; BELGIës. Arvie; s. Actief; s. Marle; Fer- nand, Wickens; Jeanne, v. Calster; St. An- >lne, Westdorp; Adolphine, Relmers; Llevlen, Remortol; Frasu, v. Landeghem. Cyrant, Boots; KUngsor, v. Meel; Anna Mathllde, Daalmans; RUn en Binnenvaart22, BayensMaria, v. d. Pluym; Joanna, Remon; Nenuphar, Vanopzee- 61% 42% 168— 165% BUENOS-AYRES, 16 OCTOBER ER per October LIJNZAAD per November "ebruarl MARKTBERICHTEN Eerst contact en toen kortsluiting TROUWLUSTIGE JUFFROUW GEDUPEERD Huwelijksadvertentie bracht niets dan illusies DEN HAAG, 16 October. Acht en twintig was ze al geweest Nog wel geen leeftijd om den moed te laten zakken, doch in elk geval heet dit een stadium, waarin een vrouw haar sohredien naar de huwelijköboot pleegt te verhaasten. Het was uit deze overweging dat zij de laatste weken met bijzondere be langstelling van bepaalde advertenties kennis nam. En zoo kwam er contact Om te beginnen schriftelijk. Nadat men elkaar op die manier voor loopig ontdekt had volgde in een lunch room de eerste ontmoeting, die zeer spe ciaal voor dc trouwlustige dame een ver ras6ende openbaring was. Het bleek inder daad een man te zijn, die in de wandeling „een knappe verschijning" wordt genoemd Hij was niet zoo klein en ooflc niet zoo'n lange slungel. Op 1 Meter 70 schatte ze hem Zijn naam was Fransch-klinkend, zooiets als Du Pont, zijn haar donker zwart en in het ronde blanke gelaat glinsterden twee oogen als kastanjes zoo bruin. Een chique beige gabardine coat, mei daarboven een grijze flamibard en er onder een donker colbert-costuum vormde de be wijzen; dat hij naast zijn natuurlijke voor deelen tevens over een uitstekenden smaak beschikte. Daar kwam nog bij. dat hij een baac scheen te hpbben die klonk als een klok. Een keurige kaart met een foto er op ver telde bovendien, dat hij zijn krachten wijd de aan de gemeente 's-Gravenhage, meer in het bijzonder aan ons onvolprezen G.E.B., waar hij een vertrouwenspositie genoot Wélk een perspectieven scholen in dezen dertigjarige! Sneller dan zij het zelf vermoedde vlotte dan ook de conversatie en overwon zij die ellendige bedeesdheid, waarmee zij al zoo vele lentes geworsteld had. Dat nu gaf hem meteen de vrijipostigheid om zijn arm om haar ranke figuurtje te strengelen enen passant zijn slag te slaan. Helaas ging dit zoo vlot als het treffen tol dusver was geweest. Want toen zij even later haar zakdoek uit haar tasohje wilde halen, bemerkte zij tot haar verbazing, dat haar zilveren beursje spoorloos verdwenen was. Acht gulden zat er nogal in! Hoe hAd ze het nu?! Eenskiaps dreigde de zwoele „voorjaars lucht" om te slaan in een zware onweersbui Een gemeene dief Doch zelfs in dit'kritieke oogenblik speel de hij zijn schurkenspel meesterlijk. „Dat heb je beslist zooeven laten vallen", zoo interumpeerde hij onmiddellijk. „Wacht maar even, 'k zal eens aan 't buffet gaan vragen En de gecamoufleerde gentleman vloog elegant van zijn zetel, om met een schijn manoeuvre zijn aftocht te dekken. Wèg was hij, en daarmee alle illusies. Het zoo schielings vekregen contact bleek in kortsluiting ontaard. 102.485 kg Prijs met I :ek f 36—38). 2e srt. atle. irdere t. 11.385 stuks, wegende ;.M. Ie srt. f 23—34 (vor. met K.M. f 29—31 f 32— (f 40) per 50 kg. Handel Biggenma-kt). A: biggen. PriJZ' WÊ.'enf 3 50—4.20,per Biggen 'f 17—21 per stuk. (Coöp. Elervelllng). Aangevoerd 370.000 kippeneieren f 4.755.10,Jonge heuni EDE, 16 Oct. (Elei ;evoerd 210.000eiere deren f 4.80—5. eieren f 3.40—4.20.p f 2.603.3*0, kalkoeneleren f 5, krieieieren f 2, parelh.eieren f 3 25. alles rer 100 stuks. GORINCHEM, 16 October. Vee. Aanvoer 416 dieren. Priizen. molk- en kalfkoeien 170 irzen 140—190. pin- 25. handel flauw: 6090, biggen 1520, overloopers 2230. vett< flauw (Coöp. Gorlnchemsche Elervel llng). Aanvoer 30.332 eieren. Prijzen: kippen eieren 4.305.30. henneneleren 3.204, eendeneieren 3 alles per 100 eieren. Pluimvee. Aanvoer 57 dieren. Prijzen: oude kippen 0.250.75, oude hanen 0.60—0.90 jon^e hanen 0.30—0.85. GRONINGEN, 17 Oct. Vee. Kalf- en melk koeien le srt f 240—250. 2e srt. f 190—2.10. 3e i,rt. f 120—150; kalfvaarzen le srt f 2o0—210. 2e prt. f 120—150, vroegm. koelen le srt. f 1" 2e srt. f 140—170; vare koelen le srt f 1 2o srt. f 120140; vaarzen f 120—150. 49—59 c.. 38—42 c p. kg slachtgei pinken f 55—110, 48—50 :alvi 3e lachtvee le ■t 39—40 c srt. 74—76 melkschapen f 12—18. welde land. ROTTERDAM: Henri. Heimans; Telegraaf 18, v. d. Mast; idem 16, v. d. Ouden; Onderneming. Norbart; Doris, van Tongeren; AMSTERDAM: Isabella, Broekaart; Equador, do Wachter; Stad Amsterdam 10, Sponselee; Storno, Wagemakers, Amstel 4. v. d. Bent; MEPPEL: Johanna. Buriks GORINCHEM: Maas, Schreuders; EINDHOVEN B mm "~:he; WAALWIJK: Paula, \driana, Rul- Guraa, Goed gezelschap; St. Gerard 1, Joos; St. Gerard 2. SLIEDRECHT: Cecilia, v. d. Voorde; DON- Pax Patrla, Provoost; ZUID BETERLAND: mberg; BALGOOY, Tri OOSTERBEEK: Tanja, Ver- Meersman; ZWOLLE; Suzan- UTRECHT: Adelina, Vispoel; DUITSCHLANDStad Dendermonde, Ney; Alice, van Gennep; Industrie 75. Blum; Flora 2, van Dijk; Julia 8, Janssens; Constant, Stoop; Orca, Verbeeck; Porthos, de Koninck; Martha, SoeteweU; August Therese, Reyniers; Amandine, Marquenle; Marguerithe, v. d. Meersche; Elvirs, van Ruysseveldt BELGIë: Florentinus, Segers; Dranaco 1, Lam- merts; Corry 6, Verburg; Germaine, de Ridder; Jean Baptiste, Haems; Eli3e, Dooms; Justine, van Hecke; Prinses Juliana, Timmermans; Mar tha Johanna 3. Reyniers; Ansa, de Graaf; Bal- Dongen; Machiensteen 21, Brand; Wil- Waal; _Aschaffenburg, pen, 453 varkens. handel ewderom le kwal. slachtvei redelijk goed 1 de stieren, tegen de prijzen verhandeld. Vette, goed te plaatsen m Prijzen nucht kal tot 7.50 gulden. Zw hooger. In wolvee had de handel ln kwaliteit vette schapen en dito lammt ilm prijshoudend verloop. Overigen: Op de i ly, Pet Gorter; Telegraaf 3, Heystek;' Gerard Kre Seeldraayers; 5 Gebroeders, Stadhouders; Chira), Pauwels; Scheldestad, Govaert; Guidltta. de Vos; Express 30. Lind; Express 40. Hammers- dorf; Herman Heinrich, van Koeveringe: Jor- daens, Macionzyck; Pharailda, Willaert; Donau, van Wlnsen; Martha, Griep; Thilla 3, v. d. Wfl- gerd; Hermina, Vendeville; Telegraaf 12. Hul- staert; Johanna, Kik; Ideaal, Marcus. HANSWEERT, 16 C .tober. Gepasseerd vóór 1 uur en bestemd voor: ROTTERDAM: 7 Gebroeders, de Graaf; Gerjo. van Meel; Nlebelungen, Spijkerman; René. Hame- llnek; BOXMEER: Rival, Janssens; ALMELO: Navexmotor 2, v. Damme; ALPHEN A/D. RIJN: Hendrika, v. d. Adel; RENKUMJoma. de Roo; ZUTFEN: Mathilde, Goedgezelschap; DONGEN: Maria, D Schepper; berght. DUITSCHLAND; Shamrock 3, Minnebo; Ju lienne, v. OurtieEdelweiss 22, Geers; Nautilus 10, Kahl; Matterhorn, Eich; Vima, v. d. Bossche; Jean, Bal; Virginie, Deckers; Justine, Wijck- mans; Repos AUleurs, de Badt3; Charitas, Bruys; I Karei Eugeen, Boodts. j BELGI Charles, de Roeck; Holland, van Elcken; Mathjo, van Groezen; St. A dorp; Jeanne, van Calster; Kr/.'ti HAZERS1VOIDE, 16 Oct. (Elei angevoerd 2057 eieren. Prijzen: Kip< -5.55, eendeleren 3.50, per 100 stuks LEIDEN, 17 Oct. (Vette Vark< angevoerd ln totaal 215 -stuks zwar ruzen per kg. levend gew. 6466 c. Handel raag, afloop minder PURMEREND, 17 Oct. Najaarsmarl p de gisteren te Purmerend gehouden voi ajaarsmarkt, waren aangevoerd 45U pinken raskalveren. De prijzen der pinken i 5160 en die der graskalvei handel was kalm. Het vorig invoer slechts 74 stuks, dit ln vei 3t toen heerschende mond- en klau PURMEREND, 17 Oct* 1695 kg. 1.40—1.46. per kg. 664 stuks runderen, t.w.: 430 vette 0.64—0.70 per kg., 160 geldekoelen 24 melkkoeien 180—260. per stuk. 0.440.58, per kg., matig: 5 paarden NANDOE. Maandag te Rangoon. AMFPTKAANSCHE MARKTEN NEW-TORK, 16 OCTOBER No. 2 Ruode Winti MAÏS No. 2 Mix West 64% ROGGE Am. 2 fob N.Y. 74— GERST Amer, 46 lbs 60% MEEL Springcleai 6.— CHICAGO. 16 OCTOBER Inder nde bi doch kalm ebeurtenissi ;orgdheld 1 band met het droge weer ln hel TARWE. De termlinmarkt opende v dekkingen door Oostelijke belangen ei koopen door loco- en elevatofbelangen. de locopositie krap was. De afneming zichtbare voorraden wordt geraamd op 150 inillioen bushels, Inclusief 130 rollltoen bushels beleende granen. Slot spekvarkens goed te plaa he Vette varkens werden v t 70 cent per kg Vleeschva: plaatsen. Voor zouters en erhandeld van 66 kens minder goed biggen Hepen de tal slachtkoeien ntoine, We: Gids; Chrlstlni Lichtstraal Drc Kets; Avlateur, Olieslagers; August, Coppens; Regularité 3, de Meester; Ajnstel 16. van Kessel; Navexmotor 6. Vërstraeten; Grasclol. v. d. Kaa; Ellse, de Blieck; Angelina, de Potter; -Amstel 9. Willemse; Rival, HollebrandseEnergie, Galen- EMMERIK, 15 Octbcr 1939. iskalvert icht. kalveren, vooi >r de fok 1317. arkens '■■tort per kg.. HHBHB ggen 15—23. 26005 schapen f 20—25, 95 bok- ïn 310. per stuk. matig. Pluimvee. 1400 piepkuikens 0.42%—0.50 9400 oude kippen en hanen 0.22%—0.35 per kg.; konijnen 0.30—1.70, 1600 eenden 0-100.70 per per paar, 387 ganzen 1.50 3.25 per stuk. Kipeleren 4.70—6.10, relling: 110.009 e.enden- t kleine 2.20—2.75, per ren 70/80 kg. 3.405.10, er 100 stuks. ROTTERDAM, 17 Oct. Vee. Aangevoerd ln otaal 5505 dieren, t.w.: 143 paarden, 20 veu- 3ns. 1740 mag. runder, 1020 vette runderen. 48 ette kalveren, 1168 nucht. kalveren, 560 gras- :alveron, 692 schapen of lammeren, 2 varkens, big. 111 bokken of geiten. Prijzen per kilo: Vette koeien tot 74 c.. 2e :w tot 60, 3e kw 38—48 c.. vette ossen tot 68. e kw tot 62. 3e kw 4050 c., stieren 6555 8 c„ vette kalveren 95—78—50-65 c.. gras- :alveren 4838 c.. schapen 454035 c-, lam- neren 504510 c.. nucht. placl tkalveren 41 3631 c.. slachtpaarden 595-040 c. DUITSCHLAND: st. Ideaal; Vlos, Huibers; Gretha, Huibers; Ancor, Oosterwaal; Maria, v. Mekeren; Martin, Morter; Pala, Huggen. st. Moana; Risico, v. Holt; Marcel, v, d. Wêijer; Chllosa, Heibars. Rosalia, v. Dessel; Leontlne, v. Desselst. Ge '7; Viator, Hirschman; Cosmos, Elbert; Rhenus 29, Schutz- st. Else. Graf Zeppe lin, Kuhnle Jossel, Emmerloot; Deux Soers, v. d. Velde;'st. Johannes 1; st. K Vaart 10. Phian, Stoutjesdtfk; Terneuzen 6. v. d. Brink; Pctronella Maria, v. d. Sluy's; Dirkje Gerdina, Verwoert. Ca- "lauwens; John Jose, vaert; Antonie, v d. Cantabrla, Wegh; st. Charles; Emanuel, de Becker; Henny, Kerckhof; st. Paula; Henca, Koopman; Crescendo, Ver- megen. Katharina, Kaam; st. Arthur; St. Antonie Verbeek; Janine, Deuslager; Kussnacht, Soetens; 4 Gebroeders, v. Rosbergen; Tertla, BoRhuls; Cor nelia, Wigman. Hencor, Wlgman; 2 Gebroeders, Romert; st. Midgard; Daublgny, Dolk; Ruysdael, Meertens; S. H. V. 77. Smaal; Truro, Geurtjes; Brahms, PlatteschoreOrtlieb, Hooymayors; Sing Souer, Abbtng; st. ELsa. St. Maria, v. Deelen; Progressus, v. d. Bosch;' Mariaburg, Claess; In dustrie, v. Herk; st. Magni; Eckewart, v. Eim- merloot. 2 Gebroeders, Jansen; Shakespeare, v. Scholl; at Kathe; Sorteerbagger 3, Thomassen; Hattum 20, v. AstenTrans Anton, Thomassen Mosel, Schnorr. Ruhrland, Weis; Argus, de Snoo; Llane, Helderlch; st. Sormvoge!Marinus, Ver- berght: Philomena, aucompret; Boliva, GiJse; Pa rana, Rotty. Yapa, de Helt; Leny, de Vliegher; st. Beta; Pslx, Tillema; Lucia. Hooglander; Hen- sia, Brams; St, Antonius, Janke; st. Durer. Mat terhorn 2, MaxelmerCredo, Musslg; st: Nowi; Bogaerts 2, NjjenhuizenMar kwart, Udes; Corn a. Hillegoda, v ,d. Wlel; Grlppa, v. d. Berg; Gerrf. v. Wijnen; Slegrune, Stolk; st. Maja; Schwein- furt, Oversteeg, aria. RademakerWal sum 24, H&goort; st. Dwina; Rijnstroom 1, Cloos; Dleze, Karbach; st. Vitesse; Emma, Brands Maria, Ver woert Vesalia, Hock; Express 31, Zimmerman. EMMERIK, 16 Ootober 1939. DUITSCHLANDst. Eendracht; Deus Tullemans; id. 1, Tullemans. RJienanla man; Hillegonda, Hofatra; Hoop op Verkalk; Jung frau, Zimmerman; st. T Fluvlole 28. Bedet; st. Lydia; Rijn Zee Kohier; Frits, Heckhof. st. Lambert; Ducean, SlmmermonJelo, Willems; Ant ia, Faase; Floi ilag; Moi trden 260—2( -140, lelltkoelen f 235—175—130. vare- koeien 195—1 45—1235. vaarzen 140-12-9—90 pinken 1008060. grnskalveren 603020 bokken en geiten 11—7—4. Vette koelen en ossen: aanvoer korter met fl au wen Handel; prijzen 2e en 3. fcw_ Iets lager, verder als gister. Prima koe ging nog to 89. os tot 80 ct. Stieren: iets kleiner aangevoerd, tamellJken handel, en prijshoudend. kolet tra gen handel kalf ging nog. t i handel, lagei Prim lulden han- sn melkkoeien: grooten aanv vooral niet hooger lnprlls. rigevoerd. jrüz. i lo kw. slechten Vaarzen en pinken handel en dalende pruzen. Graskalveren iets korter ter markt, matigen handel en de prijzen als vorige week. Bokken en geiten: Iets kleiner aangevoerd, vlotten handel en onveranderde prijzen. ZOETF.RWOUDE. 16 Oct. (Elerenvelling) De aanvoer bedroeg 1700 eieren. De pyijzen waren Klpeierr eendeni de GraafCelria, Neokar, HegemansSpi Helena. 8, Constabcl- t. Groen; i, de Beljer; Rival, v. Kaam; Kievit, st. Hekla; Bakal, Hanun; Silaboe, Joras; Energie 5, v. Bon; st. Alice; Marguerite, v. d. *- - David; Llguria, Sebastlaan, Mlemken; Maria Judith 2. Jansen: ld. 3, Jansen; Elisabeth. Dijkstra. 3 Gebroeders, Bult; Johanna, Sanders; Primula, v. Zeuthem; st. K. Vaart 1; Modesta, v. Loon. Laura, Hens Hu- bertus, de Ruyter; Lena. HüijsenSt. Peters burg, v. Haaren; Repo, Rensen; Anna, Clovin; Marcel, de Raljer; Catharina, Wiegers; Ysel, Cunel; Samore, Troost, de Rijn, v. Roekei; st. Lily; Con3ther 1, Kardas; Celina. Keersmuker; Noordster, Magnus; st.Herdi 2. Rneinfahrt 84. Sohuppert; st. Paula 2; Ampilo, v. d. Vyvere; Sovilo, v. d. Vijvere; Frederic, WlUeme. st. Kro- nos 2 en 5; Mannheim 205, Scibert; Brelthorn, Zlmmorman; st. Bragl; Gotho, Verlinden. Hilde- grim, Melder; Anjo, Wijngaarden; Hlld'ebrand, Vorduijn; st Maria Cornelia. Alfons, Lesage; Mijn verlangen, Wegh; Anna, v. d. Tal:; Adrianus, Suykerbuijk; Nebo, Quiryns; Maria Henriette, v„ OoijenNautilus9, Kontan je; st. VUi; Anna, Moh- lig; Eenige Zoon, de Groot; Loge, Duscn; Schü- man, Koolman; st. Sipeculant; Alhesna, Slbrijns; Bleu sans Dieu, Oosterwaal; Macle Animo, Prins Wodan, v. d. Broek; Maria, Arends. Rien sans Dieu 3, Oosterwaal; Nijm. Koophandel; v. Bon; st. Bdanund; M. Stinneg 36, Koek; Lima, Aart sen; Clemence, Augustine; Carnegie, Ver berght; Beta, Moo IJ; H. S tinnes 28, Becker. Jolea, Witjes; Maas 1, Brugts; Petrus, v. Loon'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 7