STADSNIEUWS TUidi "tM*1 midi midt **2211 DINSDAG 17 OCTOBER 1939 TWEEDE BI.AD PAG. Van het Stadhuis De uitreiking van Petroleumbons De Directeur van het Distributiekantoor, .Oudo Rijn 132, deelt mede: Woensdag IS October a.s. zullen bonkaar ten voor de toekomstige Petroleumdistribu- tie worden uitgereikt, in de nader te noe men. over de geheele stad verspreide pos ten. De burgerij wordt dringend verzocht in die posten niet om inlichtingen te vragen, maar zich daarvoor te wenden tot het Dis tributiekantoor, Oude Rijn 132. Zij, die on verhoopt geen enquête-tormulieren hebben ontvangen, worden verzocht niet naar een post te gaan, maar met medebrenging van de groene distributiekaart, waarop het woord „hoofd"' is afgestempeld, zich Don derdag 19, Vrijdag 20 of Zaterdag 21 Octo ber (tot half een) to vervoegen aan het Distributiekantoor, Oude Rijn 132. De uit te reiken bonnen zullen eerst dan voor het koopen van petroleum kunnen dienen, wanneer dc Regeering den datum heeft bekend gemaakt, waarop de Petro- leumdistributio begint. Men beware de bon bladen dus zorgvuldig en valle er winke liers en venters niet onnoodig mede lastig. Men wordt nog eens dringend verzocht geen ingevulde enquête-formulieren naar de Secretaris of het Distributiekantoor te zen den. Wie Woensdag a.s. geen ingevuld en quête-formulier aan de posten kan too- nen, ontvangt geen petroleumbons. De uitreiking der bonbladen zal van des morgens half negen tot des namiddags half vijf en niet later, plaats vinden aan de vol gende adressen: 1. Lagerstraat 1. Chr. H.B.S. 2. Stationsweg 12, Leidsche Duinwater Mij. 3. Steenstraat. Politiepost. 4. Mare 13a, Gebouw Geneesk. Dienst n. Maresingel 19, Openbaar Slachthuis. 6. Leeowenhoekstraat 1, Ver. Gebouw „Groenoord". 7. Gasstraat 36, Gemeentelijk Waschbureau 5. Oude Singel 236, Geb. Chr. Soc. Belangen 10. Prinsenstraat 5, Wijkgebouw. 11. Kooihof 1. Kantoor Ver. Werkmans woningen. 12. Lombokstraat 49. Best huis Woningb. ver. „De Eendracht". 13. Atjehstraat 32, Fröbelschool. li, Morschweg 59, Evang. Geb. Geref. Kerk. 15. l age Morschweg, Gebouwtje naast Kruithuis. 16. Potgieterslaan 7, Gymnastieklokaal R.K. school. 17. Oude Vest 35, School linkerzijde oude Gebouw. IS. Janvossensteeg 17, Geb. Chr. Jong.ver. „Prediker". 19. Aalmarkt Waaggebouw. 20. Langebrug, Gemeentehuis. 21. Langebrug 103, Garage Politiebureau. 22. Hoogl. Kcrkgracht 44, Geb. Nathanaël. 23. Middelstegracht 60, Gebouw Pniël. 24. Oosterstraat 5a. Best Huis Won.bouw- ver. Eensgezindheid. 25. Hugo de Grootstraat 32. Pharmaceutisch laboratorium, ingang naast no. 30. 26. Heerenstraat. 45. Wijkgebouw „Staal- wijk". 27. Pioenstraat 39, Best. huis Woningb.ver. „Ons Doel". 2S. Hyacinthenstraat 18, Best huis Woning- louwver. „Tuinstadwijk". 29. Roodenburgerstraat la, Isr. Weeshuis. 30. Levendaal 103, Wijkgebouw. 31. Utrechtsche Veer 3, Leidsche Burger wacht 32. Hooge Rijndijk 25. N.V. Imenexco. -33. Hooge Rijndijk 73, Voormalig Politie- posthuis. 84. .St. Jacobsgracht 4, Posthuis Gemeente- reiniging. 35. fie Groenesteeg 97, Blindenwerkinnch- 36. Adriaan Pauwstraat 1, Leidsche Hout- school. 37. Oude Rijn 132, Distributiebureau. RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN Het programma der Archaeologischc le zingen en cursussen in het Rijksmuseum van Oudheden, welke dit najaar zullen worden gehouden, vermeldt de volgende avondlezingen: 31 Oct Dr. W. D. van Wijngaarden, de jongste opgravingen te Sakkara. 14 Nov. Prof. dr. G. A. S. Snijder, Amster dam, Antieke gommen en hun geschiede nis. November: B. van de Walle, Brussel, Les scribes dan6 l'art et la littérature égyp- tienne. 12 Dec. Dr. F. C. Bursch, Keltische kunst. Alle lezingen vangen des avonds te 8 uur aan. BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD: P H Valentgoed 36 J en H J les 29 j. GEHUWD: B v Bentel en H P v Rosse R tl Bos en A M Puntigam H H Jetten en C H D den Brinker J J A v Schle en H B Jan- j Uphoff en K v Klarenbosch M C W Blom W Schrama wedn en G M C Eohrt BEVALLEN: G Nauta—Ouwerkerk d A v 't Zelfde—Molenaar d W M Hoosreveen—Bergers a G M JongmaneWeenlnk s MS El- derhorstZitman d a RodenburgMleremet G G VerhoogHoogteüling: z J C Kreke- M Rans^laarv d Laait en - Heusdenv d Ster i OVERLEDEN: A v Dulin Jd 2 mnd j P M erberne. vr. 56 J J v Wens. wed van L T d Laken 94 3 G j Cornellsse, vrouw v G Hoore 49 j V F Leth. wed v j F Wolter- eek 82 j P J v ZUp. wedn 79 j. ALLE ASSURANTIËN O a- Leven. Lijfrente. Spaar- en Belegging Collectieve Pensioenregelingen, alle schaden als brand en varia HYPOTHEKEN Zoowel van particulieren als van In stellingen vanaf 3% en BOUWCREDIETEN Bezorgt: TH. C. VEIESENDOEP Middelweg 8 Wassenaar Tet 710353 Postgiro 62407 Vertegenwoordigt prima maatschappijen Kamer van Koophandel voor Rijnland Handelsregister Nieuwe inschrijving. M. Parlevliet, Katwijk aan Zee, Rurgersdijkstraat la, ha- ringbandel en -export. Eig.: M. Parlevliet, Katwijk aan Zee. N. Parlevliet Jr., Katwijk aan Zee, Duin oord 35. haringhandel en -export Eig.: N. Parlevliet Jr., Katwijk aan Zee. W ij z i g i n g. Naamlooze Vennootschap Internationale Handel Maatschappij „Ime- nexco" loeiden. Hooge Rijndijk 25. P. J. van Helden, (procuratie gewijzigd). Proc. verleend aan: J. W. Stoffers Jr., Lei den. (adj.-dir.). Fa. van Nood en Donker, Alphen aan den Rijn, Jongkindt Coninckstraat 20. Expe ditie-onderneming en meubeltransportbe drijf. De vennoot C Donker is uitgetreden, waardoor de vennootschap onder firma is ontbondien. Het bedrijf wordt voortgezet door den vennoot Barend Donker, als eenig eigenaar, die de zaak zal drijven onder den ouden naam. De Goedkoopc SchoenwinkelAlpben aan den Rijn, Van Mandersloostraat 27. Oph. fil. Bodegraven, van Tolstraat 19. Do filiaal-beh A. Ph. die Vries, is uitgetreden, Vereenigd Alphcnsch Assurantiekan toor D. van Dien N.V., Alp-hen aan den Rijn, Hooflstraat 73. De heer D. van Dien is afgetreden als directeur en benoemd tot gedelegeerd com missaris. De heeren Ph. van Dien en N. van Dien Dzn. zijn afgetreden als commissaris en benoemd tot directeur. N.V. de Leidsche Courant, Dagblad voor Leiden en Omstreken, Leiden, Papengracht 32—34. Overl. Prcs.-comm.: H. J. A. Walen kamp. Warmond. De ged. commissaris M. Heijker, is thans benoemd tot pres.-commis- saris De commissaris M. P. van der Weijden is benoemd tot gedel. commissaris. Fa. Wed. H. do Keijzer, Leiden. Sta tionsweg 35, stoom-wasch- en strijkinrich- iirvr Volmacht verleend aan: Chr. W. de Keijzer, Leiden. „In den Bicrbengel", Leiden, Langebrug 71. koffiehuis met vergunning. Volmacht verleend aan W, C. van I-Ieyningen, Leiden (B. P.). „Rocmaih", Leiden. Verl. Bloemistcnlaan 41, woning-, assurantie- on pensionburcau. De procuratie van B. Ri-efl is ingetrokken. Opheffing. J. Koormena, Leiden, Nieu we Rijn 107, lompenbedrijf. bleek dat de ontvangsten f 139.66 en de ui t NOORDWIJK AAN ZEE gaven f 123.50 hadden bedragen, zoodat de kas sloot met een batig saldo van f 16.16. Bij de bestuursverkiezing werd de heer W. J. Dekker, die aan de beurt, van perio dieke aftreding was herkozen, terwijl in c'.o vacature ontslaan door bet bedanken van den heer A. Langhoux, gekozen werd de heer L. van Gorkum J.bzn. UIT DEN OMTREK ALKEN AAN DEN RIJN Ernstige val van motorrijder ALPHEN a. d. RIJN, 17 Oct Gistermor gen zagen, op het gedeelte van den Oud- hoornscheweg tussclien de Heulbrug en den Heerenweg, waar op het oogenblik bestra tingswerkzaamheden worden verricht, eeni- ge voorbijgangers een man op den weg lig gen naast een motorrijwiel. Het bleek te zijn de 25-jarige A. Boogaards, wonende in de Emmalaan alhier, doch werkzaam te Loosduinen. Het bleek dat de man, die bewusteloos was, hevig uit een wond boven den rechter- bloedde. Hij werd bij dj- v. W. die daar in de buurt woont? binnengedragen. Deze constateerde dat hij een schedelbasis- fractuur en een hersenschudding had op- geloopen. De man is later in zorgwekkende toestand naar het Acad. Ziekenhuis te Lei den vervoerd. Een door de politie ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat B. vermoedelijk met te groote snelheid op het, ter plaatse vrij slechte, weggedeelte heeft gereden, waar door hij de macht over het stuur heeft ver loren, in volle vaart tegen een daar ge plaatst waarschuwingsbord is gebotst en ervolgens mot hot hoofd tegen den trot toirband is geslagen. WEEKDIENSTEN Gebouw Jonathan Woensdag 7.30 uur Dr G. Ph. Scheers; Chr. Geref. Kerk Van Ree- destraat Woensdag 7.15 uur Ds van Min nen van Huizen. GEVONDEN VOORWERPEN Over de volgende voorwerpen zijn op het politiebureau inlichtingen te bekomen: een ijzerdraad, een kinderportemonnaie met inh., een gouden damesring met in scriptie, een roode vulpenhouder met gou den pen, belastingmerk, belastingplaatjes met en zonder etui, een portemonnaie met eenig geld. OVERTREDINGSWET Bij een door rijksambtenaren gehouden controle op de naleving van de ijkwet, is tegen een groot aantal winkeliers proces erbaai opgemaakt, daar hun maten en ge wichten" niet in orde waren. ALKEMADE RAADSAGENDA De Raad dezer gemeente zal morgenavond oen 7.30 uur vergaderen. Onderwerpen ter behandeling: 1. ingeko men stukken; 2. voorstel tot het aangaan een geldleening; 3. voorstel tot het aan gaan van een rekening-courant-overeen komst met de N.V. Bank voor Nederland- sche Gemeenten te 's-Gravenhage voor het jaar 1940; 4. vaststelling van een aantal pensioensgrondslagen; 5. wijziging verorde ning op de heffing van besmettelijke ziek- tengelden; 6. vaststelling wijzigingen be grooting 1939 i 7. reclame schoolgeld; 8. aan bieding gemeente-begrooting 1940 met be noeming van een commissie tot nazien dezer begrooting; 9. verhuring van een drietal woningen en een warenhuis; 10. bespreking financieele regeling inzake stichting een lagere tuinbouwschool in deze gemeen te met verkoop van een perceeltje grond; 11. vaststelling vergoeding artikel 101 der L.O.wet over 1937 en afrekening met de bij zondere schoolbesturen. HAZERSWOUDE BESTUURSVERKIEZING C J.V. De Chr. Jongelingsvereeniging „Eere zij God1" heeft haar wekelijksche vergaderingen die des Zondagsmiddags in de consistorie kamer van de Ned. Herv. Kerk worden ge houden, weer aangevangen. Het bestuur werd samengesteld nis volgt: Jac. Kroon, voorzitter, P. do Vogel, 2e voorz., J. P. van Klaveren, secretaris; J. D. Buitenhuis, pen ningmeester, A. van Pijlen, bibliothecaris, Alt. Rijkaart, algem. secundus. Als tijdelijk plaatsvervanger van den secretaris, die on der de wapenen is, werd aangewezen A. Verkerk. Op het programma voor den a.s. winter staan een tweetal lezingen, waarv de eerste zal plaats hebben op Woensdag 1 November a.s. door Ds. van Dijken van Gouda. VEREENIGING CHR. BIBLIOTHEEK De vereeniging Qhr. Bibliotheek hield haar jaarlijksche ledenvergadering in het lokaal „Salvatori". De voorzitter Ds. Kiehl sprak een kort woord', waarip hij memoreerde hoe, niette genstaande de vele financieele moeilijk heden, de vereeniging tot dusver aan dsn nood dor tijden het hoofd heeft kunnen bie den, en dat gedurende het afgoloopen jaar nog 37 nieuwe werken, waaronder zeer mooie en kostbare, konden worden aange schaft. De bibliotheek telt thans 1176 num mers. De secretaris, dc heer J, B1 ij 1 e las daarop de notulen en bracht het jaar verslag uit, waarna de penningmeester, de heer Jac. van Pijlen een oyerzioht gaf be treffende den stand der financiën, waaruit DE WERKLOOSHEID Bij het corespondentschap voor Arbeids bemiddeling staan alhier a)6 werkloos inge schreven 53 personen, waarvan 27 steun- trekkenden, terwijl een tweetal personen bij de werkverschaffing zijn te werk gesteld. In vergelijking met de laatste opgave is liet aantal werkloozen gelijk gebleven, terwijl dat der steuntrekkenden met 2 is ver meerderd. HILLEGOM NOG GOED AFGELOOPEN Gisteravond omstreeks 9 uur reed een militaire vrachtauto, komende uit de rich ting Haarlem, tegen het hek van de firma R„ bij de Pastoorslaan aan. De oorzaak hiervan was, dat de militaire auto plotseling uit moest wijken voor een uit de richting Leiden komende luxe-wogen. De portierdeuren werden er afgerukt, ter wijl de rechterzijde zwaar beschadigd werd. Do twee inzittende militairen kwamon met den schrik vrij. De auto werd later wegge sleept. DE WERKLOOSHEID Uit het overzicht der Gem. Arbeidsbeurs blijkt, dat over het tijdvak van 8 tot 16 Oct. het aantal werkloozen is gestegen met 19 personen. Het bedraagt nu 337 personen. Op 15 Oct. 1938 bedroeg het werkloozcncijfcr 112, thans dus ruim driemaal zooveeL KATWIJK AAN ZEE VERNIELING E. d. J.. uit de Waal Malefijtstraat, deed aangifte dat vernieling heeft plaats gevon den in de in aanbouw zijnde huizen in de W. Malefijtstraat. In verband hiermede zijn aangehouden L. S. en A. v. D., beide uit genoemde straat. COLLECTE De extra-collecte voor de Prinses Juliana- bewaarschool in de Ned. Herv. Kerk gehou den, heeft opgebracht f 113. VAN WIE? Op het politiebureau zijn inlichtingen te 'erkrijgen omtrent een heerenrijwiel dat on beheerd in de Badstraat is aangetroffen. GEREF. BOND Morgenavond te half acht treedt in de zaal Julianaweg 27 voor den Geref. Bond op Ds. Fokkema van Delft. RASSENHEIM MOTORONGEVAL Zaterdag 3.30 heeft er op den Nieuwen Rijksweg, nabij de grens Oegstgeest een mo torongeval plaats gehad, doordat de voor band van het motorrijwiel sprong. De be stuurder, genaamd F. H., milicien artillerist, kwam daarbij te vallen cn werd zoo ernstig aan het gelaat gewond, dat hij in het Acad. Ziekenhuis te Leiden moest worden opge nomen. De duo-rijder bekwam geen letsel. LEIMUIDEN GRIET- EN VRIESEKOOPSCHEPOLDER Zaterdagmorgen kwamen ingelanden van den Griet- en VriesekoopschenpoLcer in spoedei6chende vergadering bijeen onder voorzitterschap van den heer J. J. van Leeuwen. De voorzitter deelde mede dat deze vergadering was belegd in verband' met een schrijven van Dijkgraaf en Hoog heemraden van Rijnland. Dit college deelt mede ,dat bij mogelijke inundatie van pol dergebieden in Rijnland het boezemwater van Rijnland belangrijk zal worden opge voerd. In verband daarmede raden Dijk graaf en Hoogheemraden van Rijnland de polderbesturen aan er voor te zorgen dat de dijken op de vereischte hoogte zijn. Het polderbestuur heeft de dijken van den pol der doen opmeten en bevonden dat deze op tal van plaatsen niet aan de te stellen eischen voldoen. Wil men geen gevaar loo- pen dan zal men moeten opihoogen. Na mededeeling door den voorzitter en den secretaris hoe het bestuur zich voorstelt deze ophooging uit te voeren, werd het pol derbestuur door de ingelanden gemachtigd de vereischte werkzaamheden te doen uit voeren. Het bestuur werd voorts gemachtigd tot het aangaan van een geldleening van te hoogste f 4000 voor het uitvoeren der werkzaamheden. De geldleening zal moeten worden afge lost in tien jaren. AUTOBANDEN IN BESLAG GENOMEN Door óie politie is in den nacht een vracht auto aangehouden, waarmede een hoeveel heid autobanden werd verroerd, zonder dat deze gedekt waren door een vervoer- bewijs. De autobanden zijn in beslag geno men en tegen den bestuurder is proces verbaal opgemaakt. WEGVERBETERING De Vriezen weg en de Heilige Geestlaan zijn thans van een gesloten wegdek voor zien. In de vorige winters waren doze wegen bijna niet te begaan, thans zijn zij geschikt voor het moderne verkeer. Het -.9 gelukkig cat reeds, vroeg in het voorjaar met de verbetering dezer wegen een aan vang werd gemaakt,, want ondanks den moeilijken aanvoer van teerslakken is men er in geslaagd het werk tot een goed einde te brengen. Aanneemster der werken was dc N.V. Brusse, Teeuw en Co. wegenbouw te 's-Gravenhage. NOORDWIJK HET RAADHUIS HEEFT EEN TWEEDE TELEFOONLIJN Reeds lang deed zich ten raadhuize behoefte gevoelen aan een tweede telefoon lijn. Vooral in de morgenuren kon het pu bliek dikwijls geruimen tijd wachten en te vergeefs bellen, alvorens het begeerde con tact te verkrijgen. Niet minder deed zich dit euvel gevoelen voor het personeel ten raadhuize zelf. Aan de wederzij dsche bezwa ren is nu grootendeels tegemoet gekomen, doordat vanaf heden een tweede lijn in werking is eesteld. De nieuwe lijn is echter alleen disponibel voor alle zaken betreffen de steuntvrleening, werkverschaffing, ar beidsbemiddeling en distributie-aangelegen heden. Men vrage dan naar het nieuwe nummer 81. Voor alle andere zaken blijft het nummer 39. NOORDWIJKERHOUT ZILVEREN JUBILEUM G. C. WESSELING Heden herdacht de heer G. C Wesseling, den dag waarop hij voor 25 jaar in vasten VOORSCHOTEN INSTELLING COMMISSIE GEORGANISEERD OVERLEG B. en W. stellen den raad voor, teneinde een geregeld ovcileg te doen plaats hebben, tusschen het gemeentebestuur en de organi saties van ambtenaren, werklieden en poli- tie-personecl, omtrent arbeids- en dienst- oorwaarden van personeel in dienst der gemeente een commissie van overleg in te stellen. AANRIJDING Gisteravond omstreeks 6.45 uur, is op don Veurscheweg, ter hoogte van de Papclann, andelaar N. G. v. d. K., wonende te Voorburg, terwijl deze aan den rechterkant ien weg liep, door een van achter hem aankomende auto, bestuurd door dr. G. B., •onende te Voorhout, aangereden. De heer v. d. K. bekwam verwondingen in het gelaat en een hersenschudding. Dr. erleende de eerste hulp, waarna de aan- geredene ter verdere behandeling naar de zoning van dr. _v. d. Stoel is vervoerd. De politie heeft proces-verhaal opge maakt. Vermoedelijk hebben de v standigheden aan dit ongeval wel de groot ste schuld. DAMMEN De Voorschotensche Damvereeniging heeft het winterseizoen ingezet met een onder linge bordenwedstrijd, welke als uitslag had: lste klasse: P. Hakker—W. H. J. Ju uitgest. B. Bedeker—J. Zuyderduijn 0—2 J. C. de Graaf--J. Nederhof 11 C. KennesK Ju 2—0 2de klasse: H. van Egmond—I. Romein 2—0 M. de Broeder—S. H. Zitman 1—1 J. van Bgmond—D. Oostergoo 0—2 W. van Egmond—G. v. d. Lee 2—0 WOUBRUGGB LUCHTBESCHERMINGSAVOND De vereeniging voor luchtbescherming is voorneoiejis op Dinsdag a.s. een propagan- da-avond te houden in de zaal van hotel Swama, waar als spreker zal optreden de heer Wijma van de Hoofdvereeniging, Burgemeester heeft alle leden van den luchtbeschermingsdienst uitgenoodigd aan wezig te zijn. Verwacht wordt dat vele in gezetenen tegenwoordig zullen zijn. TIJDELIJK KEURINGSVEEARTS Wegens dienstplicht van de>n keurings veearts hebben B. en W. tot tijdelijk plaats vervanger benoemd den heer B. van 'Wijk. dierenarts te Alphen aan den Rijn. Kantongerecht te Leiden De weg wordt geteerd To Noordwijkcrhout werd een weg ge teerd en daarbij had een opzichter verzuimd om waarschuwingsborden te plaatsen. Het gevolg was geweest dat verschillende men- schen onder de teer kwamen te zitten en daarmee hun kleeren bediervon. Do ambtenaar vond hot foit ernstig en eischte f25 subs. 14 dagen. Ook de kantonrechter vond het gedrag van verdachte onbegrijpelijk en veroordeelde hem tot een geldboote van f20 subs. 10 dagen. Overtreding vestigingswet P. J. G., bloemcnkoopman te Leiden, had te Leiden, waarmede hij de vestigingswet had opend zonder toesteijiming van den minister en zonder toestemming van de K. van K. te Leiden, waarmede hij de vestigingswet ha^ overtreden. Verdachte erkende het feit, maar zeide dat hij toch eten moest en riep de uiterste cle mentie in. Voor ditmaal wilde de ambtenaar aan dit verzoek wel gevolg geven, maar dan moet verdachte dadelijk als hij thuis komt zijn winkel sluiten en een cursus gaan volgen. De eisch werd toen een geldboete van f2 subs. 2 dagen. Uitspraak conform. Diefstal van kool De arbeider C. G. uit Sasscnheim was vol gens zijn zeggen op een avond te laat thuis gekomen om nog naar een groentenboer.te gaan. Daarom was hij er op uit getrokken om te zien of er niet ergens nog wat mooie kool op het land stond. Hij had de kool van Witteman uitverkoren cn er voor een kwartje kool gesneden natuurlijk zonder toe stemming van den eigenaar. Hij vroeg een voorwaardelijke straf voor dit feit en hij kreeg haar ook. Eisch en uitspraak werden een voorwaardelijke geldboete van f25 subs. 10 dagen met een proeftijd van een jaar. Weg ridders L. J. B. te Leiden had nabij de Suma- trastraat te Leiden dusdanig woest gereden met zijn auto dat hij een wielrijdster omver had gereden en ernstig gewond. Verdachte was doorgereden en had zich nadien ook in het gebeef niet om zijn slachtoffer bekom merd. Eisch en uitspraak worden een geldboete van plm. f 25,subs. 25 dagen, H. P. R. uit Den Haag had op den Leid- schenstraatweg te Voorschoten het Evange lisatieorgel aangereden met als resultaat dat het voor dit orgel gespannen paard aan de borst werd gewond. De schade bedraagt f 15,—. Eisch en uitspraak f 15, subs. 10 dagen met toewijzing der C. V. ad f 15. Mej. A. uit Voorschoten reed daar ter plaatse onder toezicht van haar leermees ter toen zij op zeker moment het stuui niet meer meester was en de auto het trottoir opreed na eerst nog een ravage aangericht te hebben. Voor deze manier van rijden werd de eisch tegen den toezichthouder een geldboete van f10 subs. 5 dagen. Uitspraak f 15 subs. 5 dagen. Gemeentelijk Radiodistributiebedryf Progrr DINSDAG 17 OCTOBER 3: 8.03 Keulen (9.20 Ber.), 11.20 Brussol 10.20 di- (12.20 Bor.), 1.20 Keulen (1 roark of cllv., 3.50 diversen, 1.20 Brussel VI Boedapest of dlv., 6.20 Brussel VI. (6.60 B 7.30 Beromünster. 9.20 Brussel VI. (Ber,). >8 Deutschl.sender (Ber.). Procrnmina 4: S 00 Brussel VI.. 8.20 Engi 1 Fr., 12.20 Engeland (lip. 2.50 Parüs Radio (Eer., 2.20* Engeland, 2.50|c, of dlv.. 3.20 Engeland (Ber.). 4.20 Brt. 4.50 Motala of dlv., 6.00—5.09 SchevenlP1 n (Ber.). r-,20 Engeland. 6.35 BrussolFr.lt Engeland, 6.50 Parüs Radio (Berichten). |0 Keulen (Ber.). 7.40 Deutschl.s., 8.23 Engi, (Ber. :ramma 3: 8.00 Keulen (ber.); 9.50 Deti 10.20 diversen; 11.20 Brussel VI. 1.50 It Danmark; 3 50 Deutschlands.-Jl 6.35 Brusaoli (6.50—9 20 h, 930 Beromünstor; 9.50 Boedapest of dlv.; f, "Sreslau (11.20 ber.). Programma 4: 8.00 Brussel VI.; 8.20 Engi< ber.); 9.20 Gram.muziek GRD of dlv.; IO.35D ;eland; 1.20 Brussel Fr.; 12.20 Engeland (br, 2.50 Parüs R. (ber.); 2.20 Engeland (3 20 .20 Brussel Fr.; 5.00—5.09 Schuv Haven (Bi 5.23 Engeland (ber); 5.35 Brussel Fr.; 6.60 BC ".20 Keulen (ber.); 7.35 Brussels (ber); 8.35 Brussel Fr.; 9.20 jj WOESTE MOTORRIJDERS Op 22 Juni d< varen op den G rrüders snelle kwam 't Beek of belden Rotte die met een see uit de richting van het Hofplein motorrüder botste wedstrüd hielden. Ter leren, maar de tweede :egen hem op. Het gevolg eind werd weggeslingerd. >rder gereden, 2/)ETERWOUDE LUCHTBESCHERMING Alhier is een comité gevormd ten einde te komen tot oprichting van een onderaf- deeling der Ned. Ver. voor Luchtbescher ming. Het Comité bestaat uit de heeren C. H. de Boer, I. J. Ruizeveld, P. J. v. Rijn, N. van Diemen, J. Schouten, P. Meijdam en J. r. d. Ruit. Als adviseerend lid zal optreden le heer H. J. v. Mil, gemeente-opzichter al hier. DE BRANDWEER Bij de brandspuit no. 1 op het Dorp al hier is tot brandmeester benoemd de hqjy; E. Hulsbos en tot adjunct-brandmeester de heer H. van Wilsum. VAN WIE? Bij de politie is te bevragen een reserve auto-wiel met band. ZWERVERSGEZANG Twee heeren van het zwerversgilde, die te veel alcohol hadden genuttigd, zouden in de omgeving van den Hooge Rijndijk een liedje zingen, om daarna bij de bewoners een offer te vragen. Doch een der omwonenden, wiens hond op het kweelen der zwervelingen niet bijs ter was gesteld, begon door hevig te blaffen daartegen te protesteeren. Deze hondensolo prikkelde de heeren zwervers zoodanig, dat ze met steenen begonnen te gooien, hetgeen de burgerij ter plaatse in 't geweer riep. Bij het gevecht werd een ruit van een der woningen vernield. Nadat de politie als scheidsrechter was opgetreden werden de zangers weggeleid en proces-verbaal tegen hen opgemaakt Verspilling van benzine, banden, olie, enz. is in dézes tijd in strijd met het lands belang I Wij rekenen op uvi medewerkinggéén plezier tochtjes per auto of motor, geen haastbestellingen aai uw winkelier, kortom: dienst trad bij dc p.T.T. Geen ongemotiveerde autoritten I Met groote liefde voor zijn werk, heeft hij j deze jaren gearbeid. Nooit was Ijem iets te vee'. De waardepring daarvoor is hem i dezen dag wel bewezen, uit de vele schrif telijke en mondelinge felicitaties, die hem toekwamen. Een enveloppe met inhoud van de burgo- hazerswOUDE._ r rij van NoorcJwijkerhout en een rookstoolj j0n d van het personeel der p.t.T. werden hem voorschoten. Ondertrouwd: g Nicvaart 27 aangeboden, benevens verschillende bloem- j en j w l Preut 28 j. stukken. Het is een onvergetelijke dag voor Gehuwd: en e j v wia- heon geweest. De Noordwijkerhouters hopen «"j- vi ZatakoyYa j en xiimenko 30Vj. dat Wesseling nog vele jaren zijn functie Bevallen: j c v Beek—v a Meer z: j g Par- Burgerlijke Standen zal kunnen vervuilen, levlletTuossalnt d; E M Lourens—Gana d. lchtlge motorrüder. de 19-Jar!g;e n van llchamelük 1 betrof in de e schoenmaker C. de Ruyter, d irüwegr wai aangereden en d« schuld. Dit let knie had F. Gr&fe. die ding had opgelooper wasscher C. H. Mare de duo een gebroken i huddlng d De Rol psnt vai in het ongeluk was gewet iudd!ng had gekregen. t die verklaar- rdachte met een anelh -eeks 70 80 km had gereden I d, dat de aangereden schoenmaker had stil staan op den rijweg, toen verdachte aange- ?rklaarden, dat de bliiven stllstar Verdachte en Marckmann, die op de duo 1 ezeten. waren van meening, dat de scho: „aker bü het oversteken geweifeld had en dat hü ten slotte een stap achteruit had gemaakt, "ulst toen verdachte achter hem wilde voorbü- Udon. Het O.M., waargenomen door mr j. C. V Melschke, aohtte het ten laste gelegde be n. Verdachte ls al eens eerder wegens he >rzaken van llchamelük letsel veroordeeld de toen opgelegde straf heeft blükbaai weinig geholpen. Spr. beschouwde verdachte ali motorvlegel, die een behoorlüke straf ver t voor zün onbesuisd rüdcn en om hem a te leeren. dat de weg niet alleen voor hem ls elscht vier maanden gevangenisstraf me :egg!ng van de bevoegdheid om motorrütui. te besturen voor den tü'd van 1 Jaar ei verbeurdverklaring van de motorfiets, e verdedig» heeft In een u zwaren tegen u_ bracht, op grond waarvan de rechtbank t< llspraak zou moeten komen. Voorts heeft elter het bewüs van de grove sohuld, die yoor - _n veroordeeling noodig ls, niet geleverd ge acht, zoodat ook uit dien hoofde oest worden geconcludeerd. Uitspraak 26 October a.s. i Bri 9.20 1 iel Fr.. 9.50 Radio Dai irk of - (Ber. Ien .(ber.); 9.40 R Di Agenda 'n De avond-, nacht- en Zondagsdienst^ apotheken le Leiden wordt van Zateji. 14 t'm Vrijdag ?0 Oct, a.s. door de apotheken: Apoth. straat 74, tol. 20552 en Haven 18, telef. 20085. L a.s. waargonoL oth. Boekwijt, Ib J. G. M. ten oerlg pleidooi Juridische be- dagvaardlng t vrüspraak Mittenwald, de violenstadtl Herinnering aan een schoon verled£ Men weet, dat sedert lange jaren v en ook andere instrumenten te MittenL worden gemaakt. Nauwelijks is het e? bekend, hoe de kunst van het vioolbot zich hier in het dal der Alpen aan ouden heirwog naar Innsbruck heeft ggi tigd. Hierbij beeft, als zoo vaak, het tij] een groote rol gespeeld. t Eens, het was na afloop van den 30-jati oorlog, dwaalde een jonge man door hoe bergte. Thuis heeft hij niet veol te verb ten, want zijn vader heeft als klecnnr niet veel kunnen verdienen. Er zijn p vele kinderen en er is weinig brood. Tm nu do jongeling door het dennenbosch delt, ontmoet hij, in de buurt van Sic nitz, een zonderlingen man, die ondé kend de boomen bekijkt, het hoofd sje en verder loopt. De jongeling knoop(° gesprek met hem aan. De m_an stelt voor als Jakobus Steiner, afkomstig ir' buurt van Hall. Wat hij uitvoert? Wj zoekt hout voor zijn violen. WaarvooBl wel, voor violen. Zooiets heeft de jonirl uit Mittenwald nog nimmer gehoord. lie dorp wordt slechts op de trompet gen en de trommel geslagen. ai Deze houtzoeker in het gebergte vaiv tenwald is de viool-bouwer Steiner, di^< Keizer Lsopold V naar Innsbruck isP1 men. Hij neemt den jongen man mei vader heeft daar geen bezwaar tegen„y' het beteekent een mond minder te stc Zoo wordt de jonge Mathias Klotz P bouwer. Later reist hij naar Amati tr11 mona, om na vele jaren weer ia zijn met zijn instrumenten, niet wel bij jiet| is maar later leert menigeen jn hel het handwerk, hetwelk de zoon vat armen kleermaker uit het buitenlandN ingevoerd. Se In een oud, fraai geschilderd huis tenwald wordt dit alles verteld doo| man, die eiken dag de bezoekers do< klein Museum leidt. Het bevat een meling herinneringen aan het grooteM' leden van de vioolbouw-kunst. Aan d«° den hangen fiedels uit den tijd der IT zangers. Onder glas worden violen vaP' Mathias Klotz bewaard. In de hoekenPr oude draagkorven en oude kleederdr^. In deze korven droegen eens de vicfc wers van Mittenwald hun waren der land. In de lente verlieten zij hun hu' eerst op het einde van den herfst, wA de eerste sneeuw in het gebied van deP wendel straalde, terug te keeren. IntuP hadden zij te voet een langen weg afr^ Zij trokken naar Straatsburg, MaP Augsburg. Zij volgden de Donau tot F" en Weenen en er waren er zelfs, di' violen in het verre Rusland ginger: koopen. Een hunner vertelt in zijn d£^ dat de bisschop van Straatsburg hetn weken lang gastvrijheid heeft verleen! andere heeft op zijn reis in den Dot Mainz enkele altaar-beelden gerestat De Mittenwalders waren toen namelij houtsnijders. Toen een Keizerin vaigj land Duitsche boeren naar haar lan" bood, brak voor de Mittenwalders een Ni tijd aan. Gedurende bijna zestig jaar alle nieuwe violen naar deze Duitscli den vreemde. En in het verre Rusland!» den zij op deze instrumenten de liedetfj hun vaderland Op lange planken liggen honderd., nog eens honderden nieuwe violen, hebben vijf- tot zeshonderd mensch Mittenwald van den vioolbouw geleelLi den zijn het er nog slechts ruim twirini bloeitijd der vioolbouwers was toen <J>P re wagens uit Augsburg en uit Italic het dorp rolden en de postkoetsen ui^o bruck naar Mittenwald kwamen, v*?n groote markt werd gehouden. Herfst-inzameling 1939 NIEUWE LEIDSCHE COURAf Uw abonné geeft hierbij als nieuwe jcwartaaj abonné op. voor minstens één jaar» Naam: Straat Woonplaats Als premie wenscht hij (zij) te ontvangen Novan de premieï zijnde een

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6