VenhaSéi mm NIEUWE ALBUM Jaren plezier! ANT DINSDAG 17 OCTOBER Alle famllie-advertentle9 opgegeven aan do Nieuwe Leidsche Courant worden zonder "prljsverhooging opgenomen In De Rotterdammer, Dordtsch Dagblad, Nieuwe Haagscha Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Nieuwe Utrechtsche Courant. Op deze wijze bereikt men het grootste deel van het Christelijk publiek in Nederland. Ondertrouwd L. BOS R S BOS. Huwelijksvoltrekking D.V. op Donderdag 26 October a.s. Kerkelijke inzegening des na middags te 4 uur, in de Juliana- Kerk, Burgem. Knappertlaan, te Schiedam, door den WelEerw Heer Ds. W. de Graaf. 12 October 1939. Thuis: Schiedam. Kethelstraat 7, Dinsdag 17 Oct S9.30 n.m. 's-Gravenhaee, L. v. Meerder- voort 464, Donderdag 19 Oct, 8—9.30 n.m. Getrouwd JAAP VAN SCHIE en LENIE JANSEN, die, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Leiden, 17 October 1939. cev.m wij kennis van de geboorte van onze Dochter, MARGJE JANNA WILLEMINA. A. VISSER. D. C VISSER-Kwabeck. Utrecht, 14 October 1939. Merwedekade 104. Tijdelijk Diakonessenhuis. Eenigste Kennisgeving. Hiermede berichten wij U met dank aan God de voorspoedige geboorte van ons Dochtertje en Zusje ELIKA. J. C v. d. SPEK. N. v. d. SPEK—Linzel. WILLEKE. Voorburg, 15 October 1939. Westvlietweg 32. God verblijdde ons met de voorspoedige geboorte van een Dochter MAAIKE GRIETJE. H. J. HOPMA. M. M. D. HOPMA—de Bres. Dordrecht, 15 October 1939. Voorstraat 241. In volkomen overgave aan haar Borg en Heiland is heden vredig ontslapen onze zeer geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, NEELTJE VAN 'T RIET, Weduwe van Pieter Dee, eerder Weduwe van Cornelis Schenkevcld, in den ouderdom van 76 jaar. Johannes 14 2. Haar diepbedroefde Kinderen, Ambon, N.O.I. J. F. DEE. C. H. DEEde Sauvage. Alkmaar: M. M. VOS—Dee. G. VOS. Leiden: M. A. VAN WEEREN- P. VAN WEEREN Jr. L. P. DEE. A. M. OLDERT.Verloofde En Kleinkinderen. Leiden, 16 October 1939. Pieterskerkhof 18. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op Don derdag 19 October a.s. op de begraafplaats Rhijnhot te 12.30 uur. Heden overleed, in de hope des Eeuwigen levens, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, JANSJE SINGERLING, Weduwe van W. Boer, in den ouderdom van 86 jaar. Namens de familie, H. BOER. Leiden, 14 October 1939. Lage Rijndijk 30. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Woens dag IS October, op de be graafplaats te Leiderdorp te HEHIMDE OPROEPING LEERAAR Scheepswerktuigkunde Het Gemeentebestuur van DEN HELDER roept sollicitanten op voor de op 1 December 1939 te vervullen betrekking van LEERAAR IN DE SCHEEPS. WERKTUIGKUNDE. aan de Zeevaartschool te Den Helder, voor plm. 12 uur aan de dagschool en plm. 6 uur aan de avondschool. Salaris volgens de Rijksregeling. Stukken aan den Burgemeester 1 November 1939. Inlichtingen verstrekt de Direc teur. De Heere verblijdde ons zeer door de geboorte van een ZOON en een DOCHTER. N. ANES. M. ANESBatelaan. Voorburg, 17 October 1939. Laan v. Heldenburg 35. (Tijdelijk: St. Antoniushove)'. Heden is zacht en kalm ont slapen in zijn Heere en Heiland, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer W. MES, sedert 3 Febr. j.l. Wedn. van Engeltje van Arkel, gepens. Opzichter der Sui kerfabriek „Hollandia" al hier, Drager der zilveren eeremedaille in de Orde van Oranje-Nassan, in den ouderdom van 90 jaar. Kinderen, Behuwd-, Klein en Achterkleinkinderen. Gorinchem, 15 Oct 1939. Arkelschendijk 109. De teraardebestelling heeft plaats op de Algemeene Begraafplaats te Gorinchem op Donderdag 19 Oct a.s., des n.m. 2 uur. Heden bereikte mij het droevig bericht van het zeer plotseling overlijden mijner eenig overgebleven Zuster, HELENA VAN ZWIETEN, in den leeftijd van 71 jaar. Allen die ons kennen zullen verstaan wat dit verlies, inzonderheid voor mij, be- teekent. E. VAN ZWIETEN. Leiden, 17 October 1939. Juffrouw Maashofje 1. RIJSWIJK (Z.-H.) Aan de Chr. UX.O. School te Rijswijk (Z.-H.) wordt voor tijdelijk gevraagd: een Kweekeling-Vakonderwijzer met Mulo bevoegdheid. Adres: D. VERHOEF, H. d. S., Geest brugweg 73, Rijswijk (.Z-H.). HILLEGERSBERG Julianaschool Lo. Gevraagd, z. spoedig mogelijk: KWEKEUNG(E) met akte, Herv. of Ger. Vergoe ding 40.— p. m. Brieven aan het H. der School, A. M. HOOGENDOORN. UITVOERDER Voor uitvoering van een bouwe rij (hoek complex) voor directe indiensttreding gevraagd een bekwame Uitvoerder met ervaring, zonder prima ref. onnoodig te solliciteeren. Br. m. uitv. inl. onder No. 1681 VAN SETTEN's Boekh., Pompenburg- singel 19, Rotterdam. SGHR, MULO-CURSUS Bruïnelaan 120, Zwijndrecht. f 3.25 p. mnd. (inbegr, gebr. v. alle boeken). Gratis inl. (na opg. vooropl.). „DE PELIKAAN" - GOUDA WASSCHERIJ VAN 1Q25 m VOOR BETERE f 2 WASCHBEHANDELING X 9 TEGEN ZEER VOOR- 9 DEELIG TARIEF. Q 9 Vraagt Prijscour. No. 1 9 gevraagd, leeftijd IS20 jaar, intern. Firma N. BINS, VOOR SCHOTEN Telefoon 13. VERTELLENDE DE LOFFE LIJKHEDEN DES HEEREN. Dat is de titel van den bundel leidraden, die U hebben moet bij het voorbereiden tot de Bijbel- sche vertelling; het voorgaan op de Evangelisatie-samenkomst; het maken van een inleiding voor de M.V. of K.V. Vraagt eens Prospectus en proefvel bij Uw Boekhandelaar of bij: MAZIJK's Uitgeversbureau, Heerenstraat 17, ROTTERDAM. Aanbesteding Op 27 October 1939, te elf uur, zal in het Bestuurshuis, Ooster straat 5a, te Leiden, namens het Bestuur der wbv. „Eensgezind heid" worden aanbesteed: Het maken van een schoeiing van gewapend beton (plm. 10.50 M.); het dempen een sloot (plm. 113.50 MJ; het plaatsen van een afschei ding van gewapend beton (plm. 107.50); het metselen van een tuinmuur (plm. 4.20) met bijbehoorende Werken, respectievelijk achter en naast de woningen aan de Van Speyk- en Trompstraat te Leiden. Bestek en teekening k 4.— (fr. p. p. 4.25)restitutie 2.50. A. VAN DER HEYDEN, Architect N. I. V. A. Garenmarkt 9, Leiden. Kunnen ratten en mm- levensmiddelen besmetten en uw eigendommen vernielen. Zorg dus dat dit rleltte versprei- dende ongedierte onmiddellijk en krachtig bestrijdt met RODENT, het onfeilbare middel, waarvan bet eerste hapje reeds doodelijk Is. Ver krijgbaar ln doozen 60 en 90 cent. drogist verkoopt thans ook RODONT- doodelijk voor ratten en muizen, doch ongevaarlijk voor huisdieren en pluimvee, ln doozen Imp. fa. B. Melndersma. Den «ang. dc in Dcc. a.s. te openen CHRISTELIJKE AMBACHTS SCHOOL te AMSTERDAM worden gevraagd: 1 LEERAAR in Smeden'Bankwerken, 2038 uur; 1 LEERAAR in Voortgez. Lager Onderwijs, 59 u. Beiden van positief Chr. beginselen. Salaris en bevoegdheden volgens Rijksregeling. Sollicitaties bij den Secr. den Heer W. J. BOSSENBROEK, Vlietstraat 6, AMSTERDAM-Z., vóór ivember a.s. Ruys' Handelsvereeniging N.V. zoekt voor spoedige indienst treding bij één harer cliënten: VIER ERVAREN PONSERRESSEN (ponskaartensysteem). Sehr. sollicitaties te richten aan Ruys' Handelsvereeniging N.V. Lange Voorhout 17, Den Haag. GEVRAAGD: AANKOMENDE en GEVORDERDE STALENRAMEN MONTEURS Eenige jaren praktijk vereischt. Aanmelden tusschen 1012 uur bij J. B. VAN HEYST Zn., Cruquiuskade 6, Den Haag. TE KOOP op TEXEL: Boerderij groot circa 20 H.A. waarvan 5 H A. Gras- en 15 H.A. Bouwland. Koopprijs 20.500.Aanvaar ding 1 November 1939. LANDGOEDERENBUREAU PRINZEN VAN EIJK, Heerenlaan 51, Zeist, Telef. 4151 Aan hetzelfde adres te koop: SMILDE lr> Hectare Bouwland. Koopprijs 1100.— per H.A. Huurders aanwezig voor 60.— per H.A. Wegens export-moeilijkheden te koop: een geheel nieuw rein- pneumatisch kerkorgel 1 klavier, vrij pedaal, electr. windvoorziening; eiken speel tafel, sprekend front, 12 register knoppen, ca. 450 sprekende pijpen. Levering met 20 jaar gar. Te koop voor 1825.gulden af fabriek. Spoed gewenscht. Br. motto .Kerkorgel" Bur. van De Rotterdammer, Goudsche Singel 105, Rotterdam. OOK aan dit nieuwe album werd door schrijver, schilders en drukkers meer dan een jaar gewerkt. Het geheel is zóó ver rassend en harmonisch, als U zelfs in een Verkade-album zelden bereikt zag. Ondanks de tijdsomstandigheden meenden wij dan ook. dit boek de wereld in te moeten zenden. Met het bijpakken der nieuwe bons en plaatjes bij onze artikelen is al begonnen. En wét voor plaatjes ditmaalDieren uit alle oorden der wereld, getroffen in hun natuurlijke houdingen. Extra waarde krijgen deze boeiende aquarellen door de vele merkwaardigheden, die A. F. J. Portielje omtrent het dierenleven verteltintelligentieproeven met apen, het geheugen van een olifant, een treinreis met een nijlpaard, etc. Verhalen, waar jong en oud van smullen. Schaf U het album nü aan plak de plaatjes in. zoodra U ze ontvangt Dan hebt U er 't meeste plezier van! Prijs album 75 ct APEN EN HOEFDIEREN IN ARTIS Kwaliteit, binnenwerkt en afwerking bepalejff den levensduur va^ elkkleedingstuk.Onz^ reputatie danken w?® aan het feit, dat eli'i ris stuk onze afdeelinjig „Contróle" passeert U kunt bij ons alleb' rustig komen bekijkeini zonder eenigen koopdCj dwang. Een goede raacf" Wacht niet, thans doef'^ Uw gulden wondere^ Alléén gevestigd: Groote Marktstraat 58, 's-Gravenha» DAGELIJKSCHE BEURKOURANT N.Z. VOORBURGWAL 287 AMSTERDAM - DIRECTEUR M. H. BINGER Oudste en voornaamste Fin. Dagblad. Eenig Fin. Dagblad met 4 en 6 uur Editie Uit een onzer circulaires. Wij kunnen niet in de toekomst zien en tn onze adviezen gaan wij dan ook niet verder dan wij met onze moreele verantwoordelijkheid kunnen dekken. Wij hebben op dit punt een reputatie ie verliezen, welke wij niet gaarne op het spel zeiten. Uit ervaring weten wij, dat licht- vaardig gegeven adviezen maar al te vaak tot verliezen leiden, waarmee den abonné's dus allerminst een dienst zou worden bewezen. Een blad van vertrouwen. Zijn reputatie zij U een aanwijzing Proefnummers 14 dagen gratis Verspreiding door geheel Nederland HANDELSBERICHTEN i 17 OcL (vor. MEEL. Inlandsche tarwebloem f 13.20 vrljblö- rend per 100 kg. franco bakkerij Rotteidam. 'atenten 65 ct hooger. Tarwemeel fil.20 vrü- erwien 9.85. gee lmosterdzaad 15 alles pei 100 kg. karwuzaad 28 en blauw maanzaac 25 per 60 kg. HUIDEN. Naar het bestuur van de Amster- damsclie Huidenclub ons mededeelt, zullen to' nadere aankondiging geen huidenveiling wor- grootschecpsch vaarwater. Groni of pariteit Oct. '0.16, IJsselhavi Oct. 0.153, Zuidelijke havens ngen/Frieeland ens of pariteit 3t pariteit Oct. Prjjsh. Boord/wagenvrU •ststoffei -slagplaati lonlak 20% pet los Oct. ƒ5.15 >rlg. zakken Oct 6.20 afwijk» lading. Kalis prijshoudend. Frj Offlcieele Kaii.ie* 11 pre los gestort f 1.65. Kalizout 20 pet., los gestort 2.10. Kalizout 40 pet los gestort 4.25. Patentkall 26 pet., gezakt 4.95. ItROENTEN RN HRUTTVEILINGEN BROEK OP roode kool 29.0C 36.900 kg f 1.4(1 kg f 1.80—2.10, aav. kof uien 33.000 kg f 2.20—2.. driellnguien t 1 10—1.50, peen 6 1 4.000 kg f 2—2.60. bic fr. t:\niJK, 17 Oct. Prijzen S f 1.60—3.30, gele kool 0, Deensche witte kool 4.500 000 kg f 1.602.80, ;rove uien f 2.70—3. kg f 1.40— 1 9.50 f 4.20— f 9.70—13, ld. 2e 9.300 kg: Schotsohe muizen f 2.20. Beveli f 2.20, eigenheimers f 2.40, bl. eigenheimers f 2.69—3.20, vroege witte kool 118 000 kg f 1.20 2.20, andijvie 16.000 struik f 0.7Ó—1.70, ram menas 350 kg f 2.50,"snijboonen 200 kg f 26.50— 27.40. slaboonen 20 kg f 11.90—17.50. druiven 70 C kg: Frankenthalers f 16.10—18, Black Alicante f 15.60—16.20. BARENDRECHT, 16 Oct (Coöp Tuinoouw- veiling Barendrecht en Omstreken G.A.). Prij zen: tomaten A f 4.80—6.40, B f 3.90—6.69, C f 3.806.30. druiven f 8.109 30 pe- 100 pond; spinazie f 613.50, postelein f 9.40—10.10. kroten f 0.90—3, uien f 1.2C—3.30, peen f 1.802.40, staaksnijboonen f 1218, kassnijboonen f z432 dubbele stamboonen f 19—23. staakboonen f 18- 24. eigenheimers f 33 60, witlof f 21—25. lden 2o srt f 17—20, spruiten le srt f 12—22. Idem 2i srt f 6—13, roode kool f 1.803.40, witte kool f 1.90—2.20, savoyekool f 2.604.10, groene f 3.204.SO, Chlneesche kool f 2,903.10. peen f 1.50—1.89. prei f 1.503.30, boerekool f2.3C —3, allesper 100 kg.: sla 3070 ct, bloemko. srt fll15.20, 2e srt f 5—10.80,witte .comkom- mers f 11.50. andijvie f 1.402, meloenen f 27 knolselderij f3.104.50.alles per 100 stuks- sel derij 60—99ct. p eterselle f 1—1.20, peen f2.70— 4.20. knolselderij f 15—22. alles perlOO Manks Codlln f 610, Conference f 1416, Wil liams f 5—10, Clairgeau f 4—3, Hardy f 14—1 maagdepeer f 5—9, Bloemé f 6—10, Seigneur Esp. f 6—9, goudrelnet f 6—10, Armgaard f 3— bellefleur f 57. Campagners f 36. Bergam- f35, BonneLouls f1421, Bismarck f4— Nouveau Poit f 56, sterappel f 712, Gronlngi kroon f 4—7, Comtesse f 5—7, Soldat Laborei f9—13, wijnpeer f 4—7. alles pe- 100 kg EN RODENRIJS. 16 oct. Coö Bloemenvellingvereen „Berkel •A.). Prjjzen: komkommers le s 0.80—1.40, andijvie le srt f 1- A f 4.40—6.40. Rodenrijs" stuks; tomai 1 DELFT, 16 Oct („De Delft eillng1'). Przjjen. bloemkool le "t fó7, Eng. komkommers le vitte komkommers inlcboc t f 4 ®tt f2 3, alles per 100 stuks; roode kool 'oye kool f23.49, groene kool kool f34.10, alles per 100 kg.; sla le srt f 0 80 -.30. 2e srt 30—50 ct. andijvie fl—2, prei f3— 50. pe r 100; spinazie f 10—13.50. poscelein >1 f 2—3.10 pi id Oct V.V.O.B.). Prüzei.. Idem f 1.05, perenkroet f 1, alles per ioo' kg - -drelnetten 3%—10%, zoete roodjes 2%—3e! ,3~3^' Rappels 2%—3%. beu- of Engeland 35, o.lzoet 34. dubb. bendi terappels 3%170, Pres lofs 3%—4. holgaten 2—2%, wijnzuu' itarisappels 5—8. Frarsche bellefleurs 3—5, auwe relnetten 34. kosingszuur 33%, tulp- uppcls 3—3%, Present van Hlen 3—4, roodjes 3 -4%. mispels 2%3, bellefleurs 3—5. Gron.nger 1 4% Doyenne du Cornice 1418. o,, 'C bergamotten 3—3%. Gleser Wildeman 3%6, Williams. 4—6. Leghipont 5—11. Nouveau Polteau -j9, maagdeperen 58%, Engleterre 4,. Oranje Bergamotten 4—7, IJs'bouten 2v- 3eurré Clairgeeau 4—7. wlnterjannen 4—5" Bergamotten 3-*!. Beurré Dlel 3—4%. kr.wal- 31, handperen 46, bezieperen 3s%, Sint Remie 30. kapelperen 33%, alles per kg. HONSELKRSDI"K, 16 October. Export Ali- 15, Champion 2225 per 1 1.651.70, C 0.70—1.05, i 1.65 kg; tomat. bak. Binnenland. Alicante 1216. Frankenthalers 1930, colman 1418, Champion 1726. maroc 12—24, appelen 8—9. peren 7—13, dubb. booncn 9—32, snijboonen 25—29. tomaten 4—11, sav. kool 13, roode kool 2 per kg; andüvle 55 1.60, eieren 4.50 per 100; netmeloen 24, suiker 6—14 per stuk; prei 1.70—2.30 per 100 kilogram. KATWIJK AAN DEN RIJN. 16 Oct (Groen- tenvelllng). Prijzen: bloemkool le srt f8.90— 13.70, Idem 2e srt f 3.408.70. bospeen f 4.2-9 6.30, alles per 100 stuks; waspeen 3075 ct, 'kro ten 4050, belde per kist van 20 kg.; roode kool f 2.602.90, gele kool f 2.402.90. groene kool f 3.90—4.80, alles per 100 kg.; andijvie 16— 23 ct. boerenkool 16—19 ct per 6 kg. KAl'ELLE (Z.B.), 16 Oct. Veillngsvereen. Kapelle-Biezelinge en omgeving). Groote Vel ling: zure kroetappels f 1.90. Kleine Velling: Transparente de Croncels 5—10, Manks Codlin 38. Coxs OrangePlppis 421, Goudreinetten 415. Fransche reinetten 35. sterappel 412. Groninger kroon 29, bellefleur 36. duooele bellefleur 2—4, notarisappel 5—12, Glorie van Holland 3—7. Jonathan 514, Bramley's Soed- 25. Jacques Lebel 35, Rembour Mortier I. Bismarck 23. Worcester Pearmain 414, Lord Gemore 39. Luntersche I'lppln 25, :oppeji 2—-3, Ermgaard 3—8, Campi 2—7, Bijenkorf 34. tuin jmlce 11—26, oCnference 9—11, Leglpont 10 13, Emile d'Heyst 46%, Nouveau Poiteau 3 - u( C0| 5. ZwUnd: Paris 5—9, Duchesse 2—4. Le Soldat Laboui -8, Calabas Tlrl sulkerü 14. Souvenirde Vache( peren 2—4. Saint Remy 2—3, GieserWiidel —8%. kleiperen 2—5%. Brederode 2—6, 10—4 9. brai 23, dubbele pril ■10. prei 1851. blauwe druiven 15 2—3. uin 1 1. bloc kool f 1- kool f 3.5C- il f 1—1.30. noten 7596. (Coöp. Groen ten velling) f 7.3010. groene kool 1.20. wilt. LOOSDUINBX. IC rijzen: Perzik» f33.10 per 100 stuks; stamprinsessen f2834 lUboonen f 26—32, prei f2.90—3.60. schorsenee- n le srt f 10.7013.20, tomaten A jonge f21.40 -25.29, B f 19.60—25, C f 17.20—21.20 per 100 kg ipinazie 46—58 ct posteleis 61—72 c I kg.; druipen le t Allcj kg.; >os; andüvle f 0.90140 NOORDSCHARWOUDE. 17 Oct. Pr :g roode kool 2.30—3.20, 3300 kg 10—1.70. kleine ne witte kool 2.1-0 2.20—2.30. 33200 kg 2.80—2.90, driellng- 3.90—4.30, 17M- 1 0.90, 600 kg. bleten eigenheimers 2.10, blalew eigenheimers 2.10 2.60, bintjes 1.80, Zeeuwche blauwe 2.60, 85000 kg vroege witte kool 1.502.02, 14000 struik - 10.6027.90, 10, 3e srt f 2 10—2.70, 4e srt f 1.50. wankleu rig f 1.50, bloemkool le srt f 2.50—4.90, 2e srt f 1.80—2.60 per 100 stuks; tomaten A f 2.20—3.60. B f 2.903.80. C f 22.50 per 100 pond; spinazie f9 90—12.30. postelein f4.90, andüvle f.2—3.30. foóde kool f 1.201.80. savoye kool f 2.90—3.30. stamprincesseboonen f 17. pronkboonen r 4.40 4.90, per 100 kg.; andijvie f 0.60—1.60 per 100 struik;bleekselde*ij f2.90 per 109stuks; blauwe druiven (allcantt) le srt f 7.20—7 40, idem 2e srt f6.70. per 100 pond; kalebasperen 3 ct p. sL PERNIS, 16 OcL (Tuinbouwveilingvereen. ..Pernis en Omstreken"»). Prijzen bloemkool le srt f 10 20—12.50. idem 2e srt f3.10—5.SO. per 100 stuks: roode kool f2.103, groene kool f2 —2.80. gele kool f 1.90—2.69. stamboonen f 19.84 ■21. pronkboonen f 6—7.60. sprujten f 15—19.20, irdappelen f 3—3.10. uien f 3.80—4.30, Beurré las. f16—19. goudreinetten f 10—14. Gleser Wildeman f 911. maagdeperen f 812, druiven f 1214. alles per 100 kg.; kroten f2—2.30. f2.90—3.20. selderü f0.80—1. alles per 100 100 krop. uwveiling itreken G.A.). Prijzen: platglas kommers f 4.70—6.10, per 100 stuks; sla fl —1.70 per 100 krop. spinazie f 13—17.90. por 100 ol f 9.80—13.30 per 100 stuks; peen f 1.80—3.20 per 100 bos; tomaten A f C.80—11.40. B f6.90—10.10, C f 6.30—10.10, CC f 2.80—5.70 per 100 pond; postelein f9.3012 per 100 kg., snijboonen 2630 ct per kg.; pronkboonen f8 20 10.70 per 100kg.; Dultsche prinsesseboo —15 ct, stamprinsesseboonen 3136 ct andijvie f 1.502.90 per 100 krop. Aanvc BLOEMENVEILINGEN BOSKOOP, 16 OcL (Coöp. Vereen. ..De Bos- koopsche Velling"). Rozen: Pechtold 4573, Wendland 27. Hadley 30—73. Bnarcllff 46—71. Claudius Pernet 50—74. W. Kordes 24—38. But terfly 30—62. Steward 3052. Roselandia 30—64. Florex 60101. Vlerlanden 50—88. Edith Helen 40—71. Aug Noack 20—38. Else Poulsen 15—39. Gloria Mundi 8—25. Paul Grampel 18—31, Eller. Foulsen 20—35, Rosa Mundi 30—61. mevrouw v. Straat env. Nes 10—15, Ingar Olsson 30—48. Jueen Mary 4052; diversen: grootbl. Chry santhen 60—110, Idem tros 15—25, sneeuwbessen 1 8—12, Physalis Franchettl 15—2G. Clematis hu- randli 12—18.idem Prins Hendrik 120—160. Idem o—»—- gono.alles per bos; Pernettya per VISSCHERIJ KRALIXGSCHEVEER, 17 OcL Aangevoerd 6 lelne zomerzalmen 0.301.25 per pond ROTTERDAM, 17 OcL Heden werden van muiden. Den Helder en elders 50 kisten ver- he visch. 28 kistjes lev. paling. 15 kistjes irnalen, 29 kistjes; spiering. 4 manden rivier- sch, 34 k. levende boL 18 k. snoekbaars en ilk. Van Noorwegen kwamen 57 k. schelvisch 1 van Denemarken 80 k. kabeljauw en gullen. Prijzen: Middel tong 62—66. kleine tong 35—40. middel schol 22—28, kleine schol 10 -17. puf schol 6—18, kabeljauw 1418, gr. :helvisch 12—18, groote gullen 12—15, iddel gullen 9—12, bot 6. spiering 1.20 1.6JL snoekbaars 14^15, vcrsche haring 8 11, riviervisch 46. garnalen 1.802. per kist. Dikke versche paling 0.40—0.45. middel paling 0.280.32. dunne paling 0.120.16. le vende bot 0.10—0.17 per pond. SCHEVEXINGEN, 17 Oct. Hedenmorgen zee vertrokken SCH 19. C. de Graaf, en SCI A. Groen. SCHEVEXINGEN, 17 Oct Prijzen vei visch: middel schol f 19.80—22. kleine f 11.50—16.60. schar f 5 50—5.83. alles p. 40 kg. Deensche visch: gullen f 5—8.60 p. 25 kg. schel visch f 15 p. 35 kg VLAARDINGEN, 16 October. Volgens een adiografisch bericht uit. zee vingen heden- ichtend de beide Vlaardingsche haringschepen \-elke Zaterdag j.l. ter harlngvlsscherij zijn 'ertrókken. resp. 35 en 45 kantjes haring. IJMIHDEN, .17 October. Heden kwamen aan en aanslag 5 Hollandsche kotters. De prijzen waren: Tong 1.75—-0.90, per kg; —7.70 per 50 kg. Schar 8.50—7. wijting nslgneerde snoekbaars 26—20 - UK 126 95. UK 162 V 77 83, YM 343 47. 86, UK 185 50. SCHEEPSTIJDINGEN STOOMVAARTLIJNEN middag 3 te R'dam verwa- WESTEKNLAND nuk 1418. October. Cci ling). Spectrum 2.50—4.30, Sa rose 3.80—5.6d. geel 2.70—3.50, lengd 3.50—6,50. gerhera West 1.10—6 6.20, jap. lelie 4—5.50, rozen 2.40—6. illy 1113. pulling 913, page 1316. yellow l|_jj ,u po,tou 48.-50, Choco 7—7.90. delhoume' 10—14, per 100: Plumosa 925, Spre freesia 13—25, gekleurd 33—61, then 1533 per boo. igerie 11—15, Waterwt MELISKERK 17 (vm) v Belra te R'dam. HOLl-AMUOOS1-4Z1B LIJN 2JUIDERKERK 16 (nm.) v Japan te R'dam vertr verm. 28 OcL n Japan NEDERL. EN VREEMDE SCHM. SchleF1 Te Rotterdam verwachte sett, ALHENA v. B.-Ayres, 10 ln de Dulns. ed^ BALOERAN v Batavl 12 OcL van Las b< P.EEMSTERDIJK v N.Yorik 23 SepL ln den a BLACK FALCON v. New-York 6 ln de ppn BLACK HERON v. New-York 7 te Welnf EIBERGEN v N.-York 8 fn de Dulns. 'uldl GAROET v Batavia, 14 te Suez. GATEWAY CITY v Mobile 16 OcL vei Candla p 9 OcL Flnlsterre i vm HELLAS 1 IBERVILLE v Mobile 12 Oct t KOTA AGOENG v Batavia 12 OcL te Lc XOTA BAROE v. BaL 27 te Gravesend KOTA INTEN v Batavia 9 te Gibraltar a,lle NOORDAM v New-York 25 SepL ln delCher SIBAJAK 11 Oct. v Batavia. rde N.^York 17 (6 nm) verw^e™ej EEXDAM WACOSTA v Mobile ZAANDAM 2 v. New-York Uil Is d BINNENLANDSCHE HAVfcteel t: HOO ah Ayd" bNe wcaa tlel"iV" Oct^ \VILHjn n- (m), Newcastle; MELISKERK, Mombassid p, 11. In ivenc Jit. k HOOGWATER NED. ZEEHA*8^ 18 OCTOBER Cht Hellevoetsl. 6.» n, n Willemstad 7-Volge Zierlkzee 6.f Wemeld. 6.J de Vlissingen ttnen "eenij dus Delfzül 2.31 14.54 hell 12.04 Harllngen 0.39 12.55 Den Helder 10 35 22.45 IJmulden 6.30 18.46 Holl. 5.42 17.58 Scheven. 5.44 18 07 :rdam 7.47 20.02 Hansw i e< Relnfelden Breisach Kehl Maxau Mannheim Mainz ft.00 fi.00 F,m Blngen Canb Coblenz Trier Keulen Dusseldoif Ruhrort Weael ïerlk Heden Vorig 9.77 Keulen 41.22 40. Lobitta 13.0ft 12.1 N(jmegen 10.42 •StAndrUs 4.73 4.H2 Arnhem 10.12 y.58 Vreeswijk w. 0.(i0 0.23 W estervoort 10.78 10x0 Deventer Kampen Maastricht Bel felil Venlo Graveeluifl Lith

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 4