kruizemunt JANTJE DINSDAG 17 OCTOBER 1939 EERSTE BLAD PAG 3 KERK EN ZENDING NED. HERV. KERK Beroepen: Te Hontenisse, cand. J- Jroon, hulpprediker te Eindhoven, Te rïattem (2e pred. pi.), H. A Jellema te Leer- urn. Aantenomen: Naar Blokzijl, cand. M. I. Ouwehand, hulppred. te Badhoevedorp. - Naar Sappemeer C. A. Schenk te Wester- ork. ,1 Bedankt: Voor Beesd. J. Swynenburg, j Nigtevecht. 'c GEREF. KERKEN Beroepen: Te Deventer, H. J. Ripha- »n te Schoonebeek. Te Serooskerke. G. agens te Asperen. CHR. GEREF. KERK. '["Beroepen: Te Middelburg, J. Jonge- en te Apeldoorn. 13 si HULPPREDIKERS o-Tot hulpprediker bij de Ned. Hervormde *s»jmeente te Eindhoven is benoemd ennd. J. van Dijk te Voorburg. ^°De heer N. Fruitema, cand. en hulppr. de Ned. Hen'. Gemeente te Winterswijk, 'e^eft voor de benoeming tot hulpprediker te ddenmeer bedankt. 'er >e heer H. Planting a, cand. en hulp- ediker te Wirdum, is benoemd tot hulp- >d'iker bij de Ned. Herv. Evangelisatie te -aagwesteinde. \FSCHEID, BEVESTIGING, INTREDE mingen fa des morgens bevestigd te zijn door Ds SMg. Uitman te Groningen, die sprak r 2 Tim. 4 2, heeft Dr H. van O y e n, omen van Breda, Zonöagavond in de nkCtinikerk zijn intrede gedaan bij de Ned. t1-v. Gem. te Groningen. Zijn tekst was 12:1b en 2a. Toespraken werden niet eftouden. Aanwezig was de Commissaris Koningin in de prov Groningen, een van het gemeentebestuur en 't college van predikanten, uitgezon- igol' Dr J. C. Roose, die wegens uitstcdig- rht.| verhinderd was. (Dr Roose wil ziin *n~eren ambtsjubileum geheel onoipgemerkt er-n voorbijgaan), del v>i»rsbei£en J. H. Wessel, thans te Burum, hoopt 14 Januari as. zijn intrede te doen u e,le Ned. Herv. Gemeente van Schaarsber- itte In den ochtenddienst vindt de bevesti- plaats door Ds. J. G. L. Brouwer te zUtJerbeek. xlln eland J. L. Koole, die naar Naaldwijk i vilt heeft Zondag jd. afscheid genomen van irn3eref. Kerk te Vreeland, sprekende over 21 5 „Paoilus' afscheid van Tyrus". leeling: I een noodzakelijk afscheid: II. hartelijk afscheid en III. een biddend leid. De scheidende leer aar werd toege- door br. C. K o k namens den ker- ad en Ds. A. Hordijk van Loenen Vecht namens de classis. i de9 morgens bevestigd te zijn door Ds Kuipers van Oosthem, met een pre- tie over 2 Cor. 3 12, 13, deed Zondag R )s J. Thomas, gekomen van Boksum, intrede bij de Geref. Kerk te IJ 1st. Zijn was Openb. 2210 tm. 12. "^Jubileum Ds J. Jongeleen Drgen (Woensdag) herderfkt Ds. J. igeleen, predikant der Chr. Geref. Kerk te Apel doorn, met zijD gemeente zijn zilveren ambts jubileum. Ds. Jongeleen. van wiens levens loop wij 22 Sept jj. een en ander vermeld hebben, is ook buiten Apeldoorn een be kende en om zijn veelzijdige be langstelling hooggeachte fi guur in en bui ten de Chr. Ge- reform. Kerk Zoo heeft hij zitting ""ie hoofdcommissie van de Ver- Hing voor Chr. Nat. schoolonderwijs en i examencommissie van den School- In de redactie van A. R. Staatkunde hij eveneens zitting. Van zijn hand |Q verschillende geschriften het licht noemen zijn Lesboek voor de Geref sleer, idem zijn Vragenboek, Kerk en vraagboek ten dienste van de lisaties, Hoofdzaken uit de geschie- 'der Geref. Kerken in Nederland van heden; Het Genadeverbond; Een U"- ter voldoening en tal van predica- de serie „Uit de levensbron" zoo- .EN»'* afzonderlijk uitgegeven preek en. verschijnen van zijn hand geregeld ities in de N. Prov. Gron. Grt. ide.lDs Jongeleen VEREENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN GEESTES EN ZENUWZIEKEN OCKEN BURGH -KLIN IEK. Loo.duiD.» SANATORIUM ..DE HOOGE RIET" KLINIEK „NEDER-VELUWE* v NOORDERSANATORIUM Stichtingen» „VELDWIJK" f Crmelo I* lé ..BLOEMENDAAL" c locduin, .DENNENOORD" Zuldlaiea „WOLFHEZE" i. Woiibex*. i. n .VOGELENZANG" B-nn.b. rre, D. BOON eer D. Boon, directeur van het Dia lis der Ned. Hervormde Kerk van n, is benoemd tot directeur van Ds M. Niemöller Als vrijwilliger in dienst? dagen geleden ontleenden wij aan sorsbericht de namen van enkele Duit- veedikanten, die dis vrijwilliger in het adden dienst genomen. Velen zullen at ons gedacht hebben: En Ds. N i e- 'r? Het antwoord is in zooverre nu te inde*3* onzen correspondent te Berlijn ter ie oH ^s' Niemöller behoort tot J zich hebben aangeboden voor den bieef1 dienst- Hem echter had nog geen i bereikt. Met begrijpelijke spanning zach^' voor£d bi de kringen der Belijde- Jing, dit antwoord tegemoet. ied® Duitsohe Evangelische Kerk zijn alle ,s „.dienststraffen, die vóór 1 September uegd werden, kwijtgescholden. Over ge%dere dienststraffen (ontzetting uit t enz.) wordt van geval tot geval na- ko^- niemöller komt. volgens een be- ,i bet N.C.P., voor deze amnestie niet vrking, daar het hier uitsluitend ker- Denststraffen betreft, terwijl De. Nie- vintPor de Gestapo gevangen genomen qa^1" ziJn geval besluit dus niet de j ^i&r de Staat. Veldpredikers en het Evangelie In „Geloof en Vrijheid" begint Ds. A. D u- b o i s, Chr. Geref. predikant te Oud-Beijer- land, thans veldprediker, „Mobilisatie-brie ven" te schrijven. Hij vestigt in zijn eersten brief er de aandacht op, dat de geestelijke verzorging onzer militairen allerminst „luxe" is, want: „Van alle zijden stroomden onze jongens saam. Deze met die gedachte, gene met deze meefiing, een derde voedt communistische ideeën, een vierdeEn het is een bonte mengeling van meeningen, die vaak zonder leiding elkander kruisen en heel dikwijls niet geschikt zijn om het Christelijk leven te dienen, maar het veeleer afbreuk te doen. Hoe dikwerf gebeurt het, dat een jonge man van Christelijke beginselen met veel goede voornemens van huis gaat, maar na enkele maanden dingen zegt, of dingen doet, oftewel nalaat, waar hij vroeger niet aan denken zou. Zoo zijn er veel factoren, die „het moreel" kunnen doen inzinken. Waar is de plaats, om eens rustig te knie len? Waar is de tijd, dat men rustig zijn Bijbel leest? Waar is bij velen de wil, de kracht, om, zoo noodig, alle spot, negatie, bestrijding enz. te dragen of af te weren? En als in deze sfeer van geestelijke „verlei ding" nu geen geestelijke „leiding" werd ge geven, waar zou het dan, als zulk een mobi lisatie wat langer duurt, terecht komen? En dan? Dan komen de duizenden weer thuis, maar hoe? Even degelijk als men heenging? Ieder die nadenkt gevoelt het: als ons leger geen geestelijke leiding kreeg, zou dit u i t- eindelijk tot schade zijn voor het geestelijk.e peil van ons heele volksleven! Het is dus geen overbodigheid dat thans ongeveer zoo'n J30 140 veldpredikers leger ep vloot geestelijk verzorgen. En dan nog dit: Weet u wel, dat het communisme op aller lei manieren zijn lectuur in het leger tracht binnen te smokkelen? Ook nü? Hebt ge wel eens het hartstochtelijke „op- zweepen" gehoord onder de soldaten, zooals wij die hoorden? Geloof mij, het communis me zou hemelhoog juichen, als men van onze Regeering zulk een kans kreeg, om met 140 „communistische Veldpredikers" ons leger te mogen bearbeiden!!! En zou het Christendom het dan „moppe rend doenVerre van daar! Wij moeten den Heere danken, dat wij het van onze Regeering mogen doen! Welk een schoone gelegenheid om leiding te mogen geven door het Evangelie; ja, om al Evangeliserend de zielen van duizenden te mogen bearbeiden!" Met treffende voorbeelden uit ontmoetin gen met militairen vult schrijver dan dezen brief aan. Ned. Bijbelgenootschap Dezer dagen had een vergadering van af gevaardigden der afdeelingen van het Ned. Bijbelgenootschap in Gelderland te Arnhem plaats onder voorzitting van Dr. W. Co en- ra ad, die na het lezen van Psalm 21 de af gevaardigden van 28 afdeelingen welkom heette. Ds. Boeke lichtte verschillende punten van de agenda door de Commissie Binnenland opgesteld, toe. Door de koersda ling van het pond en de deviezencontrole zal het bedrag, dat door het Britsche en Schot- sche Bijbelgenootschap voor het werk in Indië toegezegd was, aanzienlijk min der worden. Zeer belangrijk is de actie on der de militairen. Als in de jaren 19141918 wil het Bijbelgenootschap alles doen wat mogelijk is. Aanbevolen werd in de gemeen ten een collecte te houden voor dit werk, waarin een geweldig stuk Evangelisatie zit. Deze afdeelingen werden opgewekt mede te werken om de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, die klaar is gekomen, te verspreiden Daarna kwamen de afzonder lijke afdeelingshelangen en de winterbelan- gen aan de orde. Het N. B. G. in dezen tijd 's Middags sprak Dr. O. N o r e 1 van Hemmen over het onderwerp: „Het Ned. Bijbelgenootschap in dezen tijd". Spr. begon met nadruk voorop te stellen: als wij spre ken over het N.B.G., dan spreken wij over den Bijbel, die primair is. Het onderwerp krijgt daardoor een eigenaardige belichting. Immers, de Bijbel is voor alle tijden, omdat hy boven de tijden staat. Het gaat om het woord dat God tot de mensch spreekt. De mensch heeft altijd het woord der genade noodig, ook in onze dagen. Al is dit voor gaande zoo, toch moet toegegeven worden, dat die behoefte aan het woord van God, en parellel daarmee loopend de taak van het N. B. G., wel heel bijzonder is onzen tijd. Onze tijd is er een van Godsvervreemding en vijandschap tegen de kerk, aan den eenen kant, en van God zoeken en een zich wenden tot de kerk aan den anderen kant. Het N. B. G. heeft nu een groote taak en roeping: er voor te zorgen, dat de Bijbel ver spreid en gelezen wordt. Dezen arbeid moe ten de gemeenten dragen met haar gebed, toewijding en offer. Met dankgebed werd hierna de vergade ring gesloten. NIET MEER ONTERFD De Maharadja van Mysore in Britsch-In- dië heeft een wet uitgevaardigd krachtens welke onderdanen, die tot het Christendom overgaan, voortaan niet meer onterfd zullen worden TERUGGEGEVEN De Roemeensche staat gaf aan de Duit- sche Evangelische kerk in Roemenië 47 in beslag genomen Duitsche scholen in Bessa- rabië terug. VAN DEN ZENDINGSAKKER Mej.'W. Wils, verpleegster te Utrecht, en Mej. J. Post erna, verpleegster te Gronin gen, zijn benoemd tot verpleegster in dienst der Zending te Solo. Tegen het eind van Februari a.s. hoopt Dr C. L. Zwaan, miss. arts te Djokja, met periodiek verlof naar Holland te gaan. Mej. J. B ij 1, die in het begin van 1934 naar Java ging en te Djokja als dame voor de huishouding werkzaam is, hoopt in Fe bruari 1940 haar eerste verlof te nemen en naar Holland te komen. Synode en Ned. taal Op gezelligen toon neemt Ds H. Veld kamp in Fr. Kerkblad de Synodale ter minologie op den korrel: „Er is bijna geen plaats in ons goede vaderland, waar onze mooie Nederlandsche taal zoo stiefmoederlijk behandeld wordt als op de algemeene, pardon, ik bedoel de generale synode, hetzij deze synode in openbare plenaire zitting bijeen is, hetzij ze in besloten vergadering of in beter Nederlandsch: in comité vergadert Deze kerkelijke vergadering heeft geen voorzitter, maar een praeses, bij verkorting broeder- praeses synodi geheeten, op dezelfde wijze als men sommige dominees nog uit een of twee Petri kan hooren preeken. Evenmin verheugt ze zich in het bezit van een twee den voorzitter, maar van een assessor, terwijl de beide scribae ijverig de Hande lingen der Synode verzorgen, welke Hande lingen door de synode in zuiver Hollandsch de Acta worden geheeten. Vorengenoemde lieden vormen samen het moderamen. Zoo dra dan de praeses synodi de vergadering geopend heeft, overtuigt hij zich of alle 'leden, praoadviseerende zoowel als stem hebbende, tegenwoordig zijn, door hun namen_ af te roepen. Men zou dit kunnen vergelijken met wat men elders „stempelen' noemt, maar in synodetaai heet dit: appèl nominal". Soms blijkt bij dit appèl nominal, dat een synode'id een p'aatsvervanger heeft gezonden, maar ik heb die man nog nooit plaatsvervanger hooren noemen. We zeggen dat op de Synode veel duidelijker: dat is de secundiLs, die nu de plaats inneemt van den primus. „Men heeft al dikwijls kunnen lezen, dat de synode-arbeid wordt voorbereid door een zestal commissies, waar de verschillende stukken worden heengezonden ter fine van advies; zij brengen daarvan geen vers^g, maar rapport uit. Soms komt het voor, dat de vergadering door rapport en conc'usies niet gecontenteerd is. niet bevredigd, betee- kent dat, overgezet zijnde, en dan wordt de zaak maar weer gerenvoyeerd, naar de commissie, waarbij ieder leeft in de ver wachting, dat op deze wijze de kwestie zal worden getermineerd. „Vooral dat termineeren is een gewild synodewoord geworden in den laatsten tijd. Wij brengen op de synode geen enkele zaak meer tot een goed einde, maar termineeren die kort en goed, doen althans dikwijls pogingen in die richting. Nu de synode ver daagd is, gaan we op de voortgezette synode alle overgebleven zaken termineeren, en dan wordt heel de Synode voorgoed geter mineerd door den praeses synodi, tenzij ze om de een of andere reden nog voorloopig, ik vergis me provisioneel gesloten wordt." ONDERWIJS Het Goddelijk geheim in de theologie Dies-rede R.K. Universiteit Mgr Dr G. Kreling heeft als rector-mag- nificus der R.K. Universiteit te Nijmegen een rede uitgesproken over het Goddelijk geheim in de theologie. Spr. betoogde o.m., dat het katholicisme niet alleen een gezond, gematigd intellec tualisme verdraagt, maar dit zelfs als een essentieel bestanddeel voor zich opeischt. Dit komt o.a. uit door de kerkelijke bepaling van het geloof als een aannemen met het verstand. Hieraan wordt vastgehouden, ook al krijgen de emotioneele factoren, zonder welke 't geloof onbestaanbaar is, hun voile waarde. Kx-achtens deze opvatting van het geloof is theologische wetenschap, waarin met het verstand over den inhoud van het geloof gedacht en geoordeeld wordt, m o g e- 1 ij k. Karl Barth, die de deur, waardoor het verstand toegang tot God krijgt, volstrekt sluit, brengt de theologie om hals. Omdat de R.K. leer omtrent het geloof zoo wel het rationalisme als het agnosticisme ontwijkt, wordt de theologie door haar op een veilige basis geplaatst. Het is een vraag, of door veel R.K. theo logen niet wordt toegegeven aan angst voor het verstand. Positieve theologen zijn van meening, dat de speculatieve theologie haar plaats moet ruimen voor c.'e positieve. Hier komt een wanbegrip omtrent den aard der Godgeleerdheid tot uiting. Deze is geloofs wetenschap; systematiseering van het ge- loofsinstinct naar vollere assimilatie van de geloofswaarheid. De paradox: fides quaerer.s intellectum doet theologie en op de eerste plaats speculatieve theologie ontstaan, want de spanning van het geloof drijft de aan dacht van den geloovige naar het Godde lijk geheim. Het gaat in de theologie om God'. Het historisch apparaat van positieve theologie staat in dienst van den door het geloof gewekten drang naar den geheimen God. De eenvoudige waarheid, dat de Godge leerdheid over God handelt, zal de specula tieve theologie, die zich op God richt, op de been houden. Als zij ontbreekt, ontstaat in de geloovige gemeenschap de theologische vrijbuiterij, waarvan het Christendom de pijnlijke gevolgen aan den lijve heeft onder vonden. Het bedrijf van den theoloog zal, omdat het hem brengt op het eindeloos gebied van het Goddelijk mysterie, een avontuur blij ven. De theologie kan zich daarbij slechts dan veilig voelen, als zij, met weinig tevre den, het Goddelijk geheim niet te na wil komen en haar ontoereikendheid er kent. INAUGURATIE PROF. Mr. J. G. KOOPMANS Hedenmiddag hoeft Prof. Mr. J. G. K o o p- mans aan de Ned. Econ. Hoogeschool te Rotterdam zijn ambt als gewoon hoog leeraar in de economie en de leer der open bare financiën aanvaard met een rede over: „De betrekkingen tusschen overheidshuis houding en volkshuiehouding, toegelioht aan het vraagstuk der vcrdeeling 3 an ba tem ea lasten tufi*eb*£ fcsder. loëknro^t". Prof. Dr H. W. OBBINK Opvolger van zijn vader Bij Kon. Besluit is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der godgeleerd heid aan de rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de geschiedenis der Godsdiensten in het algemeen en in de Egyptische taal en letterkunde Dr H. W. O b b i n k, te Utrecht. Dr. Obbink, zoon van den bekenden, on langs afgetreden hoogleeraar aan de Utrecht- sche Universiteit, volgt zijn vader in hetzelf de studievak op. Hij is 41 jaar. Na te Utrecht te hebben gestudeerd, werd hij in 1922 candidaat tot den heiligen dienst in Zeeland. Op 28 Januari 1924 intrede als Ned. Herv. predika sum; in 1926 verwisselde hij t met die van Geldermalsen, wa 1929, toen hij een beroep aann delburg. In 1932 kwam hij te 1 er tot dusver tevens privaab Hebreeuwsch en Arameesch. In 1925 promoveerde Dr. Obl theologiae, op een proefschrif1 over de .magische beteekenis V inzonderheid in het Oude Egj^^mr— hand verschenen geregeld publicaties over onderzoekingen in de oostelijke landen naar de bronnen van Bijbelboeken en de geschie denis van het oudste Israël. Verder: het Oude Testament en de nieuwere onderzoekingen Ur der Chaldeeën, een verhandeling over Daniël in de serie Tekst en Uitleg, het hoofdstuk De Geschiedenis van het Oude Oosten in de Wereldgeschiedenis en Theo logische bezinning op het Oude Testament. INAUGUREELE REDE Dr J. M. ROMEIN Bij de aanvaarding van het ambt vao buitengewoon hoogleeraar in de vaderland- ache geschiedenis aan de Universiteit U Amsterdam, heeft Dr. J. M. Romein gistermiddag in de aula een rede gehouden over: „Het vergruisde beeld; over het on derzoek naar de oorzaken van onzen op stand". PROF. W. BURCKHARDT t Te Bern is, 68 jaar oud, overleden Prof. Walther Burckhardt, gewoon hoog leeraar in het internationale publieke recht, Prof. Burckhardt, die groote bekendheid heeft verworven door zijn juridische advie zen. heeft verscheiden werken het licht aoei i het permanente hof DIES N.D.D.D. Donderdag 19 October zal de Reünisten organisatie van N.D.D.D. haar 12den Dies vieren in het American-Hotel te Amster dam. Dr. G.*J. D. A alders zal een cause rie houden over „Antisemitisme in de oud heid". De landdag is voorloopig bepaald op den Woensdagmorgen ma Paschen. ONDER WIJ SR AAD Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot leden van den Onderwijsraad, met de bepaling, dat zij zitting zullen hebben in de afdeeling: a. vakonderwijs: N. Kal, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft: b. algemeen vormend lager onderwijs en bewaarschool-onderwijs: G. van Veen. ad junct-directeur vgn het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amsterdam. EEN CHRISTELIJKE MULO-KRANT Maart j.L hebben een paar jongelui, leer lingen en oud-leerlingen van een Chr.Mulo- school, een krant uitgegeven, die speciaal bestemd is voor de jongens en meisjes, die Chr. Mulo-scholen bezoeken of bezocht heb ben. De krant „Ons S c h o oil ev en" ge naamd. is sindsdien elke maand uitgekomen. Het is de bedoeling om deze krant „de" krant van de Chr. Mulo-school te laten wor den. Daarom wordt niet alleen het redactio- neele gedeelte geheel door de Mulo-Jeugd verzorgd; neen, alles wat met de krant in betrekking staat wordt door jongelui, leer lingen en oud-leerlingen van Christelijke Mulo-scholen gedaan. Bureau der krant: Witte de Withstraat 82, Amsterdam. Al ONDERWIJZERS-BENOEMINGEN R.H.BE. Tot leeraar: de heeren E. L. E. van H e m e r t te Hengelo en Chr. W. J. A1 s e m g e e s t te Almelo. Leiden. Geref. U.L.O. Kopschool. Tot tiidel. onderwijzer: de heer L. Gr i ede. te Oeestgeest. Ouderkerk a. d. IJssel. Chr. School II. Tot onderwijzeres: mej. C. van Dam, kw. m. a. te 's-Heerenbroek. Zwolle. Kon. Wilhelmina-school. Tot tijdel. hoofd: de heer H. Nijboer te Haar lem. Alphen a. d. R ij n. Oranjeschool (hoofd J. W. Hoornenborg). Tot onderwijzeres: mej. P. Belgraver te ïerseke en tot onder wijzer de heer J. P. v. H o v e te Leiden. EXAMENS W. Beernlnk. mej. G. Pennln Propaed. scheik. Ingenieur de hee- den Berg, Roordahulzem W. A. e. G. J. J. van dor Laan, Den GEMENGD NIEUWS Vaarbak met tien koeien omgeslagen Negen redden zich zwemmend Tijdens den storm van Zaterdag is op den Nieuwkoopschenplas een ongeval gebeurd, dat, gezien de omstandigheden, nog betrek kelijk goed is afgeioopen. De veehouder Ver- duyn, wonende in het buurtschap Noorden, onder de gemeente Nieuwkoop, moest tien koeien uit den Meiepolder halen, om deze naar zijn woning aan den Noordschenweg te vervoeren. Daai het vervoer slechts over het water kon geschieden, werd gebruik gemaakt van een z.g. vaarbak, welke werd gesleept door een motorbootje. De koeien werden op de vaarbak geiaden en men trachtte den broeden plas over te steken. Tn verband met het stormweer werd zooveel mogelijk de luwe zijde gehouden. Het trans port zou waarschijnlijk zonder ongelukken zijn afgeioopen, wanneer niet midden op den nlas de motor van het bootje was defect gerankt. I-Iot gevolg was dat de vaarbak los •sloeg, water schepte en in de diepte ver dween. Onmiddellijk werden de touwen van het sleepbootje .gekapt, waardoor men wist te voorkomen, dat dit mede naar de diepte werd getrokken. De opvarenden wa ren echter niet in staat de in nood verkee- rende dieren, die zich 800 a 1000 meter van den wa! bevonden, te hulp te komen, zoodat dexo »>chv.elf moesten redden. Negen van de HET MOTOR CORPS De werving van vrijwillige landstormers Langs een oinweg (waarom niet recht streeks?) laat Overste N ij land, comman dant Vrijwillig Landstormkorps Motor- dienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst ons medcdeelen, dat de passage in ons blad van 11 October over de wervers, c.ie „per man betaald" werden, „een leugen is en dat het zoo moeilijk is zich tegen zulken laster te verweren. Wel genoten sommige wervers salaris". Het ware o.i. juister geweest, indien tegenover ons de woorden leugen en laster niet had gebruikt. Want wat is ons aandeel can verontwaardiging al wij tot publicatie overge- reikten wij, dat de B.V.L., onrechte beschuldigd nige bladen, in 't vervolg >t bleef. T.n de tweede j de vrijwillige landstor- maken, aat zij hun ver- ',den moeten lezen, verschillen wij nog van esch Dagblad, dat it aan deze kwestie be- H freef: de Verbandakte ls niet duidelijk. Zij vordert, oro go.'d te worden begre pen, zooals ook de inzender opmerkt, studie. In de veroand akte draait alles om het „vetgedrukte", dat met toestemming van den contractant kan worden doorgehaald. Wordt het doorgehaald, dan heeft hij w e I een taak bij mobilisatie; blijft het staan, dan heeft hij die taak niet. Dat is een weinig fraaie vorm van tracteeren. Eleganter is h?t wanneer de diverse verplichtingen in het contract worden opgenoemd en dat daarna wordt doorgehaald de verplichting, waarvoor de contractant zich niet beschikbaar stelt. Een andere vorm ware misschien elegan ter geweest, de gevolgde methode is o.i. Dui delijker. De werver was daardoor immers gedwongen den contractant nadrukkelijk te zeggen, wat van hem gevraagd kon worden; n.l. bij schrapping en parafeering van de bedoilde passage, opkomst bij mobilisatie. Vele vrijwillige landstormers hielden nochtans tegenover ons vol, dat ze misleid waren; niet alleen wat de gage, maar ook wat de verbintenis betreft Wij hebben daar om enkelen van hen persoonlijk gevraagd, hoe een werver gedaan kon krijgen, dat zij da doorhaling met hun initialen goedkeur den zonder te weten, wat dit beteekende. Dit komt ons vreemd voor, zelfs wanneer men door een enthousiaste propagandarede onder mas6a-6uggestie is gekomen. Deze vragen zijn nog niet beantwoord. Waar wij een dergelijke houding hebben aangenomen, was er geen reden om tegen over ons van leugen en laster te spre ken; te meer niet, waar toegegeven wordt, dat sommige wervers salaris genoten. Want het is duidelijk, dat wie salaris geniet om vrijwilligers t-3 werven, liefst elke week iets poogt te oogsten om ontslag te voorkomen. Het verschil is in de praktijk dus niet zoo groot Intusschen bevreemdt het ons, dat de autoriteiten van den Vrijw. Landstorm zich in stilzwijgen hullen en niet door één pu blicatie aan alle gepraat en alle ontevreden heid ^en einde maken. De beroepsmilitai ren, die de contracten afsloten, kunnen zich niet in de pers verdedigen. Daarom steunen we de suggestie van Friesch Dagblad, dat de zaak niet uit is, al worden de klagers, die zich gedupeerd gevoelen, persoonlijk geholpen: „Het is een zaak van recht en waarheid. Als de kla gers gelijk hebben, dan is er minstens op lichtvaardige wijze met hun belangen om gesprongen. Hebben zij ongelijk, dan be schuldigen zij ten onrechte de militairen, die da contracten afsloten, van misleiding. Voor een zuivere verhouding tusschen leger en volk moet dit worden uitgezocht Het is daarom van het grootste belang, dat in de Kamer deze zaak wordt aange sneden. Dan kan het hoor en wederhoor worden toegepast En dan kan het volk wsten, op welke wijze eventueele fouten worden hersteld. Het vertrouwen zal door een dergelijke handelwijze versterkt worden". 10 dieren slaagden erin, zwemmende den langen afstand af te leggen. Eén van de koeien is verdronken. Nog een vaartuig met koeien omgeslagen Op den Zuideinderplas raakten Zaterdag middag twee vaartuigen met koeien, die naar stal werden gebracht, op den Zuidein derplas op drift. Een van de vaartuigen sloeg om en zes koeien raakten to water. Vijf er van werden met veel moeite gered, één verdronk. De begeleider, die ook over boord sloeg, wist zwemmende de tweede boot te bereiken. Belasting-academie geopend De Staat neemt de heele opleiding van de hoogere ambtenan n in handen ROTTERDAM, 17 October. De s :re taris-generaal van het departemen' van Financiën, Jhr Mr A. M. C. van Asc i ven Wijck heeft gistermiddag in een pl< "ditige zitting in het gebouw Beursplein 29 de Be'astingacademie geopend, nadat de rec- teur der academie, Mr J. van der iel de aanwezigen, waaronder de burgen van Rotterdam, Mr P. J. Oud, een u toegeroepen had. Vervolgens gaf hij er a uit- oerige uiteenzetting van de doeleind ?r. en richtlijnen der academie. Daarna spr k hij een afzonderlijk woord tot den burge meester van Rotterdam, de verdere aanwe zige belangstellenden bulten het diew vak der belastingen, de afdeelingschefs v. n het departement van financiën, directeursn n. verdere vakgenooten, de docenten, de surnu merairs der invoerrechten en accijnzen en tenslotte tot de candidaat-surnumerai Hierna was het woord aan den burge meester Mr P. J. Oud. Dat de acade nie in Rotterdam gevestigd is, verheugt sp- bij zonder. Hier is de sfeer bij uitstek ge- bik; om hoogere ambtenaren op te leiden ver volgens wees spr. er op, dat het van groote beteekenis is. dat er tusschen handel en be drijf en belasting een goede verstandhouding bestaat. Vervolgens heeft Jhr Mr A. M. C. v a n Asch van Wijck de openingsrede uitge sproken. Voor den belastingdienst, zoo zeide de heer Van Asch van Wijck, is het onge feld vandaag een belangrijke dag, een orrt mijlpaal. De directeur der academie heeft; in zijn rede al gewezen op de belangrijke plaats, die de belastingen innemen in ae huishouding van den particulier en hoe de ambtenaren hebben te waken voor de be langen van de burgers. Spr. wilde er nog op wijzen welk een belangrijke plaa de belastingen heden ten dage innemen in de huishouding van den staat en welk een belangrijke plaats de belastingadministratie dan ook inneemt in het geheele regeerings- apparaat. De ernstige tijden en de jroote financieele eischen die daardoor aai schatkist worden gesteld maken het nood zakelijk om in alle takken van overheids dienst de grootste soberheid te betrachtsn Dit heeft tengevolge, dat ook bij de inrich ting van deze opleiding de mjest mogelijk soberheid betracht moest worden, dat w lei wenschen onvervuld moesten blijven dat de geheele opzet zoo eenvoudig moge is gehouden. Spr. uitte zijn vreugde ei dat eindelijk de weg is gebaand om ten ai - zien van de recruteering en de opleiding van de hoogere ambtenaren van den belas tingsdienst nieuwe wegen te bewandelen. Na de moeilijkheden te hebben uiteer ge zet die zich bij de keuze van het stelsel van cruteering na opleiding voordeden, zeide spr., dat de Regeering na nauwgezette over weging tot de conclusie is gekomen om terug te keer en tot een stelsel ,dat vroeger bestaan heeft, nl. dat de keuze van de ain staande hoogere ambtenaren geschiedt' direct nad-rt deze hun schoolstudie hebben beëindigd. Nieuw is dat de Staat van meet aai. c;e opleiding in handen neemt en hier dus het particulier initiatief uitschakelt. Allee.. :n dit stelsel is het voor de regeering mogen ambtenaren te krijgen, die zooveel mogk geschikt zijn voor de hun wachtende taal:. Bij de organisatie van het nieuwe insti k ds uit den aard der zaak aansluiting gezct aan hetgeen reeds bestaat, nl de vakop ding van de surnumerairs i en a. Op c. o basis is voortgebouwd. Het is echter v uitbouw, die ook wel een n i e u w b o •kan worden genoemd; de eischen die aan het nieuwe instituut moeten worden ge steld zijn immers veel uitgebreider en voor een deel ook anders. Spr. wilde van deze plaats nog de erken telijkheid van de regeering uitspreken a-n velen, die in den loop der jaren zich belc-k- ten met de opleiding en die door hun kwaamheden en toewijding zoo talrijke goede ambtenaren wisten af te leveren. Het gelukkig gevolg van deze opleid1: zal zijn, dat daarmede een basis wordt ge legd waarop degenen, die daarvoor ie energie hebben, kunnen bouwen bij «*cn studie ter verkrijging van een academisch graad. Ook is het de bedoeling voor surnumerairs der directe belastingen,re; - stratie en domeinen de mogelijkheid scheppen, dac zij de notarieele examens kunnen doen en de sinds zoo lange jar bestaande goede practijk wordt voortgez dat in het algemeen de jurnumerair ook candidaat-notaris. De heer Van Asch van Wijck zeide, c de leiding dezer academie bij den heer V" der Poel in goede en vertrouwde handen k en hij dankte de heeren docenten, die nat hun ambtelijk werk het geven van lessor aan deze academie op zich hebben wilier; nemen. Onder het uitspreken van de hoe dat het werk, dat verricht zal worden a; deze academie met een gunstigen uitslag zal worden bekroond, verklaarde de secr - taris-generaal dit nieuwe instituut voor ge opend. KRIJ&T 'N LdFENIS o O O O O O O O door G-TFi.Rotman 4950. O wee, o wee! Daar kwam, met vreselijk lawaai, het vliegtuig aangesnord, zomaar midden over de straat, juist op het punt om te landen. De pilaf-verkoper rende een, twee, drie de brede trappen van de moskee op en vluchtte het grote gebouw In; hij dacht daar zeker een bomvrije schuilkelder te vinden Zijn heerlijk geu rende en dampende pilaf liet hij zo maar in den steek. De hoedenkoopman vond het ook maar het beste, het hazenpad te kiezen. Luie schreeuwend rende hij voor het vliegtuig: uit; van zijn karretje met hoeden en fez 1 trok hij zich niets meer aan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3