llifuu'f |CrUt5djf QTourant Duitsche luchtaanval op Britsche vloot Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 4- portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl No. 6832 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 17 OCTOBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang abbertrntieprijjtn: Van I tot 5 regels t.171/» Elke regel meer0.22 ïgezonden Mededeclingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.1Ö Luchtaanval op Schotland Voor het eerst, sedert het uitbreken van J 'den huidigen oorlog, hebben vijandelijke .vliegtuigen zich vertoond boven Britsch grondgebied. Gebruik makende van de kans t op onzichtbare nadering, welke een gedekte n. lucht hun bood, hebben de Duitsche piloten i op overrompelende manier een aanval op n een deel der Engelsche kust gedaan. Men kan deze raid beschouwen als de tegenhan- ger van de bombardeertocht, welke mannen der Royal Air Force boven Wilhemshaven, Cuxhaven en 't Kieler Kanaal ondernamen. Toen als nu gold de aanval niet een stad, een groep belangrijke gebouwen of de bur gerbevolking, doch de vijandelijke vloot. De Britten slaagden er naar hun zeggen in, bij hun eersten werkelijken luchtaanval op Duitsch gebied aan de zeer kleine Duitsche -marinemacht ernstige beschadigingen aan te brengen. Van Duitsche zijde beeft men zulks, gelijk men zich zal herinneren, ten j ^sterkste ontkend', Goering deed dit zelfs mmct zijn woord als militair ten onderpand, ju Ook thans, nu de Duitsche bombardeer- toestellen hun tegenbezoek aan de Engel- (sche marine-eenheden brachten, die ae T, Oostkust van Schotland, in de bekende ItiFirth of Forth, den zeearm voor Edinburgh, 'K-ligplaats hadden gekozen, wordt door de 's aangevallen partij gelogenstraft, dat deze ^'aanmerkelijke verliezen zou hebben onder hoewel in dit geval wel wordt toe- s(gegeven, dat er onder het scheepspersoneel een vijfendertigtal slachtoffers zijn geval- r len, zoowel dooden als gewonden, or. In de Engelsche ooggetuigen-verslagen 'eilezen wij, dat de burgers van Edinburgh deel van den strijd in de lucht van Verre hebben aanschouwd, doch dat er daar- 'rbij onder hen van niet de minste paniek VgSprake was. Zulks moge merkwaardig schij gjiien, doch men vergete niet, dat de schrik l{Zich eerst openbaart, zoo er een onmiddel- relijk appèl op de menschelijke zintuigen p wordt gedaan. Vliegtuigen, welke men er- ftgeng in de verte ziet opereeren, projectielen, 'die ergens in de ruimte ontploffen, zonder dat men daarvan de uitwerking kan ga.de- ^{slaan, al deze dingen krijgen eerst beteeke- p'nis, zoo de fantasie deze vage indrukken Ondersteunt ve Ook ditmaal is gebleken, dat de macht rsan het luchtwapen minder groot is, dan Aanvankelijk door de militaire deskundigen jverd vermoed. Tegenover de opgave luile schade, welke aan Britsche eenheden zou fijn toegebracht, staat het verlies aan vlieg tuigen, hetwelk de aanvaller heeft moeten Volgens Duitsche opgave moes- ee»en de Britten bij hun luchtonderneming aaen vijftal vliegtuigen inboeten; volgens n, Britsche lezing verloren de Duitschers er tjtitmaal drie. Afgescheiden van de voordee- '■'fen, welke een luchtaanval kan medebren gen, schijnt het wel zeker te wezen, dat de welke daartoe het initiatief neemt, gevoelige verliezen moet aanvaarden. In dit ipzicht valt tusschen den oorlog op het front, waar beide legers aarzelen, tlkander aan te grijpen, en tusschen den iorlog in de lucht, een zekere paralleL te rekken. Vrij algemeen is de opvatting, dat >uitschland zeer binnenkort gedwongen al zijn, tot een grootscheepschen aanval £p zijn verbonden vijanden over te gaan. hjeze hypothese is gegrond op de veronder- t '.elling, waarvoor zeer veel te zeggen valt, at het Derde Rijk een oorlog van langen Jem economisch niet zal kunnen volhou- omdat het zoowel gebrek aan groota '^Wraden, als aan deviezen heeft, waaruit giet deze voorraden van tijd tot tijd zou „enen aan te vullen. Het heeft deze moei- ^kheid weliswaar trachten te ondervan- 0p, door van meet af aan zeer zuinig te vstribueeren, doch deze schraalheid kan nc» den duur een zeer funeste uitwerking lijUbben op een bevolking, welke zich de dehrikkelijke uitmergeling van den vorigen "trlog nog maar al te scherp herinnert f"jdien deze redeneering zonder feil is, ir)island is daarbij een onbekende, niet te 0I*eeren factor, zou het Derde Rijk zich halve bloot moeten geven aan het risico een offensief, hetwelk zeer bloedig éigt te worden. Inderdaad zijn reeds at kns, zoowel te land, ter zee als in de %ht de symptomen van een verhoogde \itsche activiteit merkbaar, waarvan men ^juiste waarde eerst na verloop van tijd kunnen schatten. i m De spelling Minister Van Onderwijs zou, naar Het ter oore komt van plan zijn zoo spoe- g mogelijk een eind te maken aan de on- terheid op het gebied der spelling. Hij zou JJJi aantal deskundigen wil en raadplegen dan een wetsontwerp willen indienen udende algemeene regelen voor de zoowel regeringsstukken als bij het onderwijs te le pruilen spelling. Deze regelen zouden dan hij koninklijk besluit worden uitge- G^rkt DAGELIJKS BRIEFPOST NAAR ENGELAND Door het herstel van den K.L.M.-dienst nsBschei Amsterdam (Schiphol) en Enge- dhd (Sioreham) wordt thans weder dage- egks briefpost naar Engeland verzonden, i #t vliegtuig vertrekt te 1.30 uur 's middags Schphol naar Engeland. Met deze ver- anPdgelerenheid worden alle voor Engeland Btemdtof via Engeland te verzenden brie- n en biefkaarten meó'2gegeven. Drie schepen getroffen door bommen Er zouden 35 dooden en gewonden zijn Het Engelsche ministerie van luchtvaart heeft bekend gemaakt dat gistermiddag een twaalftal Duitsche bombardementsvliegtuigen een aanval hebben gedaan op de Schotsche kust nabij Edinburgh. De aanval was voornamelijk gericht op het gebied van Forth Bridge en Rosyth. De brug werd niet door bommen getroffen, doch en kele schepen, de kruiser „Southampton", de kruiser „Edinburgh" en de torpedojager „Mohawk" werden geraakt- Aan boord van deze schepen zijn 35 man gedood of gewond. De schade is gering. Officieel wordt medegedeeld, dat geen burgers om het leven zijn gekomen en geen schade aan eigendommen is aangericht. De Britsche luchtmacht achtervolgde de aanvallers, en bracht hun verliezen toe. In een gemeenscbaporiijke mededeelin g van de Britsche ministeries van ma rine, luchtvaart en veiligheid wordt ge zegd, dat de Duitsche luchtaanval was gericht tegen de schepen in de Firth of Forth en door een twaalftal toestellen werd ondernomen. Geen enkel schip heeft ernstige schade geleden. Een bom, die langs den huid van den kruiser „Southampton" schampte, ver oorzaakte geringe schade bij den boeg en bracht de admiraalssloep en een acht- riemssloep tot zinken. De Engelsche verliezen bedragen: drie man aan boord van de „Southampton" en zeven aan boord van den kruiser „Edi nburgh", die allen door bomsplinters ge troffen werden. Voorts viel er een bom bij den torpedobootjager „Mohawk", waardoor 25 man gedood of gewond werden. Tenminste vier van de 12 tot 14 aanvallende toestellen werden neergehaald, waarvan drie door de Britsche luchtmac ht. Het eerste contact tusschen de Brit sche en Duitsche vliegtuigen vond plaats ter hoogte van het eiland May bij de monding van de Firth of Forth. Twee vijandelijke vliegtuigen werden toen gedwongen tot op enkele meters boven het water te dalen. Zij werden naar zee terug gejaagd. Een Duitsch toestel werd boven Dalkeith aangevallen; het stortte brandend in zee. Een kwartier later werd na een vinnigen strijd voor de kustplaats Crail een tweede aanvaller neergeschoten. Het derde Duit sche toestel werd neergeschoten na een ach tervolging. Twee Duitsche vliegers werden door een Britschen torpedojager gered. Eén van hen bezweek spoedig. De Britsche vliegers zijn allen behouden geland, Wat ooggetuigen zagen Nader wordt gemeld, dat omstreeks half drie boven het noordelijk district van Edin burgh nog geen vliegtuigmotoren werden gehoord, noch toestellen werden gezien. Tien minuten later zag men drie Britsche ge vechtstoestellen in de lucht. Zoodra deze achter de heuvels waren verdwenen, open de de luchtdoelartillerie het vuur. Even later naderde een Duitsch twee- motorig vliegtuig op geringe hoogte en toen het achter de heuvels verdwenen wasvoor de men mitrailleurvuur. Toen het toestel naar het Noorden draaide, ontplofte een aantal granaten achter den staart In Edin burgh ging het gerucht, dat drie vijandelijke toestellen de Firth of Forth opgevlogen waren. Een Duitsch toestel vlóóg zoo laag, dat het gedwongen was onder de Forthbrug door te vliegen. Voor zoover bekend waren de Duitsche vliegtuigen Heinkels en Dor- niers. Er werd te Edinburgh geen luchtalarm gegeven. De menschen wandelden rustig op straat en keken naar de granaatontplof fingen. Het werk in de voorsteden ging ge woon voort Er was geen enkel teeken van opwinding. Het weer was Kelder en 'de Ontploffing van die granaten in de lucht was te Edin burgh zeer duidelijk te zien. Ook ten Zuiden van Eding&urgh" In de richting van de heuvels van Pentland, wer den versoheiden vliegtuigen gezien. Nadat het vuren was gestaakt werden in verscheiden deelen van Edinburgh gra naatsplinters gevonden. Ooggetuigen op den Zuidelijken oerver van de Firth of Forth hebben gezien, hoe de Duitsche bommenwerpers verscheiden pogin gen deden om een bepaald objectief te treffen. Zij werden door een hevig vuur teruggedreven, doch keerden herhaaldelijk terug. De bommen vielen in het water, waar geweldige fonteinen opspoten, doch schade werd niet aangericht. Andere bom men vielen nabij de brug, doch deze werd evenmin getroffen. Spoedig daarna kon men de treinen er overheen zien rijden. Vele menschen zochten geen schuilplaats op, coch bleven kijken hoe de Duitsche vlieg tuigen werden teruggedreven. De slachtoffers Tot de slachtoffers van het Duitsch-Brit- sche treffen nabij Edinburgh behoort vol gens Reuter ook de commandant van de „Mohawk", die werd gedood. Van de vier leden der bemanning van een der boven de Schotsche kust neergeschoten bommenwerpers verdronk er één, terwijl twee door kogels werden gedood. De vierde werd met een gewonden arm gered. De drie leden der bemanning van een anderen Duit schen bommenwerper, die gedwongen werd in de heuvels van Pentland te dalen, wer den gevangen genomen. Waarom geen luchtalarm? Het Engelsche ministerie van binnenland- sche veiligheid verklaart, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de reden van liet ach terwege blijven van eenige waarschuwing, dat een luchtaanval op Edinburgh werd uit gevoerd. LONDEN, 17 October. Reuter verneemt, dat het aantal Duitsche vliegtuigen, aat gisteren tijdens den aanval op de Firth of Forth werd neergehaald hooger is dan vier, welk cijfer officieel wordt opgegeven. In sommige niet officieele kringen spreekt men wel van zeven van de twaalf of veertien toestellen, die aan den aanval hebben deel genomen. Met het oog op de moeilijkheid de feiten te controleeren voor wat betreft de waarne ming van vliegtuigen, die op grooten afstand vallen, bepalen officieele kringen er zich tot nu toe toe het aantal op te geven, waarom trent zekerheid bestaat. Er wordt thans een verdere officieele verklaring verwacht. De lezing van het Duitsche oppercommando Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt het volgende bekend: De Engelsche zeestrijdkrachten werden gisteren opnieuw en met succes aangevallen. Twee van de in de Firth of Forth liggende Engelsche oorlogsschepen kregen treffers van bommen van het zwaarste kaliber. Dit succes kon ibehaald worden ondanks den zeer hevigen vijandelijken afweer door luchtdoelgeschut en jachtvliegtuigen. Tijdens de bewaking van h-et Duitsche luchtruim werden gisteren vijf vijandelijke vliegtuigen, waaronder twee Engelsche, om laag geschoten. Volgens bericht van den Duitschen duik bootcommandant hebben de torpedeeringen van het slagschip „Royal Oak" en van den slagkruiser „Repulse" plaats gehad in de Baai van Scapa Flow. De handelsoorlog in de Noord- en de Oost zee heeft in de afgeloopen week doeltreffen de resultaten opgeleverd. In den Atlanti- schen Oceaan zijn, volgens berichten uit Engelsche bron, alleen tusschen den 13en en den 15en October zeven schepen met 54.396 ton tot zinken gebracht, waaronder de groot ste Fransohe tankboot „Emile Mignet", Werkloosheid gestegen Percentage thans 18.0 pCL (v. w. 17.4) Blijkens de gegevens van het Centraal Bu reau voor de Statistiek waren op 30 Sept.. jl. bij de organen der openbare arbeidsbemidde ling ingeschreven 267.769 werkzoekenden (249.067 mannen en 18.702 vrouwen). Hiervan waren 203.498 (190.484 mannen en 13.041 vrouwen) werkloos en 47.230 personen door overheidshulp te werk gesteld bij cultuur technische en administratief daarmede ge lijkgestelde werken. Blijkbaar waren er dus 17.041 personen als werkzoekende ingeschre ven, die in het vrije bedrijf werkten, doch ander werk zochten. Het werkloosheidspercentage was in de week van 2530 Sept. 18.0 (vorige verslag- week 17.4). De laatste jaren was het percen tage in de overeenkomstige verslagweek: 1932 26.7, 1933 24 1. 1934 25.6, 1935 30.2, 1936 30.7, 1937 23.5, 1938 21.9, 1939 18,0. Franschen trekken achteruit „Op de tevoren bepaalde linie" Het Fransche legerbericht van van ochtend luidt: Gisteren aan het einde van den namid dag hebben de Duitschers in de streek ten Oosten van de Saar over een front van on geveer 30 K.M. een tweeden aanval ontke tend, eveneens gesteund door krachtig ar tillerievuur. Onze lichte verkenningstroepen trokken zich strijdend terug, in overeenstemming met hun taak. Ons vuren heeft den vijand t!ot staan gebracht op de tevoren bepaalde linie. Meer dan veertien dagen geleden had het Fransche opperbevel besloten de Fransche divisies, die op Duitsch gebied een offen sief hadden ondernomen om de Poolsche legers indirect te verlichten, op andere stel lingen terug te trekken, daar het deze her vatting van het offensief door de Duitschers had voorzien. Op 3 October waren alle noodige bewe gingen geëindigd. Wij hadden sindsdien slechts lichte ver kenningstroepen voor het contact achterge laten zoomede eenige dekkingsgroepen. Het Duitsche legerbericht meldt hier over het volgende: In den loop van gisteren hebben de Fran sche troepen het grootste deel van het tot dusver door hen bezette Duitsche gebied, gelegen voor onze vestingwerken, ontruimd en zich over de grens teruggetrokken. TWEE VERKENNERS BOVEN DUITSCHLAND NEER- GESCHOTEN Het Britsche luchtvaartministerie deelt mee, dat ondanks de slechte weersge steldheid Engelsche vliegtuigen Zondag nacht verkenningen boven Noord- en Midden-Duitschland hebben uitgevoerd. In overeenstemming hiermee meldt het D.N.B., dat in den nacht van Zondag op Maandag in het gebied MainzFrank furt een Britsch bombardementsvliegtuig van het type Whitley 2 door een batterij luchtdoelartillerie ten Zuidwesten van Grossgera is neergeschoten. Een der in zittenden is omgekomen, drie anderen zijn gevangen genomen. Maandaqocbtend vroeg werd in bet zelfde district nabij Germersheim een Fransch verkenningsvliegtuig, een Potez 63, door luchtdoelartillerie neergescho ten. Een der inzittenden is gedood, twee anderen, die gewond werden, zijn in een hospitaal opgenomen. EEN DUITSCHE KOERIER NAAR STALIN Hitler confereert met legerchefs Naar „Un. Press" meldt uit Berlijn, verluidt daar in gewoonlijk goed inge lichte kringen, dat H i 11 e r een bood schap heeft gericht tot Stalin, welke tijdens het weekend door een koerier zou zijn overgebracht. Een spoedig ant woord is te verwachten. Ofschoon er geen enkele aanwijzing is omtrent den inhoud dezer boodschap, gelooft men, dat het antwoord van het grootste be lang zal zijn voor de volgende stappen van Duitschland. Hitier zet de reeks conferenties op de rijkskansc'arij voort. Vanmorgen ont ving hij een aantal leidende officieren van leger en luchtmacht Maarschalk Göring was bij het onderhoud tegen woordig. Twee Scheveningsche loggers vertrokken SCHEVENINGEN, 17 October. Vanochtend om ongeveer 5 uur zijn de eerste twee ha ringschepen van de Sche ven ingsche vloot naar de haringvisscherij vertrokken. Hel waren de motorlogger Sch. 19, schipper C. de Graaf, van de reederij J. J. v. d. Toorn, en de haringboot Sch. 65, schipper A. Groen, van de N.V. Reederij v/h Fr. Vrolijk. Ver- waoht wordt dat deze week nog enkele sche pen zullen volgen. K.L.M. wil vliegtuigen koopen Een crediet van 3 millioen Ten einde de K.L.M. in staat te stellen een rekening-courant-crediet van 3 mil lioen op te nemen voor de aanschaffing van vliegtuigen, heeft de regecring een wets ontwerp ingediend, waarhij het Rijk zich voor dit bedrag garant stelt. Venvacht wordt, dat de K.L.M. uit af schrijving op het aan te schaffen materieel de jaren 1941 tot en met 1943 voldoende liquide middelen beschikbaar zal krijgen om de bij wijze van voorschot op te nemen 3.000.000 geleidelijk te kunnen aflossen. De Rijksmiddelen in September Opbrengst ruim f 1 millioen boven de raming Loodsgelden sterk teraggeloopen Sterke stijging bij directe belastingen In de maand September hebben de Rijksmiddelen opgebracht f 37,82 mil lioen tegen f 38,18 millioen in Septem ber 1938 en f 36,81 millioen. als maan- delijksche raming. In de eerste oorlogs maand is de opbrengst dus niet tegenge vallen. In de eerste negen maanden van 1939 bedroegen de totale ontvangsten f 349,2 miWioen (v. j. f 330,5 millioen) terwijl geraamd was f 331,2 millioen. Dank zij het feit, dat verschillende mid delen, o.a. invoerrechten, divide nd- en tantième belasting en de a c- c ij n s e n beter vloeiden dan vorig jaar, kon een merkbare terugslag in de ontvang sten worden voorkomen. De omzetbelasting liep nl. terug van f7.017.116 in September 1938 tot f4.937.7S5 in de afgeloopen maand. Boven dien gal de couponbelasting een ton minder (zij daalde van f452.782 tot f342.411), de zegelrechten liepen terug van f 1.437.591 tot f 1.333 166, de registratie rechten daalden van f 1.170.440 tot f966.811, terwijl tenslotte ook de succes sierechten nog een tegenvaller bezorg den, door ten opzichte van vorig jaar te verminderen van f3.662.209 tot f 3.291.960 Onze scheepvaart is reeds in de eerste oor logsmaand getiërceerd. De opbrengst der loodsgelden geeft de ruïneuse gevolgen te zien: de ontvangsten ziin zéér poovertjes met een bedrag van slechts f20.160 (v.J. f 67.084). Samen genomen hebben deze middelen 's Rijks schatkist een tegenvaller bezorgd! van een kleine 2 millioen gulden. Toch is uiteindelijk de September bate nog 3 ton hooger dan vorig jaar. hetgeen allereerst een gevolg is van de betere opbrengst der invoerrechten, die stegen van f8.728.762 tot 10.017 509. Daarnaast gaf de dividend- en tantièmebelasting een vooruitgang te zien van f 1.893.864 tot f2.209.1S2. De accijnsen hebben zich dit maal bijzonder goed! gehouden. Over de ge- heele linie bewegen zij zich boven het peil van vorig jaar. De zoutaccijns steeg van f 129.917 tot f 145.266, de ge6lachtac- cijns van f643.074 tot £734.242, de wijn accijns van f498.782 tot f531.510, het gedistilleerd van f 2.796.794 f2.884.733, 'tbier van f692.157 tot f973.022, de suiker van f 5.286.999 tot f 5.534.170 en de tabak van -f3.441.870 tot f3.660.8 De uitgebroken oorlog heeft het vrij gun stig verloop van de Rijksmiddelen in 1939 nog niet kunnen verstoren, gelijk uit de hierboven weergegven totaalcijfers blijkt. Over het algemeen hebben de middelen de raming voor 9 maanden wel kunnen halen. De invoerrechten he-bben de raming zelfs met f 15 millioen overschreden! Intusschen hebben de zegelrechten, successierechten en de. registratierechten ernstig teleurgesteld. Zij bleven elk f2 millioen bij de raming ten achter, doch dit heeft toch tegenover het eindresultaat geen ongunstigen invloed uit geoefend'. Afgewacht moet nu worden of zich in de komende maanden verschuivin gen van ernstigen aard voordoen. Het lijkt evenwel niet waarschijnlijk, dat deze nog van ingrijpende beteekenis zullen zijn voor 't verloop van de middelen gedurende 1939. Wat de kohierbelastingen betreft, ook hier is het verloop niet ongunstig. De grondbelasting heeft opgebracht f 10.684 0S7 (v.j. f10.5 millioen). de inkom- stenbelasting f82.697.315 (v.j. f69," millioen), de v er m o g e nsbelas tinj, f 17.029.830 (v.j. f 16,7 millioen), de verde digingsbelasting I f 10.141.272 (vj. f 10,5 millioen) en de belasting van de doodehandf 1.825.690 (v.j. f 1,7 millioen), in totaal aan directe belastingen f 122.37b 195 (v.j. f 109,5 millioen). De motorrijtuigenbelasting (ten bate van het verkeersfonds) leverde over September j.l. f 1.053.399, de rijwielbelasting f650.877 op. Over de eerste negen maanden waren deze opbrengsten resp. f 19.481/914 en f 8.330.797. STROOSCHIP IN BRAND Ongewoon schouwspel bij de Groothoofdspoort DORDRECHT, 17 Oct. De gebr. A. en J. D u r i e u x van Delft (vroeger gedomicili eerd te Zwijndrecht) die met hun schip „Martha Johanna", S4 ton groot, een lading i stroopakken vervoerden van Axel naar Delft, werden vanmorgen alhier verrast door brand in de lading, waarschijnlijk door broei in het voorschip. Men had den nacht op stroom doorgebracht, aan de ankerplaats, nabij de Buiten Walevest, maar zag zich vanmorgen om half acht genoodzaakt bij de Groothoofdspoort den wal op te zoeken en de hulp van de brandweer in te roepen. Weldra verscheen deze onder leiding van ir Reftssen, en met de Faun en den ladder wagen. Ook de Joh. de Witt, de drijvende spuit, kwam te hulp. De vuurhaard, die een geweldige rook ontwikkelde, zat echter te diep weg, en had zich zoo hecht ver schanst in de vaste stroopakken, dat men geen kans zag, oen brand meester te worden wilde men niet dat het schip slagzij zou maken. Daarom werd het weggesleept naar de Papenörechtsche oever, waar de lading veilig kon branden. De Joh. d? Witt begaf zich eveneens daarheen, om te pogen, het schip te redden, en tc voorkomen, dat be halve de lading, ook dit een prooi oer vlam men zou worden. Den geheelen morgen had men werk met het blusschen. De lading brandde geheel uit en ook het schip liep aanmerkelijke schade op. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE blader. Duitsche luchtaanval op Schotsche kust. Duitsche aanval ten oosten van de Moezel. Twee vliegtuigen boven Duitschland neergeschoten. De Russisch-Finsche besprekingen te Moskou hervat Tot hoogleeraar te Utrecht is benoemd Dr H. W. Obbink, zoon van Prof. Dr. J. Th. Obbink. Ingediend is een wetsontwerp, waarbij een tweede buitengewoon crediet van 100 millioen wordt aangevraagd. Het verkeer heeft gister weer een aan tal slachtoffers geëischt. De opbrengst der Rijksmiddelen over de maand September. Het wapen der marechaussee bestaat 125 jaar. IETS ZACHTER Weerverwachting: Gedeeltelijk be wolkt, later wellicht toenemende bewol king. Kans op eenigen regen hoofdzake lijk in het Zuiden. Aanvankelijk weinig verandering in temperatuur. Later wel licht iets zachter. Meest zwakke, later wellicht toenemende Oostelijke tot Zui delijke wind. (Reel.} STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Reel.) DE MARECHAUSSEE BESTAAT 125 JAAR Het wapen der Koninklijke Marechaussée zal op 26 October a.s. zijn 125-jarig bestaan herdenken. Als gevolg van de bijzondere tijdsomstan.- digheden zal deze herdenking een zeer so ber karakter dragen. Zoo zal mede van het houden van een officieele receptie moeten worden afgezien. De inspecteur van het Wapen der Ko ninklijke marechaussée zal echter ten zij nen bureele, Nassau Zuilensteinstraat 11 Den Haag, op gemelden datum tusschen 15 —17.30 uur gaarne bezoeken ontvangen van diegenen, die van hun belangstelling in het Wapen willen doen blijken. PETROLEUM GEHAMSTERD ULRUM, 17 Oct Naar wij van bevoegde zijde vernemen is op grond van art. 10 van de hamsterwet door den burgemeester van Ulrum bij een ingezetene 5500 litïr petro leum in beslag genomen. GRONINGEN, 17 October. De crisis- opsporingsdienst heeft, in samenwerking rr-ei de gemeentepolitie van Bafic bij eeni ge inwoners van deze plaats een hoeveel heid van 1400 liter gehamsterde petroleum :n beslag genomen. EEN MIJN IN DE HELDERSCHE HAVEN Te Den Helder werd een mijn gecon stateerd die bij het fort Harssens de haven dreigde in te gaan. Onmiddellijk werd van het Wachtschip een sloep bemand en ge streken. Men wist de mijn onschadelijk te maken en naar het Mijnenmagazijn te brengen. ZUID-AFRIKA WIL TORPEDOJAGER SCHENKEN Het jongste plan van Zuid-Afrika tot hulp verleening aan Groot Rrittannië betreft de opening van een inschrijving tot bijeenhren- ging \an 300.000 pond voor den bouw van een torpedojager, welke „Zuid Afrika" /.al worden genoemd. De burgemeester van Port Elisabeth heeft brieven gezonden aan acht gemeen tebesturen. waarin hij hun verzoekt zich te wenden tot alle kleinere gemeenten, om het geld bijeen te brengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1