Jlinuur jCriïiscljf (üouraut Nachtelijke vlammenzee te Rotterdam Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken >:en onrustige stilte De Russisch-Finsche opgeschort Deensche geruchten omtrent Russische eischen besprekingen Per kwartaal in Leiden en in plaatsen ma waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 2)100r het Buitenland bij wekelijkschc zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bii j tossc nummers 5 ct. m Zondagsblad 7'/a ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6831 MAANDAG 16 OCTOBER 1939 20e Jaargang ülbbertentieprijjen: Van I tot 5 regels1.17»/, Elke regel meer0.22'It Ingezonden Mededeeüngen van 1-5 regels2.30 Elke regel meerf 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend0.10 og steeds blijft men in de verschillende bpeesche hoofdsteden om zich heen zien r teekenen, welke op verandering van staatkundige weder zouden kunnen dui- De stilte, die nog steeds in ons wereld blijft heerschen, tengevolge van het 3jeefs wachten op initiatieven of daden, Iaden met een merkwaardige, niet te ieeren onrust Terwijl in de Baltische )|en, na de opwinding en do deining, de verdragen met Sovjet-Rusland ver- t, het evenwicht zich begint te herstel- f en de Duitsch-Balten, voor zoov< id zijn aan Hitiers wensch naar repa- iring gehoor te geven, overhaast hun srs pakken, heerscht in het noordelijker 1 jen Helsinki, de hoofdstad van ich bedreigd gevoelende Finland, Jbeklernmende en bange afwachting. De Jche onderhandelaar te Moskou, Paa9i- is met den trein huiswaarts gekeerd, pen erop wijst dat een Finsch-Russi- overeenstemming niet zoo biel vlot _,.to bereiken. De onderhandelingen irbroken en niet afgebroken, doch E jt in Finland zeer wel, dat zulks slecht3 a zeringe nuanceering is, en diit de moe: g $den, welke aan een overcenstemihing 1 Jjaar in den weg staan, wel eens on- 5 Koombaar zouden kunnen blijken. 5 iijk men weet komt Woensdag de con- 2 jtie van Noordsche staatshoofden bij E 'welke door den Zweedschen koning j^af te Stockholm is belegd, Vermoede- kal Finland met de terugzending van gevolmachtigde naar Moskou wachten. St vierlanden-consult achter den rug is, 3 it men uit het beraad met de bevricn- ^buren nog verderen steun verwacht ra k in Frankrijk begint zich een zeker r" /iuld te toonen, omdat de corlog maar {doorzetten wil, en men aldaar gaarne spoedige oplossing van de moeilijk- zou willen zien. Generaal Gamelin, 2- fransche opperbevelhebber, heeft in een t-houd met den vertegenwoordiger van |agblad Temps tegen deze stemming arschuwd. Hij zeide, dat de tijd in Irlei zin voor de geallieerden werkt. >erst hebben zij ruim respijt gekrege un omvangrijke voorbereidingen teg' ■jjand te voltooien, anders dan in 1914, de Duitsche aanval als een vloedgolf ind binnenspoelde, Maar bovendien olgens het inzicht van dezen generaal do tijd Duitèchlands voornaamste l zijn, zoowel in politiek als econo- opzicht en het Hitler-regiem met on N ijning dreigen. Ten overvloede maak- 'melin erop attent, dat een aanval bij n (uidigen stand der grensversterking 'gelijk zou staan met zelfmoord. Over s' fcen als deze doen vermoeden dat porlog binnenkort inderdaad geacti- n moet worden, de Duitsche hoofdaan- to pl eens door de lucht zou kunnen ge- aen, en zich overwegend op Engeland 5'chten. g /erend is overigens, dat de oorlog ter 2-ioewel deze zeker geen beslissing zal 3 n brengen, nog met de meeste ener- ëdreven wordt. Onlangs zouden vol- e!e Britsche admiraliteit op een enke I g drie Duitsche duikbooten naar den zijn gejaagd, doch de blijdschap i graze successen is in Engeland inmid- ~ïkoeld door het zware verlies, het- L ra de eigen vloot heeft geleden bij het van de „Royal Oak". Achthonderd op eenmaal, en het gemis van een ir, schoon niet meer nieuw schip, een leelijke schadepostl Hoeveel lelijke ellende kan in een enkel cijfer ^^sloten liggen, en wie zal voorspel welk lijden, zoo God het niet ver- menschheid nog zal moeten voort ui, eer een aannemelijke oplossing gevonden? irlijn blijft men zich opnieuw In stil st hullen over den thans te volgen Des te meer veronderstellingen met name te Rome, hetwelk reserveerden afstand de ontwikke- m den verwarden toestand volgt sche bladen meen en te weten, dat in deze stille periode een nie ng voorbereidt welke wel eens wending, een beslissende keer aan log zou kunnen geven. Meent men >i dat de bondgenoot waarmee men eel zoo weinig aan den dag tredend onderhoudt, geheime aanvalswa- •v^tit, die hij binnenkort plotseling zal gieren, zoodra de laatste uitzichten van den vrede voorgoed zouden fflgevaagd? Of heeft men nieuwe po- op het oog. en lljfcnde herziening van de kaart van Mussolini, in een periode ?|jjnschap tegen Frankrijk, gelijk men herinneren, reeds overlang heeft I erlain heeft een radiorede, die hij spreken, niet gehouden; zijn week in het Lagerhuis van de vorige i eveneens aanvankelijk uitgesteld |ie Engelsche hoofdstad heeft men een zeer duidelijke aanvoeling van |?e moeilijkheden, en wil men zich I al te snel in de eene of de andere vastleggen. Inmiddels heeft Ber geerste luchtalarm gehad, naar men at oen eigen vliegtuig zich binnen gebied had gewaagd. De historie J migszins geheimzinnig, maar toont aan, dat ook aldaar groote span- rscht tijdens deze periode van over zich zoo eindeloos lang schijnt te fikken Paasikivi met zijn gevolg naar Helsinki vertrokken Het D.N.B. meldt uit Moskou, dat d° qemachtigde van de Finsche regeering, staatsraad Paasikivi, en de Finsche gezant te Moskou, baron K o s h i n e n, Zaterdagmiddag voor een tweede bespreking werden ontvangen door Molo- tof. Deze bespreking duurde een uur. Des avonds werd een derde conferen tie gehouden, welke een uur heeft ge duurd. Paasikivi verliet daarna met zijn gevolg per trein Moskou om zich via Leningrad naar Helsinki te begeven. Naar verluidt zullen de onderhandelingen over eenige dagen worden voort gezet. Het Finsche Nieuwsbureau bevestigt, dat de onderhandelingen opgeschort, maar niet afgebroken zijn. Het beroep van president Roosevelt op Kalinin en de sympathieke houding van de niet-Duitsche pers heeft de hoop op een vreedzame regeling van het Finsch-Sovjet- Russische geschil doen harleven. Toch zet Finland zijn voorbereiding tot een verdedi ging met kracht voort. Uit alle deelen van het land komen de reservisten onder wapenen en kleinere zaken zijn door gebrek aan personeel genoodzaakt te sluiten, terwijl de diensten van trams en autobussen be perkt zijn. De gedetineerden in de gevange nis van Helsinki zijn overgebracht naar Turku. De mannen van de kustwacht en hun fa milie hebban besloten hun horloges, ringen en andere waardevolle voorwerpen ter be schikking te stellen voor de nationale zaak. Honderden boeren met paard en wagen zijn 'naar Helsinki gekomen om transporten voor hat leger te vervoeren. De burgers heb ben den raad gekregen des avonds zoo veel mogelijk thuis te blijven. Tot nu toe is nog niets gepubliceerd de bespreki-ngen met de Sovjet-Unie, Wat Ruslands eischen zouden zijn De correspondenten van de Deensche bladen in Moskou berichten, dat d-a Sovjet- regeering vier eischen heeft gesteld aan Finland en wel; Ten eerste: afstand van de eilan den Tytaesaari, Lavansaari, Seiskaarien vermoedelijk ook Surrsaari. Deze eilan den beheerschen den toegang tot de Baai van Kroonstadt in de Finsche Golf. Als schadeloosstelling zou Finland gebied in Oost-Karelie krijgen. Ten tweede: Finland is niet gerech tigd de Aalandseilanden te versterken en de Sovjet-Unie zal het recht krijgen op geregelde tijden te kunnen vaststellen, dat hieraan de hand wordt gehouden. Het s.s. „Rotterdam" naar Amerika vertrokken Nog meer dan duizend Amerikanen wachten ROTTERDAM, 16 October. Zaterdagavond heerschte er aan de Wïl- helminakade bij de Holland Amerika Lijn weer een geweldige drukte. Het s.s. „Rot terdam" lag gereed om naar Amerika te vertrekken. De inscheping geschiedde tus- scnen 7 en 10 uur en gedurende dien tijd zijn ruim 700 passagiers, onder wie maar een klein getal Nederlanders aan boord van de „Rotterdam" gegaan. Het overgroote deel van de passagiers bestond uit Amerikanen, die reeds weken gewacht hadden op passage naar Amerika. Thans wachten nog meer dan duizend Amemikanen hun beurt af. om den oceaan over te steken. Een groot aantal van deze gegadigden was Zaterdag ook bij het ver trek van de „Rotterdam" aanwezig, om te trachten nog een plaatsje op het schip te veroveren. Enkelen van hen heeft men nog kunnen helpen. Zij kregen de gelukkige boodschap, dat ze mee konden. Verreweg de mees ten moesten echter worden teleurge steld. Deze Amerikanen hadden reeds alle instanties afgeloopen om eindelijk weg te komen, maar ieder moet nu eenmaal op zijn beurt wachten. Talloozen zijn er onder hen •die geen geld meer hebben voor den over tocht. Zij hebben telegrammen gezonden naar vrienden en kennissen in Amerika om «ulp en anderen verwachten die van hun consulaat. Er zit voor deze menschen niets anders op, dan nog maar eenige weken geduld te -oefenen tot zich weer een gelegenheid voor doet om te vertrekken. DE SLACHTOFFERS VAN DE „INDRA" AMSTERDAM. 16 Oct. Morgenochtend te half tien zullen de drie slachtoffers van het vorige week bij West-Terschelling op een mijn geloopen Finsche houtschip „Indra" op de Oosterbegraafplaats ter aarde worden besteld. Zij zullen tezamen In één graf rus ten. De stoet zal te tien minuten over ne gen van het Binnengasthuis vertrekken. Ten derde: Finland moet een mili tair verdrag sluiten met de Sovjet-Unie. De Deensche correspondenten voegen hier aan toe, dat het vierd-3 punt onbekende bij zonderheden behelst en dat dit punt de reden is, waarom de Finsche delegatie naar Finland is teruggekeerd. De Finnan hebben het bericht, dat de delegatie terugkeerde, somber opgenomen, doch men wijst erop, dat Paasikivi vac zijn regeering slechts toestemming heeft ge kregen sommige punten te behandelen. Evenwel beschouwt men de tarugkeer als een bewijs, dat de onderhandelingen niet zoo vlot verloopen. In Finsche officieele kringen wordt ver klaard, dat de berichten over de eischen der Sovjet-Unra, zooals deze in het buitenland gepubliceerd zijn, niet juist zijn. Men weigert evenwel te zeggen, wat deze eischen wèl omvatten. NOORSCH STOOMSCHIP OP MIJN GELOOPEN Drie dooden, acht geredden IJMUIDEN, 16 Oct. Het Finsche stoomschip „Emmi" heeft in IJmuiden binnengebracht acht leden van de beman ning van het Noorsche stoomschip „Gress- holm", dat op weg was van Stavanger naar Antwerpen. De „Gressholm" is Vrijdagavond op een mijn geloopen op 53 graden 55 minu ten Noorderbreedte en 2 graden 55 mi nuten Oosterlengte. Drie leden van de bemanning zijn om het leven gekomen. De „Emmi" is met de overlevenden op weg naar Amsterdam. WEIFELENDE VOET- GANGERS OVERREDEN Echtpaar gedood ROTTERDAM, 16 Oct Zaterdagavond om streeks half acht is het echtpaar Hoïfakker, wonende in de Wattierstraat, op de Mathe- nesserlaan bij het Heemraadsplein 'door een auto aangereden. De 65-jarige man werd op slag gedood, zijn «veneens 65-jarige vrouw werd zeer zwaar gewond aan het hoofd en brak een been. Zij is in het ziekenhuis aan den Coolsingel opgenomen. Het stoffelijk overschot van den man is ook naar dat zie kenhuis gebracht.- De auto, waarmede het echtpaar werd aangereden, wBrd bestuurd door F. B., wonende alhier. Deze probeerde het echtpaar, dat weifelend oen rijweg over- stale, nog te ontwijken, maar toen hij scherp uithaalde, raakte dB achterkant van de auto de twee oude menschen, die tegen de straat werden Nader vernemen wij, dat ook de vrouw tan de bekomen verwondingen is overleden. I ?or,Wro A V I IA/ociacior? de Viiiadorei ibero 1 nanat/l 25priHtf)l Reed/ beKroond lentoon/leilinq Adam 1885 MB OE BEER. Aol/70 AM/TERDAM. DE ONDERGANG VAN DE „ROYAL OAK' Waarschijnlijk slechts 414 overlevenden Dc Britsche admiraliteit heeft tot nog toe de namen gepubliceerd van in totaal 414 opvarenden van de „Royal Oak", die na den ondergang van dit slagschip gered zijn. Officieel werd verklaard, dat er vermoedelijk niet meer overlevenden zullen zijn, al is het mogelijk, dat c enkele dagen nog een laatste lijst zal worden gepubliceerd. Gelijk men weet, had het getorpedeer de oorlogsschip ruim 1200 koppen aan boord. De admiraliteit deelt verder mede dat sinds 26 September de Duitsche radio stations voortdurend berichten, dat het vliegtuigmoederschip „Ark Royal" tot zinken gebracht zou zijn. Teneinde eiken twijfel weg te nemen, verklaart de admi raliteit nogmaals, dat de „Ark Royal" niet gezonken is en ook op geen enkele wijze beschadigd is. De commandant gered Op de derde lijst met namen van de over levenden van de Royal Oak" komen voor de namen van den commandant B e n n van commander N i c h 011 s. Koning Leopold zal tot Amerika spreken Koning Leopold zal volgende week Donderdag op een nader bekend te ma ken uur een radiorede tot de Vereen. Staten richten. Gemeentelijke opslagplaats door vuur vernield Ontploffende zuurstofcylinder maakt twee slachtoffers Vuurzee met 16 stralen bedwongen ROTTERDAM, 16 Oct. Gisteravond omstreeks half twaalf is door tot nu toe onbekende oorzaak een felle uitslaande brand uitgebroken in een groote loods van de gemeente Rotterdam, staande aan de Scheepsbouwerstraat op Charlois, in de nabijheid van de in aanbouw zijnde tunnelwerken. De brand liet zich onmid dellijk ernstig aanzien, zoodat veel mate riaal van de brandweer uitrukte om den strijd tegen het vuur aan te vatten. Met zestien stralen werd de vlammenzee be dwongen. Tijdens den brand ontplofte een zuurstofcylinder, tengevolge waar van twee vrouwen, die op een afstand stonden te kijken, vrij ernstig werden gewond. Maanflen zijn voorbijgegaan, sinds het Rotterdimsche publiek een grooten brand heeft gezien. De laatste was die tijdens de felle vorstperiode in den vorigen winter, toen bij 15 graden vorst in de Hudsonstraat een meubelfabriek afbrandde. Doch thans heeft de „Rotteróamsche Vrijwillige" weer kunnen doen blijken, tot welke prestaties "j in staat is. Dat het hier een brand van on gewone afmetingen betrof, blijkt wel uit 't feit, dat de nachtelijke hemel hei-rood werd gekleurd door de vlammenzee, zoodat men tot op grooten afstand den brand1 heeft kunnen waarnemen. De oorzaak van den brand heeft men nog niet precies kunnen vaststellen. Om tien minuten over half twaalf ontdek ten enkele voorbijgangers vuur in een loods van de gemeente, op het terrein begrensd door de Dok laan en de Scheepsbouwer straat. Deze houten loods, die 40 bij 70 meter groot was, bevatte een groote hoeveelheid brandbaar materiaal, o.a, machines, zuur- stofcylinders, vaten olie en benzine. Onmid dellijk werd de brandweer gewaarschuwd en slangenwagen 43 was 't eerst ter plaatse. Reeds onmiddellijk kwam vast te staan, dat het vuur met beperkte krachten niet te be dwingen zou zijn. Er werd dan ook. terwijl nog vele andere slangenwagens aanrukten ook een motorspuit ontboden, om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn Voortdurend explosies Aanvankelijk stond de brandweer tegen over het zich snel uitbreidende vuur mach teloos. Voortdurend klonken explosies, doch niettegenstaande de gevaren pakte de brandweer energiek aan. Zes slangen wagens waren spoedig in actie met elk twee stralen, terwijl bovendien motorspuit I met vier stralen enorme massa's water in de vlammenzee wierp. Dat het blusschingswerk niet zonder ge vaar was, bleek, toen omstreeks 12 uur een ontzettend zware slag weerklonk. Tal van ruiten vlogen in scherven. De slag werd veroorzaakt door een ontploffende zuurstof cylinder, waarvan de scherven naar alle kanten wegvlogen. Van dc brandweerlieden werd nie mand gewond. Wel echter een paar vrouwen, die op 150 meter afstand in de Doklaan naar de vlammenzee stonden te kijken! Het waren de 29-jariae mej. C. v. d. Weerd, wonend aan de Leede en de 25-jariqe mej. L. de Tono, wonende Dok laan, die b<>'*de door een paar stukken rondvliegend iizer werden getroffen. Eerstaeucrrv.de Hen een ernstige hoofd wond op, de ander bekwam een hersen- sci.«4/Uf„T PT1 een hoofdwond. Kermend} bleven de vrouwen op den gronrl liggen. In allerijl werden de E.H.B.O en de Geneeskundige Dienst srewaarschuwd. Per auto werden de gewonden naar het Zuider ziekenhuis overgebracht, waar zij ter ver pleging werden opgenomen De toestand van beiden bleek ernstig, hoewel niet levens gevaarlijk te zijn. Het vuur overmeesterd Intusschen won de brandweer snel ter rein. Nog geen d<rie kwartier na het ont dekken van den brand zag men de vuur gloed al verminderen en op een afstand was toen van de vlammenzee al niets meer te zien. Naast de watermassa'6, die do brandweer in het vuur wierp, kwam ook een fiksche regenbui, die zich over óe stad ont lastte, nog een handje helpen. Om kwart over twaalf kon men dan ook zeggen, dat het ergste leed geleden was. Nog geruimen tijd deden de vlammen zich echter gelden, en de nablussching heeft dan ook tot tficp in den nacht geduurd. Aan hit blusschingswerk hebben deelge nomen de slangen wagens (in volgorde van aankomst) 43. 44 52. 42 58 en 59. die elk met 2 stralen water gaven. Voorts gaf motorspuit I 4 stralen, zoodat het, vuur in totaal met 16 stralen werd bestreden. Slan gemvagen 51 werd afgepakt in reserve ge houden. Ook was aanwezig de gereedschaps wagen onder leiding ven opzichter J. A. Way. De leiding van het blusschingswerk heeft achtereenvolgens' berust bij onderbrand meester A. M. J. Haasbroek brandmeester mr W. Noord ijk en hoofdman ir L. J. E. C. y. d, Tas Mede aanwezig waren de hoofd lieden A. .T Kruvs. Th. A. W. Ruys en L. A. van Gunsteren. De publieke belangstelling was, ondanks het nachtelijk uur, zeer groot. De politie zorede Voor een ruime afzetting. Op het ter rein van don brand waren verschillende yemeontelijke autoriteiten aanwezig, o.a. ir de Bruyne directeur van den Gem. Ver voer- en Motornienst. de havenmeester A Kortland, ir Knomans. directeur van het Gem. Havenbedrijf, e.a. De aangerichte schade is uiteraard zeer groot. GOUDPRIJSVRAAG De groote HDZ-„Goudprijs vraag", met vrije deelneming voor ieder belangstellends, heeft uitsluitend ten doel het Nederlandsche publiek nader te doen kennismaken met de nieuwste vo .rijgen der aloude, edele goudsmidskunst hier te lande en in het bijzonder met de wijze, waarop dit fraaie ambacht sedert 112V2 Jaar loor de HDZ-fabriek wordt uitgeoefend. Schitterende prijzen ter waarde van ƒ80. 60.—, 50.—, 40.—, enz. zijn aan déze „Goud"-prljsvraaq verbonden. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Een Noorsch schip is op de Noordzee op een mijn geloopen en gezonken. Duitsche duikbooten brengen drie sche-* pen tot zinken. Wat generaal Gamelin over den toe-* stand aan het westfront denkt Finsch-Russische besprekingen voor-* loopig opgeschort. Geheimzinnig vliegtuig verontrustte de Duitsche hoofdstad. Te Rotterdam is een groote opslagplaats van de gemeente door brand vernield. Er zijn twee gewonden. REGENBUIEN Weerverwachting: Gedeeltelijk be wolkt of betrokken. Enkele regenbuien. Aanvankelijk zelfde temperatuur, later geleidelijk kouder. Matige tot zwakke Westelijke tot Noordelijke wind. tot 's morg. 5.30 u Ce Auto-Onderlinge Won voor eee e ufo-verzekering von eiken duur X zorgen De snood» voor één uur. •Gebruikelijker I» echter zoo'i» veilige |oor-po!l», woorvon dul»; WILBUR Prins Hendrikkade 3 4 AMSTERDAM -O. Brandbluschapparaten Het Fransche legerbericht van heden Het Fransche legerbericht van van ochtend luidt: Groote activiteit in de vijandelijke linies tusschen Moezel en Saar. Optreden e'er we- derzijdsche patrouilles in de streek ten wes ten van Wissembourg. Weer haringloggers uitgevaren VLAARDINGEN, 16 October. Vanochtend zijn uit Vlaardingen ter haringvisscheri] vertrokken de VI. 50 „Elise". schipper G. Woensdrecht en de VI. 80 „Gesina sch;,.per C. van Oosten, beide van de N.V Vlaar- dingsche Stoomvisscherij; de VI. 197 „Prins Hendrik der Nederlanden", schipper J rt- knegt. van de N.V. Dogger Maatschappij; de VI. 210 „Hennie", schipper A. Vissclier. van de N.V. Visscherij-Mij. Vlaardingen en de motor logger VI. 79 „Freya", schipper P. Groe- neveld van de Visscherij-Mij. Mercuriu3. SCHEVENINGEN. 16 October. De motor- logger Sch. 19. van de reederij v. d. Toorn, ligt gereed voor de haringvisscheri]. Het schip zal morgenochtend naar zee vertrek ken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1