JUrtttw £rtiterl)f (üouraiit HDZ Geen uitzicht op vredesonderhandelingen Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ^Ingeland houdt koers GOUD- PRIJSVRAAG! F O T O ftonnementsprijö: kwartaal in Leiden en in plaatsen agentschap gevestigd is 2.35 nco per post f 2.35 portokosten week0.18 jr het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 dagelijksche zending5.5G Alles bij vooruitbetaling ïse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/i ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6829 VRIJDAG 13 OCTOBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang gbbertentieprijjr •Van 1 tot 3 regels 1.17'/* Elke regel meer0.22' Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 .Voor het bevragen aan 't bureaa wordt berekend0.10 Jj hebben thans, in een betrekkelijk kort tvjverloop, na elkander, Hitier, Daladier over den uitgebroken, maar 71 nniot tot volle ontvlamming gekomen «ipeieschen oorlog gehoord. Alle drie "^lieden haxMen, bij het nemen van 't moed, hetzelfde doel, en dat was niet, ge- onder de gegeven omstandigheden én mogen verwachten, krijgszuchtig, doch k gelijk den vrec-e te hervinden. Alleen het verschil in temperament, inzicht "'tnethode. dat tusschen hen bestaat, en in het bijzonder Hitier zich van «"t beide antipoden onderscheidt, liet hen dien vrekJc op zoo uiteenloopende Vijier zich uiten, cat men thans eerder op raffactief worden van de militaire dan de opjfieke aspecten van den toestand zal J.wjten rekenen. "amiberlaln heeft in zijn rede voor het an^rhuis precies hetzelfde standpunt inge ven, dat het Engelsche volk en ook de 0eld in het algemeen, van hem verwacht- eiDit standpunt komt in het kort hierop dat Engeland' niet in den strijd gaat Just tot veroveringen of materieele win- j, maar dat het zijn rijkdommen en zijn onale krachten in de weegschaal wil ®1ën, om een betere wereld mogelijk te Het karakter van deze betelre wereld bestaan in rechtsveiligheid. en in het Jren naar een verruimd onderling begrip lrujchen de naties van wat elk voor zijn ,fcJ!aan en welvaart noodig heeft. De Brit- geri premier legde er den nadruk op, dat een nietuwe aera niet kan worden in- enijiid met de erkenning van Duitschlands .veringen in Oost-Europa; een geknecht TA&loedend Polen, een uiteengeslagen en erworpen Tsjecho-Slowakije vormen niet Jroede basis voor het gebouw van een •s it anenten rechtvaardigen vrede. Maar ht'indien, om tot dien vrede te kunnen tijken dient men elkander te durven ver- irijjwen, en na de ervaringen, welke men ïngeland heeft opgedaan mdt de wijze, ^^rop Hitier zijn woord houdt, kan geen regeering het riskeeren, opnieuw Münchcn te komen, hetwelk weder- 3pp een nieuwe, onaangename verrassing, ==J hervatting van agressie, zou kunnen bopen. Engeland, dat d'en oorlog is in- om het aan Polen gegeven woord, n ft ook om de achtefr dit alles liggende van vrijheid en menschenrechten, eejdezen oorlog tot het einde doorzetten, lat het Hitlerregime te Berlijn zal zijn Iwenen. 1 ae Duitsche hoofdstad heeft men dit |el6che betoog reeds nu officieus beant- met een repliek, welke in het kort 'tnamelijk hierop neerkomt, dat Duitsch- tot de thans gewraakte (politieke en Jtaire machtsmiddelen eerst toen heeft pen, toen jaren van geduldig en vreed- onderhandelen over Duitschlands wen- tot geen enkel tastbaar resultaat had- geleid Met andere woorden, de Duit- beweren, tot hun dubbelzinnigheid ioprechtheid door de houding der voor- Versaillesmogendheden eenvoudig te gedrongen. Hier ie een probleem, dat nu over de ontwikkeling d'ezer dingen zoo weinig tijd is heengegaan, moeilijk alle kanten en met volkomen billijkheid bezien. Het lijkt ons intusschen voor hig tegenspraak vatbaar, dat de natio- ïsocialistische methoden op zoo cynische Iedereen in 't oog springende wijze met aarit en moraal in open conflict zijn ge- jjen, dat de Berlijnsche machthebbers Fransche en Engelsche voorbeelden in n "popzicht moeten hebben overtroffen. helcP vraag, waarop het thans aankomt is lat Ier niet van theoretischen, doch van t, «ttisohen aard en luidt: is het huidige wantrouwen door een oorlog weg te werken. Ook de Britsche uivJicu3 Lloyd George, die eertijds een be- HetF*jke rol heeft gespeeld, maar thans ter- f staat, raakte dit probleem aan en 'tste de opmerking, dat men niet tot besluiten moet komen, omdat er lend nieuwe kwesties kunnen voordoen. De irmee zinspeelde hij niet alleen op de kerHkerheid. hoe tenslotte verschillende staten in ^en oorlo£ ipartij kunnen i durn> eveneens op de machtsaanwas, om|lt den millioenenkrijg kan voortvloeien JaPan en voor Rusland. Een herhaling s 19141918, dit kan niet genoeg worden lemtooncJ, zal Europa zóó kunnen uitput- 3 vedat er erger kwaden te verwachten zijn, ■rscn waaraan nu twee der dictatoren zich Vhir11 schuldig gemaakt. Het zou diep re r°h wezen' zo° V00r 2X111:6 mogelijk- j ^n de deur werd opengezetl Trorussc'ien> Chamberlain heeft het onder- Ot^Pt; Engeland handhaaft zijn koers! Het Duitsche legerbericht dod ig tet opperbevel van de Duitsche weer- rhcifrt maakt bekend: li dikst Oosten staan de bewegingen op (fuitsch-Russische belangengrens voor •einde. ie ii, ^et Westen optreden van de vsr- pers en van de artillerie evenals de Ige dagen. Franschen hebbïn gisteren de vaste valbruggen bij Wintersdorf, Breisach en lenburg in de lucht laten springen. ie iËen Engelsch ministerie van rüiu scheepvaart opgericht "'t J°hn Gilmour, lid van het Lagerhuis. 1 J11 .aa nhet hoofd van het Engelsche Mi- tene van Scheepvaart. Hij zal d? afdee- <ortf scheepvaart overnemefi van het minis- rdeiip van handel. Gilmour is de vroegere teiii*ister van binnenlandsche zaken en de ■t n®sere staatssecretaris .voor Schotland. In het Engelsche Lagerhuis heeft Chamberlain getuigd van Engelands vastbeslotenheid, om de rechtsveiligheid in Europa en de positie der Oost- Europeesche republieken te herstellen. Hij zeide o.m., dat Groot-Brittannië en Frankrijk niet den oorlog waren ingegaan om materieel voordeel, doch om den grondslag te leggen voor een beter internationaal stelsel, waarbij oorlog niet het onvermijdelijke lot voor elke nieuwe generatie behoefde te zijn. Engeland wil een vrede, die niet een lastige wapenstilstand zal blijken, welke door voortdurende bedreigingen onderbroken wordt, doch zulk een, die zekere waarborgen biedt voor de veiligheid. Aan zulk een vrede, zeide de Engelsche premier, staat slechts de Duitsche regeering in den *eg; vredesvoorwaarden kunnen niet worden aanvaard, wanneer zij beginnen met agressie goed te praten. Bovendien heeft de ervaring geleerd, dat geen vertrouwen kan worden gesteld in de beloften van de huidige Duitsche regeering. Uit Chamberlains rede heeft men te Berlijn de conclusie getrokken, cat Engeland Hitiers vredeshand heeft geweigerd. Het feit, zoo zegt men daar, dat Duitschland iedere noodzakelijke revisie allereerst heeft trachten te be reiken langs den weg van onderhandelingen en dat deze Duitsche voor nemens uitsluitend zijn gestrand op de weigering van de Westelijke mogendheden om Duitschland op dezen weg te volgen, heeft Chamberlain getracht terzijde te schuiven, aldus het D.N.B. Te Moskou hebben de ambassadeurs van de Vereenigde Staten en van de Scandinavische landen stappen ondernomen ten gunste van Finland, het welk, tijdens de besprekingen welke met de Russen worden gevoerd, door gaat verdedigingsmaatregelen te treffen. Helsinki moet thans goeddeels zijn ontruimd, en de Finsche scheepvaart in de Finsche Golf is stilgelegd. Het verkeer op de wegen ondervindt ernstige vertraging door den stroom van voertuigen, die uit de Finsche kuststeden naar het platteland trekt. In de Baltische landen wordt spoed betracht met de maatregelen, welke voor de emigratie van het Duifsch-sprekende deel der bevolkingen worden getroffen. Men vermoedt, dat ook in Polen groote bevolkingsverplaatsingen zullen worden ondernomen, en rept in dit verband eveneens van Duitsche bevolkings-contingenten in Zuid-Slavië. Duitschland zal inzake de Finsch-Russische kwestie geheel afzijdig blij ven. Men heeft echter te Berlijn te kennen gegeven, dat de Sovjtt-regeering wettelijk de oude grenzen van 1914 kan opeischen. In Roemenië neemt de vrees toe, dat de Russen binnenkort zullen trach ten, ook de Roemeensche provincie Bessarabië, die vroeger Russisch was, weder bij Rusland in te lijven. „ENGELAND HEEFT DE VREDESHAND GEWEIGERD" Duitsche reactie op Chamberlains rede Van officieuze Duitsche zijde wordt te Berlijn meegedeeld: De indruk, dien de redevoering van Chamberlain in de politieke kringen alhier gewekt heeft, is ondubbelzinnig deze, dat de Engelsche premier gewei gerd heeft, van de door den Führer in de laatste rijksdagrede geboden kans voor de definitieve pacificatie van Europa ge bruik te maken en dat Engeland den oorlog eenvoudig zocht en opnieuw zoekt, geheel onverschillig wat Duitsch land zegt, of aanbiedt. Chamberlain heeft zich, zoo zegt men hier, om den Engeischen vernietigingswil jegens het Duitsche volk niet nog open lijker te moeten uitspreken, alleen maar weer bewogen in uitdrukkingen, die afge stemd zijn op een propagandistisch beïn vloeden van de wereldmeening. Hij is echter iedere concrete en nauwkeurige beihandeling van de problemen, die een oplossing eischen, uit oen weg gegaan. Hij heeft zich daar mede opnieuw geuit in den vorm, dien de verklaringen der Engelsche staatslieden ten opzichte van de Europeesche vredespro- blemen steeds plachtten te karakteriseeren. Vooral is het kenmerkend, zoo zegt men hier verder, dat Chamberlain de zeer dui delijke en uitvoerbare programpunten van den Duilschen Führer deels geheel gepas seerd heeft, deels behandeld heeft met een oppervlakkigheid, die in een waarlijk ver bijsterende tegenstelling staat tot de ver antwoordelijkheid. die Engeland thans draagt, tegenover het lot niet alleen -van de volkeren der oorlogvoerenden, maar ook van de neutralen. Het feit, dat Duitschland iedere nood zakelijke revisie allereerst heeft trachten te bereiken langs den weg van onderhan delingen en dat deze Duitsche voornemens uitsluitend gestrand zijn op d«e weigering Westelijke mogendheden, om Duitsch land op dezen weg te volgen, heeft Cham berlain getracht terzijde te schuiven met de oude verklaring, dat Engeland geen afstand kan doen van den eisch tot oplossing van internationale conflicten door bespreking. Op hetzelfde niveau van het bewust heenloppen over de ware feiten, zoo zegt men hier verder, ligt ook de agitatorische fraze van Chamberlain over het beweerde niet nakomen van aangegane verplichtin gen door Duitschland, een fraze, waarbij de eider der Engelsche regeering zich er vol ledig van bewust is, dat óe Engelsche regee ring alles heeft gedaan, om het vertrouwen van Duitschland in de oprechtheid yan de Britscho politiek te ondermijnen* Ook de op zichzelf reeds vage verklaring van Chamberlain, dat Engeland den grond slag zoekt voor een beter internationaal systeem, heeft volgens de hier heerschende overtuiging geen waarde. Dit blijkt o.a. reeds hieruit, dat Chamberlain tegelijk me dedeelde, dat de Engelsche regeering de re organisatie van Midden-Europa niet kon er kennen, ofschoon het verloop der dingen be wezen heeft, dat een werkelijk ernstig ge meende reorganisatie zich na de Engelsche inmenging in de Poolsche kwestie niet an ders kon voltrekken dan zooals dit gebeurd is. Ook de constateering van Chamberlain, dat Engeland vastbesloten is, een werkelij- ken en geregelden vrede tot stand te bren gen, kan slechts aanspraak maken op rhe- torische beteekenis ,daar Chamberiain ach terwege gelaten heeft, een standpunt te be palen ten aanzien van de door dan „Führer" uitgesproken grondgedachten van een dergelijken vrede, zooals ontwapening, af schaffing van het wapengebruik tegen de burgerbevolking, terugkeer tot ongehinderde economische uitwisseling, oplossing van de valutaproblemen, enz. Onder deze omstandigheden is het volko men duidelijk, naar politieke kringen alhier verklaren, dat die passage van de rede van Chamberlain, die naar buiten den indruk moesten wekken, alsof Engeland nog een kleine deurspleet open liet, alleen beoor deeld moeten worden als een behoefte om tijd te winnen. Zeer kenmerkend vindt men hier voor het standpunt der verantwoordelijke kringen in Engeland ook het feit, dat de Engelsche om roep de rede van Chamberlain, kennis dra gende van den toestand, reeds van tevoren in een bijzonder negatieve redactie heeft doorgegeven. Men trekt hier de conclusie, dat Enge land dus de door den Führer aangeboden vredeshand geweigerd heeft. In gezaghebbende kringen te Rome wordt herhaald, dat de positie van Italië als neu trale mogendheid onveranderd blijft. De zelfde kringen herinneren aan Hitiers al ternatieven van vrede of uitroeiingsoorlog. Sommigen zijn van meening, dat verdere besprekingen over vrede onnoodig en uit gesloten zijn. Aan den anderen kant zegt „Radio Roma" ..Italiaansche kringen zijn van meening, dat Chamberlain de mogelijkheid van vrede niet definitief verwerpt, hoewel hij zijn standpunt handhaaft". Een moratoriifln in Finland HELSINKI, 13 Oct. (D.N.B.) In Finland is een verordening uitgevaardigd, waarbij uitstel van betaling wordt ingevoerd voor alle personen, di'3 onder de wapenen geroe pen zijn. Het moratorium betreft ook belas tingen, voor zoover zij het bedrag van 8000 Finsche Mark niet te boven gaan en geldt voorloopig tot Juli 1940. In dezen tijd kan geen beslag gelegd worden op de goederen van h?n die opgeroepen zijn. Prinses Juliana 's GRAVENHAGE, 13 Oct. H.K.H. Prinses Juliana heeft heden de wekelijksche hoofd bestuursvergadering van het Rooöe Kruis bijgewoond. Finland ondervindt moreelen steun Amerika en Scandinavische landen doen stappen te Moskou Mobilisatie en evacuatie schrijden voort Gister zijn te Moskou de besprekingen begonnen tusschen den volkscommissaris voor buitenlandsche z^Jsen .Molotow, en den vertegenwoordiger van de Fin sche regeering, P a a s i k i v i. Aan de besprekingen werd o.a. deelgenomen door Stalin, Potemkin en den gezant van de Sowjet-Unie in Finland, Derev- yanski; zij duurden meer dan een uur. Even tevoren heeft Steinhardt, de Amerikaansche ambassadeur, een be zoek aan het Kreml gebracht en een con ferentie met Molotow gehad, waarbij de betrekkingen tusschen de Sowjet-Unie en Finland besproken werden. Amerikaansche en Scandinavische démarches Uit Washington wordt vernomen, dat de regeering der Vereenigde Staten stap pen heeft gedaan om tegenover de Sow- jet-regeering uiting te geven aan de „ernstige verwachting", dat er niets zal geschieden, dat „een nadeeligen invloed" op de vreedzame betrekkingen tusschen Rusland en Finland zou kunnen hebben De gezanten van Denemarken, Noor wegen en Zweden te Moskou hebben, blijkens een mededeeling van het Deen- sche ministerie van Buitenlandsche Za ken aan het D.N.B. in overeenstemming met hun regeeringen ieder voor zich aan de regeering der Sovjet-Unie een ver klaring overhandigd. In deze verklaring heet het. dat alle Noordsche regeeringen de onderhandelingen tusschen de Sovjet- Unie en Finland zorgvuldig volgen en wenschen. dat deze onderhandelingen de vriendschaDpelijke betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Finland zullen beves tigen. Duitschland afzijdig Havas meldt uit Helsinki, dat de Duitsche regeering aan don Finschen gezant te Berlijn een nota heeft overhandigd, waarin wordt gezegd, dat de regeering der Sovjet Unie de grenzen van 1914 rechtmatig op kan eischen. Dit is hetzelfde antwoord, dat aan de regee ring van Estland werd overhandigd, in ver band met de Russische eischen. De Finsche bladen spreken thars niet meer over een mogelijke hulp van Duitsch land, doch zij beperken zich tot de even tueele medewerking van de Scandinavische landen en de sympathie van de Vereenigde Staten. De mobilisatie en de evacuatie worden in geheel Finland voortgezet Het verkeer is gestremd De ontruiming van Helsinki is. volgens Havas. ondanks de groote daaraan verbon den moeilijkheden, thans geëindigd. Om streeks 120.000 menschen hebben de sted verlaten; geen enkel kind is meer aanwezig. Alle scholen hebben de deuren gesloten, nadat de kinderen het volkslied hadden ge zongen. pe wogen, die naar het platteland voeren zim vol voertuigen, waaronder zeer ouder- wetsche wagens en auto's. Het verkeer op de spoorwegen is zoo gestremd, dat men drie en een half uur noodig heeft om 30 K.M. af te leggen. De stations zijn vol, doch overal heerscht discipline, de wagons worden niet bestormd en de menschen weten hun zenu wen te bedwingen. Dikwijls weerklinkt het vc".slied of een psalm, verder hult de me nigte zich in stilzwijgen. Schepen en vlieg tuigen hebben ten behoove van de evacuatie een dubbele dienstregeling moeten voer u De regeering heeft de havens van Helsinki. Borgo, Viborg en Kotka gesloten. Finsche sohepen moeten zich naar Abo begeven. De bruggen worden door soldaten bewaakt er zijn meestal ondermijnd. Teneinde incidenten te vermijden wappe ren op het stadion, waar de 01jrmpische spe len gehouden zouden worden, nog slechts de vlaggen van de Scandinavische landen. Niettegenstaande al deze maatregelen van de regeering toont de bevolking zich optimis tisch en men verwacht, dat de Sovjet-Unie geen onaanvaardbare voorstellen zal doen De ontvangst van Paasikivi te Moskou moet zeer hartelijk zijn geweest. Een ander bericht zegt. dat vele Finnen, voo het meerendeel vrouwen en kinderen, over de Zweed ache crens zijn gekomen In Finland gpvestigdc Zweden verlaten 't land rnet dichtheze'te schepen en vliegtuigen Personen, die in nauwe relatie tot de Fin sche regeering staan, gelooven. d^t de Rus sische eischen beperkt zullen blijven tot drie eilanden, die dm toegang tot Kroonstad en Leningrad beheerschen. Zij geven te kennen, dat dergelijke verlangens als rechtmatig zouden kunnen wórden beschouwd en door Finland besproken kunnen worden, mits een fnconprestatie wordt aangeboden; WEINIG VERANDERING Weer verwachting. Hier en daar mist, overigens halfbewolkt tot betrok ken met plaatselijk eenigen regen. Wei nig verandering in temperatuur. Matige, aan de kust tijdJijk krachtige, meest Zuid-Westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand yammorgen half twaalf 752.4. TH ERKOMETERST AND Stand vanmorgen half twaalf 14.0 C. Pendeldienst AmsterdamLissabon „Oranje" gaat niet naar New York De N.V. Stoomv. Mij „Nederland" deelt •mede, dat in tegenstelling met vorige be richten. het ms. „Oranje" niet naar New York gaat, maar de thuiskomende afvaart naar Europa op 18 October van Batavia zal vervullen. Het schip volgt de route rono de Kaap en zal na Kaapstad eventueel Sint Vincent Las Palmas aanloopen. Het ligt niet in voornemen het ms. „Oranje" naar Amster dam te laten komen, doch de thuisreis te laten eindigen in Lissabon. Van Lissabon af zal dan ook de nieuwe uitreis omstreeks 17 November beginnen. De voor de „Oranje" te boeken passagiers zullen naar Lissabon verve erd warden met het ss. Johan de Witt en het ss. Jan Pie terszoon Coen, welke sohepen vermoedelijk op resp. 8 en 11 November van Amsterdam zulten vertrekken. De volgorde, waarin deze schepen zullen varen, is nog niet definitief bepaald. Na het debarkeeren der uitgaan passagiers en het embarkeerei. der met de Oranje thuisge-'aren passagiers, keeren bei de schepen van Lissabon naar Amsterdam terug. Voorts deelt de Stoomv. Mij „Nederland" mede, dat in tegenstelling met vorige be richten thans besicten is. de passagiers het gister te Londen aangekomen ms. Mar- nix van St Aldegonde niet met het Johan de Witt te laten doorreizen, maar Lissabon te doen overstappen op het ss. Jar Pieterszoon Coen. we'k schip n van' de aan boord zijnde lading, zoo spoedig mogelijk naar Amsterdam terugkeert. Het ss. Jan Pieterszoon Coen kan omstreeks 23 October te Amsterdam worden verwacht. Gisteravond is de J. P. Toen met ruim 400 passagiers van Amsterdam naar Lissabon vertrokken. Deze passagiers zuilen in Lis sabon op de Marnix van St Aldegonde over stappen. Over vier dagen zal de Johan de Witt eveneens van Amsterdam naar Lissa bon vertrekken met 300 passagiers voor de „Marnix". Een pendeldienst op Lissabon De Mij Nederland hoopt op deze wijz< een pendeldienst te onderhouden op Lissa- thans nog goed dienst kunnen doen. Prins Bernhard te Den Helder DEN HELDER, 13 October. Vandaag heeft Z.K.H. Prins Bernhard namens de Koningin een bezoek gebracht aan de stelling Den Helder. Z K.H., die vergezeld was van zijn wnd. adjudant gep. schout bij nacht, C. baron de Vos van Stsenwijk, adjudant in buitengewonen dienst van H.M. de Koningin arriveerde om half elf aan het hoofdkwar tier van de stelling. De Prins bezocht ver volgens eenige militaire objecten in de stel ling en gebruikta circa half één ten huize van den Marine-commandant, den schout bij nacht H. Jolles, oe lunch. Vanmiddag bracht de Prins een bezoek aan de Rijkswerf waar o.a. de de overlevende bemanning van den onlangs door een mijn getroffen „Jan van Gelder" voor den Prins aantrad. Na op de werf en in de stad verschillende militaire objecten te hebben bezocht, verliet Z.K.H. de stelling via de Binnenhaven en den Rijksstraatweg. Overeenkomstig den wensch van den Prins werden geen saluten gebracht. Voor het hoofdkwartier van de stelling Den Helder is de gewone stafwacht aangetreden. ZEEHOND GEVANGEN, GEVEILD, BEVRIJD IJMUIDEN, 13 Oct. Aan den afslag te IJmuiden werd heden aangevoerd een levende zeehond, die men op het strand gevangen had. t Het beest, dat gekocht werd door den heer Rietdijk, te IJmuiden voor de som van 2.80, herkreeg spoedig zijn vrijheid, daar de kooper het na den koop dadelijk weer in zee gooide. Neemt vrij deel aan de mooie prijsvraag van HDZ, bekend door baar naadloos ge- smeede verlovings- en trouwringen en edelgonden sieraden! Beschikbare prijxen40 sieraden van 14 Karaats goud, o.a. horlogekettingen, arm banden, schuif- en vnlpollooden, colliers, manchetknoopen, ringen, enz. in waarden van f. 80.-. f. 60.-, f. 50-, f. 40-, enz., alsmede 260 sieraden van gewaarborgd zilver. Inlich tingen en deelname-formulieren (voor dame9 en heeren) in bet fraaie HDZ-jubileum- boekje, dat zonder eenige verplichting GRATIS bij talrijke goudsmidszaken over het geheele land verkrijgbaar is. Schrijft, indien U in Uw onmiddellijke om- geving e i boekje te bemach tigen, aan postbus 955, Amsterdam. U ontvangt Jan opgave van het idres van de goudsmids- taak die U dit gaarne tal verstrekken. Het meesterteeken HDZ in gouden sieraden garandeert de allerhoogste zuiverheid van het goud en prachtige afwerking! VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Een onderhoud met de directie van de Holland Amerika Lijn over het oponthoud van de „Statendam" in de Engelsche wateren. Een uiteenzetting over de nieuwe dienst regeling der Nederlandsche Spoorwegen. De iftstallatie van Prof. Dr J. H. Ba- vinck als hoogleeraar te Kampen en te Amsterdam. De jaarvergadering van de Vereen. „Dr Scheurers Hospitaal". Chamberlains verklaring in het Lager-» huis. Amerikaansche en Scandinaafsche stap-* pen te Moskou ten behoeve van Finland. Duitsche reactie op Chamberlains rede. -"Zacht van smaak -prus 7Qct (Reel.) 'schaap c°. AMSTERDAM - - ROKIN 106 MOOIERE AFDRUKKEN 6x9 4 ets. HUISVROUWEN TüRCo BLU- FAX O KI IC ICR dai Zuldblaok 22 KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste ie dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN (Reel.) STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen) (ReclJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1