JMruwr $>til5djr (üuurant Maandag a s. Suikerdistributie Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken J ^abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 4- portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling tt*. Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 - Postgiro 58936 DONDERDAG 12 OCTOBER 1939 20e Jaargang 0Rrt)ertentieprfj?en: Van I tot 3 regels I.T7'/t Elke regel meer022'h Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 No. 6828 EEN WERELD !N AFWACHTING ie wereld leeft, ondanks de opzienbaren- dingen, welke er gedurende de laatste ken hebben plaats gevonden, en die in male tijden zeker stof te over tot be [ouwingen zouden hebben gegeven, nog 0>ds in afwachting. Noch de Russische avloeding van Estland en Letland, het iusch-Russisch pact noch de overdracht i eerstgenoemd land van het door de ••«jets veroverde Wilna hebben daarin andering kunnen brengen. Al deze faits jestes, hoe belangrijk ook op zichzelf, en i zwaar van consekwenties, waar het de uwe organisatie van ons werelddeel be- ^gt, blijven tenslotte slechts gebeurtenis- van de tweede orde. Een gelijk oordeel J^t de pijnlijke impasse, waarin de Finnen ten opzichte van de Moskousche ■hen bevinden, en waarvan men de op- ■ing, oorlog of vrede, niet kan voorspel- F Er' is een vraagstuk, hetwelk al deze 3 gen geheel en al overheerscht, en dat is kwestie, hoe of Groot-Brittannië ■«^nkrijk aan den eenen, Duitschland aan anderen kant zich voorstellen, hun on- gheden tot Chamberlain enkwaardigen Zondag in September, ikske ons allen als in het geheugen is ge- igand. de zware beslissing genomen, dat rtaan het zwaard tusschen de partijen ocl moeten rechten, aangezien het woord ijd« toereikend, en de belofte onbetrouw- r was gebleken. Doch het zwaard is Isdien, gelijk het ons leken wil toeschij nog maar halverwege uit de scheede —schenen. De moderne oorlog, waarvan verschrikkingen ieder reeds bij voorbaat st-lig voor den geest stonden, is nog niet uitbarsting gekomen. Zoo gaat de be giftigende vraag dan met den dag meer meer klemmen, waarop men eigenlijk :ht. Deskundigen zonder tal verkondi- dat het forceeren van een van de beide 'eldigo defensielinies, welke Frankrijk HDuitschland in het gebied van den Rijn .iBiden, een bloedig ondernemen zonder 'rga zou beteekenen, waarvan de uitslag indien zeer onzeker zou moeten zijn. ^ke voorzeggingen beluistert men ten op rrwite van den luchtoorlog, die bij den hui- n stand van de wederzijdsche lucht- >er voor de partij, die een breed opgezet 5 ^atief zou beginnen wellicht noodlottig zzijn. Kan een der oorlogvoerenden zulke /ai*e risico's op zich nemen, waarbij hij engevaar zou loopen, in één slag een aan- lijk deel van zijn militair aparaat teloor ..jen gaan? •o traineert dan de eigenlijke oorlog cktder militairen, en is feitelijk de eenige riteit. waarvan men iets gewaar wordt, op het tweede plan, namelijk dat der ^>mie. De zeeoorlog en de wederzijdsche t op contrabande, ziedaar het dubbele waaronc*er d® landen van West- ipa momenteel te lijden hebben. openbare meening kan zich niet goed 9tellen. dat de huidige fase der oorlog 1 tag nog lang als zoodanig zal moeten n; zij wenscht krachtiger pogingen te )nt' gedaan, in den zin van de een of an- beslissing. Liever nog zag zij, dat de O.hde staatslieden een uiterste poging vendden, om den weg te hervinden, die 1 den vrede door vergelijk kan leiden, openbare rede van een der p.' litici van aat wordt op deze mogelijkheden Hvallig onderzocht Hitiers Rijksdag- Ie li heeft daarop niet heel veel uitzicht 4 end. Vrij algemeen is het gevoelen in krijk en Engeland, dat de Führer fei- huu gcen anc*ere basis voor "den vrede ien cht te leggen dan de erkenning van de en iche wapensuccessen in Polen. Eerst ldaar de nieuwe status zou zijn erkend 'x ij bereid tot allerlei maatregelen, o.a. apening, welke een nieuw gevoel van viTfheid zouden kunnen verschaffen, Koll daarnaast uitte hij wederom verlan- o.a. naar valutaverbetering ende Den nen! Hitier sprak Daladier, als een man "TJ'an zeer goeden wille ls, doch moet [Irden in zijn meening, dat een atmo- welke drie mobilisaties eischt in één 1 tijds, niet langer in te ademen is, en ^j.Qiigd moet worden, waartoe hij voor- r geen ander middel ziet dan het kee- e®rean agressie door geweld. eid,rwereld wacht nog steeds op de groote, brill beslissende wending, en haar ver- •r «jing is thans, dat wellicht Chamber- apoten nieuw woord, een woord met nieu- t, widuiding, zal kunnen spreken. De Brit- ^"■premier zal vandaag het Lagerhuis -eken, doch onze hoop, wij moeten het ■■ïen, is in dit opzicht slechts heel ge- DA-> Hoe ontzettend zijn de zaken van OÏTRGa vastgeloopen! ""TORPEDEEREN VAN - ÏEUTRALE HANDELS- SCHEPEN n protest van de Oslostaten, behalve Nederland lar wij vernemen hebben de Scan /ï'ische staten besloten zich tot de iche Regeering te wenden met eei st terzake van het torpedeeren van ale handelsschepen. Voorts ver men wij, dat België zich bij dit protest uit, doch dat voor Nederland daar __.P het oogenblik nog geen redenen ^Jan. ONZE PRINSESJES BEATRIX EN IRENE. Deze alleraardigste foto een opname van Z.K.H. Prins Bernhard) levert 't verblijdende bewijs, dat de beide dochters van ons Prinse lijk Paar zeer voorspoedig opgroeien. Prinses Beatrix blijkt met haar zusje, dat nu bijna tien weken oud is, zeer ingenomen. Per persoon één pond in de veertien dagen Verkoop staat verder deze week stop Rantsoen wordt zoo spoedig mogelijk verhoogd De Minister van Economische Zaken deelt mede, dat met ingang van 16 Octo ber a.s. als eerste artikel met de distribu tie van suiker zal worden begonnen. Van dien datum af zal men ir den winkel slechts suiker kunnen koopen te gen inlevering van een nader aan te wij zen bon der rijksdistributiekaart. Het rantsoen, dat men op dien bon, die geldig is van 16 October tot en met 29 Octo ber, kan verkrijgen, bedraagt H kg. su*' ker. De bon is het geheele land door geldig. Men kan dus koopen in welke plaats en bij welken winkelier men wil. Teneinde een goeden gang van zaken te verkrijgen, is het uiteraard noodzakelijk, aat de winkels op 16 October inderdaad over voldoenden voor raad suiker kunnen beschikken. Om dit te bereiken is het noodzakelijk gebleken om gedurende vier voorafgaande aagen, n.l. a.s. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag (12 t/m. 15 October) aan de winkeliers te verbieden suiker aan de consumenten af te leveren. Deze voor het publiek onaangename maat- gel is helaas onvermijdelijk omdat, wil „.en de winkels met suiker vullen, men ze niet van boven kan volgieten en van be neden laten leegloopen. Zelfs nu moet het publiek met aandrang verzocht worden om op Maandag as. niet dadelijk alle bons tegien suiker in te willen wisselen, want iecter kan begrijpen, dat wanneer alle 8% millioenen Nederlanders op één dag ieder het hun toegedachte pond suiker zouden koopen, geen enkele winkelvoorraad daar tegen bestand zou zijn. Het is trouwens toch ook niet noodig, dat in een gezin van b.v. vier leden, waar mïn dus over 4 bonnen beschikt al te vier bonnen tegelijk ingewis seld worden. Men kan als gewoon, den aan koop van suiker over de geheele periode ver- oeelen. Absoluut zeker kan men er van zijn, dat, al zou het dan ntet dadelijk Maandag zijn, iedereen in den loop van deze periode de toe gewezen hoeveelheid suiker zal kunnen krijgen. Geen werkelijk suikergebrek Deze distributie van suiker immers ge- schtedt niet omc.at er werkelijk suiker-ge brek is in Nederland, maar alleen om tt zorgen, dat iedere Nederlander een g e 1 ij k e hoeveelheid suiker zal kunnen ver krijgen. De bietenoogst is in vollen gang en aireen omdat hij nog niet verwerkt is, worot begonnen met een niet te groote hoeveelheid te distribueeren. Dit kwantum van t/2 k«- in de veertien dagen of wel 250 gram in d j week is onge veer van het normale huishoudelijk ver bruik, dat gemiddeld op plm. 330 gram per hoofd der bevolking per week wordt ge raamd. Naar het zich laat aanzien, zal 6poedig, wellicht reeds lil November, het rantsoen verhoogd kunnen worden. Aparte regelingen zullen nog getroffen woraen voor zieken, die extra suiker noodig hebben, voor militairen met zaken- of ziekte verlof en hier te lande verblijvende vreem delingen, die niet in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Ook de hotels, café's, restaurants en de groote cantines vallen onder een aparte regeling. Zij ontvangen n.l. van het centraal distributiekantoor rechtstreiks toewijzingen voor het verkrijgen van suiker. Deze toewij zingen zullen hun in den loop van deze week toegezonden worden. Instellingen, als zie kenhuizen, werkkampen, kookscholen ïnz. zullen toewijzingen rechtstreeks van het centraal distributiekantoor ontvangen. Winkelvoorraden worden aangevuld >rikant. toegestuurd gekregen, en enkele dagen een tweede ïen verwachten. De bedoeling raden bij de winkelier kan h(i inlichtingen distributiekantoor o nlsatie. UitdrukkelÖ op gevestigd, d jewüzlng. Zoo noodi j bU het plaatselijk mda- of vakorga- :>rd t de inktlier den geheelen dlstrlbutletöd er trdeel van hebben als hU ln de eerste week den verkoop sterk stimuleert. Aan „bonnen. Jacht" is geen voordeel verbonden. werkende industrieën, waar- de banketbakkers en bakkers, krijgen hun toewijzingen niet van het centraal distributiekantoor, doch van de Ncderlandsche Meelcentrale. Ook voor hen geldt, dat met igang - gjf-.-— .i--_ ze toewijzingen zullen uiterlijk Zaterdag tctober a.s. aan de suikerverwerkende in- rieën die het enquete-formulier tijdig aan Meelcentrale hebben ingezonden, worden toegestuurd. Wat de grossiers ontvangen De grossiers ontvangen niet onmiddellijk toewijzingen, doch ontvangen op aanvrage aan hun leverancier de benoodlgde suiker, de eerste week (d.l. t/m. 14 October) 100 pet van hun weekomzet in 1938. Ook ln de week var. 16 t/m. 21. October ontvangen zij de boven bedoelde 100 pet. terwijl zb tevens in de ge- i de bla' bestelbonn zonder geleidebiljet vanaf 12 October ver boden. Vervoer van fabriek naar grossier kan geschieden zonder feeleidebiljet tot 30 October Het is waarschijnlijk, dat zich in den be- beginne nog moeilijkheden en wrijvingen zullen voordoen. Indien dit betreft winke liers, hotels, instellingen e.d. richte men zich tot de plaatselijke distributiekantoren of het Centraal Distributiekantoor te 's-Gravenhage (uitsluitend vragen naar het bureau inlich tingen). Betreft het de suiker-verwerkende industrieën, grossiers, banketbakkers etc., dan richte men zich tot de Nederlandschï Meelcentrale te Den Haag. In zeer dringende gevallen kan men zich wenden tot de ge westelijke distributie inspecteurs. Dit laatste echter alleen in werkelijk dringende geval len, b.v. indien een ziekenhuis niet over suiker kan beschikken. Indien ieder medewerkt en de op hem betrekking hebbende voorschriften ten aan zien van de distributie nauwkeurig opvolgt, is het mogelijk, dat zelfs een onaangename noodzakelijkheid, als distributie der eerste levensbehoeften nu emmaal blijft, niet een minimum aan ongerief verloopt DOODELIJK ONGEVAL OP 3NBEWAAKTEN OVERWEG TE DORDRECHT Vrachtauto door trein gegrepen DORDRECHT, 11 Oct Hedenmiddag om 3.15 uur is op den onbewaakten overweg bij Dordreoht een vrachtauto, beladen met aardappelen, gegrepen door een personen trein, komende van tie Moerdijkbrug, en op weg naar Dordreoht De eigenaar en be stuurder van de auto, de ongeveer 40-jarige kolenhandelaar G. de Jong, van 's-Gra vendeel, is hiervan het slachtoffer gewor den. Het eene been werd hem geheel en het andere bijna, afgereden. Hij werd naar het gemeenteziekenlhuis te Dordrecht ver voerd, waar hij kort na aankomst over leed; De J. was ongehuwd. De andere inzittende, Mol, van '6-Graven deel, knecht van den aardappelhandelaar M. Baars aldaar, voor wien De J. eei ding aardappelen vervoerde, werd, minder ernstig gewond in het Diaconessenhuis te Dordrecht opgenomen. Zijn toestand is be vredigend. De trein had door dit ongeval circa een uur vertraging, en de treinenloop bleef nog geruimen tijd stagnatie ondervinden, daar slechts over één spoor kon worden gereden Gisteravond was men nog niet gereed met het vrijmaken van het tweede spoor. De trein waarmee de auto in botsing kwam, was de internationale verbinding uit Parijs. Ruim 300 meter reed de trein nog door aleer hij tot stilstand kwam Door ce schok was de zware locomotief uit de rails geschoten, zoodat ze over langen afstand de spoorbaan ernstig had bescha digd. De rails waren verbogen, de bouten van de draagstoelen waren veelal verplet terd, en de bielzen toonden diepe kloven. Het mag een wonder worden genoemd, dat de geheele trein niet gederailleerd is De machinist snelde naar Smitshoek. waar hij om technische en medische huip telefoneerde. Per trein werden talrijke pas sagiers afgehaald, en met man en macht werd gewerkt .om de locomotief weer in de rails te krijgen. Om ongeveer 6 uur was men zoover. De spoorbaan was toen echter nog slechts over één spoor berijdbaar. Een groote groep militairen van het Dordtsche garnizoen verleende assistentie bij het op- ruimingswerk. Autobus van den dijk gereden Zeventien passagiers min of meer ernstig gewond VLAARDINGEN, 12 Oct. Gister avond omstreeks kwart voor 11 is een autobus van de V.A.O.M. alhier, welke den dienst onderhoud tusschen Vlaar dingen en Maassluis, op den Maassluis- schendijk, nabij de boerderij „De Ver gulde Hand" van den 15 Meter hoogen dijk gereden. Van de 20 inzittende pas sagiers, meest personen uit Maassluis werden zeventien min of meer ernstig gewond. De autobus vertrok gisteravond half elf in de Hof laan met een 20-tal passagiers voor de laatste rit naar Maassluis. Even voor de boerderij „De Vergulde Haiiö" kwam uit de richting Maassluis een luxe auto met zeer groote snelheid en met'verblindende lichten aangereden. De chauffeur van de autobus, Jansen, uit Schiedam, kon niets meer zien, met gevolg, dat de bus van de 15 m. hoogen dijk reed', enkele malen omsloeg en beneden langs een sloot bleef liggen. Men kan zich voorstellen, welk een ont steltenis en schrik zich van de passagiers meester maakte. De meesten van hen liepen of meer ernstige verwondingen op en het mag een wonder heeten. dat er geer. dooden zijn te betreuren. Direct werd uit Vlaardingen en Maassluis geneeskundige hulp gevraagrf, zoodat vrij spoedig een viertal doktoren, nl. Dr. Leeg- sma en Dr. Stoop uit Vlaardingen, Dr. van den Berg uit Schiedam en Dr. Melchior uit Maassluis, op de plaats van het ongeval aankwamen. Zij hadden handen vol werk om de gewonden te verbinden. Zeventien passagiers konden ter plaatse worden ver bonden. Vijf van hen waren vrij ernstig verwond aan hoofd en ledematen en elf hunner hadden snijwonden. :n vrouwelijke passagier, mej. 't Hart uit Maassluis had een zware hoofdwonde en klaagde over pijn in den rug. Per auto van den Eersten Hulpdienst werd zij naar het ziekenhuis te Vlaardingen overgebracht De overige gewonden zijn met een zieken auto uit Maassluis en door particuliere auto's naar hun woningen vervoerd. De autobus was zeer gehavend. Trompenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM - Tel. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Oil Nummer bestaat uit TWEE bladen Hore Belisha over Engelands expeditie- leger in Frankrijk. Engeland en de belemmering der neu-* trale scheepvaart. Een Engelsch-Russische ruilovereen komst tot stand gekomen. Mosterdgasmijnen in den Poolschen oorlog. Te Dubbeldam is een vrachtauto in bot sing gekomen met een locomotief. Daarbij is de chauffeur van de auto gedood, een jongen is gewond. De minister licht het verbod van ben* zinegebruik op Zondag toe. De algemeene beschouwingen over de rijksbegrooting. Het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer. Het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer voor het wetsontwerp inzake de bedrijfsregelingen voor den landbouw. De distributie van suiker zal per 16 October a.s. worden ingevoerd. Morgen zal te Amsterdam het Amstelstation worden geopend. Het s.s. Statendam vrijgegeven ROTTERDAM, 12 Oct. Het s.s. „Sta tendam" van de Hol land-Amerika-Lijn dat sedert 1 October in Tilbury werd vastgehouden is gisteren door de En- gelsche autoriteiten vrijgegeven. Het schip wordt hedenmiddag 4 uur aan de Wilhelminakade verwacht. Zooals bekend bevinden zich aan boord van de „Statendam" ook de ge redden van het op een mijn geloopen s.s. „Binnendijk". De „Oranje" niet naar Amerika BATAVIA, 12 Oct (Aneta). De reis van het m.s. „Oranje" van Madeira naar New- York, gaat niet door. De „Oranje" vertrek' 18 dezer van Tandjong-Priok. Singapore en Colombo worden niet aangedaan. Dó reie gaat via de Kaap, eventueel met aan doen van Kaapstad, St. Vincent nf Las Pal- mas, naar Lissabon. Hier komen op 8 en 11 November resp. de „Johan de Witt" en de „Jan Pietersz. Coen" en worden de pas sagiers overgenomen. De juiste vertrekda turn van de „Oranje" uit Lissabon is nog niet vastgesteld. Ook de „Marnix van St. Aldegonde" zal de nieuwe reis naar Indië via de Kaap maken. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN H. I. AMBACHT, 12 Oct. Het 4-jarig zoontje van H. V e r z ij 1, wonende Am- badhtsohesteeg 35, dat Maandag achteruit 'n een teil kokend water liep en daarbij ern stige brandwonden kreeg, is gaster aan de gevolgen overleden. FINLANDS VOORZORGS- MAATREGELEN Thans ioo.ooo man onder de wapenen Volgens te Kopenhagen gepubliceerde be richten bereidt Finland zich verder voor op alle gebeurlijkheden en zijn thans 100.000 man gemobiliseerd. Verklaard wordt, dat de positie van het land thans zeer verschilt van die van 1918, daar Finland thans veel vliegtuigen, kanon nen, geweren en munitie heeft. De Finnen richten versperringen op tegen tarjks. De oorrespondent van „National Tidende" meldt, dat gisteren 21 Russische vliegtuigen buiten die territoriale wateren langs de Fin- sche kust hebben gevlogen tussohen Borga (op 30 Km. van Helsinki) en Lovisa (in de Finsche Golf). HET FRANSCHE LEGER- BERICHT VAN HEDEN Het Fransche legerbericht van heden luidt: De activiteit van de elementen in de eerste linie heeft zich in den loop van den nacht uitgestrekt over verscheiden deelen van het front tcischen Moezel en Rijn. BEWOLKT TOT BETROKKEN Weerver wachting. Meest matige, tijdelijk wellicht krachtige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt met enkele regenbuien» Waarschijnlijk iets koeler. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 752.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 12.4 C. SCHOENEN STOOMEN VERVEN Japonnen bij PALTHE in behandeling gege ven voor volledig chemisch reinigen, worden speciaal op pasvorm gecontroleerd, verschoten en verbeten plaatsen worden gratis chemisch bijgeverfd. Kleine reparaties worden gratis verricht, bij verfjaponnen worden alle naden op speciale wijze omnaaid ter voorkoming van uitrafelen der stof. PALTHE JpL- ft" NIVA I TANDPASTA 1 (fr-i °8bruiken Nivi'ó si™ ri; k,r: srïHü. Matroos over boord Marineschepen ondervinden zwaar weer 's-GRAVENHAGE, 12 October. Hr. Ms. van Kinsbergen heeft, naar de regeeringspers- dienst mededeelt, gemeld, dat deze bod?m en Hr. Ms. O 15 en O 20 sedert het op 8 October j.l. verschenen bericht van oen regeeringspersdienst, opnieuw met zeer slecht weer te kampen hebben gehad, zoodat het wederom gedurendi eenigen tijd niet mogelijk was voor deze schepen bijeen te blijven. Gedurende dit bijzonder zware weer is de matroos 3e klas W. Terniorsbuizen van Hr. Ms. O 20 door hooge zee over boord ge slagen en in weerwil van de ondernomen reddingspogingen verdronken De schepen zetten thans weer bij gunstig weder de reis gezamenlijk voort

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1