^liruuir feifaebe (tlmrmt Finsche houtboot op een mijn geloopen Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Nederlandsche treilers varen weer uit MOLEST -VERZEKERING 9!ianmmtntsprij£f: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Pc. week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkse he zending4.50 Bi] dagelijksche zending. 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 Postgiro 58936 N°. 6826 DINSDAG 10 OCTOBER 1939 20e Jaargang gbbertentieprijjen: Van I tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 Moderne volksverhuizing ge De v ortgeschreden Russische invloed in dtl Oost-Europa, welke volgens Romeinsche tec't^richtf ?ving reeds tot massa-executies ir ng - sch-Poolsche gebieden, en tot maat- pr tegen een deel der katholieke gees- te lijk 1 heeft geleid, zal vermoedelijk ook aank: J ig zijn tot een ander verschijnsel, ?h ■v.-kk aan oude en barbaarsche tijden ;n 'c' igdenken. Wy bedoelen de algemee- sti ie r ^Iksverhuizing. In de Baltische lan dden, ke door de Versailles-politiek als ror gheidsgordel langs de kust van de .Oostzee werden gelegd, opdat Rusland naar ?rs zij e, door het ontberen van behoorlij- 1. Ikr ijsvrije havens in bedwang zou kunnen bj worden jehouden, is door de eeuwen heen hc-t Duit ahe element sterk vertegenwoordigd j geweest Leden van den strijdbaren Duit- rd]6chen ar'el, vereenigd in militante orden. nQzwiervei oudtijds langs de Oostzeekust njen eenac fde impuls, die van wat in onze jidagen dc Poolsche Corridor zou heeten, l-Duitsch kerstenings- en kolonisatiegebied jzou maken, werkte na tot Litauen, Letland, I5a Estl.tr l toe. Westersche cultuur en Chris tendom taar westerschen trant, hier gezien reiln -en elüng tot het Grieksch-Katholicis- jajinc-, hetw Ik zich verder de Slavische wereld 1 pgu ver veren, legden in deze kustzone ^vït ndame ten, waarop de samenleving door tde eeuw n heen hecht zou rusten, ook j ir. eer democratische tijden het oude o, ïc -caen het grootgrondbezit geleide- bei.t' ad zijn. te verdwijnen, üta Het D tsche element in de genoemde tzflBa!'. riie landen kan men, wat zijn invloed er. bel r-ijkheid aangaat, niet met getallen smeten: iet is van veel wijder strekking, ru'cL men afgaande op cijfers en percentages zou -ror ierstellen. Er is in deze streken r ee: Duits h substraat; Christendom, cultuur en Duitse dom hebben hier min of meer ianders ekken aangenomen. Nu schijnt echter h< groote en tragische uur te zijn m, waarop deze banden, eeuwen- -y nrdoor en gestrengeld, zullen moeten wor- -- Men Jop laakt en als het ware uiteen ge- c-- :id. tionaal-Socialisme en communis- rr hebbei elkander op het gebied der utili- ^Taire v Idpolitieik gevonden, dodh tus- ;chen bc; '2 machten kunnen geen andere 1 gr :nzen v )rden gevestigd dan die van den - van het waterdichte schot. Zoo- |v--i Ber t als Moskou huldigen 'staatkun st! i s, welke totalitair zijn, en den feehe: n iensch opeischen voor een leer, k Ssn welke onfeilbaarheid het doodzonde iet te - oven. Gedachtenwisseling is hier, •- :m'- Iers, voor het Hitierisme Jrjden bo* Het absolute'kan zich niet met het betrekkelijke, en in den [iiej~"u' er. ïensoh mag geen plaats zijn voor ch'. dat in de leer der nazi's zoowel d i: kwaad. Hitier wenscht derhalve, cm zulke - a andere vermenging te vermij dat het Duitsche volkselement uit de ^jBai aten ziah zal terugtrekken bin- jnen den veilig besloten kring van het Reich, Jzr' V I e 1 in overeenstemming met zijn c! ['.'-.boeide omtrent wezen en taak van Heer, vo^k, .-hoon in schijnbare tegenspraak irtjmi t. het b kende dogma van bloed en Men kan :ioh moeilijk ten volle Indenken, J [welke con: kwenties voor deze „Ausland- oortspruiten uit een staatsleer, rie o- ien niet ziet als menschen. doch a i. se ha a tkken in een machtsspel. Berlijn H'. om t de oorlogsimpasse te geraken, f nd re politieke overwegingen, de landen hunner inwoning vry gegeven voor jonb bolsjewistischen invloed. Zij nnen 'en, waar zij zyn, doch weten ^ich dan a heel afgesneden van het oude ■noedervc on overgeleverd aan tweeërlei mmir de rancune der landsinwoners, Letten en sten. zal zich tegen hen als - gr- eenden ontladen, uit wraak voor wat als ce: Duitsch verraad moet worden gevoeld, en de druk der roode heilsleer zal hen ber - en. Ter andere zyde rest hun p:et and*is dan terugkeer tot een Heimat, v - ?n zij toch in menig opzicht moeten pijn verv ;nd, vooral na de machtsver- ichuiv' f vl n Januari 1933. Welk smartelijk voor menschen, die bovendien van lnaa<ï"' toekomst een volkomen ontwrich- v-r-.i n maatschappelijke omstandig- n: ..etc-1 verwachten. Van dezen huma- kant ien kan men slechts zijn mede- t' el uitspreken met deze bedrukten, wier een staalkundige troef is geworden. IA Europeesch bekeken moet men ,-Jech. - tev:' erkennen, dat een vereenvou- 2"Ji: iet minderheden-vraagstuk het hare Irunnen bijdragen tot het totstand- «ahrpp- t een minder gecompliceerde ropa, en van toestanden, welke Nieuwe scheepsramp bij Terschelling Drie dooden, zes gewonden Geredde bemanning te IJ muiden gearriveerd lufls het ed van den overgang zal zijn af- npt. be'er te verdragen zyn. Betreurd echter worden, dat zulk een overgang s - .n teruggang moet beteekenen, niet en ifisoh, ook ideëel. De federa- t felijk Zwitserland er een is, vpieeft velen .dealisten lang toegelachen als o «sing by uitstek van zoo menig na tionaal pri eem in ons oude werelddeel.; i d'" tijd. dat men jver nationale gren- hc-cn zoeken naar wat met anderen fÜ Vo'king .r deze terugv'oeiing van Duit- pche.s dichter bij zijn oplossinr zal kunnen l|geraken, is ens intusschen niet zeer dui- pel ij k. De motorreddingboot „Brandaris", die zoo als gemeld, op weg was naar Harlingen, o<m te worden gerepareerd, is nog teruggeroepen doch men durfde h-2t schip, dat een diepgang heeft van 1 m. 50 niet naar de Fin te sturen in verband met het mijnengevaar. De „Incra" is een schip van bijna veertig jaar oud. Het heeft een inhoud van 2.072 bruto ton en is eigendom van de Nautic Steamship Company tc Abo». Het is van oorsprong een Nederlandsoh schip, n.L de „Loppersum". Het is eenige malen van nationaliteit veranderd. Een onderhoud met de bemanning AMSTERDAM, 10 October. Het Zweed- sche stoomschip „Eriksborg". onder com mando van kapitein Frederiksgn meerde in den vroegen ochtend in de hoofdstad aan een der pieren van de Coenhaven. Het schip heeft den tragischen ondergang van de Finsche houtboot „Tndra" meegemaakt en de geredden, waaronder de Nederland- sche loods H. W. A E. T u i 1 uit Delfzijl, aan boord genomen. Wij waren vanmorgen aan boord van de „Eriksborg". In de hut van den gezagvoer der troffen wij behalve kapitein Frederik- son den gezagvoerder van de ondergegane „Indra", den heer F. v. Lindholm, den loods van de „Indra", H. W. A. E. Tuil uit Delf- :ijl en zijn broer D. Tuil, eveneens uit Delfzijl, die de „Eriksborg" loodste. De gereddnn onder wie zich drie vrouwen be vinden, waren nog aan boord. Bij de ramp zijn drie personen om het leven gekomen, nl. de eerste machinist, M a r 1 n 1 u n d, de donkeyman M u 11 a n en de stoker Farm. Dc Nederlandsche loods H. W. A. E. Tuil en kapitein Lindholm van de „Indra". ver telden in sobere woorden over het vreeso- lijk ongeluk, dat schip en lading heeft doeu ondergaan. De loods was onder Bornholm aan boord gekomen, zijn broer D. Tuil was aan boord van de „Eriksborg" gegaan. Beide schepen waren met hout op weg naar Zaandam. In de buurt voer nog een derde schip, de Zweed „Karen", eveneens beladen met -"v.hout voor Zaandam. Er was afgesproken, gelukken een verbinding tot stand ta bren-ldat de schepen in convooi zouden varen, gen, lag het in de bedoeling de „Indra" naarl om elkaar indien dit noodig was as IJmuióen te sleepen. I sistenfio to - IJMUIDEN, 10 October. Omtrent] de scheepsramp bij West-Terschelling, welke gistermiddag plaats vond, ver nemen wij nader, dat het op een mijn ge loopen schip, de Finsche houtboot „In dra" is. Bij de ontploffing werden 6 per sonen gewond- Drie opvarenden ver dronken. De geredde, bemanning is gis teravond te IJmuiden gearriveerd. Gisteravond om kwart over elf zijn de twee houtbooten, die zich in de nabijheid van de „Indra" bevonden, te IJmuiden binnengeloopen. Het zijn de Zweedsche vrachtboot Eriksborg en de Finsche Karin. Op de Eriksborg bevonden zich 20 opvaren den van de „Indra" van wie er 6 gewond zijn. Onmiddellijk nadat 't schip in de sluis was gemeerd, begaf zich een geneesheer aan boord, die twee der gewonden in het ziekenhuis te IJmuiden heeft laten opne men. Zij zijn er evenwel niet ernstig aan toe. Zij konden zich te voet er heen begeven Van West-Terschelling vernemen wij intusschen nog, dat de verongelukte boot met het voorschip onder water ligt en sterk voorover helt. Voor zinken bestaat geen gevaar. Het Finsche schip bevindt zich 6 mijl uit den wal, juist in het Engelsche mijnenveld. Ondanks deze gevaarlijke situatie is de sleepboot „Stortemelk" van de reederij Doek- sen ter assistentie uitgevaren. Indien het zou Het was een tamelijk kalme zee Het schip bevond zich omstreeks 11 u. gisteren morgen op 53 gr. 27' N.B. en 5 gr. 5' 2' O.L. cuiten de mijnenvelden. Ruim kwart over elf ging de stuurman even naar beneden. Enkele seconden later klonk een zware ontploffing. Het schip wa«} aan stuurboordeijde ter hoogte van de machinekamer geraakt Ik stond vertelde loods W. Tuil, aan stuurboordzijde v, brug door mijn kijker de omgeving op te nemen. Alles was in een minimum van tijd gebeurd, korter dan ik het vertellen kan. Mijn kijker werd uit de hand geslagen, een watermassa spoot uit de machinekamer om hoog, stukken hout en deel en van het schip werden her- en derwaarts geslingerd. Het ondorstuk van de brug werd onder mij weg- I sistentie te kunnen verleenen. Nieuwe arbeidsvoor waarden voor de opvarenden Deensche vrachtauto's voeren versche visch aan IJMUIDEN, 10 October. In d© visschers- haven van IJmuiden begint weer eenige drukte komen. Dank zij medewerking van den Minister van Economische Zaken wor den thans weer eenige schepen van da groote visschersvloot in gereedheid ge bracht. Zij zullen spoedig uitvaren. Verle den week Donderdag vertrok de eerete, gis ter de tweede treiler naar zee. Vandaag zal de derde treiler vertrekken van de sinds het uitbreken van den oorlog werk loos liggende visschersvloot. VERDRONKEN t IERSF.KF. 10 October. Gisteravond is de 'P3- P. Grien uit Ierseke in de Srheldo v r De man is door de duisternis ensleid Vanochtend heeft men b»- oo- ehaald. Na overleg met den Minister en rekening houdend met de wenschen der bemannin gen heeft de Vereen, van Reeders van vis6chersvaartuigen te IJmuiden, besloten, de bedragen der uitkeeringen, waarop in gevolge de Zee-ongevallemvet 1919 de leden der bemanningen aanspraak kunnen doen gelden, met 50 te verhoogen. Voorts ontvangen de opvarenden gedu rende de zeedagen een verhooging van p de vaste gages. De schippers ont vangen een verhooging van hun loonrege ling berekend op de basis van de bestaan de garantieloonen: voor de booten tot met 175 bruto register ton 50 van 1300 per jaar en voor booten boven 75 bruto reg ton 50 van 1500 per jaar, per reis te berekenen Verder zal op booten, die volgens staande overeenkomst met 'n lichtmatroos moeten varen buiten de voorgeschreven matrozen deze lichtmatroos vervan gen worden door een vijfden matroos. Op de booten, die met drie matrozen en een lichtmatroos moeten varen, zal de licht matroos vervangen worden door een vier den vollen matroos, terwijl op de booten geen lichtmatroos behoeven te varen bqmanning met een lichtmatroos zal worden uitgebreid. In de vierde plaats is besloten, dat, wan neer een vaartuig mocht worden opge bracht naar een haven van een der oorlog voerende mogendheden, aan de bemanning gedurende den termijn van de detentie een loon zal worden uitgekeerd van ƒ21 per week. Gedurende den tijd van de detentie za I aan de betrokken opvarenden vrije vne I ding worden verstrekt, voor zoover niet uit anderen hoofde wordt gegeven. woord „Holland" aangebracht in afsteken de kleur. Duidelijke vlaggen (die des nachts verlicht worden) zullen er voor zorg dragen dat de schepen door de strijdende zee- en luchtmachten onmiddellijk worden her kend. Intusschen is de animo bij de opvaren den van de visschersvloot om zee te kiezen nog niet groot. De vrees voor d< op zee in deze huidige omstar overheenscht nog te veel. Het feit echter, zoo meent men in ree- derekringen. dat Deensche en ook Belgi sche treilers rustig blijven doorvis6chen en veelal met hooge besommingen aan den wal komen, waar dan nog bij komt, dat thans aan de wenschen der opvarenden behoudens enkele kleine modificaties, i6 tegemoet gekomen, zal die vrees doen af nemen. Waarschijnlijk Woensdag a-s. zal de trei ler, die de vorige week Donderdag uitvoer en van morgen een totale vangst meldde van reeds 800 kisten, weer binnenkomen. Er bestaat voor deze aankomst groote be langstelling. Voorloopig voldoende visch Aan voorraden visch is er voorloopig al thans voldoende, zoo deelde men ons in kringen van den vi6chhandel mede. De visch komt niet alleen uit de koelhuizen, maar bovendien zorgt de Deensche visch- handel er voor, dat er bijna geregeld ver sche visch op den afslag te IJmuiden wezig is. Gister b.v. arriveerden uit ns- bjerg groote vrachtauto's met duizend kis ten versche visch van allerlei soort en voortreffelijke kwaliteit. Ove*- het algen was deze visch Vrijdag gevangen de Denen visschen niet ver uit de kust en er waren platviseohen bij, die nog teeke nen van leven gaven. Deensche vischauto s doorkruisen de laatste weken geheel West Europa. Zij rijden soms tot Parijs. De exporthandel in IJmuiden staat thans heelemaal stil. De visch, welke uit Dene marken wordt aangevoerd, mag niet weer naar het buitenland worden verkocht en overigens: ook al zouden Nederlandsche treilers versche visch in IJmuiden binnen brengen, de vervoersmogelijkheden, met name naar Frankrijk, Engeland en Zwit serland, zijn op het oogenblik van dien aard, dat er groote risico's aan zijn verbon den. Deze zijn er practisch niet ten aan zien van export naar Duitschland, waar veel vraag i6, maar waarop de Nederland sche exporteurs thans nog niet kunnen in gaan omdat er geen aanvoer is. Doch ook al zou er aanvoer zijn, dan nog is het de vraag of er partijen voor export beschik baar komen. Koelhuizen in Denemarken zoo zegt men in kringen van den han del leveren op dit oogenblik voor het binnenland voldoende. De gedachte van het publiek, dat er geen visch zou zijn nu de vloot stil ligt, noemt men onjuist. Alles kraakte en versplinterde De kapitein was op het oogenblik van de ontploffing in zijn hut. „Het leek vertelde hij of de wanden op mij toekwamen. Al les kraakte en versplinterde. Ik wist de deur open te rukken en stormde naar boven. Het was een ravage en het schip begon snel te zinken. De stuurboordsloep was vrijwel to taal versplinterd; ook de werkboot was in elkaar gedrukt De derde sloep was nog te gebruiken De menschen behielden hun kalmte en direct werd begonnen met het uitzetten van de sloep. Kort na de eerste ontploffing volgde een tweede, die minder hevig was. Waarschijnlijk was een ketel gesprongen. Kapitein en loods stelden een onderzoek in de machinekamer. Het was duidelijk, dat de mannen, die danr hun taak vervulden, reddeloos verloren waren. De machinekamer stond als voor het grootste deel onderwater. Met veel moeite was de sloep gestreken, als laatste gingen kapitein Lindholm loods Tuil van boord. ,We konden onmogelijk langer aan boord blijven, de toestand in de machinekamer was van dien aard, dat aan redden van menschen niet te denken viel. Zij waren reeds omgekomen. Het schip dreef bovendien In de richting van de mijnenvelden". De gewonde stoker, die thans in het zie kenhuis te IJmuiden ligt, vertelde dat hij ien paar seconden voor het ongeluk van )lan was naar beneden te gaan. Hij stond eeds op de ladder naar de machinekamer. Door den luchtdruk werd hij als een pro jectiel naar boven geschoten, waar hij op het dek terecht kwam. Zuil water spoot omhoog De loods van de Eriksborg, D. Tuil stond, toen de ramp met het schip, dat zijn broer loodste gebeurde, op de brug. ,Ik hoorde een vreeselijke ontploffing, eenige honderden meters verder zag ik, dat de „Indra'* midscheeps werd opgelicht, een zuil water spoot ter hoogte van de machine- kanier naar boven. Een oogenblik zag ik mijn broer niet meer op de brug. Een vree- selijk oogenblik, even later had ik hem DE RUSSEN VRIJDAG IN ESTLAND Vermoedelijk opmarsch van 20.000 man Naar Reuter uit Tallinn meldt zullen Vrijdag de Sovjet-troepen beginnen met een opmarsch in Estland voor het be zetten der Russische marine- en lucht- bases, waaromtrent in het bijstandspact overeenstemming is bereikt. Uit Oslo meldt Reuter, dat de Russi sche troepenmacht naar men verwacht, 20.000 man zal tellen. Un. Press, spreekt van 25.000 man. De plaatsvervangende minister-presi dent van Litauen Bizauskas, en de leider van het leger, generaal Rastikis, die Za terdag met den minister van Buitenland- sche Zaken Urbsys naar Moskou zijn vertrokken, ter voortzetting van de be-1 sprekingen met Rusland over het sluiten van een verdrag van bijstand, zijn met een speciaal vliegtuig naar Kaunas terugge keerd Direct na aankomst van het vlieg tuig is de ministerraad bijeengekomen on der voorzitterschap van den president der republiek. DE LEGERBERICHTEN VAN HEDEN Het opperbevel der Duitsche weei^ macht maakt bekend: In het oosten werden bij het optrekken naar de grens der Duitsche en Russische belangen de opgedragen dagtaken bereikt. In het gebied ten noorden van den Boeg en Soewalki zijn hiermede de bewegingen in hoofdzaak voltooid. In het westen geringe activiteit van patrouilles en artillerie. Het Franscho legerbericht van van ochtend luidt: In de buurt van de Saar zijn vijandelijke patrouilles nog steeds zeer actief. Wederzijd- sche actie der artillerie in dezelfde streken. We hebben elkaar stevig de hand ge schud, toen hij veilig en wel aan boord van de Eriksborg stapte, vertelde de loods. We bleven, zoo vertelde de loods van de nksborg, nog eenigen tijd bijgedraaid lig gen. Maar het was duidelijk, cat het met de indra gedaan was. Het wrak zonk lang- We besloten, aldus kapitein Fraderikson de reis voort te zetten. Tegen elf uur liepen we gisteravond te IJmuiden binnen om la ter naar Amsterdam op te stoomen Nog weinig animo T.a.v. de veiligheid op zee zijn de noo dige maatregelen genomen. Op den boen der schepen wordt zoo groot mogelijk hei HARINGLOGGERS NAAR ZEE VLAARDINGEN. 10 Ocl. Naar wij ver- nemeri zai a.s. Donderdag een tiental laardtngsche haringlogners naar zee ver trekken. Men is reeds druk bezig met het gereedmaken voor vertrek. Het zijn stoom oggers van de reederijen Hoogendijk, Ka- 'an en IJzermans. Vanavond spreekt D'aladier Hedenavond om 7.20 Ned. tijd zal D a 1 a d i e r voor alle Fransche radio- zenders een rede houden. Partij suiker op komst Met het s.s. „Oberon" van de K.N.S.M. Naar verluidt zal het s.s. „Oberon" van de K.N.S.M., dat onderweg is naar Amsterdam 10.000 balen suiker meebrengen. Deze sui ker bevond zich aanvankelijk aan boord van het s.s. „Stuyvesant", doch werd door cte Engelsche contröle-autoriteiten in beslag genomen. Later is de voorraad weer vrij gegeven, doch toen was de „Stuyvesant" al vertrokken naar Amsterdam. Wanneer de „Oberon" in Amsterdam arriveert, staat niet vast, want ook dit schip moet nog de Downs passeeren. Intusschen zou de spoedige aankomst van de partij suiker bij de huidige schaarsohte aan dat artikel, zeer welkom zijn. Het vergaan van de „Binnendijk" De bemanning vandaag naar Londen ROTTERDAM, 10 October. De directie van de Holland Amerika-Lijn deelt ons mede, dat de officieren en bemanning van het s.s. .Binnendijk" met uitzondering van de twee gekwetsten, waarschijnlijk vandaag naar Londen reizen. Het ligt in de bedoeling hen met de .Statendam" naar Rotterdam te laten komen. In scheepvaartkringen schat men de scha- do ontslaan door de ramp van -^e „Binnen dijk" op c.a. f 1% millioen. Deze schade komt geheel voor rekening van den staat, aangezien zoowel het casco als c"e lading op het z.g.n. rïgeeringstarief waren verzekerd. FINSCHE ONDERHANDE- LAAR NAAR MOSKOU Geen gedwongen overeenkomst wordt aanvaard De Finsche Staatsraad Paasikiv is als speciale gevolmachtigde der Fin sche Regeering naar Moskou vertrok ken, zulks ingevolge van een door Rus land aan Finland gerichte uitnoodiging tot onderhandelingen. In Finland geeft men zich terdege rekenschap van den ernst van den toe stand. Volgens Havas zou het land evenwel weigeren, een gedwongen over eenkomst te aanvaarden, welke in strijd is met de strikte neutraliteit. De juri dische positie van het land is sterk, in verband met het non-agressiepact met de Sovjet-Unie en de internationalisatie der Aalandseilanden overeenkomstig de conventie van 1921. Verklaring van Erkko E r k k o, de Finsche minister van buiten- landsche zaken, beeft volgens Reuter in een interview verklaard: „De Russen hebben de te bespreken kwes ties niet gespecificeerd, maar het is een nor male diplomatieke procedure dat een land aan een ander een algemeen voorstel van dezen aard doet Wij kunnen dus slechts be vestigend op een uitnoodiging antwoorden. „Paasikivi gaat alleen om kennis te ne men van de Russische wenschen. maar welke deze ook zullen zijn, ons standpunt is duidelijk. Wij blijven trouw aan de Scandi navische neutraliteit en aan onze onvoor waardelijke neutraliteit, die herhaaldelijk is verkondigd. Wij bedreigen niemand, wij zoeken geen voordeel en zullen ons niet aan sluiten bij eenige groote mogendheid of groep van groote mogendheden. „Onze eenige wensch is met iedereen in vrede te leven e.n buiten conflicten te blij ven". De „Baltische baronnen" verontwaardigd Verloochening der eeuwenoude traditie ZüRICH, 10 October. Havas schrijft- Het vertrek van Duitschers, wonende in de Bal tische landen, is begonnen terstond na de groote rede van Hitier. Verscheiden schepen van „Kraft durch i-reuae worden te Riga verwacht, vanwaar zy de Baltische Duitschers naar het rijk zullen terugbrengen. Het. betreft meerN.- la"d?'£enaren, bekend staande als „iialtische baronnen" waarvan er in L'- lanen en Estland ruim 110.000 wonen en on- fler wie de eroctste verontwaardiging heerscht. met slechts, omdat zij -hun go- boortegrond moeten verlaten, maar vooral omdat zy de verloochening eener eeuwen- oude historische traditie tw. de Germaan- beschóuwein 0ost'Europa- als verraad VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Minister van Economische Zaken heeft thans vier distributie-inspecties in gesteld. Bij de ramp van het Finsche stoomschip „Indra" zijn drie opvarenden verdronken. De bemanning van het s.s. Binnendijk vertrekt vandaag naar Londen. Een aantal levensverzekering Mijen hebben een nieuwe regeling getroffen ter dekking van het oorlogsrisico. De visscherij op zee wordt op beschew den schaal hervat. Een Finsche gevolmachtigde op- weg naar Moskou. Treffen van Engelsche marine en Duit-* sche vliegtuigen in het Noordzee-gebied* Vrijdag trekken de Russen Estland binnen, Repatrieering van de Duitschers uït de Baltische staten. BETROKKEN LUCHTEN Weerverwachting voor 't Zuiden: Betrokken tot halfbewolkt. Geen regen van beteekenis. Zwakke tot verander lijke wind. Weinig verandering in tem-* peratuur. Voor het Noorden: Betrokken tot zwaar bewolkt. Geen regen van beteeke nis. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. Weinig verandering in tem peratuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaallf 768.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.0 C. 11 Oct. Zon op 6.18 uur, onder 6.15 uur 11 Oct. Maan op vm. 4.22 u. ond. nm. 4.26 u FIETSERS LICHT OP: 11 Oct. Van 'sav. 6.45 u. tot 'smorg. 5.50 U op GOEDEREN, over land en over zee, op HUIZEN e.a. GEBOUWEN, inhoud, enz. op SCHEPEN, voor reizen ter zee, enz. Inlichtingen en premie-noteeringen worden zoo prompt mogelijk verstrekt door N.V. kt H OW Dir-: JACs. POST Jr. llAulX Gr. Markt 19, Tel. 2288 R O N I N G E N Tijdelijk eveneens te ROTTERDAM: SPAANSCHEKADE 9-12, Telefoon 28850 bij geen gehoor 25650 Hotel „Weimar" ALLE VER ZE KERINGEN (Reel.) STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Reel.) nUNSTINKERAMIÈKl BETER AARDEWERK D,t is BROUWERS AARDEWERK mi, N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDEIUST- LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2 RESTAURANT SEINPOST SC H EVENING EN- - TELEFOON 553718 EXQUISE DINERS ORCHEST: HET EEKENDE TR,0 PLUKKER (Reel.). FIRD. KAT7 Spoorstraat 33/37. Dieren, Tel. 4202 noOHLOOPENTtE TENTOONSTE1 I IVG VAN 17e EEI WSCHF. m il lion \n. SCHE MEESTERWERKEN ITAI IAAN- -.CHE en VLAAMSCIIE PRIMITIEVEN Dagelijks geopend van 9—6 uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1