Jltetiuie ^riïiscljr dTouriui t nu Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken „Er is meer noodig dan woorden alleen" Scherpe reacties op Hitiers rede te Londen en Parijs EINDE VAN DEN ZOMERT IJ D DE JACHT IS OPEN „DE MALLEJAN" VIERHOUTEN Cognac Chateau Paulet ;t :meiitsprijö: var aal in Leiden en in plaatsen ar :en agenlschap gevesligd is 235 o per post 2.35 portokosten 4 0.18 'r bet Buitenland bij wekelijksche Ending4.50 fi 1 jksche zending5.5C Alles bij vooruitbetaling nmers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a Cl Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 No. 6824 ZATERDAG 7 OCTOBER 1939 20e Jaargang gfobtrtentieprtpen: Van 1 tot 3 regels f 1.17'/» Elke regel meer0.227a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 CEVRIC, rus, LICHT EHKLIW. r *4» mignon ^Hitler na den 3 olschen veldtocht 3 he oben den Duitschen rijkskanse- aak aangehoord, ook luisteren hlen van zijn gehoor, dan dat wij 91S_ c de opmerking moesten maken, - in snel tempo voorgedragen rede te zeer het stempel van bureau- d eg Dat kan ook nauwelgks t n.dden van haastig voort jagende n te Warschau, even later op fch:. eiland Hela. en dan weer te :q. I ok bleek dat onzes inziens uit -1 deerkamervondsten betreffende Yzvo rbeeld een Engelschman m 1598 Ie I olen had geschreven. Natuurlijk ;*e g wone lijn gevolgd: breede histo- ri hi chouwingen en daar tusschen- he 1 menschelijke opvattingen, en lot de meening van Hitier, hoe d'uro ïeesche vrede mogelijk zou zijn. breed was ditmaal weer, in navol- an le pas te Danzig gehouden rede. ging van het optreden der Duit- tegen de Polen. Sterk kwam het i.fen- andpunkt" van het Duitsche bo- 'oolsche volk naar voren. Ook r, ditmaal in sterke mate zelfs, ad cht gevestigd op den persoon ra ijkskanselier en zijn werk. Ons Jr wel nooit een eventueele opvol- Mn (..ezen merkwaardigen man zich- n het fraaiste licht zal kunnen rirn. Ook dit is uit de historie van j h tele jaren best te verklaren. -T reekt vanzelf, dat voor ons en de voornaamste vraag is: rede, waarin natuurlijk, af ge en van alle formaliteiten, de per meening van Hitier te beluiste- jjjalt. den vrede bevorderen, vanaf ag reeds, of zal het andersom zijn. -pijt ons zeer, te moeten vreezen, dat Jpts'.e het geval zal zijn. jt mag de oorzaak genoemd worden jen huidigen oorlog, niet door id, doch door Engeland en verklaard? Deze is gelegen in jit. lat Duitschland zonder oorlogs- Polen is binnengerukt, gelijk c( der was geschied in Tsjecho- kije. Dat is het simpele feit, en dit ijnc niet van de tafel door de ver- an Hitler, dat Duitschland niet n handelen, en zelfs van groote gheid blijk heeft gegeven. Nu da' binnentrekken van de Duitsche v Polen geleid tot een éclatante inrung, zoodat Polen in korter tijd, ïogclijk werd geacht, zijn zelfstan- |kd verloor. $in het oog houdend, had in de plan- an Hitier, thans in samenwerking Stalin, voldoende rekening moeten dhouden met Engelands en Frank- pv^tting omtrent een volkomen zelf- g Polen, zij het van eenigszins e formatie, zou er van toenadering mnen zijn. Dit ontbrak echter imale in de verklaring van den ^ns- lier. Polen is een afgedane zaak .de groote westelijke staten. Het is tu! van Europa, waarover slechts rhhnd en Rusland hebben te zeggen, ir nog, het geheele Oosten van Ia zal voor de Westersche democra- wa regelingen betreft, een gesloten zi;n. Ten opzichte van dit Oosten, voorloopig rust, zij het een af- en rust heerscht, staat nog heel iet program. Begrijpen wij het d? n zal aangestuurd worden op ere volksverhuizingen van groote en menschen, op de wijze, als vóór tijd zou geschieden met de Zuid ers uit Noord-Italië, welke plannen iet in hun geheel zijn uitgevoerd, ten Engeland en Frankrijk met dit n Jider accoord gaan, zou daarna "Ste nationale conferentie kunnen vol- egeling van talrijke zaken, als de kwestie; het jodenprobleem d. verdeeling van Polen wordt het 'den onder Duitsch bestuur met millioen vermeerderd)de valuta- het handelsverkeer der volken; e humaniseering van den oorlog, fs beperking van de bewapening, es kan slechts geschieden, indien l en Frankrijk hun oorlogsdoel gaan zeggen, en zich neerleggen eir*t Duitschland en Rusland ten op- ti van Oost-Europa overeen zijn ge- ee: Hitier verlangt hier vurig naar, hij verafschuwt een oorlog in de csc he zóne van Europa, waar hij heeft te eischen en ook niets zoekt. »I en goede nabuurschap met Frank- chc hem toe. Engeland met zijn rijk en en groot koloniaal bezit benijdt jkl aar méér, dan dat hij ermee sym- Vee rt, doch in vrede wil hij er gaarne ^nu. en daar komt het op aan, door /ede en haar doelstelling het vertrou- J 'm Engeland en Frankrijk genoeg- )-7j - rstevigd. om over heel veel heen 'Jjjp; en, de Poolsche historie te ver- en van harte aan te sturen naar de cities, welke Hitlert die den yol- Geen vrede zonder bevrijding van agressie Washington sceptisch gestemd De rede, welke Hitier gistermiddag in den Rijksdag heeft gehouden, heeft zoowel te Londen als te P a r ij s uitermate scherpe reacties verwekt De voorstellen van Hitier worden te Londen en Parijs onaannemelijk geacht daar ze in geen enkel opzicht voldoen aan de eischen waarvoor Frankrijk en Engeland ten oorlog zijn gegaan. Tegenover te behalen voordeelen stelt Duitschland slechts een pact voor tot het civiliseeren van den oorlog en beperking van bewapening. Londen acht thans meer noodig dan woorden alleen. Te Parijs noemt men Hitiers rede cynisch. In de V. S. is men zeer sceptisch gestemd over de resultaten welke Hit- Iers rede zal hebben. De Britsche premier Chamberlain zal de volgende week van de eerste gelegenheid, die zich voordoet gebruik maken om in het Lagerhuis een verklaring af te leggen, waarin de meening der Britsche Regeering over de rede van Hitier zal worden uiteengezet. voelen ,dat Hitiers toon gematigd was en dat hij een laatste ipoging heeft gedaan om ©en algemeenen brand te voorkomen. Der halve hoopt men, dat zijn woorcten welover wogen zullen worden door de betrokken regeeringen en dat geen overijld antwoord zal worden gegeven of overijlde actie onder nomen, hetgeen de geheele beschaafde we reld in gevaar zou brengen. Onmiddellijk na het einde van de rede van Hitler, die werd gerelayeerd door het omroepstation van Rome, herhaalde de om roeper de mededeeling, dat Italië geen ini tiatief zal nemen in militaire operaties. Roosevelt bemiddelt niet Het Amerikaansche (departement van Buitenl. Zaken heeft geweigerd commen taar to leveren op een suggestie, die, naar vermeld wordt, uit gezaghebbende bron ie Berlijn gedaan is en volgens welke Hitier in een wapenstilstand zou toestemmen in dien Roosevelt daartoe een voorstel zou doen. Van officieele Amerikaansche zijde wordt verklaard, diat hieromtrent geen bericht uit Berlijn ontvangen is. In welingelichte kringen acht men 't niet waarschijnlijk, dat de president een wapen stilstand zal voorstellen, tenzij hij tevoren de officieele zekerheid zou hebben, dar Frankrijk en Engeland er mede zouden in stemmen. Hij zal, zegt men, zich niet leenen voor een actie van Hitler, die tot effect zou hebben, dat cie schuld voor het voortduren van den oorlog op de geallieerden geworpen zou worden. Een op gezag van de Britsche regeering gepubliceerde verklaring over Hitiers red'3 luidt als volgt: „De redevoering van Hitler in den volle- digen tekst was eerst in den loop van den middag te Londen beschikbaar en hst is derhalve niet mogelijk geweest haar aan meer dan een voorloopige bestudeering te onderwerpen. De redevoering bestaat uit twee deeten: Het eerste deel, dat in hoofd zaak een overzicht is van de afgeloopen gebeurtenissen, is vol verdraaiingen van de waarheid, die gemakkelijk herkend zullen worden door de bevolking in dit land en in Tie geheele wereld.'' „Bijvoorbeeld co bewering, dat humane i-3tihoden van oorlogvoering zijn gebruikt in Polen is weerlegd door verklaringen in het parlement en door het rapport van den Ame- rikaanschen ambassadeur te Warschau. De wereld heeft reeds een eigen oordeel ge vormd over het z.g. verzoek van de Tsje chen om ingelijfd te worden in Duitsch anc terwijl Hitiers verklaring, dat hij zn belofte •nooit gebroken heeft, alleen aantoont, dat woorden voor hem een beteekenis hebben, die totaal verechilt van die. welke gemeen lijk daaraan gehecht wordt. Hitler zegt, dat in 1598 een Engelschman heeft gesproken over de wreedheid en de mo- reele losbancigheid der Polen en hij beweert dat de recente gebeurtenissen aantoonen, dat d'3 Poolsche staat iederen nationalen, historischen cultureelen of moreelen grond slag miste. Dat was niet de opvatting van Hitier, toen nii in zijn Rijksdagrede van 21 Mei 1935 zeide „wij erkennen den Poolschen staat als het tehuis van e^n groote, patriottisohe natie met het begrip en de hartelijke vriend schap van bewuste nationalisten, In een verdere passage beklaagt Hitier er zich over, dat „gedurende V3le jaren oog merken zijn toegeschreven aan de Duitsche buitenlandscho politiek, welke op zijn best verwacht konden worden van de verbeel ding van ©3n schooljongen." Wanneer er sprake is van verkeerd be grip, dan kan dat alleen worden toegeschre ven'aan Hitiers openlijke aspiraties naar wereldoverheersching in „Mein Kampr aan zijn uitlatingen, sinds hij aan de macht 16 en nog meer aan zijn daden. Ten slotte zijn de herhaalde beweringen, dat Groot-Brittan- .verantwoordelijk is voor den oorlog, niet op feiten gegrond. Integendeel, de po gingen van de Britsche regeering om den vrede te behouden gedurenoe opeenvolgende door Duitschland in d'3 laatste twee jaar veroorzaakte crises, zijn welbekend en door de geheele wereld erkend. De „vredesvoorstellen" De tweede helft van de rsd'e van Hitier behelst wat Hitier beschrijft als „nog een paar vredesvoorstellen". In hun huidigen vorm zijn deze voorstel len in vele opzichten vaag en duister. Opge merkt wordt echter, dat zij geen voorstel kenbond als afgedaan beschouwt, straks wel met hen en anderen samen zou willen bijeenroepen en welke conferentie Duitsch land meer voordeelen biedt, dan de andere zijde? En vooraf dan reeds overgaan tot demobilisatie zonder meer? Wij gevoelen zóó, dan moet het vertrouwen héél sterk zijn en algemeen worden aangehangen door de breede lagen van Engelands en Frankrijks volkeren. Wat wij heden reeds beluisteren uit Londen en Parijs schenkt ons niet veel hoop. En zoo zal dan de tot heden min of meer sleepende oorlog in het westen wel licht spoedig, of met het oog .op het jaar getijde over eenigen tijd veranderen in een barren krijg. Dat de rijkskanselier de gelegenheid aangreep om te wijzen op de goede ver houding met talrijke neutrale staten ver levendigt de hoop op localiseering van het conflict. Geldt dit ook ten opzichte van Rusland en Italië, beide, maar vooral Rus land, door Hitler in zoo warme bewoor dingen besproken? Hierover valt niets bepaalds te zeggen. behelzen betreffende herstel van door Duitschland aan andere volkeren aange daan onrecht. „Desalniettemin zullen zij, gelijk ver klaar^ is door den premier en den minister van buitenlandsche zaken, onderworpen worden aan een nauwgezette bestudeering in overleg met de regeeringen van de Do minions en van de Fransche republiek. Het is echter noodzakelijk te herinneren aan tw©3 dingen: 1. dat geen vredesvoorstellen kans hebben aanvaardbaar gevonden te worden, welke niet daadwerkelijk Europa bevrijden van de bedreiging m-3t agressie, en 2. dat de verzekeringen, die door Duitsche regeering in het verleden zijn ge geven bij vele gelegenheden waardeloos zijn gebleken en dat thans iets meer dan woor den noodig zal zijn orr het vertrouwen te vestigen, dat de essentieele basis voor den vrede moet zijn." De reactie te Parijs Welingelichte kringen te Parijs zijn van meening, dat de radevoering va/n Hitier be antwoordt aan hetgeen men ervan kon ver wachten. Afgezien van de oude thema's waarop Hitier naar zijn gewoonte terug komt het Verdrag van Versailles, de Duitsche levensruimte, de onverbrakelijke band' tussohen Duitschland en den Führer onderscheidt de redevoering zich door en kele bijzonders trekken. In de éerste plaats door het cynisme, waarmee hij niet gevreesd heeft Polen te beleedigen niet alleen in zijn leiders, maar zelfs in zijn combattanten, en in de tweede plaats cwr zijn persoonlijken hoogmoed. Hitiers toon echter blijft geforceerd en demagogisch. Zijn aanval op de Engelsche ministers wordt een persoonlijke zaak, zooals vroeger de aanvallen op Schuschnigg en Benesj In da internationale politiek dient Hitier zich aan als een kampioen voor den Euro- peeschen vrede en vrijheid. Havas wijst op de gebleken onjuistheden van vroegere ver klaringen van Hitier, om als volgt te eindi gen: in dit licht moet men d'3 verklaringen beoordeelen, die gemengd zijn met bedrei gingen, waarmede hij zijn rede eindigt, ter wijl hij den vrede onder bescherming van den Duitschen God plaatst. Een sommatie aan de andere mogendheden om de exploi tatie van Midden- en Oo6t-Europa af t3 staan voor ieder bevel, voor iederen wensch van Duitschland als een Duitsoh koloniaal gebied, ziedaar de grondslag, waarop Hitier den vrede in Europa wil grondvesten. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Washington tegen Hitier Te Washington wordt verklaard, dat de V.S. geen vrede kunnen onderschrijven, zooals Hitier dien voorstelt, aangezien de regeering der V. S. eerst kort geleden heeft geweigerd de verovering en deeling van Po len te erkennen, evenals zij weigerde de varnietiging van Tsjecho-Slowakije te er kennen. Een vrede, die beide staten onder Duitsche overheersching zou laten, zou niet den zegen krijgen van de V.S. Andere punten, die in Hitiers rede zijn opgevallen zijn: 1. De aan Rusland gewijde woorden klon ken al6of Hitier het wilde doen voorkomen, dat de betrekkingen met de Sovjet-Unie vriendschappelijker zijn can zij in werke lijkheid zijn. Aan den anderen kant vielen de aan Italië gewijde woorden op door hun vaagheid. Mussolini's militaire verplichtin gen werden niet eens Vermeld. 2. Teruggaaf van de koloniën zou een enorme concessie van Engeland zijn, waar voor Hitier niets overeenkomstigs in ruil aanbiedt, behalve vredelievende verzekerin gen, welke zoo vaak zijn verloochend. 3. Er is geen enkel punt. waarover Hitier verklaart te willen onderhandelen in ruil voor de groote concessies, die hij voor Duitschland eischt Vrede op Hitiers voorwaarden zou enorm voordeel ig zijn voor Duitschland. De indruk te Rome Kringen, die in nauw contact staan met officieele instanties te Rome, hebben uit drukking gegeven aan de meening, cat de redevoering van Hi tier een nauwgezette analyse verdient en dat het op het oogen blik voorbarig zou zijn, om voorspellingen te doen omtrent het eventueele resultaat. Over het geheel zijn deze kringen van ge Hedenavond eindigt de zomertijd. Voor het naar bed gaan zette men dus de klok ken een uur achteruit, of als het mechanisme dit niet toelaat, moet men ze een uur laten staan» Ons gezantschapsgebouw te Warschau Is onbeschadigd gebleven i Berlijnsdhe correspondent van het Vad. deelt aan zijn blad mede, dat het Ne- derlandsahe gezantschapsgébouw te War schau, waarin ook het Belgische gezantschap gevestigd geweest, Uzardoxka Allee 23, aldus deze correspondent geheel ongeschon den is gebleven. Wij zaten gisteren, aldus deze correspondent op de tribunes voor het défilé vlak tegenover dit gebouw en konden constateeren, dat de Nederlandscbe vlag is blijven uithangen en alleen eenige zeer klei ne ruitjes zijn gebarsten. Het gebouw aan de eene zijde van het Nederlandsche gezant schap in dezelfde straat, nummer 21, is ge heel in vlammen opgegaan, terwijl het ge bouw aan den anderen kant van het gezant- schap door een granaat is getroffen, maar voor het overige nog is blijven staan. Verder, is de aanblik van Warschau in t algemeen in één woord ontzettend te Turkije blijft neutraal Volgens het omroejastation te Rome is te Ankara, aldus Reuter, officieel verklaard oat Turkije neutraal zou blijven, zelfs als de Sovjel Unie aan den oorlog zou gaan deel- Volgens het omroepstation werd in deze verklaring verder gezegd: ..Het verdrag met Rusland zou op geen enkele wijze schade toebrengen aan de bestaande vriendschap pelijke betrekkingen tusschen Turkije en Engeland". Frltsch-Turksch pact geparafeerd Uit welingelichte kringen te Londen wordt vernomen, dat Groot-Brittannië en Turkiji een pact van wederzijdschen bijstand heb ben geparafeerd. De onderteekening van het pact wordt binnen korten tijd verwacht. De ontsnapping uit de gevangenis De ontsnapten zijn dankbaar!! Omtrent de ontsnapping van vijf Duit schers uit het huis van bewaring tp Haar lem tast men steeds in het onzekere. Men neemt nu aan dat één der Duitschers, de communist Schneider, den bewaker heeft neergeslagen en toen met de sleutels de an deren heeft bevrijd, of wel den bewaker heefi gedwongen het passantenlokaal, waarin dc vier anderen waren opgesloten, te openen. De bewaker echter blijft bij zijn oorspronkelijk verklaring. Dat het met de bewaking niet geheel in orde is in dit huis van bewaring blijkt mei en meer. Nog altijd zijn geen sporen te vinden van de ontvluchten. De directeur van het huis van bewaring heeft gisteren een brief ontvangen, waarin hartelijk dank wordt betuigd door Je ont vluchten voor de goede behandeling geduren de hun gedwongen verblijf. Een onderzoek zal moeten aantoonen of deze brief echt is He' poststempel Haarlem op den brief zou misschien een aanwijzing kunnen zijn. dat oe mannen nog te Haarlem vertoeven, maai ook daarover kar. twijfel bestaan, daar zit ook over helpers kunnen hebben heschikr die den brief vooi hen hebben gepost. Het 's dus ook niet uitgesloten, dat deze brief een poging is om de justitie op een dwaalspooi te brengen. GEEN KALMTE, MAAR GELOOF Ondanks alle nationale toenadering, waar over ook wij ons verheugen, staat in deze dagen de antithese tusschen geloof en on geloof in het midden der menschheid. Als de plezierauto's op Zondag niet mogen rijden, dan klaagt de journalist, die in een neutrale krant schrijft: „Maak onze Zonda gen niet dood, zoo morsdood als onze laatste Zondag was. Ontneem ons niet ons laatste beetje levensvreugde". Beseft men dan niet, dat thans andere brandende vragen aan de orde zijn, dan hoe men den Zondag op het genoeglijkst door komen kan? Ja zeker, maar men antwoordt doe gewoon, dan gaat alles gewoon en kalmte alleen kan u redden. Daar zit waarheid in .de aansporing: doe gewoon; indien wij in ons gewone leven maar gewend zijn om het ernstig te nemen en ons te schikken naar wat Gods Woord ran ons vraagt. Dan mogen we ook in zware tijden, als nu, .gewoon" zijn. Echter niet, omdat alleen kalmte ons red den kan. Want dan verzeilen we in de wateren des ongeloofs, dat de onthutste mensch niet wetende, waar hij anderen mee troosten kan doet schrijven: „Wij hopen op betere tijden, want het geloof in den mensch vgrliezen wij niet." Arme dwaas, die dit na een kwart eeuw oorlogstoestand nog zeggen durft, In het bangste uur van Zijn leven heeft Jezus zijn discipelen niet gewezen op den mensch; Hij heeft ons niet gezegd: Och, zóó erg is het nog niet, blijf maar kalm, want kalmte alleen kan u redden. Hij sprak: Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. De week, die achter ons ligt, heeft nieuwe oorzaak gegeven om ontroerd te zijn; de weg, welke vóór het menschelijk geslacht ligt, is donkerder en benauwender dan ooit; nu nog te gelooven in den mensch, in zijn „innerlijk goed zijn", zooals men zegt, is erger dan ijdel- heid. Echter, als wij ons morgen zetten on der de prediking van het Woord, dan laat Jezus ons, kleingeloovigen, opnieuw zeggen* ,Uw hart worde niet ontroerd". En dat niet, omdat uit oorzaak van onze vroomheid God barmhartig kan zijn, maar omdat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Christus onze God en onze Vader is, die ons met alle nood druft voor lichaam en ziel verzorgen zal en die zelfs het kwaad te onzen beste doet keeren. Hij kan dat immers al» een almach tig God; Hij wil het als een getrouw Vader. Wie dèt gelooft, viert heden en morgen en eeuwig Vaderdag in de heerlijkste en rijk ste beteekenis van het woord. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen en het ZONDAGSBLAD. De 22ste zitting van de Generale Sy* node der Geref. Kerken. De Synode is verdaagd. Financieel Weekoverzicht De maximum-kostwinnersvergoeding voor dienstplichtigen is verhoogd. De fusie tusschen de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank gaat niet door. Reacties op de rede van Hitier. Londen en Parijs afwijzend, instemming in Rome. Veel regen op het Westelijk front. Er is weer een Britsch schip getorpe deerd. De oorlog in de lucht. IETS KOUDER Weervcrwachting: Betrokken tot zwaar of halfbewolkt. Aanvankelijk plaatselijk eenige regen. Iets kouder. Meest matige wind uit Oostelijke rich tingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf 759.8 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 9.0 C. 8 Oct. Zon op 6.13 uur, onder 5,22 uur 8 Oct. Maan op vm. 0.20 u. ond. nm. 2,59 u 9 Oct. Zon op 6,15 uur, onder 5,20 uur 9 Oct. Maan op vm. 1,38 u. ond. nm. 3,3Q u FIETSERS LICHT OP: Oct. Van 's av. 5.52 u. tot 's morg. 5.15 u. Oct. van 's av. 5.50 u., tot 's morg. 5.16 u. Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank Fusie gaat niet door Naar wij vernemen, hebben de Amster damsche Bank N.V. en de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. besloten het in Juli jL ter kennis gebrachte voornemen tot sa menwerking onder de gewijzigde omstan digheden niet uit te voeren. Het feit, dat de fusie geen voortgang heeft, heeft, naar wij vernemen, bij het personeel van de beide banken een gevoel van opluchting verwekt, wijl bij fusie on getwijfeld een aantal personeelleden ont slagen zou zijn. BOOM'S AAMBE1ENZALF- In- en uitwendige, zoowel bloedende als blinde aam beien worden krachtig be streden door BOOM'S AAMBEIENZALF. Het jeuken bedaart spoedig. Alleen echt j rjDakking is f 0.93 per potje. Nederlandsch fabrikaat. tot Maandag n. (Recl.T Verhooging Kostwinnersvergoeding 's-GRAVENHAGE, 7 Oct, Overeenkomstig het reeds aangekondigde voornemen daartoe is thans de kostwinnersvergoeding gebracht van 2.50 op 3.terwijl in bijzondere, door den minister van defensie aan te wijzen gevallen de vergoeding op een hooger bedrag kan worden vastgesteld. H'3t besluit wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 Sept. j.l. OP DISTRIBUTIE AANGEDRONGEN Het Hoofdbestuur van den Ned. modernen Middenstandsbond heeft cjen Ministerraad verzocht onmiddellijk tot invoering der dis tributie over te gaan daar door den huidi gen toestand de minst draagkrachtige koo- pers de dupe worden van het uitblijven van de meest eerlijke verdeelingsmethode. EDE, 7 Oct. De zestigjarige A. Snotselaar. afkomstig uit Ede, is gisteravond bij het oversteken van den Rijksweg door een auto gegrepen en zeer ernstig gewond. In den loop van den nacht is hij aan de gevolgen van het ongeluk overleden. Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburp CAFÉ KAMfRSHETÓttTBUT*f-3-MET BAOKAMER^te» (ReeS Storm schadeverzekering STORMSCHADE-VERZEKERING l Een specialiteit op het gebied van Algemeen Onderling Waarborg Genootschap ..R E N O V A T 0 M" v Amsterdam Spuistraat 219/21. Tel 35626 Vraagt eens een prospectus (ReclT UITVOER VAN HARING Uitgevaardigd is het crlsls-haringbesluit ren partj^ en^ het land van bestemming betreï Het besluit is gister in°werking getreden e ls geldig tot 1 Juli 1940.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1