Jlfcurn geii&cift Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bijstandspact tusschen Rusland en Letland :mentsprij£f: ial in Leiden en in plaatsen en agentschap gevestigd is 2.35 post 2.35 portokosten 0.18 Buitenland bij wekelijkscfie 4.50 ksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling imers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i Cl Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 N°. 6823 VRIJDAG 6 OCTOBER 1939 20e Jaargang afobtrtentitprijjett: Van 1 tot 5 regels t.171/» Elke regel meer 022'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan T bureau wordt berekend 0.10 GEHEIMZINNIGE VESTFRONT t °l front stelt, wie den oorlog zich m ontwikkelen tot een baarlijke ijfeld teleur. Het begint, aid'"8 I*" :opie te worden van die perio- vorigen grooten oorlog, toon, c wintermaanden, de Jegerbe- n<" q het Duitsche hoofdkwartier w s meldden, dan „im Westen ics". Hoe is dat nu mogelijk, i! nigeen zich af. Zit daar geen iet achter, informeer' de mart ,t. Waarmee hij da" bedoelt dat V front de diplomaten nel bezig Ut - atet vredesbesprekingen, voorloo- |T el beet geheim, maar toch bt) de - ven voldoende betend, zoodat rij bo n vast gaan sparen Hoe is het ,en erklarcn, dat do Franschen niet li I hebben, toen de Duitsche leger- oh uitstortten over het vlakke sta nd. Zoo althans had men Polen dt i an geven. En ook later, toen de gei ies Britten zich naast de Fran- ;in| broeders gingen scharen, bleef eid' ngstig stil. Want wat tot otus- n .iedde, bepaalde zich, al zal er bo .eg gevloeid zijn, eigenlijk tot eir c Fransehen zijn enkele kilo- net de grens gerukt, hebben hier n j, ie buurt van Saarbrücken eenige vierkante kilometers van het bezet, wat dorpen binnen hun es getrokken, veel verkennings- tgevoerd, doch daar blijft het ai )ij. Zelfs word* bijna triomfante- t me ld, dat deze verkenners achter a' front druk troepenvervoer van- aar den Westwall hebben gade- n, at toch bet eekenen moet, dat de en met den dag sterker in aantal t dus de doorbraak moeilijker. In rdaad, het is alles heel vreemd ,c men hierbij de positie over en [ocd in het oog frouden. De grens Duitschland en Frankrijk heeft van ruim 300 kilometer. Na den o log, welke Frankrijk, omdat de in n zijn grenzen was gevoerd, uit nden deed bloeden, is daar ge- ooit weer. Vele jaren achtereen en gewerkt aan" do zoogenaamde welke dit brok Duitsch-Fran- beveiligt. Deze linie, opgebouwd .n staal, met er achter nog weer in ordel van onder andere Verdun jrdt als de' sterkste der wereld id aangeslagen. L itschland zich vrij gemaakt had 0J effende bepalingen uit het Ver- it. heeft het aan zijn zijde van Siegfriedlinie geschapen. Naar ers jeweren even sterk als de Magi- .0 ichoon anderen zeggen, dat de 1 aral iden aan dezen Westwall in te o:,f> zijn uitgevoerd en er daardoor -i pi- kken in voorkomen. 1a ee linies met hun depots meer sa :hte jn, herbergen nu de millioenen s, ti den militairen oorlog te sullen hebben te voeren. De door is vai welken kant ook beproefd', zal '5 loedbad ontketenen. Beiderzijds ïs op alles zetten, om den aan- ec a.' doen deinzen. z ïlf is reeds duidelijk, dat de sering dit ook overweegt, en zij :od >os haar troepen zal laten ver- n. I n vergeefsdhe stormloop zal het het leger, doch ook van het ewe ig schaden. Van een bewegings als n Polen kan hier nooit sprake is v k beweerd, dat Duitschland tot 3- geen aanval op dit front zelfs ft, omdat het nog steeds hoopte, v.' tersche mogendheden met den n Polen de zaak als afgedaan zouden jjj Er wordt wel vanuit Berlijn ei dat indien deze opzet mislukt, ltp' e leger niet werkeloce in de -iedliit e zal blijven afwachten, vooral Duit chland grooter haast heeft, dan inders. tïstanders hebben nog met iets ivei i rek ning te houden, dat is, met de dei lg v i Italië. De Fransch-Italiaan- |T grens wordt dus waarschijnlijk met i 'epen bewaakt als de Fransch- F let inzetten van alle kracthten op 'r joordt ijk front zou het Zuidelijk front e'a n verzwakken. En zoo denken se* heden beide fronten dag aan rtig ct zijn geworden door aanvoer inne: andsche en van koloniale troe- n ciO' zoo volmaakt mogelijke opstel- :i technische hulpmiddelen, ter- ten zich in steed's grooter getal (01 <*e kortste verbindingslijn bij de cli;kr bewakingslegers. i (c. kon, ons steeds meer waarschijnlijk «o. dat i ngeland en Frankrijk, na deze :n krachtig mogelijk versterkt te i, den economischen oorlog 00, g wenschen te geven. Veel snel in in 914 zijn van de woreld'zeëen de jjjj/che andelsschepen verdwenen. De ;o is thans veel kleiner dan toen in weinig gewicht in de schaal leggen. E} vroeger het beleg om een stad werd ier gen, ril men nu een groot land gaan aderen, n de hoop, dat juist hierdoor tte - ndsvermogen van het volk het .•ego Nu is er wel een kink in den tl ien door de verrassende Duitsch- (-V. riendschap, doch dit hebben de SP( nogendheden er dan maar bij te 1 zoo wordt te Londen en Parijs ge in' i'.1 Gedane zaken nem,»n geen keer. 0 it men niet spreekt van een 0I> en orlog, doch van oe" langen, snr alles moet wori'?n i*ig?.efeld. FL. mjdrie .ar duren, doch ook zeven, amerikaansch mailschip bedreigd? Nieuw Athenia-geval zou in voorbereiding zijn Opschudding in de VS. WASHINGTON, 6 Oct. Volgens een verklaring van het Witte Huis heelt de commandant der Duitsche vloot de V. S. er van in kennis gesteld, dat het Ameri- kaansche s.s. „Iroquois", dat 'met Ame- rikaansche burgers van Europa onder' weg is, tot zinken zal worden gebracht, wanneer het de Amerikaansche kust nadert. De secretaris van Roosevelt, Stephen Early, zeide, voor hij deze verklaring aan de journalisten overhandigde, dat de aange legenheid1 volledig besproken is in de bij eenkomst van het kabinet en dat men be sloten heeft alle feiten bekend te maken. Early verklaarde, dat admiraal Rader, de Duitsche vlootcommandant, de mededeeling den Amerikaanschen marineattaché te Berlijn gedaan had'. Roosevelt is er gister avond van in kennis gesteld. In de verklaring van het Witte Huis ordt gezegd, dat admiraal Rüder de V. S. •van in kennis had gesteld, dat „volgens een inlichting, waaraan hij geloof hechtte, c<e „Iroquois" tot zinken zal worden ge bracht, wanneer het schip de Amerikaan sche Oostkust nadert. Het tot zinken brengen zou worden volbracht door een herhaling van de om- tandigheid, die den ondergang an de „A t h e n i a-' kenmerkten". Het Witte Iluis deelt in de verklaring verder mede, dat een vaartuig van de kust- vacht en ver&cheidene vlooteenhedcn do .Iroquois" tegemoet zouden varen en het schip naar een Amerikaansche haven zouden convoyeeren. louter bij wijze van voorzorgs maatregel. Men heeft den gezagvoerder den raad gegeven nauwkeurig te onderzoeken of zich wellicht een helsche machine aan boord bevindt. Het Witte Huis heeft later te kennen go geven de verklaring ongeloofwaardig te achten. Early zeide: „Wijgeiooven niet, dat or veel menschen in de V. S. zijn, die den ken, dat. het bericht waar is of waar kan zijn". De bijeenkomst van het kabinet was vrijwel geheel aan de bespreking van deze aangelegenheid gewijd. „Wij kunnen ons niet voorstellen, aldus zeide Early nog, dat Engelsche, Fransahe of andere schepen zouden doen, wat het be richt inhoudt". Het Witte Huis wil volgens Early geen sensatie verwekken. WASHINGTON, 6 Oct. Het verhaal van de Iroquis heeft te Washington niet weinig opwinding veroorzaakt, hoewel de alge- meene opvatting in regeeringskringen is, dat het bericht een ongebruikelijke propa ganda-manoeuvre beteekent, doordat het uitgaat van de gedachte, dat het Ameri kaansche publiek geloof heeft gehecht aan de Duitsche bewering, dat Churchill de Athenia heeft tot zinken doen brengen. Dit is, aldus zegt men met nadruk, niet het geval. Vandaar dat men zich te Washington af vraagt, wat het Derde Rijk probeert te winnen met de uitwerking van een nieuwe propaganda op een grondslag, welke reeds niet als echt wordt erkend. De Iroquis heeft 584 personen aan boord, passagiers en be manning, die allen van Amerikaansche na tionaliteit zijn. WEER EEN KALME NACHT Het Fransche legerbericht van vanoch tend luidt: Een kalme nacht. Activiteit van patrouilles, met name ton Zuidwesten van Saarbrücken. Fraude met benzinelevering Elf militairen en een garagehouder opgesloten Door een inwoner vajn Schijndel werd een auto, die door de militairen was gerequi- reerd terug ontvangen met geheel versleten banden. Dit waren niet de banden die bij oplevering er om hadden gezeten. Deze wa ren geheel nieuw. Hij deed hiervan aangifte bij de autoriteiten. Eïn hiernaar ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat er om vangrijke knoeierijen plaats hadden gehad met benzineleveringen. In verband hier mede ward een garagehouder te St Michiels gestel opgesloten. Verder kwam vast te staan, dat militaire chauffeurs met garage houders overeenkwamen minder benzine te leveren dan op de bons V3rmeld werd. De winst werd samen geoeeld. Na verhooren werden niet minder dan 11 militairen op gesloten. Vermoedelijk is het Rijk voor groote bedragen benadeeld. het moet, werd in het Lagerhuis betoogd. Of dit alles in de practijk zal opgaan, moet afgewacht. Naast den economischen oorlog zal de eigenlijk? militaire krijg, vreezen wij, indien de vrede uitblijft, nog wonden genoeg slaan, en zal, öf aan de Duitsche zijde van de grens, óf aan de Fransche, een volkerenslag niet uitblijven. Bij de opeenhooping van al het vernielings materiaal in dezen Fransch-Duitschen hoek kan deze explosie verschrikkelijk zijn. Wie weet, hoe spoedig nog. Zóó meenen wij, u&t men beproeven kan de wonderlijke situatie aan het Westelijk front te bezien. Inmiddels spreekt Hitier vandaag hetwelk van grooten invloed kan zijn op de ontwikkeling der dingen in dezen hoek. waar de rivalen tegenover elkaar in hun bastions liggen. Vlootbases en vliegvelden voor Rusland De besprekingen met Litauen duren voort Moeilijkheden met Estland Gister is te Moskou een pact van we derzij dschen bijstand tusschen Sovjet- Rusland en Letland onderteekend, dat uit 6 artikelen bestaat. De tekst van het ver drag luidt als volgt: „Het presidium van den hoogen sovjet der U.S.S.R. eenerzijds en de president der Letlandsohe republiek anderzijds hebben ten behoïve van de ontwikkeling der vriend schappelijke betrekkingen, die zijn gevestigd door het vredesverdrag van 11 Augustus 1920 en berusten op de erkenning der onafhan kelijkheid en van het beginsel van niet-in- menging in de binnenlandsche aangelegen heden der andere partij; in de erkenning, dat het vredesverdrag van 11 Augustus 1920 en het verdrag van non-agressie en vredelievende regeling van conflicten van 5 Februari 1932 nog den kraclvtigen grondslag der wederzijdsche be trekkingen en verplichtingen vormen, er van overtuigd, dat de definitie der nauwkeurige voorwaarden voor de verzeke ring der wederzijdsche veiligheid in het belang van beide contracteerende partijen is, het noodig gevonden het volgende verdrag van wederzij dschen bijstand te sluiten en- hebben voor dit doel als hum gevolmachtigde vertegenwoordiger aangewezen: den voor zitter van den raad van volkscommissaris sen en volkscommissaris van buitenland- sche zaken, Molotof, als gevolmachtigde van het presidium van den hoogen sovjet en den Letlandschen minister van buitenlandsche zaken. Munters, als gevolmachtigde van den president der Letlandsohe republiek, die het volgende zijn overeengekomen: Artikel 1. De beide contracteerende par tijen verbinden zich elkander eiken bijstand met inbegrip van militairen bijstand, te verleenen in geval van een directen aanval of een bedreiging met aanval van de zijde van eenige groote Europeesche mogendheid tegen de zeegrenzen der partijen in de Oost zee of hun landgrenzen, door de territoria d'er Estlandsche en Litausche republieken, alsmede tegen de in artikel 3 genoemde bases. Artikel 2. De sovjet-unie verbindt zich het Letlandsche leger bijstand te verleenen in wapening en andere militairs uitrusting op gunstige voorwaarden. Artikel 3. Ten behoeve van de waarbor ging van de veiligheid der sovjet-unie en ter consolideering van haar eigen onafhan kelijkheid verlesnt de Letlandsche republiek de sovjet-unie het recht tot het hebben van vlootbases in pacht en tegen redelijken prijs in de steden Liepaja (Libava) en Ventspils (Windawa) en van verscheidene vliegvel den. De nauwkeurige plaatsen voor de ba ses en vliegvelden en de grenzen daarvan zullen in wederzijdsch overleg worden vast gesteld. Voor de bescherming van de straat Irben wordt de sovjet-unie het recht verleend op dezelfde voorwaarden een basis voor kust- artillerie aan de kust tusschen Ventspils en Pitrags te vestigen. Voor de bescherming der vlootbases, der vliegvelden en der kust-artillerie-basis heeft de sovjet-unie het recht op eigen kosten op de aangewezen plaatsen land- en iucht- machttroepsn tot een strikt beperkt aantal te hanohaven. De maximale grootte dezer strijdkrachten zal bij speciale overeenkomst bepaald worden. Artikel 4. De contracteerende partijen verbinden zich geen bondgenootschap aan te gaan of nist deel te nemen aan eenige coa litie, gericht tegen een der partijen. Artikel 5. De tenuitvoerlegging van dit pact mag in geen enlkel opzicht schade toe brengen aan de souvereine rechten der par tijen, in het bijzonder aan haar staatsorga nisatie, economische en sociale stelsels en militaire maatregelen. Het gebied, aange wezen voor de in art. 3 genoemde bases en vliegvelden blijft territorium van de Let landsche republiek. Artikel 6. Dit pact treedt in werking door de uitwisseling der ratificatie-oorkon den. Deze uitwisseling zal te Riga geschie den binnen zes dagen na den datum van onderteekening van dit verdrag. Het ver drag geldt voor tien jaar en. indien geen der partijen het noodzakelijk acht het pac' een jaar voor het afloopen op te zeggen zal het automatisch gedurende tien nieuwe jaren blijven gelden. Dit verdrag is opgemaakt in twee origi neele exemplaren, in de Russische en Let landsohe talen, op 5 October 1939 te Moekou (w.g.) Vyacheslav Molotof. (w.g.) Wilhelm Munters. De besprekingen met Litauen Uit Kauims, de hoofdstad van Litauen wordt het volgende gemeld: Urbsys, die 3 Oct. naar Moskou is gegaan is te Kaunas teruggekeerd om met presi dent Smetona te overleggen, nadat hij be epretkingen had gevoerd met Molotof en Stalin. Gister is de ministerraad onder voorzitterschap van den president der re publiek bijeengekomen om het rapport over deze besprekingen te bestudeeren. Waarschijnlijk zal binnenkort een Litau sche missie naar Moskou vertrekken om d> besprekingen voort te zetten. Volgens betrouwbare, niet-officieele in lichtingen, aldus Reuter, behelzen de sov jet-Russische voorstellen aan Litauen eer. pact tot wederzijdschen bijstand en beschik baarstelling van bases voor de sovjet-Rus sieche luchtmacht in Litauen. Het semi-officieele blad „Lietuvos Aidas' heeft er den nadruk op gelegd, dat het dt plicht is van iederen burger „om belang rijke beslissingen onder oogen te zien in een geest, welke in overeenstemming is met de nationale discipline'. Moeilijkheden met Estland? Uit Tallinn wordt intusschen dat de Russische territoriale eischen aan de Westkust van Estland een kabinets crisis dreigen te veroorzaken, die zich in de parlementaire zititng van 10 October zal openbaren. Ook zouden de Estlandsdhe legerleiders, inclusief de chef, generaal L a i d o n e r, van plan zijn, om ontslag te vragen, in verband met de moeilijkheden met de Rus sisohe militaire missie, ondanks het feit, dat Rusland afziet van de eischen om ook vliegtuigbases en garnizoens in het binnen land van Estland te verkrijgen. De schoenenprijzen stijgen Vrees voor abnormale stijging ongegrond Hoewel vrees voor een abnormale prijs- verhooging of schaarsc-hte van schoenen on gegrond is moet er toch op gewezen worden dat er reden is voor prijsstijging. Aldus de Ned. Bond van Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliersvereenigingen. Ook de re paratiekosten zullen verhoogd moeten wor den. Want wel is de Nederlandsche schoen industrie in staat om aan de geheele binnen landsche behoefte te voldoen, maar zoolleer moet van elders komen, omdat de huiden van eigen bodem te week zijn en alleen ge schikt voor overleer, tasschenleer, enz. Toen de oorlog met Polen uitbrak waren in ons land geringe voorraden leer aanwe zig, daar de looiers door de dalende prijzen van dezen zomer hun voorraden van de hand hadden gedaan. Door de groote aanvragen van het publiek kwam er grooter orders af en liepen de prij zen zóó op, dat thans een stijging "\an 30 40 pet. voor leer noodzakelijk is. wat een prijsstijging van 25 a 30 pet. voor schoen werk wettigt. Er is veel leer onderweg voor ons land. Komt dit binnen, dan is er weinig reden be zorgd te zijn. Is'het niet zoo dan is verdere prijsstijging onvermijdelijk, al zal het niet zoo abnormaal zijn als in 1914—191S. Noorderlicht Het Koninklijk Nederlandsoh Meteorolo gisch Instituut meldt: In den nacht van 3 op 4 dezer is in ons land Noorderlicht waar genomen. Het verschijnsel werd gezien ir. het Noorden en Oosten van ons land, in het Westen langs de kust en verder in het Wes ten van Noord-Brabant. Het deed zich voor van 20 uur tot 23.30 uur en van 3 tot 5 uur. SOVJET-RUSLAND's EISCHEN IN DE FINSCHE GOLF TALLINN BALTISCHPORT ESTLAND In Finland vraagt men zich af, of de Fin- sche minister de zesde minister zal zijn, die een uitnoódiging zal krijgen om naar Mos kou te komen, teneinde vermoedehjk wen schen of eischen van Sovjet-Rusland aan te hooren ten opzichte van eenige Finsche Op de kaart zijn deze eilanden zwart aangegeven; de stippellijn geeft de territo riale grens weer van Finland. ""ZACHT VAN SMAAK - PRÜS 70 ct (Reel.) BEGRAFENIS SLACHT OFFERS VAN DE „JAN VAN GELDER" Met militaire eerbewijzen Gister werden drie van de zes slachtof fers van de mijnramp met de „Jan van Gelder" met militaire eer ter aarde besteld. Bij elk van deze drie begrafenissen open den een tamboer met omfloerste trom en een pijper den stoet, waarop 't vuurpeleton volgde; hierna kwamen de dragers, waar voor mariniers, collega's der slachtoffers, dienst deden. Te Den Helder had de begrafenis plaats van den korporaal-machinist J. A. v. Kruisland. De belangstelling langs den weg was zeer groot. Op het kerkhof was o.m. aanwezig de vertegenwoordiger van den minister van Defensie, schout-bij-nacht H. Jolles, kolonel J. W. G. van Hen gel, namens den opperbevelhebber van Leger en Vloot en meer andere militaire en burgerlijke autoriteiten. Nadat de kist, die met de Nederlandsche vlag gedekt was, in de groeve was neerge laten onder salvo's van het vuurpeleton. spraken achtereenvolgens schout-bij-nacht Jolles, de commandant van de „Jan van Gelder", luitenant ter zee G. Y. C. Fraser en een landsman uit Suriname, waarna de vlootpredikant woorden van troost tot de familie richtte. Ook te Vlissingen, waar de begrafe nis plaats had van den matroos eerste kl. J. Bimmel, was de belangstelling zeer groot Hier waren aanwezig als vertegenwoordi ger van den minister van Defensie kapi tein-luitenant ter zee J. C. Corn el is en voor den opperbevelhebber kapitein ter zee A. M. Hekking en meer andere burger lijke en militaire autoriteiten. Onder stroomenden regen daalde de kist in de groeve en gaf het vuurpeleton de eer bewijzen. Luitenant baron van Asbeck sprak namens de bemanning der mijnen- 'leggers. De vlootpredikant heeft woorden van troost tot de familie gericht en dankte na het gebed, namens de familie voor het meeleven en de eerbewijzen. Te Middelburg was bij de ter aarde bestelling van korporaal-constabel C. Grootjans niet minder belangstelling dan in de andere plaatsen. Onder de mili taire en burgerlijke autoriteiten die op het kerkhof den stoet afwachtten bevonden zich kapitein ter zee H. J. van der Stad, lui tenant ter zee Jhr. mr C. J. F. von Muehlen en kap.-luit ter zee W. v. d. Donker als vertegenwoordigers van den minister van Defensie, den Opperbevelhebber en den Commandant der Marine. Nadat de kist onder salvo's in het graf was neergelaten sprak kap.-luit van den Donker, die er o.m. op wees dat het de tweede maal was dat de familie Grootjans op zulk een wijze een zoon verliest. Nadat de vlootpredikant nog gesproken had dank te een zwager voor de bewezen eer en be- Chr. Bond van Houtbewerkers en Meubelmakers De heer H. v. d. Heijden tot hoofdbestuurder benoemd Met ingang van 5 October is benoemd tot gesalarieerd hoofdbestuurder van den Chris- telijken Bond van Houtbewerkers en Meu belmakers, de heer H. y. d. H e ij d e n, te Rotter d'am. De nieuwe functionaris werd 24 Mei 1901 geboren en is een trouw vooraanstaand organisatieman. De laatste jaren was hij secretaris van de afdeeling Rotterdam van genoemden bond. Ook was hij leider van de jeugdclub. Twee van die tegenwoordige hoofdbestuur ders de heer A. Th. Baart en Joh. C. Brou wer, zullen 1 April 1940 met pensioen gaan en in één van de vacatures is de heer v. d. Heijden benoemd. De naam v. d. Heijden is bij ae Chr. houtbewerkers eu meubelmakers geen onbekende, want de vader van den nieuw benoemden hoofdbestuurder, wijlen de heer A v. d. Heijden heeft in den bond jarenlang een voorname positie ingenomen De nieuwe hoofdbestuurder heeft zich door zijn arbeid voor dezen bond doen kennen a!s een uitstekend organisatieman en daarom mag met vol vertrouwen ver trouwen verwacht worden, dat hij den ar beid, welke hem thans wordt opgelegd' met al zijn krachten zal ter hand nemen. Maandag a.s. hoopt de heer v. d. Heijden zijn werkzaamheden te beginnen. Aanrijding met doodelijken afloop RIJSWIJK, 6 October. Gisteren heeft op het Jaagpad een aanrijding plaats gehad die den wielrijder G. C. de B. uit Den Haag het leven kostte. Een vrachtauto, bestuurd door J. G. v. S. uit Hillegom, welke in de richting Delft reed, moest uitwijken voor een op het Jaag pad stilstaande bakfiets en kwam daar door een weinig links op den weg. Uit de tegenovergestelde richting kwam een file wielrijders, waarbij voorop reed een juf frouw met een 10-jarig meisje achter op haar rijwiel. De wielrijdster durfde de auto niet meer voorbij te rijden, /emde en klampte zich vast aan een ter plaatse staand hek. G. C. de B., die achter haar reed. zag geen uit weg meer en viel met zijn hoofd togen de auto, tengevolge waarvan hij tegen den grond geslingerd werd Met een ernstigen hoofdwond en een zware hersenschudding werd hij opgenomen en per ziekenauto naar het Hypolitus-ziekenhuis te Delft vervoerd, alwaar hij bij aankomst reeds bleek te zijn overleden, BEKENDE LETTERS voornaamste nieuws Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De eerste steen voor het gebouw vart de Nozema is gister door Minister Van; Boeyen gelegd. De Tweede Kamer heeft een wetsont* werp aangenomen betreffende de insteln ling van nieuwe krijgsraden. De 21ste zitting van de Generale Sy-t node der Geref. Kerken. Tusschen Rusland en Letland is een' pact van wedèrzijdschen bijstand gesloten* Hitier bezoekt Warschau. Een Amerikaansch stoomschip op weg naar de V. S. met den ondergang be* dreig d. KANS OP REGEN Weerverwachting: Aanvankelijk be wolkt, droog weer met plaatselijke och tendmist. Morgen overdag toenemende bewolking en tegen den avond kans op eenige regen, vooral in 't Westen. Wei nig verandering in temperatuur. Matige tijdelijk zwakke, meest Zuidelijke wind* BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 756.9 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen hallf twaalf 13.6 C. FIETSERS LICHT OP: 7 Oct. Van 'sav. 6.54 u. tot 'smorg. 6.4; HUISVROUWEN Met GEN PAK BLU- -fax In elk pak GEBRUIKSAANWIJZING mot tal van NUTTIGE WENKEN 'erkrUgbnnr In nlle groote wnrenhnlrc „G RE VOS*» HnndelmnatschnppU nldblnnk 22 - Tel. 110241 Rotterdi KLEIN BEELD VERGROOTINGEN 5 X 8 cM. 7.5 ct. - 8/10 cM. 10 ct. FOTO SCHAAP Co Rokin 106 VMSTERDAM (Reel) Basaltinetegels In alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, enz. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM (Red) STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Red.) JONGETJE KRIJGT TRAP VAN EEN PAARD Op de boerderij van den heer Pluymers te Den Helder waren militairen bezig met het keuren van de hoeven oer paarden. Eïnige kinderen stonden hier naar te kij ken. Zij hielden zich rustig en liepen de militairen niet in den weg. Plotseling sloeg echter een der paarden achteruit en raakte het voorhoofd van een zesjarig jongetje van dï familie Hellendoorn, uit de Smidsstraat. Het kind viel onmicdei- lijk bewusteloos neer. De toegeschoten mi litairen droegen het ventje direct weg. Een juist passeerend geneesheer werd gewaar- sohuwd, waarna het ventje naar het Marine- hospitaal werd vervoerd. Zijn toestand is zeer ernstig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1