Jlirituir gttftsdjr (tTmtmnt „Duitsche verzekeringen zijn niet voldoende" Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken DOELEN HOTEL abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen I waar een agentschap gevestigd is 2.35 r V f Franco per post 2.35 portokosten jjj Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Sp Bij dage'ijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Jh Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 No. 6822 DONDERDAG 5 OCTOBER 1939 20e Jaargang SUjbtrttnticpnjjen; Van 1 tot 3 regels t.l7'/a Elke regel meer 0.22'/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 De sprekers volgen elkaar op den voet I 'v *Der traditie getrouw heeft Halifax in het te Londen namens de Engelsche :ge ring aan het debat over de buitenJand- ---tïhe politiek deelgenomen, gelijk Chamber- op «in zulks deec in het Lagerhuis. Naar ne van Iterlijk te ooi .eelen, en er is geen en e e U-Yjen hieraan te twijfelen, bestaat >0"! «ouwe kam en dschap tusschen den Minis- ?vajr-praiiü.' den Minister van Buiten- :rdwe.' Twee typis<*e Enge.6che isme intAso"a ï,oKbend tot zelfs - 'in iT-Jren, veel gemeen hebbena Lnrft -lan n hun vertóujmng de k minste 10 i. .ud. de twefe een zastlser, ten b, na.- politiek gekomen, heel wat tot inL;, mLenn kt. en aelfs Engelands voor- •"Wbvmttc getag irager in Mie is geweest. aar van nu belang is bun staat van -• .i tritsohe gemeenebest hun oordeel in de groote dingen «Sn.n de: tijd en het vertrouwen, hetwelik fdatDctê'ÓveLenstemming in merkwaar- word 2.00 lam.' mogelijk hielden beiden vast d.. gedadt e, dat de vrede te bewaren In :aars gezelschap trokken zij n;! aar Duit' hb d. HalifaX had V°°r !eVOaf. rs Berlijn bezocht. bU welke glÏÏ 'egeSoid K '.ler in een lange rede zijn enover de Engeltóp depu- •nkouur Thans zijn zu ook eens- nd V, „d ,-r, m. en, dat aan de agressie van ie- zi.de gelijk zij het a.thans zien, m ,r' ,nr al i eind moet worden gemaakt. av° jek ook uit de gisteren door om h udci redevoering in het Huis der =tora< Deze iwoog zich eigenlijk geheel „er kern, waarmede tegehjk de icvinr-v en leider van Engeland! 'uit ne aangelegenheden ten op- 1 van a gestipte vredeskansen werd reergegeven „er is geen gevaarlijker -...tnode der nderhandelen onder bedrei- tivtr.-» 1. Zeer zeker zullen Engeland och Vranl co zich door bedreigingen laten ginselen op te geven, waar- irijd begonnen zijn." Bij dt .rds - geen oppositie tegen deze ïv-PDr orei volgen elkaar ln de hooge l, ï'uitctilandsc i politiek meestal op den 1 r,.- Na Ch. >erlain en Halifax wis giste- or een het w™ aan Datadier, dl» aogmaall neelurhaalde. di Frankrijk niet langer in den a (o., - d var. nveiligheid der laatste jaren iasis, i ven. 7. au zal Hitier Vrijdagmiddag g.,o lGn Rjku g te Berlijn spreken. Het ac>i11V,- stee I uidelijker. dat Italië niet de 111 ■'-Th -. n .'ooT' :n van Duitschland wil over- ïter uitgedrukt, de vredes- i jedac end op een verdwijnen van huidize Polen, aan Londen en Parijs ril voor' 'jgz Zoo is thans het woord aan in IX n la.-istcn reker in deze ronde. Daarna kwak! het de v -eld iets duidelijker zijn, premat haar te 'achten staat. ie w OEBUD IN DE RAADSZAAL worJHet is te rwachten, dat ook de raads- vetejprgaderingen te Bussum binnenkort met geopein zullen worden. In onderling verleg hebbo de dertien rechtsche raads- iektWn oen vc rstel gedaan en zijn zij hot :gaaPer 'en 10 luliergebed eens geworden, ^doiaar de i uit 21 leden bestaat, is de oinneming v.m het voorstel verzekerd. Wij ikic open, dat f vrijzinnige raadsleden, die fthuT ora we^c eden °°k niet aan de iu- wil! i meewerken, nochtans van é4t vraagstuk geen politieke kwestie zullen n /^aken. Daa x>r ia het onderwerp te teer. ^praWal in Bi - >um kan, is ook mogelijk in ele andere- imeenten. Echter, wie een psborst ander an het ambtsgebed is, behoort ^.Hceds met groote omzichtigheid op te tre- ijke^n. -tr- 8ro°t0 stadsgemeenten rijzen er ieel bezwaren. Niet alleen, omdat meestal Vffet overgroot'- deel der raadsleden geen rntgaarde can het gebed hecht en tijdens het ltspreken hoogstens een gepaste stilte zou rftrachten, doch geen biddende houding il aannemoQ. Ernstiger is bet bezwaar, enk!1 do voor ,itter de vergadering vaak als nog sleohts een klein deel der pelijadsleden aanwezig is, terwijl de anderen ragqdens de eerste, meestal formeele werk- oor,l&mheden binnen komen. Van een ord». 'eruik begin kan dan geen sprake zijn. hln kieine r; ien gaat het over 't algemeen zeidjter. Daar t acht men even op de laatko- -e'^rs en do i den zijn ook minder beweeg- Er heel icht meer orde. Wanneer in a5nlke geme, «n de Christelijke groepen hoorlijk in de meerderheid zijn, overwege 'aen ernstig e invoering van een raadsge- 'e b|d. Meermal'in nemen ook andere leden h^j eerbiedige gebedshouding aan, al wil- haf» ze aan de invoering niet meewerken. vefeet formuliergebed, dat in Bussum ge- n00|den zal worden, wijkt in tweeërlei op- t van vele andere af. Het is ten eerste jer en hot besluit met de leiding van Geest en een zegen „om Christus' wil" ij te roepen. Beide.feiten zijn van beteekenls. Meestal ^Staat het imhtsgebed met de erkenning )h Gods a! naoht en het afsmeeken van zegen over de werkzaamheden; in Bus- spree"kt men nadrukkelijk van Gods eering en de grootmaking van Zijn eer; vijl voorts het geloof aan een drieëenig .u'ordt kleden. iVij kunnen ons zeer goed voorstellen, Rede van Lord Halifax in het Hoogerhuis Frankrijk en Engeland wijken met meer voor bedreigingen De heerschappij van het geweld moet eindigen Gistermiddag heeft in het Brit- sche Hoogerhuis Lord Halifax sprekende over mogelijke vredes voorstellen, verklaard: „Wanneer de Duitsche regeering inplaats van bedreigingen te uiten, mocht trach ten ons tevreden te stellen met ver zekeringen, moet gezegd worden, dat verzekeringen van de tegen woordige Duitsche regeering niet genoeg zijn". De debatten, die aan de rede van Halifax voorafgingen, hadden het volgende verloop: Lord Snell, sprekend namens de La- bour-oppositie, zeide, dat Duitschland vreda wil of niet, maar stellig is het een slechte psychologie om hem aan te bieden met een fluweelen handschoen in de een en een geladen revolver in die andere hand. Duitschland heeft veel hersenen, maar het heeft geen begrip en kan niet begrijpen, waarom andere naties walgen. Ik hoop, al dus Snell, dat de regeering nooit zal wei geren te luisteren naar werkelijke vredes voorstellen, doch dat zij er daarbij zorg voor zal dragen, dat het een werkelijke eu geen valsche vrede is, wanneer hij komt. Namens de liberale oppositie sprak Lord Samuel, die opmerkingen maakte over de verhouding Turkije-Sovjetunie. Turkije heeft, aldus spr., op grond van zijn aardrijkskundige ligging, een groot belang bij de Zwarte Zee en Azië, hetgeen het be hoorlijk in staat zou stellen, vriendschap te onderhouden met de sovjet, zooals het gedaan heeft in de afgeloopen jaren, terwijl het terzelfder tijd een groot belang heeft in de Middellandsche Zee, hetgeen het er toe zou brengen, prijs te stellen op den goeden wil en zoo noodig op den bijstand van En geland en Frankrijk. Wij erkennen, dat Turkije gelijk heeft in zijn eigen belang vriendschap te onderhou den met al zijn naburen en wij behoeven geenerlei onvriendelijkheid jegens ons zelve er in te zien, wanneer het tracht, die vriendschap te handhaven en tevens de verplichtingen te handhaven jegens Enge land en Frankrijk. Lord Ponsonby sprak over den door de regeering genoemden tijd van drie jaren voor den oorlog. „Wij hebben eenige ver antwoordelijkheid voor onze oude vrien den; België, Nederland, Denemarken, Zwe den en Noorwegen. Hun moeilijkheden gaan ons aan". Wanneer de oorlog mocht voortduren, zoo voegde Ponsonby hier aan toe, „zou hun handel worden ontwricht, hun bevblking uitgehongerd, hun schepen tot zinken gebracht en zij zouden lijden". Het antwoord van Halifax In antwoord op de debatten zeide Lord Halifax, dat hij alleen opnieuw de hou ding der Britsche regeering kon uiteenzet ten t.a.v. sommige te berde gebrachte pro blemen. Over de Russisch-Turksche besprekingen zei Halifax: „Ik zou ten aanzien van de Russische politiek niet weten, wat ik met vrucht zou kunnen zeggen. Het is een zaak, waarom trent ik zeker zou kunnen speculeeren, zooals de leden van het hoogerhuis dat ook kunnen, maar in dit?stadium ben ik er niet zeker van, dat dit voor iemand nuttig zou kunnen zijn. Wij moeten stellig ons altijd er over ver heugen, wanneer de vriendschappelijke be trekkingen worden gehandhaafd tusschen de beide groote naburen Rusland en Tur kije, waarvan wij gelooven, dat zij op gee nerlei wijze in conflict behoeven te komen met de meest nauwe betrekkingen tusschen ons en Turkije en tusschen Turkije en Frankrijk". Sprekende over Polen, zeide Halifax het geheel eens te zijn met lord Snell: „De dee- ling kan den geest der natie niet vernieti gen". Spr. herinnerde er aan, dat de Poolsche bevindt!8 ttians op Fransch gebied dat men in sommige gemeenten genoegen neemt met alleen te spreken van God Al machtig, omdat heftige discussies over dit onderwerp vermeden dienen te worden; waar het echter mogelijk is ga men verder en juist in deze dagen is het gewenscht om van Jezus Christus te spreken, die immers aan Gods rechterhand zit, met eer en heer lijkheid en macht bekleed. In het gebed, waarmee men te Bussum nu de raadsvergaderingen denkt te openen, wordt de Christelijke geloofsbelijdenis, kort maar duidelijk samengevat, in het publiek uitgesproken. Dat Burgemeester en Wet houders geen termen vonden om ook een dankgebed bij de sluiting uit te spreken, achten we alleszins begrijpelijk. Hiertegen rijzen te veel practische bezwaren, dan dat wij de invoering zouden durven aanbeve len. Lord Halifax De Britsche regeermg zal uiteraard de aldus gevormde Poolsche regeering als wettig erkennen en er is geen twijfel aan, dat die regeering den geest van onafhanke lijkheid en weerstand intact zal houden". Geen voordeel gezocht Voortgaande wees Halifax er op, dat de laatste jaren het geweld in Europa hoogtij viert. Daaraan willen Frankrijk en Enge land een einde maken. Frankrijk en Engeland zoeken geen voor deel voor zich zelf. Evenmin wenschen zij gebiedsuitbreiding. Zij trachten echter voor zich zelf en anderen de vrijheid te vestigen onder de heerschappij van het recht en te vens het recht der volkeren om vrijelijk te beslissen over eigen lot en te leven zonder vrees. „Stellig strijden wij voor een vitale zaak, niet alleen voor ons zelf, maar voor hen allen, die de vrijheid liefhebben. Het is een zaak, welke, naar ons gevoelen, gesteund wordt door de sympathie en den goeden il van vele naties". Wat de verantwoordelijkheid voor den oorlog betreft, aldus Halifax. is er nooit in de historie een geval geweest, waarin de verantwoordelijkheid voor een dompelen van Europa in een oorlog zoo duidelijk rustte op één enkel individu". „Vredesvoorstellen, van welken aard ook, zullen overwogen worden in het licht van drieërlei omstandigheden: In de eerste plaats de omstandigheden, waarin zij worden aangeboden. Ten twee de de regeering, waardoor zij naar voren worden gebracht en ten derde de zeker heid, die men zou kunnen hechten aan eenigerlei overeenkomst, die denkbaar be reikt zou kunnen worden. Wat de genoemde omstandigheden be treft, zeide Halifax nog: „Er is geen ge vaarlijker werkwijze dan onderhandelen onder bedreiging met geweld. Stellig, noch dit land, noch Frankrijk zullen onder den indruk van bedreigingen er toe komen, de beginselen te laten varen, waarvoor zij den strijd hebben opgenomen." Ten slotte deed Halifax de verklaring, welke wij hierboven reeds in het kort weer gaven: Wanneer men mocht trachten, in plaats van bedreigingen te uiten ons tevreden te stellen met verzekeringen, dan moet ge zegd worden, dat verzekeringen van de huidige (Duitsche) regeering niet genoeg zijn. Als en wanneer wij voorstellen zullén ontvangen, dan zullen wij ze stellig met zorg bestudeeren en ze afmeten naar de beginselen, waarvoor wij de wapens heb ben opgenomen". Zijn rede voortzettende zeide Halifax: „De Britsche regeering heeft het duidelijk gemaakt, dat, wanneer eenmaal geweld en kwade trouw terzijde gesteld zijn, zij bereid en verlangend is de handen ineen te slaan met de anderen, met inbegrip van Duitsch land, voor het werk van. een werkelijken wederopbouw van de wereld. Wij hebben herhaaldelijk uitdrukking ge geven aan onze bereidheid om van onzen kant tot dit doel bij te dragen. Het is echter onmogelijk te beginnen eenigerlei vordering in die richting te ma ken, tenzij er in de eerste plaats een zeker heid bestaat en tenzij de naties bevrijd kunnen worden van de eeuwige vrees voor een aanval van Duitschland en van de noodzakelijkheid van geweldige bewapenin gen voor haar defensie. De eerste plicht blijft het tot stand bren gen van omstandigheden, waaronder de heerschappij van het geweld niet langer werkt en waaronder het gegeven woord van Duitsch commentaar op Halifax' rede BERLIJN, 5 Oct In politieke kringen al hier ziet men in de uiteenzettingen van Lord Halifax, evenals in de laatste redevoe ring van Chamberlain, geen nieuwe ge dachten. Iedere concrete en constructieve aanduiding betreffende de toekomst is ijve rig vermeden. Des te meer trachtte de En- gelsche minister van buitenlandsche zaken in het verleden rond te graven, zonder ech ter den balk in eigen oog gewaar te worden. VERDUISTERD HAVENGEBIED TE AMSTERDAM De Amsterdamsohe haven is gisteravond van 8 tot 10 uur het object geweest van een goed geslaagde verduisteringsproef. Tegen het uur van aanvang hadden de heeren J. Verschoor en Ph. van der Most, de leiders van den gemeentelijken Luchtbeschermingsdienst, ons uitgenoodigd ten kantore van den havenmeester, den heer B. de Vries, die meer in het bijzonder aangewezen is om de gebeurlijkheden bij mogelijke luchtaanvallen onder de oogen te zien. In den letterlijken zin des woords kon dit thans niet gebeuren, want toen de stevige boot van den Havendienst ons even later het IJ opbracht, was het overal donker. Al leen aan den wal rondom brandden evenals gewoonlijk de vele lichten, waardoor tweeërlei effect werd bereikt. In de eerste ts was het door deze verlichtingscontou- niet „echt", waartegenover echter stond, dat de donkere watervlakten te beter uit kwamen. Inderdaad, er was goed verduisterd. Na- vigatie-lichten had men prachtig afge schermd, de lichtboeien gedoofd, terwijl de scheepvaart zooveel mogelijk was beperkt. Met groote moeite kon men de gemeente ponten onderscheiden. Nu en dan kwamen waarschuwingsposten op motorvletten tegen. Op een gegeven moment rees voor ons op de duistere massa van den kruiser „Suma tra", die op het oogeniblik, naar men weet, de hoofdstad dokt. De Zwolsche boot zocht voorzichtig haar weg naar de Oranje sluizen voor den nachtelijken tocht over het IJsselrneer. Vooral naar dezen Oostkant van het IJ was het bijna geheel donker en konden we het effect der verduistering het best waar nemen. Boven de donkere, vrij onstuimige golven welfde zich op dezen woeligen Octbber- avond een Drachtige sterrenhemel. Zeld- aa-me aanblik te Amsterdam, waar de mas sale verlichting meestal de schoonheid van het nachtelijk firmament poogt weg te nemen. Nu belheersdhte het sterrenbeeld de Groote Beer duidelijk het geheel. Het „programma" Bij de etablissementen van de Stoomvaart Maatschappij „Nederland", waar alles in griezelige donkerheid w>as gehuld, meerde onze boot het eerst. Men kon ternauwernood onderscheiden waar men liep, op een vlot, en steiger of aan den wal, zoodat het op passen was om niet met het natta element kennis te maken. Intusschen gaf deze ge waarwording opnieuw de zekerheid van het slacen van de verduiste-iiisgproef. Om half negen werd daar verondersteld :n bom te vallen, die het vloekwaardige mosterdgas heette te verspreiden. De knal ondergingen we ter rechter tijd, terwijl gas- verkenners toeschoten, met den wind in den rug, om de plek waar het moordende goed je zou zijn neergekomen af te bakenen, waarna ontsmetters, deugdelijk toegerust, gereed stonden om den strijd aan te binden. Middelerwijl was de „Atjeh", een boot van de Mij. „Nederland" aan het werk getogen om met een breed watergordijn de gevolgen van „vijandelijke aanvallen" weg te spoelen. Omstreeks denzelfden tijd ontwaarden we een eind verder, dieper de donkerte in, een brand bij een loods, van de K.N.S.M., ook een ondersteld gevolg van 's vijands duivel- sche aanslagen. Deze brand werd eveneens naar de regelen der kunst op loeltreffende wijze aangepakt. Aan de Westzijde van het havengebied bij de Petroleumhaven brak te 9 uur ongeveer een „brand" uit ditmaal niet meer dan een goedige en voorzichtige demonstratie Bengaalseh vuur die evenwel snel gebluschit werd. Vlug verliep tenslotte de oefening bij de Amsterdamsohe Droogdok Maatschappij, waar de G.G.D. ziin diensten kon bewijzen, omdat hier dood en en gewonden werden verondersteld. Een paar ambulancebooten waren binnen het kwartier ter plaatse, en zoo verliep alles ook hier zooals de luchtbe- scherminzsdienst zidh had inaedaoht. Na beëindiging van de proef bleek, dat i5n^.» v€ fout was beSaan Bij de „Neder land had men door de energieke bestrij ding van het „mosterdgas" vergeten den bchreierstoren op te bellen voor het rapport. Overigens hebben wij ook zelf kunnen con- stateeren, dat de verdonkering van het ha vengebied der Hoofdstad best was geslaagd. Oom tien uur staakte men de oefening zon der sirenes, gelijk de proef een paar uur eerder ook geluidloos was aangevangen. Nationaal fonds voor bijzondere nooden Ruim veertigduizend gulden uitgekeerd s-GRAVENHAGE, 5 Oct. Het bestuur van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noo den deelt hierbij mede, dat de ontvangsten over de maand September 1939 hebben be dragen f 8702 zijnde 6724.10 uit periodieke bijdragen en f 1977.90 uit losse giften. De uitkeeringen over hetzelfde tijdvak bedroe gen f 9618.77. De plaatselijke commissies van samen werking brachten ten behoeve van dezelfde gevallen bijeen f 31.238.87. zoodat in die maand aan aanvragers, verdeeld over 72 gemeenten, een bedrag van f 40.847.64 kon worden uitgekeerd. Het gironummer van het Nationaal Fonds voor Bij idere Nooden te 's-Gra- venhage is: 272727, HITLER SPREEKT VRIJDAG Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Berlijn: De Duitsche Rijksdag komt Vrijdag middag om twaalf uur bijeen voor het aan- hooren van een verklaring der rijksregee- ring. (12 uur Duitsche tijd is 12.20 Neder- landsche zomertijd). GRIEKSCH STOOMSCHIP GETORPEDEERD LONDEN, 5 Oct. Gisteravond zijn 28 over levenden van 't 4990 tons metende Grieksch s.s. „Diamantis", dat, naar verklaard wordt, ter hoogte van Landsend door een Duitsche duikboot was tot zinken gebracht, aangeko men in Ventry Bay, in het Iersche graaf schap Kerry. Iersohe wachten hadden de duikboot zien onderduiken, doch zij waren te laat om^het schip vast te houden. De over levenden waren 36 uur op de duikboot ge weest, waar zij, naar zij verklaren, hoffelijk waren behandeld. Zij werden aan land gezei. Ze. hunner moesten zich naar een zieken huis begeven, doch de toestand van geen der gewonden is ernstig. TSJOENGKING ZEVEN AVONDEN GEBOMBARDEERD TOKIO, 5 October (Domei). Japansdhe watervliegtuigen hebben zeven avonden ach tereen Tsjoengking gebombardeerd. De Ja- pansehe vliegtuigen in steeds alle veilig in hun basis teruggekeerd. Alg. Steuncomité 1939 Mr. J. B. Kan voorzitter Staatsraad Mr. J. B. Kan is bereid ge vonden als voorzitter op te treden van het comité, dat dezer dagen op initiatief van Prinses Juliana in voorbereiding kwam, het Algemeen Steuncomité 1939, dat beoogt het Nationaal Fonds voor Bizondere Noo den en van de Kon, Ned. Ver, tot Steun aan Miliciens te co-ordineeren. De installatie van het comité heeft he denmiddag in tegenwoordigheid van Prin ses Juliana als eerepresidente op het dept van Binnenlandsche Zaken plaats gehad. PRINS BERNHARD INSPECTEERT MARINE 's-GRAVENHAGE, 5 October. Prins Bern- hard heeft heden, vergezeld van den gep. schout bij nacht C. baron de Vos van Steen- wijk, namens de Koningin onderdeelen der Koninklijke Marine te Amsterdam in oogen- schouw genomen. Autobus reed het trottoir op Driejarig meisje levensgevaarlijk gewond BREDA, 5 Oct. De onvoorzichtigheid van een wielrijdster is oorzaak geweest van een ernstig ongeluk in het centrum van de stad. Deze tot nog toe onbekende wielrijdster stak gister onverwacht den weg over, juist toen een gemeentebus naderde. De bestuurder moest om een aanrijding te voorkomen, het stuur naar rechts wenden erj was niet in staat de zware autobus tijdig tot stilstand te brengen, waardoor het gevaarte het trot toir opreed. Daar wandelde een dienstmeisje met een driejarig meisja in een wagentje. Dit wagentje werd door de autobus gegrepen en raakte bekneld tusschen het voertuig en de pui van een winkel. Het kindje was on der de autobus geraakt en had een zware schedelhasisfractuur gekregen. In hopeloo- zen toestand werd het meisje naar het St. Ignatius ziekenhuis overgebracht, waar het korten tijd daarna overleed. Het dienst meisje had slechts enkele onheteekenende verwondingen opgeloopen. KASTELEIN BEWUSTELOOS GESLAGEN Een persoon, die in een café op de Nieuw- markt te Amsterdam iets had gebruikt, gaf een bankbiljet van vijf en twintig gulden ter betaling. Toen de kastelein h'it wissel geld ha/d neergeteld, sloeg de man den café houder met een kaakslag bewusteloos en verdween met het bankbiljet en het wissel geld, 24.75, in het nachtelijk duister. Het slachtoffer dat even later weer bij bewustzijn kwam, moest zich oaider genees kundige behandeling stillen. BOTSING BIJ DE BERLAGE-BRUG AMSTERDAM, 5 Oct. Een der slachtoffers van de ernstige botsing gisternacht op de Weesperzijde bij de Berlage-brug, de mili tair Streep uit Utrecht, is in den loop van den ochtend in het Burgerziekenhuis aan zijn ernstige verwondingen bezweken. AMSTERDAM-CENTRUM Kamers Incl. Holl. Ontbijt vanaf -f 4.— Rüstige sfeer in het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Een verklaring van Lord Halifax in het Britsche Hoogerhuis over het vredes-of* fensief. Rede van Daladier voor de Fransche Kamercommissie over Frankrijks oorlogs doeleinden. Vrijdag spreekt Hitler in den Rijksdag* Voortgezette diplomatieke beprekingen: te Moskou. Bij Engeland is een Grieksch stoom-* schip door een Duitsche duikboot getor-* pedeerd. De twintigste zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. Vergadering van de Algemeene Syno* dale Commissie der Ned. Herv. Kerk. BEWOLKTE LUCHTEN Weer verwachting. Betrokken tot zwaar- of halfbewolkt. Plaatselijk eeni- gen regen. Krachtige tot matige Ooste lijke tot Zuidelijke wind. Iets zachter des nachts in het Noorden. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 754.9 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 10.0 C. FIETSERS LICHT OP; 6 Oct. Van 'sav. 6.57 u. tot 'smorg. 6.41 H Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de uitvoering van Elfectenorders, het incas seren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Benxstijd 31207 STOOMEN VERVEN Japonnen bij PALTHE in behandeling gege ven voor volledig chemisch reinigen, worden speciaal op pasvorm gecontroleerd, verschoten en verbeten plaatsen worden gratis chemisch bijgeverfd. Kleine reparaties worden gratis verricht, bij verf japonnen worden alle naden op speciale wijze omnaald ter voorkoming van uitrafelen der stof. PALTHE (BecI? VOOR SLECHTS IV, CENT noodig om daze annonce uitgeknipt In open envelop alt drukwerk aan on* op ta can* dan. ontvangt U uitvoerige brochure* over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI Varmaldl Uw Mim m «lm e* tfa •eM.rxfjd* «ar (RortJ «nvaloppa «n «dranaarl «aai Or. B. NAN NIH C» Pkua. F*bri*k N.VM OEN HAAG Sigarenwinkeliers in actie Tegen fabrikanten en cantines Dinsdag is in Den Haag een vergadering gehouden van afgevaardigden van de fede ratie van winkeliers in tabaksfabrikaten en van den Ned. Modernen Middenstandsbond (vakgroepen sigarenwinkeliers). Onder overweging dat de minder gunstige omstandigheden onder de sigarenwinkeliers thans nog verergerd worden door maatrege len van fabrikanten, die wel den inkoop prijs doch niet den verkooopprijs verhoogen, waardoor de winstmarge kleiner wordt en dat geklaagd wordt, dat door het verstrek ken van tabaksvergunningen aan cantines of het toestaan van den verkoop van tabaks artikelen zonder tabaksvergunning, de con sumptie van rookartikelen door de ongeveer 300.000 gemobiliseerden aan de winkeliers onttrokken wordt, werd besloten een comité van actie te stichten, bestaande uit twee ver tegenwoordigers van de Federatie van Win keliers in Tabaksfabrikaten en twee uit den Ned. Modernen Middenstandsbond. Het secretariaat zal worden waargenomen door den bondssecretaris van den Ned. Mo dernen Middenstandsbond, W. M. Hartman, Den Haag. Het comité zal zich met een adres wen den lot de regeering en met een brief tot rien Bond van Fabrikanten in Tabaksarti kelen. MOTORRIJDER TEGEN PERSONENAUTO GEREDEN VOORTHUIZEN", 5 Oct In de kom van het dorp Voorthuizen is een militaire motor berijder in volle vaart tegen een personen auto gereden. Hij vlóóg over den wagen heen en kwam ongeveer vier meter verder op straat terecht. Ziin nn'sslagader was doorgesneden, een arm gebroken en het lin kerbeen verbrijzeld. Bov<ml-en had de man aan het hoofd verwondingen opgeloopen en voorts een hersenschudding. In levensge vaarlijken toestand is het slachtoffer naar hst militaire hospitaal te Amersfoort ver voerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1