IHrunre Criitódjf (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Polen wordt Duitsch protectoraat |?or,Ti^™J AVI Urk met Friesland verbonden abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zond-^Mrd 7'/» ct NO. 6820 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 3 OCTOBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang aübertcntiEprtpot: Van I tot 5 regels 1.17'/* Elke regel meer0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend .••••••4. 0.10 VAN WARSCHAU TOT DEN VREDE? Het is heden een merkwaardige dag: juist vier jaar geleden begon de Italiaan- scho veldtocht in Abessynië, waarmede een periode van toenemende spanning en agressie in ons werelddeel werd ingeluid. Men zal zich den schrik en ontzetting in jropa nog wel herinneren op dien October- morg n van het jaar 1935, toen de eerste i erichten binnenkwamen over hot bombar- jement van h.t weerloo» oorden van het laatsla onafhwikelijke -.trikaansche Rijk. Negen reeds was het pleit beslecht. De 8 banneling, Abessynië een onderdeel het Italiaansch imperium- Wij zijn thans vier Jaren verder en het Ie niet bij het slachtdier in Alnka gebleven Successievelijk hebben wij het eene na het S3 andere kleine land zien beswijken onder iiet geweld. De herbezetting van bet Rijn and was het eerste symptoom van de groeiende kracht van het Derde Rijk, doch het feit als zoodanig was slechts van on- schuldigen aard bij wat volgen zon. Oosten rijk en Tsjecho-Slowakije verloren hun zelfstandig volksbestaan, evenals Albanii, on thans heeft Polen algedaan. Toch is er nu verschil met vier jaar e geleden, toen de Volkenbond machteloos bleek te zijn. De Westersche democralieen a wenschen thans het gegeven woord aan 1 Polen gestand te doen. Na een periode van li groeiende spanningen en herhaalde mobili- i- saties waarin de „vrede" van München r" slechla een onwerkelijke droom schijnt r ie de oorlog in Europa uitgebroken. Nog rooken de puinhoopen van Warschau, nog zijn de verschrikkingen in de Pooleche 1P hoofdstad niet ten einde, maar ln feite is - toch de laatste tegenstand opgehouden, te nu zoowel Warschau ala het schiereiland Hela r-e witte vlag hebben geheschen. ds Een wereldstad met 1.200.000 inwoners ïwaarvan 400.000 loden) die bezig waa een - der moderne van Oost-Europa te worden, iet is voor een groot deel verwoest. Met moet :er deze stad hebben bezocht om een indruk >or te hebben van de schatten van cultuur en er* wetenschap, welke in den loop der eeuwen ■en daar waren verzameld, ondanks het feit, len dat Polens onafhankelijkheid herhaaldelijk in 't gedrang kwam. Het stadsbeeld van Warschau had iets chaotiscfh. De uiteen- loopende regimes, waaronder Warschau heeft geleefd, hebben er haar stempel op jes gedrukt. De oudste stadswijk Warschau ke- wordt reedis in 1224 genoemd heeft altijd flat het Middeleeuwsche karakter behouden, doch daarnaast waren er breede straten, en nl. boulevards, enorme verkeerspleinen, die oe- aan Parijs doen cienken. Naast de verhe- be- yen rust van het Koninklijk Slot is er de ■,an fraaie Saksische tuin, sombere arbeiders- sr-iê wijken (vooral in óe voorstad Praga) wis- èelen af met moderne wolkenkrabbers. Het groote ghetto Nalewki maakt iemand neer- M slachtig, doch ook zijn er tallooze kerken, min ©en bewijs van de godsdienstigheid van het aro Poolsche volk. Zoo was Warschau, de Oost- er Europoesche veroverde wereldstad, een chaotische stad, maar niettemin met tal van onvergetelijke aspecten. Zal er voor ierv, Warschau dat zulk een roemrijk verleden heeft, ook nog een toekomst overblijven? Het antwoord op deze vraag is thans moei- ilijfi lijk te geven. Nog niet officieel is immers ihei bekend, welke plannen het Derde Rijk heeft, ien Doch mag men de Italiaansche radio-be- richten gelooven en na het bezoek van ver* Ciano aan Berlijn lijkt een totale tegen- spraak op zijn minst onwaarschijnlijk !&ie dan zou in het „vredesoffensief' van Ber eids- lijn. Moskou en Rome voorzien rijn in de Tigen stichting van een Poolsch protectoraat on eer. der Duitsche leiding op de wijze, zooals ioch c>at thans met het protectoraat Bohemen en •vor' Moravië het geval is. Het nieuwe Polen -:aar zou dan een vazalstaat van Berlijn worden. Blijkbaar heeft de Duce thans in den zin 'tegelijk met het vredesoffensief de kwes ties in de Mlddellandeche Zee, welke voor ierop Italië van „vitaal belang" zijn, aan te snijden, gelijk Duitschland de kolonialo kwestie op het tapijt wil brengen. Wil dit zeggen, dat Mussolini bij niet inwilliging van zijn eischen, aan de rijde van Duitsch land in den oorlog zal gaan? Het antwoord op deze vraag is moeilijk te geven, want ook nu blijft de Italiaansche houding nog dee" .uiterst vaag. Na ons overzicht van gisteren volstaan wij met deze mededeeling uit Rome. Cham berlain zal vanmiddag in het Hoogerhuis te Londen spreken. Tot zoolang kan elk .voorbarig oordeel opgeschort Als gisteren nie wijzen wij ook nu nog op de groote ver- het antwoordelijkheid der Europeesche staats- mi' lieden* Voorstel tot bijeenroeping van een Europeesche „vredes conferentie Italië begint kleur te bekennen „Regeling van de vraagstukken in Middellandsche Zee" zijn. de LONDEN, 3 Oct. Het omroepstation Rome heeft gisteravond mede gedeeld, dat het bezoek van Ciano aan Berlijn gelegenheid heeft ge boden voor een bespreking van beslissingen van Duitschland en Italië in verband met den nieuwen toestand. Deze besluiten, aldus werd gezegd, beoogen een rechtvaardigen vrede en voorzien in de eerste plaats in de vorming van een nieu wen Poolschen staat als Duitsch protectoraat. In dezen nieuwen staat worden niet de door Rusland bezette gebieden en de distric ten, welke het voorwerp van de oorspronkelijke Duitsche eischen waren, opgenomen. In de tweede plaats voorzi en de besluiten in het bijeenroepen van een Europeesche conferentie tot regeling van de koloniale vraagstukken en de vraag stukken betreffende de Middellandsche Zee, die voor Italië van vitaal belang zijn. De omroeper zeide, dat deze week waarschijnlijk vredesvoorstellen op dezen grondslag gedaan zullen worden. Hitier zou voornemens zijn Woensdag een rede in den Duitschen rijksdag te houden. Activiteit van patrouilles Het Fransche legerbericht van vanoch- <ref tend luidt: r d-1 In den loop van den nacht was er een 1 - groote activiteit van patrouilles der beide kkc PartijeIU oortj 1 h ADELBORSTEN GEÏNSTALLEERD imel DEN HELDER, 3 Oct. Gister zijn te Wil- i lemsoord 98 nieuwbenoemde adelborsten voor de Koninklijke Marine geïnstalleerd. De plechtigheid geschiedde in tegenwoordig- - heid van den marine-commandant, schout- bij-nacht H. Jolles, den gep. schout-hij-nacht C. baron de Vos van Steenwijk, oud-com- mandant van het Koninklijk Instituut voor de Ma*v en van talrijke familieleden van de adelborsten. BERLIJN, 2 Oct. De Duitsche bladen wij zen er op, dat een week vol beslissingen is gekomen. Daarbij wordt er de nadruk op gelegd, dat de teerling nog niet is geworpen en dat het vredesoffensief nog steeds op marsch is. De Berlijnsche correspondent van het Hamburger Fremdenblatt stelt in het licht, dat in dit groote verband uiter aard ook de Berlijnsche besprekingen van den Italiaanschen minister van buitenland- sche zaken gewaardeerd moeten worden. Zij zijn geëindigd met dezelfde snelheid, die voor het diplomatieke succes van Duitschland in de laatste weken karakte ristiek is geworden. De correspondent wijst er verder op, dat een slotcommuniqué ook ditmaal niet noodig was, aangezien de vriendschappelijke aard van de betrekkin gen tusschen de verbonden staten iedereen bekend is en in duurzame verdragen is vastgelegd. Overigens, zoo gaat hij verder, zal men van de rechtstreeksche effecten der besprekingen, welker verloop in Berlijn met de grootste tevredenheid beoordeeld wordt, te zijner tijd ook in het buitenland kennis krijgen. Over de pofeingen van Churchill om de neutrale houding van Italië propagandis tisch in Engelschen zin uit te buiten, kan men aldus de correspondent slechts glimlachen. Het Duitsche vredesoffensief gesteund door Sowjet-Rusland en afge stemd op het Italiaansche oordeel omtrent de onzinnigheid van het huidige conflict, zal de overheerschende actie van de eerst volgende dagen blijven. Wanneer men doof mocht blijven, zou inderdaad voor Duitsch land het gebod van den naakten strijd om het bestaan opkomen. Met welke energie deze strijd gevoerd zou worden, daarvoor vormen de militaire triomfen van Duitsch land in Polen bewijzen, evenals de trefkracht van het Duitsche luchtwapen in den strijd tegen de Britsche luchtmacht en de kans loosheid van de Engelsche blokkade na de opening van. het Duitsche rijk in het Oos- Een Italiaansch oordeel ROME, 3 Oct. De beteekenis van de reis van Ciano naar Berlijn wordt door de avondbladen duidelijk in het licht gesteld. De „Giornale d'Italia" schrijft o.a.: De reis moet niet beschouwd worden als een op zich zelf staande gebeurtenis, maar hoort thuis in het kader van die politiek, welke Duitschland en Italië hebben ont wikkeld met het oog op het algemeene doel van een vrede met rechtvaardigheid. Deze politiek is reeds op vitale punten van het vasteland op gelukkige wijze ten uitvoei gelegd. De vermaningen en initiatieven van Berlijn en Rome zijn echter niet aan vaard en een rechtvaardige vrede is afge wezen. Aldus Is een toestand ontstaan, die een deel van Europa in den oorlog heeft gestort. Italië heeft zich daardoor echter niet laten ontmoedigen. De actie, die de Duce ter redding van den vrede heeft on dernomen, is bekend en door de tegenstan ders zoowel als door alle volken van Euro pa gewaardeerd. In zijn rede van 23 September heeft Mus solini zich boven de partijen geplaatst en nogmaals regeeringen en volken aange maand om tot de realiteit te komen en tot het inzicht van de nutteloosheid van het gevaar van een oorlog. Tegelijkertijd heeft Italië verhinderd, dat het conflict zich uit breidde tot de Middellandsche Zee en den Balkan. Deze weloverwogen houding stemt niet alleen overeen met de belangen en uiteindelijke doeleinden van Duitschland, maar ook met den wensch van alle volken van Europa, die met zorg het voortschrij den van het onzekere drama aanschouwen, hetwelk boven hun cultuur hangt. Ondanks het feit dat reeds verscheidene weken zijn voorbijgegaan, is er niets gebeurd, dat niet weer goedgemaakt zou kunnen worden en de gedachte van een op rechtvaardigheid gegrondvesten vrede, die beantwoordt aan de rechtvaardige wenschen der volken en tegelijkertijd Europa een lange periode van veiligheid en van rustigen socialen voor uitgang waarborgt, kan door geen enkele regeering en vooral ook door geen enkel volk worden afgewezen. Ook bij de weste lijke mogendheden ziet men hier en daar twee stroomingen, en men zou willen ho pen dat de gezonde, van hun verantwoor delijkheid bewuste krachten eindelijk de overhand kregen op die, welke toestemmen een rampspoed. Aldus de meening van het Italiaansche blad. ACHT ZWEEDSCHE SCHEPEN OPGEBRACHT Weer enkele schepen getorpedeerd of op een mijn geloopen Uit Stockholm wordt gemeld, dat gister acht Zweedsche schepen door Duitsche schepen in samenwerking met het lucht wapen werden opgebracht Het Zweedsche stoomschip „Gun'', op weg naar Antwerpen, is in het Skagerrak door een Duitsche duikboot tot zinken ge bracht De uit achttien koppen bestaande bemanning is door een Deensch schip red. De ondergang van de „Gnn" STOCKHOLM, 3 Oct De gezagvoerder van 5 „Gun" heeft in een interview na zijn aankomst in Helsingborg verklaard, dat hij en twee van zijn mannen bevel hadden gekregen om aan boord van de duikboot te gaan, terwijl een Duitsch officier en drie manschappen aan boord gingen van de „Gun" om het schip lot zinken te brengen. Intusschen verscheen een Britsche duik boot en de Duitsche onderzeeër dook met de Zweden aan boord. Hij bleef zeven uur onder water. Gedurende dien tijd vuurde de duikboot drie torpedo's af, welke naar de duikbootkapitein verklaarde, den Britschen onderzeeër tot zinken moesten hebben ge bracht De duikbootkapitein verklaarde, dat hij het Deensche stoomschip „Vendia" tot zinken had gebracht. „Hij had Klaarblijke lijk uitvoerige inlichtingen omtrent de „Gun". Hij vroeg mij b.v. waar de lading was, die bestemd was voor de Belgische re geer ing". Het Zweedsche ministerie van buiten- landsche zaken heeft bericht ontvangen, dat het Zweedsche stoomschip .Algeria", me tende 1619 ton en op weg naar Genua met een lading ruw ijzer en houtpulp, naar Kiel is opgebracht Het Zweedsche stoomschip „Kungsholm" van de Zweden-Amerika Lijn is te Go thenburg aangekomen met een vertraging van zes dagen, gedurende welke het is op gehouden te Kirkwall in Schotland. De kapitein verklaarde, dat een Britsche kruiser het schip naar Kirkwall heeft op gebracht waar de lading nauwkeurig on derzocht werd. Er werden echter geen pas- Duitschland waarschuwt de V.S. „Verdacht gedrag" van neutrale koopvaarders WASHINGTON, 3 October. De Regeering der V. S. heeft van Duitschland een nota ontvangen, waarin zij wordt gewaarschuwd tegen het „verdachte gedrag" van schepen der V. S. in de wateren om Frankrijk en Engeland). In de nota wordt verklaard: neutrale koopvaarders hebben herhaalde malen ge probeerd in de wateren om Groot-Brittannië en Frankrijk te ontsnappen aan het recht de Duitsche zeestrijdkrachten, sche pen aan te houden en te onderzoeken. Voorts hebben rij herhaaldelijk de verden king op zich geladen door hun onbehoor lijk gedrag. Koopvaardijschepen der V. S. worden ln hun eigen belang aangeraden geen wijzigingen te brengon in hun koers of gebruik te maken van hun radiotoestel len bij het waarnemen van Duitsche vlootstrijdkradhten, het zigzag-varen het niet gehoorzamen aan het bevel te stop pen of het aanvaarden van een convooi door vlootstrijdkrachten van mogendheden, welke met Duitschland in oorlog zijn. Het departement van buitenlandsche zaken heeft de nota in handen gesteld (Se maritieme commissie, welke de koop vaardij en de havenautoriteiten op hoogte heeft gesteld. De Engelsche kanonneerbooten Van de Yangtse teruggetrokken De Britsche admiraliteit heeft besloten, verscheidene kanonneerbooten van Yangste terug te trekken om ze elders dienst te stellen. Het wordt niet gerecht vaardigd geacht deze schepen en hun uit stekend geoefende bemanningen in Ghina te houden voor een taak, welke wel is waar nuttig kan worden genoemd, doch niet es sentieel is voor de voortzetting van den oorlog. i Uw levmranciG HBDEBEER.Ao1770AM/TEBDAM Op een mijn geloopen Het Finsche schip „Baltic", met tien man aan boord, is gister voor de kust van het Deensche eiland Seeland op een mijn ge loopen. Zweedsch protest te Berlijn De Zweedsche gezant te Berlijn heeft de Duitsche regeering een protest tegen het in beslag nemen van het Letlandsche stoom schip Imanta in de Zweedsche wateren overhandigd. Hij heeft verder stappen ge daan naar aanleiding van het vliegen van Duitsche militaire toestellen over Zweedsch Zweden gaat convooieeren STOCKHOLM, 3 Oct (Reuter). De opper bevelhebber der Zweedsche Marine heeft alle Zweedsche schepen gewaarschuwd de kust te volgen binnen de territoriale wate ren, aleer zij rioh verzamelen voor convooi- eering door Zweedsche orlogsbodems. De „Ark Royal" onbeschadigd Alle schepen van Britsche thnlsvloot onbeschadigd De Amerikaansche marine-attadhê te Lon den, captain Kirk, heeft een rapport gezonden aan het Amerikaansche departe ment van marine te Washington, waarin hij verklaart, een officieel bezoek te hebben gebracht aan den opperbevelhebber der Britsche tfuuisvloot. Kirk verklaarde, dat hij aan boord van de „Ark Royal" een kerkdienst bijwoonde en behalve dit vliegtuigmoederschip alle andere schepen van de thuisvloot heeft gezien. Zij verkeerden alle in uitmuntende conditie en toonden geen schade, die veroorzaakt zou kunnen zijn door den Duitschen luchtaanval -an 26 dezer. In dit verband herinnert Reuter aan een vraag van den Duitschen radio-omroep, waar de „Alk Royal" was. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Berlijn, Rome en Moskou zouden voor nemens zijn een „vredes"-conferentie bij een te roepen ter regeling van de Pool-* sche, koloniale en Middellandsche Zee vraagstukken Voortgezette diplomatieke besprekingen te Moskou Debatten in den Amerikaanschen Se-r naat over het wijzigingsontwerp van de neutraliteitswet zijn begonnen Duitsche aanvallen op het Westfront afgeslagen Overleden is Ds G. Tichelaar, emeritus predikant der Ned. Herv. Gemeente te Lisse. Ingediend is het wetsontwerp betref-i fende opcenten op de gemeentefondsbe-* lasting De 20 km lange dijk gesloten Groote moeilijkheden overwonnen Vanmiddag wordt de Meerdij'k tus schen Lemmer en Urk, welke de Weste lijke afsluiting vormt van den nieuwen Noord-Oostelijken polder in het IJssel- meer, gesloten. Van dat oogenblïk af zal Urk opgehouden hebben een eiland te zijn. Want de ruim 20 Km. lange mach tige dijk, die hier in enkele jaren dwars door de vroegere Zuiderzee is gelegd, verbindt van nu af het eiland met den vasten wal. Op 29 April 1936 werden n.L als begin van de werken tot indijking en droogma king van den Noordoostoiijken polder aan/ besteed het maken van een werkhaven to Urk en van een fundeanngsput voor hot aldaar to bouwen gemaal mot schutsluis. Daar de oude haven van het eiland Urk alleen bestemd was voor de visscherij en de gewon*; scheepvaart was het noodzake lijk bij Urk een werkhaven aan te leggen, waar de groote hoeveelheden materiaal, die verwerkt moesten worden, konden worden opgeslagen en gelegenheid zou besta in het baggermateriaal bij slecht weer eon schuilplaats te doen vinden en reparaties te verrichten. Aan de Noord- en Oostzijde van deze werkhaven werden groote opslagplaats m „Een betrekkelijke rust wordt in het Verre Oosten verwacht, waardoor het roode leger vrijeren teugel heeft in het Westen". Het resultaat van het Russisch-Japansch bestand en de naderende winter maken de operaties in het Verre Oosten buitengewoon moeilijk. Bij de uitvoering van deze werken vormde de zeer ongunstige toestand van den ondergrond, die tot ongeveer 10 M. beneden N.A.P. uit veen- en kleilagen bestond, welke geen draagvermogen van eenige beteekenis bezitten, een moeilijk heid. Om te voorkomen, dat tijdens de uitvoering van het werk hevige verzak kingen en afschuivingen zouden optre den, werden uitgebreide grondverbetering gen toegepast, waarbij de slappe lagen tot op een dikte van enkele meters na werden weggebaggerd en vervangen door zand. Deze eerste werken werden na aanbeste ding voor een bedrag van f 659.768 gegund aan de Aanneming Mij v.h. firma E. J Bakker en Co. N.V. te Gorkuim. Reeds te gen het einde van 1936 -las het grootste deel van het werk tot stand gekomen. Op 19 Aug. 1936 volgJe de aanbesteding van het maken van een werkhaven, ge comibineerd met den aan eg van een run- deeringaput voor een garnaal en een seuut 6luis bij Lemmer welk ^erk voor een be drag van f 284.000 werd -pgedragen aan de N.V. Maatschappij tot Uitvoering van Zui- derzeewerken te Wieringon. Ook dit werk was nog tegen het einde van het jaar gxoo- OVERWEGEND DROOG Weerverwachting: Overwegend droog, plaatselijk ochtendmist, overdag licht bewolkt, weinig verandering in temperatuur, zwakke tot matige Ooste lijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.9 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 10.6 C. 4 Oct. Zon op 7.06 nur, onder 6.31 uur 4 Oct. Maan op nm. 9,58 u. ond. nm. 1,06 tt Laatste kwartier 6 October voorm. 6.47 uur FIETSERS LICHT OP: 4 Oct. Van 'sav. 7.01 u. tot 's morg. 6,3S U STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders Voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Reel.) ten deels voltooid, ondanks hot feit dat op 9 November aan den nog niet gesloten om- ringdam van de fun-io&ringeput storm schade was ontstaan. Voorjaar 1937 werd begonnen met den aanleg van den dijk, welke thans tot atar/d is gekomen. De aanbestedingen var dijkgedeelten de bedoeling heeft voor gezeten werken van verschillenden om vang aan de gegadigden aan te bieden, op dat er meer dan een uitvoerder zou kun nen zijn geschiedde op 24 Febr. 1937. De aanleg van 10 K.M. dijk, aansluitende aan da haven te Lemmer en het maken van een scheepvaartgeul naar deze haven, wer den voor een bedrag van f 3.350.000 opge dragen aan de aannemingscombinaïie Van Wijngaarden, Van der Hoeven en Van Haaften. De aanleg van twee andere gedeelten van den dijk werd opgedragen aan de fir ma D. Blankevoort Dzn te Bloemendaal. voor een bedrag van f 2.808.500 en aan de N.V. Hollandsch Aannemersbedrijf £&nen en Verstoep te den Haag voor een bedrag van f 2.540.000. Het is het gedeelte van den dijk, dat door laatstgenoemde fLnma werd aange legd, hetwelk overeenkomstig de plannen als laatste stuk gereed kwam en vandaag wordt gesloten. Een paar weken geleden was, nadat tevoren de scheepvaartroute reeds langs de westzijde van Urk was ver legd, de aansluiting van het dijkgedealte aan het eiland Urk tot stand gekomen. Op ongeveer 4 Km. afstand van het eiland Urk, waar gisteren de werkzaam heden zoover gevorderd waren, dat nog slechts een smalle gleuf open was, worden vanmiddag de laatste bakken keileem in het dijklichaam gestort, waar door Urk opgehouden heeft een eiland te zijn. De samenstelling van den dqk Voor het dwarsprofiel van den thans tot stand gekomen dijk is, evenals voor de andere dijkvakken van den Noordooste lijken polder, het type met hoog gelegen buitenberm gekozen. Hierdoor kon da kruinhoogte van den dijk lager worden en wel, in vergelijking met *en dijk met glad buitenbeloop, van 0.50 tot 1 meter, zo-jUs was uitgemaakt op grond van proeven in het waterloopkundig laboratorium te Delft en aan de hand van ervaringen, opgedaan met de proefvakken met buitenibennen van den afsluitdijk. De hoogte van den buitenberm van don dijk valt samen met den berekenden hoogst mogelijken stand op het IJsselmaer ter plaatsa De breedte bedraagt overal Meter. Het dijklichaam zelf bestaat uit zand met aan de zijde van het IJsselmeer *an keileemdara, reikende van het peil van 2 Méter beneden N.A.P. tot de hoogte van den buitenberm. Boven N A P. is het ver der afgedekt met een laag klei leem. biven de eteenglooiingen weer afgedekt met een laag klei. Op de gebruikelijke wijze is vil der een bescherming met kraagstukken en sti-englooiing aangebracht Aan. de po'.dei rijde werden Belgische FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- j SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN, t Dagelijks geopend van 96 nnr. (Reel) zetsteen, gesorteerde etartsteen, betonzui- len en klinkerikeien in kopverband bruikt Deze steen zal later, wanneer het water uit den polder zal zijn gemalen, dienst moeten doen als vtrhardingsmate- riaal voor wegenaanleg ln den polder of wel zal gebruikt worden voor versterking van het buitenbeloop in geval daartoe na het droogvallen, wanneer grootere veil g- heid zal zijn vereischt dan tijdens den aan leg, aanleiding mocht bestaan. Intusschen wordt ook met kracht ge werkt aan de overige dijkvakken die te zamien den grooten ringdijk van den'Noorfl- Oostelijken polder zullen vormen. Het vol gend jaar hoopt men den dijk geheel klaar te hebben. Graan voor de Regeerïng ROTTERDAM, 3 October. In de Rotter- damsche haven zijn heden aangekomen een drietal buitenlandsche schepen met graan voor de Nederlandsche Regeering. De organisatie van Polen Mededeelingen in Hitiers rijksdagrede MILAA-N, 3 October. Een speciale verslag gever van de Popoio d' Italia te Berlijn merkt bij een bespreking v<i de ontwikkeling der gebeurtenissen op, dat de Duitsoh-Russische demarcatielijn in Polen, welke eerst langs den Weichsel zou loopen, op grond van een nieuwe overeenkomst is teruggebracht tot den Boeg. Dit is, volgens den correspondent een beslissing van groote beteekenis, aan gezien Duitschlana aldus in staat is een nieuwe organisatie van Polen te voorzien in bijna het gehcele grondgebied van Polen. Sovjet-Rusland zou in deze verl?gging hebben toegestemd met het oog op compen satie van strategische orde in Estland. Voor wat aangaat een herstel van den Poolschen Staat, zullen in de redevoering van Hitler in den Rijksdag beslissingen der rijksregeering worden aangekondigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1