JHetttti? ihsrljit (fourant Nieuwe, zware slag voor onze Marine Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in ptaafsefi waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 Va ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6819 MAANDAG 2 OCTOBER 1939 20e Jaargang gbbertcntieprijjm: Van I tot 3 regels1.17'/» Elke regel meer 0.22'h Ingezonden Mededeelingeo van 1-5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 1 bureao wordt berekend ƒ0.10 Het vredesoffensief Uit den vorigen grooten oorlog kent men ook verschillende perioden, waarin een zoo genaamd vredesoffensief gevoerd werd. Duitschland bijvoorbeeld heeft méér dan eens een dergelijke campagne op touw zet. De voorwaarden, waarop men vrede wilde sluiten, werden dan in grove trekken aangegeven. Zij zijn alle mislukt. Toen de ineenstorting der fronten van de zooge naamde Centralen in den herfst van 1918 een catastrofaal karakter aannam, kw nog vrij plotseling de wapenstilstand eenige maanden daarna de Vrede van Ver sailles. Wat nu te denken van de vredesaanbie- ding, welke Duitschland wil C. waarvoor blijkbaar een tusschenpersoon, of wel meerderen gezocht worden, om haar in handen te 6tellen van de regeeringen Engeland en Frankrijk? He>t kan nuttig zijn den draad van 1918, welk jaar wij pas noemden, nog even op fc: vatten. Do Vredo van Versailles is een hard dictaat geworden, waarbij het den overwin naars in vele ppzichten aan voldoende wijs heid ontbroken heeft Wilson, de Ameri- kaansche president, vooral had het pleidooi gevoerd voor de rechten der nationaliteiten. Toen dit in de practijk moest worden om gezet, liep het uit op groote fouten. De lezer bespeurt, dat wij thans de andere deelen van het vredesverdrag terzijde laten liggen. Tegen die fouten in de nationaliteiten- landenaanwijzing kwam Duitschland in groot verzet. De actie van Hitler en van nationaal-sociali6ten plaatste dit steeds weer in het middelpunt. De publieke opinie in de wereld, ook die in Frankrijk en Enge land erkende langzamerhand algemeen de Poincaré's en ce Clémenceau's waren tei ziele dat deze fout hersteld moest wor den. Vandaar, dat het verzet tegen de in lijving van Oostenrijk bij Duitschland, voor al om de wijze, de golven wel sven hoog deed gaan, doch tot een oorlog zou dit niet voeren. Evenals de terugkeer van het Saar- gebied door ieder werd toegejuicht Daarna moet helaas de geschiedschrijver opmerken, dat Duitschland ia dezelfde fou ten vervalt, als die het in Versailles had' gewraakt, ja in veel ergere mate, wijl met geen nationaliteiten-opvatting gerekend werd. Eerst viel zoo het Tsjechische volk ten offer aan deze vroeger zoo sterk ge wraakte politiek. Nu pas deed zich hetzelfde geval voor met Polen. Hier heeft men de kern der kwestie. Natuurlijk was Danzig eens weer Duitsch geworden, en wellicht de Corridor ook. Doch herhaaldelijk waren door óe Duitsahe regeering toezeggingen gedaan, welke niet nagekomen zijn, verkla ren Engeland en Frankrijk, en dit beteekent voor bepaalde landen en volken een on draaglijke toestand. Afspraken en verdra gen moeten heilig zijn, zoolang partijen niet in volstrekte vrijheid er over kunnen hande len. Gelijk Distelbarth het pas uit drukte in een boek, waarin hij de noodzake lijkheid van samengaan van Duitsohers en Franschen betoogde, maar waarin hij ook de noodzakelijkheid van elkaar kunnen Vertrouwen, omschreef: „Houdt men zich niet aan de plechtig overeengekomen be ginselen, dan moet men toch steeds weer van voren beginnen. Hoe zal men dan ge raken tot rust en tot levensvreugde? Maar een leven, waaraan men geen vreugde be leven kan, is waardeloos. Dat is de inner lijke reden, waarom de Franschen zulk een buitengewoon groote waarde hechten aan de heiligheid der verdragen". Nu lijkt het zoo erg eenvoudig, gelijk Hitler en Von Ribbentrop de zaak voorstel len. Polen is verdwenen. Wat belet tfe wes telijke groote democratieën dit feit nu maar te aanvaarden en in vrede verder te gaan met Duitschland en Rusland? Dit laatste land, hetwelk thans in plaats van den grootsten vijand wordt voorgesteld als Duitschlands grootste vriend, wordt in de gedachtenwisseling sterk naar voren ge schoven, om vooral den nadruk te leggen op wat komen kan. Wat is dat? Het commu nistisch land ook in den krijg straks hand in hand met het nationaal-socialistische volk? Gelukkig hij, die nu geen verantwoorde lijkheid behoeft te dragen bij bat nemen der allerbelangrijkste beslissingen. Het ver trouwen in de toezeggingen der Duitsche staatslieden, zoomede van de Russische vrienden, is bij de Engelschen en Franschen totaal verdwenen. Welke soort heiligheid kan aan verdragen worden toegekend, vraagt men daar. Na vele, vele overwegin gen, zijn thans eindelijk de Westersche vrienden in tfen oorlog gegaan, en is de mobilisatie voltrokken, nauwelijks zelfs. Het afsluiten van Duitschland van de wereld- huishouding over zee, hetwelk een geweldig ding is, en volgens de meesten in geen enkel opzicht wordt opgeheven door de nieuwe vriendschap met Rusland, want welk groot industrieel land kan buiten de wereldzeeën, is pas voltooid. Duitschland is a 11 ij d een g e w a p e n v o 1 k. Zal men opnieuw risico durven loopen, en kan men een klein Polen onder Duitsche leiding, op de manier van Tsjecho-Slowakije aanvaarden? Maar hoe staan Engeland en Frankrijk dan met hun eigen gegeven woord? En wat zal er, stel dat 't bijna onmogelijke geschiedde, gebeuren, wanneer over een half jaar of zeg een jaar, elders in de wereld volgens hetzelfde snit door Duitschland wordt opgetreden? Zoo vermenigvuldigen zich de vragen. En wéér vertoont de wereld het beeld van mensche Jijke kleinheid tegenover de vastheid van God Almachtig, Wiens woord tot in alle eeuwen geldt: „Ik za! Mijn welbehagen doen" En daarin kan de Christen rusten Met de bede in het hart, dat Gods behou dende krachten ook ditmaal do wereld be waren voor den chaos, Mijnenveger „Jan van Gelder'' door mijn geraakt Zes dooden, twee zwaar en vier licht gewonden DEN HAAG, 2 October. De Regeeringspersdienst meldt: Gistermiddag omstreeks half drie heeft bij mijnenwerkzaamheden nabij Terschelling door het springen van een mijn een treurig ongeluk plaats gehad. De Koninklijke Marine betreurt drie dooden: den korporaal-konstabel C. Grootjans, uit Souburg, den matroos eerste klasse J. Bimmel, uit Vlissin- gen en korporaal-machinist J. A. K r u i s 1 a n d. Vermist worden de luitenant ter zee derde klasse Koninklijke Marine-reserve W. J. C. Donker, uit Bloe- mendaal, schipper B. Leenders, uit Souburg en majoor-machinist K. S t r o u s, uit Vlissingen. Er zijn twee zwaar gewonden, nl. de kwartiermeester L. van E y k, uit Den Helder en de adspirant-kwartiermeester F. F. A. Ar ends, uit Dordrecht. Ver der zijn vier marineschepelingen licht gewond, nl. K. Akers hoek uit Ouddorp A. J. Stam, uit Den Helder, matrozen 3e klas; verder C. E y k e 1 h o f f, uit Delft, stoker en C. D o r s t, uit Paramaribo. Het schip waarop de betrokkenen dienden, Hr. Ms. mijnenveger Jan van Gel der, is beschadigd en wordt te Westterschelling binnengebracht De onmiddellijk na het bekend worden van de ramp in Den Helder gereed ge houden vliegtuigen met geneeskundig personeel behoefden niet op te stijgen, daar ter plaatse voldoende geneeskundige hulp aanwezig was. f: lUg Het schip, de mijnenveger „Jan van Gel der", een zusterschip van de „Willem van Ewijck", is, aldus vernemen wij, van ach teren door een mijn geraakt Een explosie volgde, waarbij het schip ernstig bescha digd werd, doch dank zij het waterdichte schot drijvende bleef. Het feit, dat het schip niet midscheeps getroffen werd, zoo als bij de „Willem van Ewijck" het geval was, is oorzaak, dat de ramp niet dien ont- zettenden omvang heeft aangenomen, als de ramp van de „van Ewijck". Het verschrikkelijke nieuws was al spoe dig in den Helder bekend. Het publiek be gaf zich naar de buitenhaven, waar dege nen, die daar reeds vroeg waren, enkele motorbootjes zagen vertrekken, die met materiaal en verplegend personeel de ha- ;n verlieten. Tegen vijf uur hadden zich vele honder den bij het havenhoofd verzameld. Bij ge brek aan positieve gegevens maakte men allerlei gissingen. Er gingen geruchten, dat een schip met man en muis was vergaan. Later sprak men van een tiental dooden. De marinemenschen waren zwijgzaam, doch het duurde niet lang of men vernam, dat er slechts enkele dooden waren en dat het schip niet gezonken was. Tegen het vallen van den avond werd het terrein bij den aanlegsteiger door poli tie, geassisteerd door de gewapende ma- rlnewacht, ontruimd en werd de weg naar het marinehospitaal vrijgemaakt. Een tor pedobootje van de Mok bracht officieren en dokters, die snel per taxi wegreden. Twee ziekenauto's van het hospitaal en een per sonenauto met een Roode Kruis-vlag be dekt, reden tot bij den aanlegsteiger, terwijl twee groote grijze marine-autobussen hier eveneens arriveerden. Verplegers in witte jassen stonden in afwachting. Het was te kwart over zeven, dat de lich ten van den mijnenveger „Abraham van der Hulst" voor den haveningang zicht baar werden. Langzaam stoomde het schip de haven binnen. Geen vlag woei halfstoks, want het was reeds na zonsondergang: de vlaggen waren binnengehaald. Het schip draaide om zijn anker en kwam met bak boord voor den steiger te liggen. Het was inmiddels donker geworden en de vele lichten op het dek en achter de patrijs poorten maakten een fantastisch effect In het schijnsel van de sterke lampen aan boord zag men hoe de brancards met de zwaar gewonden en de overledenen in de ziekenauto's werden geschoven. Langzaam reden de wagens naar het hospitaal, waar alles in gereedheid was gebracht om de zwaargewonden onmiddellijk te helpen. In de twee groote bussen werden de lichtgewonden en de andere opvarenden van den mijnenveger weggebracht Het werd hierop stil aan boord van de „Abraham van der Hulst". Het talrijke publiek, dat in den kouden westerstorm het droeve schouwspel had idegeslagen, ging zwijgzaam stadwaarts. Aan de buitenhaven daalde een zwarte avond, een avond van rouw. De bewoners van het eiland Terschelling werden gistermiddag omstreeks half drie door het geluid der ontploffing opgeschrikt. Van de kust kon worden waargenomen, dat zich twee oorlogsschepen in eikaars nabijheid bevonden. Toen bekend werd. dat een ongeluk was gebeurd, werd de haven onmiddellijk door marinemanschappen af gezet. Tevens voeren de reddingboot Bran- daris, een loodsboot en de sleepboot Texel, van de reederij Doeksen, ter assistentie uil. Het hospitaal op Terschelling werd dade- lijk in gereedheid gebracht en de verple gers stonden met volledig materiaal klaar om naar de haven uit te rukken. Aangenomen werd, dat de „Jan van Gel der" zijn werkzaamheden in samenwer king met den anderen mijnenveger ver richtte. Later bleek, dat dit de „Abraham van der Hulst" was. Hulp zal dus spoedig geboden kunnen zijn. Van de diensten der Brandaris heeft men geen gebruik behoeven te maken. De red dingboot is na enkele uren in de haven te ruggekeerd. In den loop van den middag werd bericht ontvangen, dat de „Jan van Gelder" door de sleepboot „Texel" op sleeptouw was ge nomen. Aanvankelijk schijnt het de bedoe ling te zijn geweest den beschadigden oor logsbodem naar West-Terschelling te slee pen. doch laat in den avond, toen het schip nog niet was gearriveerd, werd vernomen, dat het ten noordwesten van het eiland bij den z.g. Spathoek voor anker was gegaan, om bij het aanbreken van den dag naar den Helder te worden gebracht. GRAAF CIANO TE BERLIJN Hij oonfereert drie uur met Hitier BERLIJN, 2 October. De Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken is Zaterdag op uitnoodiging van de Duit sche regeering naar Berlijn gegaan, waar hij Zondagavond om half zes arriveerde. Reeds een uur later werd Ciano door Hitier ontvangen. Het onderhoud tus- schen de beide staatslieden duurde tot half tien, waarna von Ribbentrop ter eere van den gast een maaltijd aanbood in zijn huis te Dahlem. Men verwacht, dat de besprekingen vandaag worden voortgezet en zoo mogelijk beëindigd. Te Londen is men van oordeel, dat het bezoek van Ciano aan Berlijn in verband staat met de verklaring in het Russisch- Duitsch verdrag over de gemeenschappe lijke vredespoging in samenwerking met andere „bevriende mogendheden". In verband hiermede herinnert men aan de woorden van Mussolini, dat „Europa nog niet in oorlog is DUITSCHE RIJKSDAG BIJEENGEROEPEN Derde Rijk vlagt zeven dagen De Duitsche Rijksdag is bijeengeroe pen om een verklaring van de Rijksre- geering aan te hooren. Dag en uur is nog niet nader bekend gemaakt. In verband met den intocht van de Duitsche troepen in Warschau heeft Hitier bevolen, dat alle openbare gebou wen in het geheele rijk gedurende zeven dagen de vlag zullen uitsteken. De be volking wordt verzocht op gelijke wijze te vlaggen. Jongen onder de tram Ongeluk met doodelijken afloop ROTTERDAM, 2 Oct. Zaterdagavond is op den Groene Zoom een ongeluk gebeurd, dat aan den 15-jarigen scholier A. Vonk het leven heeft gekost De jongen wilde per fiets voor een tram van lijn 3 den Groene Zoom oprijden. Hij bleek evenwel den af stand verkeerd te hebben geschat. Hoewel de bestuurder van de tram onmiddellijk krachtig remde kon hij niet verhinderen, dat de knaap over een afstand van 26 meter werd meegesleurd. Hij was op slag dool Een foto van den Mijnenveger Jan van Gelder" gebeurde. waarmede het droeve ongeluk Cavalerie lichting 1924 naar huis In den loop van deze week Naar we vernemen zullen de gemobili seerde dienstplichtigen der cavalerie be- hoorende tot de lichting 1924, dus behoo- rende tot de oudere lichting in den loop van deze week in het genot van groot ver lof worden gesteld. De regeering blijft hiermede in de lijn van 1914—1918 en is voornemens hier mede voort te gaan. Naar mate de jonge lichtingen onder de wapenen komen wor den de oudere naar huis gezonden als de omstandigheden zulks veroorloven. De beschikbare mankracht maakt het nog niet mogelijk ook voor andere wapens een maatregel te treffen als nu voor de cavalerie is genomen. Eerst als het op 23 October a.s. opgeroepen deel der lichting 1940 voldoende zal zijn geoefend zal de mogelijkheid ontstaan om het met groot verlof zenden van een ander deel der weermacht te overwegen. Ten opzichte van nieuwe lichtingen verloopt alles langs normale wegen, be houdens wellicht een enkele verschuiving in de data van opkomst. Centralen-Convent A.R. Partij Het Centraal Comité van Anti-Revolutio naire Kiesvereenigingen besloot in zijn ver gadering van jl. Vrijdag tot het bijeenroepen van een Centralen-Convent, te houden op Vrijdag 27 October ei., aanvangend des voormiddag half 12, in het Hotel „Witte- brug" te 's-Gravenhage (Seheveningen)In de voormiddagsamenkomt zal de Voorzitter Dr H. Col ij n het onderwerp inleiden: „Onze positie in een nieuwen tijd". In de namiddagvergadering zal gelegenheid zjjn tot onderlinge bespreking. Nabij de algemeene begraafplaats te A x e 1 waren een paar jongens spelenderwijs een „schuilkelder'' aan het maken. Op ruim een meter diepte werden daarbij zware steen klompen blootgelegd, terwijl ook vele half vergans beenderen werden gevonden. Het betreft hier waarschijnlijk overblijfselen van oude vestingwerken, het vinden van de beenr.eren doet vermoeden, dat daar vroeger een kerkhof is geweest Ook vroeger is men daar reeds op massieve muren terecht ge komen bij graafwerk. EEN RUSTIGE ZONDAG De auto's in de garages De dag van gisteren heeft ons geleerd, dat de moderne mensch niet buiten lawaai kan en de stilte vreest Indien tenminste die journalisten gelijk hebben, die schrijven, dat een benzine-iooze Zondag zoo ongeveer het ergste is, dat de burgerij overkomen kan. De uitspanningen verlaten, de pleister plaatsen aan de groote verkeerswegen zon der bezoekershet schijnt haast niet te dragen. En heelemaal geen verkeersonge lukken Het vrij plotseling uitgevaardigd verbod, dat er gisteren benzine gespaard moest worden, omdat we deze in de komende maanden nog wel eens nooOig kunnen heb ben. is zoo goed als niet overtreden. De dreigende, 6trenge straf schrikte zoodanig af, dat bijna niemand probeerde het ver bod te overtreden. Trouwens, de kans was ook zeer gering. Op de uitvalswegen der groote plaatsen was de controle door poli tie- en douane-ambtenaren absoluut afdoen de. Minister Steenberghe. die zich pe- tandem naar een controlepost bij Den Haag begaf, kon dat met genoegen constateeren. De straten en wegen waren disponibel voor autobussen, taxi's, fietsers en tippe laars. En de groote leogte bewees, hoezeer net personenvervoer op auto's is ingesteld. Noch op weg naar de kerk, noch op de wandeling behoefden we voor auto's op zij te gaan: het verbod werkte uitstekend. Wij zullen niet ontkennen, dat sommigen in hun broodwinning werden getroffen, al staat daar zedelijke winst tegenover. Ook gaf het ongemak, dat wij liover niet gezien hadden: we denken aan hulpbehoevenden, die per auto naar de kerk gaan; aan men schen, die met kleine kinderen de groot ouders dachten op te zoeken; en zoo zullen er wel meer gevallen zijn. Maar de maat regel is ook niet genomen om het publiek een plezier te doen; hij wordt door dreigend gebrek voorgeschreven. Dat er dus last en schade geleden zou worden, spreekt vanzelf Ook de schatkist lijdt schade. Een der bladen weidt daar breed over uit alsof de Regeering dit punt over het hoofd gez'en heeft. Een wonderlijke argumentatie! Als de benzine op is of gedistribueerd moet wor den, grijpt de fiscus er natuurlijk ook naast. Ook dan kan men zulke verzuchtingen slaken; maar wat heeft dat voor zin? De diooe grond der klachten is. het blijkt dui delijk. dat het Zondagsvermaak aan banden Is geregd Een indn'rect en niet bedoeld volg van het verbod, dat geven we gaarne toe. maar dat zegen afwerpt Een ander resultaat was, dat er geen enkel verkeersongeval heeft plaats gehad Ook werden er weinig overtredingen ge constateerd. Den Haag stend met 53 boven aan; proces verbaal werd nog niet opge maakt; in Amsterdam was Pr één proces verbaal, in Rotterdam 25. In Amsterdam èn in Rotterdam 9panden een paar ga rage- (Vervolg laatste kolom) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De mijnenveger „Jan van Gelder" is door een mijn geraakt Zes personen zijn om het leven gekomen, zes andere gewond Verschenen is het jaarverslag van de Hollandsche Bank-Unie. Het Koninklijk bezoek aan Amsterdam. De cavalerielichting 1924 zal deze week naar huis kunnen gaan In Frankrijk is een nieuwe Poolsche Regeering gevormd. De Italiaansche Minister van Buiten landsche Zaken Ciano vertoeft te Berlijn, iar hij een onderhoud met Hitler had. Churchill maakt voor de Britsche radio de balans op over de eerste oorlogsmaand. Voortgezette besprekingen te Moskou met Turkije. HELDER EN KOUD Weerverwachting: helder en koud. Over dag gedeeltelijk bewolkt, overwegend droog, zelfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige Noord-Oostelijke tot Oostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 753.7. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 13.4 C. FIETSERS LICHT OP: 3 Oct. Van 'sav. 7.03 u. tot 'smorg. 6.36 a (Nw behoeft hq zijn „otrto" jfKjg niefte loten verzekeren. (Moor later ols hij een echte •heeft dón wel En hij weet reeds woor-Hij hoorde 'tol zoo dikwijl» zeggenj N.V. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" DELFT. Fabriek en Kantoor: Delitweg 33 Telefoon 366. TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen S,ih. en CelL Lakken Glanslakken (Reel.) WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM. 0. Brandbluschapparaten OPOEB'CHl 1888 KWALITEITS /.f-\ MASSA GIETWERK GIETWERK nouders een paard voor een auto bij wijze van protest; de inspanning deugde ecliter niet het lemoen ontbrak en dat was oorzaak, dat in Amsterdam proces-verbaal legen den auto-koeteier werd opgemaakt. Al met al was hot een rustige Zondag: te rustig voor velen, die verleerd hebben tot zich zelf In te keeren en voor hen. dio de kerk van „ongekorven hout", liefst ge flankeerd door een café, verkiezen beven de kerk, waar men op Zondag samenkomt om Gods Woord te hooren. Betrekkelijk kalme nacht Het Fransche legerbericht van vanochtend luidt: een betrekkelijk kalme nacht Op ver schillende deelen van het front overvallen en troepen in hinderlaag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1