Jlieuuic jCciitsdjc (iottrant §iêi0i Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Parijs en Londen laten zich niet intimideeren PAO HbonnementspnjS per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending. 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j c» Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 Postgiro 58936 ,N°. 6818 ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang SÊCtorttrttieprijjen: Van I tol 5 regels f.17'/» Elke regel meer0.227* Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels230 Elke regel meer0.45 - --■>. Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Het verbod van de communistische partij in Frankrijk Tot dusver heeft men zicih te Londen en vjparijs nog niet officieel uitgelaten over het afgesloten verdrag tusschen Duitschland Rusland. In-tusschen wijst alles er de felle perscommentaren, dat men in de Britsohe ais de Fransohe hoofd- vast besloten is het vredesinitiatief van Stalin van de hand te wijzen, it man het al te sim/plistisdh vindt eerst len te verdeel en, en dan te doen alsof verzet voor Engeland -ijk tegelijk gaat ontbreken. :n nog wel nader gelegenheid hebben te gaan, als Chamberlain heeft iróken, dooh wenschen thans de aan- it te vestigen op het onwaarschijnlijke, in Frankrijk is geschied: De Fransche regeering heeft deze week .oten tot ontbinding van de communis tische partij en derzelver organisaties ir ==het gebied, waarover deze regeering der scepter zwaait. Na de betooning van d( ^Russische heldhaftigheid, bestaande in het ^inden rug aanvallen van een leger, dat teeds zware verliezen had geleden, dat 'icktDaar later gebleken is zijn hoofdmacht reeds moest missen en ook overigens geheel IJHe handen vol had, heeft de communistische impart ij volkomen nagel aten zich op eeniger- -Cjei wijze van deze politiek los te verklaren """~en dat, terwijl er toch een nauw bondge- (Oootschap bestond tusschen Frankrijk en het -mangeval'jen Polen. m( Deze houding heeft het verbod feitelijk :eediVanzelfsprekend gemaakt, al moest er on- ach'getwijfeld heel wat aan voorafgegaan zijn, n Ivoordat in het land bij uitstek van de de- i wfciocratie een partij, en dan nog wel een ngetevolutionaire, verboden werd. Toch meene ran pen niet, dat overigens ziulk een verbod in !e laatste jaren nimmer is toegepast. Men 1 d8|egt, we*- dat in de geschiedenis een element gek pj; ironie schuilt. Welnu, d°c ranschen zal ongetwijfeld iproepen de herinnering sommige i ml ach de zomer aanden van het jaar 1936, toen onder sersohappij van het Volksfront feitelijk aider meer vier nationalistische organi ses, waaronder de bekende Croix de Feu als leider den kolonel de la Rocque, Ie hferden ontbonden. Indertijd hebben wij °f -wezen op den willekeur waarvan deze aatregel getuigde. Ook zonder al te diep i de kwesties in te gaan kon men immers emakkelijk constateeren, dat een partij als communistische voor het staatsbestel ^'minstens even gevaarlijk was als de niet te groote nationalistische partijen. Door te spreken van het jaar 1936 hebben H, e intusschen de dagen in herinnering ge en pepen. waarin de communistische partij i: Delfrankrijk op ihet hoogste punt stond, ooit t i »r haar lx reikt. Het in Mei 1935 gesloten i V< tansch-Ri .ssisch verdrag bevorderde, mo^en wilde of niet, de communistische pro- Tap iganda. Het behoeft niet X- verbazen, dat cert twinow, die mèt Laval veel voor de tot- a n fendkoming van dit verdrag heeft gedaan, ft beschouwde als een soort bekroning s ka we dit woord, dat nog sterk :al ii 'sarisme" herinnert, in verband met dezen be va an mogen gebruiken van zijn carrière. gy! Een jaar daarop, midden 1936, kwam het I en ilksfront aan het bewind. Weliswaar rerde de communistische partij geen e sters, maar haar invloed was er niet min- nog r om. Met haar meer dan zeventig par- mentsleden op een totaal van zeshonderd n tv gevaardigden nam zij in de Kamer g, i ïutelpositie in, zonder direct de verant- ierh ^ordelijkheid te dragen voor de getroffen lieidi aatregelen. Op deze wijze kon zij het vol- 3 uil b profijt trekken van de sit down-sta- gekiingen, dde dienzelfden zomer in Frankrijk en G o veelvuldig voorkwamen, ik. Ondertusschen was het voor de Franschen tbre en geheim, dat de communisten zelf steeds erk onder den invloed stonden van de aar' eren in het Moskousche Kremlin. Er ver- D- flhenen publicaties, die deden uitkomen, de leiders van de partij jaarlijks rs emstreeks Augustus naar de Russische je jOofdstad togen, naar men aannam d K itructies te hailen en verder onderwezen Tworden in de leer der revoluties. Dit laatste verdroot vele jongere Franschen. Moest et v en nu, boo werd gezegd, vanuit het bui- n. inland aan het Frankrijk van de klassieke ir wvolutie leeren, hoe een revolutie het best van tb slagen? Zoo bleven afscheidingen niet uit. ti rr* belangrijkst was wel het zelfstandig op- et d^en van Ü°riot, die 1° de voorstad Saint- enis met een edgen partij voor den dag Vam en veel aanhangers kreeg. dJBindsdien echter moest de regeering van Protjt Volksfront, dat merkwaardige congjo- ireuteraat van eenzijdige vereerders van men- meihenrechten, van socialisten en van com- iet linisten, plaats maken voor een nieuw vaI1fWind. Het gevolg was, dat we den laatsten jd wat minder van de „vrienden van Rus- mt>d" in Frankrijk hoorden, te meer ook, ■n Sovjet-politiek inmiddels sjC***11® ^gon te nemen, onder meer uit- Tmend in de vervanging van Litwinow. hall0 man van **et Fransch-Russische pact, •or Molotow. En nam men tot voor vrij Tten tijd nog aan, dat de belangstelling Rusland zich in de eerste plaats op het toten richten zou, sedert bleek het ook Jdwericelyk in het Westen geïnteres- Geen vrede, gebaseerd op de vernietiging van Polen Berlijn onthult de richtlijnen van het Duitsch-Russische streven Men teil de vrije hand op den Balkan Na kennis te hebben genomen van bet verdrag, tusschen Duitschland en de sovjet-unie gesloten, heeft min.-president D a 1 a d i e r generaal G a m e 1 i n, Champetier de Ribes, Coulondre en Léger op zijn departement ontboden, om met hen over het verdrag en de daardoor ontstane situatie te be raadslagen. Na afloop stelde hij zich telefonisch met Londen in verbinding. Zoowel te Parijs als te Londen heerscht de algemeene indruk, dat een vredes- ultimatum of zelfs een vredesvoorstel, gebaseerd op een voldongen feit in Polen, onaanvaardbaar is. Verwacht wordt, dat de Britscbe premier Chamberlain Maandag a.s. in het Lagerhuis een verklaring zal afleggen over het jongste Duitsch-Russische ver drag. In een artikel in het blad van Goring onthult Berlijn thans de Duitsch-Russi sche richtlijnen in Europa. De Balkan is de belangensfeer van Duitschland, Rus land en Italië met uitsluiting van andere mogendheden, wordt daarin gezegd. De neutraliteit van België en Nederland wordt de historische voorwaarde genoemd voor de Duitsch-Fransche nabuurschap. I#?- neergang van de communistische partij I Frankrijk ging nu zeer schielijk. De re- ering kon na de starre houding van de ders dezer partij kiezen tusschen een uzelf teloor gaan van de organisaties Eens massaal bedanken van de leden óf binding. Zij heeft het laatste gekozen. Tchien mede om hierdoor nog eens uit- ucelijk haar ontstemming naar aanlei- van de onveranderde bewondering van Onder den kop „Do Duitsch-Russische doelstellingen" publiceert de „Essener Na tional Zeitung" (het blad van Göring) artikel van een diplomatiekcn medewerker, dat beschouwd kan worden als een weer gave van de Duitsche houding. In dit artikel wordt o.m. ge: „Duitschlands belang in het Zuid-Oosten bestaat hierin, dat de natuurlijke betrek kingen van deze ruimte met haar natuur lijke partners, die reeds heden een bijna de- nitieven vorm hebben, behouden en bevel gd blijven. Daarom is eon neutrale Bal kan-ruimte met een beveiligde economische stabiliteit en verhoudingen, die vrij zijn van conflictstof tusschen het Duitsche Rijk en zijn vrienden het doel van Duitschland. Ook Rusland, dat in nieuwe en natuurlij ke vriendschap met Duitschland is verbon den, geeft in alle duidelijkheid te kennen, dat het denzelfden wensch heeft. Daar mede is de nachtmerrie van een Duitsch- Russische vijandschap, waarvan Engeland trachtte te profiteeren, van deze volkeren weggenomen. De tusschen Duitschland, Rusland en Italië, als natuurlijke partners in de Bal kan-ruimte, gemeenschappelijk afgestem de politiek tegenover den Balkan, laat geen plaats over voor vreemde belangen. De neutraliteit van België en Nederland De neutraliteit van België en Neder land en de respecteering daarvan door Duitschland en Frankrijk is een histori sche voorwaarde geworden voor een naast elkander leven tusschen Frankrijk en Duitschland. De vernietiging van dit „niemandsland" zou het geheele pro bleem der Duitsch-Fransche nabuurschap in alle kracht en in alle historische en psychologische diepte weer ter tafel brengen. Duitschland weet dat en Frankrijk moge dat bedenken, wanneer misleiden de influisteringen van Engeland iets an ders mochten aanraden. Duitschland eer biedigt het Fransche en tenslotte ook het Engelsche beginsel, dat België en de Ne derlanden aan geen partij mogen toeval len. Duitschland doet dat, om der wille van de Belgen en de Nederlanders, maar ook om der wille van de daardoor ver gemakkelijkte houding der pacificatie tusschen Frankrijk en Duitschland, die steeds het doel is geweest van de Duit sche politiek. De Scandinavische landen hebhen in hun geschiedenis en in hun aardrijkskundige data genoeg reden om de reeds tot politieke bestemming geworden ncutralitit met alle scherpte te handhaven. De ban-cirkel tegen Duitschland In Duitschland kent men de pogingen van Engeland, om Litauen door het kunstma tige gezwel van Memel in ziin ban cirkel tegen Duitschland te houden. Men kent ver der de Engelsche bedrogsmanocuvre, Rusland te verleiden tot een alliantie tegen Duitschland', doch zich daarbij in de Baltische landen door een handig garantie systeem met behulp van Frankrijk een po sitie op te richten, die in dezelfde mate tegen Duitschland en tegen Rusland was gerirht Nadat tusschen Duitschland en Rusland een natuurlijke en duurzame wending in de vorming hunner betrekkingen heeft plaats gehad1, welke door de gemeenschappelijke oplossing van de Poolsche kwestie haar be proeving en tenuitvoerlegging heeft gekre- de communistische leiders voor de Russische politiek te doen uitkomen. Merkwaardig blijft het intusschen, dat men in het gedenkjaar van de Fransche revolutie moest overgaan tot ontbinding van een partij, die in een andere revo'utie. de Rus sische, haar voorbeeld en ideaal zag. Al zijn er in de redenen tot het treffen van dezen maatregel elementen aanwezig, die onge twijfeld betreurd moeten worden, het komt voor. dat het ontbreken van een com munistische partij in Frankrijk voor het (land geenszins een gemis zal zijn. gen. is de eisch tot een duurzaam bannen van vreemde belangen uit de Baltische ruimte tot een belangrijk Duitsch-Russisch doel geworden. Het is derhalve een gebod van het oogenblik, om langs den weg van overeenkomst tusschen Duitschland en Rusland het probleem der Baltische landen tot de voor den Europeeschen vrede alleen bevorderlijke, voor de groote mogendheden natuurlijke en voor de volkeren gelukkige oplossing te brengen Londen en Parijs vastbesloten Generaal Gamelin en minister president Daladier hebben ten tekst bestudeerd van de door Von Ribbentrop en Molotof geslo ten overeenkomst. Zij werden daarbij ge assisteerd! door Alexis Léger, permanent secretaris van buitcnlandsche zaken en Champetier de Ribes. Gamelin's vertrouwen In de uiteindelijke overwinning is, naar verluidt, niet ge-, schokt. Daladier heeft telefonisch met Ha lifax en Chamberlain geconfereerd, teneinde de volkomen eensgezindheid van de stand punten der Fransche en Engelsche regee ringen nogmaals vast te stellen. Er bestond gisteravond niet bet ge ringste verschil van meening tus schen de politiek van London cn Pa rijs en beide hebben bij voorbaat Hitiers „vredesaanbod", dat gebaseerd is op vernietiging van Polen, van de hand gewezen. Zij ontkennen dat dit een basis zou kunnen vormen voor een vreedzame regeling. Frankrijk mi6kent intusschen de belang rijkheid van het Moskousche pact niet, al is er tot nu toe geen militaire overeen komst gesloten. Het besluit van Stalin en Hitier, een vre desaanbod te doen, heeft Frankrijk niet verrast; het beschikt over uitstekende in lichtingen uit Moskou, Engeland zet door De Britsche pers etaat eensgezind afwij zend tegenover het Duitsch-Russische „vre- des-ultimatum" dat op komst is. De „Times"* noemt de Duitsch Russi sche overeenkomst een „onbeschaamdheid". Het lang beloofde „vredesoffensief' aldus het bind, is nooit anders dan als vre bedoeld en als manoeuvre is het niet eens vernuftig. Het antwoord daarop kan gemakkelijk gegeven worden, doch het is alleen moeilijk, het in de normale diplo matieke bewoordingen te doen. Hitier er zijn regime beoogen den vrede niet. Een woord beteekeni voor hen niets, behalve als instrument voor een onbeperkte uitbreiding der Duitsche overheersching. Er kan met het Hitlerisroe geen vrede zijn. De „Daily Telegraph" zegt, dat oe Duit sche hoop om Rusland te gebruiken tot het dicteeren van een vrede, tot mislukking ge doemd is. Indien Rusland met vijandelijk heden zou dreigen, zou het antwoord der geallieerden precies hetzelfde moeten zijn. noch het is hoogst onwaarschijnlijk, dat Stalin tot dat uiterste zal overgaan. De „Daily Mail" zegt: „Wij verwerpen de vredesvoorwaarden van Hitier. H>t aanbod van Hitler en Stalin is verachtelijk". Twee misdadigers, wier handen druipen van het bloed, vragen de gerechtigheid hun misdaad r.oor de vingers te zien en hen in vrede te laten gaan. Welk een onbeschaamdheid, welk een dwaasheid. Engeland en Frankrijk hebben plechtig verklaard Polen te zullen heretïllen en geen vrede te sluiten met het Hitlerisme. Aan deze verklaring houden wij vast." Rome niet verrast ROME, 30 Sept. Het nieuwe Duitsch-Russi sche verdrag heeft te Rome geen verwonde ring gewekt. Men heeft nooit getwijfeld aan de nauwe samenwerking tusschen Berlijn en Moskou inzake de vraagstukken, welke voortvloeien uit c.e bezetting van Polen. Het trekt de aandacht, dat de nieuwe minder voordeelig is voor de Russen, het geheele gebied ten Westen moeten prijsgeven. Deze w ij z i g i n g i a een gevolg van een compromis waarbij de Russen het gebied tusschen Weichs-el afstaan voor grooter vr ij held van handelen ten aanzien van c'e Oos'.zee-landen, in het zonder Estland. Verder schenkt men aandacht aan de pas sage inzake de pogingen een -rinde te maken aan den oorlog „in samenwerking met dere bevriende landen", hetgeen erop duiden, dat binnenkort Duitschlana vredes voorstellen zal doan. De avondbladen publiceeren den tekst van het verdrag zonder eenig commentaar. grens VOORTDUREND KALM AAN HET WESTFRONT PARIJS. 30 Sept. (Havas) Het F ra n- s c h e legerbericht van vanochtend luidt: Een nacht zonder incident. Activiteit van patrouilles in het geheele gebied ten oosten van de Saar. DE OEKRAÏNE Ds_ F. Dresselhuis, secretaris van net Comité voor Geref. Oekraïne, schrijft ons het volgende: Het gebied, waar de jeugdige Oekralnsch Gerefn meerde (Hervormde) kerk ontstond en zich ioo voorspoedig ontwikkelde, be vindt zich thans geheel in Russische han den. Over het lot van gemeenten en per sonen kunnen nu nog geen inlichtingen .orden verstrekt. Superintendent Ds. K u- i w. die zich bij het uitbreken van den nrlog buiten Polen bevond, vertoeft voor eerst in Zwitserland. Prof. dr. A do 1 f Keiler van het „Europeesch Centraal ALG. FRIESCHE LEVEMSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMAN1AHUIS GROOT WOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Bureau voor kerkelijke hulpacties" te Genève, zal eerstdaags op uitnoodiging van Duitsche zijde Polen bezoeken. Het Nederlandsche Steuncomité, dat momen teel nog de opleiding van twee Oekraini- sche studenten in ons land verzorgt, zijn arbeid blijven voortzetten, alleereerst om deze twee aanstaande predikanten ver der te helpen, die eventueel onder de twee millioen Oekraïners in Noord-Amerika arbeid kunnen vinden, en verder om de zwaaj- geteisterde Oekrainsche- en ook Poolsche gemeenten in het vroegere Polen direct te kunnen bijstaan. Giften voor dit doel zende men, liefst spoedig, aan accoun tant B. Meilink, Parkweg 14 te Zwolle (giro 227926). Men voege bij: óf „Voor de Oekrainsche studeren", óf „Voor Polen." Docenten Vrije Universiteit Behalve de heeren Dr C. Tazelaar en Drs. J. Anema, wier benoeming wij onlangs ver meld hebben, zijn ter voorbereiding van stu denten, die zich tot het leeraarsambt bekwa men, nog aangewezen als docent in de Wis- en Natuurkundige Faculteit de heeren A. J. Drewes BFzn., Directeur Ghr. H.B.S. A te Amsterdam, voor de didactiek der wis kunde; Dr M. Kruyswijk, Leeraar Ohr. H.B.S. en Gymnasium te Rotterdam, voor de didactiek der natuurkunde; en Ir J. Ver boom, oon-rector Hervormd Lyceum te Amsterdam, voor de didactiek der schei kunde. Dit kaartje geeft de vastgesteldt grens weer tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland in den thans gelikwideerden Poolschen staat. Zooals men ztet ligt de definitieve grens aanzienlijk ten oosten van de aanvankelijk vastgestelde demarcatielijn, die over War schau liep. Rusland schijnt dit gebied op geofferd te hebben in ruil voor een op dringen in de Baltische Staten en de Oost zee, waarvan het verdrag van Estland «en eerste symptoom is. Stoutmoedige Rijntocht Drie Rijnschepen op origineele wijze uit de oorlogszone gehaald ROTTERDAM, 30 Sept. Drie Rotterdam- sohe eigenaars van Rijnschepen, de heeren H. Wouters (schip „Henri"), Zylmans (schip „Exito") en K. Adriaansen isohip „Zelo") zijn er, naar de Msb. meedeelt, in geslaagd hun bezit veilig uit de Fransch-Duitsahe oorlogszone te halen. De manier waarop ze dat gedaan hebben mag gelden als een staaltje van Hollandsche stoutmoedigheid. Bij het uitbreken van den oorlog lagen, evenals vele andere, ook hun Rijnschepen in de tegenover Straatsburg gelegen haven Kehl. De onderhandelingen van ons departe ment van buitenlandsche zaken over een veildgen uittocht van deze schepen vlotten niet erg. Duitschland stond het vertrek toe, maar van Fransche zijde bleef de toezegging uit. Hoewel men zonder Fransche toezegging zich zou bloot stellen aan beschieting, tie ten de drie genoemde Rotterdammers zich niet weerhouden van een poging om hun schepen in veiligheid te brengen. Zij trokken gezamenlijk naar Kehl en troffen daar hun schepen, gelost en zonder bemanning a«-. boord, in de haven aan. Toen zy van de Duitsche regeering toestem ming hadden gekregen om geheel voor eigen het hachelijk avontuur te wagen, be- goainen zij eerst hun schepen op zeer dui delijke wijze te voorzien van de kenteeke- nen, dat het Nederlandsche Rijnschepen wa ren. De Nederlandsche vlag ging in top om van verre reeds de nationaliteit kenbaar te maken. Dit was evenwel niet de eenige moeilijk heid, welke overwonnen moest worden. Want zij stonden eveneens voor het pro bleem, hoe deze gleepschepen, welke door sleepbooten moeten worden getrokken, nu Rijnafwaarts te krijgen zonder assistentie van sleepbooten. Zij vormden van de drie Rijnschepen eer drijvend geheel. De grootste der drie sche pen werd achterste voren tusschen de twee andere bevestigd. Zoodoende kreeg men een soort van drijvend vlot, met van voren een. en van achteren twee roeren. Elk der Irie heeren plaatste zich aan een der roeren en zoo ging het vreemdsoortig trans port stroomafwaarts. Woensdagmorgen werd van Kehl trokken en Vrijdag kwam men aan Mannheim, alwaar men weer in een sluitend Duitsche haven was en de vreemde reis kon worden beëindigd. Tijdens het tweedaagsch transport men geregeld Fransche of Duitsche vlieg tuigen boven zich, die zich gelukkig vai een aanval onthielden. Ook op het dek wa: trouwens een groote Ho landsche vlag uit gespreid. Bovendien trok men steeds var de eene naar de andere haven, om roe teilkens telefonisch de boodschap door te geven, dat men op komst was. Deze waar schuwingen hebben schijnbaar wel geholpen. De drie eigenaars hebben, eenmaal in veiligheid, aanstonds de gelegenheid aan gegrepen om weer vracht voo- hun schepen aan te nemen. De schippers werden daar voor telefonisch uit Nederland ontboden. Nu dit origineele en stoutmoedige trans port zoo goed geslaagd is. zou wel'icht iets dergelijks met de andere 17 Rijnschepen, die er nog liggen, te ondernemen zijn. MOTORRIJDER GEDOOD ROERMOND, 30 Sopt. Op den Rijks-vc? Roermond—Maastricht is va.unorgen een motorrijder, A. v. d Z. uit Roermond. te*en een hem tegemoetkomende personenauto uil Maastricht opgereden. botsing, vermoedelijk veroorzaak* door don zwaren mist, welke het zicht beletn merde was zoo hevig, dn» het stuur van het motorrijwiel den oncelukkieo in 't lichaam rong Met zijn hoofd sloeg hij tegen Je auto te pletter. Hij was vrijwel op slag dood. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen en het ZONDAGSBLAD. Te Parijs en Londen staat men afwlf-» zend tegenover de vredesvoorstellen op basis van de vernietiging van Polen. Te Parijs is onder leiding van Daladier van gedachten gewisseld over het accoord van Moskou. Berlijn onthult het streven van Duitsch* land en Rusland in Oost-Europa. Drie Noorsche schepen gezonken. Lebrun bezoekt het Westfront Financieel Weekoverzicht. Avontuurlijke tocht van een aantal Ne* derlanders uit Rusland. De achttiende zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. De regeling voor het distributiestelsel. WEINIG VERANDERING Weerverwachting voor het Noorden: Zwaarbewolkt tot betrokken. Plaatselijk eenige lichte regen, weinig verandering in temperatuur, zwakke tot matige wind uit westelijke, richtingen. Voor het zuiden: Toenemende bewol king, overwegend droog, zachter des nachts overdag iets kouder, zwakke uiteenloopendo wind. BAR OMETERSTAND Stand vanmorgen half jwaalf 7593 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 12.6 C. 1 Sept. Zon op 7.01 uur, onder 6.38 uur 1 Sept. Maan op nm. 7,51 u. ond. vm. 9,59 a 2 Sept. Zon op 7.03 uur, onder 6.36 uur 2 Sept. Maan op nm. 8,25 u. ond. vm. 11,04 U FIETSERS LICHT OP: 1 Sept. Van 'sav. 7.08 u. tot 'smorg. 6.33 u 2 Sept. Van 's av. 7.06 u. tot 's morg. 6.34 n HOTEUDE MALLEJAN" VIERHOUTEN het geheele Jaar geopend GERENOMMEERDE KEUKEN SPECIALITEIT WILDSCHOTELS Geen militaire bezetting in het Hotel of omgeving (Ree L) LIQUEURS FINES A KJ Kin 1" CAJL* PIJKS-TÏLCTOON SmOOMWD WARM RAft EN KOUD WATER 00 ALLE KAMERS KAMERS HET OmBOT-f^-MCT BADKAMER -f» Het rijverbod op Zondag Slechts een overgangsmaatregel? Het verbod om behoudens in uitzonde ringsgevallen op Zondag gebruik te ma ken van motorrijtuigen, is in de kringen van automobilisten en motorrijders, volgens de A.N.W3.. met weinie instemming begroet, omdat deze maatregel ruimte laat voor tal van onbillijkheden. Het beoogde doel, be perking van het benzineverbruik, zou naar de algemeene overtuiging veel beter oereikt kunnen worden door rantsoeneering Ook de K N.A.C. betreurt deze maatregel en acht een benzine-distributie den besten weg. De A.N.W.B. heeft zich. onder verwyzing naar deze bezwaren, tot den Minister van Economische Zaken gewend en als zijn over tuiging uitgesproken- dat het rijverbod op Zondag dan ook slechts bedoeld kan z\jn als een overgangsmaatregel in afwachting van het gereedkomen van het administratieve werk. dat aan de distributie vooraf moet gaan. Ook een distributie-regeling op zichzelf biedt echter geen waarborg voor billijkheid in de verdeeling der aanwezige voorraden. De A N.W B. heeft er dan ook bij don Mi nister op aangedrongen om bij de distnbutie- regeling evenals by alle maatregelen die het verkeer met motorriituigen raken ge bruik te maken van de kennis en ondervin ding der verkeersvereenieingen Door over leg te plegen met deze organisaties kunnen veel moeilijkheden worden voorkomen, terwijl tevenr het vertrouwen van het publiek in de getroffen regelingen zou worden vergroot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1