jp\tvwt CriitëdK (üvurant Onderhandelingen te Moskou beëindigd Hft de leiding Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Poolsche kwestie geregeld Grooie economische plannen Rusland en Estland sluiten een verdrag F O T O Gij gireert Uw (ibonnemenlsgeld dezer dagen? I <1BER mamnui i ii iin itmentsprijS: laai in Leiden en in plaatsen 1 een agenlschap gevestigd is 235 Jr post 2.35 portokosten 0.18 Buitenland bij wekelijksche -or at f 4-50 i de uijksche zending. 5.50 Alles bij vooruitbetaling de b1"' mmers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 ct staat vt] 3 e r g h. J erwijl o:|' n reeds .trent ml Toln Moskou elrecht s m m Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6817 VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang abbertrntieprijjen: Van I tot 3 regels f I.171/» Elke regel meerS 032'lt •r Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 «te*.*** Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend ƒ0.10 ieimzinnige waas, dat sinds en- 1 rondom de besprekingen in het ring, is thans goeddeels opgehe- el de onderhandelingen tusschen uectie Regeering en de'Estlandsche af- jen eenerszijds als die met den t van 'J Minister van Buitenlandsche Za- agster, jjn staf anderszijds zijn gister af- vvens< jjet resultaat rechtvaardigt de naaien, reef) we]ke men de laatste dagen hooren, n'1, dat men op de niJere manier zou trachten de we- sen fait accompli te stellen. kan niet worden ontkend, dat ruimte verrassend is. De Duitsche diplo- brengeuL er in gcslaagd een grens- en ,,ipsverdrag uit Moskou mee naar t brengen, terwijl tevens vèrstrek- I in huinomische plannen worden aange- st sra n1;welke eventueel -zullen moeten Duitschland in geval van een aft ht i, en oorlog het hoofd boven water oplrf LO ïl i ouden. éémaal 'alt als slachtoffer van de nieuwe ussische vriendschap. De over- grenzen zijn definitief. Wijzi- loor geen van beide partijen wor- d. Daarnaast valt op, hoe Estland Ml Dikten zwichten voor de Russische T a een gedwongen hulp- en vrlend- oewe' -drag met de Russische Regeering iard eisten afsluiten. er iets onmiddellijk opvalt in den s de gang van zaken, dan is het wel, behe, |et Europeesche concert der naties !le1 '"ng Berlijn uit handen is gevallen, srgenomen door Moskou. Wij heb- r^himmers tot dusver beleefd, dat do j rdeeljn van buitenlandsche regeeringen Duitsche hoofdstad werden ontbo- voor I daar te komen „onderhandelen". rsch in het geheugen ligt de gang .7° jschnigg naar Berchtesgaden, van Hacha als onderhandelaar van ESSENjiho-Slowaaksche regeering naar ian het lot van beide landen heeft kunnen verhelpen, evenmin als Iter Beck van Polen, die weiger- rgi, v,-0i Berlijn te komen, is gelukt zijn lessen^F een aSressieven inval te yrijwa- i °''an jen zijn thans omgekeerd. Minister >j 'jentrop reist naar Moskou en heeft "I te hooren, wat Moskou dicteert v; rr "Seelt zijn troeven uit, en nog maar ks is de oorlog enkele weken aan 4 of hij heeft Ruslands positie aan bi; rif, grenzen ongemeen versterkt In de r zal Duitschland de Oostzee niet ben. Het verdrag met Estland laat - 's Mjfel over, dat Rusland voortaan ook lee de eerste viool zal gaan spelen. 1 1 - die het Derde Rijk voor den inval moet betalen, blijkt ontzaglijk 1 'zijn! ■ijdags |n de z00 jujst afgesloten Duitsch- ie overeenkomst ook de aandacht Idat de Russische beer zich in mi- opzicht nog op geen enkele wijze lijn heeft vastgesmeed. Natuurlijk mand, wat hieruit groeien kan. Men ;ans slechts allerlei dreigementen, jy r rjiji en Frankrijk worden bij voortzet- j het conflict als de schuldigen aan |c gesteld, maarop geen enkele ijkt, dat Rusland en eventueel op jijze aan de zijde van het Derde Rijk In strijden. Economische plannen 0°j uitgewerkt om het handelsverkeer brengen tot het niveau van enkele jleden. tkelijk is, dat Italië tijdens de Mos- j onderhandelingen geheel afzijdig jven. Men kan veilig aannemen, dal - ini het opdringen van de Russische als naar het .Westen slechts met [SI13 ^>Sen aanziet luce heeft overwegende belangen op Ikan, waar hij een Duitsch-Russisch '-c jaan niet aangenaam zal vinden. De Idagen laat ook de „Osservatore Ro- 1 I het Pauselijk orgaan zich in bewoordingen uit over wat men het Russisch verraad. Italië is een <3® i igend katholiek land en verafschuwt sjewisme. Het samengaan met Mos man onmogelijk de vriendschap van liaansche volk voor Berlijn verster- et oogenblik waarop we dit schrijven ig niet te concludeeren welke gevol- et monsterverbond tusschen Berlijn G ikou zal hebben. In de richting van 'estersche mogendheden dreigt men paalde .maatregelen" indien de oor- Er OOtrdt voortgezet. Doelt men hier op de ig van een Oost-Europeesch staten- dat politiek en economisch met 1 hland en de Sovjet-Unie zal moeten n0 werken? Moet hieraan worden toe- iF?! reven het verblijf van een Bulgaar- afgezant in het Kremlin, alsmede de Poordigheid van den Turkschen Mi- van Buitenlandsche Zaken, die zijn Iifk voorloopig enkele dagen heeft uit- Pekomst zal leeren, wat uit de snelle jrgVifkkeling in Oost-Europa nog groeien In elk geval heeft het opdringen van ind in de Oostzee niet nagelaten die- ;"jJidruk te maken in de Scandinavische E waar men verwacht, dat na Est- Letland wel spoedig onder Rus- ijcd in invloed zal komen te staan. In elk de heer Stalin tactischer te werk duitschland deed tegenover Polen. Hij laaft in naam de onafhankelijkheid Rusland en Duitschland sluiten een grens- en vriendschapsverdrag MOSKOU, 29 Sept Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: „De besprekingen tusschen rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribben- trop en de Sovjet-Russische staatslieden, den ohef der regeering en volkscommissaris van buitenlandsche zaken Molotof en den heer S t a li n, zijn in tegenwoordigheid van den Duitschen ambassadeur te Moskou, graaf vonder Sc huienburg, in'den loop van den nacht teneincte gebracht. Als resultaat der onderhandelingen zijn <ie volgende overeenkomsten onderteekend: Verklaring van de Duitsche rijksregeering en de regeering der Sovjet-Unie van 28 Sept. 1939 Nadat de regeering van het Duitsche Rijk en de regeering der Sovjet-Unie door het vandaag onderteekende verdrag de uit het verval van den Poolschen staat voortvloeiende kwesties definitief hebben geregeld, en daarmede en zeker funda ment hebben geschapen voor een duurzamen vrede in Oost-Europa, geven zij over eenstemmend uitdrukking aan de opvatting, dat het in overeenstemming zou zijn met de werkelijke belangen van alle volkeren aan den thans tusschen Duitschland «enerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds bestaanden oorlogstoestand een einde te maken. De beide regeeringen zullen daarom haar gemeen schappelijke bemoeiingen, eventueel in overleg met an dere bevriende mogendheden, erop richten dit doel zoo spoedig mogelijk te bereiken Mochten evenwel de bemoeiingen der beide regeeringen zonder resultaat blijven, dan zou daarmede het feit zijn vastgesteld, dat Engeland en Frankrijk verantwoor delijk zijn voor de voortzetting van den oorlog, waarbij in geval van een voort duren van den oorlog de regeeringen van Duitschland en van de Sovjet-Unie elkander wederzijds over de vereischte maatregelen zullen raadplgen. Duitsch-Sovjet-Russisch grens- en vriendschapsverdrag De Duitsche Rijksregeering en de regeering der Sovjet-Unie beschouwen het na het uiteenvallen van den tot nu toe bestaan hebbenden Poolschen staat uit sluitend als haar taak in deze gebieden de orde en rust te herstellen en de daar wonende bevolkingen een in overeenstemming met den volksaard zijnd vreedzaam bestaan te verzekeren. Te dien einde zijn zij het over het volgende eens geworden: Art. 1. De Regeering van het Duitsche Rijk en de regeering der Sovjet Unie stellen in het gebied van den tot nu bestaan hebbenden Poolschen staat de linie vast, welke in bijgaande kaart is aangegeven en welke in een aanvullend protocol nader zal worden omschreven. Art. 2 Beide part ij en erkennen de in art. 1 vastgestelde grens van de belangen der wederz ij dsche r ij ken als definitief en zullen iedere inmenging van derde mogendheden in deze re- g'eling van de hand w ij zen. Art. 3. In de gebieden ten Westen van de in art. 1 aangegeven lijn neemt de Duitsche Rijksregeering de vereischte nieuwe regeling van staatszaken op zich, in de gebieden ten Oosten van deze lijn de regeering der Sovjet-Unie. A r t. 4. De regeering van het Duitsche rijk en de régeering der Sovjet-Unie beschouwen vorenstaande regeling als een zeker fundament voor een voort gaande ontwikkeling der vriendschappelijke betrekkingen tusschen haar volken. Art. 5. Dit verdrag wordt geratificeerd en de ratificatie-oorkonden zullen zoo spoedig mogelijk te Berlijn worden uitgewisseld. Het verdrag treedt met de onderteekening in werkir.g. Opmerking: De kaart zal later in de pers worden gepubliceerd. Duitsch-Sov jet-Russische economische plannen De voorzitter van den raad van volkscommissarissen en volkscommissaris van buitenlandsche zaken M oio taf, heeft het volgend schrijven gericht tot den rijks minister van buitenlandsche zaken: Mijnheer de Rijksminister. Met referte aan onze besprekingen heb ik de eer u hiermede te bevestigen, dat de regeering der Sovjet-Unie op grond en in den zin van de door ons bereikte algemeene politieke overeenkomst van zins is met alle middelen de economische betrekkingen en het goederenverkeer tusschen Duitsdhland en de Sovjet-Unie te ontwikkelen. Te dien einde zal door beide partijen een economischprogram worden opge steld op grond waarvan de Sovjet-Unie Duitschland grondstoffen zal leveren, welke Duitschland zijnerzijds door industrieele over langen tijd loopende leve ranties zal compenseeren. Daarbij zullen beide partijen dit economische program zoodanig opzetten, dat het Duitsoh-Sovjetrussische goederenverkeer voor wat zijn volumen aangaat het in het verleden bereikte maximum weer zal bereiken. Beide regeeringen zullen voor de ten uitvoerlegging van vorenstaande maat regelen onverwijld de vereischte instructies geven en ervoor zorgen, dat onder handelingen zoo snel mogelijk zullen worden gevoerd en ten einde gebracht. Antwoord van Von Ribbentrop De rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop, heeft zijnerzijds in een aan den leider der Sovjetrussische regeering en volkscommissaris van bui tenlandsche zaken gericht schrijven de ontvangst van bovenstaanden brief be vestigd. Het antwoord van rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop herhaalt de tot hem gerichte uiteenzettingen van Molotof en besluit met de woorden: „Namens en in opdracht van de regeering van het Duitsche rijk stem ik in deze mededeeling toe en stel ik er u van in kennis, dat de regeering van het Duitsche rijk ook harerzijds in dezen geest het noodige zal laten doen." van het kleine Estland, maar over de wijze, waarop de onderhandelingen tot resultaat hebben geleid, behoeft men zich geen illu sie te maken. De barmhartigheden der god- deloozen zijn wreed, zegt de Schrift Het kleine Estland weet er nu van mee te spre ken. Zoo blijft de wereld van dag tot dag in de allergrootste spanning en wacht men af, wat het antwoord zal zijn van Londen en Parijs op de besluiten die te Moskou zijn tot stand gekomen. OUD-MINISTER GOSELING WEER KAMERLID? DEN HAAG, 29 Sept. Naar wij vernemen heeft het Lid van de Tweede Kamer der Si alen-Genera al de heer Mr. J. H. van Maarseveen :n verband met het aftreden van Mr. C. Goseling als Minister van Justitie zijn zetel bij den aanvang van het nieuwe zitting jaar ter beschikking gesteld. Mr. Goseldng heetfit in verband met zijn militairen dienst, het voora'lsn^g in beraad gehouden. De overgave van Warschau. Een telegrafische foto van de bijeenkomst der Pool sche onderhandelaars met het Duitsche legercommando in een spoorwegwagon buiten de stad. waar de overgave van Warschau werd geteekend. Pact van wederzijd- schen bijstand en een handelsverdrag Russische militaire basis op Estlandsche eilanden MOSKOU, 29 Sept. Het Sovjet-Russische telegraaf-agentschap meldt: „Van 24 tot 28 September zijn te Moskon onderhandelingen over het sluiten van een pact van wederzijdschen bijstand en een handelsovereenkomst gevoerd door den volkscommissaris van buitenlandsche zaken Molotof, en den Estlandschen minister van buitenlandsche zaken, S el ter. Aan Russische zijde werd aan de onderhande lingen deelgenomen door S ta 1 in en Ui- k o j a n en aan Estlandsche zijde door den president der nationale vergadering, Pro fessor U1 n o t s, en den Estlandschen ge zant Rey. De onderhandelingen eindigden op 28 Sept. met de onderteekening van een pact van wederzij dschen bijstand en een handels overeenkomst." Het presidium van den hoogen Sovjet der U.S.S.R. eenerzijds en de president der Estlandsche Republiek anderzijds hebben, ten gunste van de ontwikkeling der vriend schappelijke betrekkingen die zijn gevestigd door het vredesverdrag van 2 Februari 1920 en berusten op de erkenning der onafhanke lijkheid en van het beginsel van niet-in- menging in de binnenlandsche aangelegen heden der andere partij; in de erkenning, dat het vredesverdrag van 2 Februari 1920 en het verdrag over non-aggressie en vrede lievende regeling van conflicten van 4 Mei 1932 nog den krachtigen grondslag der wederzijdsche betrekkingen en verplichtin gen vormen; ervan overtuigd, dat de defi nitie der nauwkeurige vu:>rwaarden voor de verzekering der wederzijdsche veiligheid in het belang van beide contracteerende par tijen is. hebben het noodig gevonden het volgende verdrag van wederzijdschen bij stand te sluiten en hebben voor dit doel als hun gevolmachtigde vertegenwoordigers aan gewezen: den voorzitter van een Raad van Volkscomm.esarissen en Volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken Molotof als gevolmachtigde van het presidium van den hoogen Sovjet, en den Estlandschen Minis ter van Buitenlandsche Zaken Karei Seller als gevolmachtigde van den presi dent der EstlancSsche Republiek, die het volgende zijn overeengekomen: Art. 1: de beide contracteerende partijen verbinden zich elkander eiken bijstand, met inbegrip van militairen bijstand, te verlee- nen in geval van een directen aanval of een bedreiging met aanval van de zijde van eenige groote Europeesche mogendheid te gen de zeegrenzen d'er partijen in de Oost zee Of hun landgrenzen door het gebied der Letlandsche Republiek, zoowel als te gen de in artikel drie genoemde bases. Art 2: De Sovjet-Unie verbindt zich het Estlandsche leger bijstand te verleenen in wapening en andere militaire uitrusting op gunstige voorwaarden. Art. 3: De Estlanasche Republiek verleent de Sovjet-Unie het recht tot het hebben van vlootbases en verscheidene vliegvelden in pacht en tegen redelijken prijs o,p de Est landsche eilanden Saarema (Osei), H i i u m a a (Dago) en in de stad P a 1- d i s k i (Baltisch-port). De nauwkeurige plaatsen vöor de bases en vliegvelden en de grenzen daarvan zullen in wederzijdsch overleg worden vastgesteld Voor de bescherming der vlootbases en vliegvelden heeft de Sovjet-Unie het recht op eigen kosten op de aangewezen plaatsen land- en luchtvaarttroepen tot een strict beperkt aantal te handhaven. De maximale grootte dezer strijdkrachten zal bij speciale overeenkomst bepaald worden. Art 4: De contracteerende partijen ver binden zich geen bondgenootschap aan te gaan of niet deel te nemen aan eenige coalitie gericht tegen een der partijen. Art. 5: De tenuitvoerlegging van dit pact mag in geen enkel opzicht schade toebren gen aan de souvereine rcliten der partijen in het bijzonder aan haar economische stel sels en staatsorganisatie. Het gebied, aangewezen voor de in art. 3. genoemde bases en vliegvelden, blijft ter ritorium van de Estlandsche Republiek. Art. 6: Dit pact, treedt in werking door de uitwisseling der ratificatie-oorkonden. Deze uitwisseling zal te Tallinn geschieden binnen 6 dagen na den datum van onder teekening van dit verdrag. Het verdrag geldt voor tien jaar en, in dien geen der partijen het noodzakelijk acht, het pact een jaar voor het afloopen op te zeggen, zal het automatisch gedurende vijf nieuwe jaren blijven gelden. Art 7: Dit verdrag is opgemaakt in twee origineele exemplaren, in de Russische en Estlandsche talen, op 28 September 1939 te Moskou. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Jaarvergadering van de Vereen, tot Chr verzorging van Zenuw- en Geesteszieken. De zestiende zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. Thans is het K.B. verschenen, waarbij de kostwinnersvergoeding wordt verhoogd tot maximaal 3 per dag. De onderhandelingen te Moskou zijn beëindigd. Rusland en Duitschland sluii ten een grens- en vriendschapsverdrag. Rusland sluit met Estland een overeen* komst. Vandaag trekken de Duitsche troepen Warschau binnen. IETS ZACHTER Weer verwachting: overwegend droog, meest zwaar bewolkt. Zachter des nachts in het Zuid-Oosten; overigens weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind uit uiteenloopende richtin gen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 14.0 C. 30 Sept. Zon op 6.59 uur, onder 6.40 uur 30 Sept. Maan op nm. 7,21 u. ond. vm. 8,52 U FIETSERS LICHT OP: 30 Sept. Van 'sav. 7,10 u. tot 'smorg. 6.31 u 7URC0 BLU- yf) -FAX doet O IWEER dan met 20 stukken seei Doet lln voordeelSlechts 25 cent per pa Id elk pak GE BRUT KS AAN WIJZING mot tal van NUTTIGE WENKEN VcrkrUfcbanr ln alle grroote warenhnlsei „GREVOS"' Handelmaatschappij Zaldblaak 22 - Tel. 1162« - Rottcrda SCHAAP 6 CO. AMSTERDAM - - ROKIN 106 MOOIERE AFDRUKKEN 6x9 4 ets. (Reci.) KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste ie dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN (Recli Bezuiniging op benzine Misschien twee benzinelooze dagen Naar we van meestal wel-ingelichte zijde vernemen zou de regeering nog niet tot rantsoeneering van benzine willen overgaan en heeft ze daarom het reeds vermeldde verbod van benzinegebruik op Zondag uit gevaardigd. Maar, zoo wordt daarbij gezegd, mocht deze maatregel niet voldoende besparing van benzine geven, dan zou tot andere maat regelen moeten worden overgegaan. Deze zouden dan kunnen zijn een tweede benzine looze dag, of wel het dadelijk overgaan tot rantsoeneering van de benzine. Het kiezen tusschen deze maatregelen hangt van de omstandigheden af. maakt van de gelegen heid get>r ik en gireert meteen een o jrag voor ons „Hand in Hand-fonds"!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1