lliruuir iTriitsrljr Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken K.L.M.-vliegtuig „Mees" beschoten door Duitsch watervliegtuig AD>— ^Jnrjitmentsprija: r 'aal i.i Leiden en in plaatsen wau. een agentschap gevestigd is f 235 nco per post 2.35 4- portokosten e havVil 0.18 ontrojr het'Buitenland bij wekelijksche Jemng4.50 Xpgclijksche zending5.50 •itcitej Alles bij vooruitbetaling :cn r$e nutrmers 5 ct. me! Zondao^bhd 7 '/j ct. >or hef Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang gtfoertentieprifjen: Van 1 tot 3 regels I.17'/i Elke regel meer0-22'/i Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend 0.10 No. 6815 Neutralen sci°Sn blokkaderecht ad in n in R dat ouden het reeds biokkac.estelsel heeft reeds en oorlog aanteiding gegeven tot aller- «chouwingen, en het laat zich thans en 7 nu de nieuwe krijg feitelijk nog de' 2 kort aan den gang is, aanzien, dat ededprbkkade opnieuw een weerstandspunt en infcn de belligerenten, de oorlogvoeren- 'arondfel uitmaken. Dooh niet slechts voor Likkos'jogvoer en de staten is 't blokkace- dat dd van beteekenis, evenzeer hebben de :ft» hejralen er den invloed van te onder- e bed willen we aan dit stelsel enkele ergt «wijden, dan kunnen we terstond voor- len dat het blokkaderecht een van de ',d?.tlkste hoofdstukken vormt in de bla- ij in het volkenrecht. volkenrecht zelf is wel 't meest teere iar fjddeel van het rechtsverkeer. De moei den aid, op dit breede terrein van de wereld van Wetgever, een rechterlijke en een uit eer f^jje macht te vinden, heeft zich bij 't G'tabrengen van eenig volkenrecht der] slerk doen gevoalen. Geldt dit alles ,m in tijd van vrede, temeer is zulks het ;agiertin dagen van oorlog. Vroeger koos Jioor zulke dagen als stelregel het ada Silcant leges inter arma", „In oor- iven id" moeten de wetten zwijgen". Doen >n M«groeiend internationaal rechtsbesef in *dc vele staten ertoe gebracht, zoolang de norgel daartoe nog de mogelijkheid schonk. Rotten op te stellen, die van kracht zouden in dn oorlogs-omstandigheden. We denken ien mlj aan de Vredes-conferenties van 1899 •ijn i die zich met de redactie van der- ien- ;#regelen hebben beziggehouden. Trou- men meene niet, dat vóórdien in b'nnJ van krijg er in het geheel geen tem- irk vipe bepalingen waren. Er leefde ook de harten van oorlogvoerenden wel Yvoor recht en billijkheid, een begrip, te '^filfs in den strijd niet volkomen ver- ïen. Gé. dit astr het spreekt vanzelf, dat het bestaan dergelijke bepalingen, in vredestijd Md, nog geen volledige garantie kan ten. Dd oorlogvoerenden kunnen mee- «oh op een gegeven moment voor de rff' [ie geplaatst te zien, de regelen te bre- lu jf ruimer uit te" leggen dan men mis- a in andere omstandigheden gedaan sffl i ebben. het volkenrecht in oorlogstijd dus om Srlei reden een subtiele materie, meer sldt dat teere karakter voor h'ït vol licht, geldend voor den oorlog op zee. immers zijn de grenzen niet aanwezig fenzoovele*"duidelijke lijnen tusschen aten. Hier strekt zich dat breede woe- [errein uit, dat eenerzijds een kamp- r~ï is voor de krijgende staten, doch dat 'Mzijds het gebied vormt, waarover de «alen zich plegen te bewegen met hun j-?Ten. Deze ingewikkelde situatie is het cht, die de niet-oorlogvoerei-"den in on- kelijke omstandigheden brengen kan ik ook brengt Want verre van uit- ud te zijn een loutere strijd met de )te van het zwaard, is de oorlog er den vijandigen staat of da vijandige ook op minder pijnlijke, doch op ïur evenzeer doeltreffende wijze te Een passagier viel als slachtoffer Een aantal kogelgaten door de cabine Ook een benzinetank geraakt waardig en vermeldenswaard is, dat ilst de Hollanders zijn, die feitelijk blokkadestelsel toe te passen fl voor ruim drie eeuwen. Zulk een ng geschiedde vro»ger op deze toen- doeltreffende manier, dat men als 4Kvaro een keten van schepen voor de --- ^van het vijandelijke land legde. De op- t van de duikbooten met haar moge- 1 VanWd tot torpeóeeren, heeft de oorlog ee ^nden evenwel genoodzaakt deze metho- n blokkeeren grondig te herzien. Stil- jttde schepen immers zouden een al te 7 ikkelijk doelwit vormen voor de tor- zicht '8 Tegenwoordig dus is het letterlijk kter aan het blokkadestelscl ontnomen, in wezen is het gelijk gebleven. Nog Is is het de bedoeling den vijandigen te verhinderen de contrabando-goede- KOjj ontvangst te nemen. 'ijft, j. zgn. prijsrecht is aan enkele volken- dfl'ik0 regelen gebonden. Ook in onze ri? opfving ontbreekt de prijsrechter niet. em ec-rs' v°lgens art. 89 van de Wet op de fflijke Organisatie mag de Hooge Raad dit tils nemen van alle geschillen in zaken en 'Wijzen en buit, dte worden achterhaald br.klngebracht. hlslea Priisr0cht nu is het, dat ook de neu- ke me 'n *let 14311 betrekken. Onze enkeltPvaartmaal-s°liaPPiien immers onder- ireest n 't reeds, dat vaartuigen zich aan een 15 pfcoek van de lading moeten onderwer- om bis dit, zoo kan men vragen, niet in latera met het beginsel van de „vrije zee", •nzen landgenoot Hugo de Groot festeld tegenover de aanmatigingen Portugeezen destijds? Inderdaad, zijn tegen zulk een beperking van r sfln juridische bezwaren in te brengen, eti c;( men vergete niet, dat een oorlogvoe- en ie staat bij het bestrijden van den d ter zee zich beperkingen moet op- »n, J uist ki het belang van de neutra- ■TTftfr gezien noS van h-t feit, dat een - kade zelf nu eenmaal volkenrechtelijk Hoofd is. ittinertraIen kunnen van een blokkadestol- herde ondervinden, doch zulk een hin- collo^8 nog a,tijd beter dan dat op zee een edenJer Krieg", een totale oorlog, gelden geïn^ie eiken handel onmogelijk zou maken, i, „■86chcn blijft, naast het bestaan van pon p oorlog, de omstandigheid, dat van dit >/.icn,lan behalve de krijgvoerende staten ook [t ooMfeuli-'ei nadeel ondervinden, uiteraard T'e®r® kwastie, met talrijke stekelige Sp- konn De „Mees" op het vliegveld Schiphol vóór zijn ongelukkigen tocht. 's GRAVENHAGE, 27 Sept. Gister te 15.28 uur, landde op Schiphol de vliegtuigbestuurder Moll met het Douglas DG 3 vliegtuig PH- ASM de „Mees". Hij rapporteerde te 14.10 uur op 120 K.M. N.W. van Helgoland, vliegende op 890 meter hoogte, door een onbekend vliegtuig te zijn beschoten; het was een watervliegtuig, voorzien van drijvers en hij zag deze machine later in oostelijke richting naar Helgoland afbuigen. De airhostess, mejuffr. Wynoldi, bemerkte, dat er iets niet in orde was, waarop zij zich naar de stuurhut begaf om den gezagvoerder te waarschuwen. De boordwerktuigkundige vergezelde de airhos tess naar de cabine en bemerkte aan een aantal kogelgaten, dat de machine was beschoten. Er waren negen passagiers aan boord. Een van de passagiers bleek getroffen te zijn; het was een Zweedsch ingenieur, genaamd Gustav Robert Lamm, oud 38 jaar, wonende te Malmö. De heer Lamm was op weg naar Brussel voor een bezoek aan een schoenenfabriek. Dr Slotboom van de K.L.M. werd onmid dellijk gewaarschuwd evenals de officier van justitie. Dr Slotboom constateerde, dat de heer Lamm was overleden. De airhostess had den heer Lamm hulp verleend; hij had slechts gezegd: „it is a gun" (Er wordt geschoten) en was daarna bewegingloos in den stoel blijven zitten. Aan boord bleef ieder van de passagiers en de bemanning rustig Gezien de ernstige schade, welke door de beschieting was aange bracht, is dit ongeval buiten verwachting beperkt gebleven tot het verlies van één menschenleven. De familie van den heer Lamm en de autoriteiten zijn van dit voorval onmiddellijk in kennis ge steld. Naar wij vernemen heeft de regeering zich omstandig over het ge beurde laten inlichten en is zij terzake aanstonds een onderzoek aangevangen. Zij is thans nog enkele gegevens wachtende, die noo- dig zijn om te kunnen bepalen welke stappen te dezen ''enomen dienen te worden. herkomst en derhalve omtrent de nationali teit van het vliegtuig, dat den onberaden aanval op een neutrale verkeersmachine ge daan heeft. Den leden der bemanning zal een uitvoe rig verhoor worden afgenomen, teneinde nauwkeurig den juisten gang van zaken te kuanen reconstrueeren. Een Duitsche uiteenzetting Het Duitsche Nieuwsbureau deelt mede: Op 26 September tegen 14.30 uur is een Nederlandsch verkeersvliegtuig in de nabij heid van Helgoland door een Duitsch wa tervliegtuig beschoten. Dit voorval is het gevolg van een ongelukkigen samenloop van omstandigheden. Het aangevallen vliegtuig geleek op een bekend vijandelijk gevechts vliegtuigtype en was niet door een op groo ten afstand zichtbaar kenteeken als neu traal verkeersvliegtuig te herkennen. Onder de bestaande weersomstandigheden kon men eerst op zeer korten afstand de nationaliteit van het vliegtuig herkennen aan de letters op romp en vleugels. Bovendien werd de indruk, dat men met een vijandelijk vlieg tuig te doen had, versterkt, doordat het ver keersvliegtuig blijkbaar Ibij het ontdekken van het Duitsche vliegtuig trachtte zich !n de wolken aan een achtervolging te onttrek ken. Op het oogenblik. dat de nationaliteit van het Nederlandsche toestel duidelijk vaststond, staakte de bemanning van het Duitsche vliegtuig het vuur. De Nederland sche machine kon haar vlucht voortzetten. Het Nieuwsbureau meent, dat de bemanning van het Duitsche toestel met het oog op de moeilijke weersomstandigheden en het doelmatige uiterlijk en manoeuvreeren van het ^Nederl and sche vliegtuig, geen verwijt gemaakt kan worden, hoezeer het voorv ook moet worden betreurd. ZAKENVERLOVEN EN UITSTEL VAN EERSTE OEFENING VOOR STUDIE Regeling wordt voorbereid 's-GRAVENHAGE, 27 Sept. De Regee- ringspersdienst meldt: In opdracht van den minister van defen sie worden voorbereidingen getroffen voor een regeling van Z9kenverloven en voor het verleenen van uitstel van eerste oefening in verband met studiebelangen. Zoodra de internationaal-politieke om standigheden dit, rekening houdende met de noodzakelijke paraatheid van de weer macht, gedoogen. ligt het in het voornemen in de meest dringende gevallen tot het ver leenen op beperkte schaal van zoogenaamde zakenverloven over te gaan. Nader zal wor den bekend gemaakt, wanneer en op welke wijze aanvragen voor deze verloven kun nen worden ingediend. Ten aanzien van het verleenen van uit- el van eerste oefening voor studiebelan gen, wordt het volgende bepaald. In het al gemeen zal alleen uitstel van eerste oefe ning worden verleend of uitstel van het nog te vervullen gedeelte van deze oefe ning. Dit geldt derhalve voor personen, die nog niet zijn ingelijfd of althans voor het meeifendeel de eerste oefening nog niet heb ben volbracht. Voor dit uitstel zullen in aanmerking kunnen komen personen, die het einddiploma h.b.s. of gymnasium of een dergelijk diploma nog moeten behalen. Verder is het de bedoeling uitstel voor een zekeren duur te verleenen aan hen. die hun studie aan een universiteit of overeenkom stige instelling binnen een jaar zullen be ëindigen. Het hierbedoeld uitstel voor studiebelan gen kan terstond en bij ongezegeld verzoek worden aangevraagd bij den minister van defensie. Wie in militairen dienst is, moet het verzoek indienen door tusschenkomst zijn compagnies- of overeenkomstigen commandant Deze commandant voorziet verzoek van een korte aanteekening. houdende de bijzonderheden, welke voor vermelding in aanmerking komen, en zendt het verzoek vervolgens rechtstreeks aan den minister van defensie. Bijelke aanvraag betreffende studie- belangen moet een verklaring worden gc- vopgrl, waaruit blijkt, in welk stadium de opleiding of de studie verkeert. Zulk een verklaring behoort te zijn afgegeven door het hoofd van de onderwijsinrichting. Nader bericht men ons: De beschietinig van het K.L.M.-vliegtuig .,Meee", op weg van Malmö via Kopenhagen naar Schiphol, heeft in luchtvaartkringen een diepen indruk gemaakt. Tot nog toe konden de toch reeds tot het uiterste be perkte luchtlijnen ongehinderd gevlogen worden. Anders dan bij de scheepvaart, waar groote ladingen vervoerd kunnen worden, die door de oorlogvoerende partijen a.s contrabande zouden kunnen worden be schouwd, vervoeren de verkeersvliegtuigen der K.L.M. uitsluitend passagiers en post van het eene neutrals land naar het andere, vliegend' over uitsluitend neutraal gebied De duidelijk, sedert het uitbreken van den oorlog aangebrachte naam „Holland", in zeer groote letters, aan onder- en bovankant op romp en vleugels, kan geen twijfel laten omtrent de nationaliteit der K.L.M- vliegtuigen en deze aanduiding is vooral uit de lucht reecs op grooten afstand zichtbaar. Daarbij komt, dat geen der luchtvaartmaat schappijen van de oorlogvoerende landen Douglas-machinis gebruikt of in bezit heeft, met uitzondering van de weinige Douglas- vliegtuigen, waarover de Duitschers kun nen beschikken sedert de Tsjechische lucht vaartmaatschappij C.L.S., na de aansluiting van Tsjecho-Slowakije bij het rijk, is op geheven. Het vliegtuig, dat de K.L.M.-machine aan viel, heeft recht achter het toestel gevlo gen, zooóat het noch uit de cabin», noch uit de cockpit was waar te nemen. Daardoor had de airhostess, mejuffr. Wynoldi, die, zooals gebruikelijk is, achter in de machine stond, het eerst iets van de beschieting waargenomen. Zij hoorde een vlug tikken, waarvan zij de oorzaak aanvankelijk niet Icon thuisbrengen, doch dat later het geluid oer kogels op de metalen beplating van 't Douglas-vliegtuig hleek te zijn. Dank zij haar tegenwoordigheid van geest en kordaat optraden, is er geen paniek onder de pas sagiers tn de machine ontstaan. Zij waar schuwde direct den gezagvoerder, die op ge ringere hoogte ging vliegen, waarna het achtervolgende vliegtuig den aanval opgaf en zich verwijderde. Doordat de oorlogs machine recht achter 't K.L.M.-toestel vloog, toen de onbekende aanvaller het vuur open de, werd h»t Douglas-toestel uitsluitend aan de achterzijde geraakt. De kogels drongen oornamelijk de bagageruimte binnen, doch enkele drongen door ae wanden, die de bagage-ruimte scheiden van het toilet en de cabin-ï en kwamen zoo in de cabine terecht. De Zweedsch heer Lamm, die op zoo on gelukkige wijze om h»t leven is gekomen, zat in den achtersten stoel, ter rechterzijde van de cabine. De kogel drong door oen wand en door de dik bepolsterde rugleuning van de fauteuil in den rug van den heer Lamm, die daarna nog slechts kort leefde. Als ooor een wonder bleef mej. Wynoldi, die achter in de cabine stond, gespaard. Na aankomst op Schiphol is de „Mees" aan een nauwkeurige insp?ctie onderwor pen. De romp, vooral de metalen beplating van staart en bagageruimte, bleek met ver scheidene kogelgaten doorzeefd. Ook een der vleugcis is door kogels getroffen en pas bij aankomst op Schiphol bemerkte men, dat dientengevolge een der benzinetanks was lek geschoten. Doornat het aanvallende vliegtuig voort durend in dezelfde lijn als de „Mees"' achter de K.L.M.-vliegtuig h?eft gevlogen, kon de nationaliteit niet vaststellen, omdat het toen het eenmaal uit deze lijn afboog, snel verdwenen was. Niettemin kan wacht worden, dat in de machine en in elk geval in het stoffelijk overschot van het slachtoffer, kogels gevonden zullen women, die opheldering kunnen geven omtrent hun, Eenig zilvergeld vloeit terug Naar de Nederlandsche Bank Onveranderde goudvoorraad De nieuwe weekstaat van de Neder landsche Bank toont verdere ontspan ning. De goudvoorraad1 is onveranderd ge bleven, de beleeningen zijn verminderd, evenals de biljetten-circulatie, terwijl het zilvergeld naar de Bank terug begint vloeien. Op de wisselmarkt is vorige week aan- zienldj'ke ontspanning ingetreden, toen de dispariteit van den pendenkoers verdween. Als reactie daarop is de dollar t.o.v. den gulden teruggeloopen, zoodat interventies van het Egalisatiefonds op den koers f 1.88% niet meer noodig waren. Vandaar dat de goudvoorraad van onze circulatie bank onveranderd is gebleven op een bedrag an f 998.8 millioen. De totale edelmetaalvoorraad is intussdhen gestegen, en wel van f 1199.2 millioen f 1111.7 millioen. Dit is geheel, het gevolg van de toeneming van den zilver-voorraad. Hieruit blijkt, dat er zilvergeld naar circulatiebank begint terug te stroomen, doordat het publiek kalmer wordt en zilvergeld niet meer oppot. Daarnaast zal waarschijnlijk ook wel eenig nieuw zilvergeld zijn aangemunt en overge nomen van de Rijksmunt, zulks in venband met het in omdoopbrengen van halve gul dens, die ziah niet meer in den zilvervoor- raad van de Ned. Bank bevonden. De behoeften van de Schatkist blij-ven onder de huidige abnormale omstan digheden uiteraard zeer hoog. Bovendien ii zware 1 Octdber-termijn in aantocht. Men schat de op dien datum door het Rijk benoodigde bedragen voor couponibetaling, ailossingen etc. op f 50 millioen. Een groot gedeelte van dit bedrag zal ver moedelijk gevonden worden uit de plaatsing sehatkistpapier. Juist j.l. Maandag is onderhandsdhe uitgifte van dit papier geweest, waarvan door de open markt millioen zou zijn opgenomen. Hiervan f 20 millioen noodig zijn voor het Ega lisatiefonds, terwijl het restant dan zou die nen voor financiering van loopende behoef ten. Dat deze behoeften zeer groot zijn, moge a. ook nog blijken uit het feit, dat blijkens den nieuwen weekstaat 't renteloos voorschot van de Ned. Bank, dat verleden week tot f 8.2 millioen was gedaaM. weer op het maximum van f 15 millioen is gebracht. Bo- endien is de binnenöan'deche wisselporte feuille met f 5 millioen tot f 85 millioen verhoogd, waaruit bliikt. dat voortgegaan is met het rechtstreeks bii de Bank onderbren- •n van schatkistpapier. Wat de overige posten van den weekstaat betreft, zijn de beleen in «en met f 6'4 mil lioen verminderd tot f 233 millioen. De saldi andere ste»en met f 23 millioen 6 millioen, dit zal wel van tiidelij ken aard zijn. Het resultaat der "erschlllen nutaties is. dat de biljettrn-circu'otie eld met f 14 mill! .en tot f 1142 millicpn ONDERSCHEIDING BU K B. Is toepekend de nan d fi-dcrlajidschGlasf PONTIER KARREMAN MAKELAAR IN ASSURANTIËN ROTTERDAM SLUITEN EVENEENS ALLE SOORTEN MOLESTVERZEKERINGEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Het K.L.M. vliegtuig „Mees" is op weg van Denemarken naar Amsterdam be schoten. Daarbij is een der inzittenden gedood. Er wordt een regeling voorbereid voor zakenverlof en uitstel van eerste oefening wegens studie voor gemobiliseerden. De vijftiende zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. Overdracht van het rectoraat van de Theologische School der Chr. Geref. Kerk te Apeldoorn. In het Britsche Lagerhuis heeft Cham berlain rapport uitgebracht over den toe stand. Een waarschuwing van Rusland aan Estland. Warschau blijft heldhaftig tegenstand bieden. Zweedsch protest te Berlijn wegens het torpedeeren van neutrale schepen. Demobilisatie van de lichting 1924? Het is niet onmogelijk, dat binnen afzien- baren tijd de oudste van onze gemobili seerde lichtingen, die van 1924, naar huis kan gaan, dit in verband met het feit, dat volgende maand de lichting 1940 opkomt Demobilisatie van de lichting 1924 kan echter pas geschieden, als de nieuwe lich ting voldoende afgericht is. De tijden, die bij de verschillende wapenen voor het ver krijgen van voldoende geoefendheid noodig zijn, loopen uiteen. Voor de infanterie zou het 5 h 6 maanden duren. Een definitief besluit is nog niet genomen Ook dit zal afhangen van de ontwikkeling der omstandigheden. Verbod van autorijden op Zon- en Feestdagen In verband met de beperking van het ge bruik van benzine wordt thans onderzocht of het mogelijk is, het autorijden op Zon en feestdagen te verbieden. Een beslissing hierover kan spoedig verwacht worden. Dordrecht koopt lucht afweergeschut DORDRECHT, 27 Sept. Gister besloot de Dordrechtsche gemeenteraad voor f 100.000 drie batterijen luchtafweergeschut te koo- pen van 2 stukken van 2 cM., met name ter beveiliging van ae gemeentebedrijven. Het besluit werd met 208 stemmen genomen. Tegen stemden 5 van de 10 s.d. leden, 1 v.d. en 2 r.s.a.p. De tegenstemmende s.d. en leden waren niet tegen het afweergeschut, maar achtten aanschaffing ervan rijkstaak. Het gemeentebestuur hoopt, dat de indu- strieelen die tot nu toe onvoldoenae mede werking verleenden, het voorbeeld der ge meente zullen volgen. De passagiers van de .Joihan de Witt", die reeds begin September hier te lande zouden zijn gearriveerd, zijn pas gisteren aangeko men. Eerst nveet men eenige dagen in Lis sabon blijven. Daarna moest naar de Downs gestoomd worden, waar weer drie dagen met wachten verloren gingen. Maandag ging het naar Londen waar de „Johan de Witt" nog moet blijven liggen, doch de passagiers kre gen verdunning met de ..Oranje Nassau", die gereed lag. naar Vlissingen te vertrekken. Hier kwam men gistermiddag half drie aan. Met een extra trein vertrok men van hier. MILITAIR VLIEGTUIG VERONGELUKT 's-GRAVENHAGE, 27 Sept. Gister is bij Brouwershaven een militair vliegtuig ver ongelukt. De beide inzittenden, de adspi rant-reserve-luitenant-vlieger J o n g k i u c en de adspirant-reserve-luilenant-waarr.e mer Hubrechtse zijn daarbij on; hel leven gekomen. DEFENSIE f b(1 het lecer i den heer nrof. ir aim de Rllkxi IETS KOUDER Weerverwachting voor de kast* strook: gedeeltelijk bewolkt, plaatse lijk enkele buitjes, weinig verandering in temperatuur, meest matige wind uit noor delijke richtingen. Voor het geheele bin nenland: heldere nacht, plaatselijk met lichte nachtvorst, overdag gedeeltelijk bc wolkt en zelfJe temperatuur, geen neer slag van beteekenis, zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen hallf twaalf 771.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 10.2 C. FIETSERS LICHT OP: 28 Sept. Zon op 6.56 uur, onder 6.45 uur BENZINE- EN GASOLIE-PRIJZEN VERHOOGD Met Ingang van heden Naar wij vernemen is de prijs van benzine met ingang van heden voor levering ex-tank auto met 1% cent per liter verhoogd, ten ge volge waarvan de benzine geleverd aan de pompen thans 15% cent per liter kost. De prijzen van petroleum, gasolie en huisbrand olie zijn met 1% cent per liter verhoogd. Deze prijsverhoogingen komen niet onver wacht daar reeds dadelijk na het uitbreken vhn den oorlog de zeevradhttarieven en de molestpremiën sterk zijn opgeloopen terwijl bovendien de wereldmarktprijzen van petro- leum-producten zijn gestegen. AMERSFOORT, 27 SepL De politie in verschillende plaatsen op de Veluwe, heeft bij talrijke personen huiszoeking gedaan in verband met hun opgave voor inventarisee- ring. Hierbij is komen vast te 6taan, dat vele groote voorraden niet waren aangege ven. Verder bleek, oat sommige lieden pjo- ducten vervoerden, waarvan het transport verboden is. In Kootwijk werd bij een zekeren G. v. (L B. een hoeveelheid van 16.000 kg graan aangetroffen, welke niet was aangegeven. De geheele voorraad is in beslag genomen. In Barneveld vervoerde zekere T. een kwantum veevoedïr, dat niet gedekt was door de vereischte documenten. Ook deze voorraad is in beslag genomen. Een winke lier in deze gemeente, H., bleek in het be zit van een groote partij suiker, welke evenmin was aangegeven. Ook deze p^-tij werd opgeëischt In andere plaatsen oefent de politie ln samenwerking met ambtenaren van het Departement van Econ. Zaken eveneens een nauwgezette controle uit. WIELRIJDER OVERREDEN EN GEDOOD AMSTERDAM, 27 SepL Gisteravond is op den Hem weg ren ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een nog onbekende jongeman van pl.m. 24 jaar om het leven is gekomen. Het slachtoffer wilde per fiets eenige voor hem rijdende wielrijoens passeeren, waar door hij bijna op het midden van den weg kwam. Op hetzelfde oogenblik r?ed een truck met oplegger hem voorbij. De jonge man werd door de achterwielen van den op legger gegrepen en overreden. Hij was op slag dood. Op het slachtoffer weraen geen papieren gevonden. De auto, waarvan de bestuuroer van het ongeluk niets he?ft gemerkt, is doorgereden en nog niet gevonden. WEEL OVER HET HOOFD ALBLASSF.RDAM, 27 Sept. Het 3-jarig zoontje van L. de Bruin, alhier, ia noodlot tig om het leven gekomen. Men vermoedt, dat hij achter een auto hing, welke achter uit reed en waarvan het ventje schijnt te zijn afgevallen, met h»t gevolg, dat t wiel over zij-a hoofd ging.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1