Jlirumr irriitsdjf (tTuwrant Drie luchtaanvallen op Friedrichshafen Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken FIRMA D. KAT* Df pipemcntEp-rijS: cartaal in Leiden en in plaatsen ir een agentschap gevestigd is 2.35 Eflj per post 2.35 portokosten -erdtk0.18 h jet Buitenland bij wekelijksche 1510 4 50 kust f l'iksche zendinS5.50 Alles bij vooruitbetaling jered'ummers ct- mel Zondagsblad 7'/j ct •ordt scl NO. 6814 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 26 SEPTEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang Sfobertentitprijjen: Van I tol S regelsI.1T'/, Elke regel meer022'h Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'l bureau wordt berekend 0.10 dat" Taco: onbetrouwbare zee zijn itsche oorlogsvloot moge dan, wat hwaterschepen betreft, slechts de kunnen benutten dit in onder- n dt6 rnet liet bcs,n van den °°rl°e in alite stuprf1' op talrijke zeeën Duitsche bodems •en en kaapdienst uitoefenden :bootcn weren zich wèl. Rondom che kusten en op de handels- loeren zij de Engelsche handels- en een aanzienlijk getal schepen ten slachtoffer. oven zelfs, dat dit getal grooter [en vóór liet uitbreken der vijande- f in Engeland mogelijk achtte. Het dat er nieuwe methodes wa- onden, om deze zeewespen on- te kunnen maken vóór veel s veroorzaakt. Hiervoor beriep ïndeil °P ondervindingen in de Middel zee tijdens den Spaanschen bur- Nu is er inderdaad een aantal sigirifjen vernietigd, doch de aanvallers ormaj jjgbalve verdwenen. Dat dit Enge to^welj. d(j zeeën gaarne heet te be- cn hetwelk ook nog steeds verre- machtigste vloot heeft, een doorn JJf Jog is, valt te begrijpen. Het lang- scheitnd ingevoerd convooistelsel kan is fle werken, doch convoyeeren langs itsteites is niet mogelijk. Mem vergelijking met het aantal sche- sai)SveIk in tijdens de onbeperkte HA]tcampagne naar den bodem gezon- •d, sterk in het voordeel van heden. was het gemiddelde ongeveer 40 per bijnjTh'ans schijnt het te schommelen er d'n 10 cn 15. Ook kan men ervan ver- De zijn, dat op de Duitsche werven alles Mailt gezet .wordt, om de verloren duik- [aiskjfloor nieuwe te vervangen. Of men jk wedloop zal slagen, moet afge- len s;n van allerlei factoren af, toog n°S nie* hennen. ^pellend is, dat ook neutrale sche- pffer beginnen to vallen. Enkele ITLEIvan Finland en Zweden ondergin- lot, toen zij op weg waren naar met hout en grondstoffen voor de cant «verheid. De verzenders meenden. goederen niet in de contrabande- en opgenomen." Hierover zullen de io regeeringen zich nu met Berlijn Veel fraais belooft dit niet voor •alen, welke zich weer langzamer- ischen hamer en aambeeld gaan Op wat met blokkade in verband ien wij nog wel nader terug. is waarschijnlijk vrij betrouwbare I beschikt Duitschland thans over a* onderzeeërs, terwijl ruim tien in ir zouden zijn. p Llleen de duikbooten geven thans au"ta van ^est"^uroPa een onhe- Ste#r karakter. De mijnen vormen een supplement. Steeds grooter in om- irden de mijnenvelden, en steeds de geulen, welke voor de vaart vrij hier zijn de eerste slachtoffers vallen, waarbij de neutralen al weer ijo. ptiraken. Dat het mijnengevaar een 3uweroten omvang kan aannemen, bleek vetsuir'k mcér dan voldoende in den oorlog. De handelsmarines der lerende landen, doch ook die der staten, leden hierdoor schrik- Hen verliezen. Er kwam een tijd, waar- L. Ajt ons eigen land bijna niet meer >n werd. Het was toen, dat bet *ZICH,lak voor de d?ur stond- .jrlogsvloten ontkwamen evenmin N Het [emielende werking dezer yerrader- de tflogswapcnen. Van de kleinste tot houditste oorlogsbodems, tot zelfs slag- en d toe, moesten het begeven in de enis iig met deze duivelsche werktuigen. na het sluiten van den vrede ®'^den onopgeruimde mijnen nog tempi ild esji uit zichzelf reeds onbetrouwbare Ook kt in oorlogstijd zichzelf te over- evalir des, ireien voor de soldaten andelijk Comité opgericht ond, idagen is opgericht een landelijk eekptiat zich ten doel stelt vrouwen en kg, a]]c i<rjngen op te wekken, zoo •70, mogelijk aan den slag te gaan met __jn van bivakmutsen, wanten, pols dassen. sokken enz. voor de sol- eiclsrcr van dit comité is Mevr. A. '—van den Bergh, Hartenlustlaan f endaal. iten dit comité om kunnen ge- rtikclen regelrecht naar het depar- an defensie gezonden word™ in ontvangst zal nemen. snde mijnen voor onze kust .VENHAGE, 26 Sept. Door kustv's- .artuigen zijn gisterenmiddag op de [vende mijnen waargenomen. Deze irgenomen op 7 mijlen uit de kust ïeveningen. Voorts berichtt» nog ten binnengekomen schipper, twee drij- jaafaijncn te hebben waargenomen tus- cheveningen en Katwijk, vier mijlen wal. Men venvacht wanneer deze szelfde blijft, deze aan de kust zul- spoelen. de visschers is aan de betrokken tien van deze waarnemingen kennis tegen vrachtauto gereden en ernstig gewond emieïEM, 26 Sopt Gisteren is op den leweg hoi v - meisje F, Lantink jvolde. niol tie f •eis tegen een mili- jachtanto geicwn en gevallen. Het ifer is in zeer ernstigen toestand in kenhuis te Zutfen opgenomen. Fransche vliegers hadden het op de Zeppelinlabrieken gemunt Toenemende strijd in het Saargebied Fransche vliegers in de meerderheid Na een week van betrekkelijke werkloosheid aan het Westelijk front hebben de Franschen weer het initiatief genomen. De laatste operaties hadden een versterking van de Fransche posities tot gevolg en het bezetten van goede observatiepunten ondanks hevige reacties. Gister hebben voorts de eerste ernstige operaties plaats gehad aan het front tusschen Straatsburg en Bazel en wel in den vorm van langdurige, hevige kanonnades over den Rijn. Volgens berichten uit Zwitsersche bron zijn Zondagavond drie he vige Fransche luchtaanvallen gedaan op Friedrichshafen. Men hoorde het ontploffen van de bommen en de schoten der luchtdoel artillerie. Over de aangerichte schade is niets bekend. ARTILLERIEVUUR AAN HET WESTFRONT Het Fransche legcrbericht van van ochtend luidt: De vijandelijke artillerie zet ten zuidoos ten van Saarbrücken haar activiteit hard nekkig voort. Gisteren hebben onze jacht vliegtuigen verscheidene gevechten gele verd met Duitsche jachtvliegtuigen. De Duitsche weermacht zegt het volgende: In het westen: artillerievuur en ge ringe activiteit der verkenningstroepen. Fransche vliegtuigen hebben naar de on dubbelzinnige wijze werd vastgesteld bo ven Belgisch gebied gevlogen. In luchtge vechten werden vijf Fransche vliegtuigen en twee kabelballons, door luchtaoelartiile- rie werd een Fransch vliegtuig omlaagge- schoten. Het Fransche oorlogscommuniqué van gisteravond luidt als volgt: Bedrijvigheid van onze vooruitgeschoven infanterie-elementen ten Oosten van de Saar. Krachtig optreden der vijandelijke artillerie in hetzelfde gebied. Tijdens luchtgevechten, die geleverd wer den aan het front in den loop van 24 Sep tember, hebben onze jachtpatrouilles twee maal den strijd aangebonden met vijande lijke luchtstrijdkrachten, die in grooter aan tal waren. Verscheidene Duitsche jachttoe- stellen werden neergehaald, twee kwamen op ons gebied neer. De Italiaansche journalisten bij het Duit sche hoofdkwartier berichten over de acti viteit van de Fransche luchtmacht bij Saarbrücken, dat de Fransche vliegers zeer dapper zijn. De „Tribuna" schrijft, dat de Fransche luchtmacht een belangrijke rol heeft gespeeld bij de artillerie-operaties bij Saarbrücken. Tijdens de tientallen lucht gevechten bleek voortdurend, dat de Fran sche vliegers meer initiatief toonden dan de Duitschers. Verder wordt medegedeeld, dat de zware Fransche artillerie de achterwaarts gelegen stellingen van de Duitschers onder vuur heeft en dikwijls ravitailleenngsconvooien treft. De luchtgevechten boven de strijdende linies hebben niet alleen de superioriteit bewezen van de Fransche gevechtstoestel len, maar hebben ook getoond, dat de Fran sche bombardementsvliegtuigen te snel zijn voor de Duitsche gevechtsvliegtuigen. Fran sche waarnemers zagen verscheidene Duit sche toestellen naar beneden storten. De aanval op Friedrichshafen Uit Bern wordt gemeld, dat Zondagavond na negen uur een vliegtuigaanval is ge daan, welke klaarblijkelijk de Zeppelin- fabrieken te Friedrichshafen ten doel had. Men hoorde het ontploffen van de bommen en de schoten van de luchtdoelartillerie. Ook heeft men lichtsignalen gezien. Later op den avond, tusschen negen uur en middernacht, werd van verschillende Zwitsersche grensplaatsen gemeld, dat men het geronk van vliegtuigen hoorde. Een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan of Zwitsersch gebied door vreemde vliegtuigen is geschonden. Een D.N.B.-telcgram meldt, naar aanlei ding van de modedeeling van het Duitsche opperbevel, waarin het heette, dat acht Fransche vliegtuigen neergeschoten werden, dat hier vliegtuigen bedoeld zijn, die deel uitmaakten van de groep Fransche vliegtui gen, die gisteren boven Friedrichshafen aan het Bodenmeer verschenen on bescho ten werden. Van particuliere zijde te Bern wordt ten slotte nog volgens Havas vernomen, dat Zondagavond drie luchtaanvallen op de Zeppelinfabrieken te Friedrichshafen zijn ondernomen. De vliegtuigen vlogen op groote hoogte. In het Zwitsersche dorp Arbon, dat te genover Friedrichshafen ligt, kon men de aanvallen nauwkeurig volgen, hoewel nog geen inlichtingen over de aangerichte schade konden worden verkregen. Britsch hoofdkwartier in Frankrijk Een ooggetuige seint uit „ergens in Frankrijk" het volgende: Het Britsche hoofdkwartier wordt be waakt door luchtafweergeschut, dat in het landschap is verborgen rondom een oud Fransch kasteel. Tot dusverre is er nog geen alarm geweest, maar de kanonniers staan voortdurend op wacht. De Britsche troepen zijn onopvallend ondergebracht in dorpjes, boerderijen en kasteelen. Zij zijn zoo goed verdeeld, dat geen ongebruikelijke concentratie van soldaten opgemerkt kan worden. De laatste Britsche vlugschriften Het Eritsche Ministerie van Voorlich ting heeft de vertaling van het laatste door Britsche ylicgeis Loven Duitschland uit geworpen vlugschrift gepubliceerd. In (lit vlugschrift wordt o.m. gezegd: „Duitschers, 'weet, dat, ondanks het in den Poolschcn oorlog vergoten Duitsche bloed de hoop van uw regeering op een geslaagden biik- semoorlog vernietigd is door het besluit van het Bi'itsche oorlogskabinet, zich op een oorlog van drie jaar voor te bereiden. In het Westen staan de Britsche troepen schouder aan schouder met de Fransche bondgenooten. De Britsche en Fransche vloten hebben de Duitsche koopvaardij schepen van de zcecn verdreven. Nacht op nacht heeft de Britsche luchtmacht haar kracht getoond door vluchten tot .ver op Duitsch gebied". Waarnemingen op een uitkijkpost Een correspondent van de „Un. Press" heeft een tocht gemaakt langs de Moezel, waarover hij meedeelt, dat Perl niet is be zet door de Fransche troepen. Wel zijn ze in verscheidene huizen in de buitenwijken ingekwartierd. Door zijn veriekijker kon de correspondent zien, dat het dorp niet geheel verwoest was. De hellingen van de heuvels aan de Westzijde van Perl in de richting van de Fransche grens, zijn bedekt met haastig achter de beomrijen gegraven loop graven, welke de Duitschers des nachts hadden gegraven, om ze echter na een paar dagen weer te moeten prijsgeven, daar ze door de Fransche artillerie voortdurend be stookt werden, waarna de Fransche troe pen onder dekking van de tanks en een zwaar machinegeweervuur voortruktcn. De Duitsche troepen trokken zicli toen terug achter den bergrug, die zich van Perl in de richting Saarburg uitstrekt. De Franschen hebben nu een strook Duitsch gebied ter breedte van drie kilo meter tusschen Apach en Perl langs de Moezel bezet. Eveneens worJt gemeld, dat zij de buitenwijken van Oberperl cn Busch- d-orf bezet hebben De Fransche kanonnen, die in de zware wouden op drie heuveltoppen geplaatst zijn, bestrijken Perl geheel. Schervgen biedt op het oogenhlik een droevigen aanblik, de bezoeker wordt er door een troep hongerige katten gevolgd Op een stoep stond een hond den terugkeer van de geëvacueerde bewoners af te wach ten. Er is niets te verkrijgen. Mijn lunch J.cstond uit bramen, appels en peren, pe druiven, welke binnenkort rijp zullen zijn, zullen waarschijnlijk niet geplukt worden. De geallieerden gaan blijkbaar door met de zwakke plekken in den Wcstwal van de nazi's te zoeken en probc-eren deze voort durend te verzwakken door middel van zware artillerie en luchtbombardementen. De zorgvuldigheid, waarmede de Fran schen in den Saar en Moezel-driehoek te werk gaan, maakt op alle neutrale waar nemers grooten indruk. MOTORRIJDER GESLIPT EN ERNSTIG GEWOND Gisteren is een 22-jarige Amsterdammer, die op zijn motorrijwiel op den Rijksstraat weg reed, ter hoogte van de Hakkelaarsbrug bij Amsterdam, geslipt. Hij sloeg tegen de straat en bleef bewusteloos liggen. De man had een hersenschudding opgeloopen. Neem vóór den herfst en den winter het goed koopst Christelijk Dagblad. Op alle kleintjes moet in dezen tijd worden gelet. Wie zich heden op ons blad abonneert, ontvangt de tot 1 October a.s. verschijnende nummers gratis. Vooi aanbrengers van nieuwe lezers een keuze uit fraaie premies. DE ADMINISTRATIE Aanval op Warschau ingezet Duitsche troepen veroveren het fort Mokotowski Nog gevechten ten Oosten van de San Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het Oosten werd de stelselmatige bewe ging naar de demarcatielijn vooitgezei. Slechts ten Oosten van den benedenloop van de San is het nog tot korte gevechten geko men met uiteengeslagen deelen van vijande lijke strijdkrachten, waarbij door een pant serdivisie tweeduizend gevangenen werden gemaakt. Naclat het. ondanks alle bemoeiingen, niet gelukt is den Poolschen commandant te overtuigen van de gruwelijkheid en nutte loosheid van een tegenstand te Warschau, werd gisteren begonnen met de gevechtshan delingen tegen de stad. Bij een plotselingen aanval werd het fort Mokotowski en ver volgens een gedeelte van de voorstad Mo- kotow genomen. EENIGE REGEN Weer verwachting zwaar tot halfbe- wolkt, enkele regenbuien, iets kouder, matige, tijdelijk krachtige, noordweste lijke tot noordoostelijke wind. barometerstand Stand vanmorgen half twaalf 765.7. thermometerstand Stand vanmorgen half twaalf 12.0 C. 27 Sept. Zon op 6.54 uur, onder 6.4S uur 27 Sept. Maan op nm. 6.10 u. ond. vm. 5.37 u fietsers licht op: 27 Sept. Van 's av. 7.18 u. tot 's morg. 6.26 u kind verdronken Bij het spelen op een balie aan de Kromme Nieuwe Giacht te Utrecht «s een vierjarig jongetje van groote hoogte op een werf gevallen en vervolgens in het water terecht gekomen Een voorbijganger sprong terstond te water en bracht het kind in bewusteloozen toestand aan den wal. Geen bloedgebrek in oorlogstijd Transfusie-dienst wordt gecentraliseerd Voor militairen zoowel als de burgerij 's-GRAVENHAGE, 26 Sept. Ofschoon het Ned. Roode Kriiis al gedurende 10 jaar op circa 50 plaatsen over bloedtransfusie-dien sten beschikt waren in al die,gemeenten deze diensten alleen maar berekend op de behoeften in vredestijd. Daar de internatio nale toestand echter zoo sterk is veranderd en ook ons land op alles voorbereid dient te zijn is onlangs een regeling tot stand ge komen om evenzeer in oorlogstijd op dit terrein voldoende hulp te kunnen bie den. Men heeft een groot plan opgesteld, dat het heele land bestrijkt teneinde ver snippering van krachten te voorkomen. Het Roode Kruis heeft zich tot taak ge steld in deze leiding te geven, waartoe deze organisatie verschillende deskundigen op wetenschappelijk en organisatorisch gebied ereenigd heeft in een Centrale Bloedtrans fusie-Commissie, Deze Commissie bestaat uit een Dage- lijksch Bestuur waaraan is toegevoegd een subcommissie voor wetenschappelijke aan gelegenheden, een subcommissie ycor orga nisatie en propaganda en een financieelo subcommissie. Het Secretariaat is gevestigd in het Hoofdgebouw van het Nederiandsche Roode Kruis, Prinsessegracht 27, 's-Graveh- hage. Ons land verdeeld in vijftig rayons De Centrale Commissie zal als volgt te werk gaan: Het geheelo land wordt ver deeld in 50 rayons, waarvan het middel punt wordt gevormd door een ziekenhuis waaraan een specialist-internist verbonden Dit ziekenhuis zal als medisch centrum orden beschomvd. Hieraan wordt een ad ministratief centrum toegevoegd met een administrateur. In iedere gemeente, groot en klein, zal een werfcommissie worden opgericht, sa mengesteld zoo mogelijk uit den Burge meester, een vertegenwoordiger van het Roode Kruis, Groene Kruis en Vereeniging voor luchtbescherming. Deze werfcommis sie zal de donors aanwerven onder de plaat selijke bevolking. Deze zullen worden ge keurd, zooveel mogelijk ter plaatse, door specialisten, uitgerust met een auto waarin een draagbaar röntgen-toestel, en de goed- gekeurden zullen door den administrateur in kaartsysteem worden gebracht Zij zul len ten dienste staan binnen hun rayon burgers cn militairen in vredes- en oorlogstijd. De donors zullen hun bloed geheel Pro ln de Engelsche remonte-depóts wor den thans de nieuwe paarden voor het Britsche leger afgericht. Een afdeeling ruiters trekt uit voor een trainingstocht. Deo geven. Op eenvoudige wijze wordt aan do'bloed gevers een kleine hoeveelheid bloed (nooit meer dan Y2 liter) afgenomen en den pa tiënt ingespoten, Conserveeren van bloed Daarnaast zal in twee groote plaatsen van ons land een inrichting voor het con serveeren van bloed worden tot stand ge bracht, welke ten behoeve van de weer macht bloed zal conserveeren dat tn speciale flesschen naar het gevechtsterrein zal worden gebracht. Deskundigen hebben berekend, dat voor Nederland 100.000 donors noodig zijn om aan alle behoeften te kunnen voldoen. Van welk een groote beteekenis het zal zijn in dien dit kan worden bereikt heeft de oorlog in Spanje geleerd, waar honderden men- schenlevens dank zij de bloedtransfusie konden worden gered. Het spreekt van zelf, dat deze geheele dienst niet uitsluitend uit particuliere bij dragen kan worden bekostigd, de Centrale Commissie heeft dan ook aan de Ministers van Defensie -in Binnenlandsche Zaken een belangrijke subsidie gevraagd en er bestaat een gegronde verwachting, dat deze niet zal worden geweigerd. Maar ook het particulier initiatief is onmisbaar. De Centrale Com missie doet dan ook een dringend beroep op alle lezers van deze regelen, om dit bij uit stek menschlievend werk te steunen. Met Uw bloed kunt U het leven van Uw mede- mensch redden I Geeft U op als donor, bewerkt Uw vrien den om het zelfde te doen en steunt dit werk door een bijdrage te storten op de giro van den penningmeester: J. C. Bau- n, No. 13S132, Burgemeester van Over- schie. DEN HAAG, 25 S»pt. Heden is uitge geven Staatsblad no 679: het Vestigingsbo- sluit van Poeliersbcdrijven 1939. Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 September a-s. KUNST IN KERAMIEK BETER AARDEWERK Oat is BROUWER S AARDEWERK Vr..gt «oor Irrd.wrh m kUlaplaiUak bij d. bat«ra wlnkalsaltan. voor bouw. an toinaardawark bij N.V. BROUWER'S AARDEWERK .VREOEIUST" - LEIDEROORP TELEE. LEIDEN 2104 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Fransche luchtstrijdkrachten hebben drie aanvallen op Friedrichshafen gedaan. Toenemende artillerie-bedrijvigheid in het Saargebied. Warschau blijft, ondanks hevige bom bardementen, tegenstand bieden. Bij de Noorsche kust zou gister een zeeslag hebben plaats gevonden. De herziening van de Amerikaansche neutraliteitswet. Weer enkele schepen door Duitsche duikbooten getorpedeerd. Het verslag van de' Theologische School der Geref. Kerken. De vijftiende zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelyks geopend van 96 nur. I Keel I het duitsche vliegtuig b0ven gelderland De Regeeringspersdieret meldt, dat, naar aanleiding van hot vermelde feit, dat Zon dagmiddag een Duitsch vliegtuig boven eon deel van Gelaerland is verschenen, onze Regeering aan H. Ms gezant te Berlijn opge- t dragen heeft, bij de Duitsche Regccring ter (Reel.) 4 zake de noodigo stappen te doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1