Jlieuurr $Hhsdjr (Cuitrniit Generaal Von Fritsch gesneuveld t 1 Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ',r.lE$V01 abonnementsprijs: I A >er kwartaal in Leidan en in plaatsen Jffwaar een agenlschap gevestigd is 235 MM i .„co per post 2.35 portokosten j^Mer week0.18 'Ut Eoor het Buitenland bij wekelijbscbe zending450 b, dageliiksche zending550 Alles bij vooruitbetaling ,sse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77* ct. No. 6812 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang awjtrtentieprtjjtn: Van 1 tot 5 regels 1.177» Elke regel meer 022'Ij Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 A- Voor het bevragen aan T bureau wordt berekend0.10 KORT ZICHT blijft in den wereld toestand, bij alle telende onzekerheden, die uit den be- «en oorlog voortspruiten, toch nog een »re daadwerkelijke stabiliteit heerschen. oorlogsbeeild van 1914, zooals dat in 1 herinnering leeft, herhaalt zich niet. behalve in het rampzalige Polen, dat heldhaftig verzet tegen een Duitsche, eveneens Russische overmacht, zijn 5 krachten heeft verbruikt, vrijwel ns nog werkelijk felle krijgsactie ge. te zee noch te land, hoewel er na- ilc aan beide zijden reeds verliezen >n worden geboekt. Maar de drukken- vachting blijft, gelijk voor een on- dat zich met kruiende, zwoele luch- 10.ikondigt, en dikwijls te grommender rst, naarmate de eerste schelle ontla- tioh langer heeft laten beiden, samenwerkende westelijke democra- grootmachten hebben thans hun -i oppersten oorlogsraad gehouden. decs bi eenkomst had ditmaal plaats in is d- 1 lc^' waarschijnlijk in een plattelands- 'aardecs thuis, a< zoodat de riskante reis groot niej; aan Chamberlain en de vaJ) toegevallen, doch aan den Fran- l premier, en de kopstukken, die dezen :nVmlddeïl" i-iden. Het omtrent de besprekingen ^en communiqué handhaaft een be- dzeonokt eliike valsheid, en het eenige, wat men e van dei kan afleiden is, dat de preparatieven evain rsUieerdeil voortduren en groote actie y nds niet op til schijnt te zijn. Daar- IS t had i overeenstemming zijn de berichten of dT^.si westelijk 'ront, die in al hun sober- lt telijk niet£ anders zeggen, dan dat r<oePst heerscht. onderbroken nu en dan "oelingname tt sschen voorposten, lekeurig zal bij sommigen de vraag de schijnbaar afwachtende Fransch" houding wellicht verband houdt - 'ieke oorlogstoebereidselen, elders gestrekte Eufopeesche schaakbord, aar -as van onderscheiden kant op ge- x, dat Italië's voorloopige neutraliteit de geallieerden 'sn remmende factor beteekenen, aangezien het Fransch- 'he opperbevel onder de gegeven om- tig ongieigheden niet alle krachten o; het Ma- Frans qront kan concentroeren, doch reserves van (terzijde stellen ter bewaking van de nog melph-italiaansche grens- In dit erband men de geruchten,- dat Britten en zou. ichen te Rome druk zouden oefenen, 6 gUet'tjië tot kleur bekennen te nopen, niet nengen te worden afgewezen. H. zou1 de P°sitie vaT1 den Balkan is deli- zij schijnt twee a spur, ten te bezitten, Roemenië en Turkije. Roemenië ring moePSt engestem|, de iden hij de kien ten dage zeer bevreesd voor de delijk dumst, een vrees welke voortspruit uit bmostfeerfesef, door drie landen te zijn omgeven, m de; aiie territoriale verlangens ten op- werd; van het Roemeensche staatsgebied a iren. Hongarije verlangt Zevenburgen ernstig i Bulgarije de Dobroedsja, Rusland recfabië. en op den achtergrond bevindt rechtereen slotte Duitschland, dat het oog ge op de Roemeensche granen en oliën. het land van koning Carol door een evtneeieze machten worden aangevallen, wat 'dbeen Vgebeuren kan, dan zou het bijstand verkrijgen van Engeland en Frank- ^och daar het een even ingesloten i heeft als Polen, zou zijn naaste toe- althans niet voordeelig zijn. Het t land, dat redding zou kunnen bren- Turkije, hetwelk de toegangen tot 'arte Zee bewaakt, en dat pacten van ziekenaïzijdschen bijstand met Londen 5 bezit. Doch deze afspraken schijnen ngelimiteerd te zijn, al is daaromtren i weinig bekend geworden. Het ver- n schijnt gerechtvaardigd, dat zij i actie zouden treden, zoo Italië in ,9 o. [iddellandsche Zeegebied de Turksche ~West-'Ütan<^er zou worden; Italië's durende den zi£heid zou 550 dan kunnen verlammen, een i toedracht inderdaad zóó, dan volgt Willi hoe het voor de Turken thans moge- lfc ondanks de Fransch-Britsche vriend- thans tevens de banden met Rusland rsterken, voor .velk doel minister thans naar Moskou onderweg is. dit Europeesche „belangenfront'" dus nog een labiel evenwicht: de j' steen, die den muiTr kan doen instor- l nog niet weggetrokken, iden wij tenslotte het oog op Amerika, i wij dit land, voorloopig nog, be- I zich uit den strijd te houden, al zal i vreedzame wijze de democratieën, ijk via den handel, willen Wrijven ^:n. Wat Japan betreft, dat met Rusland landelt en ook weder voorname per- i te Berlijn heeft, dit land kan men %lijk aanduiden als de Sfinx van het Oosten. Het houdt zich, uiterlijk al- boog boven den wirwar der dingen 6^mlacht vaaS bi de verte, it ze a^ei"belyke oorlog, dit is onze conclusie, t in. Fniet aan den gang; hij moet nog komen. hij. rlijk - gewo Éeldingsmaatregelen ioemenië ke snelle executies D.N.B. meldt uit Boekarest, dat na noord op den premier Calinesc.u Roemeensche autoriteiten scherpe 'Bdingsmaatregelen zouden zijn geno tegen de leden van de voormalige *en Garde". («bijna alle plaatsen des lands werden /ardisten gearresteerd en in enkele ge- werden zij gefusilleerd, het concentratiekamp van Miercurea in Zevenburgen, waar zich sedert whalf jaar ongeveer 150 voormalige "s van de „IJzeren Garde" bevinden, -<n er li doodgeschoten. Hun namen ïn gepubliceerd worden, Een voormalige Duifsdie opperbevelhebber, die op den achtergrond geraaid was Herinneringen aan de paleis-revolutie van Februari 1938 Uit het hoofdkwartier van den Führer wordt door het Deutsches Nachrichtenbureau gemeld: Generaal-overste von Fritsch is op 22 September in den strijd voor Warschau gevallen. De Führer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft in een dagorder aan het Leger hulde gebracht aan den generaal-overste Vrijheer von Fritsch. De Führer heeft besloten, dat de gesneuvelde op staatskosten zal worden begraven. De naam van generaal Von Fritsch. die thans voor Warschau het leven heeft gelaten, roept een merkwaardige episode voor den geest uit de historie van de voortschrijdende nationaal-socialistische re volutie. Wij bedoelen de gebeurtenissen aan het begin van do Februarimaand in het jaar 1938, toen de wereld eens klaps werd ver rast door een aan tal ontslagen en mutaties, zoowel in de Duitsche legerleiding, als in de diplomatie ke vertegenwoor- diging van het Derde Rijk. De f- '-f Q opperbevelhebber van de Duitsche weermacht, gene VON FRITSCH raal-veldmaar- schalk Von Blomberg, en de opper bevelhebber van de landmacht, generaal Von Fritsch, werden van hun (posten ontheven, en Hitier zelf nam het oppercom mando van de weermacht in handen, bijge staan door den chef van het oppercomman do, generaal K e i t e 1. Von Brauehitsch werd in plaats van Von Fritsch met het opper commando van de weermacht belast. Von Neurath verliet zijn ministerie van buitenlandsche zaken, om te worden bijgezet, gelijk de Fransche pers het karakteriseerde, in een nieuw gevormden geheimen kabinets raad; Von Ribbentrop, tot voor kort ambas sadeur te Londen, zou voortaan in Von Neuraths plaats aan óe Wilhelmstrasse zetelen. - Ook de ambassadeurs Von Hassell (Rome) Von Dircksen (Tokio) en Von Papen (Wee- nen) hadden hun posten verlaten, en ten slotte werd, als klap op de vuurpijl, Goe- ring tot generaal-veldmaarschalk benoemd. Er werden, ter motiveering van wat de wereld een „paleisrevolutie" achtté, ver schillende redenen naar voren gebracht. Von Fritsch leed, blijkens het dankschrij ven, dat de Führer hem deed toekomen, aan een minder gunstige gezondheid, Von Blomberg had zich, gelijk werd gefluisterd aan een mésailliance te buiten gegaan en zich uit dien hoofde onmogelijk gemaakt, nz. enz, Men tast niet ver mis, o.ï., zoo men deze dingen in een ander licht plaatst, en in deze machtsverschuiving het resultaat ziet van een nieuwen opmarsch der Duitsche revolutie, welke toen den tijd gekomen achtte ook in de hoogere regionen haar in vloed tot meerdere gelding te brengen Von Ribbentrop was de man* die 3e buitenland- Gewapend met zijn gasmasker verlaat de hertog van Windsor het ministerie van Oorlog te Londen, waar hij dezer, dagen een bezoek bracht sche politiek van hoog spel, door Hitier in geleid, zonder restricties verder zou weten door te voeren, zulks met behulp van de noodige verschuivingen in de bezetting van de voornaamste ambassadeursposten; Hitier en Goering zouden de nieuwe politiek in het leger doen ingang vinden, zulks met ter zijdestelling van de zoogenaamde traditie- generaals. Röhm, die zulks reeds eerder op eigen houtje had trachten door te voeren, door de N.S.D.A.P. tegen deze oude bevel voerders uit te spelen, maar daarmee te vroeg de nazi-plannen demaskeerde, moest in 1934 deze misdaad met het leven boeten. In 1938 zagen de ultra-nazi-kopstukken ein delijk den weg voor zich vrij, om de politiek ook in het leger te doen doordringen, en partij en staat verder samen te smelten. De hooge officieren van de oude school, die zich bij de revolutie hadden aangesloten, louter om uit den dwang van Versailles te gera ken, en uit de kleine Reichswehr weer een werkelijk leger te kunnen vormen, zagen, zich de kans op deze manier ontgaan, om de revolutie voor eigen doeleinden te ge bruiken, en de extreme leiders te remmen; de revolutie brak eenvoudig hun carriere. Wat Von Blomberg aangaat, hij is geble ven een man op den achtergrond. Von Fritsch kreeg later weder een regiment te commandeeren, zulks als een soort van in directe rehabilitatie, naar men zegt omdat hij als bouwer van de Duitsche weermacht niet blijvend kon worden achteruit gesteld, zonder in militaire kringen een groeiend misnoegen te wekken. Zeer onlangs gaf men hem een belangrijke militaire functie in Koningsbergen, wellicht wederom uit poli- tiek-tactische overwegingen. Thans is hij gevallen bij de krijgsverrichtingen voor Warschau, in een periode waarin de extre me nazi-politiek in Polen een nieuwe prooi aangegrepen, en practisch reeds ovferwel- digd heeft. Op het moment dat wij dit schrijven ontbreken de bijzonderheden van zijn dood; wij weten niet, op welke wijze deze officier van den ouden stempel is neer geveld. HET LANDBOUW- CRISIS-FONDS Voordeelig saldo geraamd op f 25 millioen Uit de begrooting van het landbouw crisisfonds voor 1940, die uit den aard der zaak een zeer voorloopig karakter draagt, blijkt dat geraamd wordt, dat in 1940 onge veer 25.000 kleine boeren voor steun in aanmerking zullen komen, terwijl de steun gemiddeld f 100 per kleinen boer zal be dragen. Aangenomen wordt ,dat in 1940 55 mil lioen kg boter zal worden geëxporteerd, waarvan 35 millioen kg met een uitkeering a f 0.55 per kg en 20 millioen kg met een van f 0.70 per kg, hetgeen dus in totaal een bedrag vordert van f 33.250.000. Geraamd wordt dat in 1940 voor het de partement van Sociale Zaken 2 millioen blikken tomaten, snij-, pronk-, spek- en spercieboonen zullen worden geconserveerd. gespecificeerd: 1.100.000.000 kippeneieren f 1.12% per 100: f 12.375.000; 75.000.000 een deneieren a f 0.75 per 100: f 562.500; 2.750.000 kg geslacht pluimvee f 213.500; 500.000 kg eierproducten a f 0.22% per kg: f 112.500; levend pluimvee f 11.500. De geheele dienst van het fonds sluit met een voordeelig saldo van f 25.804.000, be staande uit een voordeelig slot van den gewonen dienst van f 26.282.000 en een na- "g slot B.000. In voer prijs ver schil Rogge en Roggemeel 's-GRAVENHAGE. 23 Sept. Wij ■an bevoegde zijde, dat het invoerprijs ver schil op rogge en roggemeel, voor het tijdvak van 24 tot en met 30 September 1939. behou dens tusschentijdsche wijziging, is vastge steld op f 4.85 per 100 kg. OPPERSTE OORLOGSRAAD WEER BIJEEN Gisteren is de Britsch-Fransche oor logsraad wederom bijeen geweest, dit maal in Engeland. De vergadering werd bijgewoond door Daladier, Dautry, Ga- melin en admiraal Darlan voor Frankrijk en Chamberlain, Halifax en Chatfield voor Engeland. Er werden twee vergaderingen gehou den, één des morgens en één des mid dags. De ontwikkelingen sedert de bijeen- ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BÜRMANIAHUIS GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR alle VERZEKERDEN (ReclJ Zomertijd eindigt op 8 October De Minister van Binnenlandsche Za ken heeft bij rondschrijven de aandacht der gemeentebesturen gevestigd op het K.B. van 24 Februari, waarin o.m. is be paald, dat in 1939 de zomertijd zal ein digen op 8 October, te 3 uur v.m. komst op 14 September werden bestu deerd en er werd van gedachten gewis seld over haar gevolgen voor den. toe- komstigen loop der gebeurtenissen. Er bestond volledige overeenstemming over den te volgen koers, zoowel om het hoofd te bieden aan deze ontwikkelin gen, als om de geallieerde plannen uit te voeren. De raad bestudeerde de kwestie der munitie en ravitailleering en er werd overeenstemming bereikt over de werk wijze om te komen tot een coördinatie en vervolmaking van de door beide re geeringen te treffen regelingen. Daladier en de overige Fransche ver tegenwoordigers waren per vliegtuig naar de bijeenkomst van den oppersten oorlogsraad gekomen. De vergadering had plaats in een stad in het graafschap Sussex. Ofschoon de bijeenkomst geheim was gehouden, bracht een groote menig te Chamberlain en Daladier na de bij eenkomst een ovatie. TURKSCH-RUSSISCH BIJSTANDSPACT OP KOMST Saradjogloe naar Moskou De Turksche minister van buitenland sche zaken Saradjoglu is gisteren, naar Reuter bericht, naar Odessa ver trokken, op weg naar Moskou, alwaar hij waarschijnlijk tien dagen zal blijven. Uit Istamboel wordt gemeld dat de onderhandelingen te Moskou betrekking zouden hebben op een Turksch-Rus- sisch pact van wederzijdschen bijstand. Voor zijn vertrek heeft minister S a- r a d j o g 1 u tegenover een vertegenwoor diger van Havas verklaard: „Gij kent de hartelijkheid van onze be trekkingen met de Sovjets. Mijn reis zal mij in staat stellen de ons gebrachte officieele bezoeken te beantwoorden en gevolg te ge ven aan de vriendelijke uitnoodiging van de regeering van Moskou. Zij zal een bevesti ging zijn van de vriendschap welke onze twee landen sedert bijna 20 jaar vereenigt Onze betrekkingen met Frankrijk en En geland zijn u eveneens bekend. Turkije blijft de politiek volgen welke het heeft ge kozen voor zijn betrekkingen met de twee westelijke mogendheden." Deze politiek is door den Turkschen premier in de nationale vergadering te Ankara als volgt uiteengezet: „Er zijn geen directe verschillen van meening met Duitschland. Met Engeland en Frankrijk bestaat er een belangengemeen schap op den vastgestelden grondslag. Da onderhandelingen, d'"e het sluiten van over eenkomsten ten doel hebben, worden in de meest vriendschappelijke atmosfeer voort gezet." Italiaansche garnizoenen op Dodecanesos verkleind De Daily Express" verneemt te Istam boel, dat de Italianen de garnizoenen op de eilanden van de Dodecanesos hebben terug gebracht op vredessterkte, teneinde hun vre- Op den bewaakten overweg bij de Munnekensteeg bij Zwijndrecht zijn gistermorgen twee melkwagens door een electrischen trein Dordrecht- Rotterdam gegrepen. Twee personen werden gedood, één zwaar gewond. Links op de foto ziet men de resten van een der melkwagens, die over een afstand van 300 meter bij elkaar geraapt werden Groote activiteit aan het Westfront Duitsche aanvallen afgeslagen PARIJS, 23 Sept. (Havas). Het Fransche legerbericht van vanochtend luidt: Gisteren, tegen het einde van den middag werden verscheiden aanvallen van den vijand op de stellingen, welke wij ten Oosten van de Saar hebben ver overd, afgeslagen. Gedurende den nacht heerschte een groote activiteit aan het front, voorna melijk tusschen de Saar en het gebied ten Zuid-Oosten van Zweibrücken bij de Lauter. AARDBEVING BIJ SMYRNA Er zijn honderden slachtoffers In het kustgebied van Smyrna heeft een sterke reeks aardbevingen plaats ge vonden, waardoor veel schade is aange richt. Naar schatting zijn er 200 dooden en honderden gewonden. De ziekenhui zen van Smyrna zijn overvol. Het stadje Dikeli heeft naar het schijnt het meest geleden. Hier zijn 250 huizen volkomen vernield, zoodat de bevolking dakloos is. Ook de dorpen ten noorden van Smyrna zijn ernstig beschadigd. Militairen helpen bij het ruimingswerk. Hela heeft zich overgegeven ROME, 23 Sept. (Stefani). De „Mes- saggero" verneemt uit Danzig dat de Poolsche strijdmacht op het schiereiland Hela zich heeft overgegeven. De Duitsche troepen bezetten thans het schiereiland. 18.000 Polen worden krijgsgevangen ge maakt. delievendheid ten aanzien van Turkije te betoonen. Men acht dit een belangrijke concessie, aangezien de Dodecanesos 'n krachtige stra tegische positie inneemt in het Oosten van de Middellandsche Zee. Na het terugtrekken van de troepen aan de Grieksch-Albaan sche grens is dit opnieuw een bewijs dat Italië alle nervositeit in het nabije Oosten wil voorkomen. Men acht het mogelijk, dat Italië een neutraal Balkanblok wil vor en eerst alle wantrouwen jegens Italië, dat in de Balkan heerscht, uit den weg wil rui men. HOTEL,.DE MALLEJAN" VIERHOUTEN het geheele jaar geopend GERENOMMEERDE KEUKEN SPECIALITEIT WILDSCHOTELS Geen militaire bezetting in het Hotel of omgeving (RecLf VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD. Tweede bijeenkomst van Oppersten Oorlogsraad. Turksch-Russisch bijstandspact in /oorbereiding. Het Poolsche verzet is nog niet ge broken. Talrijke terechtstellingen in Roemenië. Ernstige aardbeving teistert omgeving van Smyrna. Generaal Von Fritsch sneuvelt voor Warschau. De veertiende zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. Financieel weekoverzicht. PLAATSELIJK REGEN Weerverwachting: Zwaar tot half be wolkt, enkele plaatselijke regenbuien, Geleidelijk iets kouder. Zwakke tot ma tige wind uit Noordelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen haM twaalf 763.3. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.6 C. 24 Sept. Zon op 6.49 uur, onder 6.55 uur 24 Sept. Maan op nm. 5.04 u. ond. vm. 2.27 u 25 Sept. Zon op 6.51 uur, onder 6.53 uur 25 Sept. Maan op nm. 5.28 u. ond. vm. 3,30 u FIETSERS LICHT OP: 24 Sept. Van 's av. 7.25 u. tot 's morg. 6.21 u 25 Sept. Van 'sav. 7,23 u. tot 's morg. 6,22 u AMVII ZTEPGOCD l«orn i ftlTi» flUKS-ULSTOON SmoOMCND VARM RAR IN KOUD WATtR OP AUt KAMERS K*M«gfgTOWJBPT*f-a-HtT BADKAMER - f Wijnhandel André Kerstens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen LIJDERS aan MAAGPIJN maagkramp, zuur, hartwater en slechte spijt vertering zullen baat vin den bij het gebruik van het reeds vijftig jaren in den handel zijnde BOOM'S MAAGP0E0ER Alleen echt indien de ver- pakking is voorzien van BOOM. tl.29 per doos; per halve doos f 0.75. Nederla ndsch fabrikaat. Prot. Ghr. zorg voor gemobiliseerden Oprichting van een Centraal Comité UTRECHT, 23 SepL Te Utrecht kwamen gisteren vertegenwoordigers en vertegen- woordigstere van Chr. Nationale Organisa ties op het terrein van de jeugd en het maatschappelijk leven en een vertegenwoor diging van den Ned. Mil. Bond bijeen, ter bespreking van de vraag, wat in het gees telijk en zeó-elijk belang der gemobiliseer den kan worden gedaan, met name door het organiseeren van gezellige avonden, ontwikkelingscursussen, filmvoorstellingen e.d De gedachte vond algemeeno sympa thie. dat deze zorg veelal plaatselijk en door c«e medewerkende organisaties zelf moet worden georganiseerd, maar cen traal moet worden aHmremoedfgd en ge steund om versnippering te voorkomen. Daarom zal een centraal comité waarin zooveel mogelijk alle Prut. Chr. Organisa ties zijn vertegenwoordigd, moeien worden gevormd om coördineerend en helpend op te treden. Om de deelneming zoo groot mogelijk tc maken werd besloten nog eenige organi saties. zooals de Studentenverenigingen, uit te noodigen. Afgesproken werd. op 2 October a.e des namiddag? half drie opnieuw te Utrecht In het gebouw voor Chr. Sociale Belangen, bijeen te komen, ora een werkcomité te vormen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1