Jlieuurr £ciksd)f (iTmmul Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Roemeensche premier vermoord Roosevelt en het wapen-embargo FEMB tementsprijs: D /Vaa' in Le'^11 en in P1aa,sen IV vJ een agenlschap gevesligd is 235 ix post 2.35 portokosten iet het:0.18 tjes is i Buitenland bij wekelijksche het Wig45 °r Slaiijksche zendingf 55 Alles bij vooruitbetaling is vmmers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a c. sachte srengen. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang Sbberttntieprijjen: Van 1 tot 5 regels I.171/» Elke regel meer032'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0,10 No. 6811 DOEN? de nakkelij Ze b, dit goudbani )ok voc' geschikt litstaat. ande vooruitzicht op een langen can ook ons werelddeel heeft het belang "ing ond nen van de vraag, wat de Ver- rervalleï .aten daarbij voor rol zullen Ioor de [en zij zich actief in den strijd leering ijk zulks in 1917 het geval was, vensoht ij pogen, zich strict neutraal te eintuuri n wel, zullen zij een neutraliteit e maker n, welke alleen juridisch zoo malle aangeduid, doch in feite neer gou n indirecten steun aan een der stri gvoerende partijen? n weet, bestaat in de Vereenig- Wer m zoogenaamde neutral iteitswet, orpulen! 'erking wordt gesteld, zoodra st zouden haast zeggen officieel, uitbreekt, dus een ijn er ;welk niet spontaan met de uit- arneersf m de eerste vijandelijkheden, of «n formeele oorlogsverklaring ijke ver; chtens de bestaande neutrali- haar huidigen vorm wordt door gde Staten dan alle verkoop oor soe m die grondstoffen en goederen is d1 'elke op de officieele Amerikaan oor aF bandelij st voorkomen. De overige lende zl ook de scheepvaart, tussohen eschikt;. zulk een oorlogvoerend gebied ►e beno verder gehandhaafd. eelheid1 en zÜn rechterhand, de Ameri- oor 9(piiiister van buitenlandsdhe zaken aange^ zij,n voorstanders ervan, deze van de wet zo° spoedig mogelijk gron- ïn. In het gisteren te Washington naten en Congres, hetwelk deze aan- esteller zal dienen te behandelen, heeft ld won? "sident zijn standpunt met ruime :ede aan de orde gesteld. Roo- op deze aangelegenheid komt zijn f §evat °P het volgende ectiemr za^en» die voor een oorlog- wor rtÜ van nut kunnen zijn, op een de coi vullen plaatsen, om op die ve bo\ volkomen neutraliteit aan den ;n, dan zou zulks practisch allen r scheepvaart tussohen de Ver ten en oorlogvoerende landen van ir maken- C-aat men. minder ver i 1 we* den uitvoer van zekere i toe, schoon deze bijvoorbeeld t - egtuigfabricagé van belang kun- zoo 1 m nodigt men ais het ware de duikbooten en kruisens der tl de t' aanvallen op de Ameri- ïandelsmarine .te ondernemen, ze ladingen naar den zeebodem breeds ïalsknT Een tragedie als die van de ou zich dan licht herhalen, ïlslcnnlf' 2011 z^dk wederom te midden conflict bevinden, gelijk in 1917, t gema,; arop ®oe<^ en we* verdaoht was. cent 5 tegenvoorstel nu komt op het van i ïer. Laat elke gedachte aan het tussohen contrabande en geen eenvoudig varen, leg aan den uchen handel geen enkele restric- weg, en zeg aan de gegadigden kaansche goederen, dat zij ze Ne Amerikaansche havens met eigen te i tegen contante betaling, te no. jnogen komen afhalen. Men tandpunt samen te vatten in de sh and carry", vrij vertaald dus: naai weg. t word! ect1ter een zeer subtiel kan dit ideaal eenvoudiger na- n geheel en al benaderen. Het Veld zonder meer duidelijk, dat ^Ts Duitschland, dat thans reeds ie blokkade ter zee begint te hi-et in staat zal wezen, overzee- jporten met eenige kans op be rt uit te voeren. Engeland en aarentegen, die een sterke vloot voor convooieering tegen duik- itii kunnen zorgen, zouden op deze nerika een schier onuitputtelijk ruien vinden, en een evenredige van hun weerkracht. Roosevelts rs voeren deze gedachte, name- neutraliteit in de practijk op ■Hl' n-fneutraliteit neer komt, dan NEVEl radht tegen hem aan, en de /EDA-R in spanning, toe; wat van de NDscHEw rwachten Congres-debatten het U. AMSTQ 1 zijn. ay op t /erigens merkwaardig, dat nie- Vereenigde Staten op de ge- nt te zijn gekomen, de „cash and -rule met het handhaven van een ^ntrabande-lijst te verbinden. mbmoJ. een zeker neutraal evenwicht en aK«e partijen min of meer redigen. Wy vreezen echter, dat I IJl wezenlijk neutrale houding de 1 an den Amerikaansohen handel 'zïng"i uur van 6611 °°rl°g 'n den wor" ubum' tasten, en dat Uncle Sam in den ende i zijn hart te zeer businessman is, rikéla 5alen, tegen zijn practische be- zoozeer op de spits te voeren. ?6 kl< uk, die alle Amerikanen toe- de „I. nu eenmaal „Business as usual". en mag niet worden ontkend, dat in H 198 5 sympathie voor de groote Euro- .'mocratieën, die thans in den zeer groot is, en dat ook deze I lu ;evelts houding moet beïnvloeden. IOI p p(j insche legerbericht inho-ig in actje L22 Sept- (Havas). Het legeilbe- hedenochtend luidt: RO ^bieden ten zuiden van Saar- ten °°sten van de B1Ï2S waren I hoedeposten actief. De artillerie 3 ?artiien over het geheele front 'wï „IJzeren Garde" volvoerde den aanslag Misdaad betaald door buitenlandsch geld? Gistermiddag heeft te Boekarest moordaanslag plaats gehad op den Roe- meenschen premier Calinescu, waar van deze het slachtoffer is geworden. De moord was door de „IJzeren Garde" beraamd, en is met overleg uitgevoerd. Drie auto's, een boerenkar en een groep straatmakers waren erbij betrokken. Terwijl een der auto's de auto van den Minister-President aanreed, schoof df boerenkar vóór den wagen van het slachtoffer, om den chauffeur te beletten door te rijden. De beide andere auto's reden links en rechts naast de auto van den min'ster-president en een aantal jongelieden, dat hierin zat, begon middellijk met revolvers te schieten. De agent van de Roemeensche politie, welke den minister-president vergezelde, werd gedood en zijn chauffeur werd ernstig gewond. De minister-president zelf werd door elf kogels doorboord, waarvan drie hem in het gelaat troffen. Toen men het portier auto van den minister-president opende, gleed het lichaam van het slachtoffer op het trottoir. De omstanders vluchtten verschrikt weg. Toen de politie kwam, kon zij ter plaatse slechts een der moordenaars arresteeren. Eenige oogenblikken later kwamen de moordenaars per auto voor het radio-station 1 Boekarest. Zij verwondden den portier wisten door te dringen tot de studio. Zij riepen om, dat de minister-president door een groep gardisten was gedood. Men had tien minuten noodig om de misdadigers te overweldigen, waarna de omroeper mede deelde, dat het programma, dat „door een betreurenswaardig incident" werd onderbro ken werd voortgezet. Ommiddéllijk werden in het geheele land strenge maatregelen genomen, de telefoon te Boekarest werd gedurende twintig ten geblokkeerd en iedere verbinding met het buitenland verbroken. De politie en het leger namen alle noodige maatregelen om de veiligheid te handhaven, de verzamel plaatsen van de gardisten te bewaken en de rumoerige minderheden in bedwang te houden. Op het oogenblik, dat de moord werd ge pleegd, ontploften op twee plaatsen in de stad bommen, doch deze veroorzaakten niet de aligemeene paniek, waarop blijkbaar was gerekend. In Boekarest is alles kalm. Twee der moordenaars hebben in een huis, waarheen zij voor de poQitie waren gevlucht, zelfmoord gepleegd. De daders geëxecuteerd Gisterenavond zijn op de plaats waar de moord op Calinescu is gepleegd, negen per sonen terechtgesteld, die beschuldigd wa ren van deze misdaad. Des middags waren ook reeds twee personen gedood. De negen mannen werden voor het vuurpeloton opge steld en een groote menigte volgde het schouwspel. De nieuwe minister-president, generaal Argesanu, las het vonnis voo-r, hierna volgde onmiddelOdjk de executie. De lijken van de terechtgestelden zullen 24 op de plaats van den aanslag blijven liggen, als afschrikwekkend voorbeeld. Naar verluidt zou de raddraaier Dumi- tres co, advocaat zijn geweest, en waren zijn helpers studenten in de medicijnen. Buitenlandsche invloeden? Havas schrijft den moord op Calinescu toe aan een „Duitschland welgezinde kliek", die op deze manier zou hebben gepoogd, een nieuwe regeering te vormen, welke samen werking met het Derde Rijk zou zoeken. Het D.N.B. daarentegen acht het waarschijnlijk, dat Poolsche kiringen en de Engelsche ge heime dienst de hand in de misdaad zouden hebben gehad, daar deze de bestaande Duitsch-Roemeensche relatie zouden hebben wilden verbreken. Daar de moordenaars zoo overhaast zijn terechtgesteld, zal vermoede lijk de waarheid niet meer zoo gemakkelijk zijn te achterhalen. De ministerraad is inmiddels bijeenge weest, heeft generaal Argesanu tot Ca- linescu's opvolger benoemd, en besloten, de neutraliteitspolitiek strikt voort te zetten. De achtergronden Calinescu is, als men het rustig be ziet, niet zoozeer het slachtoffer geworden van rechtstreeksche buitenlandsche pogin gen, den politiekcn koers van Roemenië- te beïnvloeden, dan wel van de verdeeldheid, welke de Roemenen onderling scheidt, en "net hun ipractisch heeft onmogelijk ge maakt, een democratisch en parlementair bewind te vormen. De strijd is in hoofdzaak gevoerd tusschen koning Carol, die een soort -fascisme op eigen hand heeft inge- oerd en cJen nationalen boerenleider Codreanu, die een nationale verheffing wenschte, welke bij den landbouwenden stand diende te beginnen. Tusschen Carol en Codreanu in stond de beruchte Madame Lupescu, een vrouw van Joodschen bloede, waarmee oe koning ongeoorloofde betrekkingen onderhield, en die van haar positie gebruik maakte, om de binnenland sche Roemeensche politiek te beïnvloeden. Onder Duitschen invloed zagen Codreanu zijn aanhangers, de zoogenaamde IJze ren Garde, juist de Joden als öe voornaam ste belemmering aan voor het vormen van een zelfstandigen, nationaal-Roemeenschen handeldrijvenden middenstand. Door heftig tegen Lupescu te ageeren trachtte Codreanu den aan haar toegeschreven steun aan de Joden te ondermijnen. Het conflict vond een tragische oplossing toen Codreanu en zijn voornaamste leiders, die onder het be wind van den thans vermoorden Calinescu in arrest werden gesteld, door de politie doodgeschoten werden. Volgens sommigen geschiedde dit, omdat deze lieden tijdens een transport trachtten te ontsnappen, vol gens anderen was het eenvoudig een poli tieke moord. De gardisten hebben in ieder geval Calinescu zijn rol in deze tragedie nimmer vergeven. Van de IJzeren Garde, die sinds lang ver boden is, staat vast, dat zij zeer sterk pro- Het Russische legerbericht De stad Pinsk bezet Het Sovjet-Russisohe legerbericht luiót: De troepen van het roode leger hebben in den loop van den 21sten September da linies bevestigd, welke den vorigen dag wer den bereikt. De bezette gebieden in het wastelijk deel van Wit-Rusland em van de westelijke Oekraine werden ten zuiden van de linie KobrinLuninez va-n de resten van het Poolsche leger gezuiverd. Afdealingen van het rgode leger hebben om zeven uur 's avonds de stad Pinsk be zet. Zij zuiveren de gebieden van Lemberg en Sarny van groepen Poolsche officieren. Duitsche sympathieën had; koning Carol is persoonlijk Fransch-georiënteerd. Het is mogelijk, dat de toevloed van Poolsche vluchtelingen in Roemenië en het naderen van de Russen bij de Roemeensche grens cJebinnenlandsche politieke hartstochten opnieuw vóór of tegen inmenging in het huidige Europeesche conflict hebben doen opvlammen. Van deze botsing, of deze al of niet door buitenlandsche agenten in de hand i6 gewerkt, is Calinescu dan het slachtoffer gewórden. Het is'te betreuren, dat men de moorde- denaars schier zonder vorm van proces heeft, terecht gesteld. De achtergronden deze misdaad zullen daardoor wel nooit af doende belicht kunnen worden. NEDERLAND BOUWT BRUGGEN Yoor 1940 een bedrag van f 9.045.000,uitgetrokken 27 millioen voor wegenbouw Blijkens de Memorie van Toelichting op de begrooting van het Verkeersfonds voor 1940 is op den kapitaaldienst voor den wegenbouw rond 27.000.000,uit getrokken. Gerekend is daarbij, dat een bedrag van rond 6.000.000,zal worden overgeschre ven van in vorige dienstjaren niet verwerk te bedragen, zoodat ten laste van den kapi taaldienst in 1940 voor de wegen een bedrag van rond 33.000.000,zal kunnen worden verwerkt. Het zal mogelijk zijn met de be schikbare gelden den wegenbouw krachtig te blijven voortzetten. Voor den bouw van bruggen over de groote rivieren en aanleg van toeleidende wegen wordt in deze begrooting gerekend op een bedrag van ƒ9.045.000,In dit bedrag zijn o.a. begrepen aanvragen van gelden voor bouw of voortzetting bouw van de bruggen over den IJssel te Deventer, over d'i Boven-Merwede te Gorkum en over den Hollandschen IJssel te Krimpen. Voorts zijn daarin begrepen bedragen van 1.400.000,— en 500.000,— voor een tunnel te Velsen en voor de vaste oeververbinding (tunnel) te Rotterdam. In de kosten van den laatsten tunnelbouw is uit het Verkeers fonds een bedrag van 8.000.000,— aan de gemeente Rotterdam toïgezegd tot tijd en wijle de brug beoosten Rotterdam is ge bouwd. Vonvacht wordt, dat het voorschot aan de gemeente einde 1939 tot een bedrag van 7.500.000,zal zijn uitbetaald. De bouw van de bruggen vindt regelmatig voortgang. Verwacht wordt, dat de brug over de Noord bij Hendrik-Ido-Ambacht einde 1939 gereed zal komen. Speciale Congreszitting inzake Amerika's neutraliteit De presideniieele redevoering In de volledige bijeenkomst van het Amerikaansche Congres te Washington heeft Roosevelt een rede gehouden tot wijziging der huidige Amerikaansche neutraliteitswet. Hij zeide, dat hij het huis had bijeengeroepen met het oog op het amendement der neutraliteitswet, welke wet thans, naar zijn overtuiging, de historische politiek der Ver. Staten zóó wijzigde, dat zij de vreedzame be trekkingen van Amerika met vreemde naties zou benadeelen. Ik ben van meening, aldus vervolgde Roo- 2 v e 11 zijn van historisch belang te ach ten rede, dat de mantel des vredes wijd ge noeg is, om ons allen te bedekken. Laat geen enkele groep voor zichzelf den exclusieven van vredesblok opeisohetn, want wij behooren allen daartoe. Roosevelt zeide vender, d'at Amerika steeds zijn uiterste best gedaan heeft om den oorlog af te wenden. Wanneer het tot een oorlog ge komen is, moet de regeering alles doen, wat in haar vermogen ligt om de Vereenigde Staten buiten den oorlog te houden. Naar de oprechte meen ing van den president zou zij dit streven slagen. (Toejuichingen). Voortgaande zeide Roosevelt: „In April jl. kwam een nieuwe spanning tot ontwikke ling. Verscheiden naties, met wie wij vriend schappelijke betrekkingen onderhielden, had den haar identiteit verloren of waren bezig die te verliezen. Ik zeide in Januari j.l. „dat onze neutraliteitswetten zouden kunnen op treden ten voordeele van den aanvaller. Ik vraag u wederom onze wetgeving te herzien". Roosevelt behandelde, verder gaande, de afwijking van de neutraliteitswetten in de Napoleontische oorlogen. De volgende afwij king van de wet deed zich. zoo zeide hij, voor in 1935. Ik betreur het. dat ik die wet heb onder teekend. Wanneer in 1935 een oorlog was uitgebroken, zou er geen verschil ontstaan zijn in den uitvoer van plat°n alluminium en vliegtuigvleugels. Thans bestaat er een kunstmatig wettig verschil. PRESIDENT ROOSEVELT Ik leg er den nadruk op, dat Ameri kaansche burgers en Amerikaanscde schepen weg moeten blijven van onmid dellijk gevaar van het huidige conflict (toejuichingen). De stap, dien ik aanbeveel, is dit land opnieuw te plaatsen op den hechten grondslag van de reëele en traditioneele neutraliteit. Ik geloof, dat voor zoover dat mogelijk is Amerikaansche schepen er van teruggehouden moeten worden om oorlogszones binnen te varen". De voorstellen der regeering „zijn er beter op bereikend dan welke andere middelen ook om ons uit den oorlog te houden. Op dit oogenblik zie ik geen reden voor verder op treden der uitvoerende macht krachtens de proclamatie van den beperkten nationalen noodtoestand. In geval het noodig mocht zijn voorstellen te doen voor nieuwe wetge vende maatregelen, zal ik onmiddellijk het congres bijeenroepen in een nieuwe buiten gewone zitting. Onze positie in de wereldza ken is reeds gewijzigd". Verder zeide Roosevelt nog: „Moogt gij in een tijdperk, waarin soms gezegd wordt, dat vrijheid van woord niet langer in overeenstemming is met de nationale veiligheid, door uw daden de wereld zeggen, dat wij, in de Vereenigde Staten, één volk en één ge dachte vormen, één geest en één werke lijke vastbeslotenheid: Wandelend voor God in het licht der levenden". Slagkruisers voor Indie Hoe luidt het advies der Maritieme Commissie? In Juii j.l. heeft het vierde Kabinet- Colijn een commissie in liet leven geroe pen, die advies zou uitbrengen ever de ma ritieme verdediging van Ned.-Indié. De kwestie der kruisers zou door haar in het bijzonder worden overwogen. Het rapport der commissie is inmidde.s uitgebracht aan den Minister van Defensie. Op 25 Juli heeft Minister Colijn in do toen afgelegde regeeringsverklaring mede gedeeld, dat bij de indiening der begroo ting in September de voornemens der re geering met betrekking tot de versterk ng van de maritieme verdediging van NeJ. Indië zouden worden uiteengezet. Het kabinet-De Geer heeft niets meege deeld.1: slechts lezen wij in de Miliioenen- nota, dat voor de versterking van de mari tieme defensie in Indië gerekend moet worden op een jaarlijksche meerdere uit gave van vermoedelijk f 15 millioen. Begrij pen wij het goed. dan hebben deze f 15 mil lioen uitsluitend betrekking op hoogere ex ploitatiekosten voor het geval de naar plannen der commissie versterkte vloot heel gereed zal zijn, wat niet voor over vijf jaar het geval kan zijn. In deze millioen zou dus niet zijn opgenomen een annuïteit voor rente en aflossing van de in den bouw te investeeren kapitalen, welke van de f 300 millioen wel ver ver wijderd zullen blijven. In cijfers valt dit uit reeds van de zijde der regeering geüane mededeelingen gemakkelijk af te leiden. Het gaat dan ook niet te ver wan men aanneemt, dat de door de regeering reeds genoemde f 15 millioen met ten naastenbij eenzelfde becTag zullen worden verhoogd. Zoowel de samenstelling der be doelde commissie als de conclusie van haar rapport zijn geheimgehouden. „Naar verluidt'" zegt de Arbeiderspers, „zou de conclusie van de commissie zijn, dat het wenschelijk is, de vloot voor óe verdediging van Inaonesië uit te breiden met een aantal slagkruisers Bij bevoegde zijde, waar wij trachtten nadere inlichtin gen te bekomen, kon men een en ander evenwel bevestigen noch ontkennen". Het is, meenen wij, niet onwaarschijnlijk, dat het geuite vermoeden juist zal blijken te Stijn. In maritieme kringen wordt gespro ken van drie kruisers met de noodige tor- pedobootjagers. Van meer onderzeeërs schijnt men te willen afzien. Het kabinet zal te dezer zake spoeaig een beslissing moeten nemen. Deze zal niet ge makkelijk zijn, met name niet voor de socia listische ministers. Het is bekend, dat in dc socialistische pers sinds lang tegen kruisers is geschreven Ook het Kamerlid Albarda, thans minister, heeft er zioh meermalen, maar niet in gunstigen zin, over uitge laten. Intusschen stemmen wij toe, dat dit niet doorslaggevend is voor den Ministerraad. DE „NIEUW AMSTERDAM" VERTROKKEN Groote belangstelling op den wal ROTTERDAM, 22 Sept Geheel volge boekt lag gisteravond de „Nieuw Amster dam" voor den wal, om, na vijf dagen op onthoud in onze haven, weer naar New- York te vertrekken. Reeds vroeg in den avond waren vele passagiers gekomen en hadden een tijdelijk onderkomen gezocht in de vestibule van 't passagiersbureau, waar zij ook van familieleden en vrienden af scheid hadden te nemen, omdat laatstge noemden in verband met de tijdsomstandig heden, niet aan boord konden worden toe gelaten. Tusschen acht en tien uur zijn de pas6a giers ingescheept In dien tijd bood de Wilhelminakade een beeld van groote drukte. Ook van de nu tol het verleden behoorende staking was nc^ wel iets te merken: een groepje zeelieden schoolde samen vlak voor de afzetting die de politie enkele honderden meters van den ingang van het passagiersbureau had gevormd. Er werd evenwel geen enkele po ging ondernomen om de orde te verstoren. Het geheele aantal passagiers, dat d0 rei- mee maakt is 1260. Onder hen bevin den zich eenige personen van naam en beteekenis. Zoo hebben zich inge scheept de beroemde pianist Jan Smetter- lin, verscheidene diplomatieke vertegenwoor digers, zooals Don Juan F. de Cadenas, Spaansch ambassadeur te Washington, P. Forthormne, Belgisch ambassadeur te Tol io. A. Wiechmann-Murphy, zaakgelastigde van Chili, H. Edgar Lindsay, gouverneur van Massohusetts en voorts figuren uit de financieele wereld, als Mr. Oei Tjong Hauw. president van het gelijknamige concern in Batavia en Mr. F. Thun, industrieel uit Heading (Philadelphia), ook de Nederland Pcho kampioenbokser Rep van Klaveren scheepte zich in terwijl onze schaakmees ter Max Eeuwe aanwezig was om familie leden en de journalist H. R Knickerbocker om zijn vrouw en twee dochters uitgeleide te doen. Ruim 12 uur zijn de trossen van da „Nieuw Amsterdam" losgegooid. Het was de bedoeling, dat men met zonsopgang zee zou kiezen en dan naar Southampton koers zetten .teneinde daar nog enkele passagiers aan boord te nemen, w.o. den directeur van de „Daily Express". lord Beaverbrook. Een aardige bijzonderheid is. dat mede aan boord is een 70-jarige Weensche van geboorte, mevr. Lamak, die in haar tijd» naam heeft gemaakt als zangeres, thans Amerikaansch burgeres is en die 5ö jaar ge leden haar eerste reis naar Amerika heeft gemankt met het s.s „Caland" der Holland Amerika-Lijn. Na in Europa vrienden er kennissen bezorht te hebben, majikt zij ni de reis opnieuw, doch met het trotschc vlaggeschip van die maatschappij. Naar ge meld worrit, zal ook het gisteren met vracht- naar^ Antwerpen vertrokken s.s. „Penn- land" der H A.L met passagiers naar Ame rika gaan. De schoorsteen en van het sen in zijn in verband daarmee overschilderd als VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De dertiende zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. De Tweede Kamer heeft gister verga derd. Roosevelt houdt rede over Amerika's neutraliteitswet. Daladier over Frankrijks wil den strijd voort te zetten. Minister-president Calinescu door gar« disten vermoord. BEWOLKTE LUCHTEN Weer verwachting: Zwaar tot half- bewolkt. Enkele plaatselijke regenbuien. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.9 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 15.0 C. 23 Sept. Zon op 6.47 uur, onder 6.57 uur 23 Sept. Maan op nm. 4.37 u. ond. vm. 1,24 tf FIETSERS LICHT OP: 23 Sopt. Van 's av. 7.17 u. tot 's morg. 6.19 U HUISVROUWEN Met EES PAK BLU- -FAX doet D HEER dan Doet Uit roordeel! In elk pak GEBRUIKSAANWIJZING mot tal van NUTTIGE WENKEN Verkrtlgbnar In alle groote warenhnlien „GnBVOSi nandelranatachappU Znldblaak 22 - Tel. 11626 - Rottcrdm (Reel.)! KLEINBEELD VERGROOTINGEN 5 X 8 cM. 7.5 ct. - 8/10 cM. 10 ct. FOTO SCHAAP Co Rokin 106 AMSTERDAM (Reel.) die van de gewone passagiersschepen, ten einde verwarring met een Duitsche lijn te voorkomen, die ook een ster oip de 6choor> uteenen voert De luchtafweer te Rotterdam ROTTERDAM, 22 Sept De Gemeenteraad heeft gisteren een korte vergadering gehou den. waarin hoofdzakelijk een aantal gewon© loopende zaken werden afgehandeld. Tn de plaats van den s.d. oud-wethouder R. J. Dijk, die de gemeente metterwoon heeft verlaten, werd de hoer W. J. Bekking als raadslid geïnstalleerd. Goedgekeurd werden de z*. wethouders- wachtgelden voor de afgetreden wethouders, de heeren R. J. Dijk en J. B. J. Ratté. Het eenige punt. dat ook in de behandeling wat afweek van de „hamerprocedure", was het voorstel van B. en W. tot het vcrleenen van medewerking aan de Stichting Lucht afweer Rotterdam en Omstreken, die aan schaffing van 26 stuks luchtdoelgeschut spe ciaal voor Rotterdam en omgeving beoogt, teneinde eventueele vijandeli'ke luchtaan vallen zoo mogelijk te verhinderen. Het voorstel om f 100.000 voor dit doel toe to staan, is zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Daarna'kwam het tot een incident, omdat de heeren van de rev.-soc. arbeiders partij er achteraf toch iets over hadden wil len in 't midden brengen. De kans daartoe was hnn door eigen sehuld ontgaan, omdat ze op het juiste oogenblik weifelden hft woord te vragen. De voorzitter weigerde, con form het reglement van orde. de discussie te heropenen en één van dp r.s.a.p.ers. nog niet genoeg politiek geschoold, liep. toen hij voortdurend afgehamerd werd, vertoornd de zaal uit De agenda is daarna zonder verdere on gelukken afgewerkt. WERKLOOSHEID ONVERANDERD Blijkens de officieele gegevens over de werkloosheid 'n de eerste helft van Sep tember bleef het percentage --nveranderd op 17,4 pet Vorig jaar was het percenbngd 22.4 net. On 9 1939 waren ingeschre ven 2.-0 394 werkzoekenden Hiervan waren 201.161 (189.413 mannen en 11.748 vrou wen) werkloos en waren 51773 personen coor overheidshulp tewerk gestold bij cul tuurtechnische en administratief daarmedo gelijkgestelde werken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1