llieitiue £ritisrtjr (tfourant ENGELAND IS VASTHOUDEND |L Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken onnementsprijö: j bcr twartaal in Leiden en in plaatsen -aar een agentschap gevestigd is 2.35 fra :o per post 2.35 portokosten per week0.18 y0 het Buitenland bij wekelijksche ending4.50 pii .'agelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling L: j. e nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct t ÜTSCHE RESERVE Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang atrtjertentitprijjen: Van I tot 5 regels f.171/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend0.10 NO. 6810 Britsohe premier Chamberlain heeft t i een zware taak te vervullen gehad, i j in het lagerhuis het door hem be- wekelijksche overzicht van den oor- \lstand moest geven. Er vielen zoo Is geen verheugende dingen aar rtegenwoordiging te melden, dooh egen wel enkele beduidende tegen- zoowel op diplomatiek als militair dingen, welke ten deele op he c front van doorslaggevende betee- ijn geweest, De premier heeft op de *en, sobere manier van deze gebeur- V n verslag gedaan. Hij was in zijn ■c het levende bewijs ervan, dat En- fl- i slagen weet te incasseeren, en r. dat land niet de gewoonte heeft, te jh of te dreigen. Hoe licht zou kt,: an van minder formaat en minder r ie allure zich tot een van deze beide f m afgewezen houdingen hebben ge- om de erkentenis van een ondervon- ;enslag te overschreeuwen, teneinde r het tot op heden uitblijven van nden tegenzet te kunnen beman- [t! eerst heeft Chamberlain, met diep c (den en sympathie getuigd voor het ,p. ■e Polen, hetwelk reeds al zijn krach- i odig had om zijn bestaan te verdedi- v n nu sedert Zondagmorgen het onge- M i e slachtoffer is geworden van den I f chen inval. In dit verband repte de 1 er van een cynischen aanval en ieest akelige tragedie. Engeland m ;rijk, zoo zeide hij verder, hebben Polen kerd, dat zij hun verplichtingen niet I -ergeten, en niet verzwakt zijn in hun I it om den strijd voort te zetten. I 1 tweede tegenslag van beteekenis had 'l remier te vermelden, toen hij het ge j i e met het vliegkampschip „Courageous" 31 j t ter sprake brengen. Ook deze tragedie niet haar tegenhanger in successen, i de Britsche marine op haar beurt zou jn behaald, al is het tot zinken brengen ces of zeven Duitsche duikbooten zeker het Derde Rijk eveneens een gevoelig ïs. Doch de oorlog ter zee, evenals die to id, zal voor Groot-Brittannië en Frank- 5 serst aan beteekenis winnen, wanneer |f 2 verloop van tijd de volledige strijd- i t iten van de beide -. verbanden landen S' il en ad zullen zijn geactiveerd, i -dien de uitputtende kracht van een i conflict zich voor den economisch fi ancieel in een ongunstige positie ver- ere den tegenstander in eer, ongunstigen 'len doen gevoelen. Hitiers rede te Danzig kon in dit erzidht voor het parlement niet d gemist. Uit Chamberlains reactie c aleek, dat de Britten het zwaarte- n dit betoog vinden in de passages, ietrekking hebben op het „humaan" v /an den oorlog. Teekenend was in dit de opmerking van den premier over in Hitlers rede had gemist. „Wat ik nist, is een enkel woord, waarmede le dappere mannen herdenkt, die I? dit conflict, dat door hem is ge- iun leven hebben verloren, of waar- hun vrouwen en kinderen herdenkt, altijd het hoofd van het gezin heb- loren, omdat voldaan moest worden machtswellust ran de leiders." and, men moet het uit deze en i •assages uit Chamberlains betoog op maakt zich bitter weinig illusies, dat Dg inderdaad humaan zou zijn of Het weet thans, dat Hitier de blok- ■r Duitsche kust in de eene weeg- legt, den onbeperkten duikboot- ■n het zonder restrictie bombardee- Engelsoh gebied in de andere, en dat •it, zoo een hard, maar rechtvaardig ht te hebben bepaald. markant, hoe gereserveerd tegen- e verschillende dreigende aspecten den aldus geschapen toestand de ie houding blijft, gelijk deze door ordvoerder van het kabinet werd zet. Ten opzichte van Rusland be en zioh tot een protest, en laat men >gsverklarirug, die kraohtens de ga- /ereenkomst met Polen, strict ge- rok; -r.. reeds in zee „had moeten zijn. Mei ege. Tactiek heeft hier de voorrang, (iciat actiek tenslotte, ook voor Polen, het eit 7.al moeten winnen. Men moet zich afvragen wat het toekomstig lot van te russificeeren Poolsche provincies zoo men van geallieerden kant liefst g /apende krachtmeting met Rusland b i ij v e n vermijden. |Oa oerlain is voorts geëindigd met een .pars; uwing, die ongetwijfeld bedoeld is I"1 e stille critiek in eigen land, dat -Jen Polen niet edelmoedig genoeg is pijc'. gesprongen, dat Engeland zichzelf te Ct'-' i hebben gespaard. Daartegenover ïhamberlain den eisch, zioh niet te if n n eesleepen in avonturen, „welke niet jjn go dgekeurd door onze militaire raad- f .'f Het militair genie, niet romantiek tie iehoefte aan het stellen van daden '/pogen bij het etappe-gewijs voortschrijden an O- oorlog den pas aangeven. Dat p?ei d vastberaden is, en niet voor nieuwe pitsci,; «ischen zal buigen, is intusschen .'o Je vastgesteld. „Er is geen offer, parvc ir wij zullen terugschrikken." 1 over het luide woord en het drei- pn-o febaar van den Duitschen woord- :'oc j. vinden wij derhalve de reserve en I® vastbeslotenheid van de Engelschen. |[a d rethorisch intermezzo zal de strijd, ptrna; op andere fronten, zijn rechten -ten hernemen. TC E* E ANJER! j1 - T i 3 n h o v e n heeft de heer L. Wierks 1 - "dappel gerooid', die maar eventjes na pond woog! Chamberlain heeft gisteren in 't Engelsche parlement zijn wekelijksch verslag gegeven van den oorlogstoestand. Uiteraard was deze rede tevens een beantwoording van de toespraak, welke Hitier te Danzig heeft ge houden, en waarin hij op indirecte wijze Engeland met den totalen oorlog bedreigde, zoo de Engelsche kustblokkade zou voortduren. In zijn ant woord heeft Chamberlain doen uitkomen, dat hjj aan Hitiers beloften, noch aan zijn opvattingen van humaniteit veel waarde kan hechten. Engeland zal doorgaan, het Duitschland van Hitier te bestrijden, ondanks de tegenslagen, gelijk de Russische inval in den rug der Poolsche legers, en het verlies van een waardevolle vlooteenheid, gelijk de „Courageous". Maar het zal den strijd voeren volgens de plannen der militaire raad gevers, en niet op een overhaaste en avontuurlijke manier, gelijk sommi- ger ongeduld zou willen. Tenslotte herhaalde de premier, dat er geen offer was waarvoor men zou terugschrikken, mits het een bijdrage zou beteekenen tot de overwinning. Wat den toestand in Poien betreft is, gelijk het communiqué van den Duitschen opperbevelhebber meldt, de strijd daar practisch, behoudens dan in de enclave van Warschau, teneinde. De Duitsche troepen trekken zich in het oosten terug op de .net Rusland overeengekomen demarcatie lijn, en worden reeds ten deele naar het front ir. het westen gezonden. Generaal Von Brauchitsch heeft reeds aan het westelijk front een in spectiebezoek gebracht; veel actie wordt daar overigens nog niet gemeld. Naar Reuter bericht, zouden in de gebieden van Moravië en Bohemen opstandige bewegingen onder de Tsjechische bevolking zijn uitgebroken, en moet het ook in Slowakije zeer onrustig zijD. Te controleeren zijn zulke geruchten uiterst moeilijk, doch zij dragen n elk geval een karak ter van innerlijke waarschijnlijkheid. Tsjechen en Slowaken moeten onder de huidige gespannen verhoudingen wel uitzien naar elke kans, die de oorlog hun biedt, om de oude zelfstandigheid te herwinnen. De Duitsche militaire overheid zou overigens voor g-ïen middel terugschrik ken, om deze opstandige bewegingen te onderdrukken. De houding van den Balkan begint intusscl m eenige teelcening te toonen. Turkije onderhandelt momenteel zoowel - .iet de westmachten als met Rusland, vermoedelijk om den Balkan buiten den drang der groote conflicten te houden. Op eenzelfde neigi'ng wijst een juist tot stand ge komen Grieksch-Italiaansch accoord, volgens hetwelk de Italiaansche en Grieksche troepen langs de gemeenschappelijke Albaansche grens wor den teruggetrokken. De houding van Japan is nog immer onzeker. Het land heeft een waar schuwing tot Amerika gericht, doch op informeele wijze, om het in den Stillen Oceaan niet tot een oorlog te laten komen. Een Japansch admi raal zal met de portefeuille van buitenlandsche zaken worden belast. Tevens brengt een gezelschap Japansche officieren momenteel een be zoek aan Hitler en Von Ribbentrop in het Duitsche hoofdkwartier aan het Poolsche front. VAN HET WESTELIJK FRONT Von Brauchitsch houdt inspectie Het Fransche leger-communiqué meldt activiteit van de Duitsclie artillerie op verschillende punten van het Westelijk front. Fransche en Duitsche jachtvlieg tuigen zouden verschillende gevechten hebben geleverd, en een Duitsch vlieg tuig zou in de Fransche linies zijn neer geschoten. Een correspondent van Belga te Luxem burg meldt dat in den nacht van Dinsdag op Woensdag telkens een hevig mitrailleur- vuur te hooren was op Duitsoh gebied tegen over Scfhengen. Des morgens om negen uur was een hevige explosie te hooren en daarna begon de zware artillerie te schieten. De opperbevelhebber van het Duitsche leger, von Brauchitsch, heeft zich naar het Westelijk front begeven. Na een bespreking bij een hoogeren staf bezocht de overste ge neraal verscheidene troependeelen in de voorste linie. Hij liet zich door den com mandant rapport uitbrengen en stelde zich diepgaand op de hoogte omtrent den toe stand. Op zijn rit door het Saargebied werd Von Brauchitsch door de bevolking en de militai ren toegejuicht. De Duitsche radio heeft bekend gemaakt dat er in Polen een groot aantal troepen zul len vrij komen. Men vermoedt, dat deze naar het Westen zullen worden overge bracht. Nederlandsche Rijnschepen opgesloten In Dnitsche en Fransche Rijnhavens Een negental particuliere Rijnschippers uit Rotterdam heeft in de tegenover Straats burg gelegen Duitsche Rijnhaven Kehl hun schepen moeten achterlaten. Deze schepen werden feitelijk door de daar genomen militaire maatregelen ver rast. To?n de haven van Kehl met mijnen en prikkeldraadversperringen werd afgesloten, waren zij opgesloten. Met achterlating van hun bezit zijn deze schippers naar Rotter dam teruggekeerd. Er worden pogingen in het werk gesteld om voor deze schippers, die wel zeer sterk gedupeerd zijn, een schadeloosstelling te verkrijgen. De verwachtingen dienaangaan de zijn echter niet hoog gespannen. Ook in de Fransche haven van Straats burg is een aantal Rijnschepen. Dit zijn echter schepm van Fransche en Zwitsersche reoderijen welke onder de Nederlandsche vlag varen. GRIEKSCH-ITALIAANSCHE BETREKKINGEN Beide partijen trekken troepen terug De Grieksche dagbladen publiceeren een communiqué van den volgenden in houd: De koninklijke Helleensche regeering en de koninklijke Italiaansche regeering, die het nuttig hebben geacht om in den huidigen toestand in Europa haar aan dacht te wijden aan den huidigen stand der betrekkingen tusschen de beide lan den, hebben geconstateerd, dat deze be trekkingen voortgaan oprecht vriend schappelijk te zijn en bezield worden door een geest van volkomen weder» zijdsch vertrouwen. Een tastbaar bewijs van deze gevoe lens is geleverd door het besluit, dat door de Italiaansche regeering is geno men, om zijn militaire strijdkrachten te rug te trekken van de Grieksch-AJbanee- sche grens, evenals door soortgelijke maatregelen, die de Helleensche regee ring van haar kant bezig is te nemen. Een gelijkluidend communiqué is in de Italiaansche bladen gepubliceerd. De komende belastingverhooging De im de millioenen-nota aangekondigde veirhooging van de opoentcn op de gemeen tefondsbelasting, in afwachting van het 'n werking treden van de voorgenomen wij/.i ging der wet op de Inkomstenbelasting, zal over dit dienstjaar, vermoedelijk door oud del van suppletoire aanslagbiljetten moeten worden ingevorderd, daar het meerendn-J der aanslagbiljetten ree-Is ie uitgereikt De te heffen toeslag voor dit dienstjaar ad 15 van de hoofdsom zal bedragen: Belastb. in komen voor gehuwden Gemeente zonder kind. te kl. 2e kl. 3e kl 750 0.15 0.45 0.75 1.000 0.90 1.20 1.50 1.500 2.70 3.15 3.30 2.000 4.95 5.40 5.85 2.500 7.20 7.65 8.10 3.000 9.45 9.90 10 35 3.500 11.70 12.15 12 00 4.000 13.95 14.55 15.15 4.500 16.95 17.55 1815 5.000 19.95 20.55 21 J5 7.500 35.70 36.45 37 2C 10.000 54.45 55.35 56.25 Voor het volgend diiustjaar wordt een zoodat bovenstaande bedragen dan met 3 moeten worden vermenigvuldigd. MINISTERRAAD TE PARIJS Des middags militaire conferentie Onder presidium van Lebrun heeft gisterochtend te Parijs een ministerraad plaats gevonden, waarin D a 1 a d i e r een gedocumenteerde uiteenzetting heeft ge geven van den militairen en diplomatie- ken toestand. Met algemeene stemmen werden de conclusies van deze uiteenzet ting goedgekeurd. De ministerraad bracht hulde aan den heldenmoed van Polen, dat in de gemeen schappelijke overwinning rechtvaardig rechtherstel zal vinden De militaire, economische en financieele maatregelen, die er toe bestemd zijn, den oorlog tot de definitieve overwinning te voeren, werden goedgekeurd. Opnieuw werd in dit opzicht de iederen dag hechtere solidariteit tusschen Frank rijk en Groot-Brittannië tot uitdrukking gebracht. Des middags heeft de Fransche premier geconfereerd met H o r e B e 1 i sh a, den Engelschen minister van oorlog. Vervol gens had in het kabinet van Daladier een bespreking plaats, waaraan werd deelge nomen door generaal Gamelin, generaal Colson, den chef van den generalen staf van het leger, generaal Tetu, den chef van den generalen staf van de luchtmacht, admiraal Darlan, Champetier de Ribes, onderstaatssecretaris voor buitenlandsche zaken en Coulondre, directeur van het ka binet van Daladier. Het Fransche legerbericht PARIJS, 21 Sept. (Havas) Het i»ëerue- richt van vanochtend luidt: Plaatselijke activiteit vaü oe voorposten en bedrijvig- h-2id der artillerie aan beide zijden. AFSCHEID COMMANDANT BOUWE VLAS Van het Leger des Heils AMSTERDAM, 21 September. Com mandant Bouwe Vlas, die sedert de laatste elf jaren het opperbevel van het Leger des Heils in ons land heeft gevoerd, gezondheidsredenen zijn functie neerlegt, heeft gisteravond in een bijeen komst in het Concertgebouw afscheid ge- De zaal was geheel met belangstellenden gevuld. Na openingslied, gebed en Schrift lezing sprak Lt.- H. Bram- - Estill, :hef-secretaris den commandant en Vlas toe. BEGROOTINGSONDERZOEK OP 28 SEPTEMBER Verkorting van het algemeen debat Naar wij vernemen ligt het in de bedoe ling van den voorzitter der Tweede Kamer om de behandeling van de Rijksbegrooting voor 1940 zooveel mogelijk te bespoedigen. Het onderzoek in de afdeelingen zal ver moedelijk op 2-S September plaats hebben, terwijl verwacht wordt dat het algemeen debat reeds omstreeks half October zal kun nen worden begonnen. Dat zou dan minstens drie weken vroeger zijn dan anders het ge val is. Er schijnt voorts een streven te zijn om het debat zooveel mogelijk to beper ken. Al mag worden aangenomen dat men algemeen bereid zal zijn tot zekere beper king mee te werken, toch schijnt omtrent de vraag hoever die beperking moet gaan, geen volstrekte eenstemmigheid te bestaan. Een gerucht wilde, dat het aan bepaalde groepen niet onaangenaam zou zijn indien over het ontstaan van het huidig kabinet en zijn pro gram zoo weinig mogelijk zou worden ge sproken. Het is een gerucht, zeggen we en we kun nen moeilijk aannemen, dat het op bepaalde feiten steunen zou. Want. naar onze wijze van zien, behoort toch ook thans nog in po- liticis te gelden: de waarheid bovenal. De bestaande omstandigheden behoeven daar aan niets te veranderen. Ons volk heeft ei volmaakt recht op te weten hoe het met de geboorte van het kabinet De Geer gegaan Is. Vooral nu daarover in de tot nu toe ver schenen staatstukken niet 't minste straalt|e licht is opgegaan. De Troonrede was op me nige plaats een lof voor het kabinet-Colijn van 1937 en de Millioenennota vertoont niets, maar dan ook niets, dat herinnert aan de klanken welke gehoord zijn toen hot vijfde kabinet-Colijn moest worden weggestemd en door den heer De Geer een kabinet is ge vormd waarin met luid gejuich twee sociaal democraten zijn opgenomen, welks samen stelling tevens de warme instemming had van de Roomsch-Katholieken, die volgens hun zeggen een gansch anders georiënteerde financieele en economische politiek begeer den De Millioenennota heeft een streep gehaald door elke verwachting, welke hier of daar in dit opzicht mocht zijn gekoesterd. Zij had. wat peest en strekkincr betreft, ook door den heer Colijn of Minister de Wilde kunnen zijn onderteekend. Hun program is, om het zoo te zeggen, uitgewerkt door den li^er D< Geer. met insteimmins van al ziin collega's We kunnen daar vrede mee hebben, maai nu du gevolgen van den oorlogstoestand df opstelling van de Rijksbegrooting no? niet bobben beïnvloed, maar vrijwel uitsluitend de nood van 's Rijks schatkist die beeft be- heer<cht, is het o.i een elementaire eiscli om niet de gelegenheid af te snijden, dat omtrent deze omzwaai het Nederlandsche volk wordt ingelicht. Fn daarom vertrouw we. dat de Kamer zich de gelegenheid zal reserveeren om zii het in korter vorm dan anders aan de staatkundige pnheurtoni' sen uit het jongste verleden recht ie doen wedervaren. SCHIPPERSKNECHT VERDRONKEN CAPF.TXB a d. TJSSF.L, 21 September. Tn den afgeloopon nacht is de vijftienjarige schippersknecht T. Versteeg, afkomstig uit Ouderkerk a.d. T.Tssd. hij werkzaamheden aan het motorschip .Risico" schipppr Verhagen, onder Capelle a.d. IJssoi in rivier gevallen en verdronken. De die Bouwe Vlas Bouwe Vlas, jarenlang de ter ritoriale bevel hebber van het Leger des Heils in Nederland was, zeide spr., zal nooit worden ver reten. Het Leger s onder zijn lei ding sterk ge groeid en is beter gefundeerd dan ooit tevoren. On der alle klassen is de waardeering voor het Heilsleger gestegen. Spr. memoreerde o.a. de opening van de William Booth-Kweekschool, de viering van het vijftig-jarig bestaan het het Leger en de stidhting van het Tehuis voor Ouden van Dagen te Hilversum. In de herinnering zal Bouwe Vlas voortleven als een trouwe dienstknecht des Heeren. De generale Evangeline Booth had ee° uitvoerig telegram aan den scheidenden commandant gezonden, waarin zij uiting gaf aan haar dank en bewondering voor het werk van commandant Vlas. Nadat de kadetfcen het „Vaarwellied" ten gehoore hadden gebracht, sprak majoor G. C. Peeterman namens de plaatselijke officieren. Treffend was de hiulde, die de jeugd, vinders en padvindsters, en kinderen uit de tehuizen den commandant in dichtvorm brachten. Mevrouw Van den Berg-Plank bood Mevrouw Vlas bloemen aan; zij sprak na mens de gezinsbonden. De veld-ofificieren vertolkten hun gevoelens van dankbaarheid en bewondering bij monde van adjudant P- Deurloo, waarna majoor P. Kropff na mens de maatschappelijke officieren sprak en adjudant H. J. Salomon, persoonlijk- secretaris van den commandant het woord voerde. Na den samenzang en een afscheidsgroet van de meisjes uit het Tehuis te Maarssen betrad Mevrouw kommandant A. J. Vlas- W i 11 e m s e n het spreekgestoelte. Zij zeg de allen hartelijk dank voor de vriendelijke en waardeerende woorden tot haar gespro ken. Tenslotte sprak Kommandant Bouwe Vlas. die bij het betreden van het spreek gestoelte een hartelijke ovatie in ontvangst had te nemen. De scheidende kommandant k over zijn jeugd, over zijn werk en strijd in het Heilsleger en hij getuigde van zijn liefde voor de taak, die thans achter hem ligt en die hij met weemoed verlaat. Met een woord van dank tot zijn mede werkers besloot kommandant Vlas ontroerd zijn afscheidsrede. De bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door luitn.-kolonel B o s w ij k, garnizoenskom- mandant van Amsterdam. Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Chamberlains weekoverzicht in het lagerhuis. Warschau blijft nog stand houden. Revolutie-beweging in Bohemen en Moravië? Italiaansch-Grieksche vriendschaps uitingen. De twaalfde zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. De Eerste Kamer heeft de Troonrede beantwoord met een Adres van Antwoord Het afscheid van commandant Bouwe Vlas van het Leger des Heils. WEINIG VERANDERING Weerverwachting: Gedeeltelijk be wolkt. Plaatselijk ochtendmist. Geen regen van beteekenis. Weinig verande ring in temperatuur. Meest zwakke wind uit Oostelijke richtingen. FIETSERS LICHT OP: 22 Sept. Van 's av. 7.30 u. tot 's morg. 6.17 IX Een prachtige kar. dl Is als een mooie scho zonder s> Uw gTootate zorg i veiligheid, het zout voor ieder, die auto rüdt FISK Safti-Flight STOOM EN VERVEN Japonnen bij PALTHE in behandeling gege* ven voor volledig chemisch reinigen, worden speciaal op pasvorm gecontroleerd, verschoten en verbeten plaatsen worden gratis chemisch bijgeverfd. Kleine reparaties worden gratis verricht, bij verf japonnen worden alle naden op speciale wijze omnaaid ter voorkoming van uitrafelen der stof. PALTHE KHeelï Doodelijke auto-aanrijding in Ouderkerk Een maand voorwaardelijk geëischt De 38-jarige melkrijder J, T., die met zijn melkauto door de smalle straat in Ouder kerk a. d. IJssel een voetganger aanreed, zoodat deze kort daarna overbed, werd door de Rotterdamsche Rechtbank tot een maand hechtenis veroordeeld. Hij kwam in hooger beroep en stond gister voor het Haagsche Gerechtshof terecht De advocaat-generaal, mr J. U. Polman, hoewel van meening. dat verdachte eon ern stige verkeersfout heeft gemaakt, wilde rï- kening houden met. verdachte's gunstige re putatie en requireerde een voorwaardelijke hechtenisstraf van één maand. De verdediger, mr R. Rensma, te Gouda, sloot zich bij dit milde raquisitoir grooten- deels aan en wees voorts op de gevaarlijke situatie ter plaatse. BRACKS DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Holl. Ontbijt vanaf f 4.— Rustige sfeer tn her centrum van de stad leder modern comfort Telefoon 40661 T rompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend De winterdienst der Spoorwegen Prof. dr ir J. Goudriaan, Presi dent der Ned. Spoorwegen heeft gister in verband met het Spoorwegjubileum enkele mededeelingen gedaan over de positie van het spoorwegbedrijf nu .en in de naaste toekomst, De goedkoope weekend- en zomerretours en de goedkoope biljetten voor kleine ge zelschappen hebben uitmuntend voldaan. De inkomsten over de drie maanden Juni Juli en Augustus waren "dit jaar rond 13 pCt hooger dan dezelfde maanden van het vorige jaar. Over een geheel jaar gerekend, zou dit beteekenen, dat het verlies terug zou gaan van 23.3 millioen op rond 12.5 millioen En dit wil dus zeggen, dat niet alleen de afschrijvingen weder ten volle worden ver diend, maar dat daarenboven ook nog een bedrag van rond 2.5 millioen per jaar vrij komt, voor een zij het ook slechts geringe rentabiliteit Of deze gunstige ontwikkeling zich zal voortzetten, hangt geheel af: 1 van de ont wikkeling van de conjunctuur in Neder land onder de thans plotseling gewijzigde omstandigheden, 2 van de mate waarin wij er in zullen slagen het bedrijf voor het niet-militaire vervoer weer zoo veel moge* lijk op gang te brengen. Dank zij de volledige en door ons zoo bij zonder gewaardeerde medewerking van do militaire autoriteiten en de groote reserve aan materiaal -ijn de perspectieven op dit gebied niet ongunstig. De goederendienst zal met ingang van Maandag 25 September a.s. wederom aan zienlijk worden uitgebreid en per 15 Octo ber weer normaal kunnen loopen. Waar schijnlijk zal a.s. Maandag de dienst op het baanvak Amsterdam—Amersfoort belang rijk kunnen worden verbeterd. De invoering van den winterdienst voor het reizigersverkeer en dus ook de indienst stelling van het Amstelstation wordt in verband met de noodzakelijke voorbereiding verschoven naar 15 October. Maar met in gang van dien datum zal het dan ook mo gelijk zijn den normalen dienst op de oude lijn en den halfuurdienst op het middennet te hervatten. Ook de overige trajecten zul len dan weer zoo goed als normaal kunnen worden bediend. Over enkele maanden wordt de toestand nog gunstiger wanneer de electrificaties Arnhem—Nijmegen en Harmeien—Breuko- len hun beslag hebben gekregen en de af levering begint van de 18 Dieselelectrische vijfwagentreinstellen met tezamen bijna <000 zitplaatsen. En zoodra weer voldoende vervoerscapaciteit ter beschikking staat, is het oogenblik gekomen om de nieuwe ta riefmaatregelen inzake het vastrecht ter hand te nemen. Dr. a NANNING'a KINADRUPPELS Hei aangewezen middel bf|- aiotOAiBOEot mwrucHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST Men lette op den oaazn ^Dc- H Nanningbulten op de roode dooa en op de flacon. Prt|s f 1J0 Or. a. iiANiratc. rwm. a« u. oen baac. (Reel.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1