lliruiur Criïtsrijc (ïmtratit *9 DE TROONREDE Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Russische opmarsch in Polen FIRMA D. KATZ ntsprijö: i Leiden en in plaatsen genlschap gevestigd is 235 H Mgk 2.35 portokosten 'JBM0.18 B da&JSnland bij wekelijksche 1 /4.50 .e zending5.50 s bij vooruitbetaling - s 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct Bureau: Breestraat ,123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6808 DINSDAG 19 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang SHrtjertentieprtf?en Van I tot 5 regelsf 1-17*/* Elke regel meer032'!» Ingezonden MededeeUngen van 1—5 regels 2JO Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 sombere mstandigheden handelt een Troon de mobilisatie van ministers nten om in regeeringsdaden oederhart :rPen uit te werken' wat h" vreuad :°9ram ma9 doen verwach- het lenerfinancieeb economisch en d (ijk wordt geacht, wordt dan ie had orsche lij11"1 aangegeven, al eeft 1 iets te vermoeden over. rguisde sfede 1939 staat in het teeken eel andere mobilisatie, n.l. ilitaire en economische weer- hjk 1 zakelijk geworden door de nstandigheden", waarop de maximunien, welke de Koningin sprak, 2 9^at. rom handelt de rede ook niet de stadtr en ontwikkeling van ons ■n. :lijk en cultureel leven, maar rs en /zeMhaving van onze strikte on- isschen de strijdende wereld- over de bescherming van ons a at nu cfde gevaren van economische «'eer aan moeder jnrede in mobilisatietijd moet recept van Cort van der Lin- elmaat 1914 de verantwoordelijkheid i aankondiging van financieele naatregelen zijn, maar een ont- de situatie, waarin land en rst zijn en de mededeeling van ^eering deed en hoopt te doen jrrij zoo goed mogelijk door de heen te helpen. •nrede van 1939 geeft niets an- >ts meer. Zij bevat een teeke- li ICe sombere omstandigheden en J >rts woorden van bemoediging _ng; maar van een program, zoo- ïlijk ontvouwd wordt, is geen van lardoor won de rede wel aan cn éénar kan het commentaar er op g i»ed(mjat mcn gCen oprecht Neder- *£1 zi)n' wanneer men geen „ja en n het Koninklijk woord zou zeg- 3e wore critiek is thans geen plaats en verlengkre nochtans eenige aandacht gerek^an de rede, welke hëden Tn de 1 en daarbuiten alle belangstel- trok, dan kan de lezer niet heeft vacbten dan een Parafrase van cene vai+menten om ze, zoo mogelijk, nog kforamr aller bewustziin te ^aten nelgratic omstandigheden, een dankbare en deernis met het leed van al- indiefd/rechtstreeks getroffen worden >orlogsellende; dat zijn de eerste welke ons vervullen. Velen zijn he zaii geneigd te glimlachen bij de !en da1dat onze vriendschappelijke be- met'mi met alle mogendheden onver- odzalf^rtduren; het is echter dieper or oei ooit te voren. Geen enkel land tjen om aan onze vriendschap te en )'uJst daardoor mogen wij ver- i heer' dat de andere mogendheden eer- staalben voor de handhaving van onze distriicid, waaraan wij met inzet van al ïV^hten willen vasthouden, zfj" geen naakt egoïsme; het is veel dat: elk stuk grond, waarop de 'van rie'd bewaard blijft is kostbaar ter gen der den wederopbouw van vrede en rWern9* Jt verim wordt ook met dankbaarheid stoffojemaakt van mobilisatie en con- niet om eenig land te dreigen, in' kii allen gerust te stellen, dat wij op od61^ijdigheid den hoogsten prijs stel- nzeirt woord van lof aan weermacht en iikoojPg daarvan gebracht, was volko or zijn plaats. De organisatie was randend. r llijk kan hetzelfde van het econo- nstmèven gezegd worden. Want hoe r"o^et ook reeds getroffen werd, iie'f weers'a9 der ontreddering direct regefpr elk terrein werd gevoeld, van ®eJMnisatie behoeft gelukkig geen te zijn. Zij, die met de ongewone Q van 't maatschappelijk leven in q itietijd belast waren, hebben zich °tn van 19141918 ten nutte ge» 'Vandaar die rust onder de bevol- ke kalmte bij geld- en bankwezen; enlogelijkheid om na eenige dagen het stelsel weer af te schaffen, omdat discipline der burgerij een geregle- rde distributie overbodig maakte, nalatenschap van de ministeries- valt niet tegen. Dat blijkt uit ver- ide passages. volle en zonder eenige reserve aan- de bevolking de belofte, dat de re in komende tijden al het mogelijke ;n om de nooden te lenigen en een |aan de levensmiddelen te voor- En mocht het tot distributie komen, 11 met den vinger nagewezen worden ogt te hamsteren pf oorlogswinst te ten koste van anderen, het bedrijfsleven zal zijn volle me- ing geven aan de Rijksbureaux. fan we thans voor het eerst hooren zich met de industrieele productie bezig houden. Jar deze Troonrede geheel losge- is van het program, waarmee dit iet in zee dacht te gaan, ontbreekt Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmiddag de vereenigde zitting vaa de beide Kamers der Staten-Generaal geopend met de volgende rede: LEDEN DER STATEN-GENERAAL. ONDER sombere omstandigheden kom Ik heden in Uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel geteisterd door de verschrikkingen van een oorlog. Dankbaar, dat ons land den vrede bewaren mocht, vervult Mij nochtans deernis met de velen, die elders onder h'ït oorlogsleed gebukt gaan. Het vertieugt Mij, dat Onze vriendschappelijke betrekkingen met alls Mogend heden onverzwakt voortduren. In het bijzonder geldt dit ook Onze verhouding tot die neutrale landen, mei welke rceos in een vroeger tijdperk nauwere aanraking was verkregen. De gezamenlijke vredesoproep, kortgeleden door Zijne Majesteit den Koning der Belgen mede namens zes andere Staatshoofden gedaan, hseft aan dien zin tot samengaan opn mw uiting gegeven. Dat deze oproep, evenals het aanbod van goede diensten van Zijne Majesteit en Mij, in breeden kring instemming heeft gevonden, bevestigt Mij in oe over tuiging, dat, ondanks ondervonden teleurstelling, velen de hoop blijven koesteren, dat door vreedzaam overleg betere internationale verhoudingen kunnen worden in het leven geroepen. Ter handhaving van de volstrekte onzijdigheid, waartoe ons land geroepen is en waaraan het zich met inzet van alle krachten wijdt, heb Ik Mij genoopt gezien bevel te geven tot de mobilisatie van zee- en landmacht Tot Mijn groote vol doening heeft die mobilisatie, evenals de daarop volgende concentratie, zich op voorbeeldige wijze voltrokken. Beide deelen Onzer weermacht vervullen, met den besten geest bezield, hun moeilijke en soms gevaarvolle taak. Het economisch leven van ons land, dat zich den laatsten tijd in belangrijke mate had hersteld, wordt door den uitgebroken oorlog in al zijn geledingen zwaar getroffen. Het verkeer ter zee is ontwricht waarvan in de eerste plaats de scheepvaart en de visscherij den terugslag ondervinden. Tal van ondernemingen missen den aanvoer van noodzakelijke grondstoffen. Land- en tuinbouw, reeds vóór het uitbreken van het internationaal conflict in een moeilijke positie, ondervinden nieuwen tegenslag door de stagnati-s van den uitvoer. Bij deze beproevingen ontbreken gelukkig ook de lichtpunten niet Van een ernstigen schok bij ons geld-*en bankwezen Is geen sprake geweest Hoewel prijsstijgingen niet konden en kunnen uitblijven, is prijsopdrijving niet in ver ontrustende mate voorgekomen, terwijl, waar noodig, van wettelijke bepalingen met goed gevolg gebruik wordt gemaakt. Ten behoeve van de regelmatige voedsel voorziening zijn reeds maanden geleden zoodanige voorbereidingen getroffen, dat er voorloopig geen enkele reden tot ongerustheid' behoeft te bestaan. Maatregelen voor bodemproductie, voorraadvorming en distributie vormen hier een aaneen sluitend geheel. Voorts zijn voor de industrieele productie Rijksbureaux ingesteld, waarin bet bedrijfsleven met de Overheid samenwerkt bij de regelmatige ver deeling van die artikelen, waaraan een tekort kan ontstaan. Het beleid dnr Regeering zal er op gericht blijven de opkomende nooden der bevolking naar vermogen te lenigen en in het bijzonder een tekort aan de nood zakelijke levensmiddelen te voorkomen. Distributie van verbruiksartikelen zal niet op het bestaan van zulk een tekort behoeven te wijzen, doch' »al reeds plaats hebben, wanneer een rechtvaardige verdeeling gevaar zou kunn'en loopen. Daarnaast zal d-a Regeering alles in het werk stellen om het normale verloop van het bedrijfsleven te bevorderen. De Begeering hoopt hierdoor tevens zooveel doenlijk te voorkomen, dat de werk loosheid, waarvan zij ook overigens de bestrijding krachtig en onverdroten wil voortzetten, uit den ingetreden oorlogstoestand nieuw voedsel ontvange. Ook in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao heeft de internationale toe stand het treffen van een aantal bijzondere maatregelen noodzakelijk gemaakt. Op maritiem en militair gebied zijn voorzieningen getroffen om, wanneer zulks noodig mocht blijken, de plichten der neutraliteit stipt na te komen, terwijl daar naast maatregelen zijn en nog zullen worden genomen op economisch terrein, in het bijzonder in het belang van de voedselvoorziening. Belangrijke stoornissen op dit of ander gebied kwamen tot dusver gelukkig niet voor. Met groote dankbaarheid heb Ik kennis genomen van den geest van toewijding en dienstvaardigheid, die in dezen ernstigen tijd, zoowel in Nederland als onder alle bevolkingsgroepen in de overzeesche gebiedsdeelen, op zoo verheffende wijze tot uiting komt. Ik verwacht, dat dit besef van saamhoorigheid' tot het einde zal worden bewaard. Ook indien d'3 tijden nog moeilijker worden, zal dan de toekomst met vertrouwen kunnen worden tegemoet gezien. Met de bede, dat God Mijn volk moge zegenen in de beproeving en aan ieder van ons de kracht zal geven tot datgene waartoe hij thans geroepen is, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend. elke aanwijzing hoe de regeering aan de financieele moeilijkheden het hoofd denkt te bieden en wat zij met name tegen de werkloosheid denkt te doen. Wij willen er nu niet over twisten of hier alles blauw- blauw gelaten moest worden; ook niet al staat te verwachten, dat de Millioenen- nota, welke hedenavond verschijnt, weinig meer toelichting zal geven; maar het staat wel vast, dat van lieverlede de plannen van het Kabinet nader ontvouwd en met die van het vorige vergeleken moeten worden. We hebben er vrede mee, dat thans niets losgelaten wordt, al zal menigeen gaarne vernemen, waarin het onderscheid bestaat tusschen het streven van dit en het vorige Kabinet. Immers verluidt reeds, dat het schibboleth, waarover minister Colijn struikelde, bij de vorming van het tegen woordige ministerie zelfs niet in discussie kwam; anders gezegd, het wetsontwerp inzake bestrijding der jeugdwerkloosheid was reeds van de baan op de eerste sa menkomst van de tegenwoordige ministers. Echter, we wachten af hoe de zaken zich ontwikkelen. Voor het moment geven we gaarne de verzekering, dat ook bij ons de geest van toewijding en dienstvaardig heid om de regeering in deze moeilijke tijden te steunen aanwezig is en dat zij op ons kan rekenen. Al zullen wij de wacht bij het beginsel, dat ons lief is. blijven be trekken; met al wat in ons is, hopen wij er toe mede te werken om het besef van saamhoorigheid tot het einde toe te be- Moge dat „einde" in een niet te verre toekomst liggen en geve God ons volk en onze regeering die kracht en die volhar ding, maar ook dat onwankelbare vertrou wen op Zijn toevoorzicht, dat wij geeste lijk versterkt en gelouterd door de beproe ving heen een nieuw tijdperk mogen in treden. Visum vereischt Het departement van Buitenlandsche Za ken deelt mede, dat zonder Nederlandsch visum, geen vreemdelingen, van welke nationaliteit ook, Nederland meer kunnen binnenkomen. Wielrijders opgepast 1 Scherpe contröle op het achterlicht De A.N.W.B. schrijft ons: Met ingang van 21 September a.s. zal een strengere controle op de rijwielachterlich ten worden gehouden. Den wielrijders wordt dus dringend in hun eigen belang aangeraden zich te overtuigen dat hun achterlicht goed functionneert en dat dit voorzien is van een der ondervolgende rijkskeuren: 2d; 3d; 5d; 9d; lOd; lid; 18d; 19d; 24d; 26d; 27d; 30d; 32d; 33d; 34d; 38d; 41d; 43d; 48d; 50 d; 53d; 71d; 75d; 80d; Sld; S8d; SQd. Hierbij dient het volgende te worden aan- geteekt:ud: De rijkskeuren 9d, 24d, 30d en 33d hebben betrekking resp. op het fabrikaat „Forto", „Eton", „Vasad" en „T-te-gelen", waarvan slechts zijn goedgekeurd de typen resp. 2, 6, b en 1, I, 3, 2. De goedkeuringen van alle an dere typen dezer fabrikaten zijn ingetrok- RÜNDBLIK REACTIE OP RUSSISCHEN INVAL In Londen is tot op heden, na het nieuws van den Russischen inval in het gebied van Oost-Polen, stilte blijven heerschen. Evenmin als Engeland onmiddellijk ant woordde op de eerste daden van agressie, door Duitschland ondernomen, doch de voorkeur eraan gaf, zich eerst van den vol len omvang der gebeurtenissen rekenschap te geven, evenmin gaat men thans ii Engelsche hoofdstad met overhaasting te werk. En voor dit overleg is alle reden. Haastige menschen zouden aan het Foreign Office precies weten voor te schrijven, wel ken stap het thans zou moeten doen; lieden die iets meer af weten van het ingewikkelde schaakspel, hetwelk tusschen de verschil lende grootmachten om de hegemonie wordt gespeeld, beseffen terecht, dat men eerst de juiste portee van den Russischen zet dient te doorgronden, aleer dezen te kunnen beantwoorden. Een van de groote moeilijkheden, waar tegenover Londen en Parijs thans verkee- ren, is de groote stilzwijgendheid, welke de Russisch-Duitsche afspraken is blijven om geven. Zoo weet men bijvoorbeeld niet met zekerheid, of de Zondag aangevangen Rus sische opmarsch tevoren tusschen Hitier en Molotof is overeengekomen, en evenmin of de omvang van de huidige Duitsche ver overingen in Polen is gebleven binnen de perken van een Duitsch-Russisch accoord. Men meent, dat de mogelijkheid open blijft voor de veronderstelling, dat Rusland en Duitschland eerder elkanders medeplichti gen bij het optreden tegen Polen, dan elkanders bondgenooten zijn. Is deze ver onderstelling juist, dan zou het er, theo retisch, nog wel eens op kunnen uitdraaien, dat Russen en Duitschers oneenigheid over elks aandeel in den buit kregen, en dat hun wegen verder opnieuw zouden uiteen- loopen. Een wederzijdsch Duitsch-Russisch wantrouwen zou bovendien de Duitschers ertoe kunnen nopen, aanzienlijke troepen contingenten en voorraden krijgsmateriaal op Poolsch gebied in reserve te blijven hou den, hetgeen aan do Britsch-Fransche voor uitzichten voor het front in Frankrijk ten goede zou komen. Uit de hier uiteengezette mogelijkheden volgt, dat er Engeland en Frankrijk mo menteel wel iets aan gelegen is, hun hou ding ten opzichte van Moskou nog niet vast te leggen. Men denkt zich te bepalen, voorloopig, tot een protest in de Russische hoofdstad tegen het optreden van het roode leger, omdat een overijlde stap Rusland on herroepelijk, en dan ten volle, aan Duitsche zijde in den oorlog zou kunnen brengen. Ook verder is de situatie nog zeer onzeker. Van verschillende kanten wordt de mee ning verkondigd, dat de roode machtheb bers geen vier millioen man hebben gemo biliseerd, louter Om de laatste resten van een teruggedrongen Poolsch leger den af tocht af te snijden. Men meent, dat Rusland het oog geslagen heeft, zoowel op uitbrei ding van zijn invloed in Estland en Let land, waar het goede Oostzeehavens zou kunnen bemachtigen, alsook op verstevi ging van zijn positie aan de Zwarte Zee, en aan de Donaumonding. Het zou, wat laatst genoemde doeleinden aangaat, slechts een gunstige gelegenheid afwachten, om ten opzichte van Roemenië zijn sli slaan. Wij hebben reeds meermalen erop gewe zen, dat de thans tusschen Duitschland, Engeland en Frankrijk ontbrande oorlog vermoedelijk nog slechts een beginstadium beteekent van een grooter conflict, welks grenzen men wel kan vermoeden, doch die men verstandiger doet, voorloopig nog niet aan te duiden. In dit verband willen wij slechts erop wijzen, dat ook Japan in het verre oosten aspiraties heeft, en dat Italië zich thans wel zeer gereserveerd be toont, doch dat het niet zoo heel lang leden nog verschillende aanspruken ten op zichte van Frankrijk deed gelden. Naar onze meening zal het er goeddeels van afhangen, in welke volgorde de ver schillende mogendheden in het conflict be trokken mochten raken, zoo zij al tot den riskanten opmarsch mochten besluiten, of de huidige oorlog een lang, dan wel een zeer lang verloop zal nemen. In het Engelsche parlement zal Chamber lain morgen wellicht belangrijke verklarin gen afleggen. Het land Sovjet-protectoraat? Stroomen vluchtelingen over de grenzen Berichten uit Moskou wijzen op een snellen vooruitgang van de Sovjet-troe pen in Wit-Rusland en Galicië. Het verzet van de Polen is slechts zwak. De Sovjet-troepen worden voorafgegaan door propaganda-vliegtuigen, die pam fletten uitstrooien, welke aankondigen, dat de Sovjet-troepen komen om de Oekrainers en Wit-Russen te bevrijden .an het Poolsche juk en om een eind te maken aan hun slavernij. De Sovjet-regeering belooft verstrekkende sociale hervormingen, hetgeen een bolsjewisatie beteekent, welke groote klassen van de bevolking nauwelijks welkom zal zijn. De diplomaten te Moskou voorzien, dat Polen een Sovjet-protectoraat zal worden, op enkele gedeelten na, die bij Duitschland zullen worden ingelijfd. Onzeker is, welke mogendheid de voormalige Oostenrijk-Hongaarsohe gedeel ten krij-gen zal. Men gelooft, dat de nieuwe grenzen voor Rusland gunstiger zullen zijn dan krachtens het verdrag van Brest-Litowsk. Waarnemers zijn onder de indruk van de sterke positie van de Sovjet- Unie, die, doordat Duitschland in het Wasten bezig gehouden wordt de uiter ste concessies kan afdwingen. In goed ingelichte kringen hier meent men reden te hebben om te gelooven dat het slechts een kwestie van tijd is, dat Letland en Estland bij de Sovjet-Unie zullen worden ingelijfd, hoewel de indruk bestaat, dat de Russisch-Duitsche overeenkomst nkt meer toestaat dan een Russische haven aan de Oostzee. Het optreden van de Sovjet-Unie in Polen heeft ook in Finland ongerustheid gewekt. Men gelooft wel niet aan onmiddellijk gevaar, maar is beducht voor de toekomst. Naar Reuter meldt worden de grenzen van Litauen en Letland thans over stroomd door Poolsche vluchtelingen, zoowel burgers als militairen. In Oost- Letland is een groot aantal Poolsche vliegtuigen geinterneerd; men spreekt van omstreeks zestig. De Roode troepen zijn thans ook aan de Hongaarsche grens aangekomen* welke de laatste dagen extra wordt bewaakt. Ook hier dreef de Russische op- marsoh groote scharen vluchtelingen voor zich uit, afkomstig uit Sub-Kar- patisch Rusland. Volgens een Russisch radio-bericht zouden de Russen, zonder tegenstand te hebben ontmoet, de stad Wilna hebben kunnen bezetten. De Poolsche onderzeeër „Rys" heeft een toevlucht gezocht in de Zweedsche wateren bij Sandham. De onderzeeër is in beslag genomen en de bemanning ge interneerd. DROOG WEER Weer verwachting: Gedeeltelijk be wolkt, droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige, meest Noordoostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 768.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.6 C. 20 Sept. Zon op 6.42 uur, onder 7.04 uur 20 Sept. Maan op nm. 7.04 u. ond. nm. 11,28 u FIETSERS LICHT OP: 20 Sept. Van 'sav. 7,34 u. tot 'smorg. 6.14 u Roosevelt verontwaardigd Over aanvallen op open steden In zijn antwoord op het telegram van president Moscicki heeft president Roosevelt verklaard zeer veront waardigd te zijn, toen hij uit het telegram van den Poolsche president en uit an dere bronnen kennis kreeg van het bom bardeeren van open steden in Polen. DE REIS VAN DE „ORANJE" BATAVIA, 19 Sept (Aneta). Alhier is be richt ontvangen, dat het m.s. „Oranje" gis teren de Kaap is gepasseerd. Het schip volgt thans de route naar Colombo, waar het vermoedelijk op 27 September, dus op den in de afvaartlijst genoemden datum, zal aankomen Japansche waarschuwing aan Amerika In een lang hoofdartikel waarschuwt het Japansahe blad „Kokoemin Sjimboen" de Vereenigde Staten, er voor te waken Japan niet door economisohen druk te prikkelen. Het blad beschrijft de vasthoudendheid, waarmee Japan heeft getracht de betrekkin gen met de Vereenigde Staten te verbeteren en zegt, dat Japan dit voornamelijk gedaan heeft omdat het de gevoelens van Amerika, dat Japan voorziet van de meeste grond stoffen voor de oorlogvoering, niet wilde kwetsen. De Vereenigde Staten, zoo gaat het artikel van de „Kokoemin Sjimboen" voort, hebben echter de bevooroordeelde meening, dat Ja pan de aanvaller is, en stellen de Japansche actie daardoor in een verkeerd daglicht. Zoo heeft Amerika ook de Britsoh-Japan- sche onderhandelingen willen beïnvloeden door het opzeggen van het handel- scheepvaartverdrag van 1911 met Japan. Na het uitbreken van den oorlog gedraagt Amerika zich thans als de beschermer van de „oude orde" in Oost-Azië, nadat Engeland zich terug heeft moeten trekken. Bovendien, zoo vervolgt het bl.ad, zijn de Vereenigde Staten thans van plan, economische pressie op Japan te oefenen door het wapenbargo en gouduitvoerverbod toe te passen op Japan, en door even een groote vloot in de Stille Zuidzee te houden. Onlangs is zelfs een Ame- rikaansch vliegtuigmoederschip naar Ma nilla vertrokken. Amerika noch Japan wil een oorlog, besluit het blad, maar men kan zich inden ken, dat Japan zijn recht van bestaan zal moeten verdedigen, en ook dat er een ern stige crisis tusschen beide landen zal ont staan, indien Amerika volhardt in zijn druk op Japan. 30ETEN WEGENS PRIJSOPDRIJVING BUITENZORG, 19 Sept. (Aneta). Het landgerecht behandelde gisteren 25 geval len waarin prijsopdrijving was geconsta teerd, varieerende van 20 tot 150 procent. Tien beklaagden werden veroordeeld tot boeten van f 25 tot f 150, de vorige zaken werden uitgesteld. Ook te Batavia en te Pekalongan werden wegens prijsopdrijvingen aan enkele perso nen boeten opgelegd. DE GEREDDEN VAN DE „COURAGEOUS" Reuter verwacht, dat de Britsche admira liteit nog een tweede lijst zal publiceeren met namen van geredden van de „Coura geous". Het is nl. mogelijk, dat de opgaven, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bla3en In de vereenigde zitting der Staten- Generaal heeft Hare Majesteit hedenmor gen de Troonrede uitgesproken. De Nieuw-Amsterdam is gister niet uitgevaren. Engeland zal te Moskou tegen de schending van Polen protesteeren. Poolsche vluchtelingei Litauen en Letland. naar Roemenië* Aan het westelijk front trekken de Duitschers hun linie recht. Hoe de „Courageous"' ten onder ging. Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOCPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-IIOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelpks geopend van 96 nur. i Keet die van verschillende schepen moeten ko men, die te hulp schoten, hieronder was ook een schip van Nedtrlandsche na tionaliteit nog niet compleet zijn. De eerste lijst telde slechts 438 namen, het vliegtuigmocderschip had echter 1100 man aan boord. SCHEPEN VAN DEN ROTT. LLOYD AANGEHOUDEN Het motorvrachtschip „Kota Baroe", d«U op de thuisreis op 8 Sept. j.l. te Gibraltar voor onderzoek werd aanzo'iouden. is nog niet vrijgegeven. Het passagiers- en muilschip „lndrapoc- ra". dat Donderdag li Sopt. te Gibraltar werd vastgehouden, is den volgenden dag weer vrijgegeven, en vertrok j.l. Zaterdag van Lissabon naar Rotterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1