De Russen vallen Polen binnen 3mëi Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken 3 Duitsche en Russische legers elkaar reeds ontmoet hebben Nieuwe politieke wending te verwachten? Noorsch schip op een mijn geloopen WILBUR lementsprijs: ^Jvartaal in Leiden en in plaatsen *Jar een agentschap gevestigd is 2.35 per post 2.35 portokosten Q?ek0.18 Buitenland bij wekelijksche ^Jding4.50 \elijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling nummers 5 ct. mgt Zondagsblad 7'/j ct v_ Q) Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6807 MAANDAG 18 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang atrtiertentieprijjtn: Van 1 tot 5 regels f.171/* Elke regel meer022'U Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Q> ~"*i in den tang tusschen (""schland en Rusland Qj ragedie, waarin Polen l'lige van een oorlog, dien het Tmachtigen nabuur, is sinds gisteren r veel schrijnender geworden. Sovjet- hetwelk nog immer lid is van den LU bond, en dat voor kort met Groot- nië en Frankrijk zou meegaan om maken aan agressies een nieuwe oor net beschermen van de belangen leine naties heeft het plotseling geoordeeld een wanhopig worstelend iet een kolossale troepenmacht in den V) a te vallen. Het doet zulks, naar het Ot, om de belangen van de Oekrainers Wit-Russen, die volgens hun afstam- n de Unie der Sovjet-Republieken ehooren, in deze onzekere tijden stellen. Immers, zoo verklaart men rig te Moskou, de Poolsche staat .pgehouden te bestaan, en wat •ondgebied nog rest is in feite niet dan een failliete boedel, die zoo spoe- >gelijk geklaard moet worden, wiFer geregelde toestanden niet nieuwe be dringen ontstaan. jgroot cynisme hebben Stalin en Molo- hun non-agressie-verdrag met Hitier Ribbentrop de constkwentie ge- tn deze is blijkbaar, dat nu het jpuitschland begeerde wild ligt te ziel- zij ook het recht hebben, hun mes ïn buit uit te steken, en daarvan los 'en, hetgeen hun begeerlijk voorkomt. is opnieuw binnengetreden in de derde jaren, waarin recht en moraal ohten goederen zijn, en er slechts één 1, maar dan ook oppermachtig uitbreiding van invloed, als voor- nde fase van een gedurfden greep hegemonie. Over Polen heen zijn nd en Frankrijk doende een wereld- te verdedigen, welke zij in den loop r lange tijden voor zich hadden op- d. En de zoogenaamde bezitlooze krioelen om hen heen, als wolven, die len honger gedreven naar een prooi ■len, en die desnoods ook bereid zijn, de gelegenheid zich slechts voordoen, 'Ier aan stukken te scheuren. Rusland, ion het niet kan worden gerekend tot zoogenaamde „have-nots", heeft van verwarring gebruik gemaakt /eder een brok toe te eigenen, hetwelk ich na den verloren wereldoorlog zag an. Er zijn nog méér van zulke stuk- ïan te wijzen, welke voorheen bij zijn oir hoorden, o.a. de thans Roemeen landstreek Bessarabië, en een aanzien let van de randstaten aan de Oostzee, ad, Estland, Letland, enz. Men zegt sens, dat de eetlust al etende komt; tnd kan voorspelen, of dit ook zoo ezen met den zich thans openbarenden ohen landhonger. l ding verdient, dunkt ons, in de Rus- mededeelingen omtrent den inval het Roode Leger in Oost-Polen meer iets anders de volle aandacht, ts hebben de stelfling ingenomen, dat het conflict tusschen Duitsohland groote democratieën van 't westen hun aliteit wenschen te handhaven, met •e woorden, zij willen wel deelen aordeelen der Duitsche agressie, doch n zich daarom nog niet, militair ge en, aan Duitschen kant te staan, waardig is, hoe zij deze positie trach- e formuleeren. Polen, zoo constateert tof met een gehaaste voorbarigheid, opgehouden te bestaan, en daarmee i. het non-agressie-pact vervallen, het ons met dezen staat tot 1945 bindt, wy de provincies van Oost-Polen bin- 'ekken, die ten deele door aan ons 'j ante volkeren bewoond worden, dan j wij zulks derhalve niet als een tegen i geridhte vijandige daad ,doch wij n, uit den huidigen chaos' alleen dat terug ,wat ons eertijds toebehoorde, s duidelijk, dat de Russische dip'oma- Jleen dezen betoogtrant volgt, om op wijze het aan Engeland over te laten, et eventueel ook de Russen in den •g betrekken wil. Dat zij dezen prijs hun buit over hebben, moet intusschen als vaststaand worden beschouwd, e hol de Russische voorwendsels zijn. t intusschen overduidelijk uit het feit, le Russisohe troepen reeds bij de eerste .overschrijding met de Poolsche s geraakt. Naast den Duitsch-Poolschen g is. de Russisch-Poolsche, afgezien e kronkelredeneeringen men wenscht e passen, een feit. Het kan niet worden >chend. wereldaandacht richt zich thans tot land en Frankrijk. Ook vele kleine n, die elders in de gevarenzone liggen, m name Roemenië en de Baltische repu- 2, en, wenden zwijgend hun oogen '^len en Parijs. Wellicht ziet ook Tokio eze richting, want het is nog steeds zijn buitenlandsche politiek te herzien, ~al wel willen weten, of het thans nog K verder in China de lijn kan doortrekken. 2L islands niet nader te kwalificeeren S. tegen Polen heeft als het ware nieuwe oprijen in dezen oorlog gedemaskeerd. n weten niet, welke volgende étappe dc Wte zal moeten zijn. Zondagmorgen om zes uur, Moskousche tijd, zijn de Russische troepen over de volle lengte der Poolsch- Russische grens Polen binnengevallen. De bolsjewis tische opmarsch, waartegen de Poolsche troepen zich uit alle macht, doch zonder veel resultaat, heb ben verzet, had plaats met tanks en gemotoriseerde eenheden, waardoor men bliksemsnel kon oprukken. Volgens mededeelingen van Duitsch-Russische zijde zijn de Russen op sommige punten reeds diep het Poolsche land binnengedrongen. De stad Barano- witsj, op 50 K.M. van de grens, is in roode handen gevallen, en volgens te Londen ontvangen berichten zouden de Russische en Duitsche troepen elkaar bij Brest-Litowsk en Lemberg hebben ontmoet. Volgens Reuter zouden de Russen vanmorgen de stad Wilna bereikt hebben. Verder hebben de bolsjewieken de steden Tamopol, Kolomea. SnoE, Rowno, Dubno en Molodechno bezet. Van de Dwina in het Noorden tot aan de Dnjes. ter in het Zuiden rukken de rooden op, met het gevolg dat zij althans naa eigen zeggen de verbindingen van Polen met Roemenië vrijwel hebben aE gesneden. De rooden zeggen verder in bun eerste berichten, dat zij zeven Pool sche jachtvliegtuigen en drie bombardementsvliegtuigen hebben neergeschoten. Deze bolsjewistische opmarsch, reeds verwacht na de mobilisatie der roode grenstroepen, is, naar een zegsman op het Duitsche ministerie van Propaganda aan United Press verklaarde, geschied met volledige instemming van de Duit sche regeering. Het motieE er voor is: bescherming van Russische belangen en minderheden in Wit-Rusland en de Oekraine. Volgens het eerste bolsjewistische legerbericht zijn de rooden in de ver overde steden en dorpen met vreugde begroet. Het gerucht gaat, dat de Poolsche regeering gevlucht zou zijn, doch daar van is geen bevestiging ontvangen. Wel staat vast, dat de buitenlandsche mis- sies in Polen naar Roemenië de wijk hebben genomen. De bolsjewistische inval heeEt in de Europeesche hooEdsteden diepen indruk gemaakt. Te Londen, het centrum van de tegenpartij, verklaarde men, dat de meuwe wending op geenerlei wijze Engelands besluit kan veranderen om het Hitlerdom te vernietigen en dat het overigens de vraag is, oi de schijnbare vriendschap tusschen de bolsjewieken en de nationaal-sodalisten wel besten- dig van duur zal zijn. In Rome geeft men te kennen, dat dc handelwijze van Sovjet-Rusland onvoor ziene gevolgen kan hebben. S IERZOEK BESTRIJDINGSMIDDELEN w ït. scheikundig onderzoek van bestrij- ^middelen tegen insecten en planteu- '°n is thans door toevoeging van een n jikundige afdeeling aan den Planten- rj>'enkundigen Dienst opgedragen, zoodat 'taan monsters van middelen, waarvan o i gehalte of samenstelling wenscht te 0 in, tan ge: >emden Dienst gezonden die- 3 te worden, et onderzoek heeft alleen tegen betaling icns tarief plaats. Molotof ontbiedt Poolsche gezant Zondagmorgen om 4 uur ontbood Mol tof den Pool?chen gezant Grzybowski bij zich en las hem een Russische nota voor, volgens welke aan de troepen op dracht was gegeven de Poolsche grens te -verschrijden. De redenen, welke voor dc- n inval werden opgesomd, achtte Poojsche gezant van dien aard, dat hij- weigerde de nota te aanvaarden en krach tig tegen den inhoud protesteerde. De nota, die de Sovjet-regeering aan de buitenlandsche regeeringen heeft overhan digd, luidt als volgt: „De Poolsch-Duitsche oorlog heeft de in wendige onhoudbaarheid van den Pool- schen staat bewezen. In den loop der opera ties, welke nu tien dagen duren, heeft Po len al zijn industriegebieden en cultureele centra verloren. Warschau bestaat niet meer als residentie der Poolsche regeering. De Poolsche regeering is uiteengevallen en toont geenerlei levenstecken. Dit beteekent, dat de Poolsche slaat en zijn regeering fei telijk hebben opgei-ouden te bestaan. Daar door hebben de verdragen, die tusschen Polen en de Sovjet-Unie bestonden, hun geldigheid verloren. Overgelaten aan zich zelf en zonder leiding, is Polen veranderd in een gemakkelijk veld voor allerlei toe valligheden en verrassingen, welke een be dreiging kunnen vormen voor de Sovjet- Unie. Dientengevolge kan de Sovjet-regeering, die tot dusver neutraal was, niet langer haar neutraliteit tegenover deze feiten handhaven. De Sovjet-regeering kan ook niet onverschillig blijven tegenover het feit, dat de naar het bloed met de Russen verwante Oekrainers en wit-Russen, die op het gebied van Polen wonen en overgele verd zijn aan de willekeur van het lot, on beschermd blijven. Met het oog op deze situatie heeft de Sovjet-regeering het opper de Westelijke Oekraïne en Westelijk wit Rusland onder haar bescherming te nemen. Tegelijk is de Sovjet-regeering voornemens alle maatregelen te nemen, ten einde het Poolsche volk te bevrijden uit den ramp zaligen oorlog, waarin het door zijn onver standige leiders is gestort, en het de moge lijkheid te verschaffen een vreedzaam be staan te hervatten." Twee uur later trokken de Russische troepen over de Poolsche grens. Vrees in de randstaten In Estland en Letland, aldus Havas is de vrees voor een inval van de Sovjet troepen, die reeds sinds geruimen tijd be stond, nog toegenomen. Belangrijke troepen concentraties, voor het meerendeel bestaan de uit gemotoriseerde afdeelingen, zijn aan de Baltische grenzen waargenomen. Diep ook is de indruk, die de Sovjet- Russische inval bij de bevolking in Li- t a u e n gewekt heeft Op het departement van Buitenlandsche Zaken te Kaunas heeft de regeering haastig een conferentie belegd Russische garantie aan Roemenië? Volgens „Un. Press" zou de Sovjet- regeering door bemiddeling van den Roemeenschen gezant te Moskou aan de Roemeensche regeering de verzeke ring hebben gegeven, dat zij de Roe meensche neutraliteit zal eerbiedigen. Er zal te Boekarest een officieel com muniqué gepubliceerd worden, waarbij de Roemeensche regeering zal ve bla ren, dat zij den leden der Poolsche re geering onderdak verleent. Alle Pool sche ministers schijnen nu in Roemenië aangekomen te zqn. Bij drie noodlandingen in Roemenië van Poolsche vliegers zyn twee Pool sche piloten gedood. Nieuw Russisch-Turksch verdrag? Als gevolg van een besluit van het Turksche kabinet, zal de minister van Buitenlandsche Zaken, Saradzjog- 1 o e, zoo spoedig mogelijk op uitnoodi- ging van de Sovjet-regeering naar Moskou vertrekken. Er loopen hard nekkige geruchten, aldus Reuter, dat Turkije een nieuw verdrag met de Sovjet-Unie zal sluiten, hetwelk ten doel heeft de banden der Russisch- Turksche vriendschap te versterken. Geen Poolsch beroep op Roemenië Naar Reuter uit Boekarest meldt, heeft Polen geen beroep op Roemenië gedaan om hulp te verkrijgen tegen den Russischen inval, gelijk het dit zou mogen doen op grond van het desbetreffende tusschen Roe- ïenië en Polen bestaande verdrag. Te Boekarest wordt met klem verklaard, dat Roemenië vastbesloten is zyn grenzen tegen iedereen te verdedigen. Opmerkelijke explosie te Berlijn Voor Ingang van Goerings ministerie In een Berlijnsch magazijn, gelegen in de Leipzigerstrasse, vlak tegenover den ingang van het ministerie van Luchtvaart, heeft zich, volgens Belga, Zaterdagavond een ontploffing voorgedaan. Van Duitsche zijde spreekt men van een aanslag en zegt men, dat de dader spoedig zal worden gearres teerd Tot nu toe heeft men verder geen enkele verklaring over deze gebeurtenis ge geven. Omtrent den omvang der ontploffing was het niet mogelijk zich met zekerheid een oordeel te vormen, daar het verkeer door de politie werd verlegd. Men merkte slechts op, dat de ruiten in verscheiden vensters waren vernield Reuter verhaalt intusschen, d'at volgens den Berlijnschen correspondent van het Deensche blad „Politiken" de gehecle in gang van het Duitsche ministerie van luchtvaart, vermoedelijk door een bom, 20U zijn verwoest. Alle ruiten van het gebouw, die uitzien op de Leipzigerstrasse, zouden naar verklaard wordt, zijn vernield, even als de ruiten van het groote, daartegenover gelegen warenhuis. Het vlootrapport gereed DEN HAAG, 18 Sept. Naar wij vernemen is het rapport van de commis sie voor de versterking van de vloot, in verband met de maritieme verdediging van Ned.-Indië, gereedgekomen. Dit rapport werd een dezer dagen aan den Minister van Defensie aangeboden. LUCHTLIJN AMSTERDAM—BRUSSEL Wij vernemen, dat de luchtlijn Amster dam—Brussel van Woensdag 20 Sept af zal worden heropend. Ei- zullen twee diensten per dag worden onderhouden. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Heden heeft de overdracht van de ree* toraten aan de rijksuniversiteiten plaats gehad. Bij Terschelling is een Noorsche vracht- boot op een mijn geloopen. Zeventien personen zijn verdronken. Te Amsterdam is de flottieljeleider „Ja* cob van Heemskerck" vlot te water ge* loopen. Steekpartijen te Rotterdam en Den Haag. Aan het westelijk front is fel gestre* den; in totaal zou de Fransche terrein* winst thans 20 K.M. bedragen. De Russen zijn Oost-Polen binnenge* vallen en hebben op eenige punten reeds de Duitsche troepen ontmoet. Molotofs radio-rede over den Russi* schen opmarsch in Polen. Brest-Litowsk is thans geheel in Duit* sche handen. De Poolsche regeering moet zich thanS goeddeels in Roemenië bevinden. In dagen van spanning verwacht ieder met spanning de krant. Prachtige gelegenheid om eens te wijzen, op het groote belang nu eiken dag voor gelicht te worden vanuit Christelijk gezichtspunt. Pak Uw buurman of vriend eens aan! Onze krant is het goedkoopst Christe lijk dagblad van Nederland. Ook dat is een belangrijk argument. Scheepsramp bij Terschelling Zeventien personen worden vermist VLISSINGEN, 18 Sept. Zaterdagavond is te Vlissingen het Italiaansche s.s. „Providenza", komende uit Stettin, aangekomen om te bunkeren. Aan boord be vond zich een twintigtal schipbreukelingen van het Noorsche motorschip „Ronda". Deze schipbreukelingen, waaronder vier passagiers, zijn Vrijdagavond in nachtgewaad door de „Providenza" nabij Terschelling opgepikt uit reddingbooten, waarmede zij op zee zwalkten. Volgens verklaringen van deze schipbreukelingen is de „Ronda" reeds Woensdag nabij Terschelling op een mijn geloopen en verongelukt. Er zouden veertien leden van de bemanning alsmede drie passagiers vermist worden. On der deze passagiers bevindt zich een Canadees. Onder de geredden bevindt zich eveneens een Canadees, genaamd West. Alle geredden van de „Ronda" zijn door de zorgen van den Noorschen vice- consul te Vlissingen in een hotel ondergebracht. Vier hunner zijn ter verpleging in een ziekenhuis alhier opgenomen. De „Ronda", welke van de reederij J. Ludwig Mowinckels te Bergen (Noorwegen) is, is in 1937 gebouwd. Het schip meet 5136 bruto en 2981 netto register ton. Het Noorsche motorvrachtschip Ronda as 850 ton groot en behoorde toe aan de Cosmopolitenlijn en was bestemd! voor New- bevel van het roode leger opgedragen den York. Uit Antwerpen vertrokken, zou men troepen te bevelen, de grens te overschrij- eerst Christiaansund aandoen om een bezit der bevolking van| nieuwe bemanning te monsteren. Aan boord den en het leven e betonden zich zes Amerikaansche passa giers, w.o. twee dames en een meisje van 13 jaar. Woensdagmiddag na de lunch gebeurde de ramp. Kort na elkaar werden drie explo sies gehoord'. Het schip werd aan dc voor-1 De moeder van dit meisje ls gered. zijde omhooggeworpen en zonk binnen drie minuten De eerste oogenblikken na de ramp ont stond een paniek. Velen sprongen over boord om niet mee in de diepte te worden gesleurd. Versohiilendo drenkelingen ten zich zwemmend aan de oppervlakte te houden, anderen hielden zich drijvend op een plank of balk. Een paar schepelingen hadden inmiddels kans gezien een roei bootje te bemachtigen, dat aan boord ge bruikt werd om de scheepsromp te schil deren, Een angstige tocht Hoewel er in het bootje slechts plaats was voor 10 personen, slaagde men er toch in 20 drenkelingen aan boord te nemen. De andere opvarenden van het schip 17 in totaal verdronken jammerlijk in de gol ven. Meer dan twee dagen hebben de over levenden in het bootje op zee rondgezwalkt voor redding kwam opdagen. Ontzettend zijn de ontberingen, die moesten worden doorstaan, geweest. Honger, dorst en koude deden velen de uitputting nabij komen Toch hield men den moed er in, en zoo was tenslotte Vrijdagmiddag d<e redding nabij. Men wist de aandacht te trekken van het Italiaansche vrachtschip Providenza, dat de schipbreukelingen opnam en liefde rijk verzorgde. Te Vlissingen zijn de schip breukelingen ondergebracht in hotel Noord- zee-boulevard. Bij de ramp hebben 17 personen he! leven gelaten. Daartoe behooren 13 leden van de bemanning, voorts de kapitein en zijn vrouw, alsmede de Amerikaan Gordon Felts en het 13-jarige meisje Nan Etchinson. DROOG WEER Weerverwachting: Gedeeltelijk bewolkt Droog weer. Weinig verandering in temperatuur Meest matige Noordooste lijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 767.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.4 C. 19 Sept. Zon op 6.40 i FIETSERS LICHT OP: 19 Sept Van 'sav. 7,36 t tot 'smorg. 6.12 U „vetaraan echter graag. Doora I» onxs premie loag, onze K>epeL held groot En zeggen menschen vil «te pracfijk. Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -O. Brandbl use h apparaten MIDDENSTANDSCONGRES UITGESTELD Ten gevolge van den Internationalen toe stand, neett het hoofdbestuur van don K.N.M.B. :h genoopt gezien het 35ste Nationaal Midden- indscongres, hetwelk op IQ en 11 Oct. a.s. te Hilversum zou worden gehouden, voor onbe- stellen. Nu het vrijwel den geheelen da* voor do bureaux van de plaatselijke dagbladen bui tengewoon druk is toor het lezen en vooral voor 't afhalen van de oorlogsbulletins en -berichten, maken de zakkenrollers, die zelfs hcelemaa) van Midden-Java komen. \an deze gelegenheid gebruik om de argelooze lezers van hun beurs, sigarettenkoker, vulpenhou der of eits dergelijks te ontdoen. In vele ge vallen hebben zij succes, schrijft de corres pondent van het Bat. Nbl. Een heer uit rjitjalengka, nabij Bandoeng, moes', erva ren. dat men hem daar zijn poriemonnale, bevattende bijna f 180. ontrolde. Echter zijn nog meer aangiften bij de politie ingekomen. Pijp Tabak Taconis - Leeuwarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1