Jlte tutte £riitócljr (üouraut Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken WARSCHAU STAAT BLOOT AAN ZWARE BOMBARDEMENTEN .jonnementspnjö: kwartaal in Leiden en in plaatsen vaar een agentschap gevestigd is 2.35 ico per post 2.35 portokosten week0.18 r bet Buitenland bij wekelijksche 2 «lending4.50 'jagelijksche zending5.50 ^r' Alles bij vooruitbetaling ,p« t nummers 5 ct. met Zondagsblad 77» cl Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 N°. 6804 DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang :n- ^HAMBERLAIN ■EFT VERSLAG het Lagerhuis heeft Chamberlain it ïi schoon zeer sobere, mededeelingen ultb> bijeenkomst van den Oppersten Oor- ■ond^d der geallieerden gedaan. Gelijk men un perd aan deze besprekingen deel ge- door den Britschen en den Franschen e. er, door generaal Gamelin, opper- ïbber van de Fransohe strijdkrachten, ,roe<r lord Chatfield, wiens taak het als cft^r der coördinatie is, alle Britsche id "eiinspanningen te doen samenwerken gebied der oorlogsvoering. Het heeft verfjdacht getrokken, dat Engelsdhen rd£uhen reeds dadelijk de lessen w te benutten, welke zij uit den vorigen lenen oorlog op zoo gevoelige manier lt o» moeten leeren. Het moest toen tot z wuren, eer een Opperste Raad voor een in* jiwelijke bespreking der gemeenschap- ibóoi belangen en problemen kon bijeen- Brl® en eveneens eischte het aanzienlijken 3n Dor men ertoe overging, allerlei pres- PEIWesties aan den kant te zetten, en eer lle ^schappelijk geallieerd opperbevel ■we^et westelijk front in t stellen. Dat 'renj alleen generaal Gamelin, de Fran- jgerchef, aanwezig was. en niet even- lnes(e Britsche opperbevelhebber Gort, land erop te wijzen, dat reeds nu tusschen lg^tie bevriende naties en legercomman- »n zeer verregaande graad van samen- tg bestaat, gelijk trouwens de Britsche »r met voldoening kon constateeren, otte opvattingen en stemmingen geheel n <%1 liepen. ranV^beriain heeft verder medegedeeld, dooi Britsche militaire vliegers en het n expeditieleger zich op Franschen .8C bevinden, doch dat zij tot nu toe net 3n gevechten hadden deelgenomen. ean%chijnt geheel te liggen in de lijn van •oot dusverre door het Fransche opper- g-ebgevolgde taktiek. welke er een is van 6 roorziohtige toetsingen en voorberei- L eerder dan van het overhaasten groote beslissing. De geallieerde !t3cpn beseffen natuurlijk zeer goed, dat geat momenteel onder zwaren druk |9K en dat elke verlichting daarvan voor i ajont op het oosten gunstige gevolgen linnen hebben. Doch deze overweging te iet haar stempel drukken op de krijgs- ia htingen in het westen, en tot een ^hor^chtige overhaasting van gebeurtenis ringen, waarvan tenslotte aanzienlijk «Jafhangt, dan een tijdelijk succes. Het \p Tepunt van de Duitsoh-Fransch-Britsche heding rust niet op de Poolsche, doch 5e. j toekomstige West-Europeesche slag- iet en daarom is het zaak, zijn hoofd tpi^oel te houden, en door een zeer uit- ^Jjde militair-technische preparatie de spt jidigheden zóó te vormen, dat de kaïns aarren uitslag d,oor nietlS bijkomstigs zal i forti worden in de waagschaal gesteld. Aiijjn in het Engelsche parlement nog acs| harde noten gekraakt. De oppositie renfet met het door de regeering gevoerde ch [weliswaar van harte eens. doch niet Hetligen kon zij zich met de wijze, waar- Xedl Engelsche ministerie voor de voor aar!» zijn publicatie-taak daaromtrent op- te De geuite critiek kwam hierop neer, koljft volk reoht heeft op volledige en netberichtgeving, en dat het niet om- ?estüingen van belang in heele of halve •%eeKidIheid mag worden gehouden. Mi- ept^Hoare, die op deze opmerkingen had cf^iwoorden, kon niet anders doen dan doo| aandacht op vestigen, dat de eisch otter^imhouding. door het landsbelang ds opgelegd, niet steeds viel overeen ngen met de vraag naar openhartige atie. De betreffende autoriteiten dien- 'Nferhalve te schipperen. Dit is een rui- tï erkenning van moeilijkheden, ei t I een. die leerzaam ds. De overheids kan van alle oorlogvoerende landen r; svoor deze zelfde moeilijkheden, en het dat naar waarheid zoekt, moet zich u s doordringen, dat deze, evenals goud, poni niet hanteerbaar is zonder een zekere lpting, zonder het gewild of niet-gewild gen van laten wij maar zeggen andere iddeelen. dingen als deze openhartig tusschen ageering en een volksvertegenwoordi- ,bs runnen worden besproken is wederom 1 win de voordeelen, die het parlementaire R°«J° boven het autoritaire kan boeken. üarlement blijft bij uitstek de plaats, 16. bverheid en volk elkander ter behar- ven van de landsbelangen kunnen ont- p. Ook in tijden van hoogen druk, als ritsche gemeenebest thans doormaakt, I dit beproefde systeem bevredigend OQoneeren; ook op dit terrein is men 42 naden en paraat Duitschers zouden zijn teruggeslagen Modlin zou omsingeld zijn De Duitsche officier voegde hier nog aan toe: ,De Polen zijn moedige vechters en het zal niet gemakkelijk zijn Polen te overwin nen. Wij zullen iederen soldaat moeten doo- den. voor zij vermoedelijk toegeven". De officier wees er ten slotte nog op. dat de Duitsche infanteristen dagelijks, met volle uitrusting bijna 50 K.M. door zand en stof afleggen. De kaart geeft de Duitsche aanvalsrichtingen weer, welke met zwarte pijltjes zijn aangebracht. De Duitsche operaties in Zuid-Polen zouden ten doel hebben, de Polen van de Roemeensohe en Hongaarsche grens af te snijden en zoo doende een directe verbinding tot aan de Russische grens tot stand te brengen. Men ziet eveneens op de kaart, op welke steden de Polen hun weerstandslinie hebben berekend; in den zak ten westen van Warschau wordt fel gestreden. In het witte gedeelte zijn de voornaamste spoorwegen geteekend waarover Polen nog beschikt. !ö2 ianhouding van de „Groenlo" .88 ig in beslag genomen vi, Engelsche ministerie van voorlich- deelt mede, dat de lading van het Ne- 05 hdsche stoomschip „Groenlo" in beslag .•'■8 nomen, daar men de verdenking heeft, iet schip contrabande aan boord heeft. .211 ministerie van economische oorlogs- "l^ing verklaart, dat de „Groenlo" op 4 .57 ember ter hoogte van de Downs was «houden. Men bevond, dat het schip :>iddg aan boord had, die aan Dusseldorp 'jjjjresseerd was, en op denzelfden dag 'd<t de contrabande-commissie bevolen, ,ldede lading in beslag moest worden ge- op grond van het vermoeden dat er )ia<rabande aan boord was. «todra het schip gelost is, zal het worden celaten. Volgens Radio-Warschau zouden de Poolsche troepen de Duitschers ver van Warschau hebben terug geworpen. Gis termiddag stond de Poolsche hoofdstad wederom bloot aan een hevig luchtbom bardement. Daarbij werden drie Duit sche bommenwerpers omlaag geschoten. Verscheiden huizen ir. het centrum van de stad en in de buitenwijken werden getroffen. Onder de lijst van de slacht offers onder burgerbevolking waren 16 vrouwen en 18 kinderen. Gisteren hebben, volgens »»Un. Press", de Duitschers een Roode Kruis- trein, die gewonde soldaten van het sta tion Zombky vervoerde, gebombar deerd. De trein droeg duidelijk de ken- teekenen van het Roode Kuis. De opmarsch naar Lemberg Het Duitsche Nieuwsbureau meldt, dat snelle Duitsche troepen den grooten straatweg van Lemberg naar Lublin bij Rawa Ruska en Tomaszow hebben be reikt. Ondanks het ongunstige weer hebben de in den strijd gebrachte Duitsche vliegtuigen de oper-.ties krachtig ge steund. Verder werden de spoorwegen BialystokW ollkowy sk, SlonimBara- novice, BialystokBrest en Brest-Pinsk op veschillende plaatsen door bommen verwoest. Zware bommen werden ge worpen op de stations OleszyceHor- nice en V/ladowa. Bij Rdymo, ten Noor den van Przemysl werden twee vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Het sta tion van Kowel is zwaar beschadigd, dat van Osoviec geheel vernield. Deze bombardementen maken, volgens de Duitsche lezing, het spoorwegvervoer in een groot deel van Oost-Polen onmoge lijk. Modlin bedreigd Naar „Un. Press" verneemt zou de stad Modlin (Nowy-Dwor), ten Noord westen van Warschau, thans geheel door de Duitsche troepen zijn omringd. Het gevaar der francs-tireurs Het Duitsche Nieuwsbureau deelt mede, dat de Poolsche radiozender Wilna voort durend de Poolsche burgerbevolking aan spoort deel te nemen aan den strijd tegen de Duitsche troepen. Het D.N.B. voegt hier aan toe, dat het den burgers wordt voor gesteld, of deze strijd ongevaarlijk is en dat radio-Wilna een bericht uit Londen omroept, waarin wordt gezegd, dat het voor een burger een kleinigheid is een Duit- schen pantserwagen te vernietigen, Hitier bezocht Lodz Volgens het D.N.B. heeft H i 11 e r gister middag om drie uur een bezoek gebracht aan de stad Lodz, welke volgens Poolsch bericht in Poolsch bezit zou zijn. Voor zijn bezoek aan Lodz heeft Hitier een langen tocht door het operatie-gebied van de Duitsche troepen ondernomen. In het bijzonder bezocht hij die afdeelingen welke gedurende de laatste dagen met sue ces weerstand hebben geboden aan de pogin gen van de ingesloten Poolsche afdeelingen, die trachten de Duitsche linie te verbreken. De opmarsch van de Duitsche troepen bij Lodz, aldus het Duitsche Nieuwsbureau, is zoo snel gegaan, dat weinig slachtoffers on der de burgerlijke bevolking zijn gevallen. Op vele plaatsen, waar de Führer doortrok, is de bevolking weer rustig op het land aan het werk. Ook de stad Lodz is niet vernield en reeds rijden weer de trams en de arbeid x de fabriek is normaal. De Duitsche be- oners van de stad hebben hun huizen ver sierd met hakenkruisvlaggen. „Slachting op groote schaal" Een officier van een Duitsche tankafdee- ling, die juist van het Poolsche front was teruggekeerd, heeft aan den Berlijnschen correspondent van „Politiken" van zijn er varingen verteld. „De Duitsche tanks heb ben de verwachtingen overti-offen", zoo ver klaarde hij, „maai- tot welk een prijs". De moderne oorlogvoering zal niet anders blij ken te zijn dan 'n slachting op groote schaal". De officier schatte de Duitsche verliezen aan het. oostelijk front alleen op 15.000 man, terwijl het hem onmogelijk was het aantal gesneuvelden aan Poolsche zijde te schatten. Dit aantal moet tusschen 150.000 en de 300.000 liggen. „Wij geven toe, dat het zeer te betreuren is", verklaarde de officier, „maar het was ons onmogelijk gevangenen te maken, in de eer ste plaats wel, omdat wij bang waren, dat zij achtei onze tanks zouden komen. Wij moes ten schieten op ieder, die binnen ons bereik kwam. In de tweede plaats hadden wij ni< mand. die zich met de zorg voor de gevan genen kon belasten. Daarom hebben wij bijna heelemaal geen gevangenen gemaakt. Wij moesten iedereen wel neei-sohieten" T rompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT net betere genre schorl Kleurechl Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken Fransche troepen verbeteren hun stellingen Duitschers blazen spoorlijn Trier-Metz op Het Fransohe legerbericht meldt: Onze troepen hebben het geheel der stellingen, die in den loop der vooraf gaande dagen veroverd waren, ver beterd. Onze vlootstrijdkrachten treden krachtig op tegen de vijandelijke duik- booten. Beperkt optreden van de lucht macht tengevolge van het slechte weer. Belga meldt uit Luxemburg, dat gister ochtend te elf uur de Duitschers den spoor weg TrierMetz tegenover het Luxemburg sche plaatsje Schengen hebben opgeblazen De brokstukken ijzer kwamen in Schengen terecht, zonder evenwel iemand te treffen. Dit feit, indien juist, moet samenhangen met de activiteit aan de Luxemburgsche zijde van het Weslfront Ten aanzien van de militaire operaties -in de Fransch-Duitsche grens schrijft de Temps, dat de strijd aan de grens niet van karakter is gewijzigd. Nog steeds poogt men op economische wijze, d.w.z. met de voor hoede, gesteund door vechtwagens en artil lerie, het voorterrein van den „Westwall" te veroveren. De aanvallen hebben evenwel den Franschen groote plaatselijke successen gebracht Aangezien gebleken is, dat de Duitschers geen terrein willen afstaan, blijkt uit het feit, dat de Fransche troepen over een front van 20 km een aanzienlijken afstand zijn opgerukt, dat het moreel van de troepen goed is, en dat de samenwer king tusschen infanterie en vechtwagens uitmuntend functioneert Dinsdag is het Fransche leger over een diepte van 1500 meter opgerukt, de reactie van den vijand, vooral van zijn artillerie, was hierop zeer krachtig. Schengen ligt bij Sierck, nabij het punt waar de grenzen van Luxemburg, Duitsch- land en Frankrijk elkaar kruisen. Het Permanente Hof van Int. Justitie uitgeschakeld Engeland en Frankrijk trekken zich terug De regeeringén van het Vereenigd Koninkrijk, Australië en der Fransche republiek hebben aan het Secretariaat- Generaal van den Volkenbond mededee- ling gedaan, dat naar hun meening aan vaarding van art. 36 van het Statuut voor het hof van Permanente Internatio nale Justitie niet meer in staat geacht kan worden resultaat te hebben ten aan zien der verschillende geschillen welke uit het verloop van den huidigen oorlog kunnen voortvloeien. Het bedoelde art 36 bepaalt- „Het Permanente Hof van Internationale Justitie doet uitspraak in elk geschil op internationaal gebied, dat door den Volken bondsraad of vergadering aan het Hof wordt voorgelegd." De regeeringen verklaren, dat nu ver scheidene staten de artikelen 16 en 17 van het Volkenbondshandvest niet meer als bindend beschouwen, zij van oordeel zijn, dat de omstandigheden, waaronder zij arti kel 36 hebben aanvaard, niet meer bestaan. gfotatcntitpriptn: Van 1 tot 5 regels 1.17'/. 022 Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels f 2JO 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau t aio 1 i&viin ]fT f SCHOENEN Het betere A merk! SS* Duitsch vliegtuig aangehouden In territoriale wateren bij Ameland 's-GRAVENHAGE, 13 Sept. De Regeeringspersdienst meldt: Vanmiddag is een Duitsch militair watervliegtuig bij Ameland in de Ne- derlandsche territoriale wateren aan gehouden door Nederlandsche vliegtui gen, die in overeenstemming met de regelen tot handhaving van de onzijdig heid het Duitsche vliegtuig hebben belet het Nederlandsche rechtsgebied te ver laten. Het vliegtuig is in beslag genomen en de bemanning wordt geïnterneerd Doorbetaling loon aan gemobiliseerden Premie ongevallenwet vervalt Naar wij van officieele zijde vernemen, heeft het bestuur der Rijksverzekeringsbank de belangrijke beslissing genomen, dat werkgevers, die aan hun gemobiliseerde werkkrachten geheel of gedeeltelijk het loon blijven doorbetalen, dit niet op de loonlijs ten behoeven te vermelden. Dit beteekent derhalve, dat over dit doorbetaalde loon geen premie ingevolge de ongevallenwet be hoeft te worden betaald. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Tweede Kamer heeft gister verga* derd ter behandeling van enkele spoed- ontwerpen. Engeland en Frankrijk trekken zich terug uit het Permanente Hof van Inter-* nationale Justitie. De lading van de „Groenlo" is door Engeland in beslag genomen. In de territoriale wateren van Ameland is een Duitsch vliegtuig aangehouden. Chamberlain legt verklaringen af in het Lagerhuis. De spoorweg Metz—Trier door de Duitschers opgeblazen. Duitsche troepen naderen Lemberg De vastgehouden schepen in het Engelsche Kanaal Het eerste schip vrijgelaten ROTTERDAM, 14 September. De directie van Van Nievelt, Goudriaan en Co. deelde hedenmorgen mede, bericht te hebben ontvangen, dat het Ameijk. s.s. „Black Osprav", 6ind3 5 September j.L door de Engelsche autoriteiten in het Kanaal vast gehouden, thans is vrijgegeven. De „Black Ospray" was op reis van New- York naar Rotterdam en wordt in den loop van den dag hier verwacht. Dit is het eerste schip waarvan thans be kend is geworden dat het doorvaren mag. Zeer waarschijnlijk zullen nu spoedig meer dere schepen volgen. De „Nieuw Amsterdam" bleek hedenmor gen nog niet te zijn vrijgegeven. Poolsch vliegtuig op Zweedsch gebied gedaald STOCKHOLM, 14 SepL (Havas). Tenge volge van gebrek aan benzine heeft ejn Poolsch burgervliegtuig een landing ge maakt bij Wisby op het eiland Gotland. Aan boord bevonden zich een luitenant van de infanterie en een instructeur-vlieger. Zij verklaarden aan de politie voornemens te zijn naar Gdynia te vliegen via Riga, doch door het slechte weer waren zij ver dwaald. Zij hadden geen wapenen bij zich, coch wel eên groote hoeveïlheid brieven, bestemd voor Polen en een aanzienlijk be drag aan geld. Vermoedelijk zullen de militairen na door de autoriteiten te zijn verhoord, geïnterneerd worden. Bommenwerpers met onbekende bestemming SAN DIEGO, 14 Sept. (Favas). Veer tien verkenners-bommenwerpers van de Amerikaansc!he Marine zijn van Pearl Har bour op Hawai vertrokken voor een vlucht van 4000 K.M. zoneter tussohenlanding. Het doel van den tocht wordt geheim gehouden. ENKELE REGENBUIEN Weer verwachting. Zwaar tot halfbe- wolkt Enkele regenbuien. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. Hier en daar ochtendmist. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaaüf 753.4. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 14.4 C. FIETSERS LICHT OPs 15 Sept. Van 'sav. 7.46 u. tot 'smorg. 6.05 tf De strijd in Danzig. Onder bescher ming van een tank doet een afdeeling van de Danziger Heimwehr een aan val op het Poolsche hoofdpostkantoor in de stad KORTING TIJDELIJK VERLENGD 15 KORTING op VEEVEN en STOOMEN van JAPONNEN en MANTELS Monsterboekjes met de nieuwe modekleuren v. herfst en winter in mze depóts ter inzage. PALTH E (Reel 1 Dr. H. NANNING's Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken ilqmvliezen. Dm«akl bel Verkrijgbaar bij alle Apotheker* eo Drogiaten i fl. 1.50 pei dooaje tao 12 atuka. Dr. H MANNING'* rWm. Ck«m. f.Vri.k, N V. OEN HAAG. Ontspanning van gemobiliseerden De algemeene leider van het „Bureau voor ontwikkeling en ontspanning bij het algemeen hoofdkwartier" geeft met bijzondere dank en groote erkentelijkheid kennis van een groot aantal giften, waarbij verscheidene van f 1UU en f 500, ten behoeve van de ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerde militairen. Nieuwe giften worden gaarne in ontvangst genomen op het gironummer van het bureau 359.988 ten name van het Bureau. VOOR HEN DIE VIELEN DEN HELDER, 14 Sept. De kransleg- ging bij het monument „Voor hen die vie len" welke begin volgende week zou ge schieden, zal plaats vrinden Maandag 13 September a s. om drie uur. Namens de ge heele Marine zal de Marine-commandant, Schout-bij-Nacht H. Jolles een krans leg gen ter nagedachtenis van de 30 slachtof fers van de „Willem van Ewijck"; hij zal daarbij een kort gedachteniswoord spreken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1