'je(üvuraiit DE POLEN HEROVEREN LODZ Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De loop der gebeurtenissen De gemobiliseerden krijgen verlof Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zendingf 4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/s cf. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6803 WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang atibtrtentirprij?en: Van I tot 5 regels f 1.17'/» Elke regel meer022'/, Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2J0 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'I bureao wordt berekend0.10 aKENTERING IN POLEN? ïide s De berichten, we?ke ons gedurende de laatste dagen uit Polen bereikten, duidden er alle op, dat de strijd, welke daar tus- schen de drie Duitsche invalslegers, er OP evenveel fronten, aangevallen Poolsche nationale leger wordt gestreden, tot een j^et hoogtepunt begon te komen, een uiterste crisis. De communiqués, door het Duitsdhe Tü' opperbevel uitgegeven, en aanvankelijk in Ho'ivrij soberen toon gehouden, geraakten ook lek van dergelijke verwachtingen doortrokken, en vingen aan, veroveringen, krij.gsgevange- hei nen en buit in het vooruitzicht te stellen, vo welke alle zeer binnenkort zouden kunnen llcht worden binnengehaald. Wellicht werd deze ietwat koortsachtige stemming nog wel ex- ^heeft 'tTa in de hand S^werkt door de wetenschap, gekre dat men hier, op het oostelijk front, inder- innen daad een race met den tijd heeft te houden, 'orentNiet zoozeer, om de westmachten voor een pt h ontmoedigend voldongen feit te kunnen stel- oefas"^en' om hun vervolgens met kans op succes inker vredesaanbiedingen te gaan doen, want deze ïheid. (Duitsche hoop moet, zoo zij al werkelijk rmanj 'beeft bestaan, door de Britsch-Fransche oor- bootlogsvastberadenheid wel zoo langzamerhand z^n vervlogen. De tijd drong veelmeer uit 'anderen hoofde. Het voor de krijgsverrich- coinij tingen zoo gunstige weer, warm en droog, ^on van dag tot dag omvallen, en herfst en winter zijn factoren, die den Polen aanzien lijk zouden ten goede komen. Het is bekend dat hun land arm is aan behoorlijk verharde wegen en andere moderne verbindingen. dat het natte jaargetijde, uit wat thans diep doorgroefde verkeersbanen zijn, zeer spoe dig hopeloos diepe baggerpoelen kan maken, voor; Deze oms'ag van het weer, wellicht tevens issel;! in zekere mate van de oorlogsvooruitzichten r.nigj op het oostelijk front, kan in allen gevalle Dp spoedig verwacht worden. De teekenen, Mag- waaruit men tot een kentering zou kunnen Slei1 besluiten, zijn in ieder geval aanwezig. De eerste Duitsche teTenslag is geweest de misrekening wat aangaat den val van War- schau- Het hier verwachte succes, hetwelk blijkbaar reeds voorbarig was afgekondigd, tot op heden uitgebleven. De Duitsche kolonnes konden niet verder vorderen dan tot de westelijke voorsteden; het oostelijke stadsdeel van Warschau bleef in PoolsCh 'bezit, en is dat ook nog vandaag. De hulp, welke de Duitschers verwachtten van hun Gitroepen uit Oost-Pruisen, is opgehouden door den weerstand, welken deze by hun marsch naar het zuiden van de ten noorden x Soevan de hoofdstad gelegerde Poolsche JPex-tingenten bleven ondervinden- De Poolsche communiqués maken thans sit met trots melding van de herovering van Joos de ten zuid-westen van de hoofdstad gelegen stad industriestad Lodz, waarvan het verlies d. voor Polen zulk een ernstige schade moest •Hand "worden geacht. De Poolsche troepen in Ram a Lodz moeten bovendien weder verbinding EJl®tae'hebben gekregen met de af deelingen, welke idenbi bij Kutno opereeren, en aldaar zoo leelïjk ds 'waren in het nauw geraakt. De Duitsche die van drie zijden Warschau dreigde te omsluiten en de Polen zou noodzaken, uit zelfbehoud hun troepen steeds meer Oom;.naar het oosten te verplaatsen, is blijkbaar ette. voorloopig eenigszins ontwricht, en weigert te sluiten, GtHet is nu nog niet de tijd, uit deze dingen conclusies te trekken. Wij kunnen moeilijk nagaan of het respijt, dat de Polen uit deze ■Duitsche tegenslagen kunnen trekken, groot Subjgenoeg zaj -wezen om hun te veroorloven, •on. zich in een daartoe geschikt terrein te con- r; ^centreeren en te versterken. Echter moeten deze successen er wél aanzienlijk toe mede- 5. 14. werken, het moreel der Poolsche legers, j Be,van de bevolking eveneens, te versterken, terwijl de Duitsche troepen, door hun ge- h forceerde oprukken vermoedelijk toch reeds 2;0, oververmoeid, daaruit wel eens een inzin king van krachten konden gewaar worden. Het Duitsche opperbevel maakt bovendien melding van de actie van franctireurs, die talrijke slachtoffers zouden maken. Ook deze ei "factor draagt niet ertoe bij, de Duitsche ipositie te verstevigen, vooral zoo men, ge- ans- Tfjk het P.A.T. meldt, hier niet met vrij schutters, doch met kleinere Poolsche af deelingen te doen heeft, die zich achter de ntoniïjuitsche linies hersteld hebben, en thans 'Uik, door deze beginnen heen t5 dringen. Bec! De Poolsche oorlog neemt toe aan be- dat is al wat wij op het oogen- ius 7blik kunnen zeggen. Het aantal slachtoffers ^,el3Hschijnt evenredig te stijgen. 27.' W "Waarom. langer gewacht? Nu is het de tijd een abonne ment op ons blad te nemen. De belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt, is gespannen, meer dan ooit. Het verloop van nu kan be slissend zijn voor de toekomst van vele komende jaren. Dagelijksche voorlichting is noodig. Hebt ge kennis genomen van onze premie-lijst? Er is voor elk wat bij. We leven in den lijd, dat werken voor het Christe.ijk Dagblad méér dan ooit mogelijk en noodzakelijk is De Polen berichten, dat ze de belangrijke industrie stad Lodz, gelegen ten Z.-W. van Warschau, op de Duitschers heroverd heb ben. Ook zou de verbinding met Kutno, ten noord-wes ten van de hoofdstad, weder zijn hersteld. Volgens mededeelingen van dezelfde zijde zou de Duitsche opmarsch thans vrijwel tot staan zijn ge bracht. Op het westelijk front heeft de Duitsche artillerie zich krachtig teweer gesteld tegen de van Fran- schen kant voortgezette pogingen, ten Oosten van de Saar nieuwe vorderingen te maken. De Opperste Raad van de geal lieerde westmachten heeft gisteren op een niet nader genoemde plaats in Frankrijk voor het eerst een bij eenkomst gehouden. De Britsche premier Chamberlain en de Brit sche coördinatie-minister Lord Chatfield, de Fransche minister president en de Fransche opperbe velhebber Gamelin namen aan de besprekingen deel. De Engelsche ministers, die per militair vliegtuig over het kanaal waren gekomen, hebben op de zelfde wijze de terugreis gemaakt. Chamberlain heeft vervolgens een onderhoud met koning George ge had. Het Duitsche Roode Kruis heeft bij het Internationale Roode Kruis te Genève geprotesteerd tegen de gruwelen, welke door de Polen tegen aldaar wonende Duitsche burgers zouden worden bedreven, en met den meesten aandrang ver zocht, hiernaar een onpartijdig on derzoek te doen instellen. Opperste Raad der Entente bijeen Chamberlain en Chatfield in Frankrijk Het Bureau van den Franschen Mi nister-President deelde gisteren mee: „Vandaag is op Franschen bodem vergadering van den Oppersten Raad gehouden. Hieraan werd voor Groot- Brittannië deelgenomen door minister president Chamberlair en Lord Chat field, minister van de coördinatie, ter- wyl Frankrijk werd vertegenwoordigd door minister-president Daladier en den opperbevelhebber van het Fransche leger, generaal Gamelin. In deze vergadering is opnieuw het vaste besluit van Frankrijk en Engeland gebleken al hun krachten en al hun hulp middelen aan te wenden om het hoofd te bieden aan het conflict, dat hun is opge drongen. Zij hebben besloten, Polen, dat met zooveel moed weerstand biedt aan den inval op zijn gebied, zoover in hun vermogen ligt hulp te bieden." Chamberlain en Lord Chatfield heb ben hun reis naar Frankrijk gemaakt in een militair vliegtuig. Nader wordt medegedeeld, dat Cham berlain en Chatfield in den namiddag te ruggekeerd zijn te Londen, en dat de Britsche premier vervolgens een onder houd gehad heeft met den Engelschen koning. Mr J. A. DE WILDE TWEEDE KAMERLID Als opvolger van den heer H Botterweg. die ontslag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer, heeft de Voorzitter van het Centraal Stembureau tot lid van dit college benoemd verklaard Dr H. C o 1 ij n te 's-Gra- venhage. Deze zal, naar men weet. deze be noeming niet aanvaarden, aangezien hij in de Eerste Kamer zitting neemt. Als opvolger van den heer Botterweg zal ix tot Tweede Kamerlid worden benoemd de oud-minister van financiën Mr J. A. de Wild e, die deze benoeming zal aanvaar den. Twee maal twee dagen per maand Gehuwden met zwaarste gezinsomstandigheden gaan voor Vervoer voor rijksrekening De Regeeringsnersdienst meldt, dnt een regeling is getroffen voor de periodieke ver- Voor de Landmacht Voor het personeel behoorende tot de Koninklijke Landmacht geldt de volgende regeling: 1. Indien en zoolang de omstandigheden zulks gedoogcn, kan, ingaande 17 Septem ber 1939, aan het militair personeel behou dens dat bedoeld in punt 2, naar onder staande regeling periodiek verlof worden verleend. 2 Deze -regeling geldt niet voor personeel, dat voor het volbrengen van eerste oefening korter dan 6 maanden in werkelijken dienst 3. De regeling van het verleenen van de verloven wordt opgedragen aan de comman danten van compagnieën, eskadrons, batte rijen en overeenkomstige oorlogsonderdee- 4. In elke kalendermaand kan aan ieder der betrokkenen tweemaal 2 dagen verlof worden verleend, met dien ver stande, dat nimmer meer dan een zeven de deel van 't betrokken oorlogsonder deel met periodiek verlof afwezig mag zijn, slechts in de avonduren zal het percentage afwezigen als gevolg van het gestelde in punt 6, gedurende enkele uren grooter mogen zijn. Voor wat betreft de officieren en dienst doende officieren, behoorende tot de lucht- verdeddgingsorganen geldt deze regeling slechts voor zoover de dienst zulks toelaat Indien de betrokkene op greote afstand van zijn garnizoen woont, kan in stede tweemaal twee dagen per kalendermaand éénmaal vier dagen per kalendermaand pe riodiek verlof worden verleend. 5. Bij het vaststellen van een regeling voor het toekennen van periodiek verlof moet er rekening mede worden gehouden, dat zoowel werkdagen als Zon- en feestda gen aan elkaar gelijk zijn. Indien derhalve de laatste verlofdag bijv. op Zatprdag valt mag aan den betrokkene de daaraan vol gende Zondag geen verlof worden verleend. 6. Degenen, aan wie verlof wordt verleend, mogen in den avond vóór den eersten lofdag vertrekken op zooaanig tiji.<stip, dat zy hun woonplaats nog kunnen bereiken; zij moeten zich in den avond van den laat- sten verlofdag weder bij hun oorlogsonder- dcel melden Het verleenen van z.g. eerste reisgelegenheid ia niet toegestaan. 7. Commandanten van de oorlogsoncer- deelen, die aan daarvoor in aanmerking ko mend personeel ingevolge het bepaalde in deze regeling periodiek verlof verleenen, dragen zorg voor het doen aanleggen van een lijst waarin al het betrokken personeel is vermeld en waarin nauwkeurig aantee- kening omtrent de verleende verloven moet worden gehouden. Deze lijst moet bij het oorlogsonderdeel worden bewaard. 8. Bij het vaststellen van de volgorde waarin aan het personeel periodiek verlof moet worden verleend, moeten tfe betrok ken commandanten er rekening mede hou- Hitier dreigt met onbeperkten oorlog Ook Poolsche burgerbevolking zou meevechten Het Duitsdhe opperbevel in Polen deelt mede, dat het aantal gevallen toeneemt, waarin de Poolsche burgerbevolking daad werkelijk zich in de vijandelijkheden mengt. In verband hiermede wijst het erop, dat de Duitsche artillerie en het Duitsche lucht- wapen niet langer tegenover deze bevolking consideratie zullen kunnen gebruiken, als de Polen zelf open steden, markten en dor pen tot strijdgebied maken. Zoo de Polen voortgaan, de bevolking te doen deelnemen aan de krijgsoperaties, zal de Duitsche weermacht van nu af aan met alle haar ter beschikking 6taande middelen den tegenstand in dergelijke plaatsen wre ken. Het Duitsche luchtwapen zal in ver- eeniging met zware artillerie die militaire maatregelen ten uitvoer leggen, welke erop berekend zijn, in dan kortst mogelijken tijd aan dergelijke plaatsen de doelloosheid van tegenstand duidelijk te maken. De gevolgen, welke daaruit zullen ontstaan voor de zwaar beproefde bevolking aldus eindigt deze Duitsche mededeeling komen uitsluitend iroor de verantwoordelijkheid van de Pool sche regeering en haar even onbekwame als gewetenlooze legerleiders. den, dat moet worden begonnen met het erleenen van dat verlof aan het oudste personeel en daarvan in de eerste plaats de gehuwden met de zwaarste gezinsom standigheden. 9. Indien de omstandigheden zulks noodig maken, zullen allen aan wie periodiek ver )f is verleend door middel van de radio ■orden teruggeroepen. Heeft zoodanige op- roepig plaats, d'an zijn allen die zich op dat tijdstip met periodiek verlof bevinden, ver plicht onverwijld naar hun standplaats terug te keeren. Bovendien zal hieraan door het aanplak ken van kennisgevingen in de gemeenten bekendheid worden gegeven. 10. Voor elk periodiek verlof wordt zoowel voor de heen- als voor de terugreis vervoer voor rijksrekening verleend De commau danten zullen hiertoe, tot het tijdstip waar op vanwege het departement van Defensie de vereischte bewijzen zullen worden toege zonden, aan betrokkenen een eenvoud' verlofpas, waarop de reis kan worden ge daan, verstrekken. De verlofpas moet zijn voorzien van de handteekening van den betrokken comp. batterij, eskadron, detache- ments- of overeenkomstigen commandant. Voor de zeemacht Voor het marinepersoneel zal naar gelang van de omstandigheden drie dagen per drie weken of vier dagen .per vier weken verlof worden verleend. Mochten de omstandigheden een andere regeling noodig maken, dan zijn tie betrok ken marine-autoriteiten gemachtigd om een andere regeling naar denzelfdcn maatstaf vast te stellen. Overigens gelden voor het marineperso neel dezelfde bepalingen als voor het perso neel van de landmacht zijn vastgesteld. Voor het vervoer naar hun woonplaats van de militairen, die met periodiek verlof vertrekken, zullen met ingang van 16 Sep tember vanaf des namiddags 16.00 uur voor zooveel noodig extra-treinen worden inge legd. Ingaande Maandag 18 September zul len bovendien in de avonduren extra-trei nen worden ingelegd voor het vervoer van de verlofgangers naar hun corpsen. KANS OP REGEN Weerverwachting geldig van heden avond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Zwakke tot matige wind uit Noor delijke richtingen. Betrokken tot zwaar of lialf bewolkt. Aanvankelijk afnemen de, later weer toenemende kans op regen. Weinig verandering in tempera tuur. In den nanacht en ochtend kans op mist. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 755.4. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.6 C. 14 Sept. Zon op 6.32 uur, onder 7.18 uur 14 Sept. Maan op vm. 7.51 u. ond. nm. 7,29 u Eerste kwartier 20 Sept. voorm. 11.54 uur FIETSERS LICHT OP: 14 Sept. Van 'sav. 7,48 u. tot 'smoig. 6,04 u Bijeenkomst der Oslo-staten BRUSSEL, 13 Sept Gisteravond heeft die permanente commissie van de Oslostatcn in het ministerie van buitenlnnusc-he zaken haar werkzaamheden beëindigd. Na de ver gadering werd het volgende communiqué aan de pers verstrekt: „De permanente commissie van de Oslo- staten heeft op 11 en 12 September te Brus sel vergaderd en heeft met medewerking van ti<e deskundigen ue vraagstukken be sproken, welke op het programma stonden. De besprekingen werden gevoerd over de maatregelen, welke genomen moeten wor den op handelsgebied in verband met den oorlog. Gebleken is, dat de vertegenwoonli- gende landen volkomen eensgezind zijn" Op een latoren datum zullen de deskundi gen opnieuw bijeen komen. Drijvende mijnen aangetroffen De inspecteur-generaal voor de scheep vaart maakt bekend, dat drijvende mijnen zijn aangetroffen langs de Noordzeekust, op de Oosterschelde en in de Waddenzee, PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSU R ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Chamberlain en Chatfield naar Frank* rijk. De Polen hebben Lodz heroverd. Duitschlands eisch inzake „economische neutraliteit". Japanners lijden zwaren nederlaag aan Mandsjoerijsche grens. De gemobiliseerden krijgen per maand twee maal twee dagen verlof. Begrafenis van de slachtoffers van de „Willem van Ewijck", De zevende zitting van de Generale Sy* node der Geref. Kerken, KAN MAAR DE BESTE ZUN N.V. „TWENTOL" - DEVENTER (Recl) Duitsche verliezen zouden aanzienlijk zijn Duitschel«ch"»ach'ncht Het Poolsche leger is nog intact LONDEN, 13 Sept. (Reuter). Een te Warschau uitgegeven officieel communiqué vermeldt, dat Lodz door de Polen is heroverd. Ook wordt er in bevestigd, dat de twee Poolsche legercorpsen, die het gevaar liepen in Poznan (Posen) en Pommersen van de hoofd macht te worden afgesneden, er in geslaagd zijn het contact met deze hoofdmacht der Poolsche strijdmacht tot stand te brengen. Het communiqué besluit met de mededeeling, dat op alle andere fronten de Duitschers in bedwang worden gehouden' en niet verder kunnen. Het Poolsche legevbericht deelt verder medé: In eenige districten is de opmarsch der Duitsche troepen tot sta.... gebracht. Het geheele Poolsche leger is nog volkomen intact.. In den loop van den dag is een afdeeling Duitsche tanks buitgemaakt. Er zijn geen luchtaanvallen op Warschau gedaan, blijkbaar als gevolg van de groote verliezen, die de Duitsche luchtmacht gisteren geleden heeft. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de Duitsche troepen in Zuid-Polen Lemberg steeds meer naderen. Ten Zuidoosten van Przemysl heb ben bergtroepen Sambor bezet en stellingen aan den Dnjestr inge nomen. In het Noordoosten is Krakowiez door de Duitschers bezet. De Duitsche luchtmacht heelt aanvallen gedaan op de Pool sche troepen, die ten Westen van Warschau met omsingeling be dreigd worden. Luchtraids werden eveneens ondernomen op de ver bindingswegen van Warschau naar het Oosten. In Zuid-Polen maken de Slowaken melding van vorderingen tus- schen de San en de Wislok. groote vernielingen aan Volgens het D.N.B. heeft de Duitsche luchtmacht de Poolsche troepenconcentra ties bij KutnoKlodawa en Krosnievice— HobalGostynin met succe.> aangevallen. Verscheidene escadrilles hebben lucht» raids ondernomen op de omgeving van de Warschausche voorstad Praga, alsmede op de spoorwegen, die van Warschau naar Radzymin, Tluszcz, Si<*dlce en Demblin leiden. De resultaten van die aanvallen zijn brandende stations, vernielde rails, zwaar beschadigde spoorbruggen, spoorwegover- gangen^ en vernielde munitie transporten en auto-colonnes, 't Verzet der Poolsohe lucht macht wordt steeds zwakker. Ten einde ook eiken toekomstigen aanval onmogelijk te maken, heeft de Duitsche luchtmacht aan vallen gbdaan op de rosteerende vliegvel den. Bij de aanvallen op de vliegvelden van Godek, Deblin, Luck en Leniberg zijn 34 op de starthanen staande machines vernield en twee neergeschoten. Uit Bratislava meldt het D.N.B., dat de Slowaaksche troepen, volgi-ns het Slow-aak- sche legerbericht, aajx het Oostelijk front in Polen het vijandelijk verzet gebroken en den vijand door een frontaanval gedwongen hebben 20 K.M. terug te trekken. Daardoor hebben de Slowaaksche troepen aan hun front oen gunstige positie kunnen innemen. Ook op de linie Krosno- -Sanok bevinden de Polen zich, aldus het fegerbericht, nog steeds op den aftocht De gebouwen op bet vliegveld van Krosno staan ln brand. De Slowaaksche luchtmacht toonde weer een groote activiteit en heeft eik optreden der Poolsche vliegers onmogelijk gemaakt Met speciale voldoening stedt net Slowaaksche communiqué ten slotte vast dat dé samen werking met het Duitsche leger voorbeel dig ia. De Duitsche verliezen Volgens inlloh tingen uit betrouwbare bron, zoo meldt Havaa u.t ZQrich, zijn de verliezen der Duitsche troepen in Polen aanzienlijk. De Duitsche mededeelingen hebben de verliezen slechts in percentages genoemd Het blijkt dat het aantal dooden en gewonden oneindig bjoger is dan de «fficieele berichten melden. De verliezen waren zoo hoog en overtroffen zoozeer de verwachtingen van het 'egercommando. dat M korps verpleegsters en dokter# onvol doende was. Te Berlijn wordt de helft der -eholen als hospitaal «.«bniikt Te Weenen 'ijn ziekenhuizen en schok* vol gewonden, 'n ®en officieele med-'deefing ia nadruk gelegd op nood zakelijkheid van vervroeging der medische examens Jo verband met de bestaands omstandigheden', aldus besluit Havaa.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1