^liniuir ^rittsdje tmran t Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Duitsche vredeswil DE DUITSCHERS BEZETTEN LODZ Fransche troepen over de Duitsche grens De loop der gebeurtenissen Herfstinzameling 1939 abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.I8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Lossemummers 5 ct. met Zondagsblad 77» cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 - Postgiro 58936 MAANDAG 11 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang a&brrtentiEprijjen: Van I tot 5 regels 1.17 7» Elke regel meer 0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 N°. 6801 In het kader van een groote betooging van lerlijnsche industrie-arbeiders heeft maar :halk Goering eon rede gehouden, iet grondthema was Duitschlands vredes- il. Spreker betoogde, dat deze wil diep en as in het hart van het Duitsche volk, het bijzonder in het hart van den 'ührer, doch dat de omstandighedi luitschland den strijd hadden opgedrongen, ir handhaving van Duitschlands levens Rechten in het gebied van zijn oostgrenzen Bet Duitsche •volk had in deze streken teschil met het Poolsche, en Groot-Brittanii ou daarvan hebben gebruik gemaakt om di 'olen tot een oorlog op te zetten, waarvan iet eerste doel weliswaar zou zijn Polens anspraken te handlhaven, doch het fei te- ij ke en dieper liggende een poging, luitschland opnieuw te knechten, en zelfs t-e erniotigen. Goering wees ar verder op, dat het Der-le lijk thans twee fronten kent. dat der mill viren, die in het oosten strijden, en aldaar orderingen hebben gemaakt, grooter dan oen zelfs te Berlijn had verwacht, en dan log een front, hetwelk daarachter ligt, dat an de arbeiders, die door het handhaven n geleidelijk opvoeren van de productie er- oor moeten zorg dragen, dat 't land econo- nisch in staat blijft zichzelf te handhaven, len moet niet alleen produceeren, om i iigen behoeften der (bevolking, en die iet leger te voorzien, doch tevens 01 ;unnen uitvoeren, want uit dit surplus ient te worden betaald al wat het land aan nvoer-artikelen noodig heeft. Dit deel der rede droeg een eenigszins weeslachtig karakter. Nu eens leek het, of spreker wilde doen uitkomen, of het lerda Rijk economisch sterk genoeg is om zijn behoeften te voorzien, dan weder als- deze kracht eerst was verkregen door de igste veroveringen, waardoor het rijke go- ied van Poolsohe Silezië opnieuw bij de •uitsche industrie was gevoegd. Op gelijke rij ze kon men opmerken, dat nu- eens do preker het oog scheen te hebben op een orten oorlog, dan weder op een strijd, die ilijk in 1914, jaren zou moeten duren, veeslaohtigheid vindt haar juiste verkla- ing in de onzekerheid omtrent de naaste jekomstontwikkeling, welke nog immer et Derde Rijk schijnt te heerschen. On- inks de duidelijk aan den dag gelegde ritsche en Fransche vastbeslotenheid om en strijd te willen voeren tot het bittere inde, en op alle fronten schijnt men in Wlijn aan de verwachting vast te houden, at 200 Polen binnen korten tijd tot volledi- je overgave zou zijn gedwongen, er wel op jieuw met Londen en Parijs te praten zou lillen. Men schijnt in de Duitsche hoofdstad V meenen, dat het uitblijven nan nieuwe •mbardementsvludhten van Engelscho iegtuigen hoven Duitsch gebied, en het og niet in algemeene beweging geraken an de Britsche en Fransche legers uitge- •gd mogen worden als een laatste aarzo ng, om tot het allerverschrikkelijkste over gaan. Vandaar dan ook, dat de maar- ihalk met zoo gr00ten nadruk de Duitsche accessen op het oostelijk front naar voren racht, alwaar de veronderstelde val van IVarschau had dienen te fungoeren m symbool man een (vergeefs verder nog hort te zetten strijd. De lezer weet, dat over het lot van oolsclhe hoofdstad inderdaad veel te doen st. De Duitsche legerberichten aan et einde van de vorige week deden ver- loeden, dat Warschau, zoo het niet reeds derdaad geheel in Duitsche handen zou toch zeker binnen eenige uren zou oeten capituleeren. Leek het niet reed9 rijdagavond, alsof de Duitsohe omroepers ch bedienden van de Radio-Wargch.au? La- is gebleken, dat dit station nog in Poolseh &zit was, doch dat de Duitsche omroep zich m de Warschauschc golflengte had he iend, gelijk hij ook op de Luxemburgsche ilflengtc heeft uitgezonden. Daden derhalve paganda, waardoor men de tegen- anders tracht te misleiden en te ontmoc- gen. Ook werd hierdoor in de neutrale uiden een niet volkomen juiste bcrichtge- ng in de hand gewerkt. De tijd van „es ist cht wahr" en „es ist wahr" is zoo onge ler teruggekomen. Goering heeft derhalve van Duitschlands edeswil getuigd, uitgaande van de gedach- dat de val van Warschau eenzelfde denk- ield zou suggereeren. Maar de Polen ver- idigen zich nog in hun hoofdstad, an zul- n wellicht ook den tijd hebben gevonden, ch op een verkorte frontbreedte tegen ver- sr Duitsch opdringen te verzetten. Zijn ge- ichte, om alsnog den strijd in te binden, eeft bovendien in Londen en Parijs zulk 'n eerstand gevonden, dat men goed doet zich iet de hoop op zulk een einde van het onflict maar niet te zeer te vleien. Veer Oslo-besprekingen Brussel Te Brussel heeft heden wederom een ijeenkomst der Oslo-staten plaats ge- 'onden. waaraan de gezanten dier staten lebben deelgenomen. Vermoed wordt, dat i.a. 'de neutraliteitsschendingen der afge- Dopen week en enkele economische pro- •lemen aan de orde zijn geweest; Van het Oostelijk front Het lot van Warschau nog niet beslist Duitsch opperbevel meldt verdere successen Omtrent het lot van Warschau blijven de meeningen verdeeld. Vol gens Polen is de stad nog steeds in Poolsche handen; de Duitschers houden vol, dat zij de stad zouden hebben bezet. De industriestad Lodz is door de Duitschers genomen. Omtrent de operaties aan de verschillende fronten in Polen publiceert het opperbevel der Duitsche weermacht het volgende communiqué: „Tusschen het gebergte en den bovenloop van den Weichsel hebben de Duitsche strijdkrachten de vervolging van den verslagen vijand in Oostelijke richting voortgezet. In de groote bocht van den Weichsel tusschen Sandpmierz en Kutno heeft de snelle doorbraak der gemotori seerde en gepantserde afdeelingen tot aan de rivier, groote successen opgeleverd. Gedeelten van talrijke Poolsche divisies rond Radom zijn van den Weichsel afgesneden en aan alle zijden omsingeld. Ook den uit de streek SkierniewiceSochaczewKutno naar het Oosten trek- kenden vijand is de aftocht over den Weichsel bij Warschau en naar het Zuiden onmogelijk gemaakt. Het lot van deze Poolsche legerafdeelingen, met welke nog hevige gevechten worden geleverd, zal in de eerstvol gende dagen zijn beslist. De in Noord-Polen aan weerszijden van den Weichsel oprukkende Duit sche troepen zijn ten Westen van Wloclawek en ten Noorden van Plock aangekomen. Ten Noordoosten van Warschau hebben de Duitsche troepen zich aan den Zuidelijken oever van de Boeg genesteld. Om Lomza en het gebied ten Oosten daarvan wordt nog gestreden. De luchtmacht heeft de van Warschau naar het Oosten en Zuid-Oos ten leidende wegen en spoorwegen door bomaanvallen geblokkeerd en de aldaar nog aanwezige kampementen aangevallen. Tijdens een aanval op Lublin zijn in een strijd tegen een escadrille gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers zeven Poolsche vliegtuigen neergeschoten en acht Poolsche vliegtuigen, die op den grond stonden, met bommen zwaar beschadigd. Ter ondersteuning van het leger hebben de vliegers troepen in het ge bied rondom Radom, alsmede tusschen de Narew en de Boeg met suc ces aangevallen." Polen beschieten htm eigen hoofdstad Het D.N.B. meldt nog: De onverwacht inelle opmarsch der Duitsche troepen naar Warschau en het binnendringen in de Pool sche hoofdstad op den achtsten dag der ope raties, hebben niet alleen het Poolsche opperbevel zwaar getroffen, maar blijkbaar ook groote verwarring aangericht in de rangen der Poolsche troepen. De buiten Warschau staande Poolsche troepen be schieten thans hun eigen hoofdstad' met artillerie. Deze van militair standpunt be zien onzinnige beschieting kan slechts overbodige vernietiging van niet-militaire installaties en onnoodige slachtoffers onder de Poolsche burgers in de hoofdstad tot gevolg hebben. De Poolsche berichtgeving De radio-Warschau meldde Zondag ochtend: Onze troepen hebben alle aanvallen op Warschau afgeslagen; de Duitschers zijn nergens doorgedrongen. Er werden 32 Duitsche tanks vernield. Zelfs vrou wen en kinderen helpen bij het aanleg gen van versterkingen, op eenige Km. ten Westen van Warschau. Des namiddags werd medegedeeld, dat rond Warschau de hevige gevechten voortgezet werden. De Poolsche troepen trekken langzaam terug, doch de Duit schers kunnen geen vorderingen maken. Des avonds deed de burgemeester va<n Warschau weer 'n dringend beroep op de burgers om zich tot den laatsten druppel bloed te verdedigen. De Duitschers zijn nog op 10 Km. afstand, aldus de burge meester. Volgens verdere radio-berichten zou den veertien luchtaanvallen op War schau ondernomen zijn. Vijftien Duitsche machines moeten zijn neergeschoten. Slowaaksche opmarsch gestaakt United Press verneemt van welingelichte zijde te Bratislava, dat de Slowaak6che troepen haar opmarsch in Polen gestaakt hebben nu zij het gebied bezet hebben, dat Polen in 1920, 1928 en 1938 aan Slowakije ontnomen heeft. De Slowaaksche generale staf heeft al in geen twee d'agen meer een legerbericht gepubliceerd. Hitier vliegt over het front Hitier heeft zich bij het legerkorps uit Silezië gevoegd, dat langs Czestochowa, Kielce en Konskie is opgerukt. Met een bombardementsvliegtuig heeft hij een tocht langs de slagvelden van deze week gemaakt en daarna heeft hij op groote hoogte over de wegen gevlogen, waarlangs het Poolsche leger thans terugtrekt. Na bij Radom ge land te zijn, is hij daarna weer verder ge vlogen in de richting van Warschau tot aan het punt, waar de Poolsche troepen, die van de hoofdmacht afgesneden zijn, trach ten zich een doortocht te banen, onder het vuren der Duitsche artillerie. Namens H.M. de Koningin, werd Za terdag bij het monument ..Voor hen die vielen" in Den Helder een krans gelegd door den adjudant i.b.d. van H.M.gep. schout bij nacht C baron de Vos van Steenwijk. ter nagedach tenis van de slachtoffers van de ..Willem van Ewijck"-ramp. Over zicht tijdens de plechtigheid. Het Duitsche Legerbericht GROOTE SLAG IN POLEN NADERT ZIJN HOOGTEPUNT Warschau ten deele Duitsch, ten deele Poolseh Vliegveld van Saarbrücken ontruimd BERLIJN, 11 S.ept (D.N.B.) Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: De groote slag m Polen nadert zijn hoog tepunt: de vernietiging van het Poolsche veldleger ten Westen van den Weichsel. Terwijl in Zuid-Polen de zich taai vi werende tegenstander over den San werd teruggedrongen en de overgang over de ri vier in den sector Sano Jawornik Polski werd bezet, begonnen de in verschillende gebieden ingesloten troepen de wapens r te leggen. Overal werden pogingen der gesloten troepenafdeelingen door te breken, verhinderd. Het is na harden strijd om de Poolsche versterkingen aan den Narew gelukt bij Nowgorod en Wizna brughoofden te vor men aan den Zuidelijken oever. Poolsche artillerie van ieder kaliber heeft, van de oostelijke deelen van Warschau uit, het vuur geopend op onze zich in het weste lijk deel der stad bevindende troepen. De insluiting van de Poolsche oorlogs haven Gdingen werd voortgezet; Neustadt en Putzig bevinden zich in Duitsche handen Zeestrijdkrach ten ondersteunen het optro den van het leger door een succesrijke be schieting van Poolsche batterijen en vt oorlogshaven Gdingen. Het luchtwapen heeft de wegen en spoor lijnen ten oosten van Warschau in de gebie den van Lemberg en Lublin-Chelm herhaal delijk aangevallen en de zidh aldaar bevin dende colonnes cn troepentransporten ver slagen. Te Lemberg werd het Station-west verwoest. Van het Westelijk front Duitschers doen tegenaanvallen In het Westen werd het ontruimde vliegveld van Saarbrücken door Fran sche artillerie beschoten. Boven het Duitsche gebied werden drie Fransche vliegtuigen omlaaggeschoten. Te Berlijn is thans het eerste wumum- qué gepubliceerd over den strijd op het westelijk front. Het luidt als volgt: „In het westen zijn voor het eerst Fransche verkennerstroepen over de Duitsche grens getrokken en hebben den strijd aangebonden met onze op grooten afstand van den Westwall staande voor posten. De vijand heeft talrijke dooden en gevangenen, o.w. een officier achtérge laten. In den nacht van 8 op 9 September hebben Britsche vliegtuigen pamfletten geworpen in eenige steden in Noord- en West-Duitschland. De bemanning van een bij Ueberstedt (Thüringen) gevallen Engelsch vliegtuig is gevangen genomen. Aan de Westgrens zijn drie Fransche vliegtuigen boven Duitsch gebied neerge schoten. Bomaanvallen zijn niet gedaan." Het Fransche communiqué verklaarde: Wij slaagden erin door een serie me thodisch uitgevoerde operaties vorderingen te maken tusschen de Saar en de Voge zen. De vijand is een offensieve beweging begonnen vlak ten oosten van de Moezel, in het gebied ten N.O. van Sierck. De Fransche en Engelsche oorlogs schepen hebben mijnversperringen ge legd in bepaalde zones van het Kanaal en de Noordzee. Een Fransche toelichting Ter toelichting van den strijd in het Wes ten worat van Fransche zijde medegedeeld, dat het opperbevel zich des morgens er toe heeft bepaald, mede te deelen, dat de Duit schers tegenaanvallen hebben ondernomen en dat in den loop van den nacht de situatie onveranderd was gebleven. De Fransche troepen, aldus de toelichting hebben zich gehandhaafd in de veroverde positris en verbindingen tot stand gebracht met hun vorige posities, ondanks de terrein- moeilijkheden veroorzaakt door de be bosohte heuvels van de Saarvallei en door het bosch van Warndt. De vijand heeft de bruggen ovar de Lauter bach, die door het industriesta&je Volklingen loopt vernield. Na hevigen strijd hebben d_' Fransche troepen belangrijke posities kun nen veroveren, waaromtrent hat opperbevel thans geen nadere mededeelingen kan doen. LUCHTGEVAAR BRANDGEVAAR MINIMAX SNELBLUSSCHERS BLUSSCHEN ELK BEGIN VAN BRAND Goedgek. door bev. instanties. Ned. Fabr. N.V. IFFA-MINIMAX, TeL Bussum 5380. Rotterdam: Telefoon 44151. Den Haag TeL 395677. Arnhem TeL 21275. (Reel.) Een Duitsch communiqué heeft bekend gemaakt, dat de Poolsche industriestad Lodz door de Duit sche troepen is bezet. De Duit schers zouden ook elders in Polen hun successen hebben voortgezet. Wat Warschau aangaat, blijven de berichten ook thans nog elkander tegenspreken, doch het lijkt gewet tigd, aan te nemen, dat de Polen nog steeds hun hoofdstad tegen den vijand blijven verdedigen. Het Fransche legerbericht meldt methodisch uitgevoerde ope raties tusschen de Saar en de Vo gezen en een Duitsche tegenbewe ging ten Oosten van de Moezel, ten noordoosten van Sierck. Naar verluidt heeft Hitler in een Duitschen bommenwerper een tocht hoog boven het front in Polen gemaakt. De Fransche en Engelsche oorlogs schepen hebben mijnversperringen ge legd in bepaalde zones van Kanaal en Noordzee. Frankrijk heeft verschillende finan- cieele en monetaire maatregelen geno men, zooals een kapitaal- en goud-em bargo, en gaat over tot invoering van een wisselcontrole. Reynaud heeft een rede gehouden over Frankrijks economische weer kracht, en opgewekt tot opvoering der productie. Ook Goering heeft te Berlijn een rede gehouden, waarin hij op het be lang van den economischen strijd wees, en gewaagde van den Duitschen wil, een „fatsoenlijken vrede" te sluiten. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Duitschers melden de bezetting van Lodz. Thans ook Duitsche berichten van strijd op het Westfront. Goering spreekt over een „fatsoenlijken vrede". Fransche crisismaatregelen afgekondigd Maatregelen van den opperbevelheb ber inzake oefengelegenheid voor de troepen. Verschenen is het voorloopig verslag der Tweede Kamer inzake de wijziging van de Lager Onderwijswet. Bij een auto-ongeluk te Hillegersberg is één persoon gedood en zijn drie ernstig gewond. DE OORLOG ZOU MINSTENS DRIE JAAR DUREN In Engeland neemt men dienovereenkomstig maatregelen Het Engelsche oorlogskabinet heeft besloten zijn politiek te richten naar de veronderstelling dat de oorlog drie jaar of langer zal duren. Instructies zijn ver zonden aan alle regeeringsdepartementen, om te bewerken, dat alle plannen voor de toekomst terstond gebaseerd worden op bovengenoemde veronderstelling. Voorts zijn maatregelen genomen om de produc tiecapaciteit van alle munitie zoo op te voeren, dat in alle behoeften zal worden voorzien. Het kabinet acht het van be lang, den uitvoer te handhaven ten bate van de behoeften der burgerbevolking. Het oorlogskabinet vertrouwt, dat deze belangrijke beslissing den steun zal ont vangen van het Britsche volk en aan de bondgenooten en vrienden van Engeland welkom zal zijn. KOELER WEER Weerverwachting: Matige tijdelijk toenemende meest Westelijke wind. Zwaarbewolkt tot betrokken met tijde lijke opklaringen. Enkele regenbuien. Iets koeler. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen hall twaalf 7563 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen hall twaalf 17.6 C. FIETSERS LICHT OP: 12 Sept. Van 'sav. 7,53 u. tot 'smorg. 6,00 u 20-tonn«n m i •„onder de 60"e« de deunt» wogen» die et m»—- »oor oGw| »en de «betfe bumpe»^ :oo groeil tteed» het oantoft h*" 4» irft eigen erroring N.V. BETONBOUW V.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantoor HOOGKERK (Gron.) Telefoon 1766 Bijkantoor DEVENTER, TeleL 3863 Uitvoering van Beton-, Utiliteits-, Burger en Waterbouwwerken. Groote voor raden Betonartikelen, ook met asphalt geïmpregneerd oi gepenetreerd tegen agressieve invloeden. BETON EMAILLE en ARTILUX- MATERIAAL voor mnnrbepleisterlng en gevelstukken. Lezers van dit blad, laat het U niet weer houden. ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door het geheele land. (Reel) WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -0. Brand bluschapparaten (Reel) Dr NEDERBRAGT TE RIGA Onder de voormalige bewoners van Danzig .ie bij het uitbreken der Duitsch-Poolsche ijandelijkheden naar Riga zijn gegaan, be vindt zich ook de voorzitter van den Haven- raad van Danzig, de Nederlander dr. J. A. Nederbragt. De groofe oogst moet nu worden ingehaald. ONZE hebben we ingeluid en ze moet worden voortgezet. Prachtige en praktische premies zijn beschikbaar. Nu aan het werk. De tijd is er rijp voor. We geven nieuwe abonné's de nummers van ons goedkoopst Christelijk Dagblad tot 10ct. gratis KIND VERDRONKEN WOUBRUGGE, 11 September. Zater dagmiddag is het 2>4-jarig zoontje van H., dat met zijn vader een bezoek aan Haarlem bracht bij zijn grootouders, in een onbe waakt oogenblik in een sloot naast de wo ning geraakt en verdronken. MOTORRIJDER GEDOOD GRONINGEN. 11 Sept. Zondagmicdag is de 34-jarige gehuwde metselaar H. K. aan den Heerensingel alhier met zijn motor rijwiel tegen een boom gebotst. De man liep een schedel basisfractuur op. Hij is van nacht overleden. DOODELIJK ONGELUK TE MALANG MALANG, 11 September Aneta). Za terdagmiddag is de 9-jarige Harry Koopman het slachtoffer geworden van een ernstig on geluk. Hij wilde op een lorrie springen, waarbij hij misstapte en daaronder terecht kwam. Zijn pols werd afgereden en zijn gelaat ingedrukt. Het slachtoffer viel in een ravijn en was op slag dood. K.L.M.-VLIEGTUIG IN VERBODEN ZONK MED AN. 1 lSeptember (Aneta). De ..Sumatra Post" verneemt, dat het KLM-toe stel voor Nederland, bij Rangoon door een misverstand in een verboden vliegzone is terechtgekomen. Nadat deze kwestie was on derzocht en gebleken was dat misverstand hiervan de oorzaak was, kon de reis worden voortgezet. rH a/s Pijp Tabak Taconis - Leeuwarder»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1