^liruuif CeiïtörJje ouriuif Nederlandsche mijnenveger verongelukt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken 'juw in ons land Bij West-Terschelling op een mijn geioopen Het schip midscheeps getroffen en in een minuut gezonken Dertig dooden te betreuren De loop der gebeurtenissen ISKF- De Duitschers binnen Warschau KJJt inetrcntsprijö: l-ort. ar1aa' in Le'060 en 'n plaatsen ir een agentschap gevestigd is 235 vVLr - Per Posl -f 2.35 portokosten tea week0.18 eisi.ik et Buitenland bij wekelijksche verw ,rling4.50 Ü1 jda^elijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling eA1f$e nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cl NO. 6800 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang atfoerttntieprijjcn: Van 1 tot 5 regels I.171/» Elke regel meer0.22'I» ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 sm] jarcn 1914—1918 hebben ons ge- tmban en de monumenten hier en daar he peren er ons aan. dat ook het neu- land zijn tol aan de oorlogsverwoes- HadPeeft te betalen. Thans is de strijd 'and jeen week op gang of reeds kwam er '*ar$ rouw over ons land. De eerste da- r^sVerd hier en daar een militair door getroffen, doch gisteren had verste groote ramp plaats. j mijnenveger „Willem van Ewijck", "Slechts een jaar in de vaart, is gis- pdag vlak bij Terschelling op een gelcopen en onmiddellijk in de diepte venen: 30 van de 51 opvarenden zijn vockomen bij de vervulling van hun Ait se; tderland moet zijn neutraliteit hand- n en zijn grenzen beschermen en igh; pm .:ijn wij verplicht de toegangs- ';n te water af te sluiten. Zelfs het Rekfale ian£l blijft daardoor niet geheel r. he: wreede krijgsbedrijf. Troo> „Willem van Ewijck" was met an- schepen bezig een mijnenveld te leg- ren rond de zeegaten van de Wadden- den en toen is het ongeluk gebeurt; DelJ|chip is gegrepen door „het verderf, ederc de donkerheid rondsluipt en op den ^9 verwoest". Ce" :o vroeg het gruwzame oorlogsbedrijf de s in de eerste week het leven van 30 "naë mannen in de kracht der jaren; in gezinnen is verslagenheid en doffe een man cn vader, een zoon, een der 0f verloofde onverwacht wegge- Hulo en hulpmiddelen in de onmid- c. k nabijheid en toch omgekomen: dat ueveeheel ons volk rouwt met de treu- gj.i(.pn mee; wij voelen ons meer dan ooit rschanet onze marine, die in deze dagen dencgevaarlijke taak heeft te vervullen en ai onze gemobiliseerden, die hun post len betrokken en vaak zoo heel veel bessen achterlaten. ez wetenschap ,kan de rouwdragen- St. ierken in de beproeving; doch het is Gc i, die ware troost kan bieden, 'aartftioed om te sterven, maar ook om te in eze rampspoedige tijden kan Peitnken Bidden wij daarom in trouwe stföd eah eid aan heel ons volk en in ge- •Sai ver trouwen op den Vader in den Cola Warschau gevallen NS Poolsdhe hoofdstad Warschau, gelegen de rivier de Weichsel, en het actieve "üijppunt van het Poolsche nationale le- Con'is- vt Sens mededeeling van het Duit- Ma jevel in Duitsche handen geval- ÏÏZ-.'- beteekent allereerst een moreele uid voor en volk, dat met dapperheid ,en voor zijn vrijheid strijdt, dooh Pobaast heeft deze capitulatie ook andere ideet b beteekenis; Warschau is een him van spoor-, weg- en waterverkeer de tad thans niet langer in Poolsch €ste is z onvermijdelijk een zekere ont- hting van de binnenlandsche verbln- ewe811 ter- ?evolge hebben. Ook de „Times" v. druir dezer dagen in een beschouwing Ko!00' veronderstelling opperde, dat joleohe legerleiding wel zou trachten, 'h;} een energieken flankaanval uit het i. in des lands de Duitsche kolonnes van ;T: hoofdstad af te houden. Vermoedelijk 'mpj de Poolsche maarschalk, door het ebrig aneller tempo, waarmede de Duitsche ef.'gverrichtingen elkander opvolgden, tot Tru een manoeuvre n*et den tijd gehad. den Poolschen vrijheidsstrijd heeft ^%ct dat naar zijn voorkomen eer een in s-E eesche dan een typisch Poolsche ,-ds een belangrijk aandeel gehad, iistorie der stad is als het ware een aan- ik 11 ng van bezettingen en bevrijdin- r, :ide natuurlijk in den regel gepaard m t de noodige venvoestingen. Dit jn der voornaamste redenen, dat men er {verhouding zoo weinig oude gebouwen 3r'Elk volgend regiem immers deed 22jbest, door breken en bouwen de sporen een vorig zooveel mogelijk te doen gijwijnen. In den loop der tijden heeft 22te':hau alle lotswisselingen van het Pool- 22{ vc-lk als aan den lijve ondervonden. Sen, Zweden en Pruisen verdrongen er ju der. De lange periode van Russisch Uur, in de achttiende eeuw, eindigde in Jsoor.. van „furor polonia", waarbij het oiele Russische garnizoen werd afge- Warschau is ook de hoofdstad ge- 4!' v n het zoogenaamde Congres-Polen, f-herd dientengevolge in 1830 het tooneel I een opstand, die ruim e2n jaar heeft jiurd. ?en in 1914 de wereldoorlog uitbrak was a jstad. gelijk men weet, Russisch bezit; j.sr ging zij over in Duitsche macht, waar- 2 j zij. mim twintig jaar geleden, door in ii onalen bevrijder Pilsoedski werd in* 1920 werd zij ernstig bedreigd de i menvallende Russen, die echter behul van een Fransch expeditiecorps De mijnenveger „Willem van Ewijck" DEN HAAG, g Sept. De regeeringspersdienst meldt dat gister middag een ernstig ongeluk plaats vond bij de Noordvaarder (West-Terschelling), alwaar een Nederlandsche mijnenveger, de „Willem van Ewijck" op een mijn is geioopen en binnen één minuut is gezonken. De Koninklijke Marine betreurt het verlies van der tig van de een en vijftig opvarenden, die bij het vervullen van hun plicht den dood vonden. Binnen enkele seconden na de ontploffing waren drie barkassen ter plaatse, en vliegtuigen werden uitgezonden om naar dren kelingen te zoeken. Er wordt een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de omstan digheden waaronder het ongeluk plaats had. Hr. Ms. „Willem van Ewijck" werd in 1937 in dienst gesteld. Het schip werd gebouwd bij P. Smit Jr., te Rotterdam en mat ongeveer 500 ton. De „Willem van Ewijck" behoorde tot een serie van acht mijnenvegers, waarvan er op het oogenblik vier in Indië zijn. konden worden teruggedreven. De rust en vrijheid hebben slechts twee decen niën geduurd. De nieuwe, niet verklaarde oorlog heeft het land wederom aan zware lotgevallen blootgesteld en de hoofdstad in vreemde heerschappij doen overgaan. Wij weten niet, welken loop de krijgsge- beurtenissen in de eerstvolgende dagen zul len nemen. Van sommige zijden wordt de veronderstelling geopperd, dat het Poolsche opperbevel in staat zal wezen, zeer spoedig de kern van het leger samen te trekken, en tegen de Duitsche overmacht een stellingen- strijd te beginnen, welke krachtens zijn ka rakter zeer lang zou kunnen worden gerekt, ja wellicht den oorlog uit zou kunnen duren. Deskundigen, die deze verwachting koesteren, wijzen erop, dat het moreel van het Poolsche verzet nog geenszins is gebroken, ja dat zelfs een aanzienlijk deel van de Poolsche troepenmacht nog vrijwel niet in het vuur is geweest. Tegenover deze these staat een andere, namelijk de veronderstelling, dat de gebeurtenissen zich zoo snel opvolgen, en het front zoo vlug opschuift, dat de Poolsche legerleiding wel eens den tijd zou kunnen ontberen om deze beweging tot staan te bren gen, Tïen leger binnen stellingen stil te leg gen en van het noodige te voorzien is een zaak, die voorbereiding vordert en ook de kracht om op het eerste critieke moment den stoot op te vangen. Is eenmaal de stil stand der krijgsbedrijven ingetreden, dan is het daarna aanzienlijk minder moeilijk vol te houden. Polen zelf houdt zich moedig en onver saagd, in het besef, dat het strijdt voor een zaak, die wel tegenslag kan ondervinden, doch op den duur zal moeten zegevieren. Het heeft de overtuiging, dat het na langer of korter tijd wéder het hoofd zal opsteken, als namelijk de democratiën aan de eind zege toe zijn. 1 's-GRAVENHAGE, 9 Sept. De ver lieslost van H. Ms. „Willem van Ewyck" luidt: Overleden luitenant ter zee le klasse: J. E. t e n Klooster; luitenant ter zee 3e klasse marine reserve G. An erna; adj. deroff. machinist B. C. de Bruin; bediende-zeemilicien J.Bosch. Vermist bootsman G. J. van Dort; sergt machinist J. J. de Smit; korporaal machinist M. F. Poortvliet; kor poraal torpedomaker J. C. Brom- 1 e w e; matroos le klasse P. B 0 0 n e matroos 2e klasse H. J. Gil les en; stoker-olieman L. P. Soede; idem A. Verkuilen; stoker le klasse G. d e Boom; idem W. F. H. Verhoeff; stoker 2e klasse F. G. B 0 0 n estoker 3e klasse B. W. van B 0 e k e 1idem A. F. J. Cadot; adspirant-kwartier- meester z. m. P. M.Hofman; korpo raal-machinist z.m. J. Oudshoorn; matroos 3e klasse z.m. J. B u ij sidem F. G. S10 b b e 1 a a rbediende 2e klasse z.m. J. van Belzen; idem J. de Waal; hofmeester 3e klasse z.m. S. C. van Steenkiste; kok 2e klasse z.m. A. Beyer; kok 3e klasse z.m. A. V. Lohman; stoker olieman le klasse z.m. M. Moermond; stoker 3e klasse z.m. J. van den Beucken; idem H. H. A. Peters; ziekenverpleger 2e klasse z.m. J. Krul. De heer J. E. ten Klooster, de commandant van de „Willem van Ewijck", werd in 1904 geboren. Hy %verd 18 Augustus 1926 benoemd tot luitenant ter zee 3e klasse. Twee jaren daarna werd hij bevorderd tot de twee de en in 1937 tot de eerste klasse. De thans ontslapen zee-officier was in het bezit van het brevet van waar nemer. Licht gewond Luitenant ter zee le kl. F. H. M. van Straelen; korpl adelborst W. A. Moraux; sergt. machinist N. Steenhaard; korpl. ma chinist D. Schaatsbergen; korpl. konstabel F. Homborg; kwartiermeester M. A. Haver- mans; matroos le klasse L. C. van der Blink; idem H. de Vries. Zeer licht gewond Stoker 3e klasse G. H. Heijne. Lich t ge wonde miliciens: matroos 2e klasse z.m. J. Dubbel; idem V. van der Weide; matroos 3e klasse z.m. W. H. Kruijter; idem D. van den Heuvel; seiner 3e klasse z.m. E. Stulp; schrijver 3e klasse z.m. F. Simons. Niet gekwetst Luit ter zee 2e kl. mar. res. J. P. D. Vis ser; kwartiermeester J. H. Simonis; korpl. machinist F. J. van der Maas; korpl tele grafist C. F. B. van der Kroft; korpl. mon teur S. P. Sparenberg; matroos 2e klasse M. J. Walrave; matroos 3e klasse W. J. te Loo; matroos 3e klasse I. Hamclink; stoker-olie man 2e kl. z.m. D M. Goetgeluk; matroos 3e klasse z.m. H. J. Meijer. Volgens het opperbevel van de Duitsche weermacht zijn Duitsche pantser- afdeelingen gisternamid dag Warschau binnenge drongen, hetwelk echter van Poolsche zijde bestre den werd. De hoofdmacht van de Poolsche troepen zou naar Havas meldt, zich hergroe- peeren aan het z-g. front van de „vijf rivieren", ten noorden en ten zuiden van Warschau, teneinde daar aan de oprukkende Duit- schers het hoofd te bieden. Het Poolsche legerbevel zou thans talrijke in reserve gehouden eenhe den in het vuur brengen Het Fransche Iegerbericht meldt in de streek tusschen Moezel en Rijn opnieuw plaatselijke vorde ringen; de Duitschers zouden zich terugtrekken en bruggen en wegen vernielen. De oorlog op zee heeft opnieuw slacht offers gevraagd onder de Britsche koop vaardijvloot. Van Engelschen kant weet men de Duitsche vrachtvaart op Noor wegen, welke zich voornamelijk met ver. schepeningen van ijzererts bezighoudt, zulke moelijkheden in den weg te leggen, dat deze transporten thans practisch tot stilstand gekomen zijn. In sommige deelen van Oostenrijk moet de stemming det bevolking bepaald slecht zijn. Naar Havas uit Zuid -Slavië bericht komen er dezer dagen zeer veel deserteurs over de Duitsch-Zuid-Slavi- sche grens. Een ernstige ramp heeft de Nederlandsche Marine getroffen. Bij West-Ter schelling is de mijnenveger „Willem van Ewijck" op een Nederlandsche mijn geioo pen, doormidden gebroken en binnen een minuut ge zonken. De ramp heeft dertig slachtoffers ge eischt en v ij f t i e n gewonden. UITGESTELDE VERGADERING De bondsvergadering van den Ned. Chr, Bond van Verzekeringsagenten en Zieken fondsboden, welke was belegd op Donder dag 14 September, te Rotterdam, is voor onbepaalden tijd uitgesteld. LUCHTGEVAAR BRANDGEVAAR MINIMAX SNELBLUSSCHERS BLUSSCHEN ELK BEGIN VAN BRAND Goedgek. door bev. instanties. Ned. Fabr. N.V. IFFA-MINIMAX, Tel. Bussum 5380. Rotterdam: Telefoon 44151. Den Haag Tel. 395677. Arnhem TeL 21275. (Reel.) TOENEMENDE BEWOLKING Weerverwachting. Aanvankelijk zwakke, later in het Noorden tot matig toenemende Noordwestelijke tot Noord oostelijke wind, aanvankelijk helder tot licht bewolkt, later toenemende bewol king, weinig of geen regen, aanvanke lijk nog warm, later koeler. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 23.4 C. 10 Sept. Zon op 6.25 uur, onder 7.28 uur 10 Sept. Maan op vm. 2.23 u. ond. nm 5,29 u 11 Sept. Zon op 6.27 uur onder 7.26 uur 11 Sept. Maan op vm. 3,41 u. ond. nm. 6, Nieuwe Maan 13 Sept. voorm. 12.42 uur FIETSERS LICHT OP: 10 Sept. Van 's av. 7.58 u tot 's morg. 5,57 u 11 Sept. Van 'sav. 7.56 u. tot 'sniorg. 5,r Rotterdam; E. Müm LOENEN (Vel.) Bonds-Hotel „De Vrijenberg" Tel. 261 Ideale ligging In de bosschen, bij beek en waterval. Pensionspriis minstens 5 d. 1ste verd. 3.50, 2e verd. 3.— gelijkvl. met aparte serre 4.—. Weekend 7.50, str. w. en k. w. op alle kamers. /RArl BOOM'S ASTHMA POEDER verlichting bij daaruit voortkomende borst- benauwdheid en borstbe- klemming. Alleen echt met den naam BOOM. f 1.29 per groote doos. Nederlandsch fabrikaat. ftLG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMAN1AHU1S GROOT N00R0HCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM VAK BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD. De Nederlandsche mijnenveger „Wil lem van Ewijck is op een mijn geioopen en gezonken. Daarbij zijn 30 personen omgekomen. De Statendam en de Breedijk hebben slachtoffers gered van getorpedeerde En- gelsche schepen. De opening van de Spoorwegtentoon stelling te Amsterdam. Financieel Weekoverzicht: de beurzen willig. Het Duitsche Iegerbericht meldt, dat Duitsche pantsertroepen Warschau zijn binnengerukt. De Franschen melden plaatselijke vor deringen op het westelijke front. De Fransch-Britsche oorlogsvoering ter zee. Wederom verscheidene scheepvaart ongevallen door duikbooten 1*N ptrocntn If VatT flUNS-TUCFOON STR OOMEND WARM GAft EN KOUD WATER OD ALLE KAMERS KAMERS HET OfflBPT-ra-nCT BADKAMER -f-4- •Cognac Chateau Paulet Generaa» Agent ANDRE KERSTENS. Tilburg Poolsche en Duitsche berichtgeving in onderlinge tegenspraak Verhalen over Poolsche gruweldaden Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede: „Duitsche afdeelingen pantsertroepen zijn Vrijdagmiddag om kwart over vijf Warschau binnengedrongen." Dit bericht is in tegenspraak met een ander Duitsch bericht van gisteren, hetwelk aan de bevolking van Warschau bekend maakte: „De Duitsche troepen hebben de stad Warschau van drie zijden ingesloten. Zij zullen in den vroegen ochtend binnentrekken. De bevolking wordt gevraagd kalm te blijven; winkels mogen morgen niet open zijn". Ook van Poolsche zijde ontkent men het eerste Duitsche bericht. De Poolsche legatie in Den Haag wees er o.a. op dat t radiostation van Warschau normaal zijn program voortzette. De commandant van de verdediging van Warschau heeft gister- avond om 10 u. voor de Poolsche radio verklaard: de opperbevel hebber van het Poolsche leger, maarschalk Smigly Ridz, heeft ons de verdediging van de hoofdstad toevertrouwd. Hij eischt. dat da aanval van den vijand breken zal tegen den muur van weerstand, die wij zullen opwerpen. Wij roepen den vijand toe: geen stap ver der. Wanneer de vijand er door komt, dan zal de laatste Poolsche soldaat verpletterd zijn door de Duitsche tanks. Nogmaals rust op Warsck-u de historische taak zijn vaderlands, liefde te bewijzen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1