Jlicutur feiteé\t(üoimuit HDZ NIEUWE DUITSCHE TROEPEN NAAR HET WESTELIJK FRONT Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken v De strijd in niemandsland Britsche schepen in den grond geboord Duitsche koopvaarder buit gemaakt twergbomtementsprijs: (5 'er kwartaal in Leiden en in plaatsen e Vli' waar een agentschap gevestigd is 2.35 bi^s franco per post 2.35 portokosten sroen'er week0.18 het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 n3 te |ij dagelijksche zending5.50 nn te Alles bij vooruitbetaling sen esse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 ct- Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 VRIJDAG 8 SEPTEMBER 193f 20e Jaargang atfertentieprijjcn: Van I tot 5 regels f tJ7'/i Elke regel meer 0.22'lt Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 ■*V fl - Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend0.10 NO. 6799 )e oorlog ter zee imD j oorlog tusschen Groot-Brittannië en ___schland vindt tot op heden zijn zwaar- int op zee. Er is Engeland voorloopig meeste aan gelegen, de landmogend- CBER Duitschland duidelijk te laten gevoe- dat zij naar het westen van al haai indingen is afgesneden, en dat een ;erblokkade, gelijk tijdens den vorigen ton aldoorlog werd gevoerd, ook nu weder Bergj voornaamste en scherpste Britsche is. In dit verband bezien is het dan allerminst een toevalÈ dat de eerste welke door d'e Engelsche en p. tmacht werd ondernomen, de Noord aiie^^p marinehases gclü, waar de be- •t per. cel ijk kleine, doch zeer moderne Duit- oorlogsvloot op een mogelijke taak in bekomst ligt te wachten. Chamberlain over deze raid in 't Lagerhuis eenige •deelingen gedaan, en ook het Engel ministerie van voorlichting heeft daar- cnotorent bijzonderheden verschaft. Dat deze Jn kern ni. de onbruikbaarmaking van RotturPuitsc,hen zakformaatkruiser, door hel Ai«che Nieuwsbureau worden tegenge behoeft verder geen commentaar. verge te niet, dat een oorlog niet alleen de wapens, doch ook met de voorlich- der publieke opinie pleegt gevoerd- te cTe'en, en de groote nieuwscentra, of deze sn a. Officieel o' officieus zijn, hebben bij oed §r«arbeid altijd ermee rekening te hou- le Schehoe deze den moed van het publiek te Roteunen of ondermijnen. Vandaar, dat o-oeton'aarhei<* meermalen in het gedrang i Poiart te komen. 't°rRe vraag maS worden gesteld, of de, aeeen°lschen bij hun strooptocht naar de .laatsen der Duitsche marine wellicht Ie verwachting hebben gehad, daar ■ootflottieljes te zullen aantreffen, a het >mtrent wordt niets losgelaten, doch onderzeeërs voor het ichtersindeel wel ver van huis zullen zijn dan bij een vorige gelegenheid is onken'al de duikboot-oorlog onmiddellijk geprot jn gang geraakt. Het geval van de vanDdtia nu daar gelaten, - hetwelk door pen. ;hland hardrcekkig als Duitsche on- de.Nor^jing WOrdt. geloochend, zijn er nu tortrent ioovele scheepsvernielingen geconsta- ans, fn"dat met recht voor de veiligheid ter op loet worden gevreesd. Mijnen en tor- ber. Heji de groote vijanden der neutralen, 5 tilden* als het 200 wat (?0nr blijft gaan' de 'idingen met de landen van overzee ve-iogkant maken, dat niet dan in geval d Veraaln uiterste noodzaak daarop nog een ntfe^v» zal kunnen worden gedaan. De ge- enis van 1914—1918 herhaalt zich, met trieste gevolgen, daaraan verbonden bleven sschen zullen d'e duikbooten op den van <%im basis niet kunnen missen en 6 seSon moeten terugkeeren, hetgeen een ord dating van hun werkzaamheid zal be- va" Alen. Ook het convooistelsel zal, zoo- kamp«t volop van kracht wordt, de onvei- st dooq doen afnemen. ver de onzekerheid ter zee zich uit- moge worden opgemaakt uit een '-bericht uit Nieuw-York, hetwelk de zigheid signaleert van Duitsche dfuik- in de Caraibische Zee. De Ameri- -;he regeering is thans bezig, naar de MBE^id daarvan een onderzoek in te stel- estemd doch er zouden „aanwijzingen"'' zijn, er; Teiee geruchten inderdaad juist waren, rtièr- ïvan E"?®'80!10 zijde wordt aan den rAdrïaii°toorlog extra aandacht besteed. Een :ins versluierde Engelsche mededee- Bertiueft ]c„nnen> dat men vermoedelijk is een Duitsche duikboot, die legde, onschadelijk te maken. Dat leded-eelingen van dit soort met zulk ïzichtighcid als het ware laat door- n, geschiedt wellicht, om het groote c niet al te zeer te mengen in aan- iheden, welke niet kunnen nalaten, Leyen in breeder kring zouden bekend ge- CompTol een geest van Paniek te wekken. Era. ddels zijn de eerste Britsche troepen- v. d. genten, mag men de Fransche pers B~oeck*ln' over be* banaal heengelcomen. van Effdsche regeering kan zoodanige ïn: Anetrten met zoovele voorzorgen Con nies* Mo*ng' werPen van dieptebommen, enz. eiar'sA'®veib dat voor ernstige becTeiging alk; ven van Duitsche duikbooten nauwe- te worden gevreesd. HTE' NIET GEHEEL BEVREDIGEND hechtte aan d'e wethouders- s'burg, 'ingen, welke deze week in heel het testeriin.houden zijn, ook of wellicht juist in me. V. «den, groote beteekenis: aan ge- de cieceerde raadsleden moest verlof ver- uw' E1'Vorden om de eerste raadevergade- de nieuwe zittingsperiode te kun- wonen. ve'e 6erne€n^®n i10^' hun toespraak tot d'e opnieuw of ït eerst geïnstalleerde raadsleden j op de moeilijke tijdsomstandig- weryh. 0n aangedrongen op de grootst kzw ke samenwerking, natuurlijk zonder ingen 10ning van eigen beginsel en over- iweeri (e0r tallooze uitslagen over een algemeene conclusie trekken, onze indruk niet, dat men in het :u n de vermaning ter harte heeft ge- Integend'eel, er is ook ditmaal veel ïvar, veel politiek gekonkel zelfs, En tengevolge daarvan is de uit- ït geheel bevredigend. Teweg de meecie gevallen is in de elling der colleges weinig verande- Evacuatie in het grensgebied Blijkens hèt Fransche legerbericht versterken de Duitschers zich op het front tusschen Rijn en Moezel. Men signaleert er de aankomst van nieuwe strijdkrachten, komende uit het Duitsche binnenland. Bevoegde Duitsche kringen deelen mede, dat de bewoners van een aanzienlijk gebied in de nabijheid van het Westelijk front geëvacu eerd zijn of worden. Dit i.t als een voorzorgsmaatregel te beschou wen. Volgens personen, die over uitstekende inlichtingen beschik ken, zou de stad Saarbrücken, die op slechts 2 K.M. van het front ligt, bijna geheel geëvacueerd zijn, alsmede een aantal dorpjes in de zelfde omgeving, daar men verwacht dat het Fransche offensief zich vooral daarop zal concentreeren. Een groot aantal refugiés uit dit gebied zou reeds in speciale trei nen te Berlijn aankomen. Geen vreemde vliegtuigen De regeeringspersdienst meldt: Eenige luisterposten van den lucht wachtdienst hebben gisteren in den na- avond gemeend motorgeronk te hooren. Bij onderzoek is gebleken, dat in dit ge val van het overvliegen van vliegtuigen van belligerenten geen sprake is ge weest. Nog geen aanvallen op Parijs Met betrekking tot do jongste luchtalar meeringen te Parijs, wordt verklaard, dat geen enkel bombardement is uitgevoerd en dat, in tegenstelling tot zekerp geruchten, geen enkele gasbom, noch eenige hom met ontplofbare stof is gevallen. De diensten der luchtverdediging zijn zeer doeltreffend gebleken. Wanneer opnieuw een vijandelijke lucht aanval zal worden gesignaleerd, zullen de zelfde waarschuwing^- en beschermings maatregelen worden genomen en zal de bevolking vervolgens volledig op de hoogte worden gesteld van de gevolgen van deD aanval. Engelsche troepen naar Frankrijk Het Fransche blad „Populaire" meldt dat gister in Frankrijk de eerste Engel sche troepen zouden zijn ontscheept; een groot aantal Engelsche vliegtuigen zou eveneens zijn overgekomen. Het contactop het front De militaire medewerkers van de Pa- rijsche blaflen geven uitleg aan den term „plaatselijke vorderingen" in het Fran sche communiqué van gister. De Magi- not-linie volgt niet precies de Fransche grens, zooals de Siegfried-linie niet ge heel lanqs de Duitsche grens loopt. Tus schen de twee linies bestaat een vrije zone. De „Petit Parisien" schrijft: Na voor bereiding door de artillerie hebben de Fransche troepen terreinstrooken bezet in Niemandsland, die meer of minder diep zijn. Eveneens zijn de Franschen op ver schillende punten Duitschland binnenge drongen, teneinde de Fransche linie gun stiger vorm te geven voor latere opera ties. Tenslotte werden eenige „zakken van mitrailleuses gezuiverd en bezet. Deze vordering zou zijn bereikt langs de linie van Rijn tot Moezel met meer of minder succes al naar gelang de meer of minder krachtige vijandelijke positie. ring gebracht Dat lijkt een vreedzaam ver schijnsel; het kan ook beteekenen. dat men eenmaal ingenomen machtsposities heeft behouden en niet genegen was een sterke minderheid deel te geven aan het dage- lijksch bestuur. Wij zouden daarvan enkele voorbeelden kunnen noemen, maar uit de gepubliceerde uitslagen kan men het niet aflezen. Niet zelden hadden er kleine verschuivin gen plaats, tengevolge van wijziging van de samenstelling van den gemeenteraad of van persoonlijke omstandigheden; de be langrijkheid daarvan voor de gemeente, en d'e ambtsdragers, willen we niet onder schatten, maar van importantie zijn deze dingen niet. Een bijzonder geval deed zich te Dor drecht voor, waar de liberaal afviel, om dat een christelijk-historisch man bij loting tegenover een sociaal-democraat gekozen werd verklaard en eenige leden daarna hun stem aan de aftredende roode wethouder (wethoudster zou men ook kunnen zeggen) gaven. In het College is thans de rechtsche invloed versterkt Pikanter en frappanter zijn de uitslagen in enkele groote gemeenten. In Amsterdam verdween de anti-revolu tionaire wethouder vrijwillig uit 't College en nam een liberaal zijn plaats in. In Den Haag keerde de anti-revolutionair terug. In Rotterdam werd aan het roode bewind een einde gemaakt; de roode fractie, die er op gestaan had drie zetel6 te bezetten, nam tenslotte met twee genoegen. Hetzelfde had waarschijnlijk ook in Lei den kunnen gebeuren. De sociaal-democra ten eischten daar twee zetels of geen. Voor dit dreigement zwichtte de Chr.-Historische fractie en daardoor bleef de anti-revolutio naire candidaat in de minderheid. De rooden kregen hun zin. Een minder mooi spel speelden de roomsch-katholieken in Hillcgersberg, Haar- em en Arnhem. In eerstgenoemde plaats erzwagerden zij zich met alle linksche groepen en werd' de Christelijk-Historische wethouder uitgeworpen, terwijl de anti revolutionairen ook gepasseerd werden. Gisteravond werd te Londen medegedeeld, dat er geen groote vlootoperaties te melden vallen. De aanvallen op Duitsche duikbooten worden voortgezet. In ten minste één geval, zoo zegt Reuter, schijnt succes waarschijnlijk. Vermoedel'jk gaat het hier om een duikboot, waarvan men aanneemt dat zij mijnen legde. Duitsche duikbootaanvallen op koopvaardijschepen worden op verscheidene plaatsen ondernomen en de Engelsche verliezen, die gemeld zijn, omvatten de Bosnia, metende 2401 ton en de Royal Scepter, metende 4853 ton. De Corinthic is aangevallen, doch niet beschadigd en heeft haar haven kunnen bereiken. Volgens een draadlooze mededeeling van het mailschip Washington, dat door een marine-radio-station is opgevangen, is het Britsche vrachtschip Olive Grove ongeveer tweehonderd mijl Noordwestelijk van de Spaansche kust getorpedeerd. Het Britsche schip „Manaar" is, naar bericht wordt, op 80 mijl van kaap Roca verwijderd, door een Duitschen onderzeeër getorpedeerd. Het schip zou gezonken zijn. Het Nederlandsche s.s. „Mars" is te Lissabon aangekomen met 30 overle venden aan boord? het Portugeesche s.s. „Carvalho Aranjo" bracht 16 overleven den aan. Er waren 88 opvarenden: 71 Britten en 17 Indiërs. De onderzeeër viel plotseling aan, zoodat de opvarenden geen tijd hadden, hun bezittingen mee te nemen in de reddingsLooten. Zij zwalkten een dag lang rond zonder voedsel of water. Eén Indiër werd gedood en 3 gewond door een granaat toen de onderzeeër het schip definitief tot zinken bracht. Het Duitsche koopvaardijschip „Inn", dat 2867 ton meet, is Dinsdag genomen. De 35 passagiers en de bemanning zijn overgenomen. Het schijnt, dat de beman ning het schip tot zinken wilde brengen, alvorens het geënterd kon worden. Het Engelsche ministerie van informatie deelt mee, dat de Duitsche scheep vaart langzamerhand van de zeeën verdreven wordt. De schepen doen alles om te voorkomen, dat zij buit gemaakt worden en zoeken toevlucht in neutrale ha vens. 54 Duitsche koopvaardijschepen zouden zich in de haven van Vigo be vinden, tezamen 180,000 ton en 9 schepen van tezamen meer dan 60,000 ton liggen in Japansche havens. De Deensche visschersboot Disko is, naar Reuter meldt, in Skagen aangeko men met de mededeeling, dat in het uiterste Noorden van Denemarken een Deen- sche visschersboot, de Nordstrand, in de lucht gevlogen is in het mijnenveld bij Esbjerg. De vier opvarenden kwamen om het leven. Nog geen Congreszitting te Washington De secretaris van Roosevelt, Stephan Earley, heeft gister verklaard, dat dc presi dent geen onmiddellijke plannen heeft voor in speciale zitting van het congres. Intusschen heeft Roosevelt machtiging ge geven tot voortzetting van de gewone han- delscredieten en verplichtingen op korten termijn aan oorlogvoerende landen. De neutraliteitswet verbiedt leeningen, maar zondert dergelijke credieten en ver plichtingen uit, wanneer de president zulks 'enscht. In Arnhem en Haarlem was het nog erger. Zonder de andere fracties er in te kennen, verdeelden roomsch-katholieken en sociaal-democraten den buit en bezetten ieder twee zetels. In beide raden is tegen dit optreden ge protesteerd; wanneer wij een zoodanigen uitslag onbevredigend noemen, dan druk ken wij ons zeer zacht uit Men had in deze moeilijke tijden iets anders nv n verwachten. ITALIE'S NEUTRALITEIT Engeland levert weer steenkolen Een nieuw vredes-initiatief Er zijn aanwijzingen genoeg, zoo schrijft de Romeinsche correspondent van het „Han delsblad", die doen vermoeden dat Italië althans voorloopig geheel buiten het conflict wenscht te blijven en uit gewoonlijk goed ingelichte bron vernemen wij ook d.'.t die neutraliteit, al mag men ze dan nog niet zoo noemen, zou medebrengen dat Italië althans openlijk geen voor den oorlog noodzakelijke grondstoffen aan Duitschland zou leveren. Een bewijs dat er inderdaad kans is op een voorloopige Italiaansche neutraliteit, zou men hierin mogen zien dat er voor het eerst na langen tijd weer steenkolen ui; Engeland in Italiaansohe havens worden aangevoerd. De Engelschen zouden die zeker niet leveren wanneer zij moesten verwach ten dat de brandstof later in Duitschland zou kunnen belanden. Het bezoek, dat de Britsche ambassadeur gisteren aan den Italiaanschen minister van Buitenlandscbo Zaken heeft gebracht, wordt hier in diplo matieke kringen ook op een wijze geïnter preteerd die voor de neutraliteit van Italië LUCHTGEVAAR BRANDGEVAAR MINIMAX BRANDBLUSSCHERS BLUSSCHEN ELK BEGIN VAN BRAND Goedgek. door bev. instanties. Ned. Fabr. N.V. IFFA-MINIMAX, TeL Bussum 5380. Rotterdam: Teleioon 44151. Den Haag TeL 395677. Arnhem TeL 21275. (Recl.j De loop der gebeurtenissen Volgens het Fransche legerbericht zijn op het front tusschen Moezel en Rijn Duitsche versterkingen uit het binnenland aangekomen. Een deel der Fransche pers maakt melding van de aankomst van Britsche troepentransporten Frankrijk; er zou ook reeds een groot aantal Britsche vliegtuigen aanwezig zijn. Berlijn bericht, dat de bruggen over de Weichsel, ten zuiden van Warschau, door de Duitsche strijd krachten zijn vernield. De Duit schers zouden tot dusver op de Polen 126 stukken geschut hebben buit gemaakt, benevens vele tanks, pantserauto's, machinegeweren en anti-tankkanonnen. Een Poolsche generaal werd gevangen genomen; naar schatting bevinden zich thans 25.000 Poolsche soldaten in krijgs gevangenschap Volgens Britsche mededeelingen zou bij de Engelsche raid over de Duitsche oorlogshavens een der meest waardevolle eenheden der Duitsche marine door bom men onbruikbaar zijn gemaakt Door het D.NJB. wordt zulks ten stelligste ont kend. De oorlog ter zee heeft wederom ver scheiden slachtoffers gemaakt. Enkele Britsche koopvaardijschepen werden door duikbooten in den grond geboord: een Duitsch schip is door de Engelschen buit gemaakt. De Duitsche handelsvloot, voor zoover zich deze buitenqaats be vond, heeft' een veilig heenkomen in neutrale havens gezocht, waar de sche pen voor den duur van den oorlog zullen worden opgelegd. Volgens een mededeeling van Reuter zou een Duitsche duikboot, die mijnen legde, door de Britsche admiraliteit zijn onschadelijk gemaakt. Omtrent de juiste toedracht wordt echter het stilzwijqen bewaard. FREQUENTIE WORDT OPGEVOERD Op enkele lijnen van de Ned. Spoorwegen Vermoedelijk met ingang van Maandag a.s. UTRECHT, 8 September. Naar wy ver nemen beijveren de Ned. Spoorwegen zich om zoo spoedig mogelijk, waarschijnlijk reeds de volgende week Maandag, de fre quentie op enkele lijnen op te voeren, waar door verschilUende tusschenstations niet langer van hun trein verstoken zullen blijven. Deze opvoering van de frequentie zal dan het geval zijn op de lijn Utrecht—Amsterdam met stoppingen te Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis, Loenen, Vreeland en Abcoude. De dienst Zeist-Bilthoven wordt uitgebreid met stoppingen te Huis Ter Heide en Bosch en Duin. Voorts de lijn Amersfoort—Zwolle met stoppingen te Nijkerk, Putten, Ermelo Veldwijk, Nunspeet, de legerplaats O'.de- broek en Wezep. Tusschen Almelo en Hengelo zal weder- -m gereden worden met stoppingen te De Riet en Zenderen, terwijl de Nederlandsche Tramwegmaatschappij den dienst Veen wouden-Leeuwarden zal hervatten met stoppingen te Hardegarijp en Tietjerk. De frequentie op de lijn Arnhem- Ede zal isevcerd worden met stoppingen te Oosterbeek en Wolfheze, die op de lijn Lage Zwaluwe-Roosendaal met stoppingen te Ze venbergen en Oudenbosch. De dienst Walcheren-Zuid Beveland wordt opgevoerd met stoppingen te Arnemuiden, Kapelle Biezelinge, Krabbendijke en Ril land Bath. Ook zal de dienst GoesHoedekenskerke weer opengesteld worden voor het reizi- gersvervoer. Nadere bijzonderheden over de dienst regeling en definitieven datum van ingang enz. volgen nog. zou pleiten. Daarnaast zijn er stemmen, die Mussolini het voornemen zou hebben om, zoodra de Duitschers in Polen het vooral vastgestelde doel hebben bereikt, het initia tief te nemen vóór besprekingen en als be middelaar tusschen Duitschland en de groote mogendheden van West-Europa op te treden. Doch bij de thans in Engeland heer schende stemming is het wel bijna uitge sloten te achten dat dergelijke bemoeiingen ""—es zouden hebben. verloving*- ol trouw ringen-. sedert meer dan 100 Jaar de zuiverste en mooiste. Rijke modellen- keusl Voegloos gesmeed edelgoud I VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Engeland meldt de vernieling van een kleinen Duitschen kruiser De verovering van de Westerplatte. Duitschers nemen Poolschen generaal ge vangen. Duitsche versterkingen naar het Weste lijk front. De Tweede Kamer vergaderde voor de behandeling van twee spoed-ontwerpen. Het Regeeringscommissariaat voor de Vrijwillige Burgerlijke Dienstverleening is in werking getreden. De veldpost heeft de grootste moeilijk heden achter den rug. KANS OP AFKOELING Weerverwachting. Aanvankelijk zwakke Zuidoostelijke tot Zuidelijke, la ter wellicht Zuidwestelijke wind. Helder tot licht of half bewolkt, later wellicht toenemende bewolking. Aanvankelijk droog warm weer, later kans op onweer mei afkoeling. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 767.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 24.4 C. FIETSERS LICHT OP: 9 Sept. Van 'sav. 8.00 u tot 'smorg. 5,55 u HUISVROUWEN Mot EEN PAK BLU- -FAX lukken In elk pak GEBRUIKSAANWIJZING met tal van NUTTIGE WENKEN VerkrUKbnnr In alle groote Warenhul««: „GRRVOS" HandclmnatschappU Zuidblank 22 - Tel. 11626 - Rotterdt KLEINBEELD VERGROOTINGEN 5 X 8 cM. 7.5 ct. - 8/10 cM. 10 ot. FOTO SCHAAP &C° Rokin 106 AMSTERDAM (Reel.) Basalti netegels ln alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, en*. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM Ernstig verkeersongeluk GORKUM, 8 Sept. Een 4-jarig melsie van den heer T. de Kok, het jongste dochtertje, speelde op den Spijkschendijk. Toen het kind uitweek voor een auto, werd het gegre pen door een motorrijwiel, bestuurd door oen militair, die juist op dat moment pas seerde. Het meisje werd onmiddellijk opge nomen en naar het ziekengasthuis oterge- bracht. Het kind was levengevaarlijk aan het hoofd gewond. De militair was met zijn voertuig over den kop geslagen. Hij werd eveneens gewond en is naar het ziekenhuis te Leerdam vervoerd. De opbrengst der kinderpostzegels 212.000 uitgekeerd De centrale propaganda-commissie heeft dezer dagen de uitkeïringen uit de op brengst der wcldndigheidspostzegels <m prentbriefkaarten „Voor het Kind", welke in Dcc Jan. jl. zijn verkocht, aan de doclge- rechtigde verenigingen toegezonden. Uitgekeerd wem aan 375 instellingen voor kinderbescherming in totaal f 207 130 17 Met inbegrip van het aandeel ad f 5.3874» toekomende aan het kinderfonds P.T.T. is f 212.518.13 aan de Nederlandsche misdeelde jeugd ten goede gekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1