llirutwr Cciitsdjf (üourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken KRAKAU IN DUITSCHE HANDEN Fransche afdeelingen over de grens abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending-4.50 ■nacht tla6elijt<sc'ie zending5.50 midd Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct op c men Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang SlJbertentieprijjen: Van I BI 5 regelst.l7'/i Elke regel meer022'/, Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 NO. 6798 "aa. Meer actie het Westfront De legerberichten van het Fransche ■jperbevel, welke in een zeer algemeenen No. f>n zijn gehouden, hebben tot nu toe niet :el opgeleverd, hetwelk de belangstel- v-ange^g van het groote publiek zou kunnen iumpj|ancje maken of de fantasie bevredigen, n posbor een voornaam deel valt zulks te ver aren uit de bijzondere positie, waarin de jgenstanders aan het westfront ten op- rhte van elkander verkeeren. Beiden ••jgen zij verschanst in een uitgebreide •rsterkingslinie, waaraan de moderne 'Elitaire techniek al haar overleg .«nnis heeft besteed. Gelijk men weet, was rankrijk er het eerst bij, door een titanen 'beid op het gebied der fortificatie zich .rilig te stellen voor een herhaling van itgeen in den zomer van 1914 is geschied "en een massale invasie van Duitsche .nepen de Fransche oostelijke departe- t-r,tpn kwam overstroomen, en daar echts enkele vestingen van formaat wa- n wij herinneren in dit verband ïchts aan het heroïek verzet van Verdun die zich als vrijwel geïsoleerde eilan- m temidden van een zee van „feldgrau" 1^5 ïnd hielden. Uit den wensch, een her- ling van deze tragedie te voorkomen is teeg Fransche Maginot-linie ontstaan, de Delachtige, ten koste van zware financi- le offers versterkte Fransche oostgrens, tlker opzet en bedoeling van zuiver de- isieven aard is. jjd» Toen Hitier aan de macht geraakte was n van zijn eerste strevingen, alle 0.35aillen met Frankrijk uit den weg te rui- 0.20;n* en tot vriendschap met Parijs te raken. De wetenschap, dat naar het tjes) 'sten militair niet veel meer te begin- n zou zijn, kan hierbij een rol hebben ).05speeld. De constructie van een Duitsche rsterkingslijn tegenover de Fransche, zgn. Siegfriedlinm of Westwall. welke het vervolg der gebeurtenissen met rhaasting werd ter hand genomen, be lde het Derde Rijk zekerheid in den te verschaffen, aangezien het Derde k, ook volgens „Mein Kampf". zijn uin in het oosten en zuid-oosten van iropa Zou hebben te zoeken. e aanwezigheid van deze beide tegen- elkander ligende Fransche en Duit- le versterkingen verklaart goeddeels, larom wij van Fransch-Duitschen kant op heden zoo weinig van duidelijk om- de, jireven krijgsverrichtingen konden ver- Jmen. Beide partijen weten, dat in deze ne geen enkele actie kan worden on- •nomen, tenzij deze zorgvuldig en op :r breede basis van tevoren is geprepa- ^rd. In dit verband moge herinnerd irden aan het laatste groote Duitsche 'ensief aan het westelijk front, in de [gen toen Ludendorf een alles beslissen- doorbraak wenschte te forceeren. We- i aaneen was men toen bezig met de brbereidingen, concentratie van troepen, [schut, vervoermiddelen -enz. Wellicht an wij thans iets dergelijks tegen, en hult de sluier, die over de Fransche peratieven hangt, een soortgelijk JOBtiatief. £2®ntusschen komen, hoofdzakelijk uit ■leemburg, geruchten door over zware nonnades tusschen de beide linies, ge- ■■Ehten, welke gepaard gaan met andere, WOL: van Fransche opmarschpogingen in de JNENjjting van Saarbrücken gewagen. Een xvcHnvitsersch blad weet verder mede te dee- wi/j. dat de Duitsche steden, welke in deze lEvzDipe zijn gelegen, zouden worden geëva- eerd, en dat dientengevolge het Duit- ie spoorwegvervoer danig met werk zou """3 overkropt. gjjjjpat hier iets broeit mag, hoe vaag de gevens op het oogenblik dat wij dit ^riiven. ook nog zijn, veilig worden aan- nomen. Intusschen heeft Duitschland ,er ^schillende motieven, om een activeering v9'a»delijkheden met Frankrijk zoo- tererfl mogelijk uit den weg te gaan. Naar MIX^luidt bevinden de Duitsche spoorwegen s :h thans in aanzienlijk minder goede nditie dan in 1914, toen juist het prima poeiiryPer het Duitsche opperbevel in staat n ïlde tot de snelle verplaatsingen van iterieel en manschappen, welke aanvan kelijk zooveel tot de Duitsche successen n Hadroegen. Er is thans voor het Derde |k zeer veel aan gelegen, in het Oosten, in Polen, een oplossing te forceeren. •Jke he' in staat zou stellen op een later stip zij.t volle krachten naar het Wes- te kunnen ontplooien. Op deze wijze i, het tekort aan vervoerscapaciteit het it kunnen worden ondervangen en ge- penseerd. Van het Oostelijk front Eerewacht bij het graf van Pilsoedski Dagorder van Von Brauchitsch Het Duitsche hoofdkwartier deelt mede, dat de Duitsche troepen gistermiddag zonder strijd de stad Krakau zijn binnengerukt. In tegenspraak hiermede meldde radio-Warschau gisteravond, dat de Duitsche luchtmacht gisteren een raid op Krakau zou hebben ondernomen, waarbij 15 Duitsche toestellen zouden zijn neergehaald. Het bericht uit het Duitsche hoofdkwartier echter vervolgt: De commandeerende generaal en de divisie-commandant hebben de militaire eer bewezen aan het graf van maarschalk Pilsoedski. Bij het graf is een eerewacht geplaatst. De bruggen over de Weichsel zijn niet vernield. Gistermiddag om twee uur hebben de Duitsche troepen den straat weg Lask-Unjejow in de richting van Lodz overschreden. Het historische koningsslot op 'den Wawel iri Krakau, dat door de Duitschers is ingenomen h&t- 12-e reg. -AD VAN BEROEP mIL 8. Wie es eb' van {ersfpte A ECT/ff- bij do arrondlsse- tb "s-Gravenhage bij het departe- De Duitsche dagorder De opperbevelhebber van het Duitsche leger, overste generaal von Brauchitsch heeft een dagorder aan de troepen var oostelijk front uitgevaardigd. Daarin wordt „Krakau, Bromberg en Graudenz zijn in onze handen. De corridor scheidt Oost-Prui sen en Danzig niet meer van het Duitsche moederland. De vijand is aan het geheele front teruggeworpen en op den terugtocht. Beproefde oudstrijders van den wereld oorlog. evenals jonge soldaten hebben op gelijke wijze deel aan de in korten tijd verworven successen. Met vastberaden op treden heeft ons dappere luclitwapen uw strijd op schitterende wijze ondersteund. Ik zeg u allen dank en betuig erkentelijk heid voor uw prestaties, die zich waardig aansluiten bij de groote daden van het leger der Duitsche geschiedenis. Met de inneming van Krakau heeft het Duitsche leger ook het graf van den eersten maarschalk van Polen, Pilsoedski, in zijn hoede genomen. Zijn doel was de vrede met Duitschland. De minachting voor zijn testa ment leidde tot den oorlog. Het Duitsche leger acht en eert dezen grooten soldaat. Op bevel van den Führer is heden bij zijn tombe op plechtige wijze een eerewacht be trokken. Soldaten, dagen van groote prestaties liggen achter u. Thans gaat het er om, den vijand vast te houden en alle krachten in te spannen tot de laatste beslissing. In ver trouwen staat geheel Duitschland achter u. Voor ons staat als voorbeeld van persoon lijken moed en krachtige vastbeslotenheid onze Führer en opperste bevelhebber. Voor waarts naar de overwinningl De Polen strijden dapper De bijzondere correspondent van de „Cor- riere della Sera" bij de Duitsche troepen aan het Oostelijk front bericht aan zijn blad dat de Polen dapper strijden, doch een wei nig op de oude wijze. De Duitschers waardeeren de kwaliteiten van hun tegenstanders en spreken met op rechten eerbied hierover. De Polen strijden evenwel op een romantische manier, terwijl de Duitsche strijdmacht op de meest mo derne wijze is gerationaliseerd, zoodat de Polen geen krachtigen tegenstand kunnen bieden. Krakau, de oude koningsstad De thans door de Duitschers bezette stad Krakau, de mooiste en schilderachtigste stad van Polen, is tevens de plaats waar eertijds de Poolsche koningen resideerden. In de middeleeuwen was het tevens een rijk handelscentrum; vandaar dat men er ook thans nog vele kunstschatten en prach tige bouwwerken aantreft, benevens de Wawel, het koninklijke slot, dat op den heuvel van denzelfden naam is gelegen. De stad telt tegenwoordig ruim 200.000 woners, het aantal Duitschers bedroeg in 1921 nauwelijks 500. De bekendste gebou wen zijn de groote Lakenhal, waar men in het eind der veertiende eeuw aan begonnen is, en de Mariakerk, een gotische basiliek met drie schepen, die uit de dertiende eeuw dateert en een toren heeft van 81 m. De industrie van de stad is vrij belang rijk; chemische fabrieken en machine- industrieën vallen door deze verovering den Duitschers in handen. Regeering thans te Lnblin Nu de Poolsche regeering de hoofdstad Warschau heeft moeten verlaten, vanwege de hevigheid der Duitsche luchtbombarde menten, heeft zij haar zetel overgebracht naar Lublin, dat aanzienlijk meer zuid-oost en in het centrum van het land is gelegen. Extra-vliegtuig naar Indië Groote toeloop van passagiers AMSTERDAM, 7 Sept. De K,L.M. is van plan om in verband met het groote aanbod van goederen morgenochtend om half zever een extra-vliegtuig naar Indië te doen ver trekken. Dit zal zijn het vliegtuig „Pelikaan' met als eersten bestuurder den heer Scholten De „Wielewaal" is hedenmorgen van ■Amsterdam naar Batavia vertrokken met vijf passagiers, 521 kg briefpost en 15 kg pakketpost. Gezagvoerder is de heer Viruly. De gezanten-wisseling De gezant vertrokken Sir Neville Henderson is gister avond half tien van het gebouw der Engel- sche legatie aan het Westeinde te Den Haag naar Rotterdam vertrokken, om zich op de „Batavier" in te schepen en naar Engeland terug te keeren. De Britsche gezant te 's-Gravenhage, Sir e v i 1 e Bland, en de heer E 11 i o t h, attaché van de legatie, brachten Sir Neville Henderson per auto naar de boot. Een half uur eerder was de staf van de Berlijnsche ambassade van het Grand Hotel te Scheve- ningen in twee autobussen naar Rotterdam gereden. De bagage was in een derde auto bus geladen. Van het Westelijk front Opmarsch naar Saarbrücken Het offideele Fransche legercommuni qué van gisteravond negen uur luidt als volgt; Onze eerste afdeelingen, die over de grens trekken met vorderingen, die uiteenloopen al naar de gesteldheid der verschillende grensdeelen, stuiten overal op automatische wapens en op terreinwerken. Er is activiteit van onze luchtmacht in samenwerking met de strijdkrach ten te velde. De bewegingen in verband met de mobilisatie, het transport en de inrichting van alle eenheden, worden op normale wijze voortgezet. De kaders dragen, in overeenstemming met onze tradities, zorg voor de bevordering van de materieele omstandigheden van de troepen, waarvan het moreel voortreffelijk is. De voorziening der legers func- tionneert op behoorlijke wijze. Verder melden berichten uit Luxemburg, dat de Fransche troepen zouden op rukken in de richting van Saarbrücken. Van dit bericht is echter geen bevesti ging verkregen. Volgens een bericht van de „Neue Züricher Zeitung" zou er sprake zijn te Berlijn van de evacuatie van verschillende West-Duitsche grenssteden. De Brusselsche correspondent van het „Handelsblad" meldde gisteravond: Blijkens een Rcuter-bericht uit Brussel zouden de dagbladcorrespondenten in het Groot-Hertogdom Luxemburg in hun berichten melding maken van zwaar kanonnedonder aan het Westelijke front. Wij hebben in geen enkel Brusselsch blad een correspondentie aangetroffen, waarin iets van dien aard te lezen staat. Slechts in de „Libre Belgique" vinden wij hedenavond een bericht uit Aarlen, de hoofdstad van de Belgische provincie Luxemburg, waarin naar aanlei ding van de geruchten omtrent het begin der vijandelijkheden in het Westen wordt gezegd dat men te Aarlen tot dusver geen kanongebulder h«»eft omboord. De loop der gebeurtenissen Het Duitsche legercommu niqué deelt mede, dat de Duitschers zonder strijd de oude Poolsche konings stad Krakau hebben bezet. Een dagorder van den opperbevelhebber van het Duitsche leger, generaal Von Brauchitsch, spoort de Duitsche soldaten aan, alle krachten in te span nen ,,tot de laatste beslis sing". Het Duitsche opperbevel heeft op het graf van maarschalk Pilsoedski een Duitsche eerewacht geplaatst. De Poolsche regeering heeft de hoofdstad Warschau verlaten, zich geïnstalleerd in Lublin, welke stad Zuid-Oostelijk van Warschau, en dichter bij het centrum des lands is gelegen. Het Fransche legerbericht meldt dat Fransche eenheden, die aan gene zijde van de grens oprukken overal stuiten op automatische wa pens en terreinstellingen. Naar uit Luxemburg wordt gemeld, zou al daar hevig kanonvuur zijn gehoord en zouden de Franschen vorderin gen maken in de richting van de stad Saarbrücken. Een door de Deensche Regeering in gesteld onderzoek naar de borr.men, die op Esbjerg zijn ge/ailen. heeft uitge maakt, dat deze van Engelschcn oor sprong zouden zijn. De Britsche Regee ring heeft te Kopenhagen uitdrukking gegeven van haar di.pen spijt over het gebeurde. Duitsche vliegtuigen hebben gisteren de Oostkust van Engeland genaderd, zonder dat bommen werden geworpen, of schade werd toegebracht. Londen rea geerde kalm op het luchtalarm. Zuid Afrika heeft zich in staat van oorlog met Duitschland verklaard. UITBREIDING HAMSTER VERBOD Ook van toepassing op vet De minister van Economische Zaken heeft een belangrijke uitbreiding gegeven aan het hamsterverbod. Met ingang van heden is dit namelijk ook van toepassing verklaard plantenvet, gesmolten rundvet, gesmolten reuzel, rauw rundvet, rauwe reuzel, ge draaid of gemalen dierlijk vet en gemengde dierlijke vetten. Dit brengt met zich mede, dat ook dit vet per week in geen grootere hoeveelheden mag worden gekocht dan normaal in een week wordt gebruikt, terwijl tevens bij iedere aflevering door den verkooper een zoogenaamd afleveringsbewijs aan den kooper dient te worden uitgereikt, terwijl de verkooper een duplicaat aanhoudt. Zooals bekend moeten deze bewijzen zoowel door den kooper als door den verkooper gedu rende drie maanden worden bewaard. BRACKS DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers ind- Holl. Ontbijt vanaf f 4.— Rtlstlge sfeer In het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 LOENEN (Vel.) Bonds-Hotel „De Vrijenberg" Tel. 261 IdeaJe ligging ln de bosschen, bij beek en waterval Pensionsprii? minstens 5 d. 1ste verd. 3.50, 2e verd. 3.— gelijkvl. met aparte serre 4.—. Weekend 7.50, str. w. en k. w. op alle kamers. T rompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Ingediend is een wetsontwerp tot re gistratie van het ververvoersapparaat Een wetsontwerp is ingediend tot het regelen met betrekking tot den invoer van goederen in tijden van oorlog, oor logsgevaar of andere buitengewone om standigheden. Sir Neville Henderson naar Engeland vertrokken. Nederlandsche schepen opgehouden ln Briritsche havens. De Spoorwegtentoonstelling te Am sterdam. Krakau is gisteren in Duitsche handen gevallen. Bommen op Esbjerg vielen uit Engelsch vliegtuig. Duitsche vliegtuigen aan de Engelschc oostkust. Fransche opmarsch naar de stad Saar brücken? Zuid-Afrika in oorlog met Duitschland. WARM WEER Weerverwachting. Zwakke verander lijke wind. Helder tot licht of halfbe- wolkt. Droog, warm weer. Des ochtends plaatselijk mist. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 769.3 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 22.6 C. 8 Sept. Zon op 6.22 uur, onder 7.33 uur 8 Sept. Maan op nm. 1.00 u. ond. nm. 4,04 u Nieuwe Maan 13 Sept. vm. 12,42 uur FIETSERS LICHT OP: 8 Sept. Van 'sav. 8,03 u. tot 's morg. 5,53 U ;lein boekje ligt: Zorg ieder risico te mijden door slechts FISK Safti-Flight te rijden. Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de altvoering van Effectenorders, het Lncas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Bears tijd 31207 (Reel) TOT 9 SEPTEMBER 15% KORTING op verven en itoomen van JAPONNEN en MANTELS P A L T H E NU KUNT U PROFITEEREN VAN DE PAUL E-K W ALITEIT Reel T MVA TANDPASTA op -.w-.cbopp«!;H, bod. -otin-CU '4ft. émd Mededeelingen uit Hitiers hoofdkwartier Het D.N.B, meïdt uit Hitiers hoofd kwartier: De Führer heeft zich Woensdag opnieuw naar de troepen aan net front in het ge bied van den corridor begeven. Hij bezich tigde vooral de streek tusschen Tichel en Graudenz, waar tot Dinsdag zware gevech ten werden geleverd met de door Duitsche troepen ingesloten Poolsche legerafdeelin- gen, welke tenslotte hebben geleid tot de gevangenneming van voor zoover tot nu toe is te overzien meer dan 15.000 man en de verovering van meer dan honderd vuurmonden. De Polen hebben bij hun te rugtocht alle bruggen ten oosten van Tuchel opgeblazen. Tot voorbij Graudenz is de marschweg van een vrijwel vernietigde Poolsche divisie bezaaid met karabijnen en pisto'en, ransels, gasmaskers, cavallerie- zadels, jassen en uitrustingstukken. De Poolsche troepen marcheerden naar het oosten, om zich bij Graudenz aan de omsingeling te onttrekken. Oo dezen marsch werden zij door de pantserformaties in de flank aangegrepen. In een half uur was het werk der vernietiging verricht. Een groo» deel van deze Poolsche regi menten bevindt zich reeds in de Duitsche gevangenkampen. De geweldige buit. welke zü hebben achtergelaten, wordt thans door de Duitsche troepen gesorteerd en opge borgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1