iLtftinrr gtiiatht (ümtrant ENGELAND VALT DUITSCHE HAVENS AAN Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Luchtaanval op Wilhelmshaven en Cuxhaven Onze neutraliteit geschonden abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j CL Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 - Postgiro 58936 N°. 6796 DINSDAG 5 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang aWiertentitprijjoi: Van I tot 3 regels 1.17'/» Elke regel meer0227» Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels2J0 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 De strijd in Polen Het aangevallen Polen, dat zich van drie zijden belaagd ziet. namelijk van de Duitsche oostgrens in het westen, vanuit Bei Slowakije in het zuiden, en uit Oost- 'f/e Pruisen, in het noorden, heeft het thans 'oc wel bitter zwaar te verantwoorden. De a Duitschers hebben, door op een zoo over- rompelende manier, en zonder oorlogs ka verldaring, hun grenzen te schenden, zich 7 een voorsprong weten te verschaffen van ra" ruim drie dagen, gedurende welke het 10 Poolsche leger uitsluitend op eigen kracht ofo was aangewezen, om het gebied der re- c- publiek te beschutten. Thans heeft ook vt< Engeland, door een aanval op Duitsche oorlogshavens te ondernemen, zich prac- rut tisch in den strijd gemengd, doch naar eric het zich laat aanzien zullen deze lucht- rke raids, hoe stoutmoedig ook ondernomen en met groote koelbloedigheid ten einde Za gebracht, vooralsnog den gang der knjgs- R bedrijven niet diepgaand beïnvloeden. Po len blijft derhalve voorloopig overwegend Fko °P zichzelf aangewezen, om zich den aam valler van het lijf te houden. Den dapperen weerstand ten spijt, zien rkei wij dat de Duitschers in de enkele dagen, u'waarop nu gestreden is, reeds aanzien lijke voordeelen op hun tegenstanders hebben weten te behalen. Het meest tot de verbeelding spreekt wel, dat zij erin zijn geslaagd, zich van de steden Bromberg en Grudziadz meester te maken, en daardoor |®^het gebied van den Corridor hebben kun nen afsnijden van het overige Poolsche wee territoir. De Corridor, welke Oost-Prui- wotSen van het Groot-Duitsche gebied scheidt :en®was een der inzetten van het huidige con- ia^flict, en het moet vooral in Duitschland een gevoel van bevrediging hebben ge- ===wekt, hoe men dear overigens in breeden kring ook over dezen oorlog moge den- llpken, dat Duitsche soldaten nu weder over Opland naar Oost-Pruisen kunnen geraken, llljzonder op vreemde belemmering te stooten. Met het teloor gaan van deze verbin- ding is voor de Polen tevens het contact met de zee afgesneden, en bevindt zich nu Gdynia, hun jonge, energieke haven, die een bijna Amerikaanschen groei vertoonde èn waarop zij zóó trotsch waren, in iso- lement. Polen zal voorloopig geen „dag üfevan de Zee" meer kunnen vieren. Toch houden Gdynia, schoon zwaar geteisterd, ,s p4n de Poolsche forteres Westerplatte, die J5ev®vlak voor de haven van Danzig is gelegen, je knog tegen den vijand stand, en vooral de k "laatste sterkte, die ruimschoots van ex- 11 °^>losieven moet zijn voorzien, is den Duit- ^^chers een doorn in het oog. Het bezit van de „Vrije Stad" heeft voor hen wei- fiig beteekenis, zoo de Westerplatte niet bedwongen, en mocht deze vesting ex- plodeeren, dan konden de Danzigers daar aan weieens bijzonder funeste gevolgen ondervinden. Ook aan de Silezische zijde ondervindt bet Poolsche opperbevel zoozeer den druk der Duitsche overmacht dat bevel tot terug rekken moest worden gegeven. Poolsch Silezië is het oude mijnengebied, hetwelk /roeger in Duitsch bezit was, en welks 'ijkdommen. naar men veronderstelt, de tazi's tot dezen onbekookten strijd zou- len hebben verleid. Ze zijn dan nu, goed- leels althans, in Duitsche handen ge- allen, gelijk het niet onmogelijk is, dat finnen korter of langer tijd heel Polen >nder het juk zal moeten doorgaan. Men lenke echter niet, dat daarmee de oorlog Sou teneinde wezen, en tevens het lot der 'olen, als vrij en zelfstandig volk, beslist. Polen is in dezen oorlog de inzet, gelijk iervië het was in 1914. Het land werd on- niddellijk door de Oostenrijksche legers HBarfverstroomd, zooals België, doch na den .•indstrijd. waarin de centrale mogendhe- en elen op de knieën werden gedwongen, brak 'oor Serven en Belgen opnieuw de dage- aad der bevrijding aan. Ook Polen strijdt eva^et gelijke vooruitzichten, zijn lot niet af- mchetende naar het succes of den tegenslag aaoan den dag, doch het oog gericht hou- lende op de toekomst welke naar het ver- n h^acht voor zijn zaak en die der Britten en mtrebranschen de overwinning zal mogen in ^bng niet klaar; het land is groot, volkrijk n bezield door een krachtigen geest tot ir doorzetten. Het zal zich zeker niet ontijdig aten ontmoedigen, d on br H. Colijn ïn onzen Senaat t, di< waJr W. de Vlugt neemt ontslag VOp' De oorlogsomstandigheden hebben dr if il n van z'ïn 9roote bu'- J—i— Amerika, Japan en In verband hiermede heeft het Eerste k^iamerlid dr W. de Vlugt gister zijn ont- lag als zoodanig genomen en zijn zetel an dr Colijn aangeboden. Dr Colijn ,ne*eeft dit aa~l ~d aanvaard. Dr W. de Vlugt heeft sinds 1922 zit ing in de Eerste Kamer gehad. Verscheidene voltreffers gemeld Vijf toestellen neergehaald Het Engelsche ministerie van voorlichting deelt mede: Eenheden van de Royal Air Force hebben gistermiddag met succes een aanval gedaan op de schepen van de Duitsche vloot te Wilhelmshaven en Brunsbuttel aan den ingang van het Kielerkanaal. Verscheidene voltreffers met zware bommen werden waargenomen op een Duitsch slagschip op de reede van Wilhelmshaven, waardoor groote schade werd aangericht. Te Brunsbuttel werd een aanval gedaan op een slagschip, dat langs de kade lag, waarbij eveneens schade werd toegebracht. Tijdens den aanval, die werd uitgevoerd in zeer ongunstige weersomstan digheden, werd een tegenaanval gedaan, terwijl luchtafweergeschut in wer king werd gesteld, waardoor wij eenige verliezen leden. Het D.N.B. meldt omtrent dezen aanval het volgende: Engelsche bombardementsvliegtuigen van de nieuwste constructie hebben gisteravond tegen 18 uur de steden Wilhelmshaven en Cuxhaven aange vallen. De bombardementen richtten geen schade aan, daar zij geschiedden tijdens krachtig afweervuur. Van het totaal aantal van twaalf Engelsche vliegtuigen werden er vijf neergeschoten. Weer- vreemde vliegtuigen boven ons land Onder vuur genomen Maandagavond kort na 7 uur zyn in het uiterste noorden des lands twee buitenlandsche militaire vliegtuigen ge signaleerd, die zich binnen ons rechts gebied in westelijke richting bewogen. De in verschillende plaatsen verkre gen gegevens worden verzameld en ver geleken, teneinde te kunnen vaststellen tot welke nationaliteit de vliegtuigen behoorden en de betreffende regeering voor deze schending van onze neutrali teit aansprakelijk te stellen. Op enkele blijkbaar verdwaalde vlieg tuigen, die ongeveer vier uur hedenoch tend boven ons land, en met name in de omgeving van Amsterdam verschenen, kon het vuur worden geopend. Een Duitsche verklaring BERLIJN, 5 Sept, In verband met de door den Nederlandschen regeeringspersdienst gemelde schending der neutraliteit door vreemde vliegtuigen, wordt thans in Berlijn officieel vastgesteld, dat op den door den Nederlandschen regeeringspersdienst aan gegeven tijd in het bewuste gebied in het geheel geen Duitsche vliegtuigen in de lucht waren. Fransche vliegtuigen boven Belgie Tot dalen gedwongen Twee kleine Fransche jachttoestellen, die bij Quievrain over de Belgische grens waren gekomen, zijn gedwongen bij de grensposten te dalen. De bemanning werd geïnterneerd. Zij verklaarden, dat zij tegen hun wil over de grens waren gekomen. Duitsch K.L.M.-vlieger geïnterneerd Bij aankomst te Calcutta De vliegdienst van de K.L.M. deelt mede, dat de tweede bestuurder M. Klein van het Indië-vliegtuig „Buizerd" bij aankomst te Calcutta is aangehouden en geïnterneerd De heer Klein is Duitscher van nationali teit en had in Duitschland geen militaire verplichtingen. In het begin van 1938 was hij bij de K.L.M. in dienst gekomen. Hij was tweede bestuurder op het vliegveld „Bui zerd". Het trof ongelukkig, dat het vliegtuig juict Zondag te Calcutta aankwam, nadat Engeland aan Duitschland den oorlog had erklaard. Toen de militaire autoriteiten ontdekten dat dc heer Klein een Duitscher was, gingen zij terstond tot zijn aanhouding over. Hij zal vermoedelijk tot het einde van den oorlog worden geïnterneerd. BRAND IN EEN CLICHE-FABRIEK AMSTERDAM, 5 September. In het Be bouw van de Cliché-fabriek Pax-Holland in de Spuistraat te Amsterdam heeft anmorgen een brand gewoed, tengevolge vaarvan de lijnetserij. die op de derde ver dieping is ondergebracht, volkomen is ver nield. Waardeering voor leger en vloot Dagorder van den opper bevelhebber Opgewekt en vastberaden deden allen hun plicht Hedenmorgen is voor den troep de vol gende dagorder van 5 September van den opperbevelhebber van land- en zeemacht voorgelezen: „Het is mij een behoefte mijn groote waar deering uit te spreken voor hetgeen door de onder mijn bevelen staanoe, tot land- en zee macht behoorende officieren, onderofficieren korporaals en manschappen en het bij de onderdeelen van land- en zeemacht dienst doende burgerpersoneel in de achter ons liggende dagen is verricht Zoowel uit eigen aanschouwing als uit rapporten van uwe commandanten is mij gebleken, dat groote inspanning van u is gevorderd en dat gij met opgewektheid aan de gestelde eischen hebt voldaan. In het bijzonder wil ik mijn erkentelijk heid uitspreken jegens het personeel van de grens- en kustbeveiliging en van de lucht verdediging, welk personeel reeds sedert geruimen tijd onder veelal moeilijke om standigheden zijn taak op uitnemenae wijze heeft vervuld. Ik ben door dit alles gesterkt in mijn over tuiging, dat ons volk wat betreft uwe ener gie en toewijding met het volste vertrouwen de toekomsct tegemoet ziet, wetende dat, mochten onverhoopt de grootste offers van u worden gevraagd, gij bereid zult zijn deze te brengen uit liefae voor uw land en in trouwe aanhankelijkheid aan onze geëer biedigde Vorstin. Leve de Koningin." Een haven te Maastricht Regeering draagt 40 pet. in de kosten bij MAASTRICHT, 5 Sept. De burgemeester van Maastricht, jhr. mr. W. M i c h i e 1 s van Kessenich, heeft medegedeeld, van den Minister van Waterstaat een schrijven te hebben ontvangen, waarin de Regeering zich bereid verklaart voor 40 pet in de kosten eener normale uitvoering van een havenplan te Maastricht tegemoet te komen. Het project van den havenaanleg geeft als plaats voor deze haven aan een terrein nabij den ingang van het Julianakanaal, ten Noorden van Limmel. De Scheepvaart in Oorlogstijd De „Statendam" vertrokken Met 1800 passagiers ROTTERDAM. 5 September. Hedenmor gen half 11 is de „Statendam" van de Hol- land-Amerikalijn, met 13)0 passagiers naar Amerika vertrokken. Daar de scheepvaart- beweging in de Rotterdamsehe haven prac- tisch stil ligt, was het vertrek van de „aca- tendam" die eerst gisteravond zou ver trekken een moment van beteekenis. Op de kade en aan den ste.'ger was het veel drukker dan anders. De lamilie-leden en kennissen mochten ditmaal niet mee, om op het schip afsoheid te nemen, zoodat dit in een betrekkelijk kleine ruimte plaats had Daarbij komt nog, dat het schip 50 procent passagiers meer aan boord heeft, dan waarop de accomodatie is berekend Uit alles bleek, dat een zeer scherpe con trole werd gehouden op ben die het sch'p betraden om mee te reizen. De passagiers bestonden hoofdzakelijk uit Engelschen en Duitschers. Toch gingen ook wel Nederlanders aaD boord en e-tn groot aantal emigranten. Zonder eenig tusschenstation aan te doen. hebben 1800 passagiers qd zeereis, w ei se onder deze omstandigheden zeer spannend is aangevangen. Om de 600 passagiers, welke er meer zijn dan anders, een plaats te geven is elke ruimte aan boord in beslag genomen. De meeste officiershutten zijn als passagiers- verblijven in gebruik genomen. Eenige honderden passagiers zullen als dekpassa giers den overtocht maken. Men heeft ge bedeld om passages en alles aangeboden om maar mee te kunnen gaan. De vertrektijd van de schepen der H.A.L. is altijd kort na twaalf uur 's nachts, doch thane i3 men eenigen tijd later vertrokken, omdat gewacht moest worden op een trein met Amerikanen. M.s. Oranje naar Ned. Indië vertrokken Neerlnnds nieuwste mailschip „Oranje" van de Stoomvaart Mij. Nederland is gis teravond laat van Amsterdam vertrokken met bestemming Batavia. Deze eerste reis naar onze Oost heeft el onder zeer moeilijke omstandigheden plaats. Door dit vervroegd vertrek hoopt men nog tijdig uit de gevaarlijke zóne in de Noordzee te komen. Eenmaal in dc groote Oceaanwateren gekomen hoopt d"e „Oranje" zijn reis naar Indië ongehin derd en op snelle wijze te kunnen voort- Het schip was volgeboekt en zeer velen moesten nog worden teleurgesteld. Met ruim elfhonderd passagiers en opvarenden aan boord is de „Oranje" naar zee ver trokken. Welke route de „Oranje" zal nemen staat nog niet vast. Op ae zeekaarten in de kaartenkamer van de „Oranje" waren twee routes uitgezet Eén van IJmuiden via het Engelsche Kanaal naar dc Golf van Biskaye en één boven Schotland om en bewesten Ierland naar de hoogte van dc Portugeesche kust Eenmaal daar gekomen, zal het van den toestand afhangen of de route via d«e Straat van Gibraltar en het Suezkanaal of om de Kaap de Goede Hoop gevaren zal worden. De Engelsche regeering heeft wel verklaard, dat het Suezkanaal open zal blijven, maar de situatie kan eiken dag veranderen. Hedenmorgen kwart voor zes heeft de „Oranje" IJmuiden verlaten, omdat het niet verantwoord was bij nacht uit te Hoelang óe reis zal duren valt nog niet te zeggen. Wel is een schema vastgesteld, maar het is zoo goed als zeker, dat hier van nog wel eens zal worden afgeweken. Aan den gezagvoerder, kapitein B. A. Potjer is overgelaten, welke route het sohip zal De loop der gebeurtenissen Vliegtuigen van de Britsche luchtmacht hebben gistermiddag een aanval gedaan op de Duitsche oorlogshavens Wilhelmshaven en Cuxhaven, alwaar zij aanzienlijke schade zouden hebben aangericht. Duitsche berichten ontkennen zulks en maken melding van het neerhalen van vijf van de twaalf Britsche toestellen. De Britsche kruiser „Ajax" heeft ter hoogte van Rio de Janeiro het Duitsche vrachtschip „Olinda" in den grond ge schoten, nadat het de bemanning daar van met een ander Britsch schip naar Montevideo had laten opbrengen. Ter hoogte van de Sont is een Grieksch stoomschip op een Duitsche mijn geloopen en vergaan. Warschau is gisteren wederom door de Duitschers gebombar deerd. De Polen hebben de stad Bromberg moeten ontruimen, aan den ingang van den Corridor, die thans van Polen is afgesneden. Een onbekend gebleven vliegtuig heeft boven de Deensche stad Esbjerg enkele bommen laten vallen, die een huis verniel den en slachtoffers eischten. De Belgen hebben twee Fransche jachtvliegtuigen, die boven hun gebied vlogen, tot dalen gedwongen. Ook boven Nederland zijn wederom vreemde vliegtuigen gesignaleerd. Thans zijn zij onder vuur genomen. Het Ned. s.s. „Groenlo". dat Vrijdag j.L va.i Bilbao was vertrokken, met een lading erts voor Rotterdam, en gistermorgen door Kaap Dungeness was gerapporteerd, dat het schip daar gepasseerd was, is kort daarna aangehouden. Hedenochtend is bij de directie van de Stoomv.-Mij „Noordzee" te Amsterdam be richt binnengèkomen, dat het s.s. „Groenlo" order heeft gekregen naar Ramsgate op te stoomen. Vermoedelijk is deze koerswijziging op Jast van de Engelsche admiraliteit ge schied. Bij de maatschappij zijn nog geen nadere berichten binnengekomen. ROTTERDAMSCHE LLOYD Vertrektijden van de „Soekaboemi" en de „Dempo" In verband met den internationalen toe sand zijn de volgende maatregelen voor de eerstvolgende afvaarten van de N.V. Rot- terdamsche Lloyd getroffen. Het s.s. „Soekaboemi" zal S September 1939 van Rotterdam vertrekken. In verband met het feit ,dat de schepen onder deze omstandigheden de volledige la dingdocumenten moeten medenemen, kan lading, welke na Vrijdagmorgen 8 September 10 uur wordt aangeleverd, niet meer voor deze afvaart worden geaccepteerd. Het m.s. „Dempo" vertrekt 13 Septem ber 1939 van Rotterdam. t Om dezelfde reden kan slechts lading voor deze afvaart worden geaccepteerd, welke vóór Dinsdagomorgen 12 September 12 uur wordt aangeleverd. Het mA „Dempo" vaart uitsluitend van Nederland naar Nederiandsch Indië; lading voor tusschenliggende havens, zooals Tanger, Marseille, Port Said, Suez, Colombo en Sin gapore, kan dus niet voor dit schip worden geaccepteerd. De „Statendam" van de Holland-Amerika-Lijn is vanmorgen naar Amerika vertrokken. Bovenstaande opname wera gisteravond laat genomen. We wenschen het prachtige schip en zijn talrijke bevolking een voorspoedige reis en behouden aankomst te New-York. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Dagorder van den opperbevelhebber van land- en zeemacht. HedenmQrgen heeft de K. L. M. den Indië-dienst AmsterdamBatavia hervat. Gister en vannacht hebben weer vreemde vliegtuigen over ons land gevlogen. Zitting van de Tweede Kamer. Dr Henry Beets is teruggereisd naar Amerika. Britsche vliegtuigen hebben een lucht aanval gedaan op de Duitsche oorlogs havens Cuxhaven en Wilhelmshaven. De Polen hebben de stad Bromberg aan de Duitschers moeten afstaan. In België zijn twee Fransche vliegtuig gen tot dalen gedwongen. GEEN REGEN Weerverwachting: Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Gedeel telijk bewolkt. Weinig of geen regen. Iets warmer. Plaatselijk ochtendmist. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 20.2 C. 6 Sept. Maan op nm. 11.09 u. ond. nm. 2,14 u 6 Sept. Van 's av. 8,07 u. tot 'smorg. 5,50 u. FIETSERS LICHT OP: 6 Sept. Zon op 6,19 uur, onder 7.37 uur FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- j oCFE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel.) (Reel.) DE „KOTA INTEN" TERUGGEKEERD. BATAVIA, 5 Sept. (Aneta), De Hadji boot „Kota Inten", die op 3 September ven Tandjong-Priok met pelgrims naar Djeddah vertrok, is vanmorgen, in ver band met óe internationale situatie, weer te Tandjong-Priok teruggekeerd. Schepen, die zich op reis bevinden Moeten veilige haven opzoeken De Minister van Economische Zaken, ge hoord do Commissie van Advies en de Re- geeringsgemachtigden, bepaalt nader, dat alle schepen, welke thans op jaarpolis in gevolge de Zee- en Luchtvaartverzekerings wet 1939 verze.kerd zijn, en welke zich nu op reis bevinden, de meest nabij gelegen vei lige haven moeten opzoeken, tenzij zij er de voorkeur aan geven de reis voort te zetten tegen opnieuw overeen te komen voorwaar den. Deze voorwaarden zullen ten spoedigste worden vastgesteld door den Minister van Economische Zaken, gehoord de Commissie van Advies en de Regeeringsgemachtigden. Verzekerden, die er de voorkeur aan ge ven, de reis voort tc zetten, moeten positie der schepen en aard van de ladingen uiter lijk Dinsdag 5 Sept. 1939 inzenden aan één der Regeeringsgemachtigden. NATIONAAL PARK DE HOOGE VELUWE In verband met de tijdsomstandigheden heeft het Nationale Park de Hooge Veluwe zich genoodzaakt gezien oen ingang Deelen te sluiten. De hekken bij Hoenderloo, Ot- terlo en Oud-Reemst, benevens de hoofd ingang, blijven open. LEGER EN VLOOT »ee Ie kl bij de Kon. Me- 1 ontelag uit Aan den luit. t inereaerve W. J. Ritte, en (Nenet btJ die reeer- luit. M. J. Koe kei het 2e le lult bö het le reg. luchtdoelai w. luit. bij het 2e reg. luchUioelartlUerle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1