JTrihsdp (ümmutt Frankrijk en Engeland in oorlog met Duitschland Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Engelsch passagiersschip getorpedeerd Britsch s.s. „Athenia' getorpedeerd De bezorging van ons blad De tijd van het zwaard abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» cl Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6795 MAANDAG 4 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang &tfoerttnticprn?cn: Van I tot 5 regels f 1.17'/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeeljnger» van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Het Derde Rijk reeds in wereldoorlog richten. Het Duitschland van de laatste drie- kwart eeuw kent zijn Eerste, zijn Tweede piano- cn zijn Derde Rijk. Het is dit laatste. Vervolg s]echts zes en een half jaar oud, hetwelk 35 Gra- vanaf gisteren in een oorlog op leven en BtJbeï- dood is gewikkeld met de bondgenooten 156.15 Engeland en Frankrijk, die, met andere landen samen, in 1918 aan het Eerste vrmeen- Rijk een einde maakten. °Nederü Dat Eerste Rijk dagteekende van 1871. er toen in Versailles het Frankrijk var NP.'ac" Napoleon III de vredesvoorwaarden var den ijzeren kanselier, Bismarck, moest Schrift- aanvaarden. Bismarck smeedde de los Zangers naast elkaar staande Duitsche rijken en 20 Ttio rijkjes tot één geheel, waarbij de keizers- kroon werd aangeboden aan den koning g. 7.1( van Pruisen. Onder den kleinzoon van hem. dien Bismarck dus had doen uitroepen als den 12.3C eersten keizer van het moderne Duitsch- ns' 6 8£ land. zonk in 1918 dit Eerste Rijk in en 50 „Drol maakte plaats voor een vorstenlooze nie-ork. Duitsche samenleving. Weer speelde Versailles een rol, doch thans was ibaret. Duitschland niet de overwinnaar, doch de Orkest, overwonnene. Toen ving het Tweede Rijk zijn loopbaan aan. Dit Tweede Rijk kon den levensduur van zijn voorganger nog in lange na niet halen. Het parlementaire stelsel, hetwelk na vele barensweeën in 1919 te Weimar werd aanvaard, werd door groote massa s Duitschers als een niet-passend keurslijf gevoeld. De leerschool, welke de West- Europeesche volken hadden doorloopen, had men hier niet doorgemaakt. Wat van evenveel belang is bij het stellen der vraag, waarom het parlementarisme heeft gefaald, is 't feit, dat een goede economi sche voedingsbodem ontbrak aan het nieuwe rijk, nog verergerd door de op te brengen oorlogsschatten. 'Het een en ander, gepaard gaande met den wrok over den verloren krijg, vormde de groote I&rzaak van het snel gegroeide nationalis me. hetwelk als een stroom alle dijken en d?mmen heeft verbroken en het geheele l'^id en al het volk voor zich heeft op- geëischt. alle geestelijke waar- 'den op één doel heeft gericht. V n bijna volkomen in dezen run' is ge- SËÉjk7 '^laagd. *~~$Loo is het Tweede Rijk eind Januari 133 in elkaar gezakt, toen de aanvoer- tl der nationalistische scharen, Hitier, dat uit de kanden van den ouden Von Hin denburg den kanseliersstaf ontving. En hierbij bleef het niet. Toen de maarschalk - de oogen sloot, was het oogenblik daar voor den kanselier, om als dictator van rtlC het Derde Rijk op te treden. In de zes en een half jaar, dat dit Derde Rijk bestaat, heeft Duitschland a zich van terneergeworpene verheven tot een machtige staat, maar ook tegelijk heeft zich opnieuw een kloof gevormd, aan de ééne zijde Hitiers schepping, aan de andere zijde de voornaamste landen •ste. be- jgj Entente van 1914, Engeland en ijl"een-Frankrijk. De wijze, waarop Duitschland hijnlijk het geweld als voornaamste wapen ge- oor dit bruikt tegen de genabuurde landen aan non. n.-t£ Oostgrens, en waardoor angst en Ti* be ^even wefd geboren, verhinderde, dunkt cfe;ons' m^r dan iets anders, het bereiken in ver-van het doel, hetwelk was: Duitschland jen en te doen innemen de meest overwegende iseerd. plaats op het vasteland van Europa. ernst £oo verbaast het op zichzelf niet, dat deze wc^ moest uid°°Pen °P een nieuwe lomen, krachtmeting, welke de wereld met schrik met vervult. Wie kennis neemt van de uitin- id. gen van den toch zachtaardigen Cham- barlam, die zijn leven gesteld had in dienst van den volkenvrede; wie aanziet wat in Frankrijk, nog nauwelijks hersteld van de wonden, leeft; en hoe in Duitsch- eer-jancj alles, letterlijk alles, wordt geofferd >en in aan ^en Wreeden oorlog, die kan niet et ge- anders, dan den God van Hemel en Aarde nenig-om erbarming aanroepen. Dit wordt opnieuw een krijg op leven en dood met et pu- p0len als eerste inzet, maar met doel- ineta- ejncjcni zoowel van Duitschland. als van oepen Entente, welke veel en veel verder strekk e'n. stand an de De eerste September Zondag van dit -"aa|- faar, waarop de zomer nog zijn stempel had gedrukt, zal onvergetelijk blijven, leden De Rustdag in zijn tegendeel omgezet, was •- een dag, waarop de krijgsbanier werd ge- ipvi I staken, en het rumoer der tot kookhitte it gnomen volken zich een uitweg is gaan bui. zoeken. js Zal deze dag heenwij zen naar nog grooter machtspositie van het Derde Rijk, bezat of zal het straks zijn een snel inzinken na een te zwaar leven gedurende b®r" :en korte spanne tijds? Het gebed vermenigvuldige zich om ustig «cn toekomst, waarin de bergen vrede is zullen dragen, en de heuvels heilig recht. Sinds gistermorgen elf uur en 's middags vijf uur bevinden Groot-Brittannië, resp. Frankrijk, zich met het Duitsche Rijk in oorlog, zulks tengevolge van Hitiers wei gering, de vijandelijkheden tegen Polen te staken en de agressie ongedaan te maken Reeds hedennacht is Londen verontrust door een luchtalarm, aangezien men het passeeren van onbekende vliegtuigen had geconstateerd. Er heeft echter geen bom bardement plaats gevonden, zoodat het vermoedelijk slechts een loos alarm is geweest. Het Brltsche s.s. „Athenia", van Glasgow onderweg naar de Vereenigde Staten en met omstreeks 1400 passagiers aan boord, is hel eerste slachtoffer van een duikboot geworden. Naar verluidt bevonden zich in hoofdzaak Amerikanen en Canadeezen aan boord. In Amerika is men zeer verontwaardigd. Engeland heeft thans een oorlogskabinet samengesteld, waaraan door alle partijen, met uitzondering van de liberalen, wordt deelgenomen. In dit kabinet bekleedt Winston Churchill den post van eersten lord der admiraliteit, (minister van marine), en zal Anthony Eden de portefeuille van de dominions beheeren. Het Poolsche legerbevel deelt mede, dat Pooisch Silezie, het belangrijke mjjnen- gebied, door het Poolsche leger is ontruimd, daar dit niet langer tegen de Duitsche overmacht kon blijven standhouden. Het garnizoen van de Westerplatte, het Poolsche fort dat de haven van Danzig beheerscht, weet zijn positie te handhaven. Enkele kleine plaatsen in het gebied van Danzig, welke door de Duitschers werden genomen, zijn door de Poolsche troepen terug-veroverd. Ook België heeft een kabinetswijziging ondergaan, zulks om op verzoek van koning Leopold enkele socialistische ministers in de regeering op te nemen. De bekende socialistische oud-premier Spaak is thans belast met de portefeuille van bultenlandsche zaken. Engeland heeft onmiddellijk de blokkade der Duitsche kust ingesteld, en in bepaalde gebieden van de Noordzee mijnenvelden aangelegd, teneinde de scheepvaart te be moeilijken. Hitier heeft tot het Duitsche volk, de soldaten aan het Westfront en de leden der N.S.D.A.P. oorlogsoproepen gericht; vervolgens is hij naar officieel verluidt naar het Poolsche front vertrokken. De orde van het „IJzeren Kruis" is opnieuw ingesteld. Boven Nederland zijn hedennacht vreemde vliegtuigen gesignaleerd, waarvan de nationaliteit, daar zjj zeer hoog vlogen, niet kon worden vastgesteld. De Nederlandsche regeering heeft de beide oorlogvoerende partijen uitgenoodigd, een onderzoek in te stellen. Hedenmorgen zijn aan het Duitsche volk gerichte strooibiljetten in ons land gevonden, die wellicht door deze vliegtuigen zijn uitgeworpen. Slachtoffers in hoofdzaak Amerikanen en Canadeezen Amerika zeer verontwaardigd Naar het Britsche ministerie van voorlichting meedeelt, is het Brit sche s.s. „Athenia", met 1400 pas sagiers aan boord, op 200 mijl ten westen van de Hebriden getorpe deerd. Om 5 uur hedenmorgen was vol gens de Britsche admiraliteit het schip snel zinkende. De ..Athenia" mat 13580 ton en behoor de toe aan de „Donaldson Atlantic Line Ltd." te Glasgow, en was op weg naar Montreal. Stcphan Early, de secretaris van Roo- e v e 11, heeft verklaard, dat de passagiers an de „Athenia" volgens te Washington ontvangen berichten in hoofdzaak C.anadee- :n en Amerikanen waren. President Roosevelt heeft een officieel telegram ontvangen, waarin van deze torpe- deering melding werd gemaakt. Early voegde hieraan toe: Ik wensch te doen uitkomen, dat het schip volgens dc officieele inlichtingen uit Glasgow kwam en "ia Liverpool met vluchtelingen op weg ras naar Canada. Ik wensch daarop te vijzen, al&us Early, om aan te toonen, dat r geen enkele mogelijkheid bestaat, dat het munitie vervoerde. 1400 passagiers aan boord De reederij van de „Athenia" heeft verklaard, dat het totaal aantal perso nen aan boord van het schip, beman ning en passagiers, 1400 bedraagt. Een groot aantal hunner waren lieden, die wegens de crisis naar Amerika te rugkeerden. In de reddingsbooten van de „Athe nia" was plaats voor in het geheel 1830 passagiers. Het schip had een lading van duizend ton ingenomen te Liverpool. Beroering in de Vereen. Staten De door de torpedeering van de „Athe nia" gewekte beroering in de Ver. Staten is aanzienlijk. Men herinnert aan de torpedee ring van de „Lusitania", doch voegt hieraan toe, dat deze bombardeering nog minder te verontschuldigen valt wegens het feit, dat men kon weten, dat de „Athenia" aan boord noch wapens, noch munitie had, doch Ame- rikaansche en Canadeesche vluchtelingen, die uit verschillende punten van Europa kwamen. Men stelt zich reeds de vraag of de Duitsche regeering heeft besloten tot een oorlog zonder genade, waarmede de keizer Amerika bedreigde, zelfs nog voor de Ver- Staten zich aan de zijde der geallieerden schaarden. De gevolgen van de torpedeering kunnen ernstig zijn, en zelfs direct. Zekere kringen achten het mogelijk, zoo niet waarschijnlijk, dat Roosevelt vandaag of morgen het congres in een buitengewone zitting zal bijeenroepen, hetgeen hem vol gens de bewoordingen van de grondwet zou veroorloven begin volgende week acht dagen na de bijeenroeping door den presi dent te vergaderen. Zie verder Laatste Nieuws In tegenstelling met de reeds eerder "er- strekte herichten worden met ingang van heden de Nederlanders slechts in België toegelaten, indien zij in het bezit zijn van oen geldig Nederlandsch paspoort. De spoorwegen hebben heden hun taak hervat, zij het beperkt. Dat deel van onze agenten, hetwelk hun bladen steeds per trein ontving, wordt medegedeeld, dat zulks vanaf heden weer zal geschieden. Preciese tijd van aankomst weten wij nog niet. Dit kan men onderzoeken aan het station. Wij hopen, dat thans weer de gewone regelmaat zal aanvangen. DIRECTIE De Zondag van gister heeft de be slissing gebracht waartegen over heel de wereld gebeden en tot het aller uiterste moment gestreden is: Engeland en Frankrijk bevinden zich in staat van oorlog met het Duitsche Rijk. Hadden in de morgenuren sommigen, op hoop tegen hoop. nog de verwachting, dat er als een wonder zou mogen geschieden, hetwelk den machtigsten man van het Derde Rijk ervan zou weerhouden, in zijn agressie tegen Polen te volharden, deze omme keer is helaas uitgebleven: het Britsche en het Fransche ultimatum hebben geen gunstig antwoord ontvangen. Bij velen, die met het aangevallen en overrompelde Polen van harte sympathi- seeren, leefde reeds Zaterdag de onge duldige vraag, hoe lang de beide groote democratieën van het Westen zouden marren met hun hulpverleening, daar de aanvaller toch reeds een etmaal tijds winst had. Londen en Parijs echter heb ben, in het besef van den vollen om vang hunner verantwoordelijkheid, niet slechts ten opzichte van Polen, maar van den wereldvrede, nog het uiterste willen ondernemen, om de Duitsche regeering tot rede te brengen. Aan het oorspronke lijke optreden van Coulondre en Hen derson tegen de Duitsche agressie had men vermoedelijk derhalve geen tijdsli miet verbonden, waarop aan het Britsch- Fransche verzoek tot het ongedaan ma ken vam den aanval moest worden ge hoor gegeven, teneinde de Duitsche prik kelbaarheid daardoor niet te verscher pen. Waar Hitier echter voortging, de beide mogendheden op bescheid te laten wachten, en ook op geen enkele wijze toonde, zijn koers te willen veranderen, daar mocht door Londen cn Parijs niet langer worden geaarzeld. Beide lieten zij in de Wilhelmstrasse aanzeggen, tot welk moment zij nog geduld zouden oefe nen, aleer zich in staat van oorlog met Duitschland te beschouwen. Ook aan deze laatste geleaenheid. zich te bezin nen een nieuwe ramp voor de wereld te voorkomen, heeft de Duitsche Führer z'ch niet laten gelegen liggen: om kwart over elf kon Chamberlain niet anders doen, dan vanuit zijn werkkamer in Downingstreet aan de Engelsche natie door middel van de microfoon berichten: ..Dit land is in staat van oorlog met Duitschland. Hitier heeft zijn geweld- plannen niet opgeqeven, en derhalve blijft ons niets anders over. dan hem door aanwending van geweld tot stop pen te brengen". Des avonds om vijf uur bevond Frankrijk zich eveneens met het Derde Rijk in staat van oorlog. De verschrikke lijke beslissing, waarvan geen mensch de gevolgen kan berekenen, en welke geen mensch heeft kunnen tegenhouden, is daarmede gevallen. Ongemeten ellende daalt neer over Europa, en wel niemand maakt zich illusies, dat het nog wel mee zal vallen. De aan catastrofen overvloe dige jaren van 19141918 liggen zeer velen onzer bij: ook toen moest men van oogenblik tot oogenblik gedachtig zijn aan de oude spreuk: „Heden gij. morgen ik!" Ook zoo ons land wederom den gen zou mogen ervaren van buiten de groote volkeren-mêleé te kunnen blijven: ook zoo de oorlog zou kunnen worden ingeperkt binnen de afmetingen, welke hij thans reeds heeft genomen, en niet van tijd tot tijd nieuwe combattanten binnen het strijdperk zouden worden ge sleept, zal niemand zich kunnen ontvein zen, dat heel de menschelijke samenle ving den terugslag zal moeten ondervin den van dezen broedermoord, omdat ook van de huidige menschheid het woord geldt van Christus, in ander verband ge bezigd: Als één lid lijdt, lijden alle leden mede. Wij zullen ons vandaag niet in ver onderstellingen verdiepen, wat in de naaste toekomst ons te wachten kan staan. Zoodanige beschouwingen dienen nergens toe. dan om het alom ondervon den gevoel van wisselvalligheid en onze kerheid nog wat te vergrooten. Er is slechts één middel om te midden van de draaikolk der gebeurtenissen niet te ver sagen. en dat is: het oog te wenden van het veranderlijke naar den Onverander de. in Wien wij leven en zijn. en zonder Wiens wil van ons hoofd geen haar zal vallen. Daarnaast is er een middel, om het leed zooveel doenlijk te verzachten. Dat is: de liefde van Christus te doen gevoelen aan onze getroffen .naasten, hetzij dezen uit hun gezin en brood zijn weggerukt, of op andere wijze getroffen. Slechts zóó. door solidariteit in het lij den, is er nog hoop voor de toekomst. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Frankrijk en Engeland bevinden zich sinds gisteren met Duitschland op voet van oorlog. Het Britsche s.s. „Athenia" met 1400 menschen aan boord, is op weg naar Amerika getorpedeerd. De Poolsche legerleiding heeft Pooisch Silezië voor de overmacht moeten prijs geven. Vannacht hebben vreemde vliegtuigen boven ons land gevlogen. De Regeering vraagt een buitengewoon crediet van f 60 millioen gulden ter voor ziening in belangrijke uitgaven. KOELER WEER Weervcrwachting: Matige tot zwakke wind uit Westelijke richtingen. Aanvan kelijk betrokken tot zwaarbewolkt, la ter opklarend. Enkele regenbuien, koe- lef. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 761.2. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.6 C. KWALITEITS /cT-\ MASSA GIETWERK GIETWERK WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM. 0. Brandbluschapparaten TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen S,1h. en CelL Lakken Gianslakken Vuurschip Maas Het vuurschip Maas dat altijd voor den Waterweg ligt geankerd, is gisteravond te Hoek van Holland binnengekomen. Het schip ligt thans Id de Berghaven. DE BOOTVERBINDING MET LONDEN ROTTERDAM, 4 Sept. De firma Whm. Muller en Co. deelt ons mede. dat in plaats van vanavond de Batavierboo* Rotterdam Graveöend Londen morgenochtend ver trekt. Pijp Tabak Tacoois - Leeuwarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1