Jlieuuie jCeihsrtjr (itutrant Engeland eischt staking der agressie Frankrijk sluit zich daarbij aan imementsprtjJC /artaal in Leiden en in plaatsen ar een agentschap gevestigd is 2.35 per post 2.35 portokosten 0.18 .oor iet Buitenland bij wekelijksche dingf 4-50 jelijksche zending. 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a Cl Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 Postgiro 58936 ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1939 20e Jaargang atforrtentitpriijtn: Van 1 tot 3 regels f L17'/> Elke regel meer «r. 022'/, Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 N°. 6794 Bi middernacht De ins beëindigde week van span- nir>en dreiging zou met den naam eringsproef, ons uit anderen hoofde zoo bekend, gekenschetst kun- li den. Dag na dag, en tenslotte tot uur. werd het beeld van chen hoop en vrees geslingerd volk, nkerder, totdat er geen licht- meer doordrong. Met den ge- t.jï n stand van de ontelbare ge apr. in deze dagen gehouden over 7 is overheerschende probleem O") log vrede als maatstaf, moet het wel ee; zenuwsloopende taak zijn ge- wet'v at probleem tot een oplossin; t, brein en welke dan ook voor de ma en, die de beslissing (mensche- lijko j gesproken) in handen had- (j._ M t tergende onafwendbaarheid sloe zi 1 allengs de ijzeren ring van het ge ld rond de millioenen, die nog gehoop: lebben op recht Neerdrukken de ma ieloosheid tegenover het mon- r v, t den oorlog, dat dreigend naderde, kweekte een gesteldheid van rusting en op deze gesteldheid Ton rr; nog even voortdrijven, totdat ci elijke werkelijkheid zich ging .voltrek n. Bij middernacht! Die v rkelijkheid is thans gekomen, zooal ni. t direct over ons land, dan toch ii reet over geheel Europa en isri -telijke felheid over het Pool se n: in 't bijzonder. Met de snel- I heid, moderne levenstempo eigen, r. ckel ontbranden, die niet meer iv ien is. Wat ons land betreft, het sc >ere voorspel hiervan, is vol tooid aardig en kalm zijn leger en vl gemobiliseerd en in lof- v tegenstelling met 1914, heeft op enkele laakbare uitzonde- rii.^ daarop gereageerd door niet de v.3 tè bestormen en geen run op banker houden. Dit verschil met 25 jaren - den mogen wij danken aan de mger termijn van voorberei- de regeering en haar ambte- nut, om alles zóó te regelen, dat. gewicht van den ingetreden noodtoesi ind terstond kon worden - 7gevang m. En hieraan mogen we ook en, dat het verkeer en het a, hoe ook tijdelijk geremd door militaire maatregelen, meer t openbaarden, dan in 1914 in mtsteltenis beschikbaar bleek. .t al heeft ons volk, maat- soh-rph. k en sociaal gezien, in de af- geic». t veek weer een zware last van in co v nt en erger te dragen gekre- woord distributie heeft weer genomen; beperkte treinen loop is :er aan de orde; militair be- zv t >len maken een zeer onge- wi v- -erlengstuk aan de vacantie; al ergaderingen moesten uitge- st D f gesteld worden; beroep op ij willige hulp werd weer ge- dn kortom, er wordt in menig opzicht n herhaling van 1914 beleefd. zijn ook groote verschillen! ,'.V n aan de snelle berichtgeving en buitenlandaan 't gemo- 'o h s°et verkeer met zijn veel sneller toni:. r militair en burger; aan de aviatiek net haar angstaanjagende niogeii,; den, die de grenzen van het. sc rveld 1 ;bben uitgezet tot boven stad i niet het minst aan de men- taiiti f i oud en jong in onze dagen, welke r inhoud ontleent aan een sterk ge ijzigd complex van waarden -oe: k, cultureel en maatschappe- ljj k opzici In hoeverre deze de draag kracht ons volk als natie en van de burgers ersoonlijk, zullen schragen, als de are last van directe of in directe -logsbeproevingen ons wordt opgelegd, zal de toekomst moeten leeren. Eén dir. g vermane èn trooste ons. De klok van het wereldgebeuren schijnt to; bij middernacht gevorderd. Rondom Hem, de wereld in wezen regeert, zijr wolki-i en donkerheid. En gelijk gr Zp :r daden doelloos is, zullen oV. de tegi nspoeden en de slagen, welke ons .kv-igen, hun Goddelijk oogmerk, openbaar of verborgen, niet missen. I I bren ge ons in afhankelijkheid van den Alma ïtige op de knieën en doe ons zeggei In Hem is geen onrecht! Maar ioe oi. óók rustig Hem volgen, van V i n we 'i ebben leeren zingen: eon nacht, hoe zwart, hoe dicht ..Vo - ons naar 't eeuwig licht." CH R. JONC. BOERINNEN Woensdrg 13 September a.s. zal n r.pt ge bouw „Odeor te Zwolle een bijeenkomst wor den gehr-.n n van Chr. Jonge JBoerinnan uit heel ons UnOnderwerp van behandeling op deze conf ntie zal zijn: „De Christelijke jonge boer en haar toekomst".- FRANKRIJK EN ENGELAND STAAN NAAST POLEN Na de schrikkelijke tegenover de Poolsche natie, waaraan zich het Derde Kijk, reeds gisteren in alle vroegte, heeft schuldig gemaakt, heerscht practisch tusschen Duitsch- land en Polen een niet-verklaarde oor log. Er is in een Europa, dat bij her haling heeft getuigd zulks met opnieuw over den kant te kunnen laten gaan, een nieuwe, brute agressie gepleegd, en dat op zulk een haastige en overrompelen de manier, alsof daarachter de toeleg- stak, Warschau, l<onden en Parijs door een s c h ij n van onderhandelingen te misleiden, teneinde des te overbluffen- der te kunnen toeslaan. Het Duitsche Rijk, hetwelk van drie zijden Polen heeft overvallen, Ran practisch daar door een dag winst boeken, hetwelk een aanzienlijke voorsprong kan betee- kenen. Intusschen is men overal ter wereld verslagen en terneer gedrukt door de gedachte, dat een man als Hitler, die toch waarlijk als staatsman meermalen groot talent heeft aan den dag gelegd, de ontzettende verantwoordelijkheid op zich heeft durven laden voor een wan daad, welke zulke vèr strekkende gevol gen voor heel de wereld achter zich aan kan sleepen. Chamberlain heeft gisteren in het Lagerhuis zijn verklaring ingeleid met de woorden: „Achttien maanden gele den heb ik gebeden, dat niet op mij de verantwoordelijkheid mocht komen te drukken om mijn land te vragen, het vreeselijke gericht van een oorlog te aanvaarden. Ik vrees, dat ik niet in staat zal zijn deze verantwoordelijkheid te vermijden". Dé mogelijkheid daartoe is gelijk de grijze Britsche eerste minister zeide, inderdaad wel uiterst gering. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, is nog niet bekend, op welke wijze de Duitsche regeering zal reageeren op de demar ches te Berlijn van de Britsche en Fran- sche ambassadeurs. De Fransch-Bnt- sche eisch, door hen kenbaar gemaakt, dat de agressie onmiddellijk dient te worden gestaakt, en dat de Duitsche troepen zonder verwijl van het Poolsche grondgebied moeten worden terugge trokken, zal door Hitier wel niet wor den ingewilligd, tenzij dat er een won der zou geschieden. De practische conclusie, welke men uit Chamberlains waardige, somtijds terecht scherpe Lagerhuis-rede moet trekken is, dat Frankrijk en Groot- Brittannië achter Polen staan. Waar Polen nu practisch in oorlog verkeert met Duitschland, daar is wel geen andere uitweg meer denkbaar dan een uitbreiding van het bloedige conflict tot ook deze twee volkeren. Italië heeft, nadat te Rome een mi nisterraad was gehouden, verklaard, dat het geen enkel militair initiatief denkt te nemen, met andere woorden, dat het niet voornemens is, zich in den ontbranden strijd te mengen. Het is nog niet duidelijk, of het op deze houding zal terugkomen, nadat Londen en Parijs zich nader zullen hebben verklaard, ge lijk evenmin op dit moment te voorspel len valt. of Engeland en Frankrijk met een Italiaansche verklaring van onzij digheid zonder meer zullen kunnen genoegen nemen. De Duitsche en Itali aansche „niet-inmenging" in den Spaan- schen burgeroorlog immers heeft een zeer bedenkelijk precedent geschapen, en vermoedelijk zou Duitschland van een zoodanige Italiaansche neutraliteit, die als een open achterdeur of wil men als een geheim krachtreservoir zou kunnen fungeeren, méér wil hebben dan van een meestrijdend land, hetwelk zelf wel eens meer steun zou kunnen behoe ven, om op de been te blijven, dan het aan Berlijn zou kunnen verleenen. Dit alles echter zijn bespiegelingen, en betreffen de toekomst, die niet aan menschen is. Waar wij thans mede te maken hebben is de schrikbarende rea liteit van een nieuwen oorlog, die reeds een deel van ons werelddeel heeft in brand gezet. De barmhartige God van hemel en aarde, Hjj, die machtig is wonderen te werken, breide nog be schermende vleugelen uit over ons arme vaderland, en over Europa. De „Valk" heeft vertraging Averij op het vliegveld te Rangoon Gezagvoerder Geysendorffer heeft aan de directie der K.L.M. bericht, dat het vlieg tuig „Valk" op de thuisreis van Batavia naar Arasterdam, na landing te Rangoon, averij heeft beloopen tengevolge van den slechten toestand van het vliegveld. Gepn der inzittenden kreeg zelfs het geringste letsel. Anders zullen verplichtingen worden nagekomen HENDERSON, de Engelsche gezant te Berlijn heeft gis ter aan Von Ribbentrop namens zijn Regeering de mededeellng overhandigd, dat, tenzij verzekeringen wor den gegeven, dat iedere agressieve actie wordt opge- schort en de Duitsche troepen uit Polen worden terug getrokken, de Britsche regeering zonder aarzeling haar verplichting zal nakomen. COULONDRE, de Fransche ambassadeur te Berlijn, heeft gis'eravond bij de Duitsche regeering een soort gelijke démarche ondernomen als die van den Engel, schen ambassadeur. VON RIBBENTROP zeide deze mededeelingen aan HITLER te zullen overbrengen. DE SLACHTOFFERS DER LUCHTBOMBARDEMENTEN VolgeDS het Poolsche TeL Agentschap heeft de Duitsche luchtmacht tot heden ochtend toe 94 luchtaanvallen ondernomen. Het aantal dooden bedraagt in alle geval len, bij elkaar genomen, 130, waarbij slechts 12 militairen. Er zijn tientallen personen ernstig en eenige honderden licht gewond. Meer dan de helft van het aantal dooden zijn vrouwen en kinderen. Het hevigst bombardement was dat bij den aanval op het gemeenteziekenhuis te Wielum bij de Dnitsche grens. Het ziekenhnis geraakte in brand; de stad Wiclum werd met een bij zondere hevigheid gebombardeerd. Er stonden veel huizen in brand. In den loop van den afgeloopen nacht Is komen vast te staan, dat het aantal door de Poolsche luchtverdediging neergeschoten vliegtnigen veel hooger is dan men gisteren meende. BREEDERE BASIS DER ENGELSCHE REGEERING? Regeeringsleden bieden Chamberlain hun ontslag aan Overeenkomstig de gebruikelijke prac- tijk in bijzondere omstandigheden hebben de leden van het Britsche kabinet en de overige leden der regeering hun ontslag in handen gesteld van den eersten mi nister, teneinde het dezen mogelijk te maken ingeval van oorlog de regeering op breedere basis te brengen. Chur chill en E d e n worden als eventueele nieuwe ministers benoemd. Zij zouden bereid zijn in de regeering zitting te ne men, evenals de liberale oud-minister lord Samuel. Blijft Italië onzijdig? Een telegram van Hitier aan Mussolini Duce zal geen militair initiatief nemen Rijkskanselier Hitier heeft een tele gram gezonden aan den duce waarin hij zegt: „Duce. ik dank u zeer hartelijk voor de diplomatieke en politieke hulp, welke gij onlangs aan Duitschland en zijn goed recht hebt geschonken. Ik ben overtuigd, met de Duitsche militaire macht de taak te kunnen vervullen, welke ons is opge legd. Ik meen in de gegeven omstandigheden de ItaliaansdMÉmilitaire hulp niet noodig te hebben. Ik dank i^Fuce, ook voor alles, wat gij in de toekomst zult doen voor de ge meenschappelijke zaak van fascisme en nationaal-socialisme". w.g. HITLER. Italiaansche ministerraad bijeen Onder voorzitterschap van Mussolini is gistermiddag te Rome een buitengewone zitting van den ministerraad gehouden. Na den toestand in Europa, welke is ont staan tengevolge van het Duitsch-Poolsche conflict, waarvan de oorsprong terug gaat tot het verdrag van Versailles, te hebben besproken en na kennis te hebben genomen van alle documenten, welke door den mi nister van buitenlandsche zaken werden voorgelegd en waaruit blijkt, wat de duce heeft gedaan tot het behoud van den vrede op een rechtvaardigen grondslag, heeft de ministerraad zijn volledige goedkeuring ge hecht aan de tot nu toe genomen militaire maatregelen, welke zuiver een karakter van voorzorg hebben en houden. De ministerraad heeft ook de econo mische en sociale maatregelen, welke de ernstige toestand noodzakelijk maakt, goedgekeurd. De ministerraad verklaart vervol gens en kondigt het volk aan, dat Italië geen enkel militair initiatief neemt. Ten slotte wordt een beroep gedaan op het Italiaansche volk, om een voor beeld te geven van discipline en kalmte, zooals steeds het geval is geweest. Ter beperking van het vleeschverbruik mag Donderdags en Vrijdags niet geslacht worden en geen vleesch worden verkocht of in restaurants opgediend. De commissaris-generaal van de water- tentoonstelling te Luik heeft op bevel tfer Belgische regeering bekend gemaakt, dat deze expositie in verband met de huidige gebeurtenissen voorloopig wordt gesloten. Hoe Warschau werd gebombardeerd Luchtdoelgeschut werkt zeer doeltreffend Projectielen maken diepe rookende trechters Een ooggetuige van het bombardement, dat gisteren op de oostelijke buitenwijken van Warschau werd uitgevoerd, heeft te genover den correspondent van Reuter hierover het volgende verteld: Een en veertig in formatie vliegende toestellen verschenen boven de voorsteden Zij werden beschoten door het luchtdoel geschut. dat verwonderlijk nauwkeurig was en den aanvallers dwong op zeer groote hoogte te blijven. Een tamelijk laag vliegende bommen werper nam plotseling een duik en liet een zestal zeer ontplofbare bommen en verscheidene brandbommen vallen. Zij schenen een stuk grond te treffen tusschen een rijtje huisjes en de rivier. Hooge zwarte rookkolommen stegen op uit de trechters. Een andere ooggetuige, die een luchtge vecht had gadegeslagen uit de binnenplaats van een flatgebouw, heeft verklaard, dat het spoor der kogels gemakkelijk waarneem baar was. Het gevecht was zoo opwindend, dat óe bevolking het gevaar vergat en bleef kijken. De Duitsche luchtmacht schijnt gehoor zaamd te hebben aan instructies van Hitier geen burgerbevolkingte bombardeeren. Er wordt uitdrukking g.geven aan ergernis over in het buitenland verspreide bericht, dat Warschau in brand stond. Reuter meldt verder: Ik heb een rit ge maakt door een groot déél van de stad en heb alles normaal gevonden. Het verluidt, dat op een plaats brand heeft gewoed, doch ik ben niet in de gelegenheid geweest, deze plaats vast te stellen. De vier inzittenden van een Duitschen bommenwerper hadden een wonderbaarlijke redding, toen het vlieg tuig in brand geraakte en viel. Twee hun ner werden gewond, terwijl alle vier door de politie werden gearresteerd. Pres. M o s c i c k i verklaart in zijn ant woord op het beroep van Roosevelt met be trekking tot de bombardeering van burgers dat hij belooft, dat de Poolsche vliegtuigen geen burgers zullen aanvallen. DE ENGELSCHE DEFENSIE 500 millioen pond toegestaan Het Engelsche lagerhuis heeft gisteren met algemeene stemmen goedkeuring ge hecht aan een crediet ten bedrage van 500 millioen pond sterling voor „de verdediging van 't koninkrijk, de handhaving van de openbare orde en het doeltreffend voeren van iederen oorlog". Op de vraag van een afgevaardigde of hij een nieuwe begrooting zou gaan indienen, antwoordde sir John Simon vervolgens be vestigend. Hij kon echter daarvoor nog geen datum vaststellen Luchtdienst op Indië gestaakt Hiertoe genoodzaakt door de In verschil lende landen nitgevaardigde vliegverbod! heelt de K.L.M. moeten beslniten Zaterdag het vertrek van het Indië-vliegtoig niet te doen plaats vinden. GEEN OORLOG VERKLAARD AAN POLEN BERLIJN, 2 Sept. (Renter). In politieke kringen te Berlijn wordt verklaard, dat Duitschland Polen niet den oorlog heeit ver klaard en dat daarom de tegenwoordige toe stand niet beschouwd wordt als oorlogstoe- (Dit komt overeen met de gewoonte, wel ke thans meer en meer in zwang komt. Ook aan Abessinië heeft Italië niet den oorlog verklaard. Ook niet aan Albanië. Zoodoende behoefde men ook geen vrede te sluiten, doch konden beide landen g e n 0 m worden. REDACTIE.) De onzijdigheid van Nederland Wordt door Engeland geëerbiedigd 's-GRAVENHAGE, 2 Sept De Regeerings- persdienst meldt, dat, naar de Britsche regeering aan de Nederlandsche regeering heeft verklaard, zij, in geval een Enropee- sche oorlog mocht uitbreken en Nederland daarin een onzijdige houding aanneemt, vast besloten is, die onzijdigheid ovei komstig haar traditioneel beleid ten volle te eerbiedigen, mits die onzijdigheid ook door andere mogendheden geëerbiedigd Staat van oorlog afgekondigd Voor het geheele land De Regeeringspersdienst meldt: 'leneindo de noodzakelijke militaire maatregelen, welke noodig zijn in het belang van de ge oefendheid en de paraatheid van onze weer macht, te kunnen nemen, heeft de regee ring zich genoodzaakt gezien het grond gebied des rijks in staat van oorlog te ver- De tengevolge van dezen rechtstoestand aan het militair gezag toevallende bevoegd heden zullen zich voorshands beperken tot vorderingen, welke verband houden met het oefenen van den troep (het betreden van particuliere terreinen) en den aanleg van verdedigingswerken. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOE ALLE VERZEKERDEN (Reel) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De luchtdienst op Indië is gestaakt. Indië en de gebeurtenissen in Europa. Engeland zal Nederlandsche neutraliteit eerbiedigen. De eerste Duitsche en Poolsche commu niqués over de krijgsverrichtingen. Engeland en Frankrijk eischen van Duitschland stopzetting der agressie. Weinig verandering W e e rftv erwachting: zwakke wind, meest uit zuidelijke richtingen; helder tot licht of halfbewolkt. Droog weer behou dens kans op onweer, weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763,7. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaai 23.6 C. 3 Sept. zon op 6.14, onder 7.44. 3 Sept. maan op nm. 9.16, onder .m. 11.01. 4 Sept. zon op 6.05, onder 7.42. 4 Sept. maan op nm. 9.47, onder vm. 12.06. FIETSERS LICHT OP: Stormschadeverzekering STORMSCHADE-VERZEKERING Een specialiteit op het gebied van Algemeen Onderling Waarborg Genootschap „R E N O V A T U M" te Amsterdam. Spuistraat 219/21, Tel. S5626 Vraagt eens een prospeclus aan' (Reel) LOENEN (Vel.) Bonds-Hotel „De Vrijenberg" Tel. 261 Ideale ligging in de bosschen, bij beek en waterval. Pensionspriis minstens 5 d. 1ste verd. 3.50, 2e verd. 3.gelijkvl. met aparte serre 4.—. Weekend 7.50, str. w. en k. w. op alle kamers. fRad 1 LIQUEURS FII1ES - ANNO 17 Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburc (Reel) w-r.5-mtrooN smooMfND GAft EN KOUD WATCR OP ALLC KAMÉRS KAMERS HH ONTBOT-f-3-MCT BADKAMER - F - 4- De bezorging van ons blad op heden, Zaterdag 2 September Ook vandaag, nu de treinen nog alleen in dienst staan van Defensie, zullen onzerzijds alle mo gelijkheden worden benut, om onze krant bij de lezers te krijgen. Naar wij vernemen, zal Maandag het spoorwegvervoer weer voor een groot deel ter beschikking staan van reizigers en snelvervoer. De Agenten ontvangen dus Maandag, onvoorziene omstandigheden voor behouden, hun pakken weer op de gewone wijze. De lezers zullen ons vandaag dus zeker weer met welwillendheid tegemoet treden. DIRECTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1