JUriuue Criitsdjf Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Koningin WILHELMINA en Koning LEOPOLD bieden bemiddeling aan D 3 bezorging van ons blad Henderson ontvangt Hitiers antwoord ■ISbomiemettsprijs: jper kwartaal in Leiden en in plaatsen 1 waar een agentschap gevestigd is 235 per post 2.35 portokosten Ó.ifVr wedt0.18 oor «et Buitenland bij wekelijksche zending4.50 dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling ,os'-v nummers 5 ct. met Zondagsblad 77» ct. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6791 WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang abbtrtentitprtjgn: Van 1 tot 5 regels 1.177» 0-22'/, Ingezonden Mededeelingen 2-30 4 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau ƒ0.10 log geen beslissing /ede'om is er een dag van groote v; voorbijgegaan, zonder dat in genen zin een beslissing over ovrede is gevallen. Chamberlain .n het Britsche lagerhuis zijn met jg:i lo verbeide rede gehouden, waar- hij oen nadruk erop legde, dat het lelsobe woord aan Polen gestand zou jrden gedaan, en dat er te dien op- e g. en enkele wijziging in de Brit- politiek gekomen was. Het land irgïlef bereid tot onderhandelen, doch ^."Jjfenzeer tot het voeren van den krijg, a', 'ijo Duitschland dezen wilde. Dat was in YanJ 'cort wat Premier mee te deelen ne" |d. r loor het lagerhuis, waarin een- 0 Jicht n patriottisme in deze dagen jogtij veren, herhaalde malen door ge- b'jch over brok en werd. Deze standvas- jhcid c er Britsche regeering, hoezeer ®°'.t een standpunt van recht en moraal re 'e juichen, zou intusschen weinig uit- 'atea op het behoud van den vrede, jottjs daar iaast geen blijken waren gege- "|a. in var voorzichtige stilzwijgendheid, de preciese portée der huidige be- DKrekingea aangaat. Eenzelfde reserve KMtft ci: ïaal ook de Duitsche Rijkskan- i7j.: lier be -acht, die te Berlijn den ambas- [rn deur 1" enderson ontving, Tm hem het iitsche antwoord op de Engelsche me- :e!in< te overhandigen. Hitier en iderS' n hebben zich tezamen, met lulp Viin een tolk, ongeveer een kwar- lan 1 onder1'- ouden, en vervolgens la. stgenoemde zich naar het ge- de Britsche ambassade begeven, ider ci t over het verloop van deze be- "ingea, of over den aard van de litsche nota, ook maar het minste is :end c :maakt of uitgelekt. "edhc.t hebben wij de neiging, de optimisme te beschouwen, :h wij :ouden willen constateeren, dat 'onden Berlijn bl:jid>aar niet zonder t. «den zijn teruggekeerd tot de bijna j^jderwe'- ch geworden methode om rus- -ad,j en v. irdig te onderhandelen, zonder f. elke n.ïuwe fase der besprekingen het pc p 'liek van elk detail op de hoog- stel n. Dit mag een eenigszins irri- itwerking hebben op allen, die oph dering en naar nieuws reikhal- het eeft tevens dezen goeden kant, j o t de d 'lomaten op deze wijze kunnen Fïtrtaibi den, zonder door allerlei open ly' re mee ling suiting en en veronderstel- s, it gen te vorden gestoord. Al te dikwijls Kut het ine rdaad gebeurd, dat ontijdige of e publicatie van delicaat Th euws anmingen in het leven heeft toepen, die op een moment, waarop n gunst ge wending van zaken mocht len rrwacht, de atmosfeer vergif- n. t tij.; gewonnen inderdaad onder de ge mstandigheden heel veel ge en i; moge ook blijken uit de pers- men, lie erop wijzen, dat feitelijk de lenhc 1 voor een ultimatum al voor- k Duitschland, zoo het inder- d. 'ereld opnieuw met een fait ip!i ad willen overrompelen, daar- c c reeds te veel gelegenheden c"'' - - voorbijgaan. In de Duitsche ^bladen begint een andere toon te ko- n; men gaat erop wijzen, dat wellicht oivd :rhandelingen op zeer breede nog een betere Duitsoh-Engelsche Btandhr uding ware tot stand tebren- Geluiden als deze werken ertoe c hoop weder te verlevendigen; aaien zijn er andere symptomen, die gu: ge wending schijnen te voor- len. Het is of er allerwegen in de rhitt'; atmosfeer weer een vleugje te k t, gelijk de wind pleegt op te tn, vie k voor het aanbreken van den i. I Ben. Het aanbod gericht aan de regeeringen van Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië en Polen Instemming bij de Fransche, Engelsche en Poolsche regeering De Belgische premier Pierlot heeft den Franschen ambassadeur te Brussel, Bartegon, bij zich ontboden en hem medegedeeld, dat Konin gin Wilhelmina der Nederlanden, en Koning Leopold der Belgen overeengekomen zijn hun be middeling aan te bieden, teneinde een ontknoo ping te zoeken voor de huidige crisis. H.H.M.M. richten een bemiddelingsaanbod aan de Fransche, Engelsche, Duitsche, Italiaansche en Poolsche regeeringen. De Nederlandsche re geering heeft een gelijke mededeeling gericht tot de diplomatieke vertegenwoordigers der genoem de vijf mogendheden in Den Haag. De Fransche regeering bereidt zich voor op het zenden van een gunstig antwoord op het aanbod van de Nederlandsche Koningin en den Belgischen Koning. Frankrijk en Engeland hebben de Belgische regeering er van in kennis gesteld, dat zij het aanbod van goede diensten tot oplossing van de crisis aanvaarden. Havas meent te weten, dat het Fransche ant woord aanduidt, dat de Fransche regeering diep gehecht blijft aan den vrede en dat zij bereid is tot samenwerking met haar geheelen goeden wil aan ieder initiatief voor het op vreedzame wijze tot een oplossing brengen van de crisis- Het Poolsche Tel, Agentschap deelt mede, dat de Poolsche regeering het vredelievende initia tief van Koningin Wilhelmina en Koning Leopold goedkeurt, maar dat zij zich niet in meer bizon- derheden wenscht uit te spreken, gezien het feit, dat tot dusverre geen enkel initiatief van dezen aard weerklank heeft gevonden bij de Duitsche regeering. Temidden van deze kleine aanvangen van vernieuwe hoop mogen wij met blijd schap begroeten het initiatie!, hetwelk H. M. Koningin Wilhelmina en Z. M. Koning Leopold hebben genomen, om tusschen de beide partijen te bemiddelen. Er is hier een nieuwe betuiging van vre deswil en goede gezindheid, welke in de betrokken staten moet worden aange hoord, en daar zal moeten manen voorzichtig hanteeren van geschillen, die tot ontzettende dingen kunnen leiden. Ook al zou van dit initiatie! geen onmid dellijk tastbaar resultaat worden gezien, omdat de partijen van geen tusschen- komst van derden zouden wenschen ge bruik te maken, zoo moet daarvan toch op indirecte manier invloed ten gunste eener kalmatie uitgaan. Het en is op de spoorwegen een zeer beperkte dienstregeling ingevoerd, welke ook voor het krantenwezen van zeer ingrijpenden aard is. Onzerzijds zal alles gedaan worden, om het ongerief voor onze lezers zoo klein mogelijk te c oen zijn. Wij verwachten dat onze lezers de groote moeilijkheden inzake het vervoer in et oog willen houden, wanneer hier en daar de gewone tijd van bezorging wordt over schreden. Wij hopen op spoedige verbetering. an de agenten zien wij gaarne mededeeling tegemoet hoe laat zij de pakken ontvangen. DIRECTIE Koningin Wilhelmina verjaart Het is in een wel zeer gedempte feest- toon, dat ons volk dit jaar den nationa- len gedenkdag van 31 Augustus door leeft. De 59e verjaardag onzer geliefde Vorstin vindt haar volk in de verwikke ling van een spannende onzekerheid, haar leger en vloot in de positie van gevechtsgereedheid. En terwijl in de na tuur het zonnelied nog voluit klinkt, is de menschenwereld gebannen in zorg en dreiging, welke haar tot feestvieren alle lust beneemt. Dat deze omstandigheden niets afdoen aan de innerlijke dankbaarheid over en blijdschap met de jarige Vorstin, is het privilege van het Nederlandsche volk. Evenmin als het bijzondere stuwing noodig heeft, om de nationale vreug dagen als 31 Augustus op peil brengen, evenmin kan tegenspoed of druk iets afdoen aan de oprechte gevoe lens van aanhankelijkheid en hoogach ting, welke den gelukwensch aan onze, haar 60e levensjaar intredende Koningin bepalen. Die gelukwensch en daarin moge de hooge waardeering voor de wijsheid en het beleid van Koningin Wilhelmina weerspiegeld zijn moet niet alleen tot de jarige, maar ook tot het Nederland sche volk gericht worden. Want in den dank aan God voor het behoud en den welstand onzer Vorstin, mengt zich de bewustheid van een zeer kostbaar bezit. haar regeering aan Nederland en zijn Koloniën geschonken. Er is in 1913, in 1923 en in 1938 gelegenheid geweest èn benut! om de waarde van dat be zit te overzien en ook in deze zorgvolle dagen weet ons volk, dat de kroon Nederland gedragen wordt door een vrouwe, wier besef van plicht en ver antwoordelijkheid voorbeeldig, wier lief de tot haar volk onwankelbaar is. Een treffend bewijs hiervan heeft onze Koningin nog pas geleverd, toen zij m samenwerking met Koning Leopold van België aan de betrokken mogend'he- MET DANKBAARHEID Koninginnedag 19S9 't Is niet met luid gejuich dat wij de jaardag vieren Van onze Landsvorstin, van Neerlands eerste Vrouw: Het volk staat in 't geweer, aan kusten en frontieren, Paraat als iemand goed met kwaad vergelden zou. Het is met dankbaarheid dat wij de dag gedenken Waarop in Godes gunst de Koningin verjaart. Wij willen Haar vandaag opnieuw de vreugde schenken Dat héél ons volk, getrouw, rondom Haar troon zich schaart. Een vurig dankgebed stijgt tot de troon des Heeren, Tot Hem, Die al wat Leeft en adem heeft regeert: Geef onze Koningin, o God, naar Haar begeeren Haar liefste hartewensch: de Vree, zoolang Zij leeft. (Nadruk verboden) LEO LENS r'.iN: .-■■■ r.'vMr Ill IH i I' J den goede diensten heeft aangeboden, om zoo mogelijk bij te dragen tot het be houd van den vrede. Het spoedige ant woord der reqeeringen van Engeland. Frankrijk en Polen belicht op de meest gunstige wijze de positie, welke Koningin Wilhelmina en Koning Leopold zich ver worven hebben in de rij der staatshoof den van kleine naties. En zouden we wel zoo heel ver van de waarheid af zijn, als we vermoeden, dat een groot deel van ons volk zulk een stap van onze Vorstin reeds verwacht heeft? Zoo is er dan alle reden, om. ondanks de sombere omlijsting, den gedenkdag vein 31 Augustus ook dit jaar te vie ren, zij het op gansch andere wijze dan gewoonlijk. Meer dan de feest toon moge nu de g e b e d s toon aangeven, wat er leeft m het hart van ons volk: dankbaarheid voor den zegen dezer Vorstin, èn de bede om des Allerhoog- sten gunst over haar persoon en Huis voor het nu ingetreden jaar. Gezegend en ten zegen! Het ophouden van de „Bremen" Een Duitsch protest ingediend Een ambtenaar der New-Yorksche douane heeft verklaard, dat het Duitsche s.s. „Bremen" aldaar wordt opgehouden om na te gaan, of zich „wapens en spion nen" en andere contrabande aan boord bevinden. De ambtenaar verklaarde, dat het Fransche schip „Normandie" aan een gelijk onderzoek werd onderworpen. Inmiddels heeft de Duitsche ambassa de bij het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken tegen het vast houden van de „Bremen" geprotesteerd. De gezagvoerder heeft de vereischte papieren nog steeds niet gekregen. In het protest wordt opgemerkt, dat de Bremen reeds twaalf uur vastgehouden wordt en dat dit een onvriendelijke daad van de zijde van de regeering van de Vereenigde Staten vormt. Men is van meening, dat Hitier nog vredeskansen ziet Duitsche pers streelt naar toenadering De beurzen op Koninginnedag Alle geopend Naar wij vernemen zullen morgen zoowel de Amsterdamsche als de Roterdamsche Effectenbeurs geopend zijn, in verband met bet feit, dat de Koninginnedag niet officieel wordt gevierd. Ook de banken zullen mor gen als op 'n gewonen werkdag geopend zijn De vorstelijke gift Werd door het Prinselijk Paar geschonken Men verzoekt ons mede »p deelen dat de gisteren vermelde gift van 10.000 van H.K.H. Prinses Juliana voor ontwikkeling en ontspanning voor militairen, niet is een gift van H.K.H. Prinses Juliana alleen, maar van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard tezamen. Hitier heeft gisteravond om kwart over zeven den Britschen ambassadeur Henderson ontvangen in zijn werk kamer in de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn. Hij heeft bij deze gelegenheid aan Henderson zijn antwoord ter hand gesteld op de mededeeling van de Brit sche regeering. Het bezoek van den ambassadeur vond plaats in tegenwoordigheid van den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, en dr. Schmidt, die, naar men verneemt, optrad als tolk. Van gewoonlijk goed ingelichte zijde wordt vernomen, dat het bezoek van den Britichen ambassadeur aan den Führer ongeveer een kwartier duurde. Men meent, dat van Duitsche zijde het antwoord op de mededeeling van de Britsche regeering nog mondeling is pangcvuld. Een politieke woordvoerder te Berlijn heeft tegenover Reuter verklaard: De deur blijft open voor onderhandelingen. Duitsch land zal naar alle redelijke voorstellen luis teren, maar vasthouden aan do eischen van Hitier betreffende den terugkeer van Dan zig en van den Corridor. Voor het overige willen wij tot een accoord komen met Polen, dat een toegang naar zee moet hebben. Gedetailleerde repliek Het aan den Britschen ambassadeur over handigde Duitsche antwoord is, naar Reu ter verneemt, van gedetailleerden aard. Het antwoord, dat overhandigd werd. was in de Duitsche taal gesteld en er verliep eenige tijd met de vertaling in 't Engelsch. Nadere details werden in mondelinge verklaringen aan den ambassadeur toege voegd. Henderson was door niemand vergezeld, toen hij zijn bezoek aan Hitier bracht Uit Londen verneemt Reuter nog. dat in de ..National Zeitung", een blad. dat in nauw contact met Goering staat de volgen de commentaar op de nota wisseling tus schen Londen en Berlijn zal verschijnen: ..De bereidwilligheid van den Führer, om zelfs maar gedeeltelijk aanvaardbare en redelijke voorstellen te bestudeeren en po gingen te doen, om tot een noodzakelijke oplossing te komen, is een voorhe-i voor iederen staatsman. Zelfs indien de diplomatieke besprekin gen tusschen Berlijn en Londen voortgaan, blijft de toestand zeer ernstig en hieraan dient te worden toegevoegd, dat hij ernstig zal blijven, tot het uur, waarop de recht- aardige Duitsche eischen zijn ingewilligd." Hoe het antwoord werd opgesteld Omtrent de voorbereiding van het Duit sche antwoord meldt Reuter nog: Er heerschte gistermiddag groote bedrij vigheid, toen het antwoord van Hitier aan Britsche regeering werd voorbereid. Göring en vele andere leden van het kabi net. benevens hooggeplaatste regeerings- ambtenaren bevonden zich in de Rijkskan selarij. Het verluidt, dat de redevoering van Chamberlain in het Lagerhuis zorgvuldig overwogen is, alvorens de laatste hand werd gelegd aan het antwoord De rede van Chamberlain is hier kalm ontvangen. Men is niet van meening, dat zij eenig nieuw punt behelst Op twee punten is Duitschland het geree- delijk eens met den Britschen premier: n.l. discretie en urgentie. Nog hangen de zaken in evenwicht en hebben zij niets verloren van hun acute karakter, zoo zelde een poli tiek commentaar gever gisteravond tot den correspondent van Reuter. Sprekende over Chamberlains opmerkingen over de En- gelsch-Duitscho overeenstemming, zeide deze zegsman: „Dat hangt af van een rege ling der Poolsche kwestie". Het algemeene gevoelen onder het Duit sche publiek is, dat het nog steeds „een zich even bij iets ophouden" is en dat de hui dige onzekerheid zal voortduren Groeit er toenadering? Do mogelijkheid en wenschelijkheid van een wederzijdsch begrip op breede basis tus schen Engeland en Duitschland worden te Berlijn plotseling naar voren gebracht en algemeen in de ochtendbladen besproken. In de ..Deutsche Allgemeine Zeitung" bij voorbeeld schrijft Silex, dat het Hitiers doel is, een grondslag te scheppen voor een op recht en blijvend wederzijdsch begrip tus schen Duitschland en Engeland. Men is van meening. dat, indien Hitier overtuigd was, dat er geen verdere kansen voor diplomatieke 3tappen aanwezig waren, hij dit in korte, krachtige bewoordingen zou hebben uitgedrukt Men is eveneens van meening. dat men thans in Berlijn, evenals in Londen en Pa rijs, steeds meer tot onderhandelen ge neigd Is. Waarnemers zijn van meening. dat he: psychologisch moment voor het stellen van een ultimatum waarschijnlijk voorbij is. Ofschoon Duitschland zijn militaire appn raat voor elke eventualiteit in gereedheid brengt, houdt men aan dezo meening vast Engeland zal onze onzijdigheid respecteeren De diplomatieke medewerker van de Times schrijft, dat het aanbod van Ko ningin Wiïhelmi-na en koning Leopold van hun goede diensten dat aan Londen en Parijs is gezonden, is aangenomen ofschoon men beseft, dat het van Berlijn en Warschau zal afhangen wat er ten slotte uit zal voortkomen. Warschau heeft reeds een voorstel m president Roosevelt aangenomen dat Berlijn onbeantwoord heeft gelaten. Zelfs indien deze voorstellen niet sla gen in hun onmiddellijk doel, dan zijn zij toch van waarde als uitdrukking van wat de neutrale landen denken over de mo gelijkheid van agressie. De houding van Engeland tegenover de neutrale mogendheden staat buiten twijfel. De Britsche regeering heeft dat reeds duidelijk gemaakt aan de Belgische regeering. Tot nog toe heeft de Britsche regeering niet een zelfde verzekering ge geven aan de Nederlandsche regeering, daar het bekend is dat den Haag nooit dergelijke verzekeringen van buitenland sche mogendheden heeft willen hebben. Daar er echter geruchten circuleer en, dat deze stilzwijgendheid van Londen een bijzondere bedoeling zou hebben, kan worden verklaard, dat de Britsche regeering vastbesloten is de neutraliteit van Nederland evenzeer te respecteeren als die van België. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ÊN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden (KecLJ VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken. Volgens een mededeeling van de Times zal Engeland onze onzijdigheid respectee ren. De Amsterdamsche gemeenteraad heeft het Erfpachtsrapport in behandeling ge. nomen Mededeelingen inzake maatregelen van de regeering. De lijst van de onderscheidingen. Hitier heeft aan Henderson het Duitsche antwoord overhandigd. Koningin Wilhelmina en koning Leopold ondernemen bemiddelingspogingen. Engeland zal Nederlands neutraliteit eerbiedigen: Duitschland legt zelfde ver. klaring af jegens Denemarken en Litauen. I0FNEN VELUWE Bonds-Hotel „De Vrijenberg" Tel. 261 Ideale ligging in de bossrhen. bij beek -n waterval. Pensionsprijs minstens 5 d. 1ste verd. 3.50, 2e verd. 3.— gelijkvl. met aparte serre 4.—. Weekend 7.50, str. w, en k. w. op alle kamers. (Recti

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1