Jlicuiue £rittsdjr (üwtraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken KUNST IN KERAMIEK FIRMA D. KATZ Bericht aan onze Lezers! Ifonnementsprijs: kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 per post 2.35 portokosten week0.18 het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 j dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling ,osse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j c< Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 29 AUGUSTUS 1939 N°. 679G Het Koninklijke woord tlle verscheidenheid van denken, ook Ie wijze, waarop ons volk dagen van filing en zorg doorleeft, wordt opge- in het woord, dat de draagster der »on richt tot de millioenen die in Europa He Indiën onder haar gezegende regee- i leven. Zoo was 't in de dagen van na- [ale verheuging; zoo was 't 25 jaren ge il, toen Koningin Wilhelmina haar wees op de beteekenis der toen aan- angen beproevingen; zoo is het ook 5, nu opnieuw het bevel tot mobilisatie list uitgaan. En al is het algemeene ld. dat ons volk in deze dagen geeft, jerkelijk rustiger dan in de even >ne Augustusdgen van 1914. Neder- verwacht in tijdsgewrichten als deze Koninklijke woord, dat de eenheid natie en de vastheid van haar wil tot Afhankelijkheid weerspiegelt. i de haar eigen, waardige taal, met altijd ernstigen ondergrond der aan gere waarden ontleende inzichten, ft onze geliefde vorstin, die binnen tdnige dagen haar 59en verjaardag hoopt peren, zich gisteravond tot haar volk tend. De onafwendbaarheid van den i ingrijpenden maatregel der algemeene lilisatie aanwijzende, verbond zij er etonds het mededoogen der landsmoe J3 aan. die de in dezen maatregel liggen- Ijjtegenspoeden overziet en weegt. En in ^bijzonder heeft daarbij aller hart toe- liiproken het woord van mee-begrijpen onze vrouwen en moeders, die de hun- wel niet in onmiddellijk gevaar zien, ir die toch weten, dat „de afschuwe mogelijkheid" welk een Koninklijke aitie! werkelijkheid zou kunnen /aast dit woord van menschelijk mee- •n was er echter in de radio-toespraak d«er Koningin ook het zeer besliste 4ord der plichtbewuste en plicht-urag-en- draagster van de Nederlandsche kroon, in den w4l tot handhaving der nationale tijdigheid moet kracht bijgezet kunnen pden; die kracht kan alleen ontstaan uit ïreidheid. om „eendrachtig en vastbe- l de Tegeering te schragen". En da' in angst, maar „opgewekt en nauw- tt". Om zulk een peil van volkskracht iandhaven, is meer dan goede wil noo- i; onze Koningin, die van het schepsel jiiet naar den Schepper, liet ook nu niet van dat meerdere de eenige bron te „volle berusting en Godsver- kiwen". si,De laatste woorden van de toespraak r ir Koningin typeeren volkomen haar per- onlijke opvatting, in het laatste jaar met 'x ^onderen nadruk verdedigd en thans in j 5 gunstige kans van toetsing gekomen. n}t is „de geest van eendracht en liefde den naaste'*, welke het ons mogelijk Bkt. de nu opgelegde lasten „gezamen- héeri voor elkander te dragen'', aifeoo is ons volk dan den eersten mobl- 'c1tiedag tegemoetgegaan in de zekerheid °l, het niet alleen voor, maar ook met zijn 0JStin leeft, In deze dagen, waarin de \heid tusschen regeeringen en volkeren [geregistreerd worden, mogen wij met aiiote dankbaarheid gewagen van den ljturljken, historisch geijkten band. ^irmee vorstin en volk in lief en leed tionden zijn. Er is geen Nederland rofcr zonder Oranje, en er is geen Oranje tetr zonder Nederland denkbaar. God, inidezen band legde, geve ons allen, l«van de sterkende zekerheid eendrach- qen vastberaden te handhaven. En Hij, loivorsten Heer, doe Zijn wijsheid thans veéijzondere mate wonen in het hart onzer lopende Koningin! Opgeroepen om 't vaderland te die- e^jen. Maar dat gaat moeilijk met een 0$ongerige maag. En daarom laat deze iorporaal zich z'h mikje goed smaken DE AFWACHTING DUURT VOORT De voorbereidingen en voorzorgen, waarmede de verschillende Europeesche landen, gezien den ernst van den huidi- gen toestand, zich omgeven, duren voort en geraken zoo langzamerhand voltooid, middelerwijl duurt eveneens de af- .._chting, waarop dit alles uiteindelijk zal moeten uitloopen. Terwijl het langen tijd heeft geleken, of al deze geruchten en preparaties in feite buiten het inner lijk van het volk in zijn breede lagen omgingen, geheel anders dan in de beruchte Septemberdagen, toen iedereen vervuld was van het zorgelijk besef, zelf onmiddellijk met zijn persoonlijk lot bij dit alles betrokken te zijn, breekt zich thans meer algemeen het besef baan. dat er inderdaad wederom een catastrofe dreigt, en wellicht zelfs in ernstiger ma te, dan het vorig jaar het geval is ge weest. Men doet goed, zich van den omvang van deze dreiging rekenschap te geven, want het betaamt niemand thans te spre ken van „vrede, vrede en geen gevaar Doch evenmin is het betamelijk, tot het andere uiterste te vervallen, en nu het hoofd te gaan verliezen. Er zijn nog zeer wèl uitkomsten mogelijk; de Duitsch- Britsche voelingname is nog niet vol tooid, en voor van de onderhandelingen tusschen Berlijn en Londen, welke gedu rende het weekeinde ondernomen wer den, d>e resultaten bekend zijn, kan men met geen mogelijkheid voorspellen, wel ke richting de zaken zullen nemen. Voor al den Christenen past thans een houding van kalmte en vastberadenheid, die zij ook inderdaad zullen kunnen en mogen opbrengen, omdat zij de zekerheid heb ben, dat God zelf de wereld bestuurt, en ook het lot van elk hunner. Henderson is dus nu te Berlijn terug gekeerd, en heeft daar aan den Rijkskan selier het staatsstuk ter hand gesteld, van welks inhoud naar den mensch ge sproken oorlog of vrede kunnen afhan gen. Het vermoeden is gewettigd, dat deze Britsche antwoordnota op Hitiers initiatief niet louter behelst een gemoti veerd ja of neen op Durtschlands voor- slagpen. Immers, dan zou het moeilijk te verklaren wezen, dat over het opstellen van zulk een antwoord door den Engel- schen ministerraad zoo aanzienlijk lan gen tijd was gedaan, en tevens, dat Hit- Ier en Henderson gisteravond meer dan een groot uur daar samen over hebben gesproken. De Britsche diplomatie zal zich voorzeker tot het uiterste hebben in gespannen om door middel van zeer soe pele formules de verschillende standpun ten te overbruggen, en met elkander te verbinden. Terwijl wij dit schrijven is nog immer niet bekend, wat de Britsche antwoord nota feitelijk behelst. Geruchten willen echter, dat Londen bij den eisch zou heb ben volhard van rechtstreeksche Poolsch- Duitsohe onderhandelingen, omdat War schau zelf, onbeïnvloed door derden, moet kunnen beslissen, tot welke con cessies aan de Duitsohe eischen het eventueel bereid zou zijn. Verder ver luidt dat naar E<ng eisch inzicht deze Poolsch-Duitsche besprekingen zouden moeten plaats hebben in een minder ge laden atmosfeer, dan thans tusschen bei de landen hangt, en dat er derhalve een soort van wapenstilstand aan zou moeten voorafgaan. Tenslotte dan zouden deze besprekingen tot algemeener doeleinden moeten voeren, dan louter een opklaring inzake de huidige geschillen, doch als het ware een poort moeten openen naar een veiliger toekomst. Tot dat doel zou het ontwapeningsvraagstuk er als laatste in dienen te worden betrokken, en even eens het probleem van de Duitsche kolo niën, door welke lokspijs Engeland een eventueelen Duitschen onwil zou trach ten terzijde te voeren. Dit alles, wij herhalen het, zijn ge ruchten, en niet meer dan dat. Weten zullen wij eerst, wanneer Chamberlain in het lagerhuis het woord zal hebben gevoerd. De zitting wordt echter ge opend op een uur, hetwelk het onwaar schijnlijk maakt, dat de Nederlandsche dagbladen daaromtrent nog veel sub stantieels zullen kunnen berichten. Ver moedelijk zal eerst de dag van morgen waarlijk nieuws brengen, tenzij van Duitschen kant een nieuwe stap zou worden ondernomen, of onthullingen zouden worden gedaan. Wij moeten der halve onze lezers opwekken, tijdens de uren van afwachting, hun rust en ver trouwen niet te verliezen. Er is nog niets verloren en zoo God wrl kan nog alles worden gewonnen. DE RADIOREDE VAN H. M. DE KONINGIN In Indië goed ontvangen AMSTERDAM, 28 Aug. P.T.T. verneemt uit Bandoeng, dat de radiorede, welke II. M. de Koningin hedenavond heeft uiige- sproken, in Ned. Indië goed is ontvangen. Allen eendrachtig en vastberaden om de Regeering Radiorede van H.M. de Koningin Een speciaal woord tot de Nederlandsche vrouwen H.M. de Koningin heeft gisteravond 8 uur per radio de volgende rede tot het Nederlandsche volk gehouden: Landgenooten. het ernstige uur waarop wij ons ver plicht hebben gezien maat regelen te nemen om land en zeemacht op voet van oorlog te brengen, is het mij een behoefte een woord tot u allen te richten. De toestand is ernstig. Niet in dien zin, dat alle hoop op een vreedzame op lossing tusschen de betrok ken mogendheden als ver vlogen zal moeten worden beschouwd. De besprekin gen zijn nog niet afgebro ken. en zoo lang er geen breuk is. is niet gebleken dat de vrede moet wijken voor den oorlog. Maar wel moet de toestand als ernstig worden be schouwd in dien zin, dat helaas ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een conflict zal uitbreken. Mocht deze afschuwelijke mogelijkheid werkelijkheid worden, niettegenstaande alle pogingen die zijn en worden gedaan om de wereld voor een ramp zonder wedergade te bewaren, dan zal Neder land in dat conflict naar alle zijden en met inspanning van alle krachten en middelen waarover ons land beschikt,- een strikte onzijdigheid in acht nemen en handhaven. Ik bevestig dit in de onderstelling en het vertrou wen, dat geen der strijdende partijen Nederland in den oorlog zal willen betrekken. Onze zelfstandigheidspolitiek, bij voortduring en met nauw gezetheid gevolgd, heeft niemand aanleiding kunnen geven, daartoe over te gaan. Neutraliteitshandhaving eischt de mogelijkheid, aan den wil tot onzijdig heid de vereischte kracht te kunnen bijzetten. Teneinde daartoe tijdig bereid te zijn, heeft de regeering heden gemeend niet langer te mogen wachten met het nemen van den uitersten voorzorgsmaatregel. Zij heeft dien zoo buitengewoon ingrijpenden maatregel zoo lang mogelijk uitge steld, doch meent dat nu de tijd gekomen is hem te nemen, teneinde tijdig paraat te zijn. In alle duidelijkheid wensch ik hierbij te doen uit komen, dat Nederland zich van geen enkele zijde bedreigd behoeft te gevoelen. Het geldt hier een voorzorgsmaatregel, waarvan de uitzonder lijke omvang door de nu eenmaal heerschende uitzonderlijke omstandig heden wordt gewettigd. Ook indien mocht blijken, wat wij allen vurig hopen, dat ons besluit overbodig zou zijn geworden, dan nog zal ieder moeten erkennen, dat Nederland tegenover zichzelf zoowel als naar buiten een plicht heeft vtivuld waarvan verzuim, gelet op de bestaande verhoudingen, nalatig heid zou zijn geweest. Ik twijfel niet of gij staat allen om uw regeering geschaard, bereid om haar te schragen, eendrachtig en vastberaden. Ten volle vertrouw ik dat leger en vloot onder alle omstandigheden hun plicht zullen doen. Allen moeten wij nu het hoofd koel houden en zonder ons te laten ver ontrusten opgewekt en nauwgezet doen wat onze plicht is. Niet alleen naar leger en vloot gaan thans mijn gedachten uit. Ik denk ook aan die velen in rijksdienst die in deze dagen van spanning voor een zware taak worden gesteld. In het bijzonder gaan mij ter harte de tallooze gezinnen, die echtgenoot, vader of zoons moeten afstaan en ik geef mij ook rekenschap van de groote materieele moeilijkheden die dit voor zoo heel velen meebrengt. Maar evenzeer weet ik, dat de Nederlandsche vrouwen in volle berus ting en Godsvertrouwen bereid zijn de offers die het vaderland van haar vraagt te brengen. Allen tezamen moeten wij vooral in een tijd als deze blijk geven door drongen te zijn van een geest van eendracht en liefde tot den naaste, waardoor alleen het ons mogelijk zal zijn de lasten die ons worden opgelegd gezamenlijk en voor elkander te dragen. Postgiro 58936 20e Jaargang Satrtjertentiepriptn: Van 1 tol 5 regels f.17'/. Elke regel meer v. 022'/, Ingezonden Mededeeüngen Voor het bevragen aan 't bureau ROFFELRIJMEN RUSTIG EN BEREID Als Nederland zijn weermacht Bijtijds mobiliseert En bij zijn eisch tot vrijheid Krachtdadig persisteert. Dan is 't slechts om de Vrede Van volk en vaderland. Waarvoor wij zullen vechten Als 't móét met hand en tand. Zoo kalm als vastberaden Grijpt Neerland het geweer En legt zich bij de feiten Op God vertrouwend neer. Wij werken en wij waken. Staan pal en zwijgen stil Wij voelen, ja wij weten Zoo is Gods wijze wil. Gij mannen aan de grenzen. Gij kerels aan de kust. Blijft op Gods Woord vertrouwen. Dat geeft U kracht en rust. Wij zullen allen bidden En waken, nacht en dag. Opdat God bij de vrede Ons land bewaren mag. Een volk dat biddend, wakend Op Gods bescherming wacht. Een volk dat zonder morren Zijn dure plicht betracht. Een volk dat God den Heere Aan Zijn beloften houdt Zal rustig en bereid zijn Als God Zijn plan ontvouwt, (Nadruk verboden.) LEO LI VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Luitenant-generaal I. H. Reijnders is benoemd tot opperbevelhebber van land en zeemacht. Openingszitting van de Generale Sy* node der Geref. Kerken te Sneek. De Spoorwegen en de mobilisatie. Maatregelen van de regeering in ver* band met de buitengewone omstandig* heden. Henderson heeft gisteren aan Hitier een Engelsche nota overhandigd en vijf kwartier met dezen geconfereerd. Chamberlain zal hedenmiddag spreken in het lagerhuis. Ook Zwitserland kondigt de mobili satie af. Frankrijk heeft de grens met Duitsch- land gesloten. WEINIG VERANDERING Weerverwachting: Meest zwakke wind uit Noordelijke tot Ooste lijke richtingen. Helder tot licht of half-* bewolkt, in den nacht en morgen nevel of mist, droog weer behoudens kans op onweer vooral in het Zuiden. Weinig verandering in temperatuur. Opperbevelhebber van Land en Zeemacht benoemd Benoemd luit.-gen. I. H. Reijnders Zee- en landmacht op voet van oorlog Het Koninklijk Besluit DEN HAAG, 28 Augustus. Staatsblad no. 186 bevat een Kon. Besluit van 28 Aug., waarbij uit overweging, dat de ontwikkeling van den internationaal- politieken toestand de noodzakelijkheid teweegbrengt, de zee- en landmacht op voet van oorlog te brengen, is bepaald, dat met spoed in werkelijken dienst zul len worden geroepen de daarvoor in aanmerking komende gewone dienst plichtigen van zee- en landmacht, het personeel der Kon. marine-reserve, het reserve-personeel der Kon. landmacht, de niet in werkelijken dienst zijnde vrij willigers en het voor de gemobiliseerde strijdmacht bestemde burgerpersoneel. Ook Nederlandsch-Indië neemt voorzorgsmaatregelen BATAVIA, 2.9 Aug. Aneta ontving de vol gende mededeeling: De Regeering heeft het in verband met de ontwikkeling van den buitenlandschen toestand noodig geoordeeld eenige voor zorgsmaatregelen tè treffen, welke in het bijzonder erop zijn gericht om tijdig te kun nen beschikken over personeel en materieel bcnoodigd voor de bewaking der neutrali teit, voor het geval een gewapend conflict mocht uitbreken. Deze maatregelen beperken zich voorloo- pig tot de volgende: Voor de vloot: Van de bij de zeemacht in oefening ge weest zijnde reserve- en dienstplichtigen wordt een zoodanig deel buitengewoon in werkelijken dienst opgeroepen, als zal zijn vereischt voor de in dienststelling van het noodigc materieel der zeemacht, behoorend tot den marineluchtvaartdienst, mijnenldg- gers, mijnveegdienst, onderzoekings- en be wakingsdienst en kustwacht, alsmede voor aanvulling van het telegrafisten- en mon- teurspersoneel. Voor het leger: Eenige categoriën militie-plichtigen en reserve-officieren, bestemd voor den dienst in enkele belangrijke havengebieden, wor den buitengewoon onder de wapenen ge roepen. De chef van He dienstregeling der Neder landsche Spoorwegen deelt mede, dat in verband met de hervatting van den dienst Harwich—Hoek van Holland vandaag de trein 401 wederom zal loopen. Vertrek Rot terdam—Maas 2248 en aankomst Hoek van Holland 23.28 uur. DEN HAAG, 29 Aug. Staatsblad no. 185 bevat een Koninklijk Besluit van 28 Aug., waarbij uit overweging, dat het oogenblik gekomen is om de algemeene voorbereiding en leiding der landsver dediging in handen te leggen van den opperbevelhebber van land- en macht, benoemd is tot opperbevelhebber van land- en zeemacht de luit.-gen. I. H. R e ij n d e r s, chef van den generalen staf. De mobilisatie Het goederenvervoer op de Spoorwegen De Nederlandsche Spoorwegen deelen in verband met de algemeene mobilisatie mede, dat de volgende maatregel wat be treft vervoer van vrachtgoederen genomen is: wagonladingen, die zoo laat voor verzen ding gereed zijn, dat zij niet meer met de avondtreinen van heden kunyn worden vervoerd, zullen door de Nederlandsche Spoorwegen niet ten vervoer worden aan genomen. Deze wagens moeten door den af zender worden gelost. FIETSERS LICHT OP: Aug. Van 's-av. 8.23 i tot 's-morg. 5.39 tu «Wf h«t bovww»rk, dan tuin an kat binnankul». Dal moat xl|a BETER AARDEWERK 0«t Is BROUWER S AARDEWERK Vraagt root flaraardawark én fclalnplaatlak bij da N.V. BROUWER'S AARDEWERK J.VREDELUST" LEIDERDORP TELEF. LEIDEN 2204 Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-IIOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- SCFB en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nur. (Reel.) BRUSSEL, 29 Aug. De Nederlandsche ge zant te Brussel, baron van Harinxma thoe Slooten, heeft gistermiddag een bezoek ge bracht aan den Belgischen premier en mi nister van Buitenlandsche Zaken. Pierlot, Hoewel alle voor ons mogelijke maatregelen worden genomen om onze krant op tijd aan onze lezers uit te reiken, kan de uitvoering der mobilisatie-regelingen hier en daar dit ver hinderen. Morgen wordt bovendien op de spoorwegen een zeer beperkte dienstregeling ingevoerd. Wij vreezen, dat ook dit niet gunstig zal werken. Bij voorbaat roepen wij daarom de welwillend heid onzer lezers in. DIRECTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1