p.ieuw geiksdfe Courant MOBILISATIE IN NEDERLAND )L Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Hitier richtte zich ook tot Daladier WILBUR Sbon'tmentsprtjtf: Per kws.Iaal in Leiden en in plaatsen v, ar een agentschap gevestigd is 235 Franco y. post 2.35 portokosten Per week0.18 Vo - - Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dag.: ksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse - mers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» CL 4 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6789 MAANDAG 28 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang Sbbcrtcnütprrptn: Ingezonden Mededeeljngen •v - Voor het bevragen aan 't bureau /lobilisatie: kalmte bewaren en Regeering steunen Het bericht, dat onze Regeering om- :rreks he if twee hedenmiddag liet be- end makcQ, dat zij tot mobilisatie van oze weer. acht heeft besloten, is door de Jthecle bevolking met een gevoel van be- lemming uitvangen. Aan mobilisatie zit- 5r immer allerlei consequenties vast, die een van lie van aangenamen aard zijn. Het zal echter goed zijn, dat wij in het Jesiuit, da- uiteraard slechts na rijpe over- egiDg gt omen is, niet meer zien dan i ligt. )öi de egeering over nog andere in- chtingen over de ontwikkeling van de iternatioiiale situatie beschikt dan door c pers en radio openbaar gemaakt zijn, kranen wi; op dit oogenblik niet weten. Wj neme aan, dat alleen de overweging )2n de on unstiger situatie, welke na Za- rdag is ïtstaan, reeds voldoende is om 25 cot haar zwaarwichtig besluit op en. A-Jen hc de nu goed in het oog om wel- e reden ederland mobiliseert. Het doet Jit. -vena: in Augustus 1914uitsluitend ir te too en, dat het paraat is om aan }he zijden zijn onschendbaarheid en sou- erciniteit 1 cog te houden. Dn is c-: groote kracht van werkelijke alitei' Wanneer de eventueel in oor- J g komer ie partijen hiervan verzekerd ja. zuller zij ons met vrede kunnen laten. Dééroir heeft het ook allen zin, dat leder land overgaat tot de afkondiging an de mobilisatie. Zulks toont, dat het ds daarmede volle ernst is. A'c id mobiliseert alzoo om den \ecre L houden. !Op het togenblik behoeven wij er niets eer en n -ts minder in te zien. Mocht tl ieder noopt binnen enkele dagen lij vend; uitspanning intreden, dan zal atufriijk de mobilisatie weer gaandeweg ngedaan kunnen worden gemaakt. I -Toge od verhoeden, dat, zij het buiten Pjize j e: zen, de oorlog straks uitbreekt. En laii 7 wij in elk geval dit gewichtige esiuit Regeering met kalmte en vast er aden f id onder de oogen zien. ENGI.SCHE MAATREGELEN te be? ireking in Downingstreet LOND N, 28 Aug. Om half twaalf zijn brd Ha fax, Sir Alexander Cadogan en Sir evllle enderson van het Foreign Office ar Di 'ningstreet nummer tien vertrok- K liiainl -lain heeft, vergezeld van zijn i'genc e, zijn gewone ochtendwandeling •k gemaakt. Hij heeft ongeveer 20 nu feu gewandeld. De Ho neensche gezant heeft om 10 uur een ezoek gebracht aan het Foreign fice. T :n minuten later kwam de Fran- nt' issadeur aan, die twintig minuten gcblcv n. ET KA ÏNET HEEFT ANTWOORD AN HI LER GOEDGEKEURD hONDE 28 Aug. (Reuter). Het verluidt t de aochtend gehouden Kabinetsraad t anlwo »rd aan Hitier heeft goedgekeurd. ET NlE'JWE KABINETSRAAD 3TGSS GLD 28 Aug. (Reuter). Er is voor 't geil-.»ijk een nieuwe Kaibinetsraad be- "•che si spen niet naar MiddelL Zee -0.\r'E\, 28 Aug. De Middellandsche Zee tijdelijk oor de Britsche scheepvaart ge- tf-n, a!d j3 verneemt Reuter van de ad- raliteit. ■che se epen uit de Oostzee ■0XDF.N 28 Aug. (Reuter). De dmirali- r 1 v -rklaard, dat alle Britsche sche- oe op -acht hebben gekregen de Oost- te verlaten 'oh eer: nieuwe stap n voo se velt WASHINGTON, 28 Aug. Uit ge- ►on!;j,x welingelichte bron wordt ver- men, d< president Roosevelt vandaag c nieuwen stap voor den vrede zou "nemen. Gemeld wordt, dat de pre- eat eert de Latijnsch-Amerikaan- le an>'0u ervoor te interesseeren hem «tconer. bij een nieuwen stap, welks evermei niet bekend is. müw,K>rdelijke kringen hebben 1 uie< ie hoop opgegeven, dat de in- --i der Sovjets zou kunnen worden t> j -W.'nd voor de zaak van den vrede, a- de overeenkomst met Duitsch- De Regeeringsperdienst meldt: Teneinde ten volle voorbereid te zijn op den plicht, welke op Neder land zou rusten om, in geval dat, tegen alle nog bestaande hoop in, een gewapend conflict in het buitenland mocht uitbreken, onze on zijdigheid naar alle zijden met alle ter beschikking staande middelen te handhaven, heeft de regiering gemeend niet langer te mogen wachten met het nemen van den uitersten voorzorgsmaatregel en is daarom thans het bevel gegeven tot mobilisatie van leger en vloot. De Regeering heeft zich rekenschap gegeven van de groote moei lijkheden voor het Nederlandsche volk, welke van dezen maatregel het onvermijdelijk gevolg zijn. Zij doet een beroep op de medewerking van alle ingezetenen om gemeenschappelijk die moeilijkheden zoo goed mogelijk te over winnen. 's GRAVENHAGE, 28 AUG. ALS EERSTE OPKOMSTDAG VOOR HEN, DIE WITTE OPROEPINGEN IN HUN ZAK- BOEKJES HEBBEN IS BEPAALD DE DAG VAN MORGEN, 29 AUGUSTUS. Belgie's neutraliteit Engeland en Frankrijk verzekeren eerbiediging ervan BRUSSEL, 28 Aug. Koning Leopold heeft heden audiëntie verleend aan den Britschen en aan den Franschen ambassadeur, die te genover den Koning de houding van Enge land en van Frankrijk tegenover België hebben uiteengezet ingeval een conflict in Europa niet vermeden zou kunnen worden. De ambassadeurs hebben plechtig ver klaard, dat indien BelgiS in het veronder stelde geval zijn neutraliteit handhaaft, de Britsche en de Fransche regeering vast besloten zijn, overeenkomstig hun tradltio neele politiek, deze te eerbiedigen. Deze verklaring veronderstelt dat de neu traliteit van België geëerbiedigd zal worden door alle andere mogendheden. Frankrijk en Engeland zullen natuurlijk trouw blij ven aan de door hen aangegane garanTie- verplichtingen DE OPROEPINGSBILJETTEN BERICHT Aan het telegraafkantoor is een telegram ontvangen, waarvan hieronder een uittrek sel volgt: ALGEMELNE MOBILISATIE Eerste mobilisatiedag 29 Augustus 1939. Vordering paarden en motorrijtuigen. Men wordt uitgenoodigd aan bovenstaand bericht zoo spoedig en zooveel mogelijk ruchtbaarheid te geven. /tve De regeeringscrisis in Japan TOKIO, 28 Aug. (Reuter). De Japansche Keizer heeft generaal Noboyoeki Abe op- draoht gegeven een. nieuwe regeering te vormen, Vrijw. Burgerlijke Dienstverleening Beroep op alle landelijke en gewestelijke organisaties Ook plaatselijke organisaties ingeschakeld DEN HAAG, 28 Aug. De Regeerings- persdienst meldt: De Regeeringscommissaris voor öe Vrij willige Burgerlijke Dienstverleening ver zoekt alle landelijke of geweste lijke georganiseerde vereen i- gingen, die bereid zijn zich vrijwillig be schikbaar te stellen voor het verrichten van diensten in buitengewone omstandig heden, ten spoedigste daarvan aan hem mededeeling te doen. Het Regeeringscom- missariaat is tijdelijk gevestigd in het ge bouw van het Departement van Binnenl. Zaken, Binnenhof 19 te Den Haag. Plaatselijke o rg a n i s a t i e s gelie ven zich met een gelijke mededeeling te wenden tot de door de Burgemeesters van haar gemeenten bij openbare bekendmaking aangewezen instanties. Voorloopig dienen uit practische overwegingen deze opgaven beperkt te blijven tot de provinciale hoofd steden en de overige gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Zeer binnenkort zal door de Burgemees ters, voor hen, die buiten organisatorisch verband zich wenschen aan te melden voor in beginsel belangelooze vrijwillige dienst en hulipverleening, de gelegenheid daartoe worden opengesteld. Geen aanmeldingen worden ingewacht van hen, die militaire verplichtingen hebben of die een functie rvullen bij luchtbeschermingsdiensten, vrijwillige burgerwachten of ahdere daar mede gelijk te stellen organisaties.- Het ligt in de bedoeling binnenkort een soortgelijken oproep te doen uitgaan in de gemeenten met minder dan 20.000 zielen. Voorstellen in een uitvoerig schrijven Frankrijk kan deze niet aanvaarden Het bureau van den Franschen minister-president Daladier heeft gisteren het volgende meegedeeld over de jongste politieke ontwikkelingen: Op uitnoodiging van H i 11 e r is de Fransche ambassadeur te Berlijn Vrijdagnamiddag bij den Führer geweest. Deze verzocht hem, een verklaring aan Daladier te overhandigen, waarin de Rijkskanselier te kennen geeft, dat hij niet langer kon dulden, dat de toestand, zooals deze in Polen bestond, zou voortbestaan en dat hij betreurde, dat Duitsch en Fransch bloed zou kunnen vloeien, tengevolge van de maat regelen, welke hij genoodzaakt zou kunnen zijn te nemen, tot regeling van den toestand. Minister-president Daladier heeft onmiddellijk Hitier een boodschap doen overhandigen, waarin hij eraan herinnerde, dat Frankrijk diep ver knocht is aan den vrede. Tezelfdertijd gaf hij te kennen dat Frankrijk trouw zou blijven aan de verplichtingen, welke het openlijk jegens andere mogendheden heeft aangegaan. Verder herinnerde hij eraan, dat geen enkel Franschman meer heeft gedaan dan hijzelf om een goede verstandhouding tot stand te brengen tusschen het Duitsche en Fransche volk alsmede voor een hartelijke samenwerking tot het behoud van den vrede. Minister-president Daladier stelde zich garant voor de bereidwilligheid, welke Polen te kennen heeft gege ven, tot het aanvaarden van een methode van weder- keerig vrij onderhandelen. Hij bevestigde, dat niemand met men- schelijk gevoel zou kunnen begrijpen, waarom een oorlog zou kunnen uitbreken, zonder dat op zijn minst een nieuwe poging is gedaan tot een directe, vreedzame regeling van het geschil tusschen Duitschland en Polen. Hij verklaarde zich bereid alle pogingen in het werk te stellen, om een dergelijk streven te begunstigen. Zaterdagmiddag heeft Hitier den Franschen ambassadeur ontvangen, en hem meegedeeld, dat hij Daladiers voorstellen niet kon aanvaarden. Dit mondelinge antwoord werd Zondag bevestigd door een schriftelijke mede deeling, welke door den zaakgelastigde aan de Duitsche ambassade te Parijs, Erauer, aan minister-president Daladier werd overhandigd. Volgens Reuter heeft Hitler in dit antwoord met nadruk verklaard, dat de „herziening" thans is aangebroken. Hij voegde daaraan toe, dat anderen zich verzet hebben tegen zijn methode, doch deze methode maakte het mogelijk vraagstukken op te lossen zonder bloedvergieten. Zijn aanbod aan Polen kon niet herhaald worden. Indien Engeland Polen niet had aangemoedigd, dan zou Europa een duurzamen vrede van 25 jaar hebben gekend. Rijkskanselier Hitier verklaarde verder, dat Danzig en de Corridor naar Duitschland terug moeten keeren. Het Duitsche Propaganda-ministerie heeft intus6chen een verklaring afgelegd over het persoonlijk zeer uitvoerig schrijven van Hitler aan Dalac'ier. Hierin zegt de Führer o.m.: „Ik heb aan de Poolsche regeering een aanbod gedaan, waarvan het Duitsche volk in het eerste oogenblik is geschrokken. Dat was een aanbod voor slechts één maal. Ik ben ervan overtuigd', dat zoo de Engelsche pers Polen tot redelijkheid had aangespoord, alles in orde ware gekomen en dat Europa 25 jaar lang vrede zou hebben beleefd. Door de leugens over de Duitsche agressiviteit in het buitenland heeft de Poolsche regeering het Duitsche aanbod van de hand geslagen. Hierdoor aangespoord is de Poolsche open bare meening begonnen eischen ten op zichte van Duitschland te stellen, die men slechts als waanzin kan bestempelen. Wat had Uwe Excellentie gedaan? Gij zijt Franschman, ik ben Duitscher. Zoudt u ge duld hebben, dat een corridor door Frank rijk bleef bestaan, dat een terugkeer van Marseille verhinderd werd?" „Ik geloof niet, dat een Duitscher tegen Frankrijk zou strijd-en, indien uw land voor dergelijke rechten ware opgekomen. Ik ge loof ook niet, dat een Franschman ter wille daarvan tegen Duitschland te velde zal trekken". „Het is mij onmogelijk, afstand ie doen van de twee millioen Duitschers. die in Polen onder Macedonische toestanden zuchten. Danzig en de Corridor moeten naar Duitschland terugkeeren." "Ik zie geen mogelijkheid. Polen nog tot redelijkheid te brengen en het tot een vredelievende oplossing te bewegen. On der dergelijke omstandigheden moet deze kwestie, hoe dan ook, worden opgelost. Indien het op grond hiervan tot een oorlog mocht komen, dan verklaar ik u: ik strijd met mijn volk voor het herstel van een onrecht, de anderen voor het behoud daarvan." „Ik ben mij ten volle bewust van de zware consekwenties van mijn besluit. De zwaarste consekwenties zal echter Polen te dragen hebben. De Poolsche staat van heden zou toch in zijn huidigen vorm onmogelijk hebben kunnen voort bestaan. ER WORDEN NOG BESPREKINGEN GEVOERD Tijdens het weekeinde heeft er tusschen de verschillende hoofdsteden, welke be trokken zijn bij de Poolsch-Duitsche con troverse, een zeer druk diplomatiek ver keer plaats gehad. Op zichzelf mag zulks een verblijdend teeken worden geacht. Het dreigende stilzwijgen van de vorige dagen toen men van onderling beraad nauwelijks iets vernam, en vrijwel de geheele buite'n- landsche berichtgeving van niets anders repte dan voortgezette oorlogstoeberei ding, is daarmede doorbroken. Dat wil dus zeggen, dat de tijd voor overleg nog niet onherroepelijk voorbij moet worden geacht, en dat, schoon de verhoudingen tot het uiterste gespannen lijken, de lei ders der volken nog immer den voorkeur blijven geven aan beraad boven geweld. Men moet deze geneigdheid tot den vrede, dezen afkeer ervan, zich in een oorlog te storten, waarvan de uitkomst zeer onzeker zou wezen, niet uit het oog verliezen. Het is immers in hoofdzaak hierop, dat men de hoop kan vestigen op een uitein delijke beslissing, welke ons werelddeel voor groote rampen zou bewaren. De twee groote feiten van den dag zijn thans de boodschap, welke de Duitsche Rijkskanselier aan den Britschen ambassa deur Henderson heeft overhandigd, en welke deze aan de Britsche regeering heeft overgebracht, en het persoonlijke schrij ven van Adolf Hitler aan Daladier, den Franschen minister-president. In Engeland is men, gelijk immer, bij de behandeling van deze Duitsche bood schap bijzonder discreet geweest. Er is ook niet het minste uitgelekt, wat het Duitsche staatshoofd aan Downingstreet heeft voorgesteld, en de veronderstellin gen. welke de Engelsche pers dienaande heeft geopperd, zijn door de regeering zon der onderscheid teruggewezen. Intusschen moet men vermoeden, dat Hitiers bood schap de Poolsche aangelegenheid, en wellicht nog meer dan deze, in al haar consekwenties heeft bloot gelegd. Van daar dat de Britsche ministers den Zaterdag, den Zondag en een deel van den Maandag hebben besteed om zich daarover te beraden. Later dan aanvanke lijk in de bedoeling lag, nl. eerst in den loop van vandaag, zal Henderson naar zijn standplaats in Duitschland terug vliegen, en eerst morgen zal Londen tot publicatie van eenige gegevens overgaan. In Parijs pleegt men bij de behandeling van diplomatieke aangelegenheden minder gesloten te wezen. Daladier maakt op dezen regel geen uitzondering, en op persconferentie is dientengevolge bekend geworden, dat Hitiers eischen onvermin derd zouden zijn gehandhaafd, en zich zouden uitstrekken tot 't bezit van Danzig en van den Corridor, terwijl bovendien ook nog eenige grenscorrecties aan de orde zouden worden gesteld. Beziet het diplomatieke spel van dezen kant, dan ziet het er heel weinig hoopvol uit. en men geneigd zijn tot de veronderstelling, dat de Duitsche leiders het desnoods tot de uiterste consekwenties zouden laten komen. Daarop wijzen ook eenige andere symptomen, gelijk het uitstellen van den Rijkspartijdag te Neurenberg, welke Za terdag aanstaande had moeten beginnen: het beperken van het spoorweg-, lucht- en postverkeer, en tenslotte het reeds nu uit- deelen van de distributiekaarten, met be hulp waarvan het Derde Rijk zijn levens- middelenvoorraden zal dienen te econo- miseeren, Het vraagt weinig verbeelding om zich voor te stellen, welk een funesten indruk deze laatste maatregel, in het bijzonder in het Duitsche gezinsleven, moet hebben gemaakt. De verschrikkelijke herinnerin gen aan de Britsche hongerblokkade ste ken wederom het hoofd op, en men heeft, om deze te bezweren, bij voortduur de radio ingeschakeld, teneinde deze honger- suggestie door redeneeren onder bedwang te houden. Een oorlog beginnen met het vooruit zicht op snel wegterende voorraden eischt een geestkracht, en een ..Ausdauer'', die de Duitsche regeering naar wij hopen niet zal durven vergen. Er zijn symptomen te over, dat het Duitsche volk nog weinig er toe bereid is, wederom zulk een proef te doorstaan. Zulks versterkt ons in de ver wachting, dat op het uiterste moment nog een oplossing zal worden gevonden, om nieuwen strijd te vermijden. Het is alleen de vraag, welke der beide tegenoverge stelde kampen het eerst de neiging zal gaan vertoonen, wat water bij zijn wijn te plengen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Groote beperking van het spoorwegver* keer tusschen Duitschland en Nederland. Verklaring van Duitschland inzake de eerbiediging van onze neutraliteit. Henderson wordt heden uit Londen te Berlijn terug verwacht. Hitier heeft eveneens aan Daladier een boodschap inzake Polen gericht. Duitschland voert wederom distributie kaarten in. De Duitsche Rijkspartijdag te Neuren berg afgelast. DROOG, WARM WEER Weerverwachting: Gedeelte lijk bewolkt, droog warm weer behoudens eenige kans op onweer, meest zwakke veranderlijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.9. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 23.2 C. 29 Aug. Zon op 6.05 uur, onder 7.55 uur. 29 Aug. Maan op n.m. 7.23, ond. v.m. 5.38 u. FIETSERS LICHT OP: 29 Aug. Van 's-av. 8.25 u. tot 's-morg. 5.37 u. Prins Hendrikkade 34 AMSTER^/M.O. LASCHELECTRODEN De positie van Honkong Japansche troepen trekken zich terug HONGKONG, 28 Aug. (Reuter). Gis teravond begonnen de Japansche troe pen zich van de grens van het Britsche gebied op het vasteland tegenover Hongkong, dat zij een paar dagen ge leden met een blokkade bedreigden, terug te trekken. De Japanneezen zijn op de reede van Nantau ingescheept aan boord van acht transportschepen en slechts onbetee- kende strijdkrachten zijn in de grens dorpen achtergelaten. Voor aanvragers van Kostwinnersvergoeding Ter kennis van aanvragers van kostwin nersvergoeding wordt gebracht, dat zij in het belang van een snelle afwikkeling van 't ver zoek, het trouwboekje en de huurkwitantie, alsmede eventueel aanwezige fondskaar- ten, aanslagbiljetten personeels- en inkom stenbelasting en een opgave van de inkomsten van alle gezinsleden behooren mede te bren gen. Vrijstelling van opkomst 's-GRAVENHAGE, 28 Augustus. Geduren de de laatste dagen bereiken het departe ment van Defensie vele verzoeken, zoowel van werkgevers als van werknemers, om aan dienstplichtigen en aan reserve-perso neel verlof of vrijstelling van opkomst bij mobilisatie te verleenen. Bekend wordt gemaakt, dat onder de hui dige omstandigheden aan vorenbedoelde verzoeken vooralsnog niet anders dan bij zeer hooge uitzondering en dan nog slechts in zeer dringende gevallen gunstig gevolg kan worden gegeven. Pijp Tabak Taconis - Leeuwarden (KecL)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1