JHrttror ^riïisrijf (Courant Italiaansche pers blijft optimistisch Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Een eeuw van Macchiavelli NOG WORDT ER BERADEN mentsprtjö: Per iaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Prion-, npr post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dageiijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Lr c- nunmers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6788 ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang aöbertentitprtjjen: Van I tot 5 regelsf t.171/» Elke regel meer032'I» Ingezonden Mededeel!ngen »an 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 Voor weinige dagen lazen wij in enkele kranten, dat de lectuur van Mac chiavelli in het vervolg in Italië verboden :c.u zijn. Het ware niet de eerste maal. d3t deze naam kwam prijken op een lijst vac minder gewenschte literatuur. Im mers. reeds in 1559, even dertig jaren na Macchiwelli's dood, plaatste de Paus .zijn werken op de R.K. index. Zullen dan op deze wijze in Italië kerk en staat el- nï kander wederom hebben gevonden? rail Dat Mjcchiavelli op de fascistische index zou zijn terecht gekomen, lijkt ons ij inlu.schen vreemd toe. Ware zulks wer- •k<j kt-lijk het jeval, dat zou men inderdaad j kunnen denken aan het gezegde, dat lm onder de Romeinen van vroeger tijd wel jens werd gehoord: „Pereat qui ante nos nostra dixit". „Moge hij omkomen, die vóór ons onze wijsheid ten beste heeft gegeven' Want het kan niet worden verheeld. dat deze figuur geen geringen vloed he?ft uitgeoefend op hem, die op dit oogenblik de centrale plaats inneemt jn het IL-Haansch staatsbestuur. Deze invloed daceert reeds uit de jongelings- jaren van 3 /lussolini, toen hij in de avond uren met zijn vader placht te zitten aan het vuur i i keuken of smidse en daarbij 'de werken van groote persoonlijkhedi ook van Macchiavelli, werden opges gen. Er ls aan Mussolini, tot hooge staatsambten geroepen, een eere-docto- raat wordi aangeboden, dan stelt hij er rijs op. deze waardigheid niet te ver rijgen, zender dat hij een dissertatie iceft geschreven, en deze dissertatie a .eeft Macchiavelli tot onderwerp. Diens k cerscellin^en geraakten in Italië weder- I- m tot exk -nning. En het nationaal-socia- lf jfr ;-ime zijnerzijds sluit zioh op meer dan 01|<én essentieel punt bij het fascisme aan. W4e is - eze merkwaardige man, wiens eest, than.'; weer als het ware over de rondwaart? Op het eerste gezicht 'esTdbijr.zijn persoon na enkele eeuwen °°W1: 1 .-langstelling niet te verdienen. Ligi r, was tal van ja-ren staatssecre taris van de Florentijinsche republiek, aar zulk is zeker op zichzelf geen aan- "idir.g, he a hoogelijk te vereeren. En de ms op roem wordt zelfs tot een mini- i ingeperkt, als in het jaar 1512 aan (je\ et bestaa. van den republikeinschen re- keeringsvo, m een einde wordt gemaakt, (het Huis car Medici opnieuw de teugels in handen krijgt en Macchiavelli, de W' staatssecretaris, ontslagen wordt. Het is nog een gunst, dat hij buiten op het land, temidden van de akkerlieden, rustig mag Voortleven. En zoo brengt hij zijn dagen ik vh-sschen d- boeren door. Maar 's avonds, ils de duit ernis zich uitspreidt, dan ont- teekt Macchiavelli zijn lamp en schrijft tij uren er- nog eens uren. Het zijn zijn itaatsbeschouwingen, die hij aan het apier toe /ertrouwt, en meer dan eens ï(er. als politieke luchten dreigen te ver bakeren. wordt de leer van Macchia- elli aangegrepen als een lamp om licht brengen. Doch wat is het licht, dat van cze lamp uitstraalt? Macchiavelli werd aangegrepen door e benauwende verwarring, waaraan het olie van zijn dagen ten prooi was. Cleine stadstaatjes bestreden elkaar om et meest, waarbij men voor allerlei ont vellende kunstmiddelen niet fcerugdeins- Van buitenaf kwamen invallen van rar.se.l-en en Spanjaarden als om den mmerlijken toestand nog te verergeren, bder zull e pijnlijke omstandigheden en oor der, ijke verlammende verschijnse- n zei hij zich tot het schrijven van een sadleidic van den vorst, een leer an den totalen staat. Zedelijke beginselen, aldus zegt hij, ogen o, zichzelf goed zijn, zoo het voor et staatsbestel noodzakelijk geacht moet orden, dat zij opzij gezet worden, dan enen zij te worden verwijderd. De Dodzakeii kheid is de eenige maatstaf, eiken de staatsman moet aanleggen. De orst ma. :ich door niets, maar dan ook or n i u s laten weerhouden, om orde, eilighei'J zn rust voor den staat te ver erven. En zoo zou het voor Italië sec zijn, dat de kleine despoten en «chthebbers overmeesterd en vernie- jd werden. „Te midden van slechte jehe Knsc '-n aldus Macchiavelli, „moet ,arcl ouler 9oed mensch te gronde gaan. n ni - vorst moet dus leeren om niet-goed te cht n. Z--,o moet een vorst ook zijn woord lage lnnen ve"breken- Want alleen de vor- stuk ïr °';e konden, hebben groote dingen :r du ,.Men moet niet met het recht, den, far met de macht en het geweld strij- °san cvcn3 s beesten". Recht en macht deel, n qe': ksoortig. En de macht is het gei *s* gebaat bij een absolute monarchie, opl at Macchiavelli zich uiteindelijk ten ;olge Ste,tis het 9 e d e- z«et hij het vol a d e als een noodzakelijk middel om poede te kunnen geraken. Voorts c of ncentreert hij zich uitsluitend op het viet 3 1 sf>r°l>leem en prijst hij het kwade romer aan voor den i n d i v i d u e e- angr ;r' mCn-' c'h. Hij handelt slechts over het 1 a U h°°'maar voor dit staatshoofd Worfchofcven Jan OQk geen remmen te fce_ staan van godsdienstigen of ethischen aard. We kunnen ons nu gevoegelijk losma ken van de figuur zelve van Macchia velli. Ongetwijfeld heeft hij talrijken be- invloed. Twee honderd en vijftig jaren na zijn dood zet men op zijn graf een steen, en deze steen heeft als inscriptie de woorden: „Geen lof is groot genoeg voor zulik een". Inderdaad, steeds heeft hij zijn bewonderaars gehad, even'zeer als zijn felle tegenstanders. Wijzigingen in de opvattingen, soms bij denzelfden per soon, bleven niet uit. Zoo schreef Frede rick de Groote in 1740 een „Anti-Machia- veil", terwijl hij nog kroonprins was, maai eenmaal aan de macht gekomen, was hij van absolutistische tendenzen niet geheel vrij te pleiten. Maar ook als we ons losmaken van de figuur van Macchiavelli zelf, dan kunnen we zulks te gereeder doen, omdat hetgeen hij in zijn werken neerlegde, niet minder vóór dan na zijn optreden in meer dan één staat werd aangetroffen. Zelf heeft hij zich herhaaldelijk op de regeerprac- tijken van de oude Romeinen beroepen. Maar de beteekenis van Macchiavelli ligt hierin, dat hij het stelsel van de staatsalmacht op zulk een scherpe en schier volledige wijze in zijn geschriften heeft uiteengezet. Het is het stelsel van het barre realisme, van het consequente opportunisme, dat dadelijk bereid hoogere waarden prijs te geven, zoo de noodzakelijkheid daartoe schijnt dwingen. Ook op internationaal gebied heeft dit recht van densterkste, figuren als Hugo de Groot ten spijt, eeuwenlang gegolden, totdat men het na de Napoleontische pe riode over een anderen boeg ging gooien en een oplossing zocht in de richting van statenblokken, welker machtsposities elkaar in evenwicht moesten houden. Het schijnt, of men in onze dagen van deze leer van het Weensch Congres via den Volkenbond terug keert tot het oorspron kelijk stelsel van Macchiavelli. De Florentijnsche staatssecretaris onze dagen bij velen favoriet. Zijn be ginselen, die juist hierin bestaan, dat men om het staatsbelang bereid moet zijn. hooge beginselen te laten schieten, vin den ingang. Zijn norm kan men aandui den als de normloosheid. Als Huizinga een tijdbeeld geeft, noemt hij bij het spreken over den a-moreelen staat Mac chiavelli. En Jhr. de Geer laakte in zijn openingsrede voor de Algemeene Ver gadering der Ohr.-Hist. Unie in April van dit jaar „het zuivere Macchiavellisme, dat alle moraal en ethiek en „algemeen- geldende" rechtsnormen voor den staat als schadelijke ballast verwerpt." Wie z'n oogen gekregen heeft, om te zien en te onderscheiden, d'ie zie! Hij zal zeggen: Macchiavelli is n i e t dood, maar hij leeft. De dag van gisteren heeft zich in in ternationaal opzicht gekenmerkt door tweeërlei politiek consult, namelijk te Warschau en te Berlijn. In de Poolsche hoofdstad was het de minister van bui- tenlandsche zaken Beck, die achtereen volgens de ambassadeurs van Groot- Brittannië, Frankrijk en Sovjet-Rusland bij zich ontving, ongetwijfeld om zich wederom een beeld te verschaffen van den totalen politieken toestand. Dat tot dit consult niet alleen de vertegenwoor digers van de zeer bevriende Britsche en Fransche naties werden genood, doch evenzeer de representant van de Raden republiek, welke zulk een dubieuse, om niet te zeggen verraderlijke rol heeft gespeeld, geeft het een en ander te denken. Niet onmogelijk is, dat Beek een poging heeft aangewend, om te peilen wat er aan is van zekere geruchten, dat Rusland geneigd zou zijn, zich als een tweede hebzuchtige vijand tegen de Poolsche republiek te keeren. Onder deze omstandigheden is het niet onmogelijk, dat de Poolsche minister van buitenland- sche zaken zich wenscht te beraden, of de tot dusverre gevolgde strategische koers de eenig juiste is, of dat daarnaast wellicht nog een andere manier van op treden ware te kiezen. Ditzelfde karakter van heroriëntatie zouden wij geneigd zijn eveneens toe te kennen aan de besprekingen, welke in de Rijkskanselarij te Berlijn hebben plaats gevonden. Hier was het 't Duitsche staatshoofd zelf, die gesecondeerd door den minister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop, allereerst de ambassa deurs van Italië en Japan, vervolgens den BritsChen ambassadeur Henderson, en tenslotte diens FransChen confrère Hitier zou mededeelingen aan het Duitsche volk doen Aan Henderson zou een vredesplan zijn ter hand gesteld In afwachting van mededeelingen, welke volgens Stefani Hitier aan het Duit sche volk zal doen, zien de Italiaansche bladen in den koortsachtigen diplomatieken arbeid der Europeesche kanselarijen van gisteren eenige redenen tot de hoop. dat de redelijkheid ten slotte zal zegevieren, gewaarborgd door rechtvaardigheid. In dit verband schrijft de Messaggero o.m.. dat de lange besprekingen van H i 11 e r met den Italiaanschen ambassadeur A 11 o 1 i c o, die in voortdurend con tact stond met graaf C i a n o, welke een zeer intensieve diplomatieke activiteit ontplooide, evenals de herhaalde besprekingen van graaf Ciano met den Duitschen ambassadeur en de zeer intensieve bedrijvigheid van de kanselarijen in geheel Europa, de mogelijkheid hebben geschapen van een lichtstraal, waarvan men een aanwijzing kan vinden in de reis van ambassadeur He n d e r s o n naar Londen. Henderson heeft een plan tot een vreedzame oplossing bij zich, dat hem door Hitler is overhandigd en dat op het oogenblik het voor werp vormt van aandachtige bestudeering door de Londensche regeering. De „Popoio di Roma" schrijft, dat Italië nog wil hopen, dat men langs vreedzamen weg een herziening kan krijgen van het Europeesche evenwicht ten gunste van de volkeren, die wegens de dichtheid hunner bevolking recht op ruimte hebben. Wanneer men echter tot het nieuwe Europa zal moeten komen langs den weg der wapenen, weet de wereld, dat Italië behoorlijk voorbereid is en dat het één enkel wapen vormt ter beschikking van den Duce. kunnen noemen, en waarin wellicht bij de eerste besprekingen een ernstige poging is gedaan, om den Italiaanschen bondge noot en den ontgoochelden Japanner, die zich min of meer sinds de transacties net Rusland verkocht en verraden moet ce- voelen, tot een vernieuwde samenwer king te brengen. Want Hitiers politieke tour de force moge van tevoren wèl ovcr- rekend zijn, er is toch één ding blijven haperen, en zelfs op heel ernstige wij:e. Japan heeft Duitschland niet kunnen of niet willen volgen in zijn veranderde houding ten opzichte van Rusland, Von Ribbentrops voorslag aan Toko, die overigens als mosterd na den maal tijd kwam, om evenzeer met Moskou e:n non-agressie-pact aan te gaan, heeft min in Japansche legerkringen als een gloeien de smaad moeten gevoelen. Te merken is zulks overigens aan de verslapte houding, welke de Japansche militairen in China tegenover Engeland beginnen aan te nemen. De anti-Britsche campagne schijnt haar kern, haar hart te hebben verloren, en Tokio weet momenteel geen verstandiger houding ten opzichte van de westersche mogendheden dan een van volkomen isolement. Een overeenkom stige houding blijft ook Spanje tot nu toe innemen. Dat ook Henderson op de Rijkskan selarij verscheen, heeft de algemeene aandacht getrokken. Het vermoeden is niet zonder grond geuit, dat zulks op Hitiers persoonlijk verzoek is geweest, en het ligt in de lijn van de rede dat men aan de plotselinge reis van dezen am bassadeur naar zijn Londensche lastge vers, waarvan van tevoren niets bekend was, de gedachte van een bijzondere missie, wellicht van een nieuw Duitsch voorstel, verbindt. De vredesboodschappen van Roosevelt zijn in de leidende Duitsche kringen zeer slecht ontvangen, het is waar, doch daaruit af te leiden, dat men in de Wil- helmstrasse après tout niet alsnog tot praten bereid zou wezen, moet voorbarig worden genoemd. Tegenover de Duitsch- Russische verrassing staat immers de surprise, die Engeland en Frankrijk aan het Derde Rijk hebben bezorgd, door geen oogenblik van besluiteloosheid aan den dag te hebben gelegd ten opzichte van de handhaving der Poolsche garan tie. Engeland blijkt tot onwrikbaarheid geneigd te zijn. en waar mag worden aan genomen dat Rusland noch Duitschland den oorlog willen, daar zou het niet on mogelijk zijn, dat Hitier nu zelf met een origineel voorstel kwam ter uitwissching van de hangende geschillen. De Duitsche Führer houdt van verrassinoen. en is er de man niet naar. op plannen van anderen, bijvoorbeeld van Roosevelt, in te gaan. Hij is bovendien een man van sterk persoonlijke neigingen en denkbeelden. Wellicht wendt hij ditmaal eens zijn vernuft aan om ondanks alles den vrede opnieuw op het uiterste mo ment veilig te stellen. Er moet hem toch veel aan gelegen zijn, om niet voor een ontving. Een consult van nog breede_. DUITSCHE AMBASSADEUR allure dan dat te Warschau zou men het BIJ MUSSOLINI Overhandigt lange boodschap van Hitier ROME, 26 Aug. (Havas). Het Italiaan sche agentschap Stefani meldt: Gistel-middag om drie uur heeft de Duce den Duitschen ambassadeur Von Macken- sen ontvangen, vergezeld van Ciano. De Duitsche amibassadeqr overhandigde hem een lange telefonische overgebrachte bood schap van Hitier. De Duce antwoordde on middellijk en Attolico overhandigde om 6 uur des middags het antwoord van Mussolini. Om 9 uur 20 des avonds ontving Musso lini opnieuw den Duitschen ambassadeur die hem een nieuwe boodschap van Hitier ter hand stelde. Ook bij dit onderhoud was Ciano aanwezig. Roosevelt richt tweede boodschap aan Hitier President Roosevelt heeft wederom een beroep gedaan op Rijkskanselier Hitier. Hij verzond dit beroep, zoodra hij den president der Poolsche republiek, M o s c i c k i, bericht had ontvangen, dat deze zijn uitnoodiging aanvaardde. Roose velt vraagt Hitier thans „toe te stemmen in de wijze van vreedzame regeling, welke is aanvaard door de Poolsche regeering". Roosevelt verklaart: „De geheele wereld bidt, dat ook Duitsch land aanvaardt." „Gij hebt herhaaldelijk in het openbaa-r verklaard, dat het door het Derde Rijk na gestreefde doel rechtvaardig en redelijk is. In zijn antwoord heeft Moscicki ver klaard, dat de Poolsche regeering er mede accoord ging om op de grondslagen, welke zijn voorgesteld in mijn boodschappen, door rechtstreeksche onderhandelingen of door een verzoeningsprocedure het geschil tus- schen Polen en het Duitsche Rijk te rege len. Tallooze menschelijke levens kunnen gored worden en men kan de hoop nog weer doen opleven, dat de naties der moderne wereld den grondslag kunnen leggen voor vreedzame en gelukkiger betrekkingen, wan neer gij en de Duitsche regeering zoudt toe stemmen in de vreedzame regeling, welke aanvaard is door de Poolsche regeering." zaak als die van Danzig het lot van heel zijn levensarbeid in de weegschaal te stellen. Wie met aandacht de gebeurtenissen der laatste dagen heeft gevolgd, zal zich niet erover verbazen, dat de Tannen- berg-herdenking thans geen doorgang zal kunnen vinden. POND DAALT TOT 8.30 Engelsche controle autoriteiten laten het devies los Dollars stijgen tot 1.88 3/8 Op de Amsterdamsche wisselmarkt heeft het koersverloop gister een chaotisch ver loop gehad, warabij herinneringen opkwa men uit de'dagen van Augustus 1914. Reeds bij opening bleek dat de Engelsche controle autoriteiten het pond aan zijn lot overlieten Zoodoende werd het devies slachtoffer van de groote onzekerheid. De koers zakte bij opening dadelijk in van S.TOVitot S.66, waarna spoedig een peil van 8.58 werd bereikt. Steeds sneller ging het hierna berg afwaarts, totdat de koers tenslotte kwam op 8.30. Het loslaten van het pond door de con trole deed den dollar te Londen aanmerkelijk stijgen. Terwijl het slot j.l. Donderdag 8 -1.68V8 was> ecn koers die maandenlang op peil werd gehouden, werd gister een koers bereikt van 4.50. Ook te Amsterdam was de dollar vast gestemd. Het Amerikaansche devies opende op 1.87 en trok aan tot I.87 3/i- 9? dit peil was het Nederlandsche egalisatie fonds bereid beperkte bedragen aan dollars af te geven Regelmatig moest echter de af- gifteprijs worden verhoogd, zoodat tenslotte het bekende peil van 1.88 werd bereikt. Het loslaten van het pond sterling is ge volg van den wensch der Engelsche regee ring de goudvoorraden verder intact te houden. De verliezen moeten de laatste gen enorm zijn geweest. Bedragen van 5 a 6 millioen moesten volgens ramingen van de markt aan goud worden afgestaan en voor Donderdag j.l. is er zelfs een raming van 20 millioen! Zooals wij reeds eerder verwachtten had de discontoverhooging van 2 tot -4 pCt. geen effect en daarom moest men wel tot drasti scher maatregelen zijn toevlucht nemen. Het meest verrassende was gister echter dat de Fransche frame solidair was met het pond sterling en eveneens een flinke koers- reactie onderging tot 4.85. Geen beperkende Fransche maatregelen Donderdagavond laat heeft de Engelsche regeering aan de Fransche regeering mee gedeeld, dat het Britsche Egalisatiefonds voorloopig zijn interventie op de wissel markt zou staken. De aandacht werd gister in Fransche fi- nancieele kringen er op gevestigd, dat de Fransche franc op de internationale wissel markt gedurende den geheelen ochtend ge vraagd bleef, terwijl een belangrijke import van kapitaal plaats vond. De Fransche geldmarkt heeft evenals September 1938 blijk gegeven van een groote ruimte. Bovendien wordt er de aandacht op ge vestigd, dat geen enkele buitengewone maatregel zal worden genomen. De Fransche minister van Financiën heeft voorts verklaard, dat hij onder geen enkele omstandigheid maatregelen beoogt to treffen in de richting van een morato rium. noch ook maatregelen wil nemen, die het recht om deposito's bij de banken of gelden bij de spaarbanken op to vragen, op de een of andere wijze zouden beperken. De waarnemende Amerikaansche minis ter van Financiën, Hanes, verklaarde, dat de schatkist van de V. S. geen aanpassing van den dollar overweegt aan het pond. Hij deelde mede, dat de Engelsche autoriteiten die van de Vereen. Staten in kennis had den gesteld van haar voornemen om den steun aan het Pond te onttrekken. Terzelf der tijd wees Hanes er op, dat de monetaire drie-mogendhedenovereenkomst nog steeds van kracht blijft. Vergaande maatregelen liggen gereed De „Financial News" schrijft naar aanlei ding van de nieuwe bevoegdheden, welke de Engelsche regeering gekregen heeft, dat deze thans vrijwel even groot zijn als die, waarover de dictators beschikken. Dit is verniijdelijk en noodzakelijk. De voorbereidingen, welke sinds een jaar op financieel en economisch gebied geno men zijn, zijn van zeer grooten omvang, zoodat er op dit moment niets meer aan toe te voegen is: de wisselkoerscontrole en 't apparaat om elke vlucht van kapitaal te voorkomen, kunnen, om zoo te zoggen, met een pen- ncstroek in werking worden gesteld. Ook de voorbereidingen voor een even- tueele mobilisatie van het kapitaal, dat in buitenlandsche effecten is belegd, kunnen als zeer ver gevorderd< worden beschouwd. Verder verkeeren de maatregelen, welke beoogen de binnenlandsche economie in staaf te stellen weerstand te bieclen aan den eersten schok in geval van oorlog, in ecn vergevorderd stadium van voorberei ding.. Wat het moratorium betreft, dat eventueel afgekondigd zou kunnen worden, zou het niet wijs zijn van te voren mede deelingen over den omvang daarvan te doen. Er is, aldois do „Financial News", geen aanleiding voor onmiddellijke stappen op het gebied van het bankwezen. Daarente gen zijn, zooals uit de exportembargo's blijkt, op het gebied van den goederenhan del de eerste maatregelen al genomen. De Duitsche schepen vertrekken overhaast ROTTERDAM, 2G Augustus. Gisteren in den loop van den dag was er in do Rot tcrdamsche Haven nop n-.et "eel te bespeu ren van de internationale spanning. De scheepvaart was niet in ernstige mate ge stagneerd. Na 4 uur gisterenrtiiddiag is dat anders ge- -vorden in verband met het Duitsche he- Jluit, om, nu de Fngelschen het deden, ook hun schepen naar de eigen havens terug te roepen. Er lagen gisteren 31 Duitsche schepen in de Rottcrdamsche havens. Die ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHU1S GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN (RecU VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD. Er is een K.B. afgekondigd, bepalende dat vreemde oorlogsschepen niet in de territoriale wateren mogen komen. Storing in het telefoonverkeer met Duitschland. De Nederlandsche regeering heeft uit voerverboden afgekondigd voor een aantal artikelen. Dr Euwe heeft het schaaktoernooi te Bournemouth gewonnen. De bondswedstrijden Schaken te Haarlem Duitsche ambassadeur overhandigt Mussolini boodschap van Hitier. Te Londen is het Britsch-Poolsche bij-< standsverdrag onderteekend. Japan maakt zich los van de as-politiek. Henderson vliegt naar Londen met voorstel van Hitier. De herdenking van den slag bij Tan-: nenberg zal geen doorgang vinden. Iets koeler weer W eerverwachting voor het noordoosten: gedeeltelijk bewolkt droog weer behoudens eenige kans op onweer. Iets koeler. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidelijke wind. Voor het zuidwesten: nevelig tot zwaar bewolkt, plaatselijk eenige regen met kans op onweer: weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf 761.4. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaal! 18.4. 27 Aug. Zon op 6.02 uur, onder 8.00 uur. 27 Aug. Maan op n.m. 6.34, ond. vjn. 3.32 u. 28 Aug. Zon op 6.04 u., onder 7.58 uu. 28 Aug. Maan op n.m. 7.00, ond. v.m. 4.34 u. Volle maan 29 Aug. 11.29 uur. FIETSERS LICHT OP: 27 Aug. Van 's-av. 8.30 u. tot 's-morg. 5.34 u. 28 Aug. Van 's-av. 8.28 u. tot 's-morg 5.35 u. Wijnhandel André Kersfens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen LOENEN VELUWE Bonds-Hotel „De Vrijenberg" Tel. 261 Ideale ligging in de bosschen, bij beek en waterval. Paschen: Zaterdag vóór diner tot Dinsdag né ontbijt 10.—. Gelijkvloers met aparte serre 12.50. Langer 34.— per dag. Str. w. en k. w. op alle kamers. "XCN IOGWRT n r «UW-UICTOOH STROOKT*0 VAAM UAU EN KOUD WATER OP ALLS KAMERS mfURSHtTOHTBgT-ra-MtT BAOKAMER -f-4- (RecP zijn alle. het eene na het andere, overhaast vertrokken, met bestemming naar Duitsch land. Het Duitsche schip de „Vogesen", dat van de weck als tienduizendste schip in 1939 is begroet, was reeds den Waterweg uit, met bestemming naar Huelva. toen de officieele terugroeping afkwam. Het valt dus wel aan te nemen, dat het op zee zijn koers heeft veranderd en in noordeliike richting is gegaan inplaats van in zuidelijke. Opmerkelijk is. dat de Engelsche he pen, die ook thuis worden verw. V in verhanc met den gespannen toesta1 zeen haast blijken te maken. Naar <lc Haven meester ons mededeelde, is er van liet ver trek van doze categorie niet veel te ho- speuren. Tenslotte valt nog mep te deelen, dat het m.s. „Blitar" van de Rotterdamsche Llovd de reis naar Hamburg uitgesteld heeft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1