Idieuiue jTriltecljr ournnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bereidheid tot medewerking aan elke internationale verzoenings poging Het Duitsch-Russische onderteekend pact Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post f 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) N°- 6786 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1939 Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang atiierttntiqjrijjtn: 1-177» 022'/, Ingezonden Mededeelingen 230 -■ 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau 0.10 Zeven volken roepen om bezinning Zeven zoogenaamde kleine volken, 'die hun lotsbeschikking hebben gevonden in het Westen en Noord-Westen van Europa, hebben gisteren hun stem ver heven om te waarschuwen voor den chaos, welke komen gaat, indien het oor logsmonster vrij spel krijgt. Zeven kleine landen, maar waarbij er toch zijn. welke een voorname rol spelen in de volkeren wereld door hun cultureelen of economi- schen invloed. Evenwel, klein of groot, wanneer het gaat om levensrechten of om den plicht den vinger op te heffen, wanneer barre tijden aanstaande schijnen, zoo hebben zij dan zeker niet te schromen hun stem te doen hooren vóór het te laat is. Te laat is het, wanneer aan de wapens het woord is gelaten. Nog is het niet zoo ver. En dus zeggen zij als het ware: Kom, machtigen der aarde, tot bezinning, en overweeg of feitelijk niet alle belangen, van welk land ook, op vredelievende wijze kunnen worden ge regeld. Geregeld moet er toch worden, doch na een oorlog is het in elk geval slechter. Daarom doen zij een appèl op het geweten der wereld! De volkeren als zoodanig verlangen niet naar een broederstrijd. De laatste groote oorlog is nog niet vergeten. Met geen bloemen op den loop der geweren, met geen enthousiast gejubel zullen de scharen naar de grenzen trekken. Mis schien dat een soort heilig moeten de daad hier en daar zal vergemakkelijken, «doch de harten van millioenen zullen iiloeden in het vooruitzicht, dat alle hoop op een ongestoorden vrede, althans voor •én geslacht slechts, in de hoop dat daar op danN verder kan worden gebouwd, moet worden vaarwel gezegd. Daarom moet het moreele effect van deze daad der zeven volken niet te laag worden aangeslagen. Wie weet, weet? Wat bij menschen onmogelijk schijnt, :iu het vergezicht duister is, hoe wel op dit 'OGyenblrk pessimisme zeker nog niet mag overh *erschen, en ook de regeerders den ernst wèl inzien, is mogelijk bij God. En dus heeft de Chris tenheid, niet gescheiden door taal of grens, de taak God te smeeken om uitred ding uit het slop, waarin de grooten der aarde min of meer vastgeloopen zijn. Als alles faalt, is daar nog voor den Christen de wetenschap, dat geen haar van ons hoofd zal worden gekrenkt zonder den wil van onzen Hemelsohen Vader. Aan Hem is de toekomst van alles wat leeft en zich beweegt. Voor het Christenvolk zij thans de les van den pleohtigen oproep te Brussel: het gebed is een krachtig wapen. De Ministerraad bijeen 's-GRAVENHAGE, 24 Augustus. De Minis terraad is gisteravond om tien uur bijeen gekomen ter besprekng van de internatio nale politieke situatie. Deze ministerraad werd gehouden op het Öepartement van algemeene zaken en hij Üuurde tot circa kwart voor één. Bij de ver gadering waren niet aanwezig de heeren de Geer en van Boeijen, terwijl mr. van Klef- kens, zooals bekend1, te Brussel vertoefde. De ministers weigerden inlichtingen te ven over het onderwerp van de bijeenkomst en het resultaat daarvan. IHotel ITTMANN NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) I Penslonsprijs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen f 5.50 en 0.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen BRACKS DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Holl. Ontbijt vanaf -f 4— Rüstige sfeer In bet centrum van de stad jeder modern comfort Telefoon 40661 Trompenbeng's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jas HET PACT EEN FEIT Het niet-aanvalsverdrag tusschen Rus land en Duitschland is binnen den kortst mogelijken tijd van een onderwerp voor vage bespiegelingen een voorwerp van tastbare realiteit geworden, en zal naar verluidt door de partijen met spoed wor den geratificeerd. Von Ribbentrop heeft na zijn aankomst in de Russische hoofd stad niet, gelijk de Britsche en Fransche onderhandelaars, gesloten deuren gevon den, waarachter de eigenlijke Russische machthebbers geheimzinnig als een ver borgen orakel troonden, doch hij heeft aanstonds met Stalin en Molotow gecon fereerd. Ook daaruit blijkt ten overvloede, dat ook de Russen haast met dit pact had den, en dat zij het allereerst wenschen te zien als een oplossing van thans voorhan den zijnde moeilijkheden, meer dan als een contract voor een latere toekomst. Beide onderhandelende partijen moeten trouwens in dit opzicht zich weinig illusies hebben gemaakt, omdat communist noch nationaal-socialist zich overmatig om trouw aan verdragen plegen te bekomme ren. Een pact is voor het Derde Rijk min der een plechtanker, waaraan men zich vastlegt, dan een stel roeiriemen, waar mee men zich over een dood punt. als dat zich voordoet, voorzichtig pleegt heen te zetten. Wat Rusland bewogen heeft tot een frontverandering, waarop men ten aan zien van zijn contact met Frankrijk en Groot-Brittannië geneigd zou zijn het woord politiek verraad toe te passen, laat zich slechts gissen. Uit de langdurige pourparlers met de Engelschen en Fran- schen, welke men thans als afgesprongen zal moeten beschouwen, trad één ding met vrij groote duidelijkheid naar voren. Rus land wilde slechts deel uit maken van Chamberlains beraamde anti-agressie coalitie, indien Engeland en Frankrijk de Sovjets tenvolle tegenover Duitschland zouden willen veilig stellen. Londen en Parijs echter hebben geweigerd, daarin te treden, zulks om motieven, waarin wij ons --eden niet verder zullen verdiepen. Rus land echter heeft bij deze onderhandelin gen de agressie, waaraan derde staten van Duitschen kant eventueel zouden bloot staan, van minder belang geacht dan het risico, hetwelk hetzelf van het Derde Rijk zou loopen. Het heeft zich in veiligheid tegen dit risico gesteld door de garanties, welke Brit en Franschman niet ten volle wenschten te geven, nu eenvoudig weg van Duitschen kant te aanvaarden. Dat het daarmee het non-agressie-beginsel zonder meer overboord heeft geworpen, is voor het opportunistische Moskou van minder belang, gelijk ook Berlijn zich er blijkbaar bitter weinig over bekommert, dat zijn huidige samengaan met den com- munistischen erfvijand op geen andere gronden dan politiek gewin, op velen van zijn vrienden in de wereld, wij noemei slechts Spanje en Japan, een verbasteren den en ook ontmoedigenden indruk moet maken. Rusland en Duitschland hebben dus sa men den vrede gezocht, hetwelk te prijzen zou zijn, zoo men niet binnen de schapen vacht met recht de grijpende klauwen van den wolf zou moeten vermoeden. Het Duitsche oogmerk is natuurlijk geen der dan de mogendheden van de anti- agressie-coalitie te nopen tot het inzicht, dat zij Polen niet langer inzake Danzig en Corridor kunnen ondersteunen. In hoe verre Duitschland daarin geslaagd is, moet thans nog in het midden worden ge laten. Overigens moet worden vastgesteld, dat Berlijn en Moskou elkander de vrije hand laten. Rusland zal zich van een nieuwe Duitsche agressie niet het minst aantrek ken, en wat Duitschland zou doen, zoo de Russen eens de hand zouden uitstrekken naar Roemeensch Bessarabië of naar de Poolsche Oekraine laat zich wel min of meer bevroeden. De politiek van Chamberlain maakt moeilijke dagen door: er is op Engelands weg een rotsblok geworpen, dat niet zoo een twee drie te verwijderen is. Rijkspersoneel mag niet naar het buitenland Vacanties moeten in Nederland doorgebracht worden De regeering heeft een circulaire verzon den, waarin bepaald wordt, dat het rijksper soneel zijn vacantie niet in het buitenland mag doorbrengen. De vacanties gaan wel door, doch in verband met den internationa len toestand moeten zij binnen dc grenzen doorgebracht wordten. In geval van een con flict heeft men dan direct de beschikking over het met verlof zijnde personeel. Tijdens vacantie moet het personeel nauw keurig opgeven, waar het zijn verlof door brengt en hoe men op de snelste wijze met hen in contact kan komen. Ook heeft de regeering de burgemeesters van de groote en middelgroote gemeenten in ons land, die in het buitenland vertoefden, teruggeroepen. Aldus het communiqué van de Oslo-conferentie Contact voor de vrijwaring van Gemeenschappelijke belangen BRUSSEL, 24 Augustus. Gistermiddag te kwart over vijf heeft het ministerie van buitenlandsche zaken te Brussel een communiqué uitgege ven over de conferentie der Oslo-staten, waarvan de officieele Vlaamsche tekst luidt: In Juni 1938 zjjn Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Neder land, Luxemburg en België, te Kopenhagen door hun ministers van buitenlandsche zaken vertegenwoordigd, overeengekomen om het onder linge contact door onderzoek van de vraagstukken van gemeenschappelijk belang te handhaven. Bovendien hebben zjj bevestigd, dat zij, wat hen betreft, bereid zijn metterdaad mede te werken aan elke internationale verzoeningspoging in een geest van onpartijdigheid en onafhankelijkheid ten aanzien van de verschillende groepen van mogendheden. Aldus zijn de moreele banden, welke tusschen deze natiën bestaan, en welker buitenlandsche politiek doordrongen is van dezelfde beginselen: leven voor den vrede en den wil om in een conflict slechts ter verdediging van de eigen bedreigde onafhankelijkheid tusschenbeide te komen, beves tigd. Uit een dergelijke gelijksoortige houding tegenover het inter nationale vraagstuk en uit de eensgezindheid, welke uit hun gehechtheid aan dezelfde beginselen is geboren, is tusschen deze landen een gemeen schap van belangen ontstaan in de kritieke omstandigheden, welke wij thans beleven. Dit is de reden, waarom deze staten in gemeenschappelijk overleg besloten hebben een samenkomst te houden te Brussel, waarop zij ver tegenwoordigd zijn door hun ministers van buitenlandsche zaken. Deze zelfde mogendheden hebben bij monde van hun vertegenwoordigers hun instemming betuigd met de bewoordingen van de verklaring, die Zijne Majesteit de Koning der Belgen vandaag zal afleggen in naam van de hoofden der betrokken staten. De beraadslagingen, die zooeven hebben plaats gehad, hebben den wil bevestigd van de vertegenwoordigde staten met elkander contact te houden voor de vrijwaring hunner gemeen schappelijke belangen. Von Ribbentrop confereerde met Molotow en Stalin Sovjet-Rusland zal geen deel uitmaken van Engelands anti-agressiecoalitie Het Duitsche Nieuwsbureau meldde hedennacht uit Moskou: De Rijksminister van buitenlandsche zaken von Ribbentrop heeft, samen met den Duitschen gezant te Moskou, graaf von der Schulen- burg een conferentie van 3 uur gehad met Molotow en Stalin. Von Ribbentrop heeft zich des avonds om tien uur wederom naar het Kremlin begeven om de besprekingen voort te zet<en De onderhandelingen zijn geëindigd in een overeenstemming in zake een niet aanvalsverdrag tusschen Duitschland en Rusland, welk verdrag door Molotow en von Ribbentrop in aanwezigheid van Stalin en den Duitschen gezant is onderteekend. De officieele tekst der gesloten overeenkomst luidt als volgt: De Duitsche Rijksregeering en de regeerrag der Sowjet-Unie, geleid door den wensch, de zaak van den vrede tusschen Duitschland en de Sowjet-Unie te bevorderen en uit gaande van principieele bepalingen van het neutraliteitsverdrag ,dat in April 1926 tusschen Duitschland en de Sowjet-Unie is gesloten, zijn het volgende overeengekomen: Art. 1. De beide verdragsluitende partijen verplichten zich, zich van iedere gewelddaad, iedere agressie ve handeling en iederen aanval je gens elkaar, en wel zoowel afzon derlijk als tezamen met andere mo gendheden, te onthouden. Art. 2. Ingeval een der verdrag sluitende partijen het voorwerp zou worden van oorlogshandelingen van de zijde eener derde mogendheid, zal de andere verdragsluitende partij deze derde mogendheid in geenerlei vorm steunen. Art. 3. De regeeringen der beide verdragsluitende paréijen zullen in de toekomst voortdurend voeling met elkaar houden om elkaar weder- keerig in te lichten over vraagstuk ken, die haar gemeenschappelijke belangen raken. Art. 4. Geen der beide verdrag sluitende partijen zal deelnemen aan eenigcrlei groepeering van mogend heden, die direct of indirect tegen de andere partijen is gericht. Art. Ingeval tusschen de ver dragslotende partijen geschillen of conflicten over vraagstukken van den een of anderen aard zouden ont staan, zullen beide partijen deze ge schillen of conflicten langs den weg van vriendschappelijke gedachten- wisseling of, zoo noodig, door arbi tragecommissies regelen. Art. 6. Het onderhavige verdrag wordt gesloten voor den duux van tien jaar, met de bepaling, dat, voor zoover niet een der verdragsluitende partijen het een jaar voor afloop van dezen duur opzegt, de geldigheids duur van dit verdrag geacht zal worden, automatisch met vijf jaar te zijn verlengd. Art. 7. Het onderhavige verdrag zal binnen den kortst mogelijken tijd geratificeerd worden. De ratificatie oorkonden zullen te Berlijn uitgewis seld worden. Het verdrag treedt terstond na onderteekening in wer king. Opgemaakt in duplo, in Duitsche en Russische tekst. Moskou, den 23en Augustus 1939. Voor de Duitsche regeering get. von Ribbentrop. Met volmacht der regeering van de Sovjet-Unie get. Molotow. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Gisteravond is een Ministerraad ge houden. Het officieele communiqué over dc conferentie der Oslo-staten te Brussel. De rede van den Koning der Belgen. De Bondswedstrijden Schaken te Haar-: lem. Verbod voor rijksambtenaren om zich naar het buitenland te begeven. Te Moskou hebben Molotow en Von Ribbentrop het Duitsch-Russische verdrag onderteekend. Hedenavond houdt Lord Halifax een radio-rede. Henderson bezoekt Hitier te Berchtes- gaden. In Engeland, Frankrijk. Duitschland en Italië nemen de oorlogstoebereidselen toe. Hedenavond radio-rede van Halifax De Engelsche minister van buitenlandsche zaken Halifax zal hedenavond om 10 mi nuten voor tien (Ned. tijd) in het nationale Engelsche radioprograra uit Downing Street een redevoering van 10 minuten uitspreken. Verwacht wordt, dat deze radio-toespraak naar de Ver. Staten en andere landen zal vorden uitgezonden. Chamberlain heeft naar verluidt he den in het opnieuw bijeengekomen lagerhuis woord gevoerd over den politicken toe stand, zulks naar aanleiding van de crisis defensie-volmachten, welke het kabinet van het parlement heeft gevraagd. Op het departement van Algemeene Zaken kwam gisteravond 10 uur de ministerraad bijeen ir. verband met de politieke situatie. De vergadering duurde tot 's nachts 1 uur. De mi nisters Albarda. Bolkestein en Gcr- brandy verlaten het departement. Amerikanen verlaten Europa LONDEN. 24 Aug. (Havas). Tal van Amerikanen die in Europa vertoefden, keeren eerder dan in hun voornemen lag naar de Verecnigde Staten terug. Meer dan honderd hebben geboekt voor de „Normandic". kans op regen en onweer W eerverwachting: zwakke wind; meest uit oostelijke richtingen; ge deeltelijk bewolkt; kans op enkele regen of onweersbuien vooral in het zuiden; warm weer; in den ochtend plaatselijk mist. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.1; 1018.7 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19 gr. C FIETSERS LICHT OP 25 Aue. 's avonds van 8.34 tot Gezondheid U de Voorkomt gevaar FISK SAFTI-FLIGHT (ReeU TOT 9 SEPTEMBER 15% KORTING op verven en stoomen van JAPONNEN en MANTELS P A L T H E NU KUNT U PROFITEEREN VAN DE P A L I E E-KW ALITEIT (Reel Italië versnelt zijn voorbereidingen ROME, 24 Augustus. (Reuter). Dc oorlogsvoorbereidingen worden versneld. Er is nieuw kustgeschut opgesteld. In de voornaamste havens zijn maatregelen ge nomen tegen duikbooten. Poolsche diplomatieke koerier aangehouden BERLIJN, 24 Aug. (Reuter). In Pool sche diplomatieke kringen is gisteravond verklaard, dat een Poolsche diplomatieke koerier is aangehouden te Rawice, terwijl hij de grens naar Polen passeerde. Hij is teruggeleid naar Breslau met het diplo matieke valies. Men voegt hieraan toe, dat de koerier des avonds nog werd vastgehouden. Schilder dood gevallen Gistermiddag was de 50-jarige schilder K. Sch., uit de Meerdervoortstraat te Rotter dam, bezig met het afbreken van een steiger, bevestigd aan de viaduct bij de Zwolsclie straat te Scheveningen. De steiger was met haken aan de viaduct opgehangen. De bo venste balk schoot evenwel Ujdens dc werk zaamheden uit, zoodat Sch. van een hoogte van vier meter op de straat terecht kwam Hij liep een schedelbasisfractuur op en was vrijwel op slag dood. Het stoffelijk overschot is door den Gem. Geneesk. Dienst overgebracht naar het zie kenhuis aan den Zuidwal te 's-Gravenhage. Dr. H. NANNING's IKINADRUPPELS Hei Mngeuricn middel bfl* BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST«aa. Men lette op den naam ~Dt. H. Na ting" bulten op de roode doos co op dc flacon. Prijs IIJ0 0r. 8. RAHtORC» rWm Qtm. f.WUk. KT. OCR HAAG.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1