Jlieiuue lactfe CTtntrant BERLIJN EN MOSKOU SLUITEN NIET=A AN VALS VERDRAG Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken VON RIBBENTR0P MORGEN NAAR SOVJET-RUSLAND Gaat er spoedig iets gebeuren? FIRMA D. KATZ lemcntsprijsi: r kwartaal in Leiden en in jflaalSefi waar een agentschap gevesligd is 235 it 2.35 portokosten r week0.18 ^oor het Buitenland bij wekelijksche IN| zending4.50 j dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling iosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j et Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 atibcrtentiepnpen: Van 1 tot 3 regelsf 1.17'/» Elke regel meerCX22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer0.45 yoor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 N°- 6784 DINSDAG 22 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang ;rbond van water en vuur Toen gisteren het feit bekend werd een handelsovereenstemming tus- 1 het nationaal-socialistische Duitsch- en het communistische Rusland, iiiird reeds hier en daar aarzelend op- Kflierkt, dat er iets aan het veranderen geraakt, dat er 'het een en ander on te verschuiven. Zooals een eerste gekraak voorspelt, dat een ijs- welke den loop van een stroom ecoispert, toe is aan kruien, zoo leek deze ieglnadering, deze voelingname tusschen 'ept|)skou en Berlijn te voorspellen, dat er ^Ojhet machtsspel om Danzig niet langer ®l4cies dezelfde druk en tegendruk meer ktond. Men begon iets te begrijpen ecta de moeilijkheden, door Frankrijk en foot-Brittahriië ondervonden, om de reati-agressie-keten, welke op één schalm sloot, in Moskou samen te trekken en paar vast te klinken. De Russen had* I l>n blijkbaar hun aandacht niet onver* Ijeld bij dit eene gebeuren, doch waren ■^usschen tevens op andere aangelegen* grJden, hun land en zijn naaste toekomst ^treffende, bedacht. jNa deze eerste teekenen van neiging IQ, kentering is er nu eensklaps he 0 ?oote en verbijsterende nieuws losge* dat Berlijn en Moskou op eeniger »ipi manier kennissen, om maar niet aan* onds te zeggen goede vrienden, zijr tworden. Er is tusschen hen in alh filte, en zonder dat de buitenwereld —■öarvan ook maar iets bevroedde, een I plitiek verdrag uitgebroed, van welks trekking op het oogenblik, dat wij thrijven, nog alleen bekend is, dat het pa oorlog tusschen JDuitschland en Rus land wenscht uit te sluiten, omdat beide >artijen daarin den wil vastleggen, elkan- ^Ter niet aan te vallen. Als men dit leest ^rijft men zich de oogen toch even uit! ■ftebben water en vuur zich eensklaps itrzoend, is het bolsjewisme, waarvan Hitier de wereld op het uiterste moment :ou hebben gered, en dat hij vervolgens door het anti-komincern-pact, tot in het verre Azië toe, als met een dijk had om geven, niet langer de onverzoenlijke vijand van onze samenleving en onze beschaving? Hitler en Stalin, Herodes en Pilatus eensklaps vrienden geworden! Het opmerkelijke feit, dat in de officieele Duitsche welsprekenheid van de laatste i1,0. maanden niet langer mateloos tegen Moskou werd gefulmineerd, lijkt thans -erklaard. Opmerking verdient even- sw wel in bizondere mate. dat de yuitsche drang, zich van de Oekraïne, luslands graanschuur, meest ir te maken, :h sinds geruimen tijd niet wederom lanifesteerd heeft. Ook hierin lag een iptoom van Duitsche koersverande- -o'* Men kan de vraag stellen of commu- iten en nationaal-socialisten tot het in* :ht gekomen zijn van hun wezensver- en of dit hen nader tot elkan- ",w*:r heeft gebracht. Men kan de kwestie ook over een an- --eg gooien en vaststellen, dat de te duitsche leidende politici, liever dan on lanzig den handschoen op te rapen, wel* :n Engeland in het krijt heeft geworpen, zich te wagen aan een mogelijke re- ("se van 1919, een monsterverbond wa- ,en, hetgeen hen in de oogen van de ge- eele wereld, zoowel buiten als binnen spi un eigen grenzen, als politieke koord* >er, ansers zal moeten kenschetsen, n t< Mogelijk zit aan deze verwarde affaire, erv^ie nog zoo alleszins in het duister ligt, een ander aspect, hetwelk geleidelijk oor den dag kan komen, en wel dit: kw leeft Moskou ingezien, dat het, zich on- t voler Engelands leiding voor het wereld- venwicht in den strijd werpende, met m 1 )anzig als eerst zichtbare inzet, het risico J[taiip zich zou moeten laden van het meest ^alirecte deel van den strijd met het mili- 20 jj air machtige Derde Rijk, en dat het aan- latefteel der Britsch-Fransche bondgenooten in hoofdzaak zou beperken tot pogin* 1 ^en, luchtraids te ondernemen, en eer Hongerblokkade uit te oefenen? aalHet zou weinig behoeven te bevreemden, elin foo de Russische politiek Engelands huidi- ëntqge weerkracht op gelijke waarde aansloeg wi ils Japan, dat zich de meest cynische pro- a vfvocaties tegen den Brit heeft durven ver- c 'oorloven, zonder zich oogenschijnlijk veel Niej0m de consekwenties daarvan te bekom- de. [meren. Een Engelsch wereldrijk, zoo zou Russische conclusie kunnen luiden, ■etwelk zich in het Verre Oosten heeft :en terugdringen door Japans imperialis* e, kan ook in Europa, zoo het begin an den strijd hier zal liggen, en niet trekjdaarginds, niet meer gelijk vanouds d'krachtig en ongeschokt van zich doen ^blijken. ,f?rcf Wij zeiden het reeds, dit alles heeft hill«no9 n,et vee^ méér waarde dan veron- n Hderstellingen. Er heeft zich een positie ij wijziging voltrokken, die men in Londen noch Parijs heeft voorzien, maar aan de verwachting waarvan Berlijn en wellicht 00^ ^ome °P héden de aan den dag 1 'e koelbloedigheid inzake de Dan Naar het D. N. E. bericht uit Berlijn, zjjn de Duitsche Rijks- - regeerin.' en de regeering van j Sovjet-Rusland overeengeko men, met elkander een niet- aanvalspact af te sluiten. De Duitsche Rijksminister v. bui- tenlandsche zaken JOACHIM VON RIBBENTROP zal mor- gen in Moskou aankomen om de desbetreffende onderhan- j delingen tot een einde te STALIN brengen. HITLER Volgens „United Press" zal von Ribbentrop vergezeld worden door Onderstaatssecretaris dr Gauss, den tolk dr. Schmidt, en verschillende andere autoriteiten van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken. De onderteekening van het verdrag zal te Moskou plaats vinden. In oHicieele Duitsche kringen weigerde men mee te deelen waar en hoe lang de onderhandelingen reeds gevoerd zijn. De Poolsche ambassadeur te Berlijn Lipski, heeft zich per vliegtuig naar Warschau begeven om zijn regeering te raadplegen. De Britsche regeering moet door deze nieuwe ontwikkeling volkomen zijn verrast. In Londen heerschte bij het bekend worden van het nieuws een aan ongeloof grenzende verbijstering. Chamberlain zal de rest van deze week in Londen blijven en dus niet, gelijk ver wacht werd. over eenige dagen zijn onder broken vacantie in Schotland hervatten. De kwestie van een opnieuw bijeenroepen van het Parlement is, naar Reuter meldt, door Greenwood, den waarnemenden leider van öe oppositie, formeel niet ter sprake ge bracht in een onderhoud, dat hij gisteren met Chamberlain had, gezien het feit, dat deze aangelegenheid vandaag volledig door het kabinet besproken zal worden in het licht van den toestand, dien het te bestu- deéren heeft Mochten de Ministers beslui ten, dat het noodig is het Parlement weer bijeen te roepen, dan zal waarschijnlijk blijken, dat er een bijeenkomst van het parlement zal zijn voor het einde van deze week, of op zijn laatst in het begin van de volgende week. Deze ministerieele bijeenkomst was reeds vastgesteld, voordat de Ministers met vacan tie gingen, maar is thans natuurlijk onver gelijkelijk veel belangrijker geworden. Na zijn terugkeer te Londen ontving Chamberlain verschillende ministers, aller eerst Halifax, met wien hij een gesprek had, dat meer dan drie uur duurde. Sir John Simon, Sir Samuei Hoare, Leslie Burgin, de Minister van Voorziening en Lord Chat- field, de Minister voor de coördinatie van de Landsverdediging behoorden tot degenen die den eersten Minister in een loop van den middag kwamen bezoeken. NEDERLAND OP DE SAMENKOMST DER OSLO-STATEN De uitnoodiging aanvaard 's-GRAVENHAGE, 22 Aug. Gistermiddag te 5 uur heeft de Belgische zaakgelastigde den mi nister van buitenlandsche zaken uitgenoodigd deel te nemen aan de samenkomst van de Oslo- staten, welke Woensdag te Brussel zal plaats vinden. De minister van buitenlandsche za ken, Mr van Kleffens, heeft de uicnoodiging aanvaard. zigsche problemen lijken te hebben ont leend. In de democratische groote staten van het westen is men thans verbijsterd; het valt nog niet te voorspellen, hoe men morgen aldaar gezind zal zijn. Evenmin zou het van rustig oordeelen getuigen, zich reeds nu in prognoses over Danziq te verdiepen. „Nog is Polen niet verlo ren", zegt de bekende regel uit de natio nale hymne van dit land. Intusschen schijnt de positie van Warschau wel in meerdere mate erdoor te zullen worden bedreigd. Berlijn en Warschau wachten op beslissing De Engeische loeristen verlaten Polen De Britsche consul-generaal te War schau heeft allen in Polen verblijvenden Engelschen en bezoekers van Polen den raad gegeven, dat, wanneer zij geen speciale redenen hebben, om in Polen te blijven, het wenschelijk zou zijn, dat zij zouden vertrekken. Welingelichte kringen alhier verklaar den heden, dat de toestand in ernst is toegenomen en dat een crisis tegen het einde van deze week zou kunnen worden verwacht. De Berlijnsche correspondent van de „Gazeta Polska" voorspelt, dat de rede van Hitier op Zondag a.s. bij Tannenberg sensationeel zal zijn. Het is echter niet bekend, of de rede een redelijk antwoord zal behelzen op het Poolsche memoran dum van 5 Mei, dan wel of zij alle brug gen zal verbranden en de zaken tot een acute crisis zal brengen. De officieuze „Gazeta Polska" spoort- naar Havas meldt, de burgerbevolking van Polen aan, maatregelen te nemen voor een eventueel conflict. In het desbetreffende artikel wordt gezegd, dat de regeering maatregelen heeft genomen, om voorraden op te slaan voor den oorlogstijd en dat ieder gezin ook een reserve-voorraad leve-s- middelen voor twee weken moet opslaan. Voor een gezin van vijf personen bestaat deze voorraad uit het volgende: dertig kilo meel, vijftien kilo gedroogde groente, dertig kilo aardappelen, tien kilo kool, drie ki'o suiker, een kilo marmelade, twee kilo spek, een kilo olie, tien kilo versche groenten een kilo zout* een kilo gerookt vleesch, twee kilo kaas, een pond koffie, een kilo tomatensap. Ook moet ieder gezin blikken gecondenseerde melk koopen. Verder wordt aangegeven- hoe deze voor raad moet worden opgeslagen en beveiligd tegen strijdgas. Ook te Berlijn is m*n van meening, dat er thans al 6poedig iets zal gaan ge beuren. In politieke kringen aldaar wordt beweerd dat men niet kan toestaan, dat de Poolsche „wreedheden", waarmede de Dan- zigsche kwestie thans onontwarbaar is ver bonden, nog veel langer voortduren. Het denkbeeld, dat Duitschland dienaangaande diplomatieke stappen bij Polen zou kunnen doen, wordt verworpen. Daaruit zou gecon cludeerd moeten worden, dat Duitschlands lijn van actie een geheel anderen vorm zaJ De Duitsche proef mobilisatie Los staande, fragmentaire doch betrouw bare inlichtingen doen bet denkbeeld aan de hand, dat Duitschlands proefmobilisatie snelle vorderingen maikt. Verpleegsters worden opgeroepen, propaganda-eenheden georganiseerd soldaten wnrden ingeënt, de benzine-6chaarschte is erger geworden, auto's en wagens worden gerequireerd* in het bijzonder in Pruisen er lange reekseu vrachtwagens en tanks bew egen zich voort De „National Zeitung" schrijft, dat de week, welke thans begint, een beslissing zal brengen inzake Danzig, alsmede in andere belangrijke vraagstukken. „Men voelt", aldus het blad, „dat beslis sende gebeurtenissen in de wereld worden voorbereid. De duidelijke houding, welke de as-mogendheden hebben aangenomen, alsmede de juridische basis van haar eischen en de onweerlegbaarheid van haar levensbelangen maken, dat de beslissing, welke genomen moet worden, afhangt van de houding welke zii aannemen, die zich tot nu toe verzetten tegen een gezonde en natuurlijke ontwikkeling De houding van Frankrijk Het Fransche kabinet is tegen hedenna- middag bijeengeroepen. Bovendien zal er Donderdag te Parijs een ministerraad zijn onder leiding van president Lebrun. Parijs staat met Londen in nauw contact Bonnet ontving gisteren den Engelschen ambassadeur en D a 1 a d i e r heeft in den ié«dag overleg gepleegd met H o r e Be* s h a, den Britschen Minister van Oorlog, die op doorreis was naar Londen. Een „donderslag" te Berlijn Naar Havas meldt uit Berlijn heeft het bericht van de op handen zijnde ondertee kening van het niet-aanvalspact met Rus land in politieke kringen in de Duitsche hoofdstad óe uitwerking van een donder slag gehad. Dat het Derde Rijk, aldus Havas, belang heeft bij een manifestatie, lijdt geen twijfel, doch dat de Sovjet-Unie zich hiertoe geleend heeft was een verras sing. Het niet-aanvalspact schijnt in feite geen essentieele nieuwigheid in de betrek kingen tusschen de beide landen op te levé-' daar men den Iaatsten tijd van Duit sche zijde steeds officieel heeft verklaard, dat het nimmer opgezegde verdrag van Rapallo als een waar niet-aanvalspact kon worden beschouwd. In politieke kringen blijft men de mee ning toegedaan, dat de Sovjet-Unie geen belang heeft bij een gemeenschappelijke grens met Duitschland en dat het Sovjet régime tot eiken prijs een oorlog wil ver mijden en öe gevolgeu van een Duitsch- Poolsch conflict schijnt te vreezen. Het nieuwe verdrag kan in handen van het Derde Rijk zoowel een instrument van den vrede zijn als een instrument van den oor log. Opgemerkt dient te worden, dat dit het eerste niet-aanvalspact is, dat het Derde Rijk sluit met een niet-aangrenzend land en waarmee het geen territoriaal geschil kan hebben. In afwachting van e'en inhoud moet ge constateerd worden, dat alleen reeds de aankondiging de spanning, die van uur tot uur toenam, verbreekt Het zal zonder twij fel voor het grootste deel van Moskou af hangen, of deze ontspanning duurzaam en aanzienlijk wordt De indruk te Warschau Het nieuws der a.s. onderteekening van een Duitsch-Russisch pact heeft te War schau groote verrassing gewekt De eerste indrukken zijn als volgt samen tevatten: In de eerste plaats zal naar de Poolsche meening het instrument de houding van Polen nopens het Rijk niet fundamenteel wijzigen. Men zal de reactie in Frankrijk en Groot-Brittannië moeten afwachten. Het feit, dat Moskou voornemens is een pact met Duitschland te sluiten bewijst aldus deze kringen, dat de Sovjets buiten ieder eventueel conflict ten Westen van hun gren zen blijven, hoewel zij wenschen dat het Duitsche conflict aan de derde internatio nale de mogelijkheid zal geven een beslis sende rol in Europa te spelen. Men wil verder twee andere redenen voor Moskou zien, om in Europa afzijdig te staan: de internationale toestand van het land en de moeilijkheden in het Verre Oosten. Men voegt hieraan toe, dat Warschau geen actieve, nuttige deelneming van Rus land in geval van een Duitsch-Poolsch con flict verwachtte. Een feit is zeker, dat een diepgaande wijziging zal komen in de Duitsch-Poolsche betrekkingen. Wat Washington denkt Diplomatieke kringen te Washington blij ven sceptisch ten aanzien van de werkelijke beteekenis van het groote nieuws. Men is van meening. dat men hier te doen zou hebben met een stoutmoedige chantage op de democratieën. Deze kringen zijn van meening, dat deze gebeurtenis een volkomen gewijzigde en voorziene oriënteering zou kunnen geven, niet alleen aan het beloop van de crisis in Europa, maar aan de wereldsituatie. „Verbluffende slag" In hooge kringen te Washington wordt uitdrukking gegeven aan verwondering en verontrusting over hetgeen men noemt „een verbluffende slag voor het Britsche vredes- front" De eerste reactie was, dat het ^Kremlin genoeg heeft van het maanden- 'lang gemarchandeer met Groot-Brittannië en Frankrijk en nu zijn laatste kaart heeft uitgespeeld, en indien de Westersche mo gendheden nog steeds afwijzen tegemoet te komen aan zijn voorwaarden, bereid is a.f- zijdig te staan en Duitschland den weg in Polen en zoo noodig de Baltische Staten, cïe geweigerd hebben Ruslands militairen bijstand' te aanvaarden, vrij te laten. Hoewel men van rneening is, dat een vredesfront zonder Rusland het moeilijk zal hebben zijn verplichtingen jegens Po len na te komen, blijven sommige welin gelichte kringen optimistisch. De „Oeuvre" humoristisch Stibia schrijft in „l'Ordre": Men zal ons veroorloven dit pact niet al te ernstig op te vatten. „l'Oeuvre" schrijft: ,Zal Rusland toetreden tot het unti kominternverdrag? Gisteravond laat werd vernomen, dat men van een economische overeenkomst tot een politieke overeenkomst overging. Wij be- hooren niet tot degenen die dat volkomen verrast. Wij zijn niet van plan onze koel bloedigheid te verliezen, noch onbezonnen op de gebeurtenissen vooruit te loopen. DE VRIJSTAAT DANZIG EN POOLSCHE CORRIDOR VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De bewakingsvoorschriften-1939 tredeiï op 1 September in werking. Het nieuwe mijnenlegger-instructie-# vaartuig „Willem van de Zaan" is gister officieel in dienst gesteld. Duitschland en Sovjet-Rusland sluiten tezamen een niet-aanvalspact. Chamberlain houdt langdurig beraad met zijn medewerkers. Morgen begint te Brussel een conferen-* tie der Oslo-mogendheden, waaraan ook Nederland deelneemt. GEDEELTELIJK BEWOLKT W eerverwachting: Zwakke tot matig zuidelijke tot zuidwestelijke wind. Gedeeltelijk bewolkt tot betrokken. Waarschijnlijk nog enkele regen of on weersbuien. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 760.5 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 193 C FIETSERS LICHT OP 23 Aug. 's avonds van 8.39 tot 's morg. 5.27. Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCFE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nnr. (Ree U De indruk in Italië Rome, 22 Augustus (Stefani). Het bericht heeft in geheel Italië een overweldigenden indruk gemakt. De „Messaggero" is van meening, dat deze sensationeele en verras sende omkeer van zaken het politieke falen beteekent van de omsingeling öoor Parns en Londen De „Popoio di Roma" schrijft, dat het voldoende zal zijn Polen te laten nadenken over 't gevaar van een conflict om Dantzig en de vrede zal opnieuw gered zijn. De opvatting in Engeland 22 Au^' In .de ochtend was m v\ nitehall nog geen officieele meening ver nomen over de berichten uit Berlijn en Moskou. De wijze, waarop deze berichten jn de ochtendbladen zijn opgenomen, weer spiegelt de verrassing, waarmede hét be- richt ongetwijfeld in welingelichte niet- officeele kringen is ontvangen. De bladen geven nog weinig commentaar. Vernon Barllett schrijft in de „News Chronicle", dat de reis van Von Ribbentrop een der uitzonderlijkste ontwikkelingen ir. de moderne geschiedenis vormt, daar hij zijn politiek heeft opgebouwd op een basis van oppositie tegen de communieticshe in ternationale. De indruk te Warschau WARSCHAU, 22 Aug. Het Poolsche tele graaf agentschap meldt, dat de aankondi ging van de a.s. afsluiting van een niet- aanvalspact tusschen DaHschland en Sovjet Rusland in politieke kringen te Warschau geen grooten indruk heeft gemaakt, daar 't in wezen geen werkelijke wijziging brengt in hel evenwicht van krachten in Europa. De aankondlgng bewijst het verlangen der Sovjets zich terug to trekken nlt het Europeesche spel. Bij de Engelsch-Fransch- Russische onderhandelingen hadden rij deze neiging reeds duidelijk betoond. Dit zal geen enkele wijziging brengen in de po sitie en de houding van Polen. (Zie verder Laatste Nieuws) WIEL OVER HET HOOFD GEKREGEN EN GEDOOD BARENDRECHT. 22 Aug! De 63 jarige wagenvoerder M. L. van *er Sloot, in dienst hij de Velo-fabrieken alhier, is van den door hom bestuurden wagen gevallen, waarbij een der voorwielen hem over het hoofd ging. Do man was terstond dood.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1