Jliruuir £rihsdjr (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Engeland en China's monetair probleem Edelachtbaar sigarenfabriek gedeeltelijk afgebrand De warme Zomerdagen WILBUR Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6783 MAANDAG 21 AUGUSTUS 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang gQrtierttntitpripnt: Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer(X22'/i Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'I bureaa wordt berekend0.10 BERLIJN SLUIT HANDELS- ACCOORD MET MOSKOU Rusland krijgt goederen-crediet van 200 millioen Naar het D.N.B. meedeelt zijn de sedert langen tijd tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie gevoerde onderhande lingen over een verruiming van het we- derzijdsche goederenverkeer op 19 Augustus 1939 tot een bevredigend einde gebracht. Het resultaat der onderhandelingen is een handels- en credietovereenkomst, die aan Duitsche zijde door dr. Schnurre van de economische afdeeling van het minis terie van Buitenlandsche Zaken en van Sovjet-zijde door den plaatsvervangen- den leider van de Sovjet-handelsverte genwoordiging in Duitschland E. Baba- rin onderteekend werd. Volgens de overeenkomst staat Duitschland aan de Sovjet-Unie een goederencrediet van 200 millioen mark toe, dat beschikbaar gesteld wordt voor den aankoop van Duitsche goederen. Voorts wordt overeengekomen, dat de Sovjet-Unie in de volgende twee jaar voor een bedrag van 180 millioen mark aan goederen aan Duitschland zal leveren. MILITAIRE BESPREKINGEN TE MOSKOU HAPEREN De militaire besprekingen te Moskou hebben Zondag geen voorgang gehad. Eenige leden der Fransche missie hebben een bezoek gebracht aan de landbouwten- I toonstelling, terwijl eenige leden der Brit- j sche missie de gast waven van den Brit- I ichen militairen attaché- kolonel Firebrace, op zijn buitenhuis. Dit is thans reeds de derde dag. dat er geen besprekingen met de Sovjet-Russische militaire autoriteiten gevoerd zijn en voi- gens Reuter is er geen symptoom van een hervatting der besprekingen. Zaterdag hebben de, Britsche en Fransche missies samen geconfereerd. Men vermoedt, dat deze conferentie gewijd was aan het i opstellen van een formule, waarin aan de Britsche en Fransche rageering de reden van het uitstel wordt uiteengezet BURENTWIST MET NOODLOTTIGE GEVOLGEN Drama kost 40-jarigen man het leven HELMOND, 21 Aug. Ongeveer half zev I gisteravond heeft zich in de Smalstraat te j Helmond een bloedig drama afgespeeld, Een 40-jarige man is hiervan het slacht offer geworden. Tusschen de buren K. en v. B., die in deze 6traat wonen, heerechte reeds geruimen tijd oneenigheid en ook gistermiddag kwam het weer tot een woordentwist. Toen de "beide mannen elkaar gisteravond te onge veer half zeven in de gemeenschappelijke gang achter de woning ontmoetten, kregen zij opnieuw ruzie. Plotseling trok v. B. een j mes, waarmede hij zijn buurman een steek I in den buik toebracht Havig bloedend ze.g hét slachtoffer ineen. Geneeskundige hulp die spoedig aanwezig was, mocht niet meer baten. Het slachtoffer is korten tijd later overleden. De politie heeft den dader, die eveneens ongeveer 40 jaar is, in zijn woning gear resteerd. LIJK VAN VERDRONKEN SCHIPPERS KNECHT OPGEHAALD ZALTBOMMF.L, 21 Aug. In de Waal ou der de gemeente Zaltbommel is gisteren middag 't lijk opgehaald van den 18-jarigen Ischipperskneoht F. R. Marak uit Geleen, |die de vorige week Dinsdag nabij Hur- jtvenen van het sleepschip Dameo 37 over jboord is geslagen. Londen en Tokio scherp tegenover elkander F*n Britsche verklaring Over de Britsch-Japansche onderhande lingen te Tokio, die voorloopig opgeschort zijn en volgens de meening van bepaalde Japansche kringen de kans Ioopen definitief te worden afgebroken is Zondag nog geen beslissing genomen. De ambtenaren van het Japansche depar tement van Buitenlandsche Zaken besloten, na den geheelen dag beraadslaagd te heb ben, aldus United Press, de Britsche ver klaring over de besprekingen af te wach ten, alvorens een officieelen commentaar op de 'onderhandelingen te geven. Tegelij kertijd gaf men te Tokio te kennen, dat noch Engeland noch Japan de verantwoor delijkheid voor de afbreking der onderhan delingen wenscht te aanvaarden „Indien de Britsche regeering evenwel voornemens is" zoo verklaart het Ja pansche parlement van Buitenlandsche Zaken „derde mogendheden uit te noodigen tot een interventie, om daarmede een gunstig resultaat van de Britsch-Ja pansche onderhandelingen te verkrijgen, dan kan de Japansche regeering slechts verklaren, dat zij een dergelijke poging niet zou kunnen dulden, daar deze alleen maar tot vertraging zou leiden en de zaak nog ingewikkelder zou maken. Er is geen reden om aan te nemen, dat de economische kwesties tusschen beide landen niet geregeld zouden kunnen wor den of dat zij niet van plaatselijk karak ter zouden zijn." De Britsche verklaring is inmiddels gepu bliceerd. Het Foreign Office, aldus Reuter, geeft daarin een overzicht van den loop der besprekingen. Na herinnerd te hebben aan de Britsch-Japansche formule, die bij het begin der besprekingen werd opgesteld, wordt in de verklaring gezegd/dat de mees te voorstellen, door de Japansche regeering als basis van de onderhandelingen gedaan, betrekking hadden op politieke aangelegen heden, waarin bij de besprekingen over een accoord aanmerkelijke vorderingen gemaakt werden. Maar in aansluiting op deze politieke voorstellen kwam de Japansche regeering met eenige voorstellen van anderen aard, o.a. met het verzoek, dat de Britsche autori teiten de bepalingen betreffende het verbod van het Chineesche betaalmiddel in de con cessie te Tientsin zouden verscherpen en bepaalde zilvervoorraden zouden laten ver wijderen. Het doel van deze voorstellen bleef niet tot de zuiver plaatselijke kwesties van Tientsin beperkt, doch hield verband met andere economische en financieele aspecten van de huidige situatie in Noord- China, o.a.. met betrekking tot bepaalde be perkende maatregelen op het gebied van valuta en handel waaromtrent niet al leen de Britsche regeering doch ook andere mogendheden reeds haar standpunt aan Japan bekend gemaakt hadden. De belangen van derden Het is duidelijk geworden, aldus de verklaring, dat de Britsche regeering, ook al zou zij zulks willen, geen bilateraal ac coord zou kunnen sluiten, dat de positie van andere mogendheden raakt, zonder de instemming van deze mogendheden met dit accoord verkregen te hebben. Om deze reden is de Britsche regeering tot de con clusie gekomen, dat zij uit zichzelf geen voorstellen kan doen of accepteeren, die betrekking hebben op aangelegenheden, welke de belangen van derden zouden ra ken. Zij heeft daarom aan de Japansche regeering laten weten, dat haars inziens besprekingen over economische voorstel len. zooals die door de Japansche regee ring zijn gedaan, niet kunnen leiden tot eenig doeltreffend resultaat op een zuiver Britsch-Japansche basis. Zij heeft niette min verklaard, bereid te zijn, de zaak op nieuw te bestudeeren, op voorwaarde, dat Jong Holland en de lucht vaart. Op Schiphol werd Zaterdag een Nationale jeugd-luchtvaartdag gehou den. waarbij het aan belang stelling van de zijde der jongeren niet ontbrak. de belangen van alle betrokken partijen beveiligd worden. Uit dien hoofde zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn, dat beide regeeringen erleg plegen en rekening houden met derde partijen. De Britsche regeering heeft aan de Japansche regeering te kennen ge geven, dat zij de gerezen kwesties niet ter zijde wil stellen en dat zij zich er van be wust is. dat deze aangelegenheden ten volle besproken moeten worden bij de uiteinde lijke regeling van het huidige geschil in China. In haar nota van 14 Januari 1939 heeft zij reeds aan de Japansche regeering duidelijk uiteengezet, dat zij de verdragen niet als eeuwig beschouwt en bereid is, op bouwende voorstellen van de Japansche regeering betreffende de wijziging van de bestaande overeenkomsten in overweging te nemen. Zij acht het evenwel noodzakelijk, dat alle partijen van het negen-mogenahederi- verdrag en van andere verdragen, die den toestand in China regelen, te gelegener tijd in staat gesteld worden haar standpunt dezen bekend te maken en haar bijdrage te leveren voor een regeling, die voor alle be trokkenen billijk zal zijn. LICHTING-1938 NIET MET GROOT VERLOF Naar wij vernemen, ligt het in he voornemen van den minister van Defem sie om de lichting der infanterie, die in het najaar 1938 is opgekomen en die met September met groot verlof zou worden gezonden, niet naar huis te zenden. In gevolge de nieuwe Dienstplichtwet heeft de minister de bevoegdheid deze nog een jaar in dienst te houden. Een officieel besluit is echter nog niet genomen. UTRECHT, 21 Aug. Z:.terdagochtend heeft de directie op de gebruikelijke wijze degenen ontvangen, die in de maand Augus tus veertig jaren geleden in dienst der spoorwegen traden. Zij zijn allen hartelijk toegesproken. Hun werd ter herinnering aan dezen dag een oorkonde overhandigd, terwijl een ieder via zijn chef een enve loppe met inhoud zal ontvangen. Twee jongens door bliksem gedood Noodlottig ongeval te St. Oedenrode SINT OEDENRODE, 21 Augustus. Zondagmiddag omstreeks twee uur zijn de negenjarige Willem Klomp de elfjarige Karei Schraven tijdens een kort en hevig onweer, dat zich om streeks dat tijdstip boven Sint Oedenrode ontlastte, door den bliksem getroffen en gedood. De beide jongens zaten met hun zusjes op een bank voor het huis van de familie Klomp. De bank werd weggeslagen, en de jongens op slag gedood, terwijl het zevenjarig zusje van Karei Schraven be wusteloos tegen den grond sloeg. Door het toepassen van kunstmatige ademha ling werden de levensgeesten bij het meisje opgewekt. Twee andere kinderen bleven ongedeerd. BEWUSTELOOS IN DOUCHE-CEL Jongeman gevonden en later overleden MEPPEL, 21 Augustus. Zondagmiddag heeft zich alhier een geval van koolmo- noxyde-vergiftiging voorgedaan, waarvan de ongeveer 23-jarige J. Kamm. tijdelijk ambtenaar bij de gemeente secretarie Meppel, het slachtoffer is geworden, heer Kamm wilde zich ra een motorrit verfrisschen in dé douchecel van zijn ouderlijke woning Door onvoldoende ven tilatie ontwikkelde zich in de cel kool monoxyde. Toen hij wat lang weg bleef, ging zijn zuster eens een kijkje nemen. Zij vond haar broer in de bad cel bewus teloos op den grond liggen Een te hulp geroepen geneesheer paste langdurig kunstmatige ademhaling toe. waarbij ock van eea zuurstofapparaat gebruik werd maakt Men slaagde er evenwel niet in de levensgeesten weer op te wekken; VAN ZÖIJJER GEVALLEN EN GEDOOD KLUNDERT. 21 Aug. Zaterdagmiddag stapte de vijftienjarige Johan Broos op den zolder in de landbouwechuur van A. Rampaart te Noordhoek, gemeente Klim- dert, mis, waardoor hij van een hoogte van acht meter in de schuur viel. jongeman bekwam zoo zware verwondin gen, dat hij na enkele oogcnblikken over leed Groote voorraden tabak gingen verloren Schade op bijna een ton geschat LEIDEN, 21 Aug. In den nacht van Zater dag op Zondag heeft in de bekende Edsl- achtbaarsigarenfabriek van de firma A. H. J. Wijtenburg aan de Oosterkerktftraat al hier een hevige brand gewoed, die hoofd zakelijk den voorraadzolder heeft aangetast zoodat groote voorraden kostbare tabak verloren zijn gegaan. Te ongeveer tien minuten over één be merkten twee arbeiders van de meelfabriek ,De Sleutels" der firma de Koster, genaamd A. K. en J. O., achter een der ramen der sigarenfabriek, aan de zijde van de Ooster kerkstraat een vuurgloed. Zij waarschuw den de politie-brandweer. die onmiddellijk met een motorspuit en den ladderwagen uitrukte en een binnenbrand constateerde. Kort na de aankomst der brandweer sloegen de vlammen plotseling uit het dak en nam de brand zulk een ernstig karakter aan, dat de tweede motorspuit werd ontboden. Later heeft men nog versterking aan laten rukken en vorm van een der baby-motorspui ten. die ten behoeve van den luchtbescher mingsdienst in de brandweerkazerne zijn gestationneerd. De brand woedde op den voorraadzolder der fabriek, gelegen boven het gedeelte, dat ongeveer haaks op den Zijlsingel staat. Hier lagen groote voorraden tabak (dekblad, om blad en binnengoed) opgeslagen. Men schat dezen voorraad ruw op een 50.000 kg. en het spreekt vanzelf, dat het vuur daarin gretig voedsel vond. De brandweer gaf met twaalf stralen wa ter, zoodat enorme hoeveelheden water in vlammende tabak werden geworpen maar het vuur was zeer hardnekkig. Het vrat diep in de tabakmassa in en bleef voortsmeulen om dadelijk weer op te vlam men als de waterstralen even aflieten. Reddende branddeuren Aan de branddeuren tusschen den bran dende vleugel en de eigenlijke fabriek is het te danken, dat het vuur zich niet ver- laar die zijde uit kon breiden. De deu ren sloten zich zoodra een bepaalde hitte- graad was bereikt en werden ook gedeelte lijk door aanwezig personeel gsloten. Gele- in een zeer dikken muur vormden zij daarmee een voor de vlammen onoverkome lijke barricade. Zoodoende wist de brand weer het vuur in te sluiten en ingesloten te houden. Het zal ongeveer vier uur geweest zijn toen het vuur aanmerkelijk minder werd en het grootste gevaar geweken was. Het nablusschingswerk zou echter nog vele uren moeizamen arbeid eischen. De balen tabak moesten allemaal uit elkaar gehaald worden en laat op den Zondagmiddag was men daarmee nog steeds bezig en moest nog steeds water gegeven worden om het vuur in de smeulende tabak te dooven. De schade De zolder is geheel uitgebrand en vertoont in de daaronder gelegen ruimte, waar de stripperij en de drogerij zijn gevestigd, groote brandgaten. Deze ruimte heeft verder ern stig van het water geleden. In de eigenlijke fabriek is alleen eenige waterschade i gericht. Door het verloren gaan van groote voorraden tabak is schade zeer groot Zij wordt 80.000.— k 100 000.— geschat. Alles is echter op beurs-polis verzekerd. De sigaren- productie zal waarschijnlijk ongeveer veer tien dagen stil moeten staan, omdat nieuwe oorraden, die in de veemen liggen opgesla gen, nog niet verwerkt kunnen worden al vorens de verbrande tabak is opgeruimd. Het bedrijf is echter ook tegen bedrijfs schade verzekert Omtrent de oorzaak van den brand is nog niets met zekerheid te zeggen. Het was juist fabrieksvacan.tie, zoodat slechts een tiental leden van het personeel, dat uit ongeveer 550 arbeiders en arbeidsters bestaat, aan ;t werk wareR geweest Tabaksbroei is itgesloten. Er werd niet gestookt en op den zolder had niemand iets te maken. Wel is echter gebleken, dat Zaterdag op den zol der, door het personeel, een zak met poets lappen was neergezet en zooals men weet zijn poetslappen aan zelfontbranding onder hevig. Niet onmogelijk dus dat hier de oor zaak ligt. Tijdens den brand is de agent van politie W. door een vallenden balk getrolfen en aan den linkerpols gewond. Eenige leden der E.H.B.O. hebben hem geholpen, waarna hij per taxi naar het Acad. Ziekenhuis is gebracht om verbondpn te worden. Een aantal militairen heeft onder lei ding van een onderofficier medegewerkt aan een afzetting dL wel noodig was, want het spreekt vanzelf, dat er, ondanks het nachtelijk uur. veel publiek op de been was. Op het terrein van den brand waren o.m. aanwezig wethouder Verwey en de waar nemend commissaris van 'politie, hoofd inspecteur Wevers. Een der directeuren van de fabriek, de heer Chr. Wijtenburg was eveneens aan wezig. De andere, de heer S. Af. J. Wijten burg, vertoefde in Frankrijk. Hij is vanmid dag per vliegtuig naar Nederland terug gekeerd. Trekken tienduizenden naar zee Denk er om: in zee niet zwemmen, doch alleen baden 't Is volop zomerweer, de laatste dagen. Degenen, die nu vacantie hebben, kunnen volop genieten. In zee en aan 't strand, in 't bosch en op de hei, 't is nu overal beter dan in de steden. Geen wonder dan ook, dat vooral uit de groote steden de laatste dagen een ware exodus plaats vindt 's Mor gens vroeg, maar ook in den namid dag. Als men maar even kan, pro beert men buiten wat verkoeling te vinden. Vooral aan 't strand is 't verbazend druk. Te Scheveningen, Hoek van Holland, Zandvoort om alleen de grootere badplaatsen te noemen, strijken duizenden neer om in *t zilte nat wat rond te spartelen of om zich in 't warme zand bruin te laten stoven. Meestal zijn 's Maandags na zulk een warmen Zondag verschillende verdrinkings-ongevallen te melden. Vandaag is dat gelukkig niet 't ge val. Waarschijnlijk hebben de mees te badgasten zich diep ingeprent dat met een Oostenwind 't in zee zeer ge vaarlijk is. En daarom heeft men zich niet te ver in zee gewaagd, 't Blijft altijd gevaarlijk aan ons mooie Hollandsche strand en daar om is het een verblijdend verschijn sel, dat vele vereenigingen zich steeds meer beijveren om in oogen- blikken van gevaar hulp te bieden. Op het Scheveningsche strand wer den Zaterdagmiddag kust-reddings- demonstraties gehouden, georgani seerd door den Ned. Bond tot het redden van drenkelingen. Bij één van deze oefeningen werd zelfs ge bruik gemaakt van een vliegmachine De mannen van het vak schijnen over deze demonstratie zeer tevreden te zijn. Velen klaagden er gisteren over, dat het zoo benauwd was. Vooral in de kerkgebouwen was 't warm en druk kend. En dan hoort men al hpel gauw beweren: zóó warm is 't dit jaar nog niet geweest. Toch was dit over dreven. Te vier uur wees de thermo meter 79 gr. Fahr. in do schaduw aan. Dat was voor oils land zeker Wel een „behoorlijke" temperatuur, maar in Juni hebben we dagen ge had van 85 graden. Gisteravond kwam pas de grootere afkoeling; wie zoo tusschen negen en tien uur een wandeling maakte, kon dit dank baar constateeren. Te ongeveer vier uur werden velen in verschillende plaatsen opge schrikt door een feilen onweerslag. Voor de meesten was dit een totale verrassing, 't Was even angstig stil in de natuur, maar weldra bracht een fiksch regenbuitje (hier en daar gepaard gaande met hagelslag) wat afkoeling. Later bleek, dat het on weer over een groot deel van ons land was heengetrokken en te St Oedenrode twee jongetjes door het hemelvuur waren gedood. Wellicht dat 't warme weer nog eenige dagen zal aanhouden. En waar de scholen nog vacantie heb ben, is het te voorzien dat ook de trek naar zee zal voortgaan. Daarom herhalen we hier nog eens de bekende waarschuwing: Zwem niet in zee, maar beperk u tot badepl Voorts doet men goed de volgen de wenken steeds zorgvuldig in acht te nemen: le Ga. bij een onbewaakt strandge- deelte, nimmer verder in zee dan kniehoogte als ge wilt baden en niet kunt zwemmen. 2e Ga nimmer op een onbewaakt strandgedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind (Oostenwindl) waait en het water vallende is. De bovenstroom en de muien voeren u mogelijk van- de kust af. Groot gevaar dreigt! 3e. Als ge baden wilt en tot knie hoogte te water staat, let dan op den opkomenden vloed. Het water stijgt snel en de mogelijkheid be staat dat ge niet terug kunt keeren. 4e. Wilt ge veilig baden en zwem men? Doe dat dan onder toezicht van ervaren badpersoneel. Gedraag u ge heel naar hun aanwijzingen en raad gevingen. Breng ook hun leven niet nooddoos in geva'ar! 5e. Ga nimrr\gr zwemmen of baden op plaatsen, die door de zorgen van gemeentebesturen of reddingsbriga des zijn aangeduid als „Gevaarlijk". 6e. Ga nimmer baden of zwemmen als ge bezweet zijt of kort na het middagmaal. 7e. Ga bij voorkeur baden de laat ste uren vóór den hoogsten vloed stand. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Te St Oedenrode zijn twee jongens door den bliksem gedood. De lichting-1938 zal naar vernomen wordt in September niet met groot ver-, lof gaan. Te Leiden heeft in de fabriek van: Edelachtbaar-sigaren een felle brand groote voorraden verwoest. Bij een burentwist te Helmond is een 40-jarige doodelijk gewond. Het snelverkeer eischte weer verschil lende slachtoffers. Tusschen Duitschland en Rusland is een nieuwe handelsovereenkomst tot stand gekomen. Britsche verklaring inzake de Chinee sche monetaire kwestie. Nieuwe rede van gouwleider Förster. Voert Csaky bemiddelingsbesprekingen inzake Danzig? WARM TOT ZEER WARM Weersverwachting: Aanvan kelijk warm tot zeer warm. Helder tot licht of halfbewolkt, later wellicht toene mende bewolking. Des nachts droog weer, overdag kans op plaatselijke on weersbuien met geringe afkoeling. Meest zwakke oostelijke tot zuidoostelijke of zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 756.4 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 24.6 C. FIETSERS LICHT OP 22 Aug. Van 's-av. 8.41 i tot 's-morg. 5.26 u. Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM. O. Bran d b I u sc h apparaten BOERDERIJ DOOR BLIKSEMINSLAG VERNIELD BEILEN, 21 Augusus. Tijdens een kort en hevig onweer, gepaard gaande met gewel digen hagelslag, is Zondagavond omstreeks negen uur de bliksem ingeslagen in de boe ren hofstede, bewoond door den landbouwer R. Brinkman te Laag Halen. In korten tijd stond de boerderij in lichter laaie. Daar een dichte vonkenregen gevaar opleverde voor de omgeving, waarin verscheidene ko renmijlen staan, werd de brandweer uit Bel len gewaarschuwd, die met een motorspuit uitrukte en verdere uitbreiding van den brand wist te voorkomen. De boerderij brandde evenwel tot den gron.1 af. De schade wordt door verzekering gedekt HET AANTAL DIENSTPLICHTIGEN VOOR 1940 Uit het K. B. van 2 Augustus 1939 (Staats blad no. 587) blijkt, dat 43.069 personen be- stema zijn tot gewoon dienstplichtige voor de lichting 1940. Hiervan zijn 1074 bestemd voor de zeemacht Bij het baden verdronken In de Waalhaven te Rotterdam ROTTERDAM, 21 Augustus. Gistermid dag om half drie is de 36-jarige typograaf Hendrik van Toren, gewoond hebbend Hendrik Croesinckstraat te Rotterdam bij het baden in de Waalhaven verdronken. Hoewel het lichaam na c.a. 20 minuten werd opgehaald mocht kunstmatige ad-em* haling niet meer baten. Het stoffelijk over schot is naar het Zuider Ziekenhuis te Rot terdam overgebracht Pijp Tabak Taconis - Leeuwarden XRecLJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1