Iltruiur geïitörtft (ïCmmmt m Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken FORMATEURSVERKLARINGEN "Kill SbonramentsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse mr \t.ts 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cf. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 - Postgiro 58936 ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1939 2C)e Jaargang 'atJbertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels f.171/» Elke regel meer0227i Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 NO. 6782 D r. C o 1 ij n haastte zich, gelijk wij gister zagen, om een verklaring van de bedoelingen van zijn vijfde Kabinet voor te leggen aan de Tweede Kamer. Zijn opvolger, Jhr. De Geer, deed niet aldus. Getrouw aan zijn methode van spreken, waaraan een mengeling van geestigheid en ironie het eigen karakter geeft, deed hij, alsof de eventueele in stemming van partijen hem weinig kon schelen. Op een vraag van het A. N. P. antwoordde de formateur: ,,Ik heb mij tot geen enkele partij-instantie gewend, maar hen, op wier medewerking ik prijs stelde, slechts persoonlijk aangezocht. ,Werd mij gevraagd, of het geoorloofd was, tevoren zekere partij-instanties te hooren, dan was steevast mijn bescheid: „Gij kunt natuurlijk hooren wien gij wilt: uw vriend, uw tante, uw fractie-voorzit ter of partijraad, maar ik sta daar bui ten". Er werd zelfs aan toegevoegd, hoe het niet spreken met partij-instan ties gewaardeerd werd. Zoo zal voor taan, om de huiselijkheid onzer ministers aan te toonen, de „tante" van mr. D e Geer wel in één adem genoemd worden met het „huishoudboekje" van mr. D e Wilde. En toch, het wil er zeker bij ons niet in, dat de groote tacticus De Geer ook maar één seconde geloofde, dat zijn wensch vervuld zou worden. Het niet verkrijgen van zijn' wensch bezorgde juist aan het nieuwe Kabinet den onmis- baren bodem. Want nu er wél contact was gezocht door de meeste aangezoch- ten, zou ailes van een leien dakje loopen, en was het zelfs niet noodig, dat de Tweede Kamer een zoogenaamde regee- ringsverklaring ging uitlokken, om hier- over van gedachten te wisselen. Ieder weet, dat op dit moment een zeer groote meerderheid achter het Kabinet staat. Om deze reden, en ook, omdat de tijd van de Troonrede en van de Begrooting voor het volgend jaar snel nadert, kan er rustig afgewacht worden. Wat nu het contact betreft, is open baar geworden, dat de r. k. ministers overleg gepleegd hebben met partij en fractie en insgelijks de sociaal-democrati sche en vrijzinnig-democratische heeren met de hunnen. Van de christelijk-histo- rischen weten wij het niet, doch hier was de formateur zelf partijleider. Het ple gen van dit overleg keuren wij niet af. Naar onze meening is het onmisbaar in een goed parlementair stelsel. Het doet niets te kort aan de persoonlijke verant woordelijkheid van den minister. In de bovenaangehaalde gevallen heeft men elkaar gevonden en klopte dus alles als een bus. Met den Keer Gerbrandy stond de zaak anders. Wijl ons over het zit ting-nemen van hem in het Kabinet tal rijke vragen bereiken, alsook van elkaar afwijkende meeningen, willen wij hier nog wel wat van zeggen. Ons lacht in elk opzicht méér toe het gemeenschappe lijk volgen van de vaan. Toch wil dit niet zeggen, dat in een geval als dit de fiolen van toorn moeten worden uitge stort over een man als Prof. Ger brandy, die oordeelde het best de anti revolutionaire beginselen te dienen door zitting te nemen in het Ministerie-de Geer. De objectiviteit vordert eraan te herinneren, dat reeds vroeger anti-revo lutionairen in een Ministerie traden zon der dat de partij van eenige verantwoor delijkheid wilde weten. Precies zoo stond het ook met de r.k. ministers in het derde Kabinet-Colijn. Of de heer Gerbrandy overleg heeft gepleegd met partij-instanties, we ten wij niet. Men zegt van niet. In 't algemeen is er, naar wij vernamen, in deze buitengewoon moeilijke periode, waarin voor de anti-revolutionaire partij toch ontzaglijke belangen op het spel stonden, tusschen de instanties weinig overleg geweest. De pers, welke toch de mond der partij naar buiten is, weet van dat geringe overleg mee te spreken. Nu valt gelukkig op zijn eigen kijk afgaan bij anti-revolutionairen nog al mee. Wat van kat komt, weet van muizen, zei Dr. Kuyper nog al eens. Waar thans de anti revolutionaire volksgroep zich moet gaan bezinnen op het beginsel, en ook op de tactiek, mag gehoopt worden, dat de daarvoor in aanmerking komende in stanties te rade kunnen gaan over het gemeenschappelijk wel en wee, in de moeilijke periode, welke is aangebroken. Nu rest nog de beantwoording der Vraag, welk beleid kan worden ver dacht van het Kabinet-De Geer. Wij deten dit niet. Het Volk schrijft, dat voor de hoofdpunten van dit beleid kan dorden gerekend op een sterke parle mentaire meerderheid. Wél weten wij, hoe Jhr. De Geer bordeelde over de bedoeling van het vijfde Kabinet-Colijn. Hierover sprak hij zich als volgt uit op 27 Juli j.l.: Thans een woord over de Regeerings- verklaring, die ik over het algemeen met sympathie heb aangehoord. Als de „cen trale vraagstukken" van dit oogenblik worden daarin terecht vooropgesteld: de financiën van Rijk en gemeenten; de werkloosheidsbestrijding en de defensie, met name van Indië. De legende, alsof de werkloosheidsbestrijding aan de defensie zou worden opgeofferd, is hier mede afdoende weerlegd. Die drie vraag stukken moeten m. i. gecoördineerd wor den, en zoo der.kt blijkbaar de Regeering er ook over. Dit bréngt o.a. mee, dat niet alleen bij de werkloosheidsbestrijding, maar ook bij de defensie met de draag kracht der natie zal moéten rekening gehouden worden. Het is m. i. noodlot tig, dat dit buiten deze Kamer soms door hen, die overigens voorstanders zijn van een solide financieele politiek, wordt voorbijgezien. Dit voedt den waan, alsof er discriminatie zou zijn ten aanzien van de werkloosheidsbestrijding. Maar het Kabinet maakt zich daaraan niet schuldig. Het Kabinet wil voeren zooals de Regeeringsverklaring zegt „een krach tige politiek van werkloosheidsbestrij ding". En de verklaring van de Regee ring bevat m. i. geen enkele zinsnede, die aan den ernst van dat woord zou doen twijfelen. Indien er wijziging in de werkloosheidspolitiek zal zijn, dan zal die, naar ik meen, voornamelijk bestaan in een beter plaatsen van de te besteden gelden. Daarvoor bestaat toch zeker ook wel reden. Wat bijv. de nog resteerende jeugdwerkloosheid betreft, verdient m- verre de voorkeur, boven een duren op zet als in een der aanhangige ontwerpen, een scholing door vakcursussen en nij verheidsonderwijs. Ook de scholing van volwassenen moet krachtiger ter hand genomen. Er zijn thans reeds verschei dene bedrijven, waarin, naast werkloos heid, gebrek heerscht aan goed-onder- legde vakarbeiders. Ook zie ik in de aankondiging, dat „kapitaalsinvestaties van oneconomi- schen aard" zullen vermeden worden, allerminst een symptoom, dat de werk verruiming zal worden stopgezet of ver minderd. Veeleer zie ik er in, eenerzijds, dat ook bij de werkverruiming zooveel doenlijk economische methodes zullen worden gevolgd (wat tot méér werken bij een gelijk aantal te werk gestelde ar beiders kan leiden), anderzijds, dat bij de keuze van de objecten zooveel doen lijk op het toekomstig nut, d.w.z. het scheppen van blijvende nieuwe werk gelegenheid, zal worden gelet. Dit betee- kent niet, dat er minder geïnvesteerd zal worden, maar dat er op een verstandige wijze geïnvesteerd zal worden. Niemand gelooft, dat de heer D e Geer zich straks tegenovergesteld zal uiten. Dit hebben wij echter nog af te wachten. De Gids van het Christelijk Nationaal Vakverbond kon wel eens gelijk hebben, tóen hij schreef, dat er niet veel zal veranderen. Behalve dan. dat er een andere bemanning aan boord van het schip is. Dit kan natuurlijk o p den duur wél een sterk veranderd aspect geven. De dwangpositie tegen over den minister-president, waarin op dit oogenblik enkele partijen zich bevin den, zal niet altijd blijven bestaan. Wij zijn er dus niet af, wanneer wij alleen op het heden letten. Het gaat om de toekomst van volk en van partij, en om de vraag, hoe de Christelijke beginse len het best tot gelding kunnen worden gebracht in ons land met zijn sterk ge mengde bevolking, nu belangrijke voor uitgeschoven stellingen, met welke posi tie de anti-revolutionaire partij als het ware was vereenzelvigd, moesten worden verlaten. DE VERKEERSMOLOCH Naar aanleiding van ons hoofdartikel „Veilig Verkeer!" wordt ons gewezen op de roekeloosheid van sommige automobilis ten, die het er vaak maar op wagen om nog vlak voor een aankomenden trein den overweg over te gaan, en dan, nauw den dood ontkomen, nog spottend wuiven tegen den machinist, die al het ergste vreesde. Zulke gevallen moeten zich inderdaad voordoen, en we kunnen niets tol' veront schuldiging van deze roekeloozen, die spe len met hun leven en met dat van anderen, inbrengen. Strenge straffeu zijn hier zeker op zijn plaats, en zeker ook mogelijk, ten minste als er meerderen in de auto zitten. Het is verre van ons ahe schuld op de spoorwegen te werpen. We hebben aileen maar op de feiten als zoodanig gewezen mede in verband met het toenemend automobilisme het een eisch genoemd om, waar het mogelijk is den verkeersmoloch met menschelijke middelen te bestrijden, deze middelen te gebruiken. Dat is evenzeer noodig op de „voorrangs wegen", waar het snelverkeer met razende vaart voortijlt en ieder, die moet overste ken, met den dood dreigt. Wij achten het van belang, dat'er goede controle uitgeoefend wordt op de wegge bruikers en dat strenge straffen volgen bij verkeersovertredingen, om zoo deze wegge bruikers op te voeden. Ook weten wfj, dat De verlofsregeling Aanvragen om verlof worden beantwoord Vele buitengewoon opgeroepen- dienst plichtigen hebben groot verlof aan gevraagd, veelal met het oog. op debe langen van him bedrijf, waarin ze niet gemist kunnen worden als leiders, dan wel omdat ze als kleine zelfstandigen hun zaak vTeezen te zien ondergaan. Indien mogelijk wordt, mits een verzoek om verlof gegrond blijkt, aan den geuiten wensch voldaan. Dat groot verlof is echter slechts mogelijk in gevallen, diat een plaats vervanger kan worden gevonden. Deze plaatsvervangers moeten zichzelf aanmelden of ze worden genomen uit de dienstplichtige werkloozen, die worden opgeroepen. Vaak is dan gebleken, dat opgeroepenen werk hadden. Soms reeds lang. Ze hadden echter nagelaten zich te laten afschrijven bij deArbeidsbeurs of wel stonden ingeschreven, omdat ze ver andering van positie wenschten, hoewel werk hadden. Dat gaf dan vertraging moeite en teleurstelling bij degenen, die verlof hadden aangevraagd. Het is te begrijpen, dat niet aan alle vragen om groot verlof kan worden voldaan. Daarom is de mogelijkheid geopend om klein verlof, verlof voor korter tijd, dat zoo noodig telkens verlengd kan worden, kan worden verleend. Tot ongeveer 30 gaat men met het ver- leenen van dit klein verlof. Op die wij ze wordt tegemoet gekomen aan de wenschen van hen, voor wie geen plaatsvervanger be schikbaar is. Wanneer groot verlof wel ge- wpnscht is, doch niet kan worden verleend, wordt 'de aanvraag ter beschikking gesteld van den commandant om den aanvrager, mogelijk, voor klein verlof in aanmerking te 'döen komen. Het verleenen van klein verlof kan dus een antwoord zijn op een verzoek om groot verlof, dat niet kon worden ingewilligd. Ten einde op dit punt misverstand, dat nog al eens voorkwam, weg te nemen en noodige herhaling van rekesten te voorko men,' is bepaald, dat de'betrokkene of rkge dez t verlof heeft 'ingediend, het antwoord dat'de dienstplichtige zoo mogelijk klein verlof zal krijgen, zal ont vangen. Belanghebbenden weten dan, waar ze aan toe zijn. Uit den aard dor zaak verschaft dit aan het Verlovenbureau, dat het, zooals begri." pelijk is, toch al zeer druk heeft, nog wat meer werk. Maar daar staat als groot goed tegenover het wegnemen van onzekerheid. Dat is veel waard en de meerdere moeite wordt daardoor rijkelijk beloond. Het meer dere werk kan te eerder worden aanvaard, omdat het onder deskundige, zakelijke voortvarende leiding staande bureau, heel wat beter uitgerust is dan toen het zijn ge weldige taak begon. Men moest zich in Sep tember j.l. te hooi en te gras van personeel voorzien. Rijp en groen was daarbij en heel wat, dat voor het werk minder geschikt mocht heeten of er volkomen vreemd tegen over stond. Dat veroorzaakte hoe kon het anders? bezwaren en moeilijkheden. Dit euvel is sinds lang overwonnen en daarom is gaarne een afdoening van zaken ingevoerd, arbij op veelzijdige wijze met de belangen waarom het gaat, rekening wordt gehouden. Lichting 1940 komt normaal onder de wapenen Geen vervroegde oproeping 's-GRAVENHAGE, 19 Augustus. Men meldt ons van de zijde van het departement van Defensie: In de dezer dagen te verschijnen leger orders zal worden bekend gemaakt, dat de eerste ploeg der lichting 1940 op 4 October a.s. in werkeUjken dienst zal komen. Deze bekendmaking geschiedt in afwachting van de binnenkort verschijnende indeelingsbe- schikking 1940. De aandacht wordt erop gevestigd, dat het tijdvak van 1 tot 10 October het nor male tijdvak van opkomst van deze ploeg is. Door bijzondere omstandigheden moest het vorig jaar van bedoeld tijdvak worden afgeweken en is de eerste ploeg van lichting 1939 op 24 October 1938 in werke Ujken dienst gekomen. Invoerprijsverschil rogge enz. 's-GRAVENHAGE, 19 Aug, Wij verne en van bevoegde zijde, dat het invoer prijsverschil op rogge en roggemeel, voor het tijdvak van 20 tot en met 26 Augustus 1939, behoudens tusschentijdsche wijziging, ds vastgesteld op f 4.65 per 100 kg. De dena- turatie-steun voor rogge, gedénatureerd in de week van 13 tot en met 19 Augustus, bedraagt f 1.45 per 100 kg. het gros der wandelaars, fietsers en be stuurders van paardewagens voor zich zelf oor anderen vaak even groote gevaren zijn, dan het gros van de autobestuurders. Allen hebben ze toezicht noodig. En dac is méér noodig dan de beruchte wegenkaart- controle, hoewel die ook niet geheel gemist kan worden. Het snelverkeer hoort nu eenmaal bij den jachtenden tijd. We kunnen dit niet veran deren of tegengaan. We kunnen alleen maar alles, wat ons ven dienste staat, aanwenden om de ernstige schaduwzijden te ontwijken en zoo, voor zoover dat mogelijk is, menschenlevens, raar dan ook, langs de spoorwegen of lang3 de autobanen, beschermen.- VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD. De Commissaris der Koningin in Noord Holland, Dr A. Baron Röell, wordt Maan dag 75 jaar. De Hongaarsche minister Csaky thans bij Ciano en Mussolini. Förster houdt nieuwe toespraak te Danzig. Engeland verwacht breuk in de bespre-* kmgen te Tokio. Duitsche pers ageert tegen anti-Duiti sohe wreedheden in Polen. Nederlander in Duitschland gearresteerd Oorzaak Deviezensmokkel? ALPHEN a. d. RIJN, 19 Aug. Onze plaats genoot, de heer J. Drenth, ambtenaar het kantoor van de Registratie en Domeinen alhier, is in Duitschland gearresteerd. De vermoedelijke oorzaak is deviezensmokkeL De heer Drenth was eenige dagen met vacantie en zou Dinsdag j.l. zijn werkzaam heden op genoemd kantoor weer aanvangen. Hij was dien dag echter nog niet van een reisje naar Duitschland teruggekeerd. Zoowel bij zijn huisgenooten als ten kan tore wekte dit bevreemding, daar hij niet gemeld had, dat hij langer weg zou blijven. Twee dagen heeft de familie zoo in ern" stige ongerustheid verkeerd totdat Donder dag zoowel zijn echtgenoote als de Ontvanger der Registratie een briefkaart van hem ont vingen, wa-xin hij mededeelde in Duitsch land in hechtenis gesteld te zijn. Naar beweerd wordt zou de heer D. zich reeds geruimen tijd schuldig gemaakt hebben aan het smokkelen van»deyiezen, zoodat het vermoeden voor de hand ligt dat dit de oor zaak is van zijn arrestatie. (We, geven dit onder voorbehoud door). Van andere zijde vernamen we dat de heer in ieder geval er zich ditmaal niet aan schuldig heeft gemaakt. Door personen met wie hij in Duitschland relaties onderhield hij naar Duitschland zijn ontboden en aldaar gearresteerd zijn. Dit zou dan een soort hinderlaag voor hem gewees+ zijn. Een 22-jarige zoon van den heer D. werkt sinds kort in Duitschland in het tuindersvak. Het is mogelijk dat hij naar Duitschland gegaan is om zijn zoon te bezoeken. Het is, zoolang niets nadeTs bekend is, een moeilijke kwestie om het juiste in deze zaak aan de weet te komen. Officieele instanties zullen hier wel aan te pas moeten komen. Wij vernemen nader dat de heer Drenth rentmeester was voor iemand, die geregeld 't buitenland vertoefde en door wien hij c van tijd tot tijd voor geldzaken naar 't buitenland werd geroepen. Zoodoende was er niets vreemd aan het telegram, dat hij enkele dagen geleden ontving, luidende: Kom naar Dusseldorf. en dat onderteekend was door zijn opdrachtgever. Vermoedelijk is dit echter een val geweest waar de heer Drenth zonder argwaan ingeloopen is. De heer Drenth heeft wel eens uitgelaten, it een zoon van hem in Weenen veel geld verloren heeft. De vader wilde dit terue winnen op een wiize, die, niet heelemaal comme il faut was. Hij wist vanuit Oostenrijk geld naar Polen over te hevelen en stelde daarvoor, voor de Weenscbe relaties, geld in Nederland ter beschikking. Blijkbaar heeft deze practijken in de gaten gekregen met het bovengemelde gevolg. Overdracht O 20 De overdracht aan de Marine van onderzeeër-mijnen'egger O-20. gebouwd op de wert WPton Fijenoord, zal niet plaats hebben op Maandag. :ooals eerst het pla: was, doch op Dinsdag a.s. VERKEERSINSPRCTIE Benoemd Is tot adj..r(1ks-lnapecteur van he Verkeer In tlldel. dienst voor den t(Jd van te hoogste een Jaar, mr G. W. Sannes. ter stand plaats Den Haag. De 'minister van Def nsïe. Z.txc. luit. kol. A. Q. H. Dijxi oom, bracht gisteren een bezoek aan Hr Ms flot- tieljeleider „Tromp'' te Den Helder. Rechts van den minister vice-admi- raai J. Th. Furstner, chef van den marinestaf. Twee kinderen in den rook gestikt Noodlottige brand te Eist Vader en moeder waren niet thuis ELST (Bet.), 19 Aug. In den afge loopen nacht is het Betuwsche plaatsje Eist opgeschrikt door een felle uitslaande brand, die uitbrak in de radio- cn rijwiel zaak van den heer Van Ottelen en die in zeer korten tijd oversloeg naar de bovenverdiepingen, bewoond door de Families Van Xanten en Joosten. Een ongelukkige samenloop van om standigheden wilde, dat de heer en mevrouw Oosten op het moment, dat de brand uitbrak, niet thuis waren. De brandweer, geholpen door omwonenden, was daardoor niet in staat het vertrek, waar de twee nog heel jonge kinderen van het gezin Joosten lagen te slapen, in het vrij groote huis te vinden. Toen men de jongetjes resp. van V/i en 1 x/2 jaar later vond, waren zij reeds be dwelmd door de rook en hoewel een zestal geneesheeren onmiddellijk aan wezig was, mocht hulp niet meer baten. De kleinen bleken reeds gestikt te zijn. Diepe verslagenheid en medeleven hecrsch te in het dorp, toen bekend werd. dat de ge neesheeren er niet in waren geslaagd de le vensgeesten weer op te wekken. Toen de brand in de zaak van den heer Van Ottelen uitbrak en zich met razende snelheid naar oe bovenverdiepingen uit breidde, brachten de heer en mevrouw •Toosten juist hun moeder naar huis. Ter wijl zij zich op den terugweg bevonden, wer den zij gewaarschuwd en zij waren dermate overstuur, dat de brandweer en de politie nog verkeer&e aanwijzingen kregen betref fende de plaats, waar zij de kinderen moes ten zoeken De heer Joosten vertelde, dat zijn zoontjes in een vertrek aan de voorzijde sliepen, doch waar men aan deze zijde van het huis ook zocht reddingspogingen, die het uiterste van de brandweer vergden men vond de kinderen niet. Toen men aan de achterzijde van het huis ging zoeken, wer den de kinderen inderdaad gevonden, do: nu was het helaas te laat. Het oudste kindje lag op de vloer naast het ledikantje, en het jongste lag nog in zijn wiegje. Merkwaardig is, dat Juist het gedeelte van het huis, waar de familie Joosten woonde, het minst door den brand baefl geleden. De rookontwikkeling was echter van dion aard, dat het voor de redders soms bijna onmogelijk was in dit gedeelte door te dringpn. De rij ielzaak- waarin groote voorraden banden en ander licht brandbaar materiaal waren opgeslagen werd totaal vernield. Ook de woning van de fa milie van Xanten brandde grootendeels, ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN WARM TOT ZEER WARM IW eerverwachting voor het noordwesten: helder tot lichtbe- wolkt, droog warm weer. Zwakke tot matige oostelijke tot noordoostelijke wind. Voor het zuidoosten: helder tot halfbewolkt. Droog behoudens in den namiddag en avond kans op plaatselijk onweer. Warm tot zeer warm. Meest zwakke wind uit oostelijke richtingen. BAR METERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762,3. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgein halftwaalf 22.6. 20 Autr.: Zon op vm, 5.51 u.; on. nm. 8.15 u« Aur laan op nm. 12.55; on. nm. 10.32 u< Aue.: Zon op vm. 5.53 u.;; on. nm. 8.13 u. 21 Autr.: Maan op nm. 2.05; on. nm. 11.09 u. EIETSERS LICHT OP 20 Aug.: 's avonds van 8.45 tot 5.23 uur* 21 Aug.: 's avonds van 8.43 tot 5.24 uur. *"HSN LOGEE ET WOT£L TCL3I66OLL a ZÉÉR GOED RIJKS-TELEFOON STOOOMEND WARM CAR SN KOUD WATER OP AU.E KAMERS KAMERS«7ONTBOT-f-3-MET BADKAMER -f-4- BOUWT OP Bekende Schriftelijke Cursus uit, terwijl het gedeelte waarin de too zwaar getroffen fam. Jooston woonde, uit den aard der zaak ook veel schade heeft gekregen. De plaatselijke brandweer be streed de vuurzee met ree stralen. DUITSCHLAND KOOPT RUBBER EN KOPER Naar verluidt heeft Duitschland giste ren op de Londensche markt aanzienlijke aankoopen van koper en rubber verricht. Voor spoedige levering zou het 3250 ton koper hebben gekocht, welke transactie den prijs deed stijgen. De prijs voor rubber-aandeelen steeg ook scherp tengevolge van aanzienlijke vraag voor Duitsche rekening, eveneens voor spoedige levering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1