Jlirutur ^Viitórije Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken DE RIJKSMIDDELEN IN JULI Herdenking Thijs Maris abonnementsprijs:: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zonda^blad 7'/: c' NO. 6780 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 1 DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang atfoertentiepripen: Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 0.22 Va Ingezonden MededeeUngen van 1—5 regels 230 Elke regel meer0.45 ,Voor het bevragen aan t bureao wordt berekend0,10 pt Opbrengst I3«2 millioen i boven de raming Omzetbelasting belangrijk hooger. Fietsend Nederland offert aan den fiscus de' In de maand Juli is de opbrengst vai nilde Rijksmiddelen buitengewoon meege „vallen. Door 's Rijks schatkist werd ont 'vangen in totaal 50.02 millioen tegen i 39.45 millioen in Juli 1938, terwijl ge raamd was j 36.81 millioen. De raming JWrd dus met 13,2 millioen overschre den. In de eerste zeven maanden van 1939 bedroegen de totale ontvangsten 274.02 millioen (v.j. 257.67 millioen), terwijl geraamd was 256.68 millioen, De wel zeer groote sprong, die de Rijks- Imiddelen in de afgeloopen maand omhoog lebben gedaan, is vooral het gevolg van de jtere opbrengst van de omzetbelas- i n g, die van 4,8 millioen vooruitging tot 11,4* millioen, een bedrag dat nog nooit in én'maand is ontvangen voor dit middel, leze betere ontvangsten zijn een gevolg van iiet nieuwe inningsysteem per kwartaal, terwijl ook de betere toepassing van deze ielasting haar werking doet gelden. Dat ilijkt o.a. uit de cijfers over zeven maan den. Tot dusver werd n.l. in 1939 aan om zetbelasting ontvangen 52,06 millioen te lgen vorig jaar 42,3 millioen. Geraamd was "'.voor deze periode 47,8 millioen. is Ook de invoerrechten doen het tot 'dusver uitstekend. In Juli was de opbrengst 1 9,8 millioen tegen vorig jaar 8,1 millioen al Over zeven maanden werd ontvangen f 66,36 millioen (v. j. 55,27 millioen), welk bedrag de raming met 10 millioen over treft. Men mag aannemen, dat de invoer rechten over heel 1939 straks het geraamde bedrag voor dit jaar verre zullen overtref- len. De dividend- en tantièmebelas- li ng steeg van 6,9 millioen in Juli 1938 f8,1 millioen in de afgeloopen maand, geen slecht resultaat, dat echter gevolg kan zijn van toevallige omstandigheden. Bevre digend is in elk geval, dat tot due-ver in 19:19 dit middel zich bevredigend kon handhaven met een totaal-bedrag over zeven maanden „van 17,8 millioen (v. j. 17,6 millioen), en areen raming van 15,7 millioen. Eerst de komende maanden zullen uitwijzen, of 1939 inderdaad gunstiger zal zijn dan het jaar 1938, toen men de vruchten incasseerde van het buitengewoon voorspoedige 1937. Ook de accijnzen omhoog Ook de accijnzen toonen voor de afgeloo- er pen maand over de geheele linie een ver betering aan, behoudens een onbeteekenend verschil bij den wijn accijns, welke 33.691,— opleverde (v. j. 33.912,—). Deze heffing wordt eens in het kwartaal geind (de tweede maand van elk kwartaal), zoo dat de beide andere maanden aanzienlijk onder de raming blijven. Tot dusver is de r/ijnaccijns in 1939 gestegen. De ontvangsten varen 1.243.228,— (v. j. 1.176.884,—) het geen een ton onder de raming van zeven naanden blijft. Bier en gedistilleerd handhaven ,s zich goed met resp. 852.550,en 2,44 mil- '"lioen in Juli (v. j. resp. 821.705 en 2,41 «nmillioen). De tabak steeg van 3,01 mil- ioen tot 3,34 millioen, de suiker van 1 4,76 millioen tot 5,65 millioen, waarop iverigens niet veel peil te trekken valt, de suiker geeft nu eens wat meer ian wat minder, doch over een langere leriode blijven de opbrengsten gelijk. Dat oonen de cijfers over 7 maanden. De ra- ning werd met slechts 7 ton overtroffen. De accijnzen op geslacht en zout raven in Juli 194.836.en 579.820, (v. 167.3S7,en 576.593,—). De raming over zeven maanden werd ruimschoots ge- i laald door den zoutaccijns, maar niet door het geslacht Overigens is er voor wat de accijnzen be- w treft dit jaar niet te klagen, daar zij vrijwel '"zonder uitzondering meer opleveren dan in "1938 en dan de ramingen in 1939. Dalende zegelrechten eJ Uit den toon vallen op den nieuwen midde- lenstaat de zegelrechten en de re- e gistratierechten. De zegelrechten ■«•brachten slechts 1,4 millioen in 's Rijks :r schatkist (v. j. 2,09 millioen). Hieronder wordt de b e u r s b e 1 a s ti n g met slechts 227.1S7,verantwoord, een bedrag, dat juiterst laag is en aantoont hoe gering de idrijvighéid was in Juli. Ook over de eer- 7 maanden van 1939 vormen de zegel- vechten een dissonant, daar ontvangen werd 1 12.2 millioen tegen f 13.7 millioen vorig jaar bij een raming van f 13.4 millioen. De r e gist ra ti er echten vertoonen [hetzelfde beeld. Juli gaf f 1.14 millioen (v.j. (1.31 millioen). Tot 1 Augustus j.l. werd mtvangen f 8.9 millioen (7 ton minder dan le raming) tegen vorig jaar f 9.6 millioen. De successierechten, die zeer wis selvallig van karakter zijn, gaven in Juli 4 ton meer dan vorig jaar, doch met een ont vangst van f 27.3 millioen in 1939 bleven zij toch nog 7 ton achter bij de raming. De loodsgelden beliepen in Juli f70.336 (v.j. f 65.406). Over 7 maanden werd ♦mtvangen f 493.287 (v.j. f 292.193) hetgeen f 56000 meer is dan dc raming. Directe belastingen Wat de directe belastingen he- Irei't. was' tot uit. Juli van dit jaar f 95 kohier gebracht (v.j, ondbelasting nam hiervan f 10.6 millioen voor haar rekening (v.j. f 10.4 millioen). de inkomstenbe lasting f 62,4 millioen (v.j. f 53.2 mil lioen), de vermogensbelasting f 13 2 millioen (v.j. f 13.5 millioen), de verdedi gingsbelasting f 7.67 millioen (v.j. f 8.5 millioen) en de belasting van de doode hand f 1.6 millioen (v.j. f 1.52 millioen). Tenslotté het verkeersfondsl Juli en Augustus zijn de maanden van de nieuwe rijwielplaatjes. In Juli heeft de staat van fietsend Nederland weer een flink bedrag binnen gekregen, n.l. f3.683.000. Er worert gerekend op f 8 millioen voof heel 1939. Do rest zal wel grootendeels in Augustus bin- nenkomenl De normalisatie van den Hollandschen IJssel Flinke vorderingen worden gemaakt OUDERKERK 0. d IJSSEL, 17 Aug. De normalisatie van den Hollandschen IJs sel onder deze gemeente vordert gestadig. Vooral het groote baggerwerk in de „Spreeu- wenhoek" alhier, waarmede de firma A. Prins Thzn. Aannemersbedrijf te Sliedrecht, Reeds eerder zijn twee groote bochten uit den Holl. I.Isel verdwenen. Nu rest nog het werk om in den Spreeuwenhoek de groote en scherpe bocht, die zeer hinderlijk is voor de scheepvaart, weg te nemen. Liep vroeger de Hollandsche IJssel langs den kant van Nieuwerkerk a. d. IJssel, en tevens achter de steenfabriek de Spreeuwen- hoek heen. straks wanneer de nieuwe vaar geul gereed zal zijn, zal hij niet meer ach ter de steenfabriek en langs den kant van Nieuwerkerk a. d. IJssel heen loopen, maar voor de steenfabriek de Spreeuwenhoek, en langs den kant van Ouderkerk a. d. IJssel. De bochtafsnijding hier ter plaatse is ook een belangriik werk voor de werkloozen, daar de afgraving in werkverschaffing ge schiedt. Ruim 14 maanden heeft dit werk ge duurd en daarbii vonden geregeld een 180 personen uit verschillende gemeenten werk. Eveneens verdwijnt met de normalisatie van den Holl. IJssel de laatste steenfabriek langs deze gemeente. Want wanneer straks de nieuwe vaargeul geheel gereed zai zijn zal deze aan den kant van Nieuwerkerk a. d. IJssel komen. De oude vaargeul zal aan den kant van Nieuwerkerk a. d. IJssel dichtge- spoten worden, zodat de gemeente Nieuwer kerk a. d. IJssel er een gedeelte grond bij zal krijgen. Twee Duitsche stoomschepen aan den grond Mist op den Nieuwen Waterweg MAASSLUIS, 17 Aug. In den afgeloopen nacht is het met stukgoederen geladen in komende Duitsche stoomschip „Goldenfels" op den Nieuwen Waterweg tijdens mist bij den Noordwal aan den grond geloopen. Het schip verlangde geen assistentie. Het Duitsche stoomschip „Tilsit", even eens binnenkomend, is even boven Maas sluis in aanvaring geweest met een tot nu toe onbekend schip. Men heeft het schip nabij dukdalf groen 14 aan den grond gezet. Het schip maakt water. Naar wij nader vernemen is de „Tilsit" door de sleepboot Blankenburg naar de Noordwal in den Nieuwen Waterweg ge sleept en aan den grond gezet. De ruimen 2 en 3 zijn half vol water geloopen. Men heeft de plaats van het lek nog niet-gevon den. Het schip wordt gelost. Meisje bij het baden verdronken In een draaikolk terecht gekomen DE WIJK, 17 Augustus. Gistermiddag is de elfjarige Martha Hui zin ga bij het baden in de rivier de Reest verdronken. Met eenige schoolvriendinnetjes had het meisje zich in het water van de Reest, dat tengevolge van den regenval van enkele dagen geleden vrij hoog staat, begeven. Zij geraakte in een draaikolk en verdween in de diepte. De vriendinnetjes waarschuwden ijlings eenige omwonenden. Men ging aan het dreggen, doch de pogingen bleven vruchteloos. Hotel ITT M ANN NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Penslonsprijs Voorseizoen 5.— HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Roge") Rustig familiehotel. Modern coraforL Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo". Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend ANKER MET KETTING VERLOREN De „Goldenfels" heeft een anker met ket ting verloren. Het schip is opgestoomd naar Rotterdam. De /Leerdam" 'van de Hollarid Amerika Lijn heeft eveneens een anker met ketting verloren. De nieuwe- minister van Defensie, luit.-kol. A. Q. H. Dijxhoorn (met gleuf hoed) bracht gisteren een be zoek aan dé Fokker-fabrieken te Amsterdam* Kunst Haagsche tentoonstelling geopend Plechtigheid in het Gemeentemuseum In het Haagsche Gemeente-Museum is een tentoonstelling van werken van M a 11 h ij s Maris geopend, ter herdenking van het feit, dat deze begaafde 19de-eeuwsche schil der' de middelste van de drie beroemde gebroeders Maris te Den Haag op Augustus 1839 geboren werd. Hoewel tal van belangrijke werken van de:, schilder ontbreken men heeft weinig medewerking zoowel van de Engelsche mu seumdirecties en particuliere verzamelaars als van het Museum Mesdag en het Rijks museum Kröller-Müller ontvangen geeft deze tentoonstelling toch een goed overzicht van Thijs Maris* schilderkunstige en daar mee parallel-loopende psychische ontwikke ling, waar in gedurende zijn geheele leven de denker en de droomer onmiskenbaar is geweest. Dr. H. E. van Gelder heeft gisteravond in het museum, in tegenwoordigheid van autoriteiten en genoodigden, een gedachtenis rede uitgesproken. Hij zeide, dat men met deze plechtigheid bedoelde een der grootste kunstenaars te eeren, die Nederland in de 19e eeuw heeft gekend en op wien Den Haag als de stad zijner geboorte op 17 Augustus 1839 trotsch mag zijn. De bedoeling was hedenavond de expositie van werk van Thijs Maris te openen zonder ceremonieel. Maar vooraf wilde spre ker met de aanwezigen stilstaan bij 'het leven en het werk van den meester als een bij zonder eerbetoon te zijner gedachtenis. Wie zich, zeide spreker, wil Lezig houden met Matthijs Maris moet eigenlijk in de stilte gaan. Alle luidruchtigheid, alle opzet telijkheid was hem vreemd en is bij zijne gedachtenis misplaatst. Als wij hem willen kennen, moeten wij den stillen, eenvoudigen gang van zijn leven volgen en, zonder onze eigen gedachten voorop te zetten, zien hoe zijn kunstenaarswerk in dat leven is ge groeid en hoe het ermede samenhangt. Spr. meende daarom thans dat levensverhaal te moeten doen. Hiij stond stil bij de jongens jaren in het eenvoudige arbeidersgezin Maris, waaruit Jacob. Matthijs en Willem alle drie groote kunstenaars, geboren zijn. Matthijs volgde zijn twee jaar ouderen broeder Jacob, eerst op de Haagsche. daarna op de Antwerp- sche academie. Hij werkte met hem samen in Oosterbeek en maakte met hem de reis door het Rijngebied en naar Zwitserland, waarvan tal van herinneringen in Thijs' werk terug te vinden zijn. Aanvankelijk loopt de ontwikkeling der broers evenwijdig, maar al spoedig toont Matthijs een ander en eigen karakter. Ge paard aan een bijna intuïtieve uitbeeldings vaardigheid heeft hii een diepzinnigen, naar droom en fantasie zich richtenden, geest. Het is weldra zoo, dat hji niet bevredigd is door het uiterlijk der dingen maar speurt naar de geheimen, die daar achter liggen. In Holland begrijpt men hem niet, en hy volgt in 1869 zijn broer Jacob naar Parijs, waar zijn kunst zich rijk ontplooit. Sprekers verhaal werd telkens door lichtbeelden der werken toege licht, welke die ontplooiing op treffende wijze lieten zien. Als Jacob in 1872 naar Holland gaat blijft Thijs nog in Parijs tot 1877, wan neer hij op uitnoodiging van den Londenschen kunsthandelaar Cottier naar Londen gaat. Tot 1887 woont hij bij Cottier, daarna in eigen woning door de zorgen van Van Urs- selingh, eerst op St. Johns Wood Terrace, na 1906 aan Westbourne Square. Daar sterft hy den 22en Augustus 1917. Het werk verdeelt zich in drie groepen: jeugdwerk, het werk te Parijs en de Londen- sehe tijd. Deze laatste periode onderscheidt zich door een steeds verder gaande verfijning en very'ling, een steeds dieper zoeken naar het realiseeren van het mysterieuze van 's levens schoonheid. Spr. liet weder met lichtbeelden deze ontwikkeling en innerlijke verrijking zien, maakte daarmede ook duide lijk hoezeer Matthijs Maris een afzonderlijke eigen plaats heeft, geheel iets anders is dan de Haagsche school, die op de glorieuze kunst zijner broers trotsch mag wezen; ook in de Europeesche ontwikkeling heeft hij een bepaalden klank, al komen ons bij zijn werk herinneringen aan anderen als Corot, Millet of William Blake te binnen. Maar juist in dat eigene, dat in schoonheid gedurende zijn lang en beproefd maar ten slotte stil en harmonisch leven omgezette droombeeld, die levende fantasie met zulk een ongemeene gave voor vormgeving en kleur op doek gebracht, daarin ligt het geniale, waarvoor wij dankbaar en eerbiedig moeten zijn. Na de rede van Dr. van Gelder heeft men de expositie bezichtigd, die behalve schilde rijen, teekeningen en etsen ook een aantal souvenirs aan den schilder bevat. n.l. brieven en foto's, een catalogus van 1862 en het portret van moeder Maris, de vrouw, die in het leven van haar drie zoons, 'aap, Thijs Willem en ook van hun kunstbroeders van zoo rijke beteekenis is geweest. Herdenkingszegels ioo-jarig bestaan Ned. Spoorwegen 's-GRAVENHAGE, 17 Aug. De directeur- generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele fonie maakt bekend, dat: le. ter herdenking van het 100-jarig be staan van de Spoorwegen in Nederland bij zondere postzegels zullen worden uitgege ven in de frankeerwaarden van resp. 5 en 12% cent; 2e. deze postzegels, waarvan het 5 cents zegel (groen) de afbeelding draagt van een locomotief, zooals vóór 100 jaren in gebruik en dat van 12% cent (blauw) de afbeelding van een modern electrisch treinstel, zooals thans op het middennet der spoorwegen dienst, van 1 September t/m 31 October 1939 zullen worden verkrijgbaar gesteld; 3e. de zegels zijn vervaardigd door den kunstschilder en graficus G. V. A. Röling en uitgevoerd in rotogravure op hetzelfde formaat als de weldadigheidszegels. Zij zul len alleen „op verzoek" aan het publiek worden verkocht; 4e. op de zegels de bepalingen van toe passing zijn, welke gelden voor de gewone postzegels, behoudens, dat de geldigheids duur eindigt met 31 December 1939, Nog één persstem over het Kabinet-De Geer Wij moeten nog één persstem doen hooren. Het orgaan De Gids van het Christelijk Nationaal Vakverbond was, als 14-daagsdhe uitgave, thans pas in de gelegenheid zijn meening te geven. Nu is het C.N.V. natuur lijk politiek-neutraal, doch het spreekt van zelf dat dit geen zwijgen behoeft te betee- kenen bij heengaan en optreden van minis teries. Het orgaan betoogt eerst, dat de oplossing vreemdsoortig aandoet en vervolgt dan: De roomsch-katholieke partij werkt mede aan en juicht toe een kabinet op breede basis, dat men eerst zoo resoluut afwees. Dezelfde partij werkt mede aan een oplossing van de kabinetscrisis, waarbij de leiding dn handen is van iemand, die op hetzelfde standpunt staat als Dr Colijn zoowel ten aanzien van de bestrijding der werkloosheid als ten zien van het sluitende budget. Waarom heeft men nu eigenlijk de crisis uitgelokt? Alles blijft nu immers bij het oude, juist op de cardinale punten van geschil. In de politiek schijnt alles mogelijk! Intusseihen zijn nu twee roomsch-ka tholieke staatslieden door twee sociaal democraten vervangen. Het merkwaar digste van alles is misschien, dat de so- oiaal-democraat aan Sociale Zaken. Dr J. v. d. Tempel, een resoluut bestrijder is van de z.g. „nieuwere" economie, die ten opzichte van de staatsfinanciën een uitgavenpolitiek verkondigt. Dr v. d. Tempel is voorstander van een sluitend budget, evenals Dr Colijn en Mr de Geer. Van de „nieuwere" economie moet hij niets hebben. Zoo verwierp hij ook de koopkrachttheorie van het Plan van den Alles bijeengenomen heeft de berg een muis gebaard. Van het nieuwe kabinet verwachten wij geen andere politiek dan van het afgetreden vierde kabinet-Colijn. Wat dit betreft kunnen wij tevreden zijn. Evenwel ryst de vraag, wat de christe lijke vakbeweging van ddt nieuwe kabi net heeft te verwachten. Wij hebban uiteraard met den Minister van Sociale Zaken het meest te maken. In de plaats van minister Romrae, die tegenover de christelijke vakbeweging sympathiek stond, hebben" wij nu een Minister van Sociale Zaken, die de christelijke vak beweging niet of nauwelijks kent en als één der leiders van de sociaal-democrati- sdhé vakbeweging een tegenstander van haar is. Van alle ministers in dit kabinet staat ongetwijfeld Prof. Mr P. S. Gerbrandy de christelijke vakbeweging het naast. Als we alleen maar noemen zijn boek „De strijd om nieuwe maatschappij- vormen", een boek, dat door frischheid van gedachte en door een treffend-juiste schildering van de idealen der christe lijke vakbeweging uitmunt, dan is daar mede voldoende aangegeven waarom wij ons verheugen over het feit, dat Prof. Gerbrandy in het kabinet heeft zitting genomen. Zouden wij van hem, als Mi nister van Justitie, een hervorming van het arbeidsrecht mogen verwachten? Een feit van beteekenis is verder, dat voor het eerst in de historie van ons land sociaal-democraten aan de landsregeering deelnemen. Daarmede is een principieele wijziging voltrokken, die vérstrekkende gevolgen kan hebben, al kunnen die bij de huidige kabinetssamenstelling niet worden verwacht. Men zal nü geen „Plan van den Arbeid" of Socialisatie kunnen verwezenlijken. Maar nu sociaal-demo craten mede het regeeringskasteel bezet ten, zal ongetwijfeld de aandrang der partygenooten om het socialistische pro gram te verwezenlijken, sterker worden. De christelijke vakbeweging zij daar om zeer op haar hoede. In een periode van eenige tientallen jaren is de sociaal- economische politiek des lands in de richting der bedrijfsorganisatie, een christelijk-sociaal programpunt, gegaan. De kans is niet gering, dat een andere richting zal worden ingeslagen als sociaal democraten belangrijke plaatsen in de regeering des lands gaan innemen. Van dit kabinet, dat nog slechts ander half jaar voor den boeg heeft, kunnen intusschen geen groote dingen worden verwacht Voortzetting van de tot heden ge volgde sociaal-economische politiek en het streven naar een sluitend budget zal naar alle waarschijnlijkheid bet werk van dit kabinet kenmerken. Wij wachten voorloopig rustig af. Doodelijk ongeluk te Zeist ZEIST, 17 Aug. Gistermorgen heeft zich op den Driebergschenweg te Zeist een doo delijk ongeval voorgedaan. De vijftienjarige P. W van Lint, wonende te Utrecht, kw op zijn fiets den Heideweg af en reed, zi der op het verkeer acht te slaan, den Drie bergschenweg dwars over. De jongen werd door een uit Zeist komende auto gegrepen en ingevolge een verbrijzelden schedel ge dood. Het stoffelijk overschot is overge bracht naar het ziekenhuis te Zeist. Vast is gesteld, dat den chauffeur geen schuld treft DEN HAAG, 17 Aug. Gisteren her dacht de Rijksautomobielcentrale den dag waarop zij 10 jaren geleden haar intrede deed bij het Staatsbedrijf der P.T.T. Het personeel, dat gemeend heeft dezen dag niet onopgemerkt te moeten laten 1 bijgnan, heeft bij monde van den bureau chef. den heer B. van Dijt, aan het hoofd van dienst- den heer J. J. CL Voerman, oen gedenksteen in de nieuwe werkolaats op gedragen als hulde voor hetgeen onderzijn krachtige leiding gedurende dit eerste decennium tot stand is gekomen. De heer Voerman heeft dit sympathieke blijk van medeleven van het personeel in denk aanvaard en zijn groote erkentelijk heid uitgesproken over de eensgezinde samenwerking in zijn bedrijf, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Rijksmiddelen hebben in de maand Juli opgebracht 50.026.197 tegen 39.455.079 in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Opening van de Matthijs Mans-ten toonstelling te Den Haag. In Danzig hebben senaatspresident Greiser en de Poolsche commissaris Chodacki besprekingen gevoerd. Hongkong door isolement bedreigd. Een Amerikaansch „vredesaanbod" aan Berlijn? DROOG EN WARM Weerverwachting: des nachts iets minder koel, plaatselijk ochtendmist, overdag helder tot halfbewolkt droog warm weer. zwakke tot matige noorde lijke tot oostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 76S 1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 19.8. FIETSERS LICHT OP 18 Aug. 's-Av. 8.49 uur tot 's-morg. 5.19 uur. Stoomen Verven Zoek het niet ln lage prijzen Zoek het wel in kwaliteit. De ervaring zal bewyzen Dat gij daarmee „beter" zijL PA LT H E Dr. H. NANNING't - Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. ®"ki hel ia. uolficcuyvotmX i*. |M - *7^3 makkelijk. Verkrijgbaar bij alle Apothelera ea Drogiiieo 4 fl. 1.50 per doosje «10 12 tluka. Pr. It NANKINC. rUrm Oam. f.krt.t N V. DEN HAAG. Tandem bij oversteken aangereden Vrouw gedood, haar echtgenoot ernstig gewond ZEIST, 17 Augustus. Na het ongeluk op den Driebergschen weg, dat aan een vijftien jarigen jongen het leven kostte, geschiedde gisteravond opnieuw een noodlottig ver keersongeluk. Op den Utrechtschen weg, in de richting Utrecht, reed een echtpaar op een tandem bij vergissing op het wandelpad, rechts van den weg. Toen de berijders hun fout bemerkten, staken zij, vermoedelijk zonder voldoende acht te geven op het ver keer, den drukken verkeersweg over, waar bij zij werden gegrepen door oen hen ach terop rijdende auto. Man en vrouw, beiden omstreeks zestig jaar, werden zeer ernstig gewond. De vrouw bezweek spoedig aan haar kwetsuren. De man werd naar het zie kenhuis vervoerd. De tandem werd vernield. De auto werd besahadigd. Twee Chineezen beschuldigen zichzelf van moord SJANGHAI, 17 Aug. (D.NJB.). In brieven welke aan den gouverneur van Hongkong en aan den Britschen gezant in Sjanghai gericht zyn .beschuldigen zich twee Chinee zen van moord op den douane-inspecteur Tsjen Hsjih Sjang te Tientsin. Zij ver klaren zich bereid, zich ter beschikking te stellen van de autoriteiten te Hongkonk, in dien men hun belooft onpartijdig over ht 1 te oordeelen en hen niet aan de Japannee~®n uit te leveren. Deze zelfbeschuldigingen hebben algemeen opzien verwekt. Zooals bekend, heeft de eisch der Japanneezen. vier van denzelfden moord beschuldigden Chineezen in de Brit- sche concessie te Tientsin uit te leveren, tot het incident van Tientsin aanleiding gegeven. In Japansche kringen staat men sceptisch teeenover deze zelfbeschuldigingen, en ge looft men. dat mot deze brieven de In Tient sin gearresteerde vieT Chineezen behoed moeten worden voor uitlevering aan de Ja panneezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1